Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

Tổ chức hoạt động nhóm trong tiết sinh học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (237.66 KB, 18 trang )

Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
PHN I
A. T VN
I/ Lý do chn ti vi xu phng phỏt trin ca xó hi
1. C s khoa hc
Mc tiờu trong nh trng hin nay l phi o to ra nhng lp ngi
phỏt trin ton din phự hp vi xu th phỏt trin ca xó hi.
Nhõn loi ó bc vo thp niờn u th k 21 - Th k m tri thc v k
nng ca con ngi c coi l yu t quyt nh s phỏt trin xó hi. Ngi ta
núi Nn vn minh ca th k 21 l nn vn minh trớ tu. cú nn vn minh
trớ tu thỡ nn giỏo dc phi c o to nhng con ngi thụng minh, trớ tu
phỏt trin, sỏng to v giu tớnh nhõn vn cho xó hi . Mun ỏp ng c mc
tiờu o to ú trong chin lc giỏo dc cn thit phi i mi phng phỏp
giỏo dc thớch ng vi s bựng n tri thc cú tỏc dng quyt nh i vi tin
trỡnh phỏt trin ca xó hi.
Ngh quyt TW IV v i mi s nghip giỏo dc v o to nờu rừ ỏp
dng nhng phng phỏp giỏo dc hin i bi dng cho hc sinh nng lc
t duy sỏng to, nng lc gii quyt vn .
Phng phỏp t chc hot ng cho hc sinh trong mt tit hc l mt
phng phỏp dy hc hin i cú k tha phng phỏp dy hc nờu vn v
phng phỏp dy hc tớch cc, ly hc sinh lm trung tõm, tỏc dng ca hỡnh
thc ny l ch: Dy cho hc sinh cỏch khỏm phỏ kin thc, c th l rốn luyn
cho hc sinh cỏch thc phỏt hin tip cn v gii quyt vn mt cỏch khoa hc
nht. ng thi gúp phn bi dng cho hc sinh nhng c tớnh cn thit ca
ngi lao ng nh tớnh ch ng tớch cc, tớnh kiờn trỡ, t m, tớnh k hoch v
thúi quen t kim tra. Vỡ vy hỡnh thc dy hc ny phự hp vi xu th ca thi
i
2. C s thc tin.
i mi phng thc dy hc ang l vn bc sỳc ca s nghip ci
cỏch giỏo dc. Thc hin chng trỡnh thay sỏch giỏo khoa vic i mi phng
phỏp dy hc khụng ch c s quan tõm c bit ca cỏc cp ngnh hc m cũn


l s quan tõm c bit ca ton xó hi.
gúp phn thc hin mc tiờu o to hc sinh thnh nhng con ngi
nng ng c lp v sỏng to. c s ch o thng xuyờn, sõu sỏt ca cỏc
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

1
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
cp ngnh xung ti tng trng lp, ó dy lờn phong tro thi ua i mi
phng phỏp dy hc rt ho hng v sụi ni trong tt c cỏc mụn hc. B mụn
sinh hc cng nh cỏc b mụn khỏc trng THCS ó v ang tng bc i
mi phng phỏp dy hc.
T nhng c s lớ lun v c s thc tin trờn õy tụi ó i mi phng
phỏp dy hc bng vic thc hin chuyờn t chc hot ng cho hc sinh
trong mt tit hc sinh hc theo cỏch thc luụn c th nghim, luụn c rỳt
kinh nghim, luụn c b sung hon thin v tỡm ra phng phỏp dy hc
phự hp nht cho i tng hc sinh trng mỡnh.
2. Mc ớch yờu cu
Mụn sinh hc cú nhim v thc hin mc tiờu chung ca giỏo dc THCS l
giỳp hc sinh c tỡm hiu v cu to v i sng ca cỏc c th thc vt v
ng vt, thy c tớnh a dng v phong phỳ cng nh tớnh thớch nghi kỡ diu
vi mụi trung sng ca chỳng qua sinh hc 6 v sinh hc 7. ng thi cỏc em
cng thy c s tin húa t c th n gin n c th phc tp cú cu to phự
hp vi chc nng ngy cng hon thin.
Bc sang sinh hc 8 cỏc em s c tỡm hiu sõu hn v mt ng vt
cao nht trờn bc thang tin húa- con ngi v nhng iu bớ n trong chớnh bn
thõn cỏc em. Khi ó hiu rừ, nm chc cỏc kin thc ú, cỏc em s cú c s ỏp
dng cỏc bin phỏp v sinh, rốn luyn thõn th khe mnh, to iu kin cho hot
ng lao ng v hc tp cú hiu sut v cht lng. Do vy vic dy hc sinh

