Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

skkn một số kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.04 KB, 10 trang )

M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3


ĐC LP -T DO – HNH PHC



MT S KINH NGHIM
 !"#$%"&'#%()*+

* L do chn đ ti
*ơ s! l" lu#n
, /01234567.879.:-3;<=.->?7@7-A7931B123C.71DE<FG5H3I3J5K23
<.8--LM79KN.-1H71-1OB79=G-PQRS)*+D<.:31LR79TU7123C.715V>W79<N7-P4CX
TY79<N7-P<HB<.:3<.8-3Z049.=B 8S4->=BK[.\V9.=.KBO77HG<H9.=.KBO7 8S-1JB
QH>]-^0=7->279D
1Z7567Q0G:7-P<H3Z0QH-_792.5W-1`SS1a7->B79567 879.:-DS1Z75677HGQH
5W-1:-1N793I3bH.-FS<P=Q0G:7-P<P=Q0G:73Z071c530793]S31B123C.7171d79
e.87-1f3<@g
h* %0G:7-P
b_73O71<N7-PTL`330793]S^0=bH.-FSK23S1Z7567Q0G:7-P<H3Z03?79.iS
123C.715V>W79<N7-P-1JB31jK./5-1679^0=bH.-FS-1k31H71DbLR3Ka031B123
C.71>l7Q0G:73I31Tm793I3-P31nCk<F-431n1BO-KW79431n->O79-1I.431nKo3K./5D
)* %0G:73Z0g123C.71Qa7QL`-QH5^0J7<R.3I3e./03Z0->a7-10F-71L3MbA771Lg
=.QH59Ep=.QH9Ep=.-187HBpD1./0KL`3bWS1F73j=3Z0->AQq.31B3Z01r.s=.pQH
9EpQH59Epe1.7HBpVKZ0p71L-187HBp<EC=BpK/QH59Ep
7t5KL`33I31Tm793I3T]03Z0gT]031]54T]031]51r.4T]031]5-1=74T]0S1uG
*QH5^0J7<R.b.:7S1IS-0-Pg71Z71;=4CBCI71
->.-1f3<@3Z0KL`3 8S71F7-v311`S->.-1f3<@-PQBO.^0=3I3bH.-FSD123C.71b.8-
1BH7-1H713Z0bc793I31-E5-PK/K.@7<HB31w->N794Ko-3Z0<R.-P<P=-E5KL`34Ko-
3Z0-1JB->=714Tm795W--PK/<.8-71.@03Z0Be1I371=04Tm79-P>q.x8S-1H713Z0D


e.87-1f3<@T]03Z0KL`3 8S71F7-v311`S<R.e.87-1f3<@e./03Z0^0=3I3bH.-FS
CXTY79T]03y0
.:77=G<.:330793]S<N7-P31B123C.71e16793?7-1JBTO79bH.123-P79d71L
31LM79->E713z5H5w.bH.123QH5W-bH.-FS-1k31H71e167971d799.iS123C.71-iếp
71F7<N7-P5R.5H3?71LR79TU731B123C.71-1679^0=3I3bH.-FS-1k31H71K;K/
5V>W79b[C079<N7-P5R.-1JB-P7931jK@5H3I3J5K=79123D{ZG31v71QH3M1W.
K/123C.71CI79-OB->B79<.:3-E5-?.41231r.4-v31QzG<N7-P79d31B5E71D0N7<.8-
3Z0Ki794Tm79-P31v71xI3<H<.8-KL`3KBO7<|7Ki79G_03a0KZ0 _7QH123C.71
S1A.3;<N7-P79d-P30W3CN799.=B 8S4 8SK87QH<N7-P5R.4-P79de1B=123->B79
CI31<V-1679^0=1BO-KW79123-FS4-PK;9.iS3I3J53;KL`3<N7-P79d796779d
e1B=1233MbA75R.QH7@7-A79->B79^0A->E71123-FSD
*Cơ sở thực tiễnD
23C.71./0123<N7796779d3?71O73184CB797;.7|7949.=B 8S<R.-1aG364
bO7blQO.-LM79KN.-N-D1L79e1.3a7S1A.Ko-3Z01Bo3<.8-5W-KBO7<|7S1A.3;
71d79-P79d41E71A715R.<@5W-31jK@K=79-E51./03I3J5C}Qi79-i7979=G
.879.:-3j=31i79-=TBb~A711LV79QR7>]-71.@0-P796779dI7bV.G80-N
Q~31CX31B7_7->B7930W3CN799.=B 8S<.:3Tm79-PI7.:-e1679S1A.QH71rD0G
71._7<R.e1A7|79796779d3j=3I3J5<H<N7-PI7.:-KL`330793]S-1JB31LM79
Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n
M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
->E713?7v-4b_73O71K;K/1./0<HCXTY79Ki79-PI7.:-3z79e1679T•<E<FG5H
e1.-E51./0-P5R.9oS3I3-P79d7HG123C.71C}9oSe1;e1|779=G
D
;.K87<.:3<.8-3Z04QH5<|74<.8-5W-<|7bA7-1E<.:3Tm793I3T]03Z0QH>]-^0=7
->279D71.@0J5-1k31.:7<.:37HGe1I-N-4K€79-1q.3z79e1679v-123C.71Tm79T]0
3Z03?7Qi79-i794K6.e1.Ko-C=.<~->v->B793Z04Tm79T]03Z0-mG :7\31B7_7e1.K23
Q_7C}e1;1./041./05W-3I31e1I3K.-1E3Z0<|7->V7_7-1.80791•=1Bo3-N.791•=DD
P71d79<]7K@->B79TOG1234-6.-1]G3a73;71d799.A.S1IS4K~711LR799.iS123
C.71-1k31.:7-N-71d79<]7K@7_0->_7
‚gƒ„{ '

