Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

bài giảng toán 4 chương 1 bài 2 biểu thức có chứa một chữ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (475.44 KB, 10 trang )

Biểu thức có
chứa một chữ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tính giá trị biểu thức sau:
a, (70850 – 50230) x 3 b, 6000 – 1300 x 3
= 20620 x 3 = 6000 – 3900
= 61860 = 2100
Biểu thức có chứa một chữ
Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm …quyển vở.
Lan có tất cả…quyển vở.
Tiết 4: Biểu thức có chứa một chữ


Thêm
Thêm
Có tất cả
Có tất cả
3
1 3 + 1
3 2
3 + 2
3
3 3 + 3
… … …
3
a 3 + a
3 + a là biểu thức có chứa một chữ
Biểu thức có chứa một chữ
+ Nếu a = 1 thì 3 + a =
3 + 1 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức 3+ a
+ Nếu a = 2 thì 3 + a =


+ Nếu a =3 thì 3 + a =
3 + 2 = 5
3 + 3 = 6
; 5 là một giá trị của biểu thức 3+ a
; 6 là một giá trị của biểu thức 3+ a
Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của
biểu thức 3 + a
Biểu thức có chứa một chữ
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Nếu a = 5 thì 12 + a = 12 + 5 = 17
Giá trị của biểu thức 12 + a với a = 5 là 17
12 + a a, Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75
b, Nếu b = 7 thì 185 - b = 185 - 7 = 178
Giá trị của biểu thức 185 - b với a = 7 là 178
c, Nếu m = 6 thì 423 + m= 423 + 6 = 429
Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429
d, Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : 5 = 37
Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37
Biểu thức có chứa một chữ
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a, Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là ….
b, Giá trị của biểu thức 860 - b với b = 500 là ….
c, Giá trị của biểu thức 200 + c với c = 4 là ….
d, Giá trị của biểu thức 600 - x với x = 300 là ….
390
360
204
300
Biểu thức có chứa một chữ

Trò chơi
Biểu thức có chứa một chữ


Thêm
Thêm
Có tất cả
Có tất cả
3
1 3 + 1
3 2
3 + 2
3
3 3 + 3
… … …
3
a 3 + a
3 + a là biểu thức có chứa một chữ

TIẾT HỌC KẾT THÚC
TIẾT HỌC KẾT THÚC

×