Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 25 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần một : PHẦN MỞ ĐẦU:
I. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết giáo dục Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo
dục quốc dân, do vậy giáo viên tiểu học có một vị trí, vai trò quan trọng. Giáo viên
tiểu học là người góp phần quyết định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có
chất lượng, thực hiện phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhằm
đào tạo thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện. Trong những năm gần
đây sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở Việt Nam được Đảng, Nhà nước và xã hội quan
tâm.
Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có giáo
dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế thế giới, hoà mình vào xu thế toàn
cầu hoá, do đó vấn để nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên càng trở
nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về
chuyên môn, nghiệp vụ thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và theo kịp xu
hướng giáo dục của thời đại. Quá trình này đòi hỏi đội ngũ phải thể hiện bản lĩnh và
năng lực của mình.
Vì vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên là hết sức cần thiết. Hoạt động bồi dưỡng
giáo viên tức là nâng cao tư tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ .
Tạo ra được đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất
nước. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng
chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường,
bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến
thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm.
Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo
nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và
nghiệp vụ cho giáo viên.
Là cán bộ quản lý của nhà trường, tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong


hệ thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng
quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà
trường.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành tích dạy học
đã đạt được trong thời gian qua, làm thế nào để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo
viên, làm sao để mỗi giáo viên thấy được vị trí của mình trong xã hội, bản thân họ
còn non yếu ở vấn để gì. Để từ đó tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để có chuyên
môn nghiệp vụ vững vàng và phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường
học thân thiện học sinh tích cực” cũng như hướng tới xây dựng trường chuẩn Quốc
gia và từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và của toàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
1
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
xã hội. Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở
trường Tiểu học”
II. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, thông tư và các văn bản chỉ đạo của chuẩn
nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Nghiên cứu các phương pháp dạy các bộ môn theo sách giáo khoa mới.
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Nậm Cản .
Nghiên cứu thực trạng về công tác chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên ở trường Tiểu học Nậm Cản
Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng
giáo dục
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên và học sinh trường tiểu học Nậm Cản
IV. Phương pháp nghiên cứu::
Để tiến hành nghiên cứu, đề xuất được những giải pháp quản lý có tính khả thi,
chuyên đề sử dụng kết hợp các biện pháp sau:
*Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung chuyên đề:
Một số văn kiện của Đảng về GD - ĐT.
Một số văn bản chỉ đạo về công tác bồi dưỡng giáo viên của Bộ GD& ĐT.
Các tài liệu khác có liên quan.
*Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Khảo sát điều tra (qua chuyên môn, giáo viên, học sinh).
Thực nghiệm (kiểm chứng kết quả qua các tiết dạy, thanh - kiểm tra của GV)
V. Phương pháp thực nghiệm:
Tiến hành từ tháng 9/2011 đến tháng 5/2012
Phần hai : NỘI DUNG :
I. Cơ sở lý luận:
Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng với
xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta
khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người -
yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện
Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam).Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ
giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn.
Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và Đào
tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
2
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế
giới. Năm học 2006 - 2007 ở cấp tiểu học, chúng ta đã thực hiện thay đổi chương
trình và sách giáo khoa lớp 5 cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng
như cách đánh giá. Xét ở cấp tiểu học, chúng ta thấy:
* Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học:
* Nội dung sách giáo khoa của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập trung vào
các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được nhiều mặt giáo
dục, ở nhiều môn học.
*Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm:
nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học, nhằm giúp họ có đủ kiến
thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tính tích cực và
sáng tạo của người học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là lựa chọn và kết
hợp các phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp
với từng đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học
sinh.
*Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với
phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho từng cá nhân học
sinh…)
* Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán, Tiếng Việt
theo định lượng thang điểm 10, các môn học còn lại được đánh giá bằng nhận xét
của giáo viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) và chưa hoàn
thành (B).
Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên
cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường
Tiểu học là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
* Mục tiêu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong
nhà trường:

Xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và vững về chất lượng để có
khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện được quy định rõ trong kế hoạch
giảng dạy của nhà trường.
* Vai trò và vị trí của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học:
Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất của trong nhà trường, là cầu nối học
sinh với các lực lượng xã hội. Giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng
và quyết định chất lượng của các hoạt động giáo dục ở nhà trường.
Chất lượng đội ngũ giáo viên quyết định quá trình dạy và học: Thầy giỏi sẽ có
trò giỏi, để đáp ứng yêu cầu giảng dạy thay sách giáo khoa mới ở tiểu học đòi hỏi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
3
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
người giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ trên chuẩn về mọi mặt, đặc biệt
là tiếp cận nhanh phương pháp giảng dạy mới. Người giáo viên phải là người biết tổ
chức giờ dạy, kiểm soát được tất cả đối tượng học sinh, xếp loại học sinh sao cho đạt
hiệu quả cao nhất. Do vậy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên
cần được quan tâm thích đáng, thực hiện thường xuyên, có kế hoạch.
Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”. Theo điều 63
của quyết định: “Mục đích ban hành Chuẩn”:
Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên tiểu học ở các khoa, trường cao đẳng, đại học sư phạm.
Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế
hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị,
chuyên môn, nghiệp vụ.
Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp
loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết

định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học.
Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học được đánh
giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của
ngạch ở mức cao hơn.
Đây được xem là thước đo giúp người giáo viên tiểu học hoàn thiện và phấn
đấu trong cuộc đời làm giáo dục của mình.
Do vậy việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đòi hỏi
người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch từng năm, bồi dưỡng định kì, bồi
dưỡng thường xuyên… làm thế nào để tự người giáo viên tiểu học thấy được nhu
cầu cần thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
II. Cơ sở thực tiễn:
Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong thị xã Mường Lay đã khẳng
định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ
cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là
một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu
tổ chức của nhà trường.
Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo
viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên
có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học.
Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học cho thấy: Đội ngũ giáo viên trong trường
rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập bồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
4
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt động của các tổ chuyên

môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường
đã được Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã hội
thì đội ngũ giáo viên trường Tiểu học vẫn phải cố gắng nhiều. Điều này đòi hỏi đội
ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ một cách
thường xuyên; vấn đề bồi dưỡng phải được xây dựng thành kế hoạch khoa học và
chịu sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường.
Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và bồi dưỡng đội
ngũ giáo viên trong trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định hướng, chỉ
đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài.
III. Thực trạng trước khi áp dụng đề tài:
Trường Tiểu học Nậm Cản trực thuộc Phòng giáo dục Đào tạo thị xã Mường
Lay-Tỉnh Điện Biên. Trường đóng trên địa bàn phường Na Lay thị xã Mường Lay-
tỉnh Điện Biên.
Ngay từ khi thành lập, trường đã thực hiện học 2 buổi/ngày. Năm học 2011-
2012 nhà trường có 10 lớp với số học sinh là 281 em. Đội ngũ giáo viên, cán bộ và
nhân viên gồm 26 đồng chí. Trong đó, Ban giám hiệu: 02 đồng chí ; giáo viên: 17
đồng chí ; tuổi đời bình quân trên 40 tuổi. Giáo viên dạy các môn chuyên biệt: 03
đồng chí, nhân viên y tế: 01 đồng chí, bảo vệ: 01 đồng chí, kế toán: 02 đồng chí,
hành chính: 01 đồng chí.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CB-GV như sau:
Trình độ
Số lượng -Tỷ lệ
Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học
Số lượng 2 11 6 7
Tỷ lệ 7,7% 42,3% 23% 27%
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy như
sau:
Trình độ
Số lượng -Tỷ lệ
Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học

Số lượng 0 7 5 6
Tỷ lệ 0 38,8% 27,8% 33,4%

+ Qua bảng thống kê về thực trạng đội ngũ CB-GV nhà trường, năm học 2011-
2012 đã đủ biên chế về cán bộ quản lý, giáo viên. Số giáo viên đạt chuẩn và
trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao so với các trường trong toàn thị xã.
+ Về độ tuổi: 50 - 54: 1 người. 33 - 45: 13 người.
46 - 49: 2 người 22- 32: 10 người.
Qua 2 năm làm công tác quản lý ở trường tiểu học Nậm Cản tôi nhận thấy thực
trạng công tác giảng dạy của giáo viên như sau:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
5
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần lớn đội ngũ giáo viên trường tiểu học Nậm Cản tâm huyết với nghề, tận
tâm với học sinh, nhiều tấm gương các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn về đời
sống để dạy tốt, nêu gương sáng cho học sinh noi theo; trong nhiều năm qua nhà
trường luôn duy trì danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.
Tuy nhiên, trong năm gần đây một bộ phận giáo viên chưa thực sự say sưa với
nghề, tiếp cận phương pháp giảng dạy mới còn hạn chế, nhận thức chưa đúng, chưa
đầy đủ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn chưa thực
sự phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, trình độ đào tạo không đồng đều,
chất lượng giảng dạy của một số giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của
xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ở một số bộ phận còn ở mức độ cầm
chừng chưa gương mẫu trong vấn đề tự học tự rèn, tự nghiên cứu để nâng cao tay
nghề. Nhất là việc tham gia học tập nâng chuẩn hoặc sử dụng công nghệ thông tin để
ứng dụng vào trong giảng dạy.
Bên cạnh đó, một số giáo viên còn chậm đổi mới phương pháp dạy học, còn

dạy theo kiểu đọc, chép, cung cấp kiến thức áp đặt cho học sinh chưa phát huy tính
chủ động, sáng tạo, tích cực của học sinh, không để các em suy nghĩ, tự tìm ra kiến
thức mới.
Một bộ phận giáo viên còn lúng túng trong việc lựa chọn, phối hợp các phương
pháp dạy học. Lựa chọn hình thức tổ chức chưa phù hợp với môn học, dạng bài,
hoặc nếu có chỉ mang tính hình thức chứ hiệu quả chưa cao.
Một số giáo viên bằng lòng với chuyên môn của mình hiện có, chưa tich cực
đến công tác bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên.
Các tổ chuyên môn thực hiện các hoạt động sinh hoạt thường xuyên nhưng nội
dung cuộc họp còn mang tính hành chính, giáo viên ít trao đổi, đóng góp ý kiến xây
dựng cho nội dung cuộc họp.
Việc dự giờ, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hoà vi quý", mọi
người né tránh việc nhận xét, phê bình những việc làm chưa đúng. Có những giáo
viên dự giờ cho đủ số tiết quy định nhưng chưa thực sự tích cực học tập; có giáo
viên chỉ đi dự giờ chứ không tham gia nhận xét, góp ý, xếp loại cho đồng nghiệp.
Ban giám hiệu chưa được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ quản lý
thường xuyên. Đã có nhận thức đúng về vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên, song chưa thực hiện đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn
và tổ chức hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính tự phát,
kế hoạch chưa dài hơi.
Kế hoạch công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các
hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề
cập một cách đúng mức.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
6
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kinh nghiệm, nghiệp vụ về tổ chức hình thức, hoạt động để bồi dưỡng cho đội

ngũ giáo viên chưa nhiều, một số giáo viên chưa nhiệt tình trong hoạt động.
Kết quả các tiết dạy được xếp loại giỏi những năm gần đây chưa cao, tỷ lệ học
sinh giỏi các cấp cũng như tỷ lệ học sinh giỏi qua các kì kiểm tra so với yêu cầu thực
tế còn hạn chế.
* Nguyên nhân của thực trạng là:
Mọi giáo viên chưa ý thức hết tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên
môn trong hoạt động chung của trường.
Ban giám hiệu còn thiếu kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng thường xuyên
về chuyên môn nghiệp vụ. Có thể công tác bồi dưỡng chuyên môn được chỉ đạo
thường xuyên, song hiệu quả chưa cao. Ban giám hiệu chưa phân công rõ nhiệm vụ
cho mỗi cá nhân trong từng công việc cụ thể.
Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa các tổ chuyên môn trong trường chưa
cao. Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể.
Vì thế, tôi xác định chất lượng đội ngũ là vấn đề quan trọng nhất nếu không
biết vận dụng phát huy nguồn lực con người, không có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
mang tính chiến lược lâu dài thì trình độ đội ngũ khó mà nâng lên ngang tầm với
việc đổi mới công tác giáo dục hiện nay.
Sau khi tìm hiểu được những nguyên nhân của thực trạng, thấy được ưu điểm,
khuyết điểm của công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu
học Nậm Cản tôi đã tìm ra một số biện pháp nhằm khắc phục những nhược
điểm của công tác này.
IV. Qúa trình thực hiện:
Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công việc
không bao giờ kết thúc. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển
về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên trong nhà trường, giúp giáo viên có
đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục. Đây chính là mục tiêu
chính của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì:
+ Ban giám hiệu phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

