Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (590.26 KB, 26 trang )

Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
A. PHẦN MỞ ĐẦU

 !"# !"$%&"'()&!*
+,,)&(-./0 "1!2/-(3%!
4"#!)&56"7 58,9,.&%#!3-'(
.):(+5#9+,;!",(#<)=%& ((7(,5!
>?0395"'()&">!()+()=;+, (/(3%
((@()./>%A(+1(B2/-(;(+(-%-+,
 ((7 58
)+>?CD5)EFG(HIC*+JF-;!0395
(>2/K(L%(M!(;!NH/O- +N+,;!0395+P
>-(,()=!<L(/9J(Q(Q("RO-53(A39.,I/
'C#"; .#  F-! (-%F*S8+8;
(T CA%U(/9$(B!(/9(-! ( V%+P;! /Q(W
"7(-H/! C !(#B! (,./+PC* ./T(+J")=.Q!B
 O-*+,,)&S
,9-9!X+&CX$O-(((N('(* )I(
(/9J("#YZD";%A(/Q -9"[FM(/Y(
%;)=)()&F-<-+,4?%A( \(L+Q((
-()&%](!%;)=F?"G()+(L%FG%^D,
=()&%A("Q !C "7(L%FG%%A(((,">%,;?
_G/(QY()+#("A/2/*B.,+.,%-(/Y(
J/C#";"G";+,NH/(,./,(Q(>)+T9((H%&
"):(/9JC %A( A[!(,./"):`58%A( >/2/*
).,%"):"J/,9F5aCb-9>2/ J/ (MI*
(BG%?.&(=-*O- K%(KK(!" C,!" 
0cS(/Y( K%J/I.,+"; dN#">/?/";!
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
e


Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
H(Y";O-;,9,*%5()+F" H%A( 
X:+,F1(=C$/ %&!(,./%&! L(H8+8M
#GS K%;()=4%'9(G("?/"; ('9H(Y!-/
">*%('9 +,F%/Q";(G!J/K%F%/Q.N()+
+LF(L%('9J%+/!(B(Y<-Q.):(  +N+,;
"G%):)--,-+"; O- K%;"J/%-(B
(8"A!('9(B%](/Q ,(L";!+]%C](((+,Y(-
C,;F%)-"):O"A
f/-( (#()=g/3h-!((T('9/2/*#(
"A()+)--+,MJ/(G/0>(ZL+T9(%#5#"J0/'(
 FGF%
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư
viện trường học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh\


Trường THCS Xuân Giang vinh dự được đón Bằng công nhận trường
THCS đạt chuẩn Quốc gia năm 2010
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
i
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
jklm!njZkhlom
1. Mục tiêu:
I5T9J%"-%%N"; !(L%(M!NH/(,./(-%F*"7
(-/5DFG(H!c./9 FpP"; >/2/*!%q=.N()
+.,%A(J%+/!"Y)3/> !\
r (/9(Q"-/D(,*O-()+!Q.): (()+
"):./3/97()=0/9N!.N(8

2. Nhiệm vụ:
N/-"):<* (B"73-/2/*#("A";
 O-C#";(2/-#("AO-()+
rsjZhlom
F*P+,"J/FNH/Ft!N"J(,,94
8+8(Q((#%+#("AO-)+'(/;Ib! '
F %-(B(-%F*
Zruvhrwrhlom
x-%F*(,./+T58 ((( (L! !(,
.//9N,()+"7.,%IbF-;U`58 +PC* 
2/9,"7.,%Ib .y
x`58G/"J/(-"7F*%((G
Zdzk
Đề tài gồm 3 phần:
"#$%#
&#$'
(#)*%+,-*%./0.123!4 56#
((#78!4 93!:;;<=3>:?
)#@: !8A#

Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
{
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
B. PHẦN NỘI DUNG.
v|m}!v|~•Z~€sh•‚s
ƒhwsuZn
1. Cơ sở lý luận của đề tài.
 ,+P$(G"[>
B$:?C<,;DEFGH

