Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

skkn một số kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên trong trường mẫu giáo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (108.49 KB, 10 trang )




 !" "#$%
&'
Giáo dục Mầm non có vai trò quan trọng trong việc hình thành những nét
cơ bản của nhân cách, thể chất con người, nó ảnh hưởng đến quảng đời sau này
của con người. Trong công cuộc đổi mới đất nước, sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo
được Đảng và nhà nước quan tâm hàng đầu. Giáo dục Mầm non là bậc học khởi
đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta. Bước đầu này nếu chúng ta làm
được tốt sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện cho học sinh các bậc học
tiếp theo. Bác Hồ đã từng nói: “Giáo dục Mẫu giáo tốt mỡ đầu cho một nền giáo
dục tốt”
Giáo dục Mầm non là cung cấp cho trẻ những kiến thức cơ bản sơ đẳng,
những thói quen hành vi văn minh và giúp trẻ phát triển toàn diện về đức, trí,
tuệ, mỹ, về tình cảm xã hội cũng như nhân cách con người. Giáo viên là người
giúp trẻ làm quen với cuộc sống mới, môi trường và những quan hệ mới, đó là
chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông.
Đứng trước yêu cầu đối mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong thời kỳ
CNH-HĐH đất nước, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là mối quan
tâm hàng đầu không chỉ là trách nhiệm của người làm công tác quản lý giáo dục
mà là trách nhiệm của toàn Đảng toàn dân. để đáp ứng yêu cầu mỗi ngày một
cao của xã hội, cần xây dựng nguồn nhân lực phục vụ giáo dục Mầm non đủ về
cơ cấu và trình độ. Trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ cần phải có đủ các điều
kiện cần thiết, trong đó giáo viên là đội ngũ quan trọng, có tính chất quyết định
chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Trường Mầm non Đại Hưng trong những năm qua đã có nhiều cố gắng
trong công tác xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên. Trong phạm vi đề tài tôi
xin đề cập đến vấn đề: “Xây dựng và quản lý giáo viên trong trường Mẫu giáo”
()*+
Chúng ta đã biết, tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hoạt động, tư tưởng đúng


thì hành động sẽ đúng. Nếu tư tưởng không thông, nhận thức chưa đúng thì thực
hiện điều gì cũng khó khăn. Nên đòi hỏi người cán bộ quản lý nhà trường phải
biết chăm lo xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên. Cho nên giáo viên Mầm non
là một loại lao động hết sức quan trọng. Đối tượng của giáo viên Mầm non là trẻ
từ 0-6 tuổi, đây là lứa tuổi các cháu chập chững bước vào đời. Giáo viên Mầm
non là người tạo dựng nên cuộc đời mới cho các cháu là người Thầy đầu tiên đặt
nền móng ban đầu cho sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ.
2
Trong lứa tuổi Mầm non các cháu chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ, chưa
biết tự giải quyết những nhu cầu của bản thân, các cháu chưa học làm “người”,
học ăn, học nói, học đi, học đứng Vì vậy trách nhiệm của người giáo viên Mầm
non phải có những kiến thức của cuộc đời, có năng lực về chuyên môn và phải
ôm hiểu tâm lý trẻ, nắm chắc phương pháp nuôi dạy trẻ, có sự hiểu biết, có tầm
nhìn xa và rộng để áp dụng vào công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ.
Trong trường Mầm non quan trọng nhất là chất lượng chăm sóc giáo dục,
nhưng điều quan trọng hơn cả là vai trò của người giáo viên luôn giữ vai trò
quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Không có
bậc học nào tình thầy trò có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết như giáo dục
Mầm non. Mối quan hệ giữa cô và trẻ là mối quan hệ khắn khít với nhau như
quan hệ giữa mẹ và con trong gia đình. Hình ảnh của người giáo viên Mầm non
đã khắc sâu với những dấu ấn tuổi thơ sẽ in đậm trong tâm trí của mỗi người.
Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, các cô giáo Mầm non phải thực sự yêu
thương, tôn trọng trẻ, có tinh thần trách nhiệm, phải hiểu rõ đối tượng của mình
để có những tác động phù hợp mang lại hiệu quả cao, trong quá tình dạy học
nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện cô giáo
Mầm non phải đạt các yêu cầu sau:
Phải có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ.
Phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm vững chắc.
Giáo viên Mầm non phải có tác phong nhanh nhặn, gọn gàng, có sức khoẻ
tốt.

