Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (305.81 KB, 129 trang )

TUẦN:1
Bài:1 TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI
Ngày soạn: ……………………… Ngày dạy: ………………………
I. MỤC TIÊU :
 Phổ biến nội qui tập luyện , biên chế tổ, chọn cán sự. yêu cầu hs biết được những
qui đònh cơ bản để thực hiện trong giờ học thể dục.
 Tham gia chơi trò chơi“ Diệt các con vật có hại ”.Yêu cầu hs bước đầu biết tham
gia vào trò chơi.
 Yêu cầu hs ổn đònh và trật tự trong giờ học , nắm được những điểm cơ bản từ
buổi đầu để tạo nề nếp ngay trong giờ học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên : Tranh các con vật có lợi và có hại, còi.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ )
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : gv dùng phương pháp đàm thoại , kể chuyện để giới thiệu cho hs
biết được chương trình thể dục lớp 1.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
8’- 10’
- Hoạt động 1 : Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn .
-GV phổ biến nội qui tập luyện cho
hs nắm vững .
- Ngồi ở tư thế lắng nghe
Trang 1
5’-8’


-Trang phục khi học thể dục , gv
nhắc nhở hs sử dụng trang phục gọn
gàng , nhẹ , giày … khi đến tiết học
Thể dục .
- Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt các
con vật có hại” . Nêu tên trò chơi
cách chơi , làm mẩu trò chơi cho hs
nắm được cách chơi ( kết hợp sử dụng
tranh treo ) .
Sau đó gv gọi tên một số con vật
cho hs làm quen dần với cách chơi.
Diệt Diệt Diệt
Diệt
- Đồng thanh hô“Diệt, Diệt
Diệt”.khi Gv gọi tên các
con vật có hại, còn các con
vật có ích thì đứng im, ai hô
Diệt là sai.

4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs nêu lại các nọâi qui tập luyện
-GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trang 2
Trang 3
TUẦN:2
Bài:2 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
Ngày soạn:………………………………Ngày dạy: ……………………………
I. MỤC TIÊU :
 Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện được ở mức
cơ bản đúng có thể còn chậm.
 Tham gia chơi trò chơi:“ Diệt các con vật có hại ” . Yêu cầu hs bước đầu biết
tham gia vào trò chơi .
 Yêu cầu hs ổn đònh và trật tự trong giờ học, nắm được những điểm cơ bản từ
buổi đầu để tạo nề nếp ngay trong giờ học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên : Tranh tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Trang 4
4. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
5. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs nhắc lại nội qui môn học.
6. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : GV giới thiệu cách tập hợp hàng dọc.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
8’- 10’
- Hoạt động 1 : Tập hợp
hàng dọc, dóng hàng dọc.
-Mục tiêu: hs nắm được cách

tập hợp hàng dọc để vận dụng
vào tiết học.
-Cách tiến hành: gọi một tổ ra
thực hiện mẩu gv hô khẩu
lệnh vừa hướng dẫn hs thực
hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập
hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng
cạnh tổ 2 khi các em đã nắm
được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc,
nhắc nhở hs nhớ bạn đứng
trước và sau mình sau đó gv
cho hs giải tán sau đó tập hợp
một lần .
-Nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2 : trò chơi “
diệt các con vật có hại” . Gv
nêu tên trò chơi cách chơi ,

- Thực hiện tập hợp hàng
dọc,dóng hàng .
Diệt Diệt Diệt
Diệt
Trang 5
5’-8’ làm mẩu trò chơi cho hs nắm
được cách chơi ( kết hợp sử
dụng tranh treo ) .
Sau đó gv gọi tên một số con
vật cho hs làm quen dần với
cách chơi.