hc THCS cn t c mc ớch yờu cu c th nh sau:
+ V mc tiờu kin thc:
Vic i mi phng phỏp dy hc sinh hc THCS hin nay l tớch cc
húa hot ng hc tp ca hc sinh, khi ng v phỏt trin kh nng t hc, kh
nng c lp sỏng to. Nhm hỡnh thnh cho cỏc em nng lc t duy tớch cc v
ch ng nm bt c nhng kin thc sinh vt m chng trỡnh ó t ra sau
õy:
- Nhng kin thc v sinh thỏi v cu to ca thc vt, ng vt v con
ngi.
- Nhng kin thc v sinh lớ
- Nhng kin thc v sinh thỏi
- Nhng hiu bit v phõn loi, tin húa
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

2
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
- Nhng hiu bit ban u v mt s phng phỏp nhn thc c thự ca
sinh vt hc ( Phng phỏp thc nghim, phng phỏp mụ hỡnh )
- Nhng ng dng quan trng trong i sng, trong sn xut
+ V mc tiờu k nng:
- K nng quan sỏt, nhn xột cỏc i tng thc vt, ng vt, vi khun,
nm, a y nhm mc ớch tỡm tũi, phỏt hin kin thc v cỏc hỡnh thỏi cu to v
phõn loi cỏc c quan ca thc vt cng nh nhn bit cỏc nhúm sinh vt trờn.
- K nng thớ nghim: Phõn tớch thớ nghim, so sỏnh thớ nghim vi i
chng nờu lờn kt qu thớ nghim.
- K nng phõn tớch, x lớ cỏc thụng tin v cỏc d liu thu c t quan sỏt.
- K nng s dng cỏc thao tỏc t duy, x lớ cỏc thụng tin thu thp c
rỳt ra kt lun hoc tỡm ra cỏc khỏi nim.

- K nng t hc.
- K nng vn dng cỏc kin thc ó hc gii thớch c mt s hin
tng trong i sng hoc nhng bin phỏp k thut trng trt.
- K nng din t rừ rng, chớnh xỏc bng ngụn ng.
+ V mc tiờu tỡnh cm, thỏi :
- Cú thỏi trung thc, t m, cn thn, chớnh xỏc trong vic thu nhn
thụng tin trong quan sỏt v trong thc hnh.
- Cú tinh thn hp tỏc trong hc tp, ng thi cú ý thc bo v nhng suy
ngh v vic lm ỳng n.
- Cú ý thc, thúi quen bo v sinh vt v bo v mụi trng sng ca sinh
vt v con ngi.
- Bc u cú ý thc vn dng nhng iu ó hc vo cỏc hot ng trng
trt, chn nuụi trong gia ỡnh v a phng.
3. Phm vi nghiờn cu:
T nhng c s lớ lun, c s thc tin v mc ớch, yờu cu i mi
phng phỏp dy hc trờn õy trong nhng nm qua tụi ó thc hin chuyờn
T chc hot ng cho hc sinh trong mt tit hc sinh hc th nghim minh
ha qua bi dy tit 58 bi 55: Gii thiu chung h ni tit
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