Phải có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, là tấm gương sáng
cho học sinh noi theo.
Phải có đức tính kiên trì, tấm lòng nhân hậu, và xem trẻ như con em mình.
()*(,
Để đạt được hiệu quả cao trong công tác, đáp ứng được yêu cầu phải nắm
vững nội dung phương pháp giáo dục đòi hỏi người giáo viên phải có tri thức và
năng lực sư phạm nhất định. Để đáp ứng kịp thời, phù hợp với sự phát triển của
khoa học kỹ thuật trong thời đại này, đòi hỏi người giáo viên không ngừng
nghiên cứu và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mở rộng tầm
hiểu biết xã hội tích luỹ tri thức cho bản thân mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm
vụ trong giai đoạn mới. Với một công việc làm như vậy không phải bất cứ ai
cũng làm được mà cô giáo Mầm non là người đảm nhiệm vai trò chức năng đó.
Công tác giáo dục Mầm non quá vất vã so với các ngành khác, bởi đối
tượng lao động sư phạm là trẻ em dưới 6 tuổi. Đây là lứa tuổi chập chững bước
vào đời, đòi hỏi sự chăm sóc nuôi dạy trẻ, giáo dục trẻ phải chu đáo, tỉ mỉ và
đúng đắn. Phương tiện lao động sư phạm của giáo viên Mầm non chủ yếu là
phương tiện tinh thần. Công tác giảng dạy của giáo viên Mầm non là thời gian
3
lao động không thể tính bằng giờ làm việc hành chính, mà bất cứ lúc nào, trong
giờ nghỉ ngơi, người giáo viên cũng nghỉ đến công việc của mình, nghỉ về thế
giới tâm hồn phong phú của trẻ thơ mà tìm ra cách chăm sóc giáo dục cho phù
hợp. Mục tiêu đào tạo chất lượng chăm sóc giáo dục nó được biểu hiện cụ thể ở
nhân cách của trẻ là hiệu quả của người giáo viên.
Để hoàn thành tốt chức năng vai trò của một người giáo viên Mầm non,
trước hết nhiệm vụ của người quản lý phải chú ý đến công tác đào tạo, bồi dưỡng
và chăm lo chế độ chính sách phù hợp với đặc thù lao động sư phạm của giáo
viên.
-./012345
Trường Mẫu giáo Đại Hưng là một trong những trường Miền núi thuộc
vùng khó khăn địa bàn dài rộng, cách sông, cách đò, núi, suối, đường sá đi lại

gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa, lũ. Với những khó khăn đó nhà trường
không ngại khó với ý chí vươn lên, nhà trường đã đạt được thành tích về công
tác nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ. Trước đây nhiều năm liền được công
nhận là trường tiên tiến, năm học 2008-2009 trường đạt danh hiệu tập thể lao
động tiên tiến. Một trong những yếu tố góp phần vào thành tích chung của nhà
trường đó là: cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
607451809:;13;<=>?@A45 Trường chúng tôi đã xây dựng tiêu chí
phấn đấu từ năm 2007đến năm 2011-2012 phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia
giai đoạn I của diện nông thôn, Trường phấn đấu đến năm học 2008-2009 có
100% giáo viên đạt chuẩn, 25% giáo đạt trên chuẩn.
Vì vậy tôi tập trung chú ý đến đội ngũ giáo viên, lấy giáo viên làm vấn đề
trọng tâm và cốt lõi. Tôi tập trung đi sâu vào từng giáo viên để nắm bắt tâm tư
tình cảm, nguyện vọng thiết thực của từng chị em, qua đó đánh giá thêm chất
lượng. từ đó vạch cho mình một cách làm theo định hướng: “Xây dựng, bồi
dưỡng, quản lý đội ngũ giáo viên”.
!(B
C.D;E811F4..F4.1./01G9H>45I5>8;J>K4
Xác định vị trí vai trò trách nhiệm của mình, điều đầu tiên tôi bắt tay vào
nhiệm vụ. Tôi tiến hành thăm lớp và khảo sát tình hình thực tế của đội ngũ giáo
viên
Tổng số : CBGV-CNV: 19, Nữ: 18
Trong đó: Ban giám hiệu: 3, Biên chế: 2, HĐDH: 1
- Trình độ chuyên môn: CĐSP: 3
Tổng số giáo viên giảng dạy: 13.
Trong đó: Giáo viên Mẫu giáo: 12. Giáo viên nhà trẻ: 1
Biên chế: 2, HĐDH: 11
Trình độ chuyên môn: CĐSP: 1, THSP12+2: 12
4
Nhân viên: 3
Trong đó: Kế toán: 1, Cấp dưỡng: 1, Bảo vệ: 1

HĐDH: 2, HĐNH: 1
Trình độ chuyên môn: TCKT: 1
- Trình độ chính trị:
+ Tổng số Đảng viên trong chi bộ : 4 đ/c, đảng viên chính thức: 4
2 đảng viên TNTC chính trị,
Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh
+ Đời sống giáo viên ngoài biên chế: Hiện nay từng bước được nâng lên,
nhưng chưa đáp ứng với nhu cầu cuộc sống hiện nay.
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học: Mặc dù trường đã
được Lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương quan tâm, xây dựng các phòng
học tương đối đầy đủ song cụm chính các phòng chức năng và phòng làm việc
chưa đầy đủ các trang thiết bị bên trong còn thiếu thốn như kệ góc bàn ghế học
sinh chưa đáp ứng với nhu cầu hiện nay. Song với tinh thần trách nhiệm của
người cán bộ quản lý suy nghỉ và làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở
vật chất để đảm bảo cho việc dạy và học của cô và cháu ngày càng có chất lượng
cao. Hằng năm nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp Lãnh đạo
Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể từ cấp Huyện đến cấp cơ sở nhằm
hỗ trợ từng bước về kinh phí tu sữa và mua sắm thêm về cơ sở vật chất của nhà
trường.
Qua khảo sát ban đầu về chất lượng đội ngũ giáo viên chưa được đáp ứng
với nhu cầu về công tác giảng dạy hiện nay, giáo viên còn xem nhẹ công tác
giảng dạy chưa thực sự chú trọng công tác chăm sóc giáo dục trẻ, chưa vận dụng
và khai thác triệt để hết khả năng và năng lực của từng giáo viên trên lĩnh vực
giảng dạy.
Trước tình trạng đó, công tác xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên là
công việc rất cần thiết và cấp bách.
Công tác chăm sóc giáo dục tốt, không thể không có đội ngũ giáo viên ổn
định về đời sống, được chuẩn hoá về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề,
hết mực thương yêu các cháu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học
của ngành giáo dục nói chung và giáo dục Mầm non nói riêng.