- Đồng thanh hô“Diệt,
Diệt,Diệt”. khi Gv gọi tên các
con vật có hại, còn các con vật
có ích thì đứng im, ai hô Diệt
là sai.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs nêu lại các nọâi qui tập luyện
-GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………
Trang 6
TUẦN:3
Bài:3 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn:…………………………….Ngày dạy:………………………………
Trang 7
I. MỤC TIÊU :
 Ôp hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện tập hợp đúng chổ, nhanh và
trật tự hơn giờ trước.
 Làm quen với đọâng tác đứng nghiêm đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo
khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.
 Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối
chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Giáo viên : thêm một số con vật có lợi và một số con vật có hại, tranh động tác

đứng đứng nghiêm, động tác đứng nghỉ.
-Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
 Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs nhắc lại nội qui môn học.
 Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : GV giới thiệu cách tập hợp hàng dọc.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
6’-8’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp
hàng dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách
tập hợp và vân dụng vào các
tiết học.
-Cách tiến hành: gọi một tổ
ra thực hiện mẩu gv hô khẩu
- HS đứng theo đội hình 3
hàng dọc.

Trang 8
5’-6’
6’ -7’
lệnh vừa hướng dẫn hs thực
hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập
hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng
cạnh tổ 2 khi các em đã nắm

được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc,
nhắc nhở hs nhớ bạn đứng
trước và sau mình sau đó gv
cho hs giải tán và tập hợp một
vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt
các con vật có hại” . Gv nêu
tên trò chơi cách chơi , làm
mẩu trò chơi cho hs nắm được
cách chơi ( kết hợp sử dụng
tranh treo ) .
Sau đó gv gọi tên một số con
vật cho hs làm quen dần với
cách chơi.
- Hoạt động 3: thực hiện tư
thế đứng nghiêm, đứng nghó.
-Mục tiêu : HS nắm được
động tác vận dụng vào tiết
học.
-Cách thực hiện: GV làm
mẫu, xen kẻ giữa các lần hô
“nghiêm” gv hô thôi để hs
đứng bình thường.
Diệt Diệt Diệt
Diệt
-HS đồng thanh hô“Diệt,Diệt
Diệt”. khi Gv gọi tên các con
vật có hại, còn các con vật có

ích thì đứng im, ai hô Diệt là
sai.
-HS thực hiện động tác đứng
nghiêm, đứng nghỉ theo khẩu
lệnh của gv.
Trang 9
Đứng nghiêm Đứng nghỉ
4. Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác đứng nghiêm và động tác đứng nghỉ.
-GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trang 10
TUẦN:4
Bài:4 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn: Ngày dạy:
I. MỤC TIÊU :
 Ôp hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện tập hợp đúng chổ, nhanh và
trật tự hơn giờ trước.
 Học quay phải, quay trái. Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay ngưới theo
khẩu lệnh
 Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối
chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Giáo viên : thêm một số con vật có lợi và một số con vật có hại.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và
yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng
nghiêm.
Trang 11
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng
nghỉ, đứng nghiêmvà học động tác quay phải, quay trái.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’
5’-8’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp
hàng dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách
tập hợp và vân dụng vào các
tiết học.
-Cách tiến hành: gv gọi một
tổ ra thực hiện mẩu gv hô
khẩu lệnh vừa hướng dẫn hs
thực hiện, tiếp theo gọi tổ 2
tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng
cạnh tổ 2 khi các em đã nắm
được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc,

nhắc nhở hs nhớ bạn đứng
trước và sau mình sau đó gv
cho hs giải tán và tập hợp một
vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 3:động tác quay
phải, quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng
- HS đứng theo đội hình 3
hàng dọc.

- HS tập hợp thành 3 hàng dọc
gv điều khiển hs thực hiện
động tác.
Trang 12
5’- 6’
hướng và xoay người theo
khẩu lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu
động tác 2l-3l cho các em
nắm được kt động tác sau đó
gv hô khẩu lệnh hs thực hiện ,
trước khi cho các em quay gv
hỏi xem bên nào phải, bên
nào trái các em giơ tay để
nhận biết hướng sau đó cho
các em hạ tay xuống, gv hô
“Bên phải (trái)……. quay !”để
các em xoay người theo
hướng đó.