3
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
PHN II:
B. GII QUYT VN
1. Thc trng ca vn nghiờn cu:
- õy l bi u ca chng, kin thc tru tng, hc sinh khú hỡnh dung
nờn vic nghiờn cu ca hc sinh u rt lỳng tỳng
- Tớch cc húa vn : Phi tỡm ra cỏch thc dy v cỏch thc hc cho phự

hp vi yờu cu ca chng trỡnh.
- Hin trng hin nay c s: Cỏc tit dy lp thay sỏch giỏo khoa hu ht
l thiu thi gian, cũn nhiu loi bi vn dy theo phng phỏp c.
- Kt lun: T thc trng ú dn n vic phi nghiờn cu tỡm ra
phng phỏp dy phự hp vi tng bi c th.
2. Gii phỏp:
T chc hot ng cho hc sinh trong mt tit hc sinh hc nh th no?
dy hc tớch cc húa ngi hc, giỏo viờn phi chia hc sinh thnh
nhiu t, nhúm v chun b sn cỏc cõu hi, phng tin hc sinh t thc
hnh, thớ nghim (di s tr giỳp ca giỏo viờn ) sau ú tng nhúm trỡnh by kt
qu tho lun ca nhúm mỡnh trc lp. Chớnh lỳc trỡnh by kt qu ny cng l
mt hỡnh thc tớch cc húa ngi hc tp, vỡ lỳc ny cng xut hin s tranh
lun, ỏnh giỏ kt qu ca nhau ri cng i n kt lun chung di s dn dt
ca giỏo viờn.
Nh vy phng phỏp t chc hot ng trong mt tit dy ũi hi ngi
giỏo viờn phi t chc lp hp lớ, phi chun b tt cỏc cõu hi, phng tin, d
kin cỏc tỡnh hung s phm xy ra v cỏch gii quyt.
Quy trỡnh t chc hot ng cho hc sinh trong tng tit hc c tin hnh nh
sau:
- Tuyn chn vic thớch hp giao cho hc sinh
- K thut giao vic: Giao cho ai, i tng giao l i tng no
- Cỏch giao vic: Giao bng h thng cõu hi khỏi quỏt, giao bng h
thng bi tp qua phiu hc tp.
- T chc hng dn hc sinh thc hin cỏc cụng vic c giao
- Nhn xột, ỏnh giỏ kt qu tng cụng vic
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

4

Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
Cụng vic ca thy: Giao vic trũ suy ngh v thc hin, thu nhn thụng
tin.
Cụng vic ca trũ: Trỡnh by cụng vic c giao, trũ khỏc b sung ( Nu
sai thỡ tip tc gii quyt )
Cui cựng thy v trũ cựng nhn xột v ỏnh giỏ
a. Chn vic thớch hp giao cho hc sinh:
Tựy theo c trng ca tng phn, tng chng m chn vic thớch hp.
Cn c vo c im ca tng loi bi m chn vic:
- Bi lớ thuyt
- Bi thc hnh
- Bi ụn tp
- Bi tng kt
Cụng vic ny cn ũi hi trỡnh chuyờn mụn ca thy. Vic cn chn
phi cn c vo vic xỏc nh s lng n v kin thc c bn. Da vo cỏc n
v kin thc c bn ca bi hc m nh lng vic cn c giao, cho hc sinh
c suy ngh, c lm vic trờn lp.
Khi ó chn c vic thỡ sp xp vic sao cho phự hp vi i tng
nh giao, phự hp vi thi gian m trũ ngh ra cỏch gii quyt cụng vic ú.
b. K thut giao vic:
Tựy theo tng loi bi m chn cỏch giao vic thớch hp
+ Vic giao vo thi im no? D nh giao v thc hin cụng vic ú
trong bao nhiờu thi gian? i tng s c giao l i tng no? (Gii, khỏ,
trung bỡnh hay yu, kộm)
Vic ú dnh cho bao nhiờu ngi trỡnh by?
+ Cú th trong mt thi im vi mt cụng vic c giao cho nhiu nhúm
cựng suy ngh tỡm cỏch gii quyt.
+ Cú th giao vic bng phiu trc nghim hoc bng bi tp cho tng t,
nhúm c suy ngh lm.
+ Cú th nờu lờn mt vn ln cú nhiu ni dung cho c lp cựng suy

nghớ v phõn cụng cho mi t trỡnh by mt ni dung.
c. T chc, hng dn hc sinh thc hin tng cụng vic c giao.
+ Cỏc cụng vic d kin c giao cho hc sinh lm trờn lp thnh cụng
hay khụng l ph thuc vo ngh thut t chc, hng dn ca thy.
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

