Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.85 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải
xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện vận tải đường
bộ và tàu hỏa
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Y tế dự phòng và môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh/thành phố có
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế)/ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố (đối
với các tỉnh/thành phố không có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế).
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu.
Thời hạn giải quyết:
Ngay sau khi nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Kiểm tra y tế và cấp giấy chứng
nhận xe ô tô chở hàng, ô tô chở
khách:
15.000/xe.
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

2.Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận
kiểm dịch y tế đối với tàu hỏa:
30.000 đ/toa
chở hàng.
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:
Cá nhân nộp tờ khai chung cho kiểm dịch y tế biên giới tại cửa
khẩu.

Tên bước

Mô tả bước

2.

Bước 2: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.


3.

Bước 3: Kiểm tra thực tế.

4.

Bước 4:
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch kiểm dịch y tế phương tiện vận
tải xuất cảnh, nhập cảnh.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản).

Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Giấy khai kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất
cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định sô

171/2003/QĐ-BY


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×