- Hoạt động 3: trò chơi “ Diệt
các con vật có hại” . Gv nêu
tên trò chơi cách chơi , làm
mẩu trò chơi cho hs nắm được
cách chơi ( kết hợp sử dụng
tranh treo ) .
Sau đó gv gọi tên một số con
vật cho hs làm quen dần với
cách chơi.
Diệt Diệt Diệt
Diệt
-HS đồng thanh hô“Diệt,Diệt
Diệt”. khi Gv gọi tên các con
vật có hại, còn các con vật có
ích thì đứng im, ai hô Diệt là
sai.
4. C ủng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái.
-GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích.
Trang 13
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại, ôn động tác quay
phải, quay trái.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
.

Trang 14
TUẦN:5
Bài:5 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn:………………………………Ngày dạy:………………………………….
I. MỤC TIÊU :
 Ôp một số kó năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn
giờ trước.
 Ôn động tác quay phải, quay trái. Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay ngưới
theo khẩu lệnh
 Làm quen với trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương
đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và
yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng
nghiêm.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng
nghỉ, đứng nghiêmvà ôn động tác quay phải, quay trái.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp
Trang 15
5’-8’

hàng dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách
tập hợp và vân dụng vào các
tiết học.
-Cách tiến hành: Gọi một tổ
ra thực hiện mẩu gv hô khẩu
lệnh vừa hướng dẫn hs thực
hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập
hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng
cạnh tổ 2 khi các em đã nắm
được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc,
nhắc nhở hs nhớ bạn đứng
trước và sau mình sau đó gv
cho hs giải tán và tập hợp một
vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2 : động tác quay
phải, quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng
hướng và xoay người theo
khẩu lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu
động tác 2l-3l cho các em
nắm được kt động tác sau đó
gv hô khẩu lệnh hs thực hiện ,
trước khi cho các em quay gv
hỏi xem bên nào phải, bên
nào trái các em giơ tay để
- Đứng theo đội hình 3 hàng dọc.

- Tập hợp hàng dọc theo khẩu
lệnh.
tổ 3
tổ 2
tổ1
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv
điều khiển hs thực hiện động tác.
Trang 16
5’- 6’
nhận biết hướng sau đó cho
các em hạ tay xuống, gv hô
“Bên phải (trái)……. quay !”để
các em xoay người theo
hướng đó.
- Hoạt động 3: trò chơi “ Qua
đường lội” . Nêu tên trò chơi,
cách chơi, làm mẩu trò chơi
cho hs nắm được cách chơi
( kết hợp sử dụng tranh ) .
Sau đó cho hs làm quen dần
với cách chơi.Quan sát và làm
trọng tài.
-Chơi thử
- Chơi chính thức có phân thắng
thua giữa các tổ.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv.
-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái.

-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Trang 17
TUẦN:6
Bài:6 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn:……………………… Ngày dạy:…………………………
I. MỤC TIÊU :
 Ôp một số kó năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn
giờ trước.
Trang 18
 Học dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu nhận biết và thực hiện cơ bản đúng.
 Ôn trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ
động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và
yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ”
.Chạy nhẹ nhàng theo độâi hình hàng dọc
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng
nghiêm.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng
nghỉ, đứng nghiêmvà ôn động tác quay phải, quay trái.
b. Các hoạt động :

Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp
hàng dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách
tập hợp và vân dụng vào các
tiết học.
-Cách tiến hành: Gọi một tổ
ra thực hiện mẩu gv hô khẩu
lệnh vừa hướng dẫn hs thực
hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập
hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng
cạnh tổ 2 khi các em đã nắm
- Đứng theo đội hình 3 hàng dọc.
- Tập hợp hàng dọc theo khẩu
lệnh.
tổ 3
Trang 19
5’-8’
5’- 6’
được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc,
nhắc nhở hs nhớ bạn đứng
trước và sau mình sau đó gv
cho hs giải tán và tập hợp một
vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2:động tác quay

