Tải bản đầy đủ (.doc) (120 trang)

Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm soạn theo KTNN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (687.32 KB, 120 trang )


===============================================================
Phần I : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI – 1917)
Chương I THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
=================================================

TUẦN 01
TIẾT 01
Ngày soạn: 16/08/2014
Ngày dạy: 18/08/2014
Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghóa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ
XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở
Bắc Mó và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì.
- Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”.
2. Kó năng
Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ,tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề,
đặc biệt là câu hỏi và các bài tập.
3. Tư tưởng
- Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
- Nhận thấy chủ nghóa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho
chế độ phong kiến.
II. THIẾT BỊ
- Bản đồ thế giới.
- Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra sách vở của học sinh.


3. Bài mới
* Giới thiệu bài mới
Trong chương trình lòch sử lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu xã hội phong kiến. Những mâu
thuẫn gay gắt giữa tầng lớp mới với chế độ phong kiến trong lòng chế độ phong kiến đã
suy yếu đòi hỏi phải được giải quyết bằng một cuộc cách mạng tư sản là tất yếu. Vậy các
cuộc cách mạng tư sản đã diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài
hôm nay.
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
* Hoạt động 1:
GV: Hướng dẫn h/s đọc thêm.
?. Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế,
I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY
ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV - XVII. CÁCH
MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI
Trang 1

===============================================================
xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV –
XVII.
GV: Giai cấp tư sản có thế lực lớn về kinh
tế nhưng trên thực tế họ vẫn là giai cấp bò
trò, bò chế độ phong kiến kìm hãm, chèn ép .
Vì vậy, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và
nhân dân nói chung với chế độ phong kiến
rất gay gắt. Đây là nguyên nhân sâu xa làm
bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.
* Hoạt động 1:
HS cần nắm được nguyên nhân, diễn biến
và ý nghóa của Cách mạng Hà Lan.
?.Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng Hà

Lan?.
GV: Chỉ trên bản đồ vùng đất Nê-đéc-lan
có nền kinh tế chủ nghóa tư bản phát triển
mạnh nhưng do phong kiến Tây Ban Nha
thống trò đã kìm hãm sự phát triển này.
GV: Diễn biến của cách mạng?.
HS: Dựa vào SGK trình bày
?.Ý nghóa?.
HS: Trả lời
* Hoạt đông 1:
HS cần nắm được nguyên nhân của Cách
mạng tư sản Anh.
?.Nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng tư
sản Anh?.
* Hoạt động 2:
1. Một nền sản xuất mới ra đời.
(Đọc thêm)
2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
a. Nguyên nhân:
- Vương quốc Tây Ban Nha ra sức ngăn
cản sự phát triển của nền kinh tế tư bản
chủ nghóa ở Nê-đéc lan.
b. Diễn biến
- Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-
đéc-lan, đỉnh cao là năm 1566.
- Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-
lan thành lập "Các tỉnh liên hiệp (sau là
Cộng hòa Hà Lan).
- Năm 1648, nền độc lập của Hà Lan
được công nhận.

c. Ý nghóa
- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên
thế giới.
- Đã lật đổ ách thống trò của thực dân
Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghóa
tư bản phát triển.
II. CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỈ XVII
1. Sự phát triển của chủ nghóa tư bản ở
Anh
- Nguyên nhân của Cách mạng tư sản
Anh:
+ Nền kinh tế tư bản chủ nghóa phát triển
mạnh.
+ Nhiều quý tộc phong kiến đã chuyển
sang kinh doanh theo con đường tư bản.
Trang 2

===============================================================
HS cần nắm được diễn biến của cách mạng
tư sản Anh.
GV. Hướng dẫn h/s đọc thêm.
?.Cuộc nội chiến chia làm mấy giai đoạn, là
những giai đoạn nào?
GV: Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả
gì?
* Hoạt động 3::
HS cần nắm được ý nghóa lòch sử của cách
mạng tư sản Anh.
?.Cách mạng Anh đem lại quyền lợi cho
ai?. Ai lãnh đạo cách mạng?. Cách mạng có

triệt để không?.
HS: Suy nghó trả lời
+ Chế độ phong kiến tiếp tục kìm hãm
giai cấp tư sản và quý tộc mới.
2. Tiến trình cách mạng ( Đọc thêm)
a. Giai đoạn 1 (1642 – 1648)
b. Giai đoạn 2 (1649 – 1688)
3. Ý nghóa lòch sử của Cách mạng tư
sản Anh thế kỉ XVII
- CNTB phát triển mạnh mẽ
- Đưa nước Anh phát triển theo con
đường tư bản chủ nghóa.
- Đáp ứng được quyền lợi cho giai cấp tư
sản và quý tộc mới.
* Củng cố
- Trình bày diễn biến của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.
- Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ?
* Dặn dò
- Học bài cũ, nắm vững nội dung bài, làm bài tập.
- Đọc trước phần III/ Bài 1, trả lời các câu hỏi trong SG
=================================================

TUẦN 01
TIẾT 02
Ngày soạn: 17/08/2014
Ngày dạy: 20/08/2014

Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
( Tiếp theo)
III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghóa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI,
cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó
Trang 3

===============================================================
và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì. Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là
khái niệm “ Cách mạng tư sản”.
2. Tư tưởng
- Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
- Nhận thấy chủ nghóa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế
độ phong kiến.
3. Kỉ năng
Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ,tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc
biệt là câu hỏi và các bài tập.
II. THIẾT BỊ
- Bản đồ thế giới.
- Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Trình bày diễn biến của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.
- Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ?
3. Bài mới
* Giới thiệu bài mới
Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mó, người Anh đã chiếm Bắc Mó, lập ra 13 thuộc đòa. Thế
kỉ XVIII đã nổ ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa đó. Hôm nay, chúng ta
tìm hiểu phần III.
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC MỤC TIÊU CẦN DẠT`

* Hoạt động 1:
HS cần nắm được vài nét về tình hình 13
thuộc đòa Anh ở Bắc Mó.
GV: Dùng lược đồ giới thiệu vò trí 13 thuộc
đòa.
?. Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc đòa và
chính quốc nảy sinh?.
HS: Thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự
phát triển của nền kinh tế công, thương
nghiệp
?.Mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc
dẫn đến điều gì?.
.* Hoạt động 2:
Gv Hướng dẫn đọc thêm.
III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA
CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
1. Tình hình các thuộc đòa. Nguyên nhân
của cuộc chiến tranh
- Nền kinh tế tư bản chủ nghóa ở 13 thuộc
đòa phát triển mạnh, nhưng thực dân Anh
lại tìm mọi cách ngăn cản, kìm hãm.

- Mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc.
- Chiến tranh giành độc lập.
2. Diễn biến của cuộc chiến tranh ( Đọc
thêm)
Trang 4

===============================================================
GV: trình bày diễn biến chính của cuộc

chiến tranh.
GV yêu cầu HS quan sát hình 4 trong SGK
giới thiệu thêm về G.Oa-sinh-tơn.
* Hoạt đông 3:
HS cần nắm được kết quả và ý nghóa của
cuộc chiến tranh.
? Chiến tranh giành độc lập của các thuộc
Anh ở Bắc Mó đã đưa lại kết quả gì?.
GV: Nêu nội dung chính của Hiến pháp
1787 ?
HS: Dựa vào SGK trả lời
GV: Ý nghóa ?
GV sơ kết bài: Mâu thuẫn giữa chế độ
phong kiến với sự phát triển của nền sản
xuất tư bản chủ nghóa dẫn đến nhiều cuộc
cách mạng tư sản nổ ra. Nhân dân có vai
trò rất quan trọng, quyết đònh thắng lợi của
cách mạng.
3. Kết quả và ý nghóa cuộc Chiến tranh
giành độc lập của các thuộc đòa Anh ở
Bắc Mó.
a. Kết quả:
+ Anh thừa nhận nền độc lập của các
thuộc đòa và Hợp chúng quốc Mó ra đời.
+ Năm1787, Mó ban hành Hiến pháp.
b. Ý nghóa:
+ Là cuộc cách mạng tư sản, đã thực hiện
được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ
ách thống trò của thực dân và mở đường
cho chủ nghóa tư bản phát triển.

4. Củng cố
Em hãy trình bày diễn biến cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc đòa Anh ở
Bắc Mó.
5. Dặn dò- Học bài cũ, làm bài tập sau: Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13
thuộc đòa Anh ở Bắc Mó.
- Xem trước phần I và II / Bài 2, trả lời các câu hỏi trong SGK.
=================================================

TUẦN 02
TIẾT 03
Ngày soạn: 24/08/2014
Ngày dạy: 26/08/2014
Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Những tiền đề dẫn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. Những sự kiện cơ bản về diển biến
của cách mạng qua các giai đoạn. Vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát triển
và thắng lợi của cuộc cách mạng.
2. Kó năng
- Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, thống kê
3. Tư tưởng
Trang 5

===============================================================
- Nhận thức được tính chất hạn chế của cách mạng tư sản.
- Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng.
II. THIẾT BỊ
- Bản đồ nước Pháp.
- Tranh ảnh trong SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Em hãy cho biết kết quả và ý nghóa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa
Anh ở Bắc Mó ?
3. Bài mới
* Giới thiệu bài mới
Cách mạng tư sản đã thành công ở nhiều nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó nước
Pháp và đạt đến sự phát triển cao. Vì sao cách mạng nổ ra, cuộc cách mạng này đạt được
những kết quả như thế nào ? Đó là nội dung của bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
* Hoạt động 1:
HS cần nắm được những nét chính về tình
hình kinh tế.
?.Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách
mạng ntn?.
?. Nguyên nhân lạc hậu do đâu?.
* Hoạt động 2:
HS cần nắm được những nét chính về tình
hình chính trò-xã hội.
?.Tình hình chính trò nước Pháp trước cách
mạng như thế nào?.
?.Xã hội Pháp lúc bấy giờ gồm những đẳng
cấp nào?
GV: Cho HS quan sát H5 SGK.
* Hoạt đông 1:
HS cần nắm được những nét chính về đấu
tranh tư tưởng.
Gv: Chế độ quân chủ chuyên chế cũng bò tố
cáo, phê phán gây gắt trong lónh vực văn
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG

1. Tình hình kinh tế
- Nông nghiệp: vẫn lạc hậu, năng suất
thấp.
- Công thương nghiệp: đã phát triển
nhưng lại bò chế độ phong kiến cản trở,
kìm hãm.
-> Sự bóc lột quá nặng nề của đòa chủ,
phong kiến
2. Tình hình chính trò-xã hội
a. Chính trò: Pháp vẫn nước quân chủ
chuyên chế do vua Lu-i XVI đứng đầu
nắm mọi quyền hành -> nhân dân phải
nộp thuế
b. Xã hội: Tồn tại ba đẳng cấp là Tăng
lữ, Q tộc và Đẳng cấp thứ ba, mâu
thuẫn với nhau gay gắt.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
Trang 6

===============================================================
hóa, tư tưởng qua trào lưu triết học ánh
sáng. Vậy đại diện cho trào lưu đó là những
ai?.
HS: Dựa vào SGK trả lời
GV: Quan sát H6,7,8 và đọc kó câu nói của 3
ông rồi rút ra nội dung chủ yếu trong tư
tưởng của các ông ?
* Hoạt động 1:
HS cần nắm được nguyên nhân trực tiếp dẫn
tới bùng nổ cuộc cách mạng.

?. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên
chế thể hiện ở những điểm nào?.
?.Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ
cuộc cách mạng ?
HS: Dựa vào SGK trả lời
* Hoạt động 2:
HS cần nắm được mở đầu thắng lợi của cách
mạng.
GV: Khởi nghóa nông dân bắt đầu bùng nổ
năm 1788 -1789 chứng tỏ mâu thuẩn xã hội
cần tiếp tục giải quyết. Ngày 5/5/1789 hội
nghò 3 đẳng cấp được tiến hành nhưng không
giải quyết được vấn đề đặt ra làm mâu thuẫn
giữa nhà vua và đẳng cấp thứ ba lên đến tột
đỉnh
?.Cách mạng bùng nổ như thế nào?.
HS: Quan sát hình 9 để tường thuật cuộc tấn
công phá ngục Ba-xti ngày 14-7-1789.
- Đại diện cho trào lưu triết học ánh sáng:
Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút -xô
- Nội dung chủ yếu : Kòch liệt tố cáo và
lên án chế độ quân chủ chuyên chế của
Lu-i XVI.
- Cuộc đấu tranh trên lónh vực tư tưởng đã
thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ.
II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ
chuyên chế.
- Do chế độ p/k ngày càng suy yếu.
- Nhà nước vay nợ tư sản không trả được

- Công thương nghiệp đình đốn
-> Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI đã liên
tiếp tăng thuế.
- Mâu thuẫn giữa nông dân với chế độ
phong kiến vì thế càng trở nên gay gắt.
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng
- 5-5-1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghò
ba đẳng cấp để tăng thuế. Nhưng đại diện
của Đẳng cấp thứ ba kòch liệt phản đối.
- Ngay lập tức, nhà vua và quý tộc dùng
quân đội để uy hiếp.
- 14-7-1789, quần chúng nhân dân kéo
đến tấn công và chiếm pháo đài-nhà tù
Ba-xti. Họ làm chủ các cơ quan quan
trọng của thành phố.
4. Củng cố
- Tình hình chính trò-xã hội và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ?
- Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ?
5. Dặn dò: - Học bài cũ, làm bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng
tư sản Pháp (1789 – 1794).
- Xem trước phần III/Bài 2, trả lời các câu hỏi trong bài
Trang 7

===============================================================
=================================================
TUẦN 02
TIẾT 04
Ngày soạn: 26/08/2014
Ngày dạy: 28/08/2014


Bài 2 –CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794)
(tiếp theo)
III. SỰ PHÁT TRIẾN CỦA CÁCH MẠNG
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Những sự kiện cơ bản về diển biến cuộc cách mạng phát triển qua 3 giai đoạn.
- Ý nghóa của cuộc cách mạng tư sản Pháp và những hạn chế của nó.
2. Kó năng
Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê, phân tích so sánh
3. Tư tưởng
Nhận thức tính chất hạn chế cuộc cách mạng tư sản, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc
cách mạng tư sản Pháp.
II. THIẾT BỊ
Lược đồ các lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Em hãy cho biết cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ?
3. Bài mới
* Giới thiệu bài
Thắng lợi cuộc khởi nghóa ngày 14-7-1789 phá ngục Ba-xti đã mở đầu cho những thắng
lợi tiếp theo của cách mạng Pháp. Cách mạng tiếp tục phát triển như thế nào ? Các em
cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
* Hoạt động 1:
HS cần nắm được những nét chính về chế độ
quân chủ lập hiến.
?.Thắng lợi ngày 14/7/1789 đưa đến kết quả
gì ?
HS suy nghó trả lời

GV: Sau khi nắm chính quyền đại tư sản đã
làm gì ?
HS: Trả lời
GV yêu cầu HS đọc nội dung Tuyên ngôn.
1. Chế độ quân chủ lập hiến (14-7-1789
đến 10-8-1792)
- Sau khi giành thắng lợi, phái Lập hiến
lên nắm quyền.
- 8-1789, thông qua Tuyên ngôn Nhân
quyền và Dân quyền.
- 9-1791, Ban hành Hiến pháp, xác lập
chế độ quân chủ lập hiến.
Trang 8

===============================================================
GV: Tháng 4-1792 sang nước Pháp. Trước
tình hình đó, nhân dân nước Pháp đã làm gì ?
HS: Trả lời
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những nét chính về bước
đầu của nền cộng hoà.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Tình hình nước Pháp như thế nào sau
cuộc khởi nghóa của nhân dân lật đổ phái Lập
hiến ?
HS: Trả lời
GV: Cho HS quan sát H10 để biết được lực
lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp
năm 1793.

GV; Trước tình hình ấy, thái độ của phái Gi-
rông-đanh ra sao?
HS: Trả lời
GV: Quần chúng nhân dân Pháp phải làm gì?
HS: Trả lời
Hoạt đông 1: Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những nét chính về chuyên
chính cách mạng dân chủ Gia-cô-banh.
* Tổ chức thực hiện:
GV giới thiệu về Rô-be-spie qua H1 và yêu
cầu HS nêu những phẩm chất tốt đẹp của ông.
HS: là “ con người không thể mua chuộc”.
GV: Chính quyền cách mạng đã làm gì để ổn
đònh tình hình và nguyện vọng của nhân dân?
GV: 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến
hành đảo chính Vì sao có cuộc đảo chính
này ?
HS: Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển
vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của chúng.
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
- 10-8-1792, lật đổ phái Lập hiến, xoá bỏ
chế độ phong kiến.
2. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày
21-9-1792 đến 2-6-1793)
- 21-9-1792, thiết lập nền cộng hoà.
- Năm 1793, nước Pháp rất khó khăn: nội
phản, ngoại xâm đe doạ.
- Phái Gi-rông-đanh chỉ lo củng cố quyền

lực.
- 2-6-1793, lật đổ phái Gi-rông-đanh.
3. Chuyên chính cách mạng dân chủ
Gia-cô-banh( 2-6-1793 đến 27-7-1794)
- Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái
Gia-cô-banh lên nắm chính quyền.
- Chính quyền cách mạng đã thi hành
nhiều biện pháp quan trọng để trừng trò
bọn phản cách mạng, giải quyết những
yêu cầu của nhân dân: xoá bỏ mọi nghóa
vụ của nông dân đối với phong kiến, chia
ruộng đất cho nông dân, quy đònh giá các
mặt hàng bán cho dân nghèo
- Phái Gia-cô-banh cũng ban hành lệnh
tổng động viên.
- 27-7-1794, tư sản phản cách mạng đảo
chính. Cách mạng kết thúc.
4. Ý nghóa lòch sử của cuộc cách mạng
Trang 9

===============================================================
HS cần nắm được những nét chính về ý nghóa
lòch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối
thế kỉ XVIII
* Tổ chức thực hiện:
HS: Thảo luận : Vì sao nói cách mạng tư sản
Pháp là cách mạng triệt để nhất ?
GV: Cách mạng tư sản Pháp có những hạn
chế gì ?
HS: Chưa đáp ứng được những…phong kiến.

