Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

bài giảng toán 4 chương 2 bài 1 phép cộng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (300.34 KB, 15 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÉP CỘNG
KiÓm tra bµi cò
ÐÆt tÝnh råi tÝnh:
346 + 123
765 + 286
B
346
123
+
469
1051
765
286
+
7
9
1. VÝ dô:
a) 48352 + 21026 =
21026
48352
+
836
48352 + 21026 = 69378
- 2 cộng 4 bằng 6, Viết 6.
- 8 cộng 1 bằng 9, Viết 9.
- 3 cộng 0 bằng 3, Viết 3.
- 5 cộng 2 bằng 7, Viết 7.
* Cộng theo thứ tự từ phải sang trái.
Phép cộng
- 2 cộng 6 bằng 8, viết 8.


.
48352 + 21026 = 69378
b) 367859 + 541728 = ?
367859
541728
+
* Cộng theo thứ tự từ phải sang trái.
- 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.
78590
- 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8. viết 8.
- 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.
- 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9.
- 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.
- 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9.
9
Phép cộng
Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện
đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Thực
hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.
Khi thc hin phộp cng cỏc s t nhiờn ta
t tớnh nh th no? Thc hin cỏc phộp tớnh
theo th t no?
Phộp cng
Đặt tính rồi tính:
1
a) 4682 + 2305 = b) 2968 + 6524 = 5247 + 2741 = 3917 + 5267 =
5247
2741
7988
+

4682
2305
6987
+
2968
6524
9492
+
3917
5267
9184
+
B
Phép cộng
Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện
đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Thực
hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.
Khi thc hin phộp cng cỏc s t nhiờn em
ó t tớnh nh th no? Thc hin cỏc phộp tớnh
theo th t no?
Phộp cng
a) 4685 + 2347
57696 + 814
= 7032
= 58510
6094 + 8566 = 14660
Bµi 2: TÝnh
N
b) 186954 + 247436 = 434390
514625 + 82398 = 597023

793575 + 6425 = 800000
Khi thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè tù nhiªn em
thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh theo thø tù nµo?
Phép cộng
Bài 3 :
Tóm tắt
Cây lấy gỗ : 325 164 cây
Cây ăn quả : 60 830 cây
? Cây
Giải
Số cây cả huyện đó đã trồng được là :
325164 + 60830 = 385994 (cây)
Đáp số : 385994 cây
Phép cộng
4
Tìm x :
Muốn tìm số bị trừ trong phép tính trừ ta lấy hiệu
cộng với số trừ.
Muốn tìm số bị trừ trong phép tính trừ
ta làm thế nào?
Phép cộng
4
Tìm x :
Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi
số hạng đã biết.
Muốn tìm số hạng chưa biết
ta làm thế nào?
Phép cộng
4
Tìm x :

a) x – 363 = 975
x = 975 + 363
x = 1338
b) 207 + x = 815
x = 815 - 207
x = 608
Phép cộng
Phộp cng
Cng c - dn dũ:
Khi thc hin phộp cng cỏc s t nhiờn em ó t
tớnh nh th no? Thc hin cỏc phộp tớnh theo th t
no?
Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện
đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Thực
hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.
-
V nh xem li cỏc bi tp ó thc hin.
-
Ghi nh cỏch thc hin phộp cng.
-
Xem bi tip theo: Phộp tr - SGK trang 39.
Tiết học kết thúc

×