5
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
Vớ d: Chia nh s hc sinh thnh cỏc t, nhúm khỏc nhau. Giỏo viờn ch dn,
giỳp cỏc em cỏch t lp hay t iu khin nhúm trao i, tho lun v mt cõu
hi, bi tp no ú ri cựng thng nht bỏo cỏo kt qu hc tp ca t, nhúm
mỡnh trc cỏc t, nhúm khỏc v giỏo viờn. Sau ú cỏc t khỏc v giỏo viờn
ỏnh giỏ, chm im cỏc t, nhúm cú th nghiờn cu v t rỳt ra c kt lun
hon chnh. Giỏo viờn phi rốn cho hc sinh kh nng t qun trong ú vai trũ
ca cỏn s lp, t, nhúm l quan trng. Ngi cỏn s b mụn cú th iu khin
t, nhúm tho lun theo ni dung cõu hi m giỏo viờn yờu cu hay theo lnh
trong sỏch giỏo khoa. Cú th cỏn s b mụn c ni dung yờu cu ca lnh v
hng dn cỏc bn trong nhúm mi bn a ra mt ý kin riờng ca mỡnh, sau ú
cỏn s b mụn t tng hp ý kin ca c nhúm cựng bn bc v thng nht ý
kin. Nh vy bn no cng phi hot ng. Trong khi gi trỡnh by kt qu giỏo
viờn khụng nht thit phi gi cỏn s t, nhúm m cú th gi nhng em ớt phỏt
biu trỡnh by. Chớnh a cỏc em vo cuc nh vy s l hỡnh thc cỏc em t
rốn luyn mỡnh nht l nhng hc sinh hiu ng song li ngi phỏt biu.
Ngoi ra khi thit k giỏo ỏn giỏo viờn cng cn phi t ra nhiu tỡnh
hung cú th xy ra trong lp.
Nu hc sinh nhn vic m khụng gii quyt c thỡ s gi m, hng
dn bng cỏch chun b mt s cõu hi ph ngay trong giỏo ỏn khi cn thit s s
dng.

d. Nhn xột ỏnh giỏ kt qu tng cụng vic:
Din bin tit hc 45 trờn lp l din bin ca nhiu cụng vic ni tip
nhau c sp xp theo mt logic nht nh. Sau mi vic t chc cho hc sinh
lm song thỡ giỏo viờn cn phi to iu kin cho cỏc em tham gia ỏnh giỏ kt
qu hc tp ca mỡnh v ca cỏc bn trong lp v cụng b kt qu ( Cng nhiu ý
kin nhn xột, ỏnh giỏ cng tt ).
T ch hc sinh t ỏnh giỏ cho nhau dn n s cú s ganh ua gia t
thng, t thua, nhúm cha hot ng tớch cc c im kộm s phi c gng
dnh chin thng. Nu cú nhiu ý kin trỏi ngc nhau s to nờn tỡnh hung s
phm hp dn cho ngi thy a hc sinh vo gung t duy tip tc c
ngh, c lm v cựng i n chõn lớ.
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

6
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
Minh ha qua bi dy:
Chng X: NI TIT
TIT 58: GII THIU CHUNG H NI TIT
I/ MC TIấU BI DY :
1. Kin thc.
- Nờu s ging nhau v khỏc nhau gia tuyn ni tit v tuyn ngoi tit
- K tờn cỏc tuyn ni tit chớnh ca c th v xỏc nh c v trớ ca
chỳng
- Nờu rừ tớnh cht v vai trũ ca cỏc sn phm tit ca tuyn ni tit i vi
i sng.
2. K nng.
- K nng nhn bit v trớ ca tuyn ni tit trờn c th
- K nng hot ng ca nhúm