GV sơ kết bài: Cách mạng Pháp 1789 là cuộc
cách mạng tư sản triệt để nhất. Tuy có nhiều
hạn chế, nhưng Cách mạng Pháp 1789 đã để
lại nhiều bài học, kinh nghiệm.
tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
- Đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa
giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường
cho chủ nghóa tư bản phát triển.
- Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ
yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với
nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
4. Củng cố
GV nhắc lại những nội dung chính của bài.
5. Dặn dò
- Học bài cũ, làm bài tập 2 trong SGK.
- Xem trước phần I/bài 3, trả lời các câu hỏi trong SGK.
=================================================

TUẦN 03
TIẾT 05
Ngày soạn: 31/08/2014
Ngày dạy: 01/09/2014
Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Cách mạng công nghiệp nổ ra khởi đầu ở Anh và nhanh chóng lan rộng ra các nước
Pháp, Đức và các nước tư bản khác.
- Nội dung và hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp.
2. Kó năng

Khai thác kênh hình, kênh chữ SGK, phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận đònh để
liên hệ thực tế.
3. Tư tưởng
- Sự áp bức, bóc lột của chủ nghóa tư bản đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động
trên toàn thế giới.
- Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kó thuật, sản
xuất.
II. THIẾT BỊ
Trang 10

===============================================================
Sưu tầm tranh ảnh, chuẩn bò bảng phụ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy nêu ý nghóa lòch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
Đẩy mạnh sự phát triển của sản xuất là con đường tất yếu ở tất cả các nước tiến lên chủ
nghóa tư bản.Nhưng phát triển sản xuất bằng cách nào? Tiến hành cách mạng công nghiệp
có giải quyết được vấn đề đó không? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được một số phát minh lớn
trong cách mạng công nghiệp ở Anh.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Quan sát hình 12, 13, em hãy cho biết
cách sản xuất và năng suất lao động khác

nhau ra sao?
GV: Theo em, điều gì sẽ xảy ra trong ngành
dệt của Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được
sử dụng rộng rãi?
HS: Thúc đẩy năng suất lao động trong
ngành dệt, đòi hỏi tiếp tục cải tiến, phát
minh máy móc.
GV: Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng
rộng rãi dẫn đến tình trạng thừa sợi, sợi dư
thừa đòi hỏi phải cải tiến loại máy nào?
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
- Thế kỉ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thế
giới tiến hành cách mạng công nghiệp với
việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.
- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra
máy kéo sợi Gien-ni.
- Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy
kéo sợi chạy bằng sức nước.
- Năm 1785, Các-rai chế tạo ra máy dệt.
- Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi
nước.
GV: Vì sao máy móc được sử dụng rộng rãi
trong giao thông vận tải ?
HS: Nhu cầu chuyển nguyên vật liệu, hàng
hoá.
GV: Kết quả cuộc cách mạng công nghiệp
ở Anh ?
HS: Trả lời
Hoạt động 2:
- Kết quả: Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản

xuất lớn bằng máy móc. Anh trở thành nước
công nghiệp phát triển nhất thế giới.
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
Trang 11

===============================================================
Hoạt đông 3: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được hệ quả của cách mạng
công nghiệp.
* Tổ chức thực hiện:
GV hướng dẩn HS tìm hiểu H 17,18.
GV: Cách mạng công nghiệp đã làm thay
đổi bộ mặt của các nước tư bản như thế
nào?
HS: Dựa vào SGK trả lời
GV: Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng
công nghiệp về mặt xã hội là gì?
HS: Trả lời
( Giảm tải- khơng dạy)
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp
- Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.
- Hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản
mâu thuẫn với nhau.
4. Củng cố
- Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh.
- Hệ quả của cách mạng công nghiệp ?
5. Dặn dò
- Học bài cũ, làm bài tập : Lập bảng thống kê các cải tiến phát minh quan trọng trong
ngành dệt ở Anh theo thứ tự thời gian.

- Xem trước phần II/Bài 3, trả lời các câu hỏi trong SGK.
=================================================
TUẦN 03
TIẾT 06
Ngày soạn: 03/09/2014
Ngày dạy: 06/09/2014
Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
(Tiếp theo)
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Giúp HS nắm được sang thế kỉ XIX chủ nghóa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế
giới.
2. Kó năng
Khai thác nội dung,sử dụng kênh hình,phân tích sự kiện để rút ra kết luận.
3. Tư tưởng
Nhận thức được sự bóc lột của chủ nghóa tư bản.
II. THIẾT BỊ
- Lược đồ khu vực Mó La tinh đầu thế kỉ XIX
Trang 12

===============================================================
- Tranh ảnh trong SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu những cải tiến phát minh quan trọng trong ngành dệt ở Anh. Cuộc cách
mạng công nghiệp đã mang lại hệ quả gì ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới

Bước sang thế kỉ XIX do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghóa, phong
trào dân tộc ở các nước Âu, Mó ngày càng dâng cao, tấn công mạnh mẽ vào thành trì của
xã hội phong kiến, xác lập chủ nghóa tư bản trên phạm vi thế giới,tạo điều kiện cho chủ
nghóa tư bản mở rộng xâm chiếm thuộc đòa.Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm
nay.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1:
GV: Cách mạng ở Đức, I-ta-li-a, Nga hình
thức khác nhau song có điểm gì chung? Vì
sao?
HS: đều mở đường cho chủ nghóa tư bản phát
triển- là những cuộc cách mạng tư sản.
GV: Với sự thắng lợi của các cuộc cách
mạng tư sản thế kỉ XIX, chủ nghóa tư bản đã
xác lập trên phạm vi thế giới.
Hoạt động 2: Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được sự bành trướng của các
nước tư bản ở các nước Á, Phi.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Vì sao các nước phương Tây đẩy mạnh
việc xâm chiếm thuộc đòa?
HS: Trả lời
GV: Đối tượng xâm lược của tư bản phương
Tây ?
HS: Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á.
GV: Kết quả của quá trình xâm lược?
HS: Trả lời
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX

a. Ở Mó La-tinh
b. Ở châu Âu
(Gi ảm tải – khơng dạy )
2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối
với các nước Á, Phi
a. Nguyên nhân:
Nhu cầu về nguyên liệu, thò trường trở
nên cấp thiết, khiến các nước tư bản phương
Tây đẩy mạnh việc xâm lược đối các nước
Á. Phi.
b. Kết quả:
Hầu hết các nước châu Á, Phi đều trở
thành thuộc đòa hoặc phụ thuộc của chủ
Trang 13

