Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường dinh den

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.76 KB, 5 trang )

Giáo viên biên soạn Trương Đình Den
Trang 1/4
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 4. NĂM HỌC 08-09
Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút
(Số câu trắc nghiệm : 50 câu).
Câu 1. Khi con lắc đơn dao động với phương trình
).(sin mmts

105
thì thế năng của nó biến đổi với tần số :
A. 2,5 Hz B. 5 Hz C. 10 Hz D. 18 Hz
Câu 2. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình dao động thành phần là:
x
1
= 5sin10t (cm) và x
2
= 5sin(10t +
3

) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A. x = 5sin(10t +
6

) (cm). B. x = 5
3
sin(10t +
6

) (cm).
C. x = 5
3


sin(10t +
4

) (cm). D. x = 5sin(10t +
2

) (cm).
Câu 3. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10N/m, vật có khối lượng 25g, lấy g = 10m/s
2
. Ban đầu người ta
nâng vật lên sao cho lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động,
trục ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Động năng và thế năng của vật bằng nhau vào những thời điểm là:
A.
3
80 40
k
t
 
 
s. B.
3
80 20
k
t
 
 
s. C.
80 40
k
t

 
  
s. D. Một đáp số khác .
Câu 4. Một con lắc đơn được treo tại trần của 1 toa xe, khi xe chuyển động đều con lắc dao động với chu kỳ 1s, cho
g=10m/s
2
. Khi xe chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang với gia tốc 3m/s
2
thì con lắc dao động với chu kỳ:
A. 0,978s B. 1,0526s C. 0,9524s D. 0,9216s
Câu 5. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(6πt +
6

)cm. Vận tốc của vật đạt gia trị 12πcm/s khi vật đi
qua ly độ
A 2
3
cm B.

2cm C.

2
3
cm D.+2
3
cm
Câu 6. Một con lắc đơn khối lượng 40g dao động trong điện trường có cường độ điện trường hướng thẳng đứng trên
xuống và có độ lớn E = 4.10
4
V/m, cho g=10m/s

2
. Khi chưa tích điện con lắc dao động với chu kỳ 2s. Khi cho nó tích điện
q = -2.10
-6
C thì chu kỳ dao động là:
A. 2,4s B. 2,236s C. 1,5s D. 3s
Câu 7. Xét 2 điểm A và B nằm trên cùng phương tuyền sóng, AB = d. Gọi k là một số nguyên . Chọn câu đúng :
A. Hai điểm A, B dao động ngược pha khi d = ( 2k + 1) .B. Hai điểm A, B dao động cùng pha khi :
2
d k


C. Hai điểm A, B dao động vuông pha khi
4d k


D.Hai điểm A, B dao động vuông pha khi
2 1
4
d ( k )

 
Câu 8 Sóng truyền trên mặt nước với vận tốc 80cm/s. Hai điểm A và B trên phương truyền sóng cách nhau 10cm, sóng
truyền từ A đến M rồi đến B. Điểm M cách A một đoạn 2cm có phương trình sóng là u
M
= 2sin(40πt +3
4

)cm thì phương
trình sóng tại A và B là:

A. u
A
= 2sin(40πt +
13
4

)cm và u
B
= 2sin(40πt -
7
4

)cm.B. u
A
= 2sin(40πt -
13
4

)cm và u
B
= 2sin(40πt +
7
4

)cm.
C. u
A
= 2sin(40πt -
7
4


)cm và u
B
= 2sin(40πt +
13
4

)cm. D. u
A
= 2sin(40πt +
7
4

)cm và u
B
= 2sin(40πt -
13
4

)cm.
Câu 9. Tại hai điểm A và B (AB = 16cm) trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, vận tốc truyền sóng trên
mặt nước 100cm/s . Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là:
A. 15 điểm kể cả A và B. B.14 điểm trừ A và B. C.16 điểm trừ A và B. D.15 điểm trừ A và B.
Câu 10. Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định và vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc không đổi. Một
điểm bất kì nằm ở mép đĩa
A. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến.
B. chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến.
C. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm.
D. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến.
Câu 11. Cho mạch điện xoay chiều RLC với là biến trở. . C = 318F ; . Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB : u