I5BJ#KL-@(M
B###N4;3?.<C0<CF1
O3#BJ7#)LP$-@"(-"M
Z($H8+8(,./)=";.,%A(#("AO-()+
„%(Y"V9! ((7+,(*%[/?/!H(Y";(,./(2/-
+(/9N(/9J!)&56+,/'(,./5)&J/L(H
 L(H($H+,)I 8+8)=";b(+,
,()+…Y3-/2/*#("A"; !+Q(,./O-
()+"):F-( !`58+,()+>(7(L%7/+,]%"):/
?/";!/?/(O-)=";!B"J/">.,Ib #("AF 
(()+
pP"; (Q(…YC#";]%C]("):((%A( 
-'(L%-<((>(B;.;-8+8%8"B!9N/
?/O-%L
-9Q<-%A(0[58((!+)=5X(>(7(L%
7/!(-H/C'(F†.‡+,O-0[A"J/5a-'((/T.:= 
8(L%FG%(N(KK(!C %#! (#B-,,9!((HTT(
(WY(
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
ˆ
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”

-9($Q >(()+.,ˆ‰Š‹C*"> 
+8ˆŒ‰C*U (-%F*i•‰iC*U  F-5X/
eˆŒŽC*,-()+M>'(J/.#C !(#B)h 58(=
"#!G/N(J! ;+,(/$(•!ZP;+,(/$(•!G(C1
 58+&+Q(,./Y)(G,%-"7(/Y(C#";!(W
q)-(B"Gq(B+,>y(H"; !C*2/* J/">"M
•()+*CG((-%%)/Xd- %/(L%-<* </

/!.TFG##("A8(7!‘,!>F7%(-"  


ei
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà

Học sinh đọc sách tại thư viện và sân trường trong giờ ra chơi.
Tủ sách nghiệp vụ Tủ sách tham khảo
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
J/i(Q! RF!1!>;R
S\  ’ZG(  (](  f“Zr”  C-  ,  Fc%  (K  2/9G(  "1  Q
Že•e••Š•f•dh“,9Ž•ee•e••ŠO-dAh 58+,,(#0 "1
%+8O9G/O-()+()=;.,
x)F!6!?2130
3:0>;!01.<T!C
xURFV<!60?331!>
">!()+"):t( L(H8+8F -/"7
,(,(Q(%+8O-%L!F7*+8+8C#";,()+
„%3-/2/*#("A"; 
–J/ŠO-f“Zrt!W?
,;RS!>\(">D%>?E:
W1!>!62>O;O>\"7O"A
(%+8O-()+"):2/9"1(#"J/•O-2/9G
–J/eŒO-f/9"1+J(N//V()+()=$(C-,
Fc%(K2/9G("1QŒe•iŒŒ{•f•dh“,9Œi•Œe•iŒŒ{O- dA  h 
58+,,(#C](C/A!>;:E1O!6
!60?<V;C!>130;<;
?0C0>23\
–J/‰O-f“Zr2/9"1 +N8( ()+

*OX?\+,OX;*;;YC0>!
:1F!>?\
2. Cơ sở thực tiễn.
3-'(.): 58(,5.,%+8C'(F†O-%q,
()=$H(/Y(%;(,+N(,()=(-%-#("A()
+„%F-( (("7F !'(., +8+, (-%F*
J/">.,Ib"73-/2/*"; O-%qC#";F"G()+
(a#("A()+O-J/()=M'(#GIb+T(
'((G/(Q!M"; F>^5(B2/ B(!F>(-
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
Ž
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
(G(C1(Q(7/! +,C BMG(Hc,! (H($H8
+8C#";MI,SZL+T9+" H/?/(!/2/*#("A
"; )--
3. Thực trạng thư viện trường học.
* Thuận lợi:
)+()=g/3h-"):2/-(3%!"?/()O- 
d-,!",(7!OAO- CT8/9!4"# (-O-
d--%/"[/'Q.): 8+8+5#9+,;O- 
+N+,O-;()I"Q"?9"O
O.# (/9)-J/)—>%A(QB(/Q -9
+,(/Y("):C#";^C(.,"A— CA +N!3+N
O-()="-?.,(•!-%%N"; +,I(G<-/>,
()=–8( ( ()+.,)=(9N/(B"; !'(
2/-(3%"G#("A()+
^"7%(3%.B+,/?/"; C O- .H-(/$;
—F -/
Q+&;.&Ž!‰ K%O9G/(B";(/9(-!(/9$