Để phát huy những thành tích đã đạt trường Mẫu giáo Đại Hưng đã hết
sức coi trọng công tác chính trị.
LC(.M12N4507451801@1@O450.P4.12Q
Tư tưởng chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong mọi mặt
hoạt động của nhà trường, là yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi của nhà trường.
Làm tốt tư tưởng chính trị là xây dựng được khối đoàn kết thống nhất,
thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn : Cuộc vận động “Hai không với 5
5
nội dung”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo” . Bản thân tôi ý thức được điều đó tôi đã phối hợp với chính quyền địa
phương và các tổ chức xã hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ giáo
viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, học tập triển khai các Nghị quyết, Chỉ
thị của Đảng, của Nhà nước ban hành, phấn đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức,
bảo vệ uy tín người thầy và danh dự của đội ngũ, xứng đáng là tấm gương sáng
cho các cháu noi theo.
Nhà trường rất chú trọng đến đoàn viên ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt
xứng đáng, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay nhà trường có 1
chi bộ vững mạnh. Có 4 đồng chí, có tổ chức Công đoàn gồm có 19 đ/c. Hằng
năm Công đoàn đều đạt là Công đoàn vững mạnh, chi bộ trong sạch vững mạnh.
RCS.T40745UV;9H45
Để thực hiện công tác chăm sóc giáo dục đạt hiệu quả tốt, người cán bộ
quản lý phải dựa vào trình độ và năng lực của từng người, xác định năng lực sư
phạm của mỗi người để phân công lao động cho hợp lý. Qua việc khảo sát ban
đầu khi nắm bắt tình hình và năng lực của từng giáo viên tôi đã thay đổi một số
giáo viên theo định hướng của mình nhằm khắc phục hạn chế và vận dụng phù
hợp với khả năng của từng giáo viên, đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng đội
ngũ. Giáo viên lớn tuổi bố trí dạy nhóm trẻ.
Giáo viên khá giỏi xếp dạy cùng với giáo viên trung bình để cùng nhau
giúp đỡ hỗ trợ nhau trong công tác giảng dạy và chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn.

Để đánh giá đúng trình độ, năng lực sư phạm của giáo viên, nhà trường
dựa vào đánh giá của tổ chuyên môn, ý kiến của phụ huynh, kết quả của thanh
tra chuyên môn của Phòng giáo dục, căn cứ vào kết quả kiểm tra chuyên môn
của nhà trường, kết quả dự giờ của Ban giám hiệu nhà trường.
Dựa vào các kết quả trên nhà trường phân loại giáo viên, là cơ sở để phân
công công việc cho hợp lý, góp phần nâng cao ý thức của giáo viên trong việc tự
bồi dưỡng, tự rèn luyện về chuyên môn, đưa nhà trường ngày càng một tiến bộ.
WCX=>?@A455>8;J>K40Y1084J60.Z[K4\74
Để đảm bảo tốt quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động trong ngày của
trẻ, Ban giám hiệu dù có cố gắng đến mấy cũng không thể quản lý đến từng lớp,
từng giáo viên. Cho nên việc bồi dưỡng chuyên môn ở từng khối lớp được nhà
trường hết sức quan tâm trong việc lựa chọn phân công. Giáo viên cốt cán là
người có năng lực chuyên môn giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
phụ trách tổ trưởng chuyên môn hằng tuần, hằng tháng xây dựng được kế hoạch
cho tổ mình và triển khai thực hiện. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho tổ
mình. Xây dựng các tiết dạy mẫu, đặc biệt là các tiết dạy chuyên đề, về chương
trình chăm sóc giáo dục Mầm non mới có ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ
6
và tổ chức các hoạt động trong ngày ở từng độ tuổi để tập thể bổ sung, rút kinh
nghiệm, trên quan điểm học tập và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhờ đó mà chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ hàng năm đạt kết quả rõ rệt. Tỷ lệ bé ngoan tăng so
với năm trước. Có nhiều giáo viên giỏi các cấp, Chiến sỉ thi đua các cấp và nhiều
giáo viên đạt lao động tiên tiến. Để giữ vững được danh hiệu giáo viên giỏi và
chiến sỉ thi đua các cấp nhà trường tiếp tục bồi dưỡng và rèn luyện cho đội ngũ
giáo viên trong nhà trường, nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ cốt cán về
chuyên môn. Đội ngũ cốt cán thực sự là gương mẫu xứng đáng là tấm gương
sáng về tất cả các lĩnh vực cho toàn thể đội ngũ noi theo.
]C(;>12N450745180<=>?@A450.Z[K4\7445.>^_J`0.;9H>45I
5>8;J>K412;454.:12@a45
Trong những năm gần đây trường chúng tôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi

cho giáo viên đi học các lớp chuẩn hoá tại các trường Đại học sư phạm Quảng
Nam, trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.
Hiện nay cán bộ quản lý đã tốt nghiệp CĐSP 3 cô, Giáo viên tốt nghiệp
CĐSP 1 cô, tốt nghiệp THSP 12+2: 12 cô. Tiếp tục đăng ký trong các năm học
đến, 3 cô đi học Đại học, 9 cô đăng ký đi học CĐSP.
Để hoàn thành mục tiêu trên chuẩn cho đội ngũ, nhà trường luôn động
viên các cô không ngừng nâng cao trình độ văn hoá, trình độ nghiệp vụ, trình độ
chính trị, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục bậc học Mầm non.
Thường xuyên cho các giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ trong hè, bồi dưỡng các chuyên đề, các lớp nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên môn. Nhà trường xây dựng cụ thể
kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức thông qua
các tiết dạy mẫu, thông qua thao giảng toàn trường, thao giảng theo tổ, bố trí thời
gian thực hiện từng chuyên đề. Đánh giá rút kinh nghiệm qua việc thực hiện các
chuyên đề.
Bồi dưỡng chuyên môn thông qua các chuyên đề do Phòng giáo dục tổ
chức và các đợt tham quan học tập trao đổi giữa các nhà trường trong huyện.
bCX=>?@A459H>45I5>8;J>K41.745cZVJ>^0d>e\12V0.f1U@g45
Trong hoạt động kiểm tra là công việc hết sức đa dạng và phức tạp. Công
tác kiểm tra là mục đích vì sự tiến bộ của con người. Cho nên tiến hành kiểm tra
không thể tiến hành một cách tuỳ tiện. Việc kiểm tra trước hết phải xây dựng kế
hoạch và phải được dứt điểm theo từng chuyên đề, từng nội dung cần kiểm tra.
Tôi đã tiến hành kiểm tra với 3 hình thức:
Kiểm tra báo trước.
Kiểm tra đột xuất.
Kiểm tra thông qua dự giờhqua việc kiểm tra dự giờ này mang lại hiệu quả
rất cao. Bởi vì qua dự giờ giúp cho giáo viên có tinh thần thoải mái, bình tĩnh,
7
qua dự giờ giáo viên thể hiện tính trung thực các hoạt động của mình không
mang tính đối phó và như vậy khi dự giờ giáo viên. Tôi dễ phát hiện được sự thật