1- |73f<HB5Y3 _04G_03a0471.:5<Y4S1LM79S1IS9.A79TOG567.879
.:-QRS)*+
2- |73f<HBCI319.IBe1B=4CI319.IB<._7QRS)*+
3- |73f<HB3I3-OS31.9.IBTY3 /01234-OS31v189.R.->B79-=<H3I3-H.
Q.:03;Q._7^0=7D
4- k=<HB-E711E71-1k3-89.A79TOGQRS)*+<H<.:331nKOB-[310G_7567)*+
K/Ki3>i-e.71791.:5D
5- 0=-E51./0Qt79791J…e.873j=5W-CN9.IB<._7->k3 _S9.A79TOGQRS)*+
‚g'!
I-Thực trạng tình hình
>B79-1k3-89.A79TOG4>]-71.@09.IB<._73?7^0IQ:-10W3<HBCI319.IB<._7DU0
b.8->c79CI319.IB<._7QH†3u57=79‡->B791H71->=79TOG123DˆI319.IB<._7K‰9;S
S1a7KI79e/9.iS9.IB<._7K~711LR79e.87-1f3<He•7|793a7KO-KL`3->B79-P79bH.
1233Y-1/DI31CBO7bH.K‰9;SS1a79.iS9.IB<._73;3I.71E7-[79^0=7<@-BH7bW
31LM79->E713j=56712341:-1N79S1LM79S1ISTOG123-1Lq79KL`3<F7TY79->B79
-P79S1Z75673Y-1/D1L79->B795W-CN->Lq791`SˆQO.KL=>=-1_55W-CN7W.
T079e16793;->B79CI31<R.K~711LR79†ˆI319.IB<._7K€79-1q.QH-H.Q.:0
790€7‡D>B79CI313;71.@0bH.K‰30793]S31B9.IB<._771d79e.87-1f3e1B=1233a7
KL`3b[-i3K/TOG123‡ŠH.Q.:0b€.TL‹79-1Lq79x0G_7-FSh->=79)Œ•D0=+7|5
->k3 8STOGQRS)4+bA7-1Z7-6.71F7-1]GCI319.IB<._73?73;71d79b]-3FS9ZGQi79
-i7931B9.IB<._7->B79^0I->E719.A79TOG71]-QH71d79bH.1239.iS123C.71QRS+
bLR3K]0QH5^0J7<R.b.:7S1IS-0-PgˆBCI71D6.K‰Tk9.q9.IB<._7<HK.@0KI79
83xAG>=QHgŽ167971d79123C.715H79=G3A9.IB<._73z793?7QU7QW79.d=1E71
A71CBCI71<HCk<F-CBCI71D23C.7131L=S1Z7b.:->H715O31KL`33I3QBO.3Z0e/=.
QH9Ep.QH59.p.-187HBpW-7W.T079-LM79K;.e1;TOGKN.<R.QRS)*+QHg†K.@7
K]03Z0<HB31w-1v311`S->B79K2=7<|7‡D>B79S1O5<.bH.<.8-7=G-6.x.7K@3FSK87
5W-CNe.71791.:5K/S1Z7b.:-1E71A71CBCI71<R.Ck<F-CBCI714S1Z7b.:-3Z0e/=.
QH9Ep.QH59Ep.187HBpŽ.71791.:5<l9.A79TOGTO79bH.-FSg†{.@7T]03Z0
-1v311`S<HBKBO7<|7‡
Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n

M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
BK~=bH7->Lq79-6.QHe10<k37679-1674->E71TWTZ7->v3?7-1]S479BH.<.:3123
-FSV71H43I3J53?7S1A.QH57;7v-3;-1q.9.=7123bH.<H 8Sxi3<R.x‰1W.7_73I3
J53?7>Y->l4-1•7-1m79e1.f79xX3I3-E7110N799.=B 8S->B79CI319.IBe1B=D
W-CNS1Y10G713?79.=Be1BI7<.:3123-FS3j=3B7J51231B71H->Lq79D
ˆ=0KZGQH5W-CNe8-^0AK.@0->=-1k3-83j=-6.-O.QRS+g
[79CN123C.71g++J5D>B79K;g+J51./0KL`3791•=3j=5W-CN-P<HKo-3Z0
<R.-PK‰31B-LM79KN.31v71xI3Dh)J53;-1/Ko-3Z0<R.-PK‰31B71L79e1.G_03a0
9.A.791•=3j=-P-1E3I3J53?7Qi79-i79DCN123C.713?7QO.e1679-1/Ko-3Z01Bo3Ko-
3Z0e167931v71xI3D1v71<E-185He1.G_03a0<.8-KBO7<|73;e1BA79•J5b.8-
Tm79-PKo-3Z04b.8-Tm79T]03Z031v71xI34T.•7KO-927Dh•J5Tm79-P-1.8031v71xI3
1Bo33?7Tm79-PK~=S1LM79e1.<.8-<|74b.8-CXTY79-LM79KN.31v71xI33I3T]03Z0D
ˆN123C.713?7QO.31L=b.8-Tm79-PKo-3Z0431L=b.8-31]53Z0e1.<.8-<|74T.•7KO-
-1.80->6.31AG1Bo379Lq.K23e1679-1/1./0KL`3K.@03I3J550;77;.D
{=CN123C.713?7QU7QW79.d=1E71A71CBCI71<HCk<F-KL`3CBCI71e1.-E5Ck<F-
KL`3CBCI711B|3-E51E71A71CBCI71->B795W-KBO7<|7D.:3Ko-3Z03;1E71A71CB
CI71-1EK=CN123C.713?7G80D
II – Một số giải pháp cụ thể
1JB-6.450N7 8-TOG3;1.:0^0AK?.1r.9.IB<._7S1A.7t5-1F-31t37W.T079
31LM79->E7147t5-1F-31t3e.87-1f33a7->0G@7-1Y3;71L-189.IB<._75R.Q.711BO-4
CI79-OB->B79^0I->E71Q_7QRSD‘V.<FG479=G-PKa07|5123-6.K‰3;e81BO31791._7
3f04S1Z736793I3K€7931v->B79-[S1Y->I31310G_7K@Q0G:7-P<H3Z0-1JB+bLR3g
‘LR3hg[31f331B3I39.IB<._7KL`3 8S-10Q…-10G8-
‘LR3)gOG-1/1.:7310G_7K@
‘LR3+g{i3>i-e.71791.:5<H->./7e1=.ISTY79310G_7K@->B799.A79TOGD
R.310G_7K@Q0G:7-P<H3Z031i79-6.K‰->./7e1=.KL`33I37W.T079C=0g
h*Cách m! rộng vốn từ ngữ cho học sinhg
{/123C.713;5W-<N7-P 879.:-41./0791•=3j=-P4<F7TY79-P79dK‰123K/
Ko-3Z0<.8-KB=7<|74<.:3Ka0 _7QH9.iS3I3J5791J47;.41./0-LM79KN.-N-<@791•=
3j=-PD0N7<FG9.IB<._73a75V>W79<N7-P31B123C.71-1679^0=<.:3TOG-FS