AB
=
100
2
sin 100 t (V). Gọi R
0
là giá trị của biến trở để công suất cực đại. Gọi R
1
, R
2
là 2 giá trị khác nhau của biến trở sao
cho công suất của mạch là như nhau. Mối liên hệ giữa hai đại lượng này là:
A.
2
1 2 0
R .R R
B.
1 2 0
R .R R
C.
1 2 0
R .R R
D.
2
1 2 0
2R .R R
Câu 12. Điều nào sau đây là Sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha :
Giáo viên biên soạn Trương Đình Den
Trang 2/4
A. Rôto là hình trụ có tác dụng như một cuộn dây quấn trên lõi thép.

B. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha.
C. Động cơ không đồng bộ ba pha có hai bộ phận chính là stato và rôto
D. Stato gồm 3 cuộn dây giống nhau quấn trên lõi sắt đặt lệch nhau 120
0
trên một vòng tròn để tạo ra từ trường quay.
Câu 13. Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện
động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Tính số vòng
dây của mỗi cuộn trong phần ứng.
A.175 vòng B.62 vòng C.248 vòng D.44 vòng
Câu 14. Cho một mạch điện RLC. Hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch có dạng
2u U .sin( .t )(V )


.Cho
150R  
. Với

thay đổi được. Khi
1
200 (rad s )
 


2
50 ( rad s )
 

thì dòng điện qua mạch có cường độ
qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau . Tân số góc
0


để cường độ hiệu dụng đạt cực đại là:
A.
100 ( rad / s )

B.
175 (rad / s )

C.
150 ( rad / s )

D.
250 ( rad / s )

Câu 15. Cho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch hiệu điện thế
Vtu )100sin(2100


, lúc đó
CL
ZZ 2
và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là
VU
R
60
. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây là:
A.160V B.80V C.60V D. 120V
Câu 16. Cho một đoạn mạch xoay chiều RLC
1

mắc nối tiếp ( cuộn dây thuần cảm ). Biết tần số dòng điện là 50 Hz, R =
40 (

), L =
1
(H)
5

, C
1
=
)(
5
10
3
F


. Muốn dòng điện trong mạch cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C
1
một tụ điện
có điện dung C
2
bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép song song và C
2
=
4
3
.10 (F)B. Ghép nối tiếp và C
2
=
4
3
.10 (F)


C. Ghép song song và C
2
=
4
5
.10 (F)


D. Ghép nối tiếp và C
2
=
4
5
.10 (F)


Câu 17. Cho một mạch điện AB gồm một điện trở R = 12Ω và một cuộn cảm L. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu của R là
U
1
= 4V, hai đầu L là U

2
= 3V, và hai đầu AB làU
AB
= 5V. Tính công suất tiêu thụ trong mạch.
A.16 W B.1,30 W C.1,25 W D.1,33 W
Câu 18. Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng điện qua hai pha
kia như thế nào?
A. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, cùng chiều với dòng trên
B. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng trên
C. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, cùng chiều với dòng trên
D. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng trên
Câu 19. Phát biểu nào sau đây về dao động điện từ trong mạch dao động là Sai?
A. Năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn
cảm.
B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung là tần số của dao động điện
từ.
C. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi.
D. Dao động điện từ trong mạch dao độngLC lí tưởng là dao động tự do.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây Sai khi nói về điện từ trường?
A. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức điện trường là những đường cong.
B. Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.
C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một từ trường xoáy.
D. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy.
Câu 21. Dao động điện từ trong mạch LC của máy phát dao động điều hòa là:
A. Dao động cưỡng bức với tần số phụ thuộc đặc điểm của tranzito
B. Dao động duy trì với tần số phụ thuộc đặc điểm của tranzito
C. Dao động tự do với tần số f = 1/2
LC
D. Dao động tắt dần với tần số f = 1/2 π L C
Câu 22. Chọn phát biểu Sai khi nói về sự thu sóng điện từ?