+ Ban giám hiệu xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
+ Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho
giáo viên đạt hiệu quả.
+ Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, cần
thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên
môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
7
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được ban giám hiệu đánh giá.
Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường tôi đã
chỉ đạo tập trung vào một số giải pháp sau:
1. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ trưởng:
Ngay từ đầu năm, ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch và định hướng cho tổ
trưởng chuyên môn kế hoạch chung của nhà trường, từ đó dựa trên đặc điểm tình
hình giáo viên, tình hình học sinh trong tổ phối hợp với kế hoạch năm học của bộ
phận chuyên môn, tổ trưởng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho khối mình.
Kế hoach của tổ cần tập trung vào những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục học sinh, bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên thông qua các buổi chuyên đề,
thao giảng do giáo viên tự chọn căn cứ vào tình hình thực tế của tổ mình.
2. Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên:
Giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán
bộ và giáo viên. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với
các phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường thường xuyên tổ chức cho
cán bộ, giáo viên được nghe thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách
của Đảng và nhà nước và chính sách của nhà nước cũng như của ngành, của địa

phương đến toàn thể giáo viên.
Tổ chức học tập quán triệt các văn bản, chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông
của nhà nước, của ngành ngoài việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm tốt công tác
tuyên truyền vận động mọi lực lượng tham gia thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông
thành công.
3. Bồi dưỡng cho giáo viên về văn hoá, tin học:
Mọi cán bộ và giáo viên cần nắm vững trình
độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật mới
có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có
hiệu quả. BGH cần khuyến khích giáo viên, tích
cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ tin học,
ƯDCNTT trong giảng dạy… Nhà trường đầu tư
xây dựng một thư viện trường học có đủ các loại
sách, tư liệu tham khảo, các loại tạp chí, báo chí để
giáo viên và cán bộ được xem nhằm cập nhật thông tin và mở rộng hiểu biết.
Trong năm học BGH luôn tạo điều kiện để 100% giáo viên được tham gia học
tập, tham dự các lớp tập huấn, các buổi chuyên đề do trường, Nghành tổ chức.
Ngày từ đần năm học BGH xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về ứng dụng công
nghệ thông tin trong từng tháng, từng kỳ và yêu cầu:
100% giáo viên phải sử dụng máy vi tính, ứng dụng tốt công nghệ thông tin
trong giảng dạy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
8
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công nghệ thông tin được áp dụng ngày càng rộng rãi trong quá trình dạy học.
Nếu không muốn tụt hậu cần sớm tìm hiểu và nắm vững tin học, đây là cơ sở ứng
dụng công nghệ thông tin trong giờ học.

4. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:
Đây là công việc không thể thiếu được trong
suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên phải có
chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy,
giáo viên phải bồi dưỡng những kiến thức cập nhật,
nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực
dạy tốt lớp học mà mình được phân công. Để đạt
hiệu quả BGH đã tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ về
phương pháp, cách tổ chức các hình thức dạy học thông qua các tiết dạy minh hoa.
Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức bồi dưỡng kiến thức khoa học cơ bản: kiến thức
khoa học sư phạm; kiến thức chung về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; kiến thức
tin học cũng như kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng dạy học; kỹ năng giáo dục; kỹ năng
xử lý tình huống; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng; và các kỹ năng
khác.
Bên cạnh việc bồi dưỡng do nhà trường tổ chức BGH yêu cầu mỗi người giáo
viên xây dựng cho bản thân kế hoạch tự học- tự bồi dưỡng. Có thể thấy rằng tự học,
tự bồi dưỡng là con đường phát triển của mỗi người, tự học- tự bồi dưỡng giúp mỗi
giáo viên nhanh chóng thích nghi với sự phát triển giáo dục đồng thời nâng cao khả
năng tiếp thu ứng dụng thành quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công việc
và cuộc sống.
Công tác tự học-tự bồi dưỡng của giáo viên vừa là điều kiện cần và đủ cho việc
thực hiện các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên đồng thời giúp họ sử dụng
có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vào việc giảng dạy, giáo dục học
sinh, khơi dậy hứng thú học tập, phát huy tinh thần tự lực, tự giác trong học tập của
học sinh.
Song kế hoạch này luôn được BGH tổ chức, chỉ đạo, định hướng, quản lý, kiểm
tra đánh giá kết quả thông qua từng tuần, tháng.
5. Bồi dưỡng thiết kế bài dạy :
Muốn tiết dạy thành công trước hết phải có công tác chuẩn bị, chuẩn bị đầu tiên
của giáo viên là lập kế hoạch bài dạy. Lập kế hoạch bài dạy trên cơ sở định hướng

chỉ đạo Công văn 896 của Bộ giáo dục và Đào tạo theo tinh thần:
Giáo án cần ngắn gọn nhưng có nhiều thông tin và thể hiện rõ các phần cơ bản
như sau:
Nêu mục tiêu của bài học, gắn với yêu cầu cần đạt được về kiến thức, kĩ năng
thái độ được quy định tại chương trình Tiểu học do Bộ Giáo dục ban hành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
9
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nêu những yêu cầu cần chuẩn bị về thiết bị, đồ dùng dạy và học của giáo viên
và học sinh; dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo phù hợp với từng
nhóm đối tượng học sinh.
Năm học này tôi luôn chú ý bồi dưỡng giáo viên dạy học theo đúng chuẩn kiến
thức kĩ năng và công văn số 5842/BGD& ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các
môn học cấp tiểu học.
Xác định nội dung, phương pháp giảng dạy đối với giáo viên, yêu cầu cần học
đối với từng đối tượng học sinh, kể cả học sinh cá biệt, học sinh khuyết tật hòa nhập.
Căn cứ vào định hướng trên giáo viên lập kế hoạch bài dạy một cách hợp lý.
Qúa trình thực hiện được sự tiếp sức của các thành viên trong hội đồng bồi dưỡng
do vậy trong năm qua việc soạn bài của giáo viên đã bảo đảm các yêu cầu đề ra.
6. Bồi dưỡng giáo viên thông qua dự giờ:
Ngay từ đầu năm học BGH trường đã chỉ đạo cho mỗi giáo viên dự giờ 1 tiết
trên tuần là giáo viên trẻ thì dự giờ 2 tiết/ tuần. Sau mỗi tiết dự giờ phải có trao đổi,
phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về giờ dạy theo chuẩn đánh giá giờ dạy. Các
vấn đề cần trao đổi chính là: Tính chính xác, khoa học, qua tiết học học sinh đạt
được những mục đích gì? Về nội dung kiến thức, về kỹ năng, thái độ, phương pháp
giảng dạy của giáo viên có giúp cho học sinh đạt được các mục tiêu đề ra hay