K23DˆI319.IBe1B=.879.:-QRS)*+KL`3xZGTk79-1JB)->Y3QH31jK./5<He•7|794
->B79K;31jK./5KL`3Q]GQH5e107931B3A30N7CI3143?7e•7|79KL`3Q]GQH5
e107931B-P79-0a74-P79KM7<~123D1679^0=<.:3-E51./07W.T079bH.-FSK235H
9.IB<._75V>W79<H30793]S<N7-P31B123C.71D0N7<FG49.IB<._73a7xI3K~71
71d79-P3a7-E51./0791•=->B79bH.-FSK23K;QHg
*P79de1;KN.<R.123C.71KL`331i9.A.VC=0bH.-FSK23
*P79dS1[-16795H123C.71K~=S1LM7931L=^0J7D
*P79dK;79<=.->?^0=7->279K/1./07W.T079bH.-FSK23
{N.<R.3I3-P79d3?7QO.780123C.717HB31L=1./049.IB<._79.A.-1v31>._7931B123
C.71K;1Bo3-OBK.@0e.:7K/123C.71e1I39.A.-1v319.iS4e167971]--1.8-S1A.KL=>=
9.A.-1v313107931B3AQRSD
.IB<._73a79.A.791•=-Pe1;31BˆTk=<HB<N7-P3I3J5K‰3;K/9.A.791•=4
9.A.791•=bc79K€Tm79TOG123<F--1F-1Bo331B123C.71QH571d79bH.-FS71rK/
7t5791•=3j=-P71Lg-E5-PK€79791•=4->I.791•=45._0-ACk<F-S1N.1`S<R.KW79
-I343X31nD{o-3Z0<R.-P3a79.A.791•=D>_73MCVK;9.iS3I3J5 8S-10e.87-1f3<@
<N7-P4791•=3j=-PD>B79S1a7-E51.@0791•=3j=-Pg-PK€79791•=4->I.791•=4791•=
31v714791•=5V>W79\K/123C.71 8S-10<H<F7TY79-N-e.87-1f331i79-=3a7S1N.
Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n
M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
1`S71.@03I31-[31f331B123C.71-1ABQ0F74CL0-a54Q0G:7-FS<HB<|73A713Y-1/K/
7t5KL`3791•=3j=71;5-PK;D
)*Một số căn cứ để phân biệt từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc
điểm.
,QRS)4+31i79-=31L=7_0K~71791•=<@T=71-P4KW79-P4-v71-P5H31n7_0V
TO79-P31nCk<F-4->O79-1I.4-P31n-v7131]-Ko3K./5D
’791•=e1I.^0I-gP31nCk<F-Š=71-P•
P31n1BO-KW794->O79-1I.Š{W79-P•
P31n-v7131]-4Ko3K./5Šv71-P•
=• {/S1Z7b.:-3I3-PQBO.->_7-=Tk=<HBe1A7|79e8-1`S3j=-P
P31nC.71<F-3;e1A7|79e8-1`S<R.g-]-3A471d7943I345w.452.47HG4e.=4K;D