3. Thỏi
- Giỏo dc hc sinh lũng yờu thớch b mụn
II. PHNG PHP
- Quan sỏt tỡm tũi phỏt hin kin thc
- Hp tỏc nhúm nh
III. CHUN B DNG
- GV: tranh v phúng to: H55.1, H55.2, H55.3
- Mỏy chiu
- HS: Phiu hc tp, bỳt v
IV. HOT NG DY - HC
- n nh t chc lp (1)
1. Kim tra bi c: (3)
- Nờu vai trũ ca h thn kinh
2. M bi: (1)
- Ngoi h thn kinh, h ni tit cng úng mt vai trũ quan trng trong
vic diu hũa cỏc quỏ trỡnh sinh lý trong c th. Vy tuyn ni tit l gỡ?
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

7
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
- Chỳng ging v khỏc vi cỏc tuyn m em ó hc trong chng tiờu húa
dim no? Hụm nay cỏc em s c bit trong chng ni tit qua bi gii
thiu chung ca tuyn ni tit.
3. Phỏt trin bi
* Hot ng 1: c dim h ni tit (5)
HGV HHS
- GV yờu cu hc sinh nghiờn cu
thụng tin trong mc 1

sgk.tr174(1)
- Hot ng nhúm theo ni dung
sau (2)
- Thụng tin trờn cho em bit diu
gỡ?
- GV trỡnh ni dung hot ng trờn
mỏy
- Giỏo viờn kim tra kt qu ca
hai nhúm trờn bng
- GV a ra ỏp ỏn ỳng
- Giỏo viờn gii thớch: h ni tit
khỏc vi h thn kinh l: h thn
kinh iu khin phi hp, iu
hũa cỏc c quan bng phn x
nờn nhanh
- H ni tit iu khin, iu hũa
phi hp qua ng mỏu nờn
chm nhng kộo di.
- HS thu nhn va s lớ thụng tin
- Tho lun nhúm ghi nhn xột ra
phiu .
- Cỏc nhúm dỏn phiu hc tp lờn
bng
- Yờu cu nờu c
- H ni tit iu hũa cỏc quỏ trỡnh
sinh lớ trong c th
- Cht tit thụng qua ng mỏu nờn
chm v kộo di
- HS cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung
Tiu kt: Tuyn ni tit sn xut ra cỏc hoúc mụn theo ng mỏu (ng th

dch) n cỏc c quan ớch.
Hot ng 2: Phõn bit tuyn ni tit vi tuyn ngoi tit (12)
Mc tiờu: phõn bit c tuyn ni tit vi tuyn ngoi tit, nm c v
trớ ca cỏc tuyn ni tit chớnh
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

8
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
HGV HHS
- GV trỡnh tranh H55.1,55.2 tr174
- Gii thiu tranh
- GV yờu cu hc sinh nghiờn cu
H55.1,55.2, tho lun cỏc cõu hi
mc tr174 (3)
- Nờu s khỏc bit gia tuyn ni tit
v tuyn ngoi tit
- K tờn cỏc tuyn m em ó bit,
chỳng thuc loi tuyn no?
- GV phỏt BT1 (ý 1 lnh tr74)
- GV kim tra BT 1 trờn phiu
- GV a ra ỏp ỏn
- GV gi mt hc sinh nờn bng ch
trờn tranh ng i ca sn phm tit
v v trớ t bo tuyn
- GV phỏt BT 2 (ni dung ý hai ca
lnh tr174)
- GV kim tra BT2 trờn phiu ca hai
nhúm

- Nu hc sinh nờu c ớt giỏo viờn
cú th b sung thờm
- GV yờu cu hc sinh quan sỏt H55.3
sgk ghi nh thụng tin - hot ng cỏ
nhõn (2)_
- GV gi mt hc sinh nờn bng in
(GV ghi s th t lờn trờn bng) di
lp ghi th t ra nhỏp
- GV gi hc sinh nhn xột
- GV yờu cu mt hc sinh ch trờn
tranh v trớ cỏc tuyn
- GV nờu cõu hi: trờn c th ngi cú
my tuyn ni tit
- Sn phm tit ra ca tuyn l gỡ?
- HS quan sỏt tranh ghi nh thụng
tin trờn kờnh hỡnh
- HS quan sỏt tht k hỡnh. Chỳ ý v
trớ t bo tuyn
- ng i ca sn phm tit
- Tho lun trong nhúm ch ra s
khỏc bit
- Lm bi tp 1
- Nhúm trng yờu cu cỏc thnh
viờn kim tra li bi tp ca mỡnh
v i chộo cho nhau
- i din nhúm nhn xột, b sung
- C lp xem li bi tp v t sa
- HS trao i nhúm lm bi tp 2
- Cỏc nhúm nhn xột b sung
- Hc sinh quan sỏt tranh: cỏc tuyn