không? Việc sử dụng đồ dùng giảng dạy như thế nào? Cách tổ chức lớp của giáo
viên có phát huy được tính tích cực của học sinh không? Có quan tâm đến 3 đối
tượng học sinh không từ đó rút ra những ưu khuyết điểm và nguyên nhân để cho bản
thân giáo viên được dự giờ và các giáo viên khác cùng tiếp thu.
Ngoài ra, qua mỗi tiết dự giờ, tôi không chỉ chú trọng vào việc xếp loại tiết tốt
hay khá mà chú ý nhiều vào những cái được, chưa được, để góp ý cho giáo viên. Có
tiết dạy tôi bấm thời gian xem giáo viên nói trong bao lâu, bao nhiêu học sinh được
nói, bao nhiêu thời gian yên lặng từ đó rút ra kinh nghiệm với giáo viên nên dành
nhiều thời gian hơn nữa cho việc tự học của học sinh.
Để tạo điều kiện cho các giáo viên có thể dự giờ đầy đủ, chủ động, kế hoạch dự
giờ luôn được báo trước.
Ngoài những tiết dự giờ theo kế hoạch của tổ chuyên môn các giáo viên còn dự
giờ thường xuyên giáo viên có kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.
Ban giám hiệu dự giờ thường xuyên, đột xuất và các tiết khác khi thấy cần
thiết.
* Số tiết dự giờ trong năm học 2011-2012 là 176 tiết trong đó:
Xếp loại giỏi: 70 tiết
Xếp loại khá: 71 tiết
Đạt yêu cầu: 35 tiết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
10
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Nhận xét đánh giá:
Đây là phương pháp bồi dưỡng trực tiếp, kịp thời, nâng cao tay nghề, ít tốn
kém, điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy kịp thời, dễ dàng phổ biến. Qua
tiết dạy mỗi giáo viên dự rút ra được
những ưu- khuyết điểm cần thiết để áp dụng cho các tiết dạy của bản thân, khắc

phục được những khiếm khuyết để loại bỏ; đây là phương pháp gần gũi và tiết kiệm
đem lại hiệu quả. Khi lên lớp giảng dạy giáo viên thể hiện được hết những gì mà họ
đã chuẩn bị cho tiết dạy từ nội dung, phương pháp, cho đến tinh thần trách nhiệm
đối với học sinh cho nên thông qua công tác dự giờ có thể đánh giá được năng
lực của giáo viên, đây cũng là biện pháp bồi dưỡng giáo viên có tính khả thi. Những
tiết dự giờ theo kế hoạch đã định trước giáo viên chuẩn bị tốt tạo điều kiện cho đồng
nghiệp học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
Thường xuyên dự giờ giáo viên trẻ để bồi dưỡng được hai mặt, giáo viên có
kinh nghiệm dự giờ giáo viên trẻ nhằm giúp họ nâng cao thêm năng lực và ngược lại
cũng học hỏi được từ lớp trẻ những điều mới.
Việc dự giờ giao lưu học hỏi ở trường bạn giúp
cho giáo viên mở rộng tầm nhìn hơn, định hướng tốt
hơn cho vấn đề đổi mới phương pháp dạy học. Hai
môn Âm nhạc và Mỹ thuật mỗi tháng dự giáo viên
trường ngoài 1-2 tiết.
Thông qua việc dự giờ phát hiện những giáo viên
có năng lực để bồi dưỡng thành những giáo viên giỏi,
trụ cột chuyên môn của nhà trường, đồng thời cũng
kịp thời giúp đỡ các đồng chí giáo viên còn hạn chế
về chuyên môn.
* Hạn chế:
Một số giáo viên khi đi dự giờ còn mang tính hình thức, đối phó, không tìm
hiểu bài nên không tham gia góp ý được tích cực, không đáp ứng được yêu cầu trao
đổi nâng cao chuyên môn cho đồng nghiệp, không có ý chí phấn đấu ở mức cao
hơn.
Những lớp có học sinh yếu thì tình trạng hoạt động học chưa tích cực dẫn đến
tiết học trầm, thụ động, thời gian kéo dài gây ức chế tâm lí cho cả thầy và trò và dẫn
đến kết quả thấp .
7. Bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn:
Khi xây dựng kế hoạch năm học chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường sinh hoạt tổ

khối chuyên môn. Sinh hoạt chuyên môn khối 1 lần/ tháng, sinh hoạt tổ chuyên môn
1tuần/1 lần. Nội dung sinh hoạt chuyên môn của khối, tổ là triển khai kế hoạch trong
tháng, bàn bạc thống nhất các vấn đề liên quan của khối, tổ trong việc dạy và học,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
11
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
biện pháp nâng cao chất lượng, trao đổi hướng và tìm cách dạy những bài khó trong
tuần, dự giờ, làm đồ dùng dạy học, kiểm tra hồ sơ chéo, kiểm tra sổ đánh giá học
sinh, thống nhất nội dung chương trình theo chuẩn kiến thức và hướng dẫn điều
chỉnh dạy học, công tác chủ nhiệm lớp, xếp loại thi đua, chuyên đề sáng kiến kinh
nghiệm, báo cáo chất lượng, sĩ số hàng tháng, trao đổi kiến thức về ƯDCNTT,
Người tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý tổ viên và đôn đốc, nhắc nhở tổ viên
thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ mình.
Ban giám hiệu cũng thường xuyên dự họp các tổ, từ đó đánh giá được chất
lượng sinh hoạt tổ cũng như điều chỉnh bổ sung, thống nhất các nội dung của cuộc
họp.
Tôi cho rằng, muốn nâng cao chất lượng dạy và học được tốt thì phải chú trọng
đến công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ,
công việc này là một phần trách nhiệm của người quản lý, chứ không phải riêng của
các nhân nào. Bởi vì, mình là người vạch ra kế hoạch, định hướng công việc để cho
đội ngũ tham gia, kế hoạch đề ra phải được tiến hành thường xuyên và nhiều
phương thức bồi dưỡng khác nhau để nâng cao năng lực đội ngũ về chuyên môn
nghiệp vụ.
Trong mỗi năm học nhà trường thường tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng chuyên
môn như: Đầu năm học, các tháng trong năm học. Ở mỗi đợt bồi dưỡng BGH lập kế
hoạch cụ thể phân công trách nhiệm cho từng thành viên để họ có thời gian nghiên
cứu kỹ những vấn đề mình được phân công triển khai. Kế hoạch bồi dưỡng đều dựa