vTYg]-3A71d79^0G/7CI31K;D
P31n1BO-KW79->O79-1I.g3;e1A7|79e8-1`S<R.1IGKP79431n4K‰4C}4K=794CtSD
P31n-v7131]-3;e1A7|79e8-1`S<R.1M.4>]-4Qt54^0ID
b• Ž1A7|79QH5-1H71S1a73Z0g
“P31nCk<F--1Lq79->AQR.31B3Z01r.g=.43I.9E43B79E4<F-9EpŽ1.->AQq.31BbW
S1F7QH9Ep=71-P-1Lq79K.<R.-P†QH‡DvTYg”5QH123C.71D
“P31n1BO-KW79->O79-1I.-1Lq79->AQq.31bWS1F7QH59EpP31n1BO-KW793z793;
-1/QH5bWS1F7†=.‡71L79e1.QH5bWS1F7†=.‡-P31n1BO-KW795]-e1A7|79e8-1`S
<R.K‰4C}4K=7941‰GDvTYg31M.3q>]--1i<~D
“P31n-v7131]--1Lq79->AQq.3Z01r.-187HBpŠ-1Lq79K.Q.@7<R.3I31L-PgK‰4K=794
C}4>]-4Qt54^0I•
P31n-v7131]-Ko3K./53i7933;-1/QH531j79d71L79e1.QH31j79dC}QH55]-e1A
7|79Q._7e8-<R.3I3-P7;.->_7D
>B795W-CN->Lq791`S-P31n1BO-KW793z793;-1/e8-1`S<R.>]-4Qt54^0ID
vTYg-1v31^0I491•-Qt549.F7^0ID
)•Cách phân biệt câu kể Ai l gì? Ai lm gì? Ai thế no?
‘=e./03Z0->_731ne1I371=0V31f37|793j=bWS1F7<~79dD
23C.71-1Lq7931B>c79g3Z07HB3;-PQH31v71QH3Z0=.QH9Ep
W-CN3I31S1Z7b.:-3Z0g
=•k=<HBe1I.7.:5
Z03;bWS1F7->AQq.31B3Z01r.QH9EgZ0=.QH9Ep
Z03;bWS1F7->AQq.31B3Z01r.QH59EgZ0=.QH59Ep
Z03;bWS1F7->AQq.31B3Z01r.-187HBgZ0=.-187HBp
b•k=<HB31f37|799.=B 8S
Z0e/=.QH9Epgm79K/K~71791•=471F7x•-49.R.-1.:0Ck<F-D
Z0e/=.QH59Epgm79K/e/<@1H71KW793j=79Lq.1Bo3KW79<F-4-•71<F-KL`3
71Z71;=D
Z0e/=.-187HBpgm79K/5._0-AKo3K./54-v7131]-1=G->O79-1I.3j=79Lq.<H<F-D
3•k=<HB-1H71S1a73]0-OB7_7<~79dŠQH9Ep4QH59Ep4<~79d->B793Z0e/
=.QH9EgQH-[1`S-PgQH–T=71-P1Bo33Y5T=71-PD

]-71._79.IB<._73a7S1Z7-v31K/123C.71-1]G3;71d793Z03;3Y5QH–T=71-P
71L79e1679S1A.QH3Z0=.QH9Ep
vTYg-H07HB3;3a7->Y3bN3Q_7QH3a7->Y3<LM7-R.D
Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n
M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
Z0->_73;bWS1F7<~79de16799t7<R.-P†QH‡5H-P†QH‡Tm79K/7N.)<83Z0
91•S3;-1/-1=Gbc7931d†-1/‡T.•7-ACk<.:33;^0GQ0F-D
~79d->B793Z0=.QH59Ep-1Lq79QHKW79-P1=G3Y5KW79-PD
vTYgC;79<wQBB79bBB79->_75O7-10G@7DwQBB79bBB79QH5W-3Y5KW79-P
5._0-A1BO-KW7971d793B7C;79D
~79d->B793Z0=.-187HB-1Lq79QH-P31n-v7131]-Ko3K./54QH-P31n->O79-1I.
1Bo33Y531j<~D
vTYg.879C;79<wQBB79bBB79->_75O7-10G@7
1j79dg.879C;79<wD†QBB79bBB79‡QH-v71-P5._0-AKo3K./53j= 879C;79<wD
T•k=<HBCkS1Z7b.:-KW79-P31n->O79-1I.1=GKW79-P31n1BO-KW79D
{W79-P43Y5KW79-P->B793Z0e/=.QH59EpQHKW79-P5._0-A1BO-KW79->k3 8S
3j=31j-1/K;DvTYg|74K.431OG471AG\
{W79-P43Y5KW79-P->B793Z0e/=.-187HBQHKW79-P43Y5KW79-P31n->O79-1I.
->B795N.^0=71:3j=5W--1k3-84->B795W-1BH73A71e16799.=7-1q.9.=7Da747_74
S1A.4LR35B79Š31n->O79-1I.•D91•4-LV794xJ5431B>c79Š-1/1.:7…791•1=G71F7
x•-•D
+) Phân biệt hình ảnh so sánh v sự vật so sánh trong luyện từ v câu lớp 3.
ˆBCI71QHb.:7S1IS-0-P->B79K;79Lq.-=CBCI71KN.31.80Ck<F-4Ck<.:37HG<R.
Ck<F-Ck<.:3e1I33;7•--LM79K€79K/79Lq.K23479Lq.791JT•1./01M741./0>—1M7
<@KN.-L`79KL`37;.-R.D
ˆI319.IBe1B=e1679KL=>=e1I.7.:5<@CBCI715H31n-1679^0=1:-1N79bH.-FS
K/1E71-1H71e1I.7.:5<@CBCI71D
;˜TO79bH.-FS3MbA7C=0g
=• ‘H.-FS-E53I3Ck<F-KL`3CBCI71
b• ‘H.-FS-E51E71A71CBCI71