(B!(/9F-;!(/9+J 3+T(.1`!(/98(B0K%
L*I.,A5/</Q ,9>A5/5a7/!";-
+,%q.?";0 K%Y(-"):C,;%L</Q 
,98+8+;(T+,.,%(K('%)I 3+T(
Q+&;.&Š!• K%"[>y(H(L%(M!NH/3/I
  (-%F*8+8+;(TjA(Q +P;—"):
.-; +J ( *+P;$(G-%-!/9adB!Z—
;r8!Dg/3)I!j-0%hFSH-(/$,9 K%(B";
</Q %-(B0[A!9N/?//9‡J/I! /Q 
+JFpP-(G!+J(/$+1(,N!+J2/,(^/AQS39B.,
<"J/…Y K%L(,3 !( "A! H0`+&0[
AF K%.&
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà

Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”

Phòng đọc của học sinh rộng rãi, thoáng mát thu hút được đông đảo HS tới thư viện
* Khó khăn:
A— +NF>(=-*"7"G()+()=0/9N
’+L()=;i-- FQ.&Š!•U-J/FQ.&Ž!‰”^  
(-%F* +N?(L()+.#F>
;-%%N"; M#G+&9N/?/!)-CG(F-
(  C !)-CG((";!(CD5)EC„ C ! FpP";
 M#G
jA(QK%%/Q(L%";+& /Q %&!%/Q(L%<(,./
?O"J%L?—'(F>!+L+T9/2/*;(T)--
Q.):C* O-%q(N FJ/’(Q"-i–ˆC*•(N ”
NF(7" H/?/";(#q.6%):+J,X.YJ/
C#";

Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
Š
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
Z 58((+,(()+M#G!C#";
)-CG(`58 8(L%((N(KK(!5">)-CG(F-( 
((%A( /2/*
* Nguyên nhân của thực trạng .
;-9>J/(MI*(B(N(KK()" C,!
" 0c!@-S"[.Ft K%'(5aC1a%!C1>\5?5?%'("
(>2/K"; !J%H(Y+& —(W">C1*%
 CA()+)-(#-"): L(H8+8C#";
Y!()=>-L(H8+8";(#q+,%):+J,N+
(GT+& —B("!+L(=--I<-= (G(4F*‹
Y(!F"O"7 K%>(7(L%(,./";J/FM)-O"A
"7)&56;CG( "; >/2/*!)-FI5T9"):J%
9N/(B"; ! (/9( 58O- !('9"):  (1.:B(
.&%, %-.#
)-/9"A"): /D.(,()=! ($H",
(7"1-)I!)-.,%(Q(( 0[A  58(">>()+!
"7>?0395()++<%#+,"?9"O+Q(,./I
˜hZ™š€‚Zh›rwrœ•h‚nmfm›
w
1. Những vấn đề đặt ra.
d„J//D.O- '! C-,",(7!O-,
()=!O-( 0[A ()+’(T(7! 3(,(:!;O
AS”"?/()!C$/ .# C ,P%!"*%C*+JQ.):!'(
.):(K9N/?/O-()+!„%" H/?/((!(B%&!(B
"-5#O-(,./39H(Y";
 CA()+)=/9N( !>(L"A/9N%!+8!