trên thực trạng đội ngũ giáo viên trong trường, dựa trên những vướng mắc, khó khăn
mà giáo viên phải khi giảng dạy, giáo dục. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tập
trung bồi dưỡng về: chương trình sách giáo khoa nhất là Chuẩn kiến thức kỹ năng,
hướng dẫn nội dung giảm tải 896/BGD giúp cho đội ngũ càng hiểu biết thêm về mặt
lĩnh vực kiến thức và lĩnh vực kỹ năng sư phạm trong từng tiêu chí đánh giá Chuẩn
nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng về cách soạn giáo án theo hướng đổi mới,
tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng, phương pháp dạy học, cách sử dụng từng
phương pháp, cách thức tổ chức dạy học, đặc biệt xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
ƯDCNTT trong giảng dạy, Qua đó giáo viên thấy rõ không có phương pháp nào là
vạn năng mà phải biết lựa chọn, phối hợp phù hợp với nội dung kiến thức cần truyền
đạt.
Tổng kết năm học 2010 - 2011, một trong những yếu kém của giáo viên đứng
lớp là vận dụng chưa linh hoạt phương pháp giảng dạy, chưa mạnh dạn áp dụng
CNTT vào giảng dạy nhà trường đã xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu để giáo viên
thảo luận và đi đến thống nhất trong hội nghị cán bộ công chức năm học 2011- 2012
có 100% giáo viên giảng dạy theo phương pháp mới đạt hiệu quả và 90 % biết sử
dụng giáo án điện tử; 35 - 40 % giáo viên đứng lớp biết soạn giáo án điện tử; qua dự
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
12
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
giờ khảo sát tay nghề và chất lượng đầu năm nhà trường tổ chức cho giáo viên đăng
kí chất lượng cuối năm Xây dựng kế hoạch chuyên môn hết sức cụ thể trong suốt
năm học, đến từng tháng để tạo điều kiện cho GV thực hiện chỉ tiêu.
Một trong những nội dung rất quan trọng mang tính đột phá trong nhiệm vụ
năm học 2011 - 2012 là đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
Đối với trường tiểu học Nậm Cản, năm học này cơ sở vật chất phục vụ các hoạt
động dạy- học đã tương đối hoàn chỉnh, hầu hết các phòng làm việc đã có máy vi

tính, phòng tin đã được đầu tư hoàn thiện theo hướng chuẩn và hiện đại song thiếu
giáo viên tin học. Chúng tôi đã đưa vào kế hoạch mỗi tháng có một buổi sinh hoạt
chuyên môn dành cho giáo viên bồi dưỡng kiến thức tin học trên phòng máy, đặt
thêm máy vi tính tại phòng chuyên môn để giáo viên có điều kiện tìm kiếm dữ liệu
đến nay 100% GV đứng lớp đã biết sử dụng giáo án điện tử.
8. Bồi dưỡng đội ngũ thông qua tổ chức chuyên đề:
Đây là hình thức bồi dưỡng có tính tập trung, qua tổ chức chuyên đề thống nhất
định hướng chỉ đạo phương pháp dạy học từng môn, phân môn các khối lớp. Việc tổ
chức chuyên đề có hai hình thức:
Sinh hoạt chuyên môn hội thảo, tập huấn do Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục tổ
chức. Đây là dịp tốt để toàn thể cán bộ, giáo viên có điều kiện nắm bắt định hướng
chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học do Phòng Giáo dục thống nhất chỉ đạo
Tổ chức chuyên đề tại trường thông qua sinh hoạt chuyên đề tháng, năm, thao
giảng: Hình thức này giúp cho giáo viên học tập được kinh nghiệm của nhau đồng
thời là dịp để thể hiện chuyên đề đã triển khai tại Phòng
và phát hiện những giờ dạy tốt. Từ đó có hướng động
viên kịp thời, tạo điều kiện, nền móng làm nòng cốt
vững chắc trong lĩnh vực chuyên môn .
Trong các buổi bồi dưỡng tập trung tổ chức cho
giáo viên xem các tiết dạy minh họa trên băng đĩa, tiết
dạy giỏi của giáo viên trường, qua đó rút kinh nghiệm
thấy được những điều hay, những hạn chế trong tiết dạy
thấy được những vấn đề nào có thể áp dụng được tại đơn
vị, có thể lựa chọn phương pháp khác cho phù hợp hơn đem lại hiệu quả cao.
9. Bồi dưỡng về các năng lực công tác khác:
Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ năng nhận
thức và giải quyết tình huống trong dạy học - giáo dục. Năng lực công tác của giáo
viên chỉ có thể có được trên cơ sở quá trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm
không ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt khác, Ban giám hiệu tạo điều kiện
bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
13
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hiện, trong quá trình đó Ban giám hiệu theo dõi động viên giúp đỡ, nhận xét, rút
kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ.
10. Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm:
Trong dạy học và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm và
tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy
học được tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách
cách cơ bản. Ban giám hiệu có hình thức đặc biệt để khuyến khích, động viên giáo
viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học. Ban giám hiệu
hướng dẫn cho giáo viên kiến thức và kỹ năng viết sáng kiến kinh nghiệm về dạy
học và giáo dục. Có gợi ý những đề tài mà giáo viên có thể làm được nhằm giải
quyết những vấn đề mà trong thực tế nhà trường còn đang hạn chế.
V. Các giải pháp đúc rút sau khi áp dụng đề tài SKKN:
Qua quá trình bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tôi đã rút ra được một số giải pháp
sau:
1. Cần tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tác
phong lành mạnh cho giáo viên:
Làm cho cán bộ giáo viên trong nhà trường nhận thức rõ vai trò quan trọng của
giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Giáo viên cần nhận thức được rằng: bậc tiểu học là bậc nền tảng trong hệ thống
giáo dục, giúp cho học sinh hình thành được nhân cách bước đầu rất cơ bản để các
em có điều kiện rèn luyện học tập và phát triển các bậc học tiếp theo.
Thường xuyên cho giáo viên sinh hoạt nâng cao tư tưởng chính trị, coi trọng
công tác dân chủ đặc biệt khâu đoàn kết trong nội bộ, giáo dục tập thể để thấy rõ vai
trò to lớn của đoàn kết (đoàn kết là nguyên nhân của mọi thắng lợi).