3• ‘H.-FS-E5-P31nCkCBCI71
T• ‘H.-FSK.@7-1_5-P<HB31w31]5K/71F7KL`31E71A71CBCI71D
w.TO79bH.-FSCI319.IBe1B=K‰7_0Q_7G_03a0>]->—-0G71._7CI319.IBe1B=
1LR79TU7^0I31. 8-43?7QU7QW79.d=-E51E71A71CBCI71<HCk<F-CBCI71D
vTY 8-%0G:7-P<H3Z0-0a7•*ˆŽ->=79˜)91.>—g
E53I31E71A71CBCI71->B793I33Z0-1MC=0g
‘831I0679-1j-1n
1I0e1rJ1M767971.@0
$79QHb0[.->q.31.@0
1I0QH79HG>O79CI79
$79->|79->?7CI79-r
ˆB.>—CZ771HJ5
>|79e10G=CI791M7Kl7
™.679->|79CI79-r
1d79796.C=B-1f379BH.e.=
1š79bc795•K‰-1f3<E31i793B7
657=G3B779j9.]3->?7
•QH79279.;3j=3B7C0N-Kq.
ˆI319.IB<._7K‰9O31TLR.-Pg31I0*679D$79*b0[.->q.31.@0431I0*79HG>O79CI79D
Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n
M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
ˆI319.IB<._73?791.31i…gR.e1[-1Mb123C.719O31TLR.-P†->|79‡1=G305-P
†->|79e10G=‡K@0xJ5QHKi79DLM79-kVe1[-1M3123C.719O31†796.C=B-1f3‡1=G†
71d79796.C=B-1f379BH.e.=‡4†5•‡1=G†5•K‰-1f3<E31i793B7‡K@0KL`3D{.@0
^0=7->279->B795w.3Y5-P3;3I3-P7?793N-g->|79471d79796.C=B45•
—>H79ˆŽG_03a0-E51E71A71CBCI7131fe1679G_03a09O31TLR.-P31nCkCB
CI71-185HˆK‰KL=>=Qq.9.A.71L->_7>€.3?791.>—31i…QH531B71.@09.IB<._7
Qi79-i79e1.TOGD
.:39O31TLR.1E71A71CBCI7171L-18QH531B71.@09.IB<._73?771a5QU79.d=
1E71A71CBCI71<HCk<F-KL`3CBCI71<R.71=07_7K‰31B123C.717_01E71A71CB

CI71->B793Z0->_7QHg
1I0CBCI71<R.679›31I0CBCI71<R.79HG>O79CI79D
$79KL`3CBCI71<R.b0[.->q.31.@0D
P-1k3-8K;-6.K‰791._73f0<H-[31f3310G_7K@Q0G:7-P<H3Z0QRS)*+<R.5B79
50N7QH9.iS9.IB<._7-1]GKL`371d79b]-3FS3j=ˆ<He1t3S1Y3Ck71a5QU7
KI79 83->B79^0I->E719.A79TOGD
{/-E51E71A71CBCI71<HCk<F-KL`3CBCI71->B793Z0<|73|0-1M9.IB<._73a7
31BˆK23eœ-BH7bWbH.-FSK/xI3K~71>—bH.-FSG_03a0-E51E71A71CBCI711=GCk
<F-CBCI71D.IB<._73a79.iSˆ1./0gE51E71A71CBCI71QHS1A.7_0>—4KaGKj
1.:7-L`79CBCI71->B793Z0-1M43Z0<|7K‰31B-1JB3]0->i3gˆk<F-KL`3CBCI71–
S1LM79T.:7CBCI71–-PCBCI71–Ck<F-K/CBCI71
mG-1JB-P79bH.-FS5H3;-1/3;1=Ge16793;S1LM79T.:7CBCI711=G-P31nCkCB
CI71D1L791E71A71CBCI71b=B9.q3z7931f=Ck<Z-CBCI71Šb=B9€5Ck<F-CBCI71
<HCk<Z-QH5310u7K/CBCI71•
1d793Z0<|743Z0-1Me16793;-P31nCkCBCI71-=3;-1/-1_5KL`3-P31nCkCB
CI71DvTYg-H0TP=›31.83QL`331A.<HB5FGx=71D=3;-1/-1_5KL`3g-H0TP=71L
31.83QL`331A.<HB5ZGx=71D
R.3Z0<|743Z0-1M5H1E71A71CBCI71x0]-1.:7e1679Q.@75O31-=7_731B123
C.71-E5Ck<Z-KL`3CBCI71>€.5R.-E51E71A71CBCI71D
vTYgB=C]0-1M571•D~1B=310=-1]5<HBKa0QL‹.-LV7971L<~7t797B73j=
5m=1l5R.K87<P=K279QO.D
=31B123C.71-E5)Ck<Z-KL`3CBCI71<R.71=0g<~1B=›<~7t797B7D
E51E71A71CBCI71g<~1B=310=310=-LV7971L<~7t797B7D
˜•Kinh nghiệm v dạy dạng bi tập đin dấu phẩy thch hợp vo đoạn văn cho
trước
>B79TOG123-6.-1Lq791LR79TU7123C.71e./0bH.-FS†{.@7T]03Z0K‰31B<HB
31w-1v311`S‡3Y-1/QHgKo-T]0S1uG<HB31w7HB->B795w.3Z0pT]03Z031BC•7QH
T]0S1uGD1w3a7K.@7T]0S1uGQH31w79|73I313I3-1H71S1a7K€7931f3D
w.bH.-FS<@T]0S1uG-6.KL=>=b=3I31-1k31.:7S1m1`S<R.-P79-1H71S1a7123
C.71->B79QRSD‘=3I31K;QHg