.,)=>(3%/9G(+&J! (#I<- L(H8+8C#
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà

Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
";! L(H(/9N(/9J&(/ (#"J/FC#";"):?
 I<-
"[>()+!>($A( +N(L+($H"; !F-( 
 C O- +N!;)(G,"7"#(%8"B+,>/2/*
 CA()+! +N?*)&56)(G,"73-
 FpP"; O-;!Y K%(GT((%A( >
;.;+,-'(
g395"):?%J%2/*.y()+!.]"^((Q% 9(B8
+8+(-H/(,./>(()+!,()++,(N(KK(
2. Giải pháp thực hiện.
2.1.Để thư viện hoạt động tốt, đầu năm học thành lập tổ mạng lưới cộng
tác viên thư viện
$%#.)&C-D%"#5;O- FQ.&+,%A(Q 
+NO%$%#.)&()+Y CA()+(J/#(
"AO-()+%,"^C(.,(( (/9N(/9J!&(/ 
<(,+N(($%#.)&.,<)=(B!((L!Cb
 (,+N,9(,?.,<;•!'(/9(B+&C#%,.#
N"; +,>"J/F(=-(GT+&C#J/N<A
5/-9!A5/?O- …"G+&C#";%A( -'(+,
A[F]()=Z30C0>23!>;!
,;<O;0R0E31O;?31O!6!>
=-8+8.,(=-t( C/$;’=(/9C,"?/
C/$;!=#(!=* !=(QF>(G(;S”=+T9!
()+()="[`58M;)M"; (T(7!*2/9G(
"):(L(#(G/qD(()++,2/-">C#";>(7(GT

+& [?!\]S!>\
H'(! A( +N>(7.-;C'(F†(,./,%L(B
"7&(/"G*.&C„ ";(!(>%(](A5/=->(7+,
=#(%q(/?f/-">! +NO%+,;>(7(LC,9
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà

Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
yFG!*%‡O-%LFK0(>%(]((,./!(W">Y(-C,;
F%%L)+T9()+()="[*2/9G("):(L(#
(G/(,./"78+8X.YJ/C#";’!^_C:>E
<;!5:O;0:R0:EE`?”
H-!*2/9G("):%+8(/9N(/9J"GC#"; (,./
%&(KO"J!/9N"J%,,()="-(U( "):(L(#
()+>(,./-9)F>)=";39-.[B
HC-!(#"):+M2/-9.&(,./’!^`30
5C1?`> 4;4!O!>?1
95! ”U.,%(P-Q.):(C#";>?3-/
2/*!'(.):#("AO-()+
2.2. Đối với cán bộ thư viện.
)&56 +N!;`58+,(-(L%(,./(()+
Z&+Q(,./Y!5D5,!()+"[>?3'(
.):*5#9O- +N!0395(>2/K(;!(NH/O-
;
)+MY K%0395)I (;!CG( N
H/ "7t()./!CG(`58(Q% 9(B"7(L%+,.-;
(,./
(Q(( ()C,9!&(/ 
(Q(+&(/ %&"G +N+,;7%
 (K/9N"JCD5)E;•b %<+P! !>-!

`!1-!Y K%5a(L%<(N %L?ZL+T9!.):(+M2/-9
O-(,./"[(P.N" F7
( (/9N(/9J(2/-)()C,9&(/ (KO
"J!(O  58"#"H+,(O (;—"):(-9"$ %&
()=0/9N
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
ee
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
Z&<L(H(N"J/„%%8"B2/*C +,(/Y(C#";
(GT+&(,./(()+
ZB58ZJ,9, Z(-%!+Jd DFB9N/!+J,-
NA*DBj!+J)=jR!+J)=8<!+JA(G/N
(JDBjS
 CA()+*.,)=1/F>!G(.M+&+!CG((-%
%)/+&.["#+J( ()+!;•"D"73-(L
"A/9N%+8
r*]%C]("):/?/O-C#";)/?/O-BC*(3
%L!*M-[!?—!(3((LC#";%&P"G()+I
O"A"J0/'(+&d- %/,()=</?/(,./
O-C#";"-?"7F1(=+,5-%8 C$/%qP%;
 CA()+*.,)=1/F>;•!CG( `58(KK(
TT( (,./(N%#! )I(H.,%(P(BO"AO-
 +N+,;(+"; 

2.3. Vốn tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc.
GTq(:(W/DFBO-,)&
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
ei
Cán bộ thư viện giúp giáo viên lựa chọn sách nhanh chóng, thuận tiện

Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
2/-+($H2/9N> C —(W K%;+&O
"JE;a0?^3\
-.y C   (!"[FMX:"7.'9(N%/D
FB%/- %&
g[A #("A()+!FN/;  3!I2/-q(:C„
(J%^(^+T(

,%,/+Q(,./YC#";>J/.-;(+";
 !(L%FG%((!](.;((%A( /2/*I/?/b
%q.H-(/$"J/F -/„P%(( C$/(,./NYy
+,+" H(,./YC#";
;FQŽ!‰N;.# A5/%-(B"I*!B((W/
():!J/L*!J/3+T(-X"7 K%)I!;(T
; .#(#BG/N"D!-;(M!"D)=S+Lb
<.#(#B,9>'(J/3/"Q-9!FB(B(B(L%(M!*" U
<%V/(/9)=YC#";C&(P(ž-/=;
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
e{
Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn tại Thư viện
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
;FQŠ!•N;<.# %-(B(-%F*8
+8+;(T!"^C(.,<C,(!(;•"):($H
+,%qP% ( V%+P;O- ( *$(GZ(-%+,)&
,!Y K%(GT((+J( *!( V%!+J/AQJ/
I!2/-"> (/9 (1C*]+P>-53(A%L /Q +J
(/T(—N"):")-+,5-%8 C$/+L…Y"=Q
((?O- K%>J/%,/]I!(Y+1I

2.4. Đổi mới hình thức phục vụ bạn đọc.
7Y(](=-(-(L%(,./!=%):(,./!*%C&(
HO- CA()++,"D(=FB(B/?/";!/?/(!(#
"J/F)=";"):(G0Y((G+&(,./! ()+N
/97(WL(H8+8(2/-G/9N/?/’@E”-L
(H8+8(;’@%”39.,L(H8+8>J/)/"7%!'(
X:+&+.)/((,./’5!:>”5-+,Fy/
%(*O-/Q !<(("):+G((B%(*! K%;
4L5/-"):%A(?A5/(/Q !>(7?+,
YB"):)>(7.,FZL+T9+%):-D.#'(#G+J
F*P";!%'((=-!%'(H
O-*(O()+,;!J/.?%):FX:…56"G(L(#
 *+,F%/Q(G(8";<-
-/"39.,%A((Q<L(H"):()=(`58J/
(+FI5T9(>2/K+,J%-9%N"; O-;
Phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách.
* Cách làm một bài giới thiệu sách như sau:
Ÿr*0 "1"):"J(,%,%L&(/
ŸL% "*%C*+JB(1!(B(=>$!>(B 58
-+,> (1+J(/T(3/]ZB58)&(&,9F %(
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà

Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
( !+'"J"-"):2/-(3%-9(2/-/Q P%iŒei+'
"J2/?"*)=-+,,-(bN>$IC-=G(S
ŸN/+1(B!(?%2/-(;O-+'"JB"):(LC,9(( 
V%N/%A(Q(("^"7%L(HO- hD%>.=>"?/!
&(/+J( *!,0/'(C*!P%0/'(C*!Q(-!F$ ! (J
f/97 D%>C-N/)I!?!(TN/CT("A*7/‘

A5/O-( V%W">…39;(M%M!.M-9%NH(Y+,
"A*%/Q(L%";-9/Q ">
Ÿh&(/!3(BA5/+,(/T(/Q 39.,?
BO-( V%
Ÿr?FG(O-( V%N/CT("): (1(/T(!(B 58
)&56"A*>(7(L%"; b"3/!(=-,
ŸG(2/*-/.?&(/!/Q …>'(N/"A*"G(L%
+,%):";
* Thư viện còn áp dụng một số hình thức giới thiệu sách:
Ÿ/9N(/9J&(/C„%b( C/$,="?/(/?!
(#((T(7! #(/9N"J!";(N.- ((-(
)I(L-I<-=()=0/9N)&56C#";(L% !
3(BA5/(W/Q !>‘( 58(/T(—)( 
58 58"#"H„%%8"B39H(Y("A*!FI5T9!
FB(B(M%M!.M-%%N"; O-)=";
 ()+"[H58+,`58?%J%2/*(1()+…
(#"J/Ft2/*.y)=";+,(,./!.,% (QFN+,C 
  CA()+…YC#";(L%FG%(,./(N%#!)&56
 (-H/!FB(B(L%(M %&
 CA()+O"A(#"J/F +N"; C„ 
/97%A(Q C %&0/QMAD(W"?/="G/Q=(/
.#Z.,%,9"[Y(=-4B(•<-=O- +N+6>(7
(GT"): !TT(((%&,,9
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
e‹
Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn tại thư viện
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”