===============================================================
GV sơ kết bài: Cách mạng tư sản lần lượt nổ
ra ở nhiều nước Âu-Mó, đánh đổ chế độ
phong kiến và xác lập chủ nghóa tư bản.
nghóa thực dân phương Tây.
4. Củng cố
GV nhắc lại những nội dung chính của bài.
5. Dặn dò
- Học bài cũ, lập bảng thống kê các nước thuộc đòa của thực dân phương Tây ở thế kỉ XV -
thế kỉ XIX.
- Xem trước bài mới, trả lời các câu hỏi trong SGK.
=================================================
TUẦN 04
TIẾT 07
Ngày soạn: 06/09/2014

Ngày dạy: 8/09/2014
Bài 4 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nguyên nhân dẩn đến phong trào đấu tranh của công nhân. Hình thức dấu tranh ban đầu:
đập phá máy móc và bãi công trong đầu thế kỉ XIX.
- Kết quả của phong trào đó.
2. Kó năng
Phân tích, nhận đònh về quá trình phát triển của phong trào.
3. Tư tưởng
Giáo dục tinh thần đoàn két đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.
II. THIẾT BỊ
Tranh ảnh trong SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc đòa ? Kết quả của
quá trình xâm lược ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
Sự phát triển nhanh chóng của chủ nghóa tư bản càng khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa 2
giai cấp tư sản và vô sản. Để giải quyết mâu thuẫn đó, giai cấp vô sản đã tiến hành cuộc
đấu tranh như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của bài.
b. Nội dung bài mới
Trang 14

===============================================================
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cá nhân

* Tổ chức thực hiện:
GV: Vì sao ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp
công nhân đã chống giai cấp tư sản ?
HS: Trả lời
HS Quan sát H24 SGK và nhận xét về lao
động của trẻ em trong hầm mỏ.
GV: Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động
trẻ em?
HS: Suy nghó trả lời
Hoạt động 2: Cả lớp
GV: Công nhân đấu tranh bằng những hình
thức nào ?
HS: Trả lời
GV: Vì sao công nhân lại đập phá máy móc?
HS: Nhận thức thấp, tưởng nhầm là máy móc
làm cho họ khổ.
GV Trong quá trình đấu tranh, giai cấp công
nhân đã thành lập công đoàn.
HS đọc phần chữ nhỏ để hiểu về tổ chức công
đoàn.
Hoạt động 1: Cá nhân/Cả lớp
GV: Nêu những phong trào đấu tranh tiêu
biểu của công nhân Pháp, Đức, Anh ?
HS: Trả lời
HS quan sát H25
GV: Kết quả, ý nghóa như thế nào?
HS: Trả lời
GV: Vì sao phong trào nổ ra mạnh mẽ nhưng
không thắng lợi?
HS: Thiếu tổ chức lãnh đạo, chưa có đường

lối chính trò, lí luận cách mạng đúng đắn.
1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công
a. Nguyên nhân
Công nhân bò bóc lột nặng nề, phải lao
động nặng nhọc trong nhiều giờ, tiền lương
thấp.
b. Hình thức đấu tranh
Đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi
công.
c. Kết quả: Thành lập các công đoàn.
2. Phong trào công nhân trong những năm
1830-1840
- 1831, công nhân dệt tơ ở Li-ông (Pháp)
khởi nghóa đòi tăng lương, giảm giờ làm.
- 1844, công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức)
khởi nghóa, chống sự hà khắc của giới chủ.
- 1836-1847, “Phong trào Hiến chương” ở
Anh.
* Kết quả: đều thất bại
* Ý nghóa: đánh dấu sự trưởng thành của
phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện
cho sự ra đời của lí luận cách mạng.
4. Củng cố
*Bài tập: Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất về sự thất bại của
phong trào công nhân nữa đầu thế kỉ XIX
Trang 15

===============================================================
A. Do thiếu lương thực, vũ khí.
B. Chưa xác đònh được kẻ thù.

C. Thiếu tổ chức lãnh đạo, chưa có đường lối chính trò, lí luận cách mạng đúng đắn.
D. Giai cấp tư sản còn mạnh dễ đàn áp phong trào.
5. Dặn dò
- Học bài cũ, làm bài tập: Tóm tắt phong trào đấu tranh của công nhân vào những năm
1830-1840.
- Xem trước phần II của bài 4, sưu tầm tranh ảnh, mẫu chuyện về Các Mác, Ăng-ghen.
=================================================
TUẦN 04
TIẾT 08
Ngày soạn: 09/09/2014
Ngày dạy: 11/09/2014
Bài 4 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- C.Mác, Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghóa Mác.
- Vai trò của chủ nghóa Mác và Ăng-ghen đối với phong trào công nhân quốc tế 1848-
1870.
2. Kó năng
Biết phân tích nhận đònh về quá trình phát triển của phong traò công nhân vào thế kỉ
XIX. Bước đầu làm quen với các văn kiện lòch sử-Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
3. Tư tưởng
Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghóa xã hội khoa học. Giáo dục tinh thần quốc tế
chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân.
II. THIẾT BỊ
Chân dung, tranh ảnh về Mác, Ăng-ghen.
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Nêu các sự kiện chủ yếu của phong trào công nhân châu Âu (1830-1840). Kết quả, ý

nghóa của phong trào công nhân ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
Sự thất bại của phong trào công nhân châu Âu nửa đầu thế kỉ XIX đặt ra yêu cầu phải có
lí luận cách mạng soi đường. Vậy sự ra đời của chủ nghóa Mác có đáp ứng được yêu cầu
đó của phong trào công nhân ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của bài học hôm nay.
b. Nội dung bài mới
Trang 16