A. Mỗi ăngten chỉ thu được một tần số nhất định.
B. Khi thu sóng điện từ người ta áp dụng sự cộng hưởng trong mạch dao động LC của máy thu.
C. Để thu sóng điện từ người ta mắc phối hợp một ăngten và một mạch dao động LC có điện dung C thay đổi được.
D. Mạch chọn sóng của máy thu có thể thu được nhiều tần số khác nhau.
Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục ?
Giáo viên biên soạn Trương Đình Den
Trang 3/4
A. Gia tốc góc của vật bằng 0. B. Tốc độ góc là một hàm bậc nhất đối với thời gian.
C. Phương trình chuyển động là hàm bậc nhất đối với thời gian.
D. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau.
Câu 24. Một đĩa tròn bán kính R = 20cm bắt đầu quay quanh trục đi qua tâm và vuông góc với mặt đĩa với gia tốc góc
không đổi γ = 0,25 rad/s
2
. Thời gian kể từ lúc bắt đầu quay đến lúc gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của một điểm
trên mép đĩa có độ lớn bằng nhau là:
A. 4 giây. B. 0,5 giây. C. 0,8 giây. D.2 giây.
Câu 25. Hai quả cầu nhỏ khối lượng là m, gắn vào hai đầu của một thanh cứng có chiều dài l, khối lượng thanh không
đáng kể. Cả hệ quay quanh một trục đi qua trung điểm của thanh. Tốc độ dài của mỗi quả cầu là v mômen động lượng của
hệ là:
A.
mvl
2
B. 2mvl C. mvl D.
2
mvl
Câu 26. Một người đứng trên một chiếc ghê đang quay, hai tay cầm hai quả tạ. Khi người ấy dang tay theo phương nằm
ngang, ghế quay với tốc độ góc ω
1
, ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó người ấy co nhanh tay lại kéo hai quả
tạ lại gần sát vai. Tốc độ góc của hệ "người + ghế"

A. giảm đi. B. Lúc đầu giảm sau đó quay đều.
C. Lúc đầu tăng, sau đó giảm dần đến 0. D. Tăng lên.
Câu 27. Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động φ = 10 + t
2
(φ tính bằng rad, t
tính bằng giây) tốc độ góc và góc mà vật quay được sau thời gian 5 gây kể từ thời điểm t = 0 lần lượt là:
A.10 rad/s và 35 rad. B.10 rad/s và 25 rad. C.5 rad/s và 35 rad. D.5 rad/s và 25 rad.
Câu 28. Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy
ngoài 2 đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi
dây duỗi thẳng là 0,05s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 12 m/s. B. 8 m/s. C. 16 m/s. D. 4 m/s.
Câu 29. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 0,4mH và một tu xoay Cx. Biết rằng mạch này có
thể thu được dải sóng ngắn có bước sóng từ λ
1
= 10m đến λ
2
= 60m. Miền biến thiên điện dung của tụ xoay Cx là
A. 0,7pF ≤ Cx ≤ 25pF. B. 0,07pF ≤ Cx ≤ 2,5pF. C. 0,14pF ≤ Cx ≤ 5,04pF. D. 7pf ≤ Cx ≤ 252pF.
Câu 30. Đặt điện áp
u 200 2cos100 t (V) 
vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp với

 
-4
2 10
L (H) vµ C = (F)
.
Công suất cực đại khi điện trở R bằng.
A . R = 100Ω. B. R = 200Ω. C. R = 120Ω. D. R = 180Ω.
Câu 31. Trên mặt nước có hai nguồn dao động M và N cùng pha, cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm S cách M 30cm, cách