2.5. Đào tạo người dùng tin, biết kỹ năng đọc sách.
g "1%8"B"; C„ (*.=3/•
Đọc để làm gì?
“Đọc sách gì, chỗ nào và đọc như thế nào?”
J/,9…Y +N+,;( +";(, !(QH
+,(=-L%7/"1-4/Q C„ ";(-"?/+,(-/Q
"7CG((N/Q !( *!,0/'(C*!P%0/'(C*+,.?0/'(C*
((N…Y +N+,;(+(B56!&(/ !(L%
FG% (()+^"%/- gK%%8.8+L?,9* 
5,y/+,(B.O-A5/;%8&(/!.=(-!.=>"?/"7
CG(/Q "JT+'"JL!"Q():,`58/Q >BI*
gK%?FG(./T+,(>%(](b/Q "7('9"):FG(./TB+,
Fž"1O-( *"Q+&<+'"J"[(LC,9(G(L%7/A
5/C„ ";2/-%A(+,"#… (<((.y(Y! (1
hY.#C„'9<"J/2/-(;/QX!-/F";0! 
+N+,;N]0G.#<L"[(/#"):!.):>-%A(Q
((!G/>(7(L+…I"D()5/9"7(Q>-((HO-/Q 


Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà

Cán bộ thư viện giúp bạn đọc lựa chọn tài liệu
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
>%.#! "; /2/*.,*].J+&+tZ
t….,%2/ (L%[>-((H"7/97+,CA&(bN5a
5,I!/2/*I";!N";+&(Q"ACG"$#,2/-
(;(L";T%!";F‡U"#,F2/-(;(L";-!";.)&(
]%+,(3/(>%- O9G/! IC*O-+'"J(LC,9( !
7/y‡-O-*"#+P!"W"7y"G(W!"G3//9N!";-

F*.,";+A!";+,!%,";-.,; ";?(G(!"Y
.Y+,"YqU]%-+,"OA5/HF*")-%](-(N
<3/<,-!C#";—?(-/5D"):(>2/K";%q
,9+,F4";5/9'(%A(.# %L)-(B

Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
e‰
Một buổi giới thiệu sách mới tại Thư viện
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
Các buổi tuyên truyền- giới thiệu sách thông qua các hoạt động tập thể
¡fm›•‚Z˜hm_¡h¢
1. Kết quả của đề tài
f/-(<C „%3-#("A"; (()
+C„+(#H(Y";+,3-FpP"; !)+()=
g/3h-"["#("):<FG(2/*" FB.



Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà

Học sinh thảo luận nhóm
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
 (G("; O-;FQŽ="["): K%">T%A(
 D(+,O"AI K%(L%"G !O"A• CA()
+2/97 %L?(L%!FK5c)()&%&"?/+,P%;<-
 K%O"A(F7.#!(>%(](A5//Q %L+W-";! C#
F T0t(+,Y(-C,;F%%L
Z, (G(-I<-=! (G((Q^ (/?"%FG((Y

