Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.2 KB, 3 trang )

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực
vật Sau nhập khẩu.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm kiểm dịch thực vật Sau nhập
khẩu I , II.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm kiểm dịch thực vật Sau nhập
khẩu I , II.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Thời gian theo dõi tại nơi gieo trồng : Theo qui định tại Quyết định số 89/
2002/ QĐ - BNN ngày 8/10/2002 về Qui định về kiểm dịch thực vật đối với
giống cây trồng và sinh vật có ích nhập khẩu. - Hoàn tất hồ sơ : 01 ngày
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


- Bộ phận tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả (Trung tâm Kiểm
dịch thực vật Sau nhập khẩu I, II) nhận :
+ Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ
thực vật gửi .


+ Thông báo về kiểm dịch thực vật do Chi cục Kiểm dịch
thục vật vùng hoặc Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu gửi.
+ Giấy khai báo giống cây trồng nhập nội do khách hàng
gửi.

2.


- Phòng Điều tra sinh vật gây hại: Điều tra tại nơi gieo
trồng, kết quả điều tra.

3.

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu.

4.

- Bộ phận tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả: Trả kết quả

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.

- Giấy khai báo giống cây trồng nhập nội.
Số bộ hồ sơ: 01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Giấy khai báo giống cây trồng nhập nội (

Phụ lục 3)
Thông tư số 88/2007/TT-
BNN ng

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×