Coi trọng công tác thi đua, công tác động viên tuyên truyền, mạnh dạn đặt niềm
tin vào giáo viên để khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội
ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ
được trách nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp làm công tác giáo dục.
Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa giáo viên chủ nhiệm với lãnh đạo Đảng,
chính quyền địa phương, với BGH cũng như các tổ chức đoàn thể, cùng phối hợp
làm công tác giáo dục để giáo dục dào tạo thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn
dân.
Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi
dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với nhiệm vụ mới
của giáo dục. Luôn coi trọng kết quả chất lưọng giáo dục, lấy học sinh làm thước đo
cuối cùng để đánh giá chất lượng và sự cố gắng của đội ngũ giáo viên.
2. Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt
động trong nhà trường:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
14
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thực hiện mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc theo kế
hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hoá, cụ thể hóa, tiêu chuẩn hoá.
Các quy định cụ thể:
+ Quy định về trực lãnh đạo, trực tuần của giáo viên.
+ Quy định về hồ sơ giáo viên.
+ Quy định về soạn bài, chấm bài.
+ Quy định về lịch hội họp, chế độ thông tin báo cáo.
Thông qua quy chế trên để cán bộ giáo viên có lề lối làm việc khoa học, từ đó
siết chặt được kỷ cương, nề nếp trong nhà trường.
3. Xây dựng củng cố hoạt động của tổ chuyên môn:

Chúng tôi xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, nó có
vai trò rất lớn trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên và chất lượng
giáo dục. Hoạt động hiệu quả của mỗi giáo viên sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để mỗi
giáo viên tự học hởi lẫn nhau về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, từ đó
nâng cao trình độ năng lực của mình. Với vai trò như vậy đòi hỏi tổ chuyên môn
phải được ttổ chức hợp lý và hoạt động có nề nếp và khoa học.
* Về phía nhà trường:
Chúng tôi phân tổ, tổ chia thành từng nhóm chuyên môn. Chỉ định tổ trưởng là
các giáo viên đầu đàn về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, được
sự tìn nhiệm của đồng nghiệp.
Sắp xếp lịch sinh hoạt cho các tổ: sinh hoạt vào chiều thứ 6 hàng tuần của tuần
thứ 2 và tuần thứ 3 của tháng.
Đảm bảo tối đa những đề nghị phục vụ cho công tác chuyên môn mà các tổ đưa
ra.
Tạo điều kiện cho các giáo viên được tiếp cận với các phương pháp dạy học
mới và thời gian để giáo viên tham gia dự các lớp học nâng cao trình độ (học tại
chức, từ xa ).
Thành lập tổ cốt cán cấp trường, tổ này có nhiệm vụ giúp đỡ, bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên cho đội ngũ giáo viên.
Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, chuyên đề cho từng khối
lớp, từng phân môn, chuyên đề sử dụng đồ dùng dạy học. Phân công giáo viên
chuẩn bị báo cáo, dạy thực hành. Sau mỗi chuyên đề có sơ kết, nhận xét rút kinh
nghiệm.
* Về chuyên môn:
Phải có nội dung sinh hoạt cụ thể bằng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ,cả năm
học. Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn phải có đủ các nội dung như:
Đánh giá kết quả công tác tuần trước.
Triển khai công tác tuần tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản

15
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thảo luận, thống nhất chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học,
đưa ra bài toán khó, hướng dẫn giải, hướng dẫn CNTT,
Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy
định của nhà trường.
Có kế hoạch dạy bài khó hoặc dạy rút kinh nghiệm theo chuyên đề, phân công
người dạy cụ thể.
Phân công cụ thể người giúp đỡ những giáo viên mới ra trường hoặc những
giáo viên còn yếu về từng mặt.
Xây dựng ngân hàng để kiểm tra chung cho từng khối lớp.
Hoạt động này thật sự thiết thực cho công tác tự học, tự rèn luyện của mỗi
người.
4. Tăng cường công tác kiểm tra của Ban giám hiệu và của tổ chuyên môn.
Kiểm tra là một trong bốn nội dung, chức năng của người cán bộ quản lý trong
công việc quản lý nhà trường. Kiểm tra là vũ khí, là động lực cho sự phát triển.
Trong nhà trường, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra chính là nhắc nhở mọi
người làm việc đúng, đồng thời phát hiện kịp thời những mặt tốt để phát huy, tìm ra
những mặt còn hạn chế để khắc phục. Thói quen nghiêm túc, làm việc có kế hoạch
khoa học trong công việc không phải tự nhiên ai cũng có mà hầu hết được hình
thành và phát triển trong suốt cả quá trình công tác mà lúc đầu thường là chưa tự
giác. Nói tóm lại là làm tôt công tác kiểm tra theo đúng nguyên tắc, thiết thực sẽ tạo
nên hiệu quả đích thực, giúp mỗi người ngày càng tự giác và nghiêm túc hơn.
Nhận thức về vai trò tác dụng của công tác kiểm tra như vậy nên chúng tôi tập
trung rút kinh nghịêm về nội dung, phương pháp kiểm tra sau từng năm học nhằm
hoàn thiện hơn về nội dung và biện pháp để hiệu quả thanh tra thiết thực hơn đối với
mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói riêng và chất lượng giáo dục nói
chung.

Chúng tôi xác định nội dung kiểm tra là việc thực hiện các quy định về chuyên
môn như: kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, thực hiện chương trình, thực hiện chế
độ kiểm tra lấy điểm, việc chấm, chữa bài cho học sinh, việc dự giờ thăm lớp, tự
học, công tác chủ nhiệm và một số công tác khác.
Để việc kiểm tra có tác dụng thiết thực, đúng mục đích, đầu năm học chúng tôi
đưa ra hội nghị các mẫu phiếu kiểm tra để mọi người thảo luận, thống nhất rồi mới
thực hiện.
Trong Ban giám hiệu, chúng tôi phân công mỗi người một tổ, dự các buổi sinh
hoạt tổ với các tổ đó. Khi thực hiện kế hoạch kiểm tra của hiệu trưởng Ban giám
hiệu và tổ trưởng chuyên môn cùng đi dự giờ. Hàng tháng, hàng tuần công khai kế
hoạch kiểm tra trên kế hoạch công tác tuần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
16
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài kiểm tra theo lịch chúng tôi chú trọng việc kiểm tra đột xuất, nhất là dự
giờ đột xuất và việc thực hiện quy chế chuyên môn. 100% giáo viên được dự giờ đột
xuất ít nhất 3 lần trong một học kỳ. Các tổ chuyên môn khi trống tiết đi dự giáo
viên trong tổ.
Sử dụng kết quả kiểm tra để nhắc nhở, rút kinh nghiêm những giáo viên chưa
thực chưa tốt hoặc có thiếu sót trong quá trình công tác, đồng thời tuyên dương,
khích lệ những cá nhân làm tốt từ đó nhân rộng điển hình.
VI. Kết quả thực hiện và bài học kinh nghiệm:
1. Kết quả thực hiện:
Năm học 2011 - 2012, bằng tác động của những biện pháp trên chất lượng của
đội ngũ cũng như chất lượng tập của học học sinh đã được nâng lên một cách rõ rệt:
+ Về tư tưởng chính trị: Giáo viên đã phấn khởi tâm huyết, say sưa với nghề.
Trong công việc, mọi người có ý thức tự giác thực hiện nghiêm túc chủ trương chính