I31hg1:-1N793Z01r.9`.5VŠ-1Lq79CXTY791LR79TU7KN.-L`79123C.71G80
e•5•
I31)gS1.80CMK€->`9.iSŠ-1Lq79CXTY791LR79TU7KN.-L`79123C.71->079
bE71•
I31+ge1=.-1I3e.71791.:579d3A53j=123C.71Š-1Lq79CXTY791LR79TU7KN.
-L`79123C.71e1I9.r.•
Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n
M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
‘=3I31->_79.IB<._7CXTY795W-3I31Q.711BO-Dw.bH.-FS9.IB<._73;-1/-1k3
1.:731.=71;53m79->E71KWK/CXTY793Ab=3I31K/1BH7-1H71bH.-FSS1m1`S<R.
KN.-L`79123C.71DR.71d79bH.-FSe1;49.IB<._73;-1/CXTY793I31h4)K/1LR79
TU73I3J5123C.71e1I9.r.e1.3I31J5Qi79-i79D{N.<R.71d79bH.-FS5f3KW
e1679^0Ie1;KN.<R.3I3J5123C.71->079bE7149.IB<._73;-1/CXTY79e1=.-1I3e1A
7|7979d3A53j=123C.71D1L<FG3Ab=3I31->_7C}KL`3CXTY795@5TžB4Q.711BO-
-mG-10W3<HB7W.T079bH.-FS<HKN.-L`79123C.713j=QRSD
vTYgbH.)Š.879<.:-)-FSh›->=79hŸŸ•
;-1/Ko-T]0S1uG<HB31w7AB->B795w.3Z0C=0p
=• 1|75H7^0a7IBKL`3x8S9279H79D
b• .Lq79-jbH7918KL`3e_79=G79t7D
3• .HGT•S5z7;7KL`3K/Ki7931wD
I31hg{o-3Z01r.S1m1`SK/9.iS123C.71S1I-1.:7>=3I3bWS1F73Z03m79->AQq.
31B3Z01r.3I.9EpR.KN.-L`79123C.71^0IG80-6.QO.Ko-3Z01r.g”51‰G-E53I3-P
31nCk<F-->B793Z0C=0p
=•1|75H7^0a7IBKL`3x8S9279H79D
p>B793Z03;5]G-P31nCk<F-pŠ1=.-PQHchăn màn<Hquần áo•
p1|75H74^0a7IB->AQq.3Z01r.9EpŠ->AQq.3Z01r.cái gìp•
p=Ko-T]0S1uG<HB31w7HBpŠKo-T]0S1uG<HB9.d=chăn màn<Hquần áo•
{N.<R.123C.71->079bE714G80G_03a0->AQq.3Z01r.K;>€.QH5bH.D{N.<R.bH.
-FS7HG9.IB<._73;-1/9`.…5W-3Z041=.3Z01=G3A+3Z0-mG-10W3<HBKN.-L`79123
C.71->B79QRSD

I31)gm79S1.80CMK€->`9.iSŠ1w->`1B3C.71-E5e.853I3bWS1F73Z09.N79
71=0•g
k=<HBCMK€123C.71C}-E53I3-P79d
ŠbWS1F73Z0•3m79->AQq.31B3Z01r.cái
gìp-PK;3I3J5Qk=3127<~->vKo-T]0S1uG
5W-3I3131v71xI3D
I31+gŽ1=.-1I3e.71791.:579d3A5
3j=123C.71D
.IB<._71LR79TU7123C.71->=BK[.->B7971;5bN71Bo33oSK6.gK233I33Z0C=0
K;Tm79bi-31E9O31C[S1Z73I313I3-P79d>€.C=0K;CX=31d=K/KL=>=<~->vKo-T]0
S1uG5W-3I3131jKW7943;…-1f3D
vTYgbH.+Š.879.:-+-FSh›->=79h+••
‰G31•SKBO7<|7C=0<HKo-T]0S1uG<HB71d7931w-1v311`Sg
1Z7TZ7-=Q06791.CZ0Qq.TOG3j=31j-~31€1v.71gK€79bHBŽ.711=GHG
Lq791=G=B.=*>=.1=Gƒ*K_MK|791=G‘=*7=<H3I3TZ7-W3=71J5e1I3K@0QH
3B731I0.:-=5K@0QH=71J5>0W--1~-D1i79-=CN79318-3;71=0CLR79e1[3m79
71=07BK;.9.iS71=0D
I31hg:-1N793Z01r.9`.5VD
pE53I33oS-P79d31n31n-_73I3TZ7-W3->B79Qq.TOG3j=31j-~31€1v.71p
pI33oS-P79dK;3m79->AQq.31B3Z01r.9Ep
m79S1uG-I313I3bWS1F73Z09.N7971=03m79->AQq.3Z01r.Aip
p‘I3K‰e1š79K~71K€79bHB3I3TZ7-W3->_77LR3-=QH9Ep
pI3-P79dK;3m79->AQq.31B3Z01r.9Ep
m79T]0S1uG-I313I3-P79d3m79->AQq.31B3Z01r.là gìp
Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n
I.9Ep 187HB
=D
bD
3D
M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3

