Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro hài cốt potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.01 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y
tế thi hài, tro hài cốt
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Y tế dự phòng và môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Một ngày
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

- Kiểm tra và cấp giấy phép
chuyển xác chết:
20 USD/lần
kiểm tra.
Quyết định số 63/2007/QĐ-
BTC

2.

- Kiểm tra và cấp giấy phép
chuyển tro cốt:


05 USD/lần
kiểm tra.
Quyết định số 63/2007/QĐ-
BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:
Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận
kiểm dịch y tế thi hài và nộp tại Khoa Kiểm dịch Y – Trung tâm
Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Bình Dương. (209.
Yersin, Phú Cường, TDM, Bình Dương). Cá nhân có thể lấy mẫu
Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài, tro hài cốt.

Tên bước

Mô tả bước

2.

Bước 2:
Trung tâm Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS tiến hành

kiểm tra thực tế và xử lý y tế.

3.

Bước 3:
Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện theo quy định cá nhân,
tổ chức sẽ được Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống
HIV/AIDS cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi hài.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài vận chuyển qua biên giới (theo
mẫu).

2.

- Giấy chứng tử.

3.

- Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại.

Số bộ hồ sơ:
02 (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định


1.

Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài vận
chuyển qua biên giới (Mẫu – Phụ lục IV – 1)
Quyết định sô
171/2003/QĐ-BYT


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×