phải, quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng
hướng và xoay người theo
khẩu lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu
động tác 2l-3l cho các em
nắm được kt động tác sau đó
gv hô khẩu lệnh hs thực hiện ,
trước khi cho các em quay gv
hỏi xem bên nào phải, bên
nào trái các em giơ tay để
nhận biết hướng sau đó cho
các em hạ tay xuống, gv hô
“Bên phải (trái)……. quay !”để
các em xoay người theo
hướng đó.
- Hoạt động 3: trò chơi “ Qua
đường lội”. Nêu tên trò chơi,
cách chơi, làm mẩu trò chơi
cho hs nắm được cách chơi
( kết hợp sử dụng tranh ) .
tổ 2
tổ1
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv
điều khiển hs thực hiện động tác.
Trang 20
Sau đó cho hs làm quen dần
với cách chơi.Quan sát và làm
trọng tài.
-Chơi thử

- Chơi chính thức có phân thắng
thua giữa các tổ.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv.
-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
.
Trang 21
TUẦN:7
Bài 7:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn:……………………………… Ngày dạy:…………………………
I. MỤC TIÊU :
 Ôn một số kó năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn
giờ trước.
 Học đi thường theo nhòp 2-4 hàng dọc. Yêu cầu nhận biết và thực hiện cơ bản
đúng.
 Ôn trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ
động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi, tranh trò chơi.
- Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và

yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ Quê hương em ” .Chạy
nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc.
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng
nghiêm.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
Trang 22
Giới thiệu bài : Học động tác đi thường theo nhòp.
Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
5’- 6’
3’-5’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp
hàng dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách
tập hợp và vân dụng vào các
tiết học.
-Cách tiến hành: Gọi một tổ ra
thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh
vừa hướng dẫn hs thực hiện,
tiếp theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh
tổ 1 và tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi
các em đã nắm được vò trí đứng
gv tiếp tục hô khẩu lệnh dóng
hàng dọc, nhắc nhở hs nhớ bạn
đứng trước và sau mình sau đó
gv cho hs giải tán và tập hợp
một vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương

- Hoạt động 2:động tác quay
phải, quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng
hướng và xoay người theo khẩu
lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu
động tác 2l-3l cho các em nắm
- Đứng theo đội hình 3 hàng dọc.
- Tập hợp hàng dọc theo khẩu lệnh.
tổ 3
tổ 2
tổ1
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv
điều khiển hs thực hiện động tác.
Trang 23
6’- 8’
5’-6’
được kt động tác sau đó gv hô
khẩu lệnh hs thực hiện , trước
khi cho các em quay gv hỏi
xem bên nào phải, bên nào trái
các em giơ tay để nhận biết
hướng sau đó cho các em hạ tay
xuống, gv hô “Bên phải (trái)
……. quay !”để các em xoay
người theo hướng đó.
- Hoạt động 3: đi thường theo
nhòp 1-2 hàng dọc:
-Mục tiêu: Thực hiện tương đối
đúng kỹ thuật.

- Cách tiến hành:
+Làm mẫu động tác .
+Hướng dẫn thực hiện động
tác.Hô nhòp 1-2,1-2 để HS cố
gắng bước đúng nhòp .
- Hoạt động 4: trò chơi “ Qua
đường lội” .
-Mục tiêu : Tham gia trò chơi
tương đối đúng luật.
-Cách tiến hành:Nêu tên trò
chơi, cách chơi, làm mẩu trò
chơi cho hs nắm được cách chơi
( kết hợp sử dụng tranh ) .
Sau đó cho hs làm quen dần với
cách chơi.Quan sát và làm
- Quan sát.
- Bước chân trái trước rồi đi thường,
tay vung tự do.lớp tập theo đội hình
hàng dọc dưới sự điều khiển của GV.
-Chơi thử
- Chơi chính thức có phân thắng thua
giữa các tổ.
Trang 24
trọng tài.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv.
-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái,đi thường theo nhòp.
-Nhận xét tiết học.

-Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
TUẦN:8
Bài 8:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC
RLTTCB
Ngày soạn:……………………… Ngày dạy:…………………………….
Trang 25

×