nếu có sai sót tôi kịp thời bổ sung uốn nắn giáo viên và giáo viên tiếp thu một
cách nhẹ nhàng, để giúp giáo viên nhanh chóng khắc phục những thiếu sót
nhưng không mặc cảm về hạn chế của mình.
Bồi dưỡng đội ngũ thông qua dự giờ thăm lớp mang lại hiệu quả và chất
lượng cao, tạo cơ sở, điều kiện cho giáo viên kịp thời bổ sung những sai sót và
phát huy những ưu điểm của giáo viên, nhiệm vụ này vô cùng quan trọng đối với
người quản lý.
i!(B
Qua các giải pháp trên việc xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên không
chỉ giới hạn ở một số vấn đề nêu trên. Trường mẫu giáo Đại Hưng đã thực hiện
có hiệu quả góp phần quan trọng cho sự nghiệp giáo dục Mầm non và đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong thời đại Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước.
Coi trọng công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ giáo viên, việc nâng
cao tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên là giúp cho đội ngũ giáo viên tăng
thêm sự hiểu biết, nhận thức đúng đắn các quan điểm của Đảng, nhằm tăng
cường công tác xây dựng Đảng trong nhà trường ngày càng vững mạnh.
Công tác khảo sát ban đầu là giúp cho Hiệu trưởng nắm bắt hiểu rõ đầy đủ
về đội ngũ giáo viên từ đó có biện pháp và kế hoạch chỉ đạo quản lý và bồi
dưỡng giáo viên đạt kết quả cao hơn và thực tế hơn. Qua bồi dưỡng thường
xuyên vấn đề trọng tâm là được uốn nắn, bổ sung kịp thời, trình độ chuyên môn
nghiệp vụ của giáo viên toàn trường được nâng lên, chất lượng giáo dục ngày
càng hiệu quả hơn. Giáo viên đạt kết quả đánh giá tỷ lệ tốt khá 75% kết quả xét
cán bộ công chức cuối năm loại xuất sắc: 5; Khá 11. Xét thi đua cuối năm giáo
viên đạt lao động tiên tiến 7 cô, CSTĐ cơ sở 2 cô.
Phân công giáo viên hợp lý phát huy khả năng của từng giáo viên, đã khai
thác triệt để lao động sư phạm trong trường học. Đặc biệt năng xuất lao động
phù hợp với năng lực sẵn có của từng thành viên nhằm nâng cao chất lượng toàn
diện trong trường học đảm bảo tính ổn định đội ngũ. Hằng năm nhà trường có
nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và giáo viên dạy

giỏi các cấp, nhiều giáo viên, công nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Có được những kết quả trên là do công lao đóng góp cùng với sự nổ lực
phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường và
sự quan tâm giúp đỡ, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành. Tỷ lệ bé ngoan
đạt 85% trở lên, tăng so với cùng kỳ năm học trước: 3%, tỷ lệ suy dinh dưỡng so
với kết quả đầu năm học giảm 5% Chất lượng các môn học đạt 85% trở lên , chất
lượng phát triển theo 5 lĩnh vực đạt 85% trở lên.
8
Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, tỷ lệ đạt trên chuẩn
25%.
i+
Trong quá trình thực hiện các biện pháp trên cho ta thấy công tác “Xây
dựng và quản lý đội ngũ giáo viên” tốt là góp phần nâng cao chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ, đáp ứng với yêu cầu đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục
Mầm non mới hiện nay. “Xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên” Là việc làm
cần thiết và cấp bách, đáp ứng với nhiệm vụ giáo dục Mầm non trong giai đoạn
mới. Vì giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân.
Cần xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao về khoa học giáo dục
Mầm non và tiếp thu khoa học nuôi dạy trẻ tiên tiến của thế giới.
j
Chúng ta đã biết để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong giai
đoạn hiện nay các cấp Lãnh đạo ngành, Lãnh đạo địa phương cần quan tâm hơn
nữa đến đời sống của giáo viên Mầm non, nhất là giáo viên ngoài biên chế.
Trên đây là một số kinh nghiệm về công tác “Xây dựng và quản lý đội ngũ
giáo viên” được áp dụng tại trường Mẫu giáo Đại Hưng. Bản thân tôi rất mong
được sự quan tâm góp ý của hội đồng khoa học Phòng giáo dục và đào tạo Đại
Lộc, để công trình nghiên cứu của tôi được hoàn hảo hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Đại Hưng, ngày 25 tháng 3 năm 2010
Người viết


Phạm Thị Đắc 





9
Ck(k(
Trang
C 1
C&' 1
C ()*+ 1
C()*(, 2
!(B3 
1. Khảo sát tình hình thực tế của giáo viên 3
2. Chú trọng công tác tư tưởng chính trị 4
3. Phân công lao động 5
4. Bồi dưỡng giáo viên cốt cán về chuyên môn 5
5. Coi trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
Giáo viên trong nhà trường 6
6. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thông qua việc kiểm tra chất lượng 6
Ci!(B 7
Ci+ 8
Cj 8
Ck(k(9
CSiiS l 10
CSi('mhiS l 11


×