Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ( xuất khẩu ) ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.09 KB, 4 trang )

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực
vật ( xuất khẩu ).
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thônNông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm
Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh , TP trực thuộc TW, nếu được Cục
Bảo vệ thực vật uỷ quyềnx
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm
Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:24 giờ ( kể từ khi lấy mẫu). Nếu quá thời hạn thì phải
thông báo trước với khách hàng.
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

- Lệ phí
giấy tờ
10 000 đ/ bộ
Thông tư số 110/2003/TT-
BTC n

2.

- Phí KDTV


Theo thông tư 110/ 2003/
TT – BTC.
Thông tư số 110/2003/TT-
BTC n

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


- Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả (Chi cục Kiểm dịch
thực vật vùng hoặc Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu ) :
Nhận hồ sơ .

2.


- Phòng ( bộ phận) Kiểm dịch thực vật hàng hoá xuất nhập
khẩu : Lấy mẫu .

Tên bước

Mô tả bước

3.


- Phòng ( bộ phận), kỹ thuật : Phân tích giám đinh mẫu.

4.

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ( xuất khẩu)

5.

- Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: Trả kết quả

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật.

2.

Hợp đồng , L/C ( nếu có ).

3.

- Những giấy tờ liên quan khác ( nếu có): Packing list; In voi; Bill (đối
với tàu biển)

Số bộ hồ sơ: 01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.


Giấy đăng ký kiểm dịch Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×