Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Câu hỏi và đáp án trả lời về lí thuyết hệ phân tán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (159.51 KB, 3 trang )

• Định nghĩa hệ phân tán.
• Làm rõ một trong số các dạng trong suốt trong các hệ phân tán. Cho ví dụ.
• Yếu tố nào đảm bảo tính trong suốt của các hệ phân tán.
• Phân biệt multiprocessor và multicomputer
• Kiến trúc trong các hệ phân tán.
o Làm rõ kiến trúc đa tầng trong các hệ phân tán
o Làm rõ kiến trúc nhiều phần trong các hệ phân tán. Sơ đồ sau có ý nghĩa
gì?
o
o Nêu các điểm giống và khác của sơ đồ sau
o
o Mạng superpeer. Ví dụ.

• Các mô hình dịch vụ Middleware.
• Truyền thông trong các hệ phân tán
o Các dịch vụ truyền thông trong Middle ware (RPC, ROI, Truyền thông
hướng thông điệp và truyền thông hướng dòng)
o Làm rõ truyền thông RPC
o Mô hình Client – Server.
• Tiến trình trong các hệ phân tán.
o Tiến trình trong các hệ phân tán
o Luồng trong các hệ phân tán
o Mô hình đa luồng phía server.
o Mô hình đa luồng phía client.
• Định danh:
o Định danh thực thể
o Định nghĩa thực thể trong các hệ phân tán.
o Phân biệt tên và ID trong hệ phân tán.
o Phân giải tên. Các phương pháp phân giải tên
o Định vị các thực thể di động. Các phương pháp định vị thực thể di động
o So sánh 3 phương pháp định vị thực thể di động (truyền thông nhóm rộng


rãi, chuyển con trỏ, quản lý thông qua điểm gốc.)
o Xóa bỏ các thực thể không còn được tham chiếu.
• Đồng bộ hóa:
o Khái niệm, lý do đồng bộ hóa
o Đồng bộ hóa đồng hồ vật lý.
o Đồng bộ hóa đồng hồ logic.
o Các giải thuật bầu chọn.
o Đồng bộ hóa trong hệ thống file phân tán. Các giải pháp khóa file, cấp
phát khóa.
• Nhất quán và nhân bản.
o Ý nghĩa của nhất quán và nhân bản.
o Khái niệm. Lý do sử dụng nhất quán và nhân bản.
o Mô hình nhất quán lấy dữ liệu làm trung tâm
o Mô hình nhất quán lấy Client làm trung tâm.
o Làm rõ sự mâu thuẫn của nhất quán và nhân bản
o Sự khác biệt giữa sao chép và caching.
o Các giao thức kéo và đẩy trong quản lý các bản sao.
o Các cách lan truyền cập nhật (chỉ thông báo là có cập nhật, truyền dữ liệu
cập nhật từ bản sao này tới bản sao khác)
o Phân biệt bản sao khởi tạo bởi Client và bản sao khởi tạo bởi Server.
Trường hợp vận dụng
• Tính chịu lỗi.
o Phân loại, các mô hình. Sự cần thiết
o Các phương pháp che dấu lỗi.
o Phương pháp che dấu lỗi bằng dư thừa thông tin, ví dụ
o Phương pháp che dấu lỗi bằng dư thừa thời gian, ví dụ
o Phương pháp che dấu lỗi bằng dư thừa vật lý, ví dụ
o Phục hồi trong trường hợp xảy ra lỗi. Các phương pháp phục hồi lỗi
• An toàn, an ninh.
o Kiểm soát truy cập trong các hệ phân tán.

o Lý do thường sử dụng ACL hơn ma trận kiểm soát.
• Hệ thống Web phân tán.
• Lấy các ví dụ theo yêu cầu của giáo viên.

×