ni tit chớnh trờn c th ghi nh
thụng tin
- Mt bn i din nờn ghi th t
cỏc tuyn ni tit chớnh
- HS khỏc nhn xột, b sung
- Mt HS nờn ch trờn tranh v trớ
cỏc tuyn
Tiu kt:
- Tuyn ngoi tit: Cht tit theo ng dn ti cỏc c quan tỏc ng
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

9
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
- Tuyn ni tit: Cht tit ngm thng vo mỏu ti c quan ớch
- Sn phm tit ca tuyn ni tit l hoúcmụn
* Hot ng 3: Hoúcmụn ( 10)
Mc tiờu: Hc sinh nm c tớnh cht ca hoúcmụn
Vai trũ ca hoúcmụn
Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh
*Tớnh cht ca húocmụn
GV yờu cu HS nghiờn cu thụng tin
trang 174, ghi nh ni dung tr li
cõu hi:
- Hoúc mụn cú nhng tớnh cht no?
GV yờu cu HS c kt qu ca 1,2
nhúm
GV a ra ỏp ỏn
GV gii thớch:

- Hoúc mụn c quan ớch theo c ch
chỡa khúa - khúa
- Mi tớnh cht ca hoúc mụn GV
a thờm 1 vớ d phõn tớch.
*Vai trũ ca hoúc mụn
GV yờu cu hc sinh tỡm hiu tip
thụng tin trong mc 2 trang 175
Hot ng nhúm theo ni dung:
- Vai trũ ca hoúc mụn
- Tm quan trng ca cỏc tuyn ni
tit i vi i sng
- GV lu ý cho HS:
HS t thu nhn thụng tin
Tr li cõu hi yờu cu nờu c 3
tớnh cht ca hoúc mụn
HS khỏc nhn xột, b sung
HS t thu nhn thụng tin
Trao i nhúm: Nờu c
-Vai trũ ca hoúc mụn
- Tm quan trng: m bo hot
ng cỏc c quan din ra bỡnh
thng, nu mt cõn bng hot ng
ca tuyn gõy tỡnh trng bnh lớ
- Cỏc nhúm t kim tra kt qu ca
nhau.
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

10

Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
- Trong iu kin hot ng bỡnh
thng ca tuyn ta khụng thy vai
trũ ca chỳng, khi mt cõn bng hot
ng ca mt tuyn no ú gõy tỡnh
trng bnh lớ mi thy rừ vai trũ ca
chỳng.
Tiểu kết:
1- Tính chất của hooc môn:
- Mỗi hoóc môn chỉ ảnh hởng đến một hoặc một số cơ quan xác định
- Hoóc môn có hoạt tính sinh học cao
- Hoóc môn không mang tính đặc chng cho loài
2- Vai trò của hoóc môn;
- Duy trì tính ổn định môi trờng bên trong cơ thể
- Điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thờng
* *
*
GV bổ sung: ể hoạt động của các quá trỡnh sinh lý diễn ra bình thờng thì
các em phải ăn uống đầy đủ, đủ chất và lao động vừa sức c biệt là trong khẩu
phần ăn hàng ngày không đợc thiếu muối iốt. Vì hoóc môn tuyến giáp là tirôxin
(TH) trong thành phần có iốt, khi thiếu iốt sẽ là nguyên nhân gây bớu cổ
IV. Củng cố (2)
- Một HS đọc kết luận SGK
- Phân biệt tuyến nội tiết và ngoại tiết
- Nêu tính chất vai trò của hoóc môn từ đó xác định tầm quan trọng của
hệ nội tiết
V. Kiểm tra đánh giá (5 phút)
Trò chơi: Lá cờ chiến thắng
GV chia lớp thành 2 đội: Đội 1 dãy ngoài- Đội 2 dãy trong
GV có 4 số mỗi số tơng ứng với 1 câu hỏi. Mỗi đội phải trả lời 2 câu. Nu trả lời