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của trường. Tích
cực tham gia các hoạt động và các công việc đạt hiệu quả cao hơn.
+ Về chuyên môn:
Do tổ chức và chỉ đạo tốt hoạt động của các tổ chuyên môn mà chúng tôi đã thu
được một số kết quả sau:
Các đợt khảo sát chất lượng: đầu năm, GKI, GKII đều được sử dụng bộ đề
thống nhất chung cho toàn khối.
Các tiết dạy đều sử dụng thiết bị dạy học trực quan và đẩy mạnh ƯDCNTT vào
giảng dạy. Tổng số tiết dạy ƯDCNTT trong năm là 184 tiết.
Đảm bảo đủ các tiết thực hành chuyên đề đối với các phân môn. Cụ thể:
Tổ chức được 10 chuyên đề tháng trong đó: 2 chuyên đề khối 1; 2 chuyên đề
khối 2; 2chuyên đề khối 3; 2 chuyên đề khối 4; 2 chuyên đề khối 5. Các chuyên đề
này đều do giáo viên từ các tổ đề xuất.
Bên cạnh đó thực hiện tốt chuyền đề năm: Đổi mới trong công tác kiểm tra
đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Tổ chức tốt hội giảng cấp trường 2 đợt trong năm học. Kết quả đạt được như
sau:
Tổng số tiết Xếp loại giỏi Xếp loại khá Xếp loại trung binh Xếp loại yếu
86 30 43 23 0
34, 8% 50% 15, 2% 0
Tổ chức hội giảng cấp trường để lựa chọn các tiết dạy tiêu biểu dự thi giáo viên
giỏi cấp thị.
Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học trong toàn trường, tổ chức thi đồ
dùng dạy học cấp trường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
17
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm tôt công tác thi đua khen thưởng ngay trong trong từng đợt thi đua. Cho
dù giá trị vật chất không đáng là bao nhưng cũng đã động viên được giáo viên kịp
thời, khích lệ được phong trào ngày càng hiệu quả.
Thông qua các phong trào thi đua giáo viên đã có thêm được rất nhiều kinh
nghiệm trong công tác giảng dạy
Qua thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp, qua các đợt khảo sát chất lượng, đánh giá
xếp loại học sinh học kỳ 2, cho thấy chất lượng chuyên môn, chất lượng giáo dục đã
được từng bước nâng lên được thể hiện như sau:
Biểu 1: Biểu chất lượng đội ngũ 3 năm gần đây:
Năm
học
SL
GV
Số
lớp
Xếp loại
phẩm chất chính trị
Xếp loại
Năng lực chuyên môn
Xếp loại
chủ nhiệm
Tốt Khá TB Giỏi Khá TB Yếu Tôt Khá TB
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
09-10 17 10 17 100 0 0 0 0 5 29,4 5 29,4 7 41,2 0 0 4 40 3 30 3 30
11-11 17 10 17 100 0 0 0 0 5 29,4 6 35,3 6 35,3 0 0 5 50 4 40 1 10
11-12 18 10 18 100 0 0 0 0 6 33,3 10 55,5 2 11,2 0 0 6 60 4 40 0 0
Biểu 2: Kết quả xếp loại giáo viên dạy giỏi trong 3 năm gần đây:
Năm học
Giáo viên dạy giỏi 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012
Giáo viên dạy giỏi cấp trường 5 8 9

Giáo viên dạy giỏi cấp thị 2/5 5/6 3/4
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 0 0 1
Biểu 2: Biểu chất lượng học tập của học sinh:
Năm
học
Số
lớp
Số
HS
Xếp loại
hạnh kiểm
Xếp loại
học lực
HS lên
lớp
HT
CTTH
THĐĐ CĐĐ G K TB Y
SL
%
SL
%
SL % SL SL % SL % SL % SL %
09-10 10 251 250 99,6 1 0,4 82 32,6 119 47,4 49 25,8 1 0,4 250 99,6 40 100
10-11 10 277 277 100 0 0 93 34 127 46 57 20 0 0 277 100 56 100
11-12 10 281 281 100 0 0 102 36,3 118 42 61 21,7 0 0 281 100 58 100
Qua biểu thống kê cho thấy chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục đã có sự
chuyển biến rất rõ nét. Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm Hoàn thành đầy đủ các
nhiệm vụ của người học sinh, Học lực xếp lọai Giỏi, Khá, số học sinh lên lớp và học
sinh Hoàn thành chương trình bậc tiểu học được tăng đáng kể. Đặc biệt tỷ lệ học

sinh yếu giảm mạnh. Đây là thắng lợi bước đầu mà bản thân tôi thiết nghĩ mình cần
phải có những biện pháp, những kinh nghiệm có giá trị hơn nữa để chỉ đạo bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở
nhà trường ngày một nâng cao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
18
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2. Bài học kinh nghiệm:
Để hoạt động bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả cao trước hết bản thân nhà quản
lý phải:
+ Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên, từ
đó nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên về sự bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
+ Lựa chọn đối tượng cần bồi dưỡng phù hợp với phương pháp bồi dưỡng. Có
như thế công tác bồi dưỡng mới đạt hiệu quả tốt.
+ Ban giám hiệu cần phối hợp với các lực lượng trong nhà trường xây dựng
chương trình bồi dưỡng ngoài các phương pháp đã nêu có thể áp dụng các phương
pháp khác như: Tham quan học tập, động viên giáo viên tham gia học các lớp trên
chuẩn, các lớp về lý luận chính trị, tin học .
+ Để thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn đạt
hiệu quả cao, thì ngay từ đầu năm Ban giám hiệu phải kết hợp với tổ trưởng chuyên
môn lập kế hoạch chi tiết, triển khai cụ thể cho các thành viên nắm để thực hiện.
+ Ban giám hiệu cần có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phải được đưa
vào kế hoạch của nhà trường và thông qua cuộc họp hội đồng sư phạm đầu năm và
đưa vào nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức. Phân công người có trình độ chuyên
môn vững vàng kèm cặp những giáo viên có năng lực giảng dạy hạn chế. Đặc biệt
cần quan tâm, nâng cao trình độ trên chuẩn đào tạo cho những giáo viên còn trẻ, có
năng lực chuyên môn, bằng hình thức cử đi học đại học, cao đẳng.

