Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học số 2 hướng hiệp.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (184.39 KB, 20 trang )

I. TÊN ĐỀ TÀI :
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN
MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯỚNG HIỆP.
II. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Tiểu học là một bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, nó có
vai trò nền tảng rất quan trọng, có đặc điểm bản sắc riêng, giáo dục tiểu học
tạo ra những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho trẻ em. Cần phải thấy
rằng những gì cần thiết mà không tạo cho trẻ khi còn học ở tiểu học thì sau
này khó mà thực hiện được những bậc học tiếp theo. Đặc biệt trong thời đại
ngày nay, thời đại khoa học phát triển như vũ bảo. Thời đại của công nghệ
cao của tin học. Toàn bộ nhân loại đang cố gắng chuyển mình để theo kịp
những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại. Mỗi quốc gia phải tự mình tìm
một lối đi thích hợp để không bị tụt hậu. Việt Nam chúng ta cũng nằm trong
guồng quay ấy. Công cuộc đổi mới này đề ra những yêu cầu mới đối với hệ
thống giáo dục ở nước ta.
Giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, giáo viên là lực lượng
giáo dục chính giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động giảng dạy và giáo dục. Đội
ngũ giáo viên quyết định chất lượng giáo dục của Nhà trường, chính vì thế mà
công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng
chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà
trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên
phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện
nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo
dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi
dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên.
Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó
có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế thế giới, hoà mình
1
vào xu thế toàn cầu hoá, do đó vấn đề nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ
của giáo viên càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được


thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đổi mới
phương pháp trong giảng dạy thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và
theo kịp xu hướng giáo dục của thời đại. Quá trình nàyđòi hỏi đội ngũ phải
thể hiện bản lĩnh và nănglực của mình.
Viểc rèn luyện nghề nghiệp phải được diễn ra thường xuyên để đáp ứng
nhu cầu mà nghành cũng như xã hội đặt ra. Dự án phát triển GV Tiểu học nêu
rõ về chuẩn nghề nghiệpGV Tiểu học cần phải đảm báo đủ ba yếu tố cơ bản :”
Phẩm chất đạo đức ,tư tưởng chính trị, kiến thức và kỹ năng sư phạm “ như
điều 63 của luật Giáo dục có nêu: “Nhà giáo dục không ngừng học tập, rèn
luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu
gương tốt cho người học”. Vì vậy,đứng trước yêu cầu đổi mới phương pháp
giáo dục, với vai trò của người quản lý phải làm gì để đội ngũ nâng cao về
chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, nâng cao tay nghề và kịp thời nắm bắt
được các yêu cầu đặt ra cho nghành giáo dục hiện nay.
Tuy nhiên điều này trong thực tế thì chưa có sự đầu tư đúng mức. Mặc
dù đội ngũ rất nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ gắn bó với nghề, có tâm huyết với
công tác giáo dục nhưng lại lớn tuổi. Họ ít quan tâm phấn đấu để nâng cao
trình độ. Hơn thế họ không mấy hào hứng trong việc học tập nâng cao trình
độ. Cũng còn những giáo viên tiếp cận với phương pháp mới còn nhiều hạn
chế. Khi dạy còn nặng nề truyền thụ kiến thức theo con đường mòn, chưa
phát huy sáng tạo của học sinh. Chính vì vậy mà tay nghề cũng như trình độ
của đội ngũ chưa đồng đều. Một số giáo viên mới ra trường thì chưa có kinh
nghiệm, tay nghề còn non trẻ nên rất cần được quan tâm bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ sư phạm. Thực tiễn trong thời gian qua, các trường tiểu học ở
huyện Đakrông nói chung và ở trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp nói riêng đã
có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Là cán bộ quản lý của nhà
2
trường, chúng tôi rất băn khoăn với công tác quản lý. Chúng tôi xác định
rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích
chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này