N 24cm, dao động có biên độ cực đại. Giữa S và đường trung trực của MN còn có hai cực đại nữa. Tốc độ truyền sóng
trên mặt nước là
A.36 cm/s. B.72 cm/s. C.24 cm/s. D.2 cm/s.
Câu 32. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 18cm. Tại vị trí có li độ x = 6cm, tỷ số giữa động năng và thế
năng của con lắc là:
A. 8 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 33. Một đĩa tròn quay nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên sau 10s quay được 10 vòng. Hỏi trong 5s cuối đĩa quay
được bao nhiêu vòng :
A. 8 vòng. B. 7,5 vòng. C. 5 vòng. D. 8,5 vòng.
Câu 34. electron trong nguyên tử H
2
chuyển từ mức năng lượng E
2
= -3,4eV sang quỹ đạo K có mức năng lượng
E
K
= -13,6eV phát ra phôtôn. Chiếu bức xạ này lên mặt kim loại có giới hạn quang điện
0
0,3 m
 

thì động năng ban đầu cực đại của các quang e là
A.1,632.10
-18
J B.6,625.10
-19
J C.9,695.10
-19
J D. 6,98.10
-19

J
Câu 35. Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản, được kích thích và có bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 9 lần. Tính bước
sóng của bức xạ có năng lượng lớn nhất?
A. 0,121 μm B. 0,657 μm C. 0,103 μm D. 0,013 μm
Câu 36.Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe S
1
S
2
đến màn là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc
đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với S
1
S
2
một đoạn 1mm thì vân sáng trung tâm
sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn ?
A. 4mm. B. 5mm. C. 2mm. D. 3mm.
Câu 37. Trong thí nghiệm Iâng: Hai khe cách nhau 2mm, 2 khe cách màn 4m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6µm
thì tại vị trí M trên màn cách vân trung tâm một đoạn 7,8mm là vân gì? bậc mấy?
A. Vân tối, bậc6. B. Vân sáng, bậc 6 C. Vân tối bậc 8 D. Vân tối bậc 7.
Câu 38. Chọn phát biểu Đúng trong các phát biểu sau:
A.Quang phổ của mặt Trời ta thu được trên trái Đất là quang phổ vạch hấp thụ.
Giáo viên biên soạn Trương Đình Den
Trang 4/4
B. Mọi vật khi nung nóng đều phát ra tia tử ngoại.
C.Quang phổ của mặt Trời ta thu được trên trái Đất là quang phổ vạch phát xạ.
D. Quang phổ của mặt Trời ta thu được trên trái Đất là quang phổ liên tục.
Câu 39. Phát biểu nào sau đây Đúng khi nói về tia tử ngoại ?
A.Tia tử ngoại là một bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
B.Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có tỉ khối lớn phát ra.
C. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím

D.Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ
Câu 40. Cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với
A. bước sóng ánh sáng kích thích. B. tần số ánh sáng kích thích.
C. bản chất của lim loại làm catốt. D. cường độ của chùm sáng kích.
Câu 41. Khi chiếu ánh sáng kích thích 0,33μm vào catốt thì để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt một hiệu điện thế hãm
1,88V. Công thoát electron của kim loại làm catốt là:
A.3,015.10
-18
J B.3,015.10
-19
J C.6,5.10
-19
J D.3,015.10
-20
J
Câu 42/ Phát biểu nào sau đây Sai khi nói về quang phổ của nguyên tử Hirđrô?
A.Quang phổ của nguyên tử hirđrô là quang phổ liên tục.
B.Giữa các dãy Laiman, Banmer và Paschen không ranh giới xác định.
C.Các vạch màu trong phổ có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
D.Cả A, B và C
Câu 43/ Chọn phát biểu Sai sau đây về thuyết lượng tử ánh sáng?
A.Chùm ánh sáng là dòng các hạt, mỗi hạt là một phôtôn.
B.Trong hiện tượng quang điện có sự hấp thụ hoàn toàn năng lượng của phôtôn chiếu đến nó.
C.Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bứt xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng
biệt đứt quãng.
D.Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.
Câu 44/ Một tấm nhôm có công thoát electron là 3,74eV. Khi chiếu vào tấm nhôm bức xạ 0,085μm rồi hướng các quang
electron dọc theo đường sức của điện trường có hướng trùng với hướng chuyển động của electron . Nếu cường độ điện
trường có độ lớn E =1500V/m thì quãng đường tối đa electron đi được là:
A.7,25dm. B.0,725mm. C.7,25mm. D.72,5mm.