1Z7TZ7-=Q06791.CZ0Qq.TOG3j=31j-~31€1v.71gK€79bHBŽ.711=GHG4
Lq791=G=B4.=*>=.1=ƒ*K_4M{|791=G‘=*7=<H3I3TZ7-W3=71J5e1I3K@0QH
3B731I0.:-=54K@0QH=71J5>0W--1~-D
p‘I3K‰TOG31i79-=-187HBp
pI3-P79dK;3m79->AQq.31B3Z01r.9Ep
m79T]0S1uG-I313I3-P79d3m79->AQq.31B3Z01r.thế nàop
1i79-=CN79318-3;71=04CLR79e1[3m7971=047BK;.9.iS71=0D
I31)gCMK€1w->`
.p 187HBp
I31+gŽ1=.-1I3e.71791.:579d3A53j=123C.71D1k31.:771LbH.)Š.879
.:-)-FSh›->=79hŸŸ•D
{N.<R.3I31-1f71]-9.IB<._73;-1/Ko-3Z01r.C=B31BS1m1`S<R.KN.-L`79123
C.713j=QRSD>B795W- 8-TOG49.IB<._73;-1/31.=71;53m79->.71 KW<HCXTY793A
b=3I31->_7
vTYgbH.)Š.879.:-+-FS)›->=79+••
”5Ko-T]0S1uG<HB31w7HB->B795w.3Z0C=0g
=• ,71HJ5-1Lq799.iSbHxZ0e.5D
b• >B79QRS%._7Q06731|531i791J9.A79D
3• =.b_7bqC67971d79b‰.796K‰bt-Ka0x=71-N-D
T• >_73I71>P795R.->€7931.531;3QO.b=G<@>v0>v-D
I31hg9.IB<._7Ko-3Z01r.9`.5V9.iS123C.71b.8-3I31Tm79T]0S1uG-I31bW
S1F73Z0->AQq.3Z01r.! đâup<R.bWS1F73Z0->AQq.3Z01r.Ai làm gì?4Ai thế nàoD
I31)gˆMK€1w->`g
I31+gŽ1=.-1I3e.71791.:579d3A53j=123C.71D1k31.:771LbH.)Š.879
.:-)-FSh›->=79hŸŸ•D
W.T079TOG123T]0S1uGQH5W-->B7971d797W.T079e1;D809.IB<._7e1679
31i…^0=7-Z5K87<.:31LR79TU7123C.71G80-1Ee167971d795Y3 _0 8-123
e1679KO-KL`35H<._3f79TY79<HB 8-<|73j=123C.713?771.@01O7318D
0N7<.8-KL`3KBO7<|74bH.<|7Ki7931jK@41=G4CI79-OB\e16793;3I317HB
e1I3QH123C.71S1A.-k-E5-?.4-v31QzG4C0G791•\0=3I31BO-KW79123-FS3j=5E71

K/1BH7-1H713I3bH.-FSK;D
III- Những kết quả đạt được.
ˆ=0)7|5->k3 _S31nKOB310G_7567-[)*+3m79<R.)7|5->k3 8S9.A79TOG
QRS+4<R.-]-3A-Z510G8-3j=5E71-6.K‰9.iS3I39.IB<._7->B79-[7t531t37W.T079
S1Z7567Q0G:7-P<H3Z04-k-E5-?.1231r.4Ki3>i-e.71791.:5-1679^0=9.A79TOG<H
Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n
.p %H9Ep
{€79bHB
Ž.711=GHG
,KZ0 .QH59EpŠ.-187HB•
=•
b•
3•
T•
M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
310G_7K@7_7K‰Ta7e1t3S1Y3KL`3-€7-O.31iG80->B799.A79TOGQ0G:7-P<H3Z0QRS
)*+DŽ8-^0A3Y-1/71LC=0g
h›@9.IB<._7
hŸŸ¡9.IB<._7->B79-[7t531t3e.87-1f3Q0G:7-P<H3Z03;->B797W.T079
31LM79->E71QRS)<H+
.IB<._7K‰-1Z571FS9.IBI74CXTY79Q.711BO-3I3S1LM79S1IS<H1E71-1f3TOG
1234-k 7->B79->0G@7-1Ye.87-1f3De16793;9.IB<._77HB3;Ck71a5QU7K=79 83
71L->LR3KZGD
+* @123C.71D
I3J5K‰3;5W-CN<N7-P 879.:-31jG80<Hb.8-CXTY79-PK/Ko-3Z04<.8-
K2=7<|7DŽ1.3a7K/9.A.791•=3j=-P•Ÿ¡123C.71K‰T.•7KO-KL`33I311./03j=
5E71KN.<R.-P3a79.A.791•=D¢£¡123C.71b.8-Ko-3Z0<R.-PK‰31B4h+¡123C.71
3?7Qi79-i79->B79<.:3Tm79-P3a73;Ck9`.…3j=9.IB<._7D
23C.71K‰b.8-S1Z7b.:--LM79KN.31v71xI3-P31nCk<F-4-P31n1BO-KW794->O79
-1I.4-P31nKo3K./5;->B793Z0<|71Bo3KBO7<|731B->LR3DŽ1.9.IB<._7G_03a0-E5