được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến
cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành tích
dạy học đã đạt được trong thời gian qua,đội ngũ giáo viên có chuyên môn
nghiệp vụ tay nghề vững vàng và phấn đấu để thực hiện tốt trường học thân
thiện, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài "Một
số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp ".
III. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
1.Căn cứ khoa học:
* Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học:
Trong thời đại công nghệ thông tin và tin học phát triển như vũ bão,
cùng với xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những
động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát
huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường
kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam):
Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng
thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn.
Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và
đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học,
trong đó có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu
vực và trên thế giới. Trong những năm gần đây cùng với việc điều chỉnh nội
dung chương trình sách giáo khoa, thực hiện giảng dạy theo chuẩn KTKN ở
tất cả các lớp của cấp tiểu học, chúng ta thấy:
3
Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập
trung vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được
nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học.
Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung

tâm; nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học, nhằm giúp
họ có đủ kiến thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy
tối đa tính tích cực và sáng tạo của người học. Vì vậy, đổi mới phương pháp
dạy học là lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học cổ truyền với
phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhằm phát huy tối
đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.
Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù
hợp với phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho
từng cá nhân học sinh…) ƯDCNTT trong giảng dạy.
Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán, Tiếng
Việt theo định lượng thang điểm 10, các môn học còn lại được đánh giá bằng
phiếu nhận xét của giáo viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành
(A) và chưa hoàn thành (B).
Trước yêu cầu đổi mới hiện nay, đội ngũ giáo viên cần có trình độ
chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ đạo
sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường là công tác thiết thực, cấp bách.
Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà
trường.
2. Một số vấn đề lý luận cơ bản của đề tài:
*Khái niệm về đội ngũ giáo viên trong nhà trường tiểu học:
Đội ngũ trong nhà trường tiểu học bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân
viên, và học sinh: trong đó đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện
công tác chăm sóc giáo dục học sinh, vì vậy chất lượng của đội ngũ giáo viên
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc của nhà trường.
4
* Mục tiêu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo
viên trong nhà trường:
Xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và vững về chất lượng
để có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện được quy định rõ trong
kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

* Cơ cầu và đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học:
Chủ yếu gồm cán bộ quản lý, giáo viên. Ngoài ra còn có:nhân viên phục
vụ giảng dạy và giáo dục như: văn phòng, thư viện, kế toán , …, lực lượng
này tuy không tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy và giáo dục nhưng
những đóng góp của họ là không thể thiếu được để làm nên chất lượng dạy
học và giáo dục của nhà trường.
* Vai trò và vị trí của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học:
Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất của trong nhà trường, là cầu nối
học sinh với các lực lượng xã hội. Giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vị trí
quan trọng và quyết định chất lượng của các hoạt động giáo dục ở nhà trường.
Chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào trình độ
và khả năng của đội ngũ giáo viên . Do vậy công tác bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên cần được quan tâm thích đáng, thực hiện thường xuyên,
có kế hoạch.
* Đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học:
Giáo viên trong các trường tiểu học đại đa số là nữ, là thành phần giữ
nhiều chức năng và nhiệm vụ trong nhà trường cũng như gia đình và xã hội.
Họ sống rất giàu tình cảm, dễ cảm thông với nhau, hay trao đổi trò chuyện với
nhau; công tác giảng dạy rất phù hợp với đặc điểm tâm lý và nhân cách của
họ. Người giáo viên không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ hai của
trẻ.
3. Cơ sở thực tiễn của đề tài:
5
Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học ở huyện Đakrông đã khẳng
định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn -
nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên
môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường.
Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường.
Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho độ
ngũ giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển

đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà
trường tiểu học.
Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp cho
thấy: Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp rất trẻ, rất tích cực,
nhiệt tình, ham học hỏi ,tìm tòi cái mới, có ý thức trách nhiệm tham gia vào
các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các
hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của
các tổ chuyên môn trong nhà trường đã được Ban giám hiệu đánh giá cao.
Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã hội thì đội ngũ giáo viên trường
Tiểu học số 2 Hướng Hiệp vẫn phải cố gắng nhiều. Điều này đòi hỏi đội ngũ
giáo viên cần được bồi dưỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ một cách
thường xuyên; vấn đề bồi dưỡng phải được xây dựng thành kế hoạch khoa
học và chịu sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường.
IV. ĐỐI TƯỢNG- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
1. Đối tượng nghiên cứu:
- Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo
viên ở trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp .
6
- Xây dựng và tổ chức thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
2. Phương pháp nghiên cứu:
2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn bản để thu nhập
tư liệu, thông tin cần thiết cho đề tài.
2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Điều tra cơ bản kết hợp với quan sát, đàm thoại, phỏng vấn, trò
chuyện để nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp.
- Thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi

dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kết quả của hoạt
động dạy và học trong nhà trường.
- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của giáo viên và học sinh (giáo án, sổ
sách…) để xác định kết quả công tác dạy - học của giáo viên và học sinh.
2.3. Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ:
- Thống kê toán học để phân tích số liệu điều tra và thực nghiệm như
tính phần trăm, tính trung bình.
- Trò chuyện của cô giáo với học sinh.
V. NỘI DUNG.
1. Thực trạng của vấn đề đặt ra, sự cần thiết để tiến hành thực hiện đề tài
1.1. Đặc điểm và tình hình của trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp :
1.1.1.Thuận lợi:
Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp là một trường mới được chia tách
nằm trên địa bàn của xã Hướng Hiệp, nên được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát
của Ban lãnh đạo Phòng GD$ĐT ĐaKRông, luôn kịp thời hổ trợ cho trường,
động viên đội ngũ vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
7
Trường được sự hỗ trợ, quan tâm của Đảng Bộ, chính quyền địa
phương
Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Nhà trường,hội CMHS và PHHS.
Đội ngũ GV ngày càng trẻ hoá, có tay nghề khá vững vàng,nhiệt tình, ý
thức trách nhiệm cao, chịu khó khắc phục khó khăn để nâng chuẩn đào
tạo,góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục.
1.1.2. Khó khăn:
Do mới được chia tách nên cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy
học còn nhiểu khó khăn.
Tay nghề đội ngũ chưa đều,một số giáo viên tay nghề còn non,nhân tố
giáo viên giỏi còn mỏng.
Xuất phát từ đặc điểm địa bàn dân cư, phần lớn PHHS không quan tâm
đến việc học tập của con em, gần như khoán trắng cho nhà trường.

2. Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên:
2.1. Mục đích và yêu cầu của nghiên cứu thực trạng:
Việc nghiên cứu thực trạng của đề tài này nhằm mục đích:
- Xác định rõ thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên của nhà trường trong những năm trước.
- Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng để tìm hiểu nguyên nhân của
thực trạng, làm cơ sở để thực hiện đề tài nghiên cứu.
Để nghiên cứu thực trạng đạt kết quả tốt, tôi đã tuân thủ nghiêm túc các
yêu cầu: Tính kế hoạch, nguyên tắc, linh hoạt, mềm dẻo, dân chủ, tập trung và
sự chuẩn bị chu đáo…
2.2. Nội dung khảo sát và cách tiến hành:
Nội dung khảo sát:
8
- Khảo sát nhận thức của Ban giám hiệu, giáo viên về công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho giáo viên của nhà trường (vai trò, nguyên tắc, khái
niệm).
- Khảo sát biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo
viên như: xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát,
điều chỉnh, đánh giá kết quả và tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm.
Cách thức tiến hành khảo sát:
- Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường: với các tổ
trưởng chuyên môn, giáo viên trong trường.
- Nghiên cứu kỹ sổ sách ghi chép sinh hoạt và hoạt động chuyên môn
của nhà trường và các tổ chuyên môn.
- Nghiên cứu kĩ báo cáo tổng kết của Ban giám hiệu và các tổ chuyên
môn; Nghiên cứu các văn bản, tài liệu chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động
chuyên môn trong nhà trường tiểu học mà cấp trên đã ban hành.
- Làm thực nghiệm điều tra cơ bản , phân tích kết quả thực nghiệm điều
tra và dùng phương pháp thống kê xác xuất trong toán học để đếm số lượng