Câu 45. Chu kỳ bán rã của Pôlôni (P210)là 138 ngày đêm có độ phóng xạ ban đầu là 1,67.10
14
Bq (N
A
=6,022.10
23
hạt/mol). Khối lượng ban đầu của Pôlôni là:
A.1g. B.1mg. C.1,5g. D.1,4g
Câu 46. Hạt nhân Tri ti(T) và đơtri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt  và hạt nơtrôn. Tìm năng lượng
phản ứng toả ra. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti 0,0086u, của đơtri là 0,0024u, của anpha là 0,0305u, 1u=
931MeV/c
2
.
A. 1,806 MeV B. 18,06 MeV C. 18,06 J D. 1,806 J
Câu 47. Cho chuổi phóng xạ của Urannium phân rã thành Rađi:
238
92
U Th Pa U Th Ra
    
 
    
Chọn kết quả đúng đối với các hạt nhân có phóng xạ α?
A.Hạt nhân
238
92
U
và hạt nhân
230
90
Th

. B.Hạt nhân
238
92
U
và hạt nhân
234
90
Th
.
C.Hạt nhân
234
92
U
và hạt nhân
234
91
Pa
. D. Chỉ có hạt nhân
238
92
U
.
Câu 48. Năng lượng tỏa ra trong quá trình phân chia hạt nhân của một kg nguyên tử
U
235
92
là 5,13.10
26
MeV. Cần phải đốt
một lượng than đá bao nhiêu để có một nhiệt lượng như thế. Biết năng suất tỏa nhiệt của than là 2,93.10

7
J/kg.
A. 28 kg B. 28.10
5
kg C. 28.10
7
kg D. 28.10
6
kg
Câu 49. Cho hạt α vào hạt nhân nhôm(
27
13
Al
) đang đúng yên, sau phản ứng sinh ra hạt nơtron và hạt nhân X. , biết m
α
=4.0015u, m
Al
= 26,974u, m
X
= 29,970u, m
n
= 1,0087u, 1uc
2
= 931MeV. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng
lượng? Chọn kết quả đúng?
A.Toả năng lượng 2,9792MeV. B.Toả năng lượng 2,9466MeV.
C.Thu năng lượng 2,9792MeV. D.Thu năng lượng 2,9466MeV.
Câu 50. Tìm phát biểu Sai:
A. Hai hạt nhân rất nhẹ như hiđrô, hêli kết hợp lại với nhau, thu năng lượng là phản ứng nhiệt hạch
B. Phản ứng hạt nhân sinh ra các hạt có tổng khối lượng bé hơn khối lượng các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng

C. Urani thường được dùng trong phản ứng phân hạch
D. Phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng lớn hơn phản ứng phân hạch nếu khi dùng cùng một khối lượng nhiên liệu.
Giáo viên biên soạn Trương Đình Den
Trang 5/4
ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH4
1C
2B
3C
4C
5C
6C
7D
8D
9D
10B
11A
12B
13B
14B
15C
16A
17C
18D
19D
20B
21A
22C
23A
24D
25D

26B
27D
28D
29D
30B
31A
32D
33C
34C
35C
36
37D
38A
39C
40D
41B
42D
43D
44C
45A
46C
47A
48B
49C
50A

×