đúng sẽ đợc phát 1 lá cờ, nếu trả lời sai đội khác có quyền trả lời.
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

11
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
Hai đội bắt đầu xù xì đội nào thắng thì trả lời trớc bắt đầu từ câu 1
1- Tuyến nội tiết là tuyến
a- Chất tiết của chúng đợc tiết ra ngoài cơ thể
b- Chất tiết ra đợc ngấm thẳng vào máu, đa đến các tế bào
c- Cả a,b đều đúng
d- Cả a,b đều sai
2- Điều đúng khi nói về hoóc môn là:
a- Mang tính đặc trng cho loài
b- Có hoạt tính sinh học rất cao
c- nh hởng nên nhiều quá trình sinh lí khác
d- Tất cả đều đúng
3- Chất tiết từ tuyến nội tiết là:
a- hoóc môn b- vitamin c- prôtêin d-men
4- Vai trò của hoóc môn là:
a- Duy trì sự sống của cơ thể và điều hoà hoạt động của các cơ quan
b- Duy trì tính ổn định môi trờng bên trong cơ thể
c- Điều hoà các quá trình sinh lý diễn ra bình thờng
d- Cả a và b
HS trả lời xong GV tổng kết và tuyên dơng
VI. Dặn dò (2 phút)
Học bài theo nội dung câu hỏi SGK
Đọc mục em có biết
Đọc trớc bài 56

* *
*
3- Kết quả thực hiện
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

12
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
Sau hai năm thực hiện phơng pháp giảng dạy trên, tôi nhận thấy học sinh
thực sự có hứng thú trong giờ học, không khí giờ học thoải mái hơn. Kết quả
các bài kiểm tra của học sinh tăng lên rõ rệt
Kết quả thực hiện nh sau:
Chia nhóm: Mỗi lớp chia làm 4 nhóm
Kết quả: Qua việc kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của học sinh và kết quả nắm
bài sau thảo luận
Lớp Số HS Số HS chuẩn bị bài Số HS tham gia thảo luận
8A 32 100% 30 = 93,75%
8B 31 100% 28 = 90,32%
Kết quả: Năm học 2005 2006 áp dụng ở lớp 8A kết quả nh sau.
Kiểm tra học kì I
Giỏi : 6 Khá :9 Trung bình: 14 Yếu: 3
Kiểm tra học kì II
Giỏi : 8 Khá :12 Trung bình: 11 Yếu: 1
Kết quả cuối năm
Giỏi : 8 Khá :13 Trung bình: 10 Yếu: 1
4- Baì học kinh nghiệm
Qua thực hiện chuyên đề Tổ chức hoạt động cho HS trong một tiết học sinh
học tôi nhận thấy sự phân chia nhóm phải luôn tuân theo quan điểm chia đều, có
nghĩa là trong một nhóm phải có đủ các trình độ học sinh, tuyệt đối tránh dồn các

học sinh giỏi vào một nhóm. Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng sẽ có nhóm không
tham gia hoạt động. Sự can thiệp của giáo viên vào các công việc chuẩn bị theo
nhóm cũng cần phải rất tỉ mỉ,để giúp các em thoát khỏi những vớng mắc gây ra
trong lúc thảo luận. Giáo viên nên chẻ nhỏ câu hỏi, gợi mở để giúp học sinh dễ
tìm hiểu
Phần 3 : Kết luận
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