-P-1JBG_03a0bc793I3110GKW79<N7-P3j=ˆe1BA79£˜¡123C.71-E5KL`371=71
31;79DˆN123C.713?7QO.-E5KL`3CB793a7-1q.9.=7TH.1M71Bo33?7QU7QW79.d=3I3
-PQBO.D
¤Ÿ¡123C.71S1Z7b.:->H71>2-9.d=1E71A71CBCI71<HCk<F-KL`3CBCI713;
->B793Z0<|743?7e1.S1A.-E51E71A71CBCI713;->B79bH.<|71Bo3KBO7<|7<.:3
S1I-1.:73j=123C.713;31F51M771L79£Ÿ¡CN123C.71S1I-1.:75W-3I3131t3
31t7D
+Ÿ¡123C.71b.8-<.8-KBO7<|73;CXTY791E71A71CBCI714Œ+¡ˆb.8-Ko-3Z0
3;1E71A71CBCI71<H71Z71;=D
++¡ˆb.8-K.@7T]03Z0-1v311`S<HBKBO7<|7bc79e.71791.:579d3A53j=
5E71D¤•¡ˆK.@7KL`3T]03Z0<HBKBO7<|771L793a7Ko-3Z01r.9`.…1Bo3
S1.80->`9.iSD
£•¡123C.71b.8-<F7TY79e.87-1f3Q0G:7-P<H3Z05H3I3J5 8S-10KL`3-1679
^0=31LM79->E71K‰123K/QH53I3bH.-FSQH5<|7-1JBG_03a0TO-e8-^0A-N-D1.@0
bH.<|7K‰<F7TY79b.:7S1IS-0-P71Z71;=4CBCI71<HBKBO7<|73j=5E71
‚gŽ¥%
I-Bi hc kinh nghiệm.
h*0N73;1.:0^0A9.A79TOG-N-41M7=.18-3a77t531t3e.87-1f3->B797W.
T07931LM79->E71D.IB<._7S1A.b.8-<F7TY79Q.711BO-CI319.IB<._74->I71>FS
e106745IG5;3DW-e1.9.IB<._731L=7t5<d79e.87-1f3-1EQH5C=B3;Kj-k 7K/
9.A79TOG<H->0G@7-1Ye.87-1f331v71xI3KL`331L=7;.K87<.:3<F7TY79S1LM79
S1IS9.A79TOGQ.711BO-D
)*[310G_75673a7e~S-1q.S1I-1.:7>=71d79<LR795t33j=9.IB<._7->B79^0I
->E719.A79TOGK/e~S-1q.-1IB9‹4K.@031n71bc793I319.A.KIS-1t335t31B|3-[31f3
310G_7K@Ki79^0G->E71D
+›ˆ=0e1.KL`3 8S-10Qv-10G8-4-]-3A3I39.IB<._7K@0KL`3TOG-1/1.:7310G_7K@
K/Ki3>i-e.71791.:5<H-1IB9‹<LR795t3e~S-1q.D
˜*.IB<._73a73;CkS1N.1`S9.d=>l7Q0G:731B123C.71<N7796779d^0=-P79bH.
123DOB31B123C.713I3-1;.^0J7^0=7CI-4KI719.I71E771F75W-Ck<.:345W-<]7K@
7HBK;<H-1/1.:7K.@0K;bc79<N7-P79d3j=5E71D>I71<H1O7318-N.K=<.:3CX

Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n
M ột s ố kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
TY79-Pe1679Ki79Qi34e1679Ki7931w47;.7|793W3QN3-1.80Ka0-1.80K06.D{.@0
31n71e~S-1q.71d79Qw.<@<.:3Tm79-P4<.8-3Z04KBO7<|7D
•*[31f3<HK=TO791;=3I31E71-1f3123-FS4xZGTk7931B3I3J5-1;.^0J7-k1234
-k-E5-?.3I.5R.->B79<.:3123.879.:-DZ793=B<.:31`S-I3->B79123-FSK/3I3
J5KI719.IQU771=0^0=^0I->E71QH5<|741233I.1=G43I.CI79-OB3j=71=0<HK.@0
31n71Cd=Qw.5t3S1A.D
Œ*1N.1`S<.:3123-FS 879<.:-<R.3I3S1Z7567<H9.d=3I3567123<R.71=0D
£*{/123C.71-v31QzGKL`35W-CN<N7-P41./0KL`35W-QL`79e.87-1f3<@79d791•=
879.:-<H<F7TY794CXTY79<HB3I3bH.-FS-1k31H713z7971L1BO-KW799.=B 8S
->B7930W3CN794K?.1r.3I3J5Q067123-FSe167979P79D.:3CXTY79<N7-P 879
.:-43I3e.87-1f3<@3Z04<@QH5<|74->B79^0I->E719.A79TOG3a7S1N.1`S<F7TY79
31o-31}bV.3I31E71-1f3123-FSS1m1`SC}7Z793=Be1A7|79123 879.:-3j=123
C.71D.:3K[.5R.3I3S1LM79S1ISTOGC=B31BS1m1`SC}QHK.@0>]-^0=7->279->B79
87->E71TOG1233j=-1aG<H->?D1v71<E<]7K@7HG5H79Lq.-1aG3a7S1A.Q.711BO-
->B79^0I->E71TOG1233z79-OB>=5W-e16799.=75V->B791BO-KW79TOG<H1239.iS
3I3J5 8S-10-6-<.:31B3 879.:-3j=5E71D
II- Đ xuất
Y5310G_75673z7971L1?799.IBTY33a7-1Lq79x0G_7-[31f3310G_7K@1Bo3
1W.-1AB310G_756731B9.IB<._7K/31i79-6.3;K.@0e.:7->=BK[.41231r.4Ki3>i-
e.71791.:5K/1.:0^0A9.A79TOG79HG3H793=BD
>_7KZGQH5W-CNe.71791.:571r5HbA7-1Z7-6.-kKi3>i-KL`3->B79^0A->E71
9.A79TOGD]-5B79KL`33]S->_7<HbO7K239;S…e.87K/bA7-1Z7-6.3z7971L3I3
-1H71<._7->B79-[9.A79TOG79HG3H791.:0^0A1M7D
0A7910F779HGhŸ-1I79˜7|5)ŸŸ¢
9Lq.<.8-
=B-1~A.Z7

Người viết: Cao Thị Hải Vân Giáo viênTH Quảng Thu#n

×