===============================================================
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp
GV: Trình bày vài nét về cuộc đời và sự
nghiệp của Mác và ng-ghen.
GV: Giới thiệu chân dung Mác và Ăng-ghen.
GV: Điểm giống nhau trong tư tưởng của
Mác và Ăng ghen là gì?
HS: Suy nghó trả lời
Hoạt động 2: Cá nhân/Cả lớp
* Tổ chức thực hiện:
GV: "Đồng minh những người chính nghóa"
cải tổ thành "Đồng minh những người cộng
sản" Đây là chính đảng Độc lập đầu tiên của
giai cấp vô sản quốc tế.
GV: Giới thiệu hình 28. Nội dung chủ yếu
của Tuyên ngôn ?
HS: Trả lời
GV: Sự ra đời của Tuyên ngôn Đảng Cộng
sản có ý nghóa gì ?
HS: Đây là văn kiện quan trọng, là những

luận điểm cơ bản về sự phát triển của xã hội
và cách mạng xã hội chủ nghóa.
Hoạt động 3: Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được vài nét về phong trào công
nhân từ năm 1848 đến năm 1870 và Quốc tế
thứ nhất.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Phong trào công nhân từ năm 1848 đến
II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC ( hướng dẫn đọc thêm)
1. Mác và Ăng-ghen
- Các Mác sinh năm 1818 ở Tơ-ri-ơ (Đức).
- Ăng-ghen sinh năm 1820 ở Bác-men
(Đức).
2. "Đồng minh những người cộng sản"
và"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"
a. "Đồng minh những người cộng sản": là
chính Đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô
sản quốc tế.
b. "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ” :
- Tháng 2-1848, Mác và ng-ghen công bố
cương lónh "Tuyên ngôn của Đảng Cộng
sản".
- Nội dung:
+ Khẳng đònh sự thay đổi của chế độ xã hội
trong lòch sử xã hội loài người là do sự phát
triển của sản xuất.
+ Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển
của xã hội.

+ Giai cấp công nhân có sứ mạng lòch sử là
“người đào mồ chôn chủ nghóa tư bản”.
3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến
năm 1870 - Quốc tế thứ nhất
a. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến
năm 1870
Trang 17

===============================================================
năm 1870 có nét gì nổi bật ?
HS: Trả lời
GV: Quốc tế thứ nhất được thành lập như thế
nào ?
HS quan sát hình 29 để biết được lễ thành
lập Quốc tế thứ nhất.
GV: Hoạt đông chủ yếu của quốc tế thứ nhất
?
GV: Sự ra đời và hoạt động của Quốc tế thứ
nhất có ý nghóa gì ?
HS: Trả lời
- Ngày 23-6-1848, Ở Pháp, công nhân và
nhân dân lao động Pa-ri lại khởi nghóa vũ
trang.
- Ở Đức, công nhân và thợ thủ công nổi dậy
đấu tranh.
b. Quốc tế thứ nhất
- Ngày 28-9-1864, Quốc tế thứ nhất được
thành lập.
- Hoạt động: Truyền bá chủ nghóa Mác.
- Ý nghóa: Thúc đẩy phong trào công nhân

quốc tế phát triển tích cực, tự giác.
4. Củng cố
- Trình bày vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Mác và Ăng-ghen.
- Hoạt động chủ yếu và ý nghóa của Quốc tế thứ nhất ?
5. Dặn dò
- Học bài cũ.
- Xem trước bài sau:" Công xã Pa-ri 1871", trả lời các câu hỏi trong SGK.
=================================================
TUẦN 05
TIẾT 09
Ngày soạn: 12/09/2014
Ngày dạy: 15/09/2014
Chương II CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 5 CÔNG XÃ PARI 1871
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Công xã Pa-ri; cuộc khởi nghóa ngày 18-3-1871 thắng lợi.
- Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri.
2. Kó năng
Rèn luyện kó năng trình bày,phân tích một số rự kiện lòch sử. Liên hệ kiến thức đã học
với thực tế cuộc sống.
3. Tư tưởng
Giáo dục học sinh niềm tin vào lãnh đạo,quản lí nhà nước của giai cấp vô sản,chủ nghóa
anh hùng cách mạng,lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột.
II. THIẾT BỊ
- Sơ đồ bộ máy hội đồng công xã.
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiếm tra bài cũ
Trang 18


===============================================================
- Nêu những nội dung chính của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
- Hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ nhất ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
Bò đàn áp đẫm máu trong phong trào cách mạng 1848, song giai cấp vô sản Pháp đã
trưởng nhanh chóng và tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại giai cấp tư sản đưa
đến sự ra đời của công xã Pa-ri- nhà nước kiểu mới đầu tiên của giai cấp vô sản.Vậy công
xã Pari được thành lập như thế nào? Vì sao công xã Pari được coi là nhà nước kiểu mới?
Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này qua bài học hôm nay.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được hoàn cảnh ra đời của
Công xã Pa-ri.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Nhằm giảm nhẹ…làm tù binh. Trước
tình hình đó, nhân dân Pa-ri đã làm gì ?
GV: Khi quân Phổ kéo vào nước Pháp và
bao vây Pa-ri, thái độ của chính phủ tư sản
và nhân dân như thế nào?
HS: Trả lời
Hoạt động 2: Cá nhân/Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những nét chính về diễn
biến cuộc khởi nghóa ngày 18/3/1871 và sự
ra đời của Công xã Pa-ri.
* Tổ chức thực hiện:

GV: Nguyên nhân nào đưa đến cuộc khởi
nghóa?
GV: Dùng lược đồ công xã Pa- ri để trình
bày diễn biến cuộc khởi nghóa 18-3-1871.
GV: Em hãy cho biết Công xã Pa-ri được
thành lập như thế nào ?
HS: Trả lời
Hoạt động 1: Cá nhân
* Tổ chức thực hiện:
I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ PA-RI
1. Hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri
- Mâu thuẫn trong nước, Pháp tuyên chiến
với Phổ.
- 4/9/1870, nhân dân Pa-ri đứng lên khởi
nghóa. Chính quyền của Na-pô-lê-ông III bò
lật đổ, thành lập “Chính phủ vệ quốc”.
- Chính phủ tư sản hèn nhát, vội vàng xin
đình chiến
- Quần chúng nhân dân đứng lên quyết chiến
đấu bảo vệ Tổ quốc.
2. Cuộc khởi nghóa ngày 18/3/1871. Sự
thành lập công xã.
a. Cuộc khởi nghóa ngày 18/3/1871
- Nguyên nhân: Mâu thuẫn giữa chính phủ tư
sản với nhân dân ngày gay gắt.
- Diễn biến: Ngày 18-3-1871, Chi-e cho
quân đánh úp đồn Mông-mác nhưng đã thất
bại. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pa-ri.
b. Sự thành lập Công xã
- Ngày 26-3-1871, tiến hành bầu cử Hội