và tính phần trăm, lập bảng biểu.
- Thăm lớp, dự tiết dạy học của giáo viên, dự giờ sinh hoạt chuyên đề
và sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn.
* Cách tiến hành điều tra thực trạng:
- Xin ý kiến đánh giá từ chính giáo viên của nhà trường.
- Tổng hợp và lập bảng biểu thống kê kết quả.
3. Thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học số 2 Hướng Hiệp.
3.1. Mục đích và yêu cầu của thực nghiệm.
3.1.1 Mục đích:
9
Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công
việc không bao giờ kết thúc. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự
phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên, cán bộ và nhân viên
trong nhà trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi
mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về các vấn đề giáo dục , giúp đội ngũ giáo
viên theo kịp và đáp ứng tốt các yêu cầu đòi hỏi của xã hội, theo kịp sự phát
triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục.
Công tác này làm cơ sở cho việc cải tiến nền giáo dục quốc dân theo
hướng vừa hiện đại vừa sát thực tế Việt Nam. Đây chính là mục tiêu chính
của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
3.1.2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết:
Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả
tốt thì:
- Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
- Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội
dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
- Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên đạt hiệu quả.

Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch
chung, để thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ,
khối chuyên môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung
và phương pháp, phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được Hiệu
trưởng đánh giá.
3.2. Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên:
Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ trong
các trường tiểu học là:
10
- Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo
viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp
cho cán bộ và giáo viên. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên
được tiếp xúc với các phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần
thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo thời sự, kịp
thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước và chính
sách của địa phương.
- Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hoá , ngoại ngữ và trình độ
tin học. Mọi cán bộ và giáo viên cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã
hội, khoa học kỹ thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có
hiệu quả. Hiệu trưởng cần khuyến khích giáo viên, nhân viên tích cực trau
dồi học tập, nâng cao trình độ tin học , ƯDCNTT trong giảng dạy… Nhà
trường cần đầu tư xây dựng một thư viện trường học có đủ các loại sách, tư
liệu tham khảo, các loại tạp chí, báo chí để giáo viên và cán bộ được xem
nhằm cập nhật thông tin và mở rộng hiểu biết. Ngoài ra hiệu trưởng cần
thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá với địa phương, tổ chức
đi tham quan di tích lịch sử, nhà bảo tàng, tổ chức các buổi thông tin khoa học
về các vấn đề tự nhiên, xã hội…
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng
đầu; là công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ.
Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên

phải bồi dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để
có đủ năng lực dạy tốt môn học mà mình được phân công. Đối với những giáo
viên chưa đạt trình độ chuẩn thì phải được bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy
định. Trên cơ sở đó giáo viên rèn cho mình khả năng thể hiện kỹ năng sư
phạm nhuần nhuyễn.
- Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt
động giảng dạy - giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong
11
dạy học - giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên
cơ sở quá trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản
thân và đồng nghiệp. Mặt khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện bằng cách tin
tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện,
trong quá trình đó hiệu trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh
nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ.
- Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy
học và giáo dục trong đội ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ có
tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu
biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Hiệu trưởng cần có
hình thức đặc biệt (kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động
viên cán bộ và giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu
khoa học. Cần gợi ý những đề tài mà giáo viên có thể làm được nhằm giải
quyết những vấn đề mà trong thực tế nhà trường còn đang hạn chế.
- Bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực hiện
nghiêm túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép,
các chế độ đối với nữ công chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với công
đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên.
4. Cách tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ của nhà
trường:
4.1.Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ khối trưởng:
4.1.1. Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt độngcho tổ chuyên môn:

Ngay từ đầu năm, ban giám hiệu đã định hướng cho khối trưởng kế hoạch
chung của nhà trường, từ đódựa trên đặc điểm tình hình giáo viên, tình hình
học sinh trong khối phối hợp với kế hoạch năm họccủa bộ phận chuyên môn,
khối trưởng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho khối mình.
Kế hoach của tổ khối cần tập trung vào những biện pháp nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục học sinh,bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên thông qua các buổi
12
chuyên đề, thao giảng do giáo viên tự chọn căn cứ vào tình hình thực tế của
khối mình.
4.1.2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ khối chuyên môn:
Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ trưởng cần thông báo cho giáo viên
chuẩn bị trước nội dung thảo luận. Chú ý giải quyết những vấn đề trọng tâm
về chuyên môn,giáo viên cùng nhau trao đổi tìm ra những phương pháp giảng
dạy tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh. Trong khi thực hiện chuyên đề
cấp tổ theo bộ môn được phân công, tổ trưởng cùng với giáo viên thảo luận
bàn bạc xác định trọng tâm của từng bài để từ đó đưa ra phương pháp giảng
dạy cho phù hợp với nội dung của bài cũng như đối tượng học sinh từng lớp.
Người tổ trưởng phải nắm bắt chương trình, xác định được kiến thức trọng
tâm để phân bố thời gian cho hợp lý và đi đúng mục tiêu trọng tâm của bài
dạy.
Để chất lượng giáo dục đạt hiệu quả cao khi dạy chuyên đề, tổ trưởng cần
bàn bạc trao đổi với ban giám hiệu về việc phân công giáo viên giảng dạy.
Triển khai kế hoạch của khối nhằm giúp giáo viên kịp thời cập nhật thông
tin.
Để buổi sinh hoạt tổ khối trở thành nhu cầu thật sự đối với giáo viên. Muốn
thế thì nội dung của buổi họp cần cụ thể, thiết thực. đồng thời người quản lý
chuyên môn phải can thiệp đúng lúc, gợi mở kịp thời để giáo viên mạnh dạn
chia sẻ,trao đổi ý kiến. Qua đó người quản lý sẽ nhận định đúng hơn sở
trường của từng người để bố trí công việc cho hợp lý.
4.2. Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên:

4.2.1. Bồi dưỡng nhận thức cho đội ngũ:
Hiệu quả giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào nhận thức của giáo viên.
Nếu mọi người nhận thức đúng, thông suốt thì công việc sẽ được thực hiện
một cách trôi chảy và đưa đến hiệu quả cao. Chính vì lẽ đó, mà khi triển khai
bất kỳ văn bản nào của Nghành hoặc của trường, ban giám hiệu đều phát cho
13
mỗi tổ khối một bộ (tuỳ theo nội dung tính chất của văn bản) để giáo viên
trong khối thảo luận, nghiên cứu sau đó cùng chia sẻ với ban giám hiệu,
những vướng mắc sẽ được giải thích một cách thoả đáng. Sau đó cùng nhau
đề ra biện pháp thực hiện. Làm tốt điều này đã giúp cho guồng máy của nhà
trường hoạt động nhịp nhàng và đạt được hiệu quả cao.
4.2.2. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên:
BGH luôn tạo điều kiện để 100% giáo viên được tham gia học tập,
tham dự các lớp tập huấn, các buổi chuyên đề do trường, Nghành tổ chức. Sau
khi tham dự,trong buổi họp chuyên môn, giáo viên cùng nhau phân tích
chuyên đề sẽ áp dụng như thế nào cho phù hợp với tình hình nhà trường, đặc
điểm học sinh của từng lớp.
Qua thăm dò ý kiến của giáo viên,lắng nghe nhu cầu thật sự cuả họ, tôi
luôn tham mưu kịp thời với đồng chí Hiệu trưởng cố gắng trang bị các
phương tiện hiện đại,kết nối mạng internet,cung cấp tài liệu có liên quan đến
công tác giảng dạy để giáo viên có thói quen cập nhật thông tin thường xuyên,
kịp thời, làm cho bài giảng của mình ngày càng phong phú và thiết thực hơn.
Hằng năm,nhà trường đều tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề, duy trì
hội thi giáo viên dạy giỏi với mụcc đích tạo sân chơi để giáo viên có cơ hội
học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau về các hình thức tố chức cũng như
phương pháp dạy học tích cực. Sau mỗi tiết dạy chúng tôi cùng ngồi lại trao
đổi , chia sẻ, rút kinh nghiệm để tiết dạy được hoàn thiện hơn. Hơn nữa là
thông qua hội thi, giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ nghiệp vụ sư
phạm, tạo được tâm lý vững vàng, bản lĩnh sư phạm cho bản thân.
Bên cạnh đó, BGH thường xuyên thăm lớp đột xuất nhằm tạo tâm lý ổn