13
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
Hiện nay việc sự dụng phơng pháp dạy học tích cực đang đợc sự quan tâm
cổ vũ mạnh mẽ trong ngành giáo dục, nhà trờng. Trong những năm dạy thay sách
giáo khoa sinh học THCS, tôi đã áp dụng phơng pháp dạy học tích cực qua vận
dụng chuyên đề Tổ chức hoạt động cho HS trong một tiết học sinh học với
việc sử dụng công nghệ mới vào quá trình giảng dạy,tôi thấy ban đầu học sinh
còn lúng túng, lúc đó vai trò của thầy rất vất vả. đến nay học sinh đã quen với
cách dạy học tích cực thì thầy cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tiết dạy thoải mái hơn.
Tuy nhiên việc tổ chức hoạt động cho học sinh trong một tiết học là một
vấn đề rộng, là nội dung phong phu và đa dạng . Với điều kiện và trình độ của
bản thân không thể tránh khỏi những thiếu sót. Với chút kinh nghiệm nhỏ bé này,
xin đợc trao đổi cùng đồng nghiệp , rất mong đợc các đồng nghiệp nhận xét, giúp
đỡ, đóng góp ý kiến bổ sung.
Mong chờ ý kiến của đồng nghiệp, xin cảm ơn ./.
Phần IV : Tài liệu tham khảo
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010


14
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
1- Nguyễn Quang Vinh- Hoàng Thị Sản- Nguyễn Phơng Nga- Trịnh Bích
Ngọc (2003) Sinh học 6 SGV- NXB Giáo dục
2- Nguyễn Quang Vinh- Trần Đăng Cát- Đỗ Mạnh Hùng (2004) Sinh học 8
NXB giáo dục
3- Nguyễn Phơng Hồng- Trịnh Thị Hải Yến- Cao Thị Thặng- Nguyễn Phú
Tuấn Ngô Văn Hng- Trần Quý Thắng- Nguyễn Mai Vân- Phạm Đình
Vợng- Trần Mai Thu (2004) Một số vấn đề đổi mới phơng pháp dạy học
sinh học lớp 8- Bộ Giáo dục & Đào tạo
4- Thế giới trong ta chuyên đề 33-34 (2004) Cơ quan ngôn luận của hội
khoa học tâm lý- Giáo dục Việt Nam
5- Thông tin khoa học giáo dục Số 85 Bộ giáo dục & Đào tạo- Viện khoa
học giáo dục
6- Sở GD &ĐT Hải Phòng: Tập sáng kiến kinh nghiệm giáo dục Hải Phòng
-2005
Mục lục
Tên mục trang
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

15
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
Phần I : đặt vấn đề
1- Lý do chọn đề tài
a- Cơ sở khoa học
b- Cơ sở thực tiễn
2- mục đích yêu cầu
3- phạm vi nghiên cứu

phần II : nội dung
1- thực trạng của vấn đề nghiên cứu
2- giải pháp
a- Chọn việc thích hợp giao cho học sinh
b- Kĩ thuật giao việc
c- Tổ chức hớng dẫn học sinh thực hiện từng công việc đợc giao
d- Nhận xét đánh giá từng công việc
minh họa qua bài dạy
3- kết quả thực hiện
4- bài học kinh nghiệm
phần III : kết luận
phần IV : tài liệu tham khảo
danh sách sáng kiến kinh nghiệm đã viết
ý kiến đánh giá của hội đồng thẩm định
danh sách sáng kiến kinh nghiệm đã viết
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

16
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học
tt tên skkn thể loại năm viết
xếp
loại
1
Nâng cao chất lợng dạy học giải
phẫu sinh lý ngời bằng dạy học
giải quyết vấn đề
Môn sinh 2003-2004
a

2
Một số suy nghĩ về đổi mới ph-
ơng pháp dạy học môn sinh học
môn sinh
2004-2005
a
3
i mi phng phỏp dy hc
trong tit dy cú s dng dựng
b mụn Sinh hc lp 6
môn sinh
2005-2006
c
4
i mi cụng tỏc qun lớ chuyờn
mụn trng THCS
môn sinh
2006-2007
b
ý kiến đánh giá của hội đồng thẩm định
1. ý KIếN ĐáNH GIá CủA HộI Đồng thẩm định cấp trờng
Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

17
Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học


2. ý KIếN ĐáNH GIá CủA HộI Đồng thẩm định cấp Huyện


Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Dơng Năm học: 2009

2010

18

×