+ Ban giám hiệu cần phải đổi mới cách quản lý, vận dụng linh hoạt, sáng tạo
với điều kiện thực tế của địa phương, tận tâm với công tác chuyên môn, tăng cường
cập nhật thông tin, tự học tập, tự rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ chuyên
môn cũng như công tác quản lý. Sẵn sàng giúp đỡ đồng, chí đồng nghiệp khi họ cần
được giúp đỡ.
+ Xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao từ Ban giám hiệu đến giáo viên, nhân
viên trong nhà trường.
+ Cải tiến các hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức dự giờ thăm lớp, sẽ
góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
+ Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Công đoàn, Chi
đoàn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng giáo viên để bố trí sắp xếp lớp, phân
công chuyên môn cho đúng người, đúng việc.
+ Chỉ đạo nhất quán, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quy
chế chuyên môn: Soạn - giảng- chấm - chữa và các hoạt động ngoại khoá khác, đặc
biệt người quản lý phải thường xuyên dự giờ giáo viên để kịp thời góp ý rút kinh
nghiệm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
19
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cần thực hiện công khai, dân chủ, không
thành kiến trong việc đánh giá xếp loại giáo viên. Khen chê đúng người, đúng việc
để kịp thời động viên giúp đỡ họ nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao hơn.
Để đạt được mục tiêu giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng; đáp ứng
yêu cầu giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới việc nâng cao chất lượng đội
ngũ giáo viên là rất quan trọng phảI được quan tâm hàng đầu bởi chất lượng đội ngũ
quyết định sự tồn tại và uy tín của một nhà trường. Với nhận thức như vậy, bản thân
người quản lý đã luôn chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thường xuyên để khắc phục yếu

kém những năm trước, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt tới "chuẩn" với nghĩa đích
thực của nó.
Phần ba: KẾT LUẬN
I. Kết luận:
Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiển của đề tài là đúng đắn. Qua đó
nhận thức của mọi người về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được
nâng cao.
Kết quả điều tra cơ bản ở trường Tiểu học Nậm Cản là khách quan, đã xác định
rõ thực trang công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung và
biện pháp chỉ đạo về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của nhà
trường nói riêng.
Trong quá trình thực hiện công tác quản lý chuyên môn điều làm tôi trăn trở
nhất là làm thế nào để công tác giáo dục trong nhà trường ngày một chất lượng, tay
nghề của giáo viên ngày càng nâng cao. Đây chính là động lực thôi thúc tôi không
ngừng nghiên cứu phương pháp đổi mới công tác quản lý, tìm ra những phương
pháp hữu hiệu để bồi dưỡng cho đội ngũ, giúp họ tự tin hơn, sáng tạo hơn trong
công tác giảng dạy. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bản thân tôi gặp cũng gặp
rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự hổ trợ nhiệt tình từ phía các thành viên trong ban
giám hiệu cũng như đội ngũ giáo viên trẻ năng động, đoàn kết, sáng tạo nên tôi đã
hoàn thành tốt công việc của mình. Nhà trường đã từng bước tạo được uy tín đối với
Ngành cũng như từ phía phụ huynh học sinh.
Những thành quả trên đã chứng minh một điều: Con đường chúng tôi đi là
đúng đắn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó mà còn phải cố gắng phấn
đấu hơn nữa để duy trì và phát huy những kết quả đạt được trên con đường giáo dục
lâu dài của mình.
II. Đề xuất và Kiến nghị
Để làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên BGH phải
là người có trình độ và năng lực về mọi mặt. Biết xây dựng sức mạnh đoàn kết trong
nhà trường,các thành viên thực sự gắn bó với nhau, xu hướng phát triển của tập thể
đó luôn ở thế đi lên, có biểu hiện đoàn kết, gắn bó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
20
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
làm việc, cộng đồng trách nhiệm, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau.
Cấp trên cần tạo điều kiện nhiều hơn để đội ngũ được ổn định lâu dài, hằng
năm xét cho giáo viên được đi học nâng cao trình độ.
Trên đây là một số suy nghĩ, những giải pháp đã thực hiện và kết quả đã đạt
được trong công tác bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông,
chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của đồng nghiệp
và các nhà quản lý để công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường tiểu
học Nậm Cản nói riêng và đội ngũ giáo viên tiểu học trong thị xã Mường Lay nói
chung đạt kết quả cao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012.

Mường Lay, ngày 25 tháng 4 năm 2012
Người viết
Nguyễn Thị Thu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
21
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Giáo dục
2. Điều lệ trường Tiểu học
3. Giáo trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học, Nhà xuất bản Hà Nội
năm 2006

4. Chỉ thị số 40/CT/TW của Ban bí thư Trung ương ngày 15/6/2004 về việc
xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
5. Chỉ thị số 06/CT/TW về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”
6. Quyết định số 06/2006/QĐ/BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về quy chế
đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông.
7. Quyết định số 14/QĐ/BGD-ĐT ngày 4/5/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo về
việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
22
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MỤC LỤC:
Phần một: Phần mở đầu
I. Lý do chọn đề tài Trang 1
II. Nhiệm vụ nghiên cứu Trang
III. Đối tượng, phạm nghiên Trang
IV. Phương pháp nghiên cứu Trang
V. Phương pháp thực nghiệm Trang
Phần hai: Nôi dung
I. Cơ sở lý luận Trang
II. Cơ sở thực tiễn Trang
III. Thực trạng trước khi áp dụng đề tài Trang
IV. Qúa trình thực hiện Trang
V. Kết quả thực hiện và bài học kinh nghiệm Trang
1. Kết quả thực hiện Trang
2. Bài học kinh nghiệm Trang

Phần ba: Kết luận
I. Kết luận Trang
II. Đề xuất và kiến nghị Trang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
23
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảng 1: Bảng thống kê năng lực chuyên môn giáo viên 3 năm gần đây:
Bảng 2: Bảng thống kê chất lượng học tập của học sinh 3 năm gần đây:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
24
Số lượng học sinh
Năm học
Số lượng
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Tiểu học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu – Trường tiểu học Nậm Cản
25
Năm học

×