định cho giáo viên đồng thời giải quyết ngay những vướng mắc, những khó
khăn mà GV đang gặp phải trong từng bài dạy cụ thể. Đây cũng chính là cơ
hội để thúc đẩy GV đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp GV tự tin, chủ
14
động hơn trong quá trình giảng dạỵ. Từ đó nhân rộng những tiết dạy hiệu quả
, đảm bảo tiêu chí “ dạy thật - học thật.”
Ngoài ra, ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã triển khai cho GV đăng ký
việc làm mới, viết SKKN để GV có định hướng chọn dề tài nghiên cứu.
Trong suốt quá trình giảng dạy trong năm chính là thời gian để họ ứng dụng
vào thực tế, từ đó bản thân giáo viên sẽ tự điều chỉnh được phương pháp sáng
tạo của mình.
4.2.3.Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Trong quá trình GV giảng dạy, BGH luôn nhắc nhở, động viên GV sáng tạo
trong việc làm và sử dụng DDDH, Khuyến khích thiết kế giáo án có
ƯDCNTT. Điều này đã tạo cho GV đựơc thể hiện ý tưởng , nâng cao hiệu quả
trong việc tổ chức hoạt động dạy học của mình.
VI. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
Bảng xếp loai văn hoá - năm học 2007 - 2008
a) Đối với chất lượng học sinh:
Giỏi Khá Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
33 16,3 28 13,2 126 63,3 15 7,4
* Học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Huyện: 2 em dự thi.
b) Đối với giáo viên:
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
ĐẢNG
VIÊN
ĐOÀN
VIÊN
ĐH CĐ TC SC

19 2 7 9 1 6 8
*Kết quả hội thi GVDG các cấp:
GVDG cấp huyện: 3 đồng chí
Bảng xếp loạivăn hoá - năm học 2008 - 2009
a) Đối với học sinh:
15
Giỏi Khá Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
31 15,4 39 19,4 125 62,2 6 3,0
* Học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Huyện: 3 em dự thi.
* Học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh : 2 em dự thi.
b) Đối với giáo viên:
TSGV TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
ĐẢNG
VIÊN
ĐOÀN
VIÊN
ĐH CĐ TC SC
19 4 8 6 1 8 12
-
- *Kết quả tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp:

- GVDG cấp Huyện đạt: 4 đồng chí.
-GVDG cấp Tỉnh đạt : 1 đồng.
Bảng xếp loại văn hoá - năm học 2009 - 2010 (học kỳ 1)
Giỏi Khá Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
34 17,8 47 24,6 98 51,3 12 6,3
*Học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh: 5 em
b) Đối với giáo viên:

TSGV TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẢNG
VIÊN
ĐOÀN
VIÊN
ĐH CĐ TC SC 10 9
21 5 8 7 1
• Kết quả hội thi GVDG các cấp:
- GVDG cấp Tỉnh: 1 đồng chí
- GVDG cấp Huyện: 8 đồng chí
VII. KẾT LUẬN.
16
- Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiển của đề tài là đúng đắn.
Qua đó nhận thức của mọi người về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo
viên được nâng cao.
- Kết quả điều tra cơ bản ở trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp là khách
quan, đã xác định rõ thực trang công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên nói chung và biện pháp chỉ đạo về công tác bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên của nhà trường nói riêng.
Trong quá trình thực hiện công tác quản lý chuyên môn điều làm tôi
trăn trở nhất là làm thế nào để công tác giáo dục trong nhà trườngngày một
chất lượng, tay nghề của giáo viên ngày càng nâng cao. Đây chính là động lực
thôi thúc tôi không ngừng nghiên cứu phương pháp đổi mới công tác quản lý,
tìm ra những phương pháp hữu hiệu để bồi dưỡng cho đội ngũ, giúp họ tự tin
hơn, sáng tạo hơn trong công tác giảng dạy. Tuy nhiên trong quá trình thực
hiện bản thân tôi gặp cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự hổ trợ nhiệt
tình từ phía các thành viên trong ban giám hiệu cũng như đội ngũ giáo viên
trẻ năng động, đoàn kết, sáng tạo nên tôi đã hoàn thành tốt công việc của
mình. Nhà trường đã từng bước tạo được uy tín đối với Nghành cũng như từ
phía phụ huynh học sinh.
Những thành quả trên đã chứng minh một điều: Con đường chúng tôi đi