đồng Công xã.
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH
CỦA CÔNG XÃ PA-RI (đọc thêm)
- Tổ chức bộ máy:
Trang 19

===============================================================
GV: Sử dụng H30 hướng dẫn HS tìm hiểu
bộ máy Hội đồng Công xã. Em có nhận xét
gì về bộ máy Hội đồng công xã?
GV: Căn cứ vào đâu đẻ khẳng đònh công xã
Pa-ri là nhà nươc kiểu mới?
HS: Trả lời
Hoạt động 1 : Cả lớp
HS: Quan sát H31 và nêu nhận xét về cuộc
chiến đấu của các chiến só công xã.
GV: Công xã Pari thất bại nhưng có ý nghóa
gì ?
HS: Trả lời
GV sơ kết bài: Cuộc đấu tranh của giai cấp
vô sản đưa đến thắng lợi của cách mạng
18-3-1871, thành lập công xã Pa-ri. Công
xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới.Tuy thất bại
vì bò đàn áp dã man và do những nguyên
nhân chủ quan, song Công xã Pa-ri có ý
nghóa lòch sử to lớn.
+ Cơ quan cao nhất của Nhà nước là Hội
đồng Công xã, có nhiệm vụ ban bố pháp luật
và lập ra các uỷ ban.
- Chính sách của Công xã:

+ Ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy
cảnh sát của tư sản.
+ Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của nhà
nước, quy đònh tiền lương tối thiểu, thực hiện
giáo dục bắt buộc không đóng học phí, quy
đònh giá bán bánh mì…
III. NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA
LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PA-RI (đọc
thêm)
1. Nội chiến Pháp
- Từ 20/5 đến 28/5/1871, Chi-e cho quân tấn
công thành phố Pa-ri.
- Các chiến só Công xã đã chiến đấu, hi sinh.
2. Ý nghóa lòch sử
- Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế
độ xã hội mới, đem lại một tương lai tốt đẹp
cho nhân dân lao động.
3. Bài học
- Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh
đạo.
- Phải thực hiện liên minh công nông và kiên
quyết trấn áp kẻ thù.
4. Củng cố
- Vì sao nói công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới ?
- Ý nghóa lòch sử của công xã Pa-ri ?
5. Dặn dò
- Học bài cũ, lập niên biểu những sự kiện cơ bản của công xã Pa-ri.
- Xem trước bài mới, trả lời các câu hỏi trong SGK.
=================================================
TUẦN 05

TIẾT 10
Ngày soạn: 14/09/2014
Ngày dạy: 16/09/2014
Bài 6
CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
Trang 20

===============================================================
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mó.
+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.
+ Những đặc điểm về chính trò, xã hội.
2. Kó năng
Bồi dưỡng kó năng phân tích sự kiện lòch sử để hiểu đặc điểm, vò trí lòch sử của chủ nghóa
đế quốc.
3. Tư tưởng
- Nhận thức rõ bản chất của chủ nghóa tư bản, chủ nghóa đế quốc.
- Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh, bảo vệ
hoà bình .
II. THIẾT BỊ
Tập tranh ảnh, Lược đồ các nước đế quốc và thuộc đòa đầu thế kỉ XX.
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Tại sao nói "Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới"? Nêu ý nghóa lòch sử của công xã.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX sau thời kì tự do cạnh tranh, các nước tư bản bước sang
thời kì phát triển mới là tư bản độc quyền còn gọi là chủ nghóa đế quốc. Vậy bước sang

thời kì này, tình hình kinh tế, chính trò của các nước này có gì thay đổi ? Chúng ta cùng
hiểu qua bài học hôm nay.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những chuyển biến lớn về
kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của
Anh.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Cuối thế kỉ XIX, kinh tế nước Anh thay
đổi như thế nào ?
HS: Trả lời
GV: Vì sao tốc độ phát triển kinh tế của Anh
chậm lại, bò Mó rồi Đức vượt qua?
I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH,
PHÁP, ĐỨC, MĨ
1. Anh
a.Kinh tế
- Công nghiệp tụt xuống hàng thứ ba thế
giới (sau Mó, Đức).
Trang 21

===============================================================
HS: Tư bản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc
đòa hơn đầu tư vào chính quốc.
GV: Mặc dù vậy đầu thế kỉ XX, nhiều công ty
độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời,
từng bước chi phối toàn bộ đời sống kinh tế
của đất nước.

GV:Vì sao tư bản Anh chủ trương đầu tư vào
các nước thuộc đòa ?
HS:Vì đầu tư vào thuộc đòa ít vốn thu lãi
nhanh (mua rẻ nguyên liệu, bán hàng giá
cao).
GV:Trình bày về thể chế chính trò của Anh.
HS: Trả lời
Hoạt động 2: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những chuyển biến lớn về
kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của
Pháp.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX
như thế nào ?
HS: Trả lời
GV:Vì sao kinh tế công nghiệp Pháp phát
triển chậm ?.
HS: Pháp thua trận, bồi thường chiến phí.
GV: Sang đầu thế kỉ XX, kinh tế Pháp có gì
đáng chú ý ?
HS: Trả lời
GV: Tình hình chính trò ở Pháp có gì nổi bật ?
HS: Trả lời
GV:Dùng lược đồ chỉ hệ thống thuộc đòa của
Pháp đứng thứ 2 thế giới (sau Anh).
Hoạt động 3: Cả lớp
GV: Em có nhận xét gì về nền kinh tế Đức
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
HS: Trả lời

GV: Nguyên nhân nào làm cho công nghiệp
- Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp
và tài chính đã ra đời.
b. Chính trò
- Là nước quân chủ lập hiến. Hai Đảng
Bảo thủ và Tự do thay nhau cầm quyền.
- Đẩy mạnh chính sách xâm lược thuộc đòa.
2. Pháp
a.Kinh tế
- Công nghiệp tụt xuống hàng thứ tư thế
giới (sau Mó, Đức, Anh).
- Nhiều công ti độc quyền ra đời.
- Pháp cho các nước tư bản chậm tiến vay
với lãi suất rất cao.
b.Chính trò
- Nền Cộng hòa thứ ba được thành lập.
- Thi hành chính sách đàn áp nhân dân.
- Tích cực xâm chiếm thuộc đòa.
3. Đức
a. Kinh tế
- Công nghiệp phát triển rất nhanh, đứng
hàng thứ hai thế giới (sau Mó).
- Nhiều công ty độc quyền ra đời.
Trang 22

===============================================================
Đức phát triển nhanh chóng như vậy ?
HS: Nước Đức hoàn thành cách mạng tư sản,
thống nhất thò trường dân tộc. Được Pháp bồi
thường chiến tranh, tài nguyên dồi dào. Áp

dụng thành tựu khoa học-kó thuật.
GV:Tình hình nước Đức về chính trò ?
HS: Trả lơì
b. Chính trò
- Là nước quân chủ lập hiến, theo thể chế
liên bang.
- Thi hành chính sách đối nội, đối ngoại
hết sức phản động.
4. Củng cố
Em hãy nêu đặc điểm chủ nghóa đế quốc ở các nước Anh, Pháp, Đức.
5. Dặn dò
Học bài và xem lại phần còn lại của bài này, trả lời các câu hỏi trong SGK.
=================================================
TUẦN 06
TIẾT 11
Ngày soạn: 21/09/2014
Ngày dạy: 22/09/2014
Bài 6
CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Tình hình và đặc điểm của nước Mó. Điểm nổi bật của chủ nghóa đế quốc ở Mỹ.
- Sự chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc.
2. Kó năng
Bồi dưỡng kó năng phân tích sự kiện lòch sử,hiểu đặc điểm của chủ nghóa đế quốc.Sưu
tầm tài liệu hồ sơ học tập về các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
3. Tư tưởng
Nhận thức rõ bản chất của chủ nghóa tư bản. Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu
tranh chống các thế lực gây chiến bảo vệ hoà bình.

II. THIẾT BỊ
Lược đồ các nước đế quốc và thuộc đòa đầu thế kỉ XX.
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Nêu tình hình kinh tế, chính trò của nước Anh cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
Trang 23

===============================================================
Tiết trước chúng ta tìm hiểu về tình hình kinh tế, chính trò của 3 nước Anh, Pháp, Đức.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nước Mỹ và những chuyển biến quan trọng ở các nước đế
quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp
GV: Tình hình phát triển kinh tế Mó cuối thế
kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
HS: Trả lời
GV:Tại sao nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh
chóng ?
HS: Dựa vào SGK trả lời
GV:Vì sao nói Mỹ là xứ sở của các "Ông vua
công nghiệp" ?
HS: Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, "vua ô
tô" Pho.
GV: Tình hình chính trò ở Mó như thế nào ?
HS: Trả lời
HS: Bước sang giai đoạn chủ nghóa đế quốc

nhu cầu về nguyên liệu, thò trường, xuất khẩu
tư bản tăng lên nhiều. Xâm lược thuộc đòa.
HS: Quan sát lược đồ H33, xác đònh tên các
nước đế quốc và thuộc đòa của các nước này
đầu thế kỉ XX.
GV sơ kết bài: Do sự phát triển của sản xuất,
các nước tư bản lần lược chuyển sang giai
đoạn đế quốc chủ nghóa, tiêu biểu là Anh,
Pháp, Đức, Mó. Sự phát triển của Anh chậm
hơn các nước khác, song vẫn đứng đầu thế
giới về một số lónh vực và mang đặc điểm của
chủ nghóa đế quốc thực dân.
4. Mó
a. Kinh tế
- Công nghiệp phát triển mạnh, vươn lên vò trí
số 1 thế giới.
- Nhiều công ty độc quyền ra đời.
b. Chính trò
- Mó theo chế độ cộng hoà, đứng đầu là Tổng
thống. Hai đảng Dân chủ và Cộng hoà thay
nhau cầm quyền.
- Thi hành chính sách đối nội và đối ngoại
phục vụ cho giai cấp tư sản.
II. CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC
NƯỚC ĐẾ QUỐC (Giảm tải)
1. Sự hình thành các tổ chức độc quyền
2. Tăng cường xâm lược thuộc đòa, chuẩn bò
chiến tranh chia lại thế giới
4. Củng cố
- Tình hình kinh te,á chính trò Mó cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

- Những chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
5. Dặn dò
- Học bài cũ, làm bài tập.
Trang 24

===============================================================
- Chuẩn bò bài sau: " Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX", trả lời
các câu hỏi trong SGK.
=================================================
TUẦN 06
TIẾT 12
Ngày soạn: 22/09/2014
Ngày dạy: 24/09/2014
Bài 7 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX. QUỐC TẾ
THỨ HAI. (đọc thêm)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trong thời kì chủ nghóa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghóa (cuối thế kỉ XIX -
đầu thế kỉ XX).
- Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản ngày càng trở nên gay gắt.
Sự phát triển của phong trào công nhân đã dẫn đến sự thành lập Quốc tế thứ hai.
2. Kó năng
- Bước đầu hiểu được những nét cơ bản về các khái niệm " Chủ nghóa cơ hội", "Cách mạng
dân chủ tư sản kiểu mới",
- Khả năng phân tích các sự kiện lòch sử cơ bản.
3. Tư tưởng
Nhận thức đúng đắn về cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản vì quyền
tự do tiến bộ xã hội .
II. THIẾT BỊ

1. GV Các tài liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học.
2. Học sinh: sách vở tranh anh lien quan
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn đònh lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Tình hình kinh te,á chính trò Mó cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
- Những chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
Sau thất bại của công xã Pa-ri 1871, phong trào công nhân thế giới tiếp tục phát triển hay
tạm lắng ? Sự phát triển của phong trào đã đặt ra yêu cầu gì cho sự thành lập và hoạt động
của tổ chức Quốc tế thứ hai ? Chúng ta sẽ cùng giải quyết các vấn đề này qua nội dung của
bài học hôm nay.
Trang 25

×