là đúng đắn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó mà còn phải cố gắng
phấn đấu hơn nữa để duy trì và phát huy những kết quả đạt được trên con
đường giáo dục lâu dài của mình.
VIII. ĐỀ NGHỊ.
- Để làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên,
người hiệu trưởng phải là người có trình độ và năng lực về mọi mặt. Biết xây
17
dựng sức mạnh đoàn kết trong nhà trường,các thành viên thực sự gắn bó với
nhau, xu hướng phát triển của tập thể đó luôn ở thế đi lên,có biểu hiện đoàn
kết ,gắn bó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi làm việc, cộng đồng trách
nhiệm, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau.
- Hiệu trưởng và Bí thư chi bộ Đảng cần quan tâm và tạo điều kiện cho
công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
- Cấp trên cần tạo điều kiện để đội ngũ được ổn định lâu dài, hằng năm
xét cho giáo viên được đi học nâng cao trình độ.
IX. LỜI CẢM ƠN.
Với tham vọng thì nhiều, song vì điều kiện thời gian, năng lực còn hạn
chế chắc rằng đề tài này còn nhiều thiếu sót. Kính mong quý cấp, lãnh đạo,
đồng chí, đồng nghiệp góp ý giúp đỡ thêm.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hướng Hiệp, ngày 15 tháng5 năm2009
Người viết:
Nguyễn Thị Nhung
X. TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ năm học, Nhà xuất bản Giáo dục.
18
2. Luật Giáo dục 2006
3. Điều lệ trường Tiểu học
4. Điều lệ Công đoàn
5. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Giáo trình bồi dưỡng Hiệu trưởng

trường Tiểu học, Nhà xuất bản Hà Nội - 2006
6. Thái Duy Tuyên -Giáo dục học hiện đại, Nhà xuất bản Đại học Quốc
gia Hà Nội.
7. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1,2,3,4,5- Nhà xuất
bản giáo dục - Tháng 2/2009.
8. Một số vấn đề cơ bản về giáo dục và phương pháp dạy học ở tiểu học
của tác giả: Đỗ Đình Hoan -Nhà xuất bản giáo dục 1996-2000.
9. Hỏi đáp về phương pháp dạy học ở tiểu học-Nhà xuất bản giáo dục
1996.
XI. MỤC LỤC.
TT TIÊU ĐỀ Trang
I. Tên đề tài. 1
19
II. Lí do chọn đề tài 1
III. Cơ sở lí luận. 3
1 - Căn cứ khoa học. 3
2 - Một số vấn đề lí luận cơ bản của đề tài. 4
3 - Cơ sở thực tiễn của đề tài. 5
IV. Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu. 6
1 - Đối tượng nghiên cứu. 6
2 - Phương pháp nghiên cứu 7
V. Nội dung. 7
1- Thực trạng của vấn đề đặt ra, sự cần thiết để tiến hành
thực hiện đề tài.
7
2- Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên.
8
3- Thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường T'H Số 2

Hướng Hiệp.
9
4- Cách tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ của nhà trường.
12
VI. Kết quả đạt được. 15
VII. Kết luận. 17
VIII. Đề nghị. 18
IX. Lời cảm ơn. 18
X. Tài liệu tham khảo. 19
XII. Mục lục. 20

20

×