O-%q;F†!Q;.N()+,9,"I!?+L.y5";
+/";"7*(B!?+L K%"[>y(HI(+"; .,
%A(J%+/%q,9 K%(B(YF";%A(3//9-9+,%):
'9CY(O()"7.#!-9%N+…(-(KL(3//9S
f/-FG(2/*(P%5MC„G/
So sánh năm học: 2011 – 2012 và 2012 – 2013 như sau:
• Năm học: 2011 – 2012:
Các em thích lên
thư viện đọc sách?
Học sinh khối 6
(182)
Học sinh khối 7
(134)
Số học sinh Tỉ lệ % Số học sinh Tỉ lệ %
> 88 48,35 66 49,25
 94 51,65 68 50,75
Các em thích lên
thư viện đọc sách?
Học sinh khối 8
(163)
Học sinh khối 9
(144)
Số học sinh Tỉ lệ % Số học sinh Tỉ lệ %
> 73 44,78 77 53,47
 90 55,22 67 46,53
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
e•
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”

*Năm học: 2012 – 2013:
Các em thích lên
thư viện đọc sách?
Học sinh khối 6
(158)
Học sinh khối 7
(181)
Số học sinh Tỉ lệ % Số học sinh Tỉ lệ %
> 112 70,88 134 74,03
 46 29,12 47 25,97
Các em thích lên
thư viện đọc sách?
Học sinh khối 8
(133)
Học sinh khối 9
(154)
Số học sinh Tỉ lệ % Số học sinh Tỉ lệ %
> 119 89,47 101 65,58
 14 10,53 53 34,42
* Phiếu điều tra các loại sách học sinh yêu thích năm học: 2012 – 2013
Thể loại
Học sinh
khối 6
(158)
Học sinh
khối 7
(181)
Học sinh
khối 8
(133)

Học sinh
khối 9
(154)
Truyện tranh
123 129 58 53
Truyện ngắn/Tiểu thuyết
6 18
Thơ ca
3
Sách về Bác Hồ
17 22 15 12
Các tạp chí: Văn học tuổi
trẻ, Nhi đồng cười, Thiếu
niên tiền phong, Hoa học
trò…
5 11 6 13
Truyện cổ tích
13 20 18 12
Sách tham khảo học tập
15 30
Sách giáo dục kỹ năng
sống, giao tiếp.
12 16
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà

Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
* f/- G/(P%5M(N!Y(-('9„=> C 
„%FI5T9J%-9%N"; !OQ #("A()+%A( 
/2/*!Q;(B.N()+,9,(P!"D‡-+&+

 "): (/9 (1O-%L .#  K%;+6X:+&
.H-(/$O-%LZ]%C](;(B";<.# L!H(Y
";--!)+…>?" H/?/(%A( "?9"OI!F1
(=C$/ .# M(G/!(W">/2/*#("A()+"):5/9
(L()=0/9NI—= (/9"): FpP"; %A( 
/2/*I! K%;—F#?).Y()&F^/Q
(,./5,9+,H-A5/J/I
2. Những khuyến nghị:
$H(T/'!3-+8 CA()+"7,(
I( (/9N(/9J!&(/ !.,%YI L(H
8+8 +N+,;!(W">(#J%9N/(B"; 
>Y"E(W +N+,;(+(-%-+, #(
"AO-()+rQ:+&($( ()+"7"J-<%%/Q
Y()+#("A(Q(I
)+?"):(-C1(N%% 9(B>FG(Q(KK("7" H/
?/(L%FG%((!(,./%&!TT(+PC*O-*+,,)&S
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
ie
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
Trường THCS Xuân Giang - niềm tự hào của các thế hệ học sinh
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN
Phi Thị Thu Hòa
TÀI LIỆU THAM KHẢO
e,./CD5)E+8()+’5X()+()=$
(”–J/( *–,0/'(C*h 58iŒŒe
i,./3-'(.):+,/2/*#("A()+()=;
–?1M–iŒŒŠ
{d  ($FG(#("AO-()=+,()+()=g/3
h-P%;iŒee–iŒei+,iŒei–iŒe{

ˆf/9G("1QŽe•e••Š•f•dh“,9ŒŽ•ee•e••ŠO-dA()b
dAh 58+,,(#+•+C-,2/9G+J($H+,#("A()+
()=$(
‹f/9G("1QŒe•iŒŒ{•f•dh“,9Œi•Œe•iŒŒ{O-dA()bdA
h 58+,,(#+•+C-,2/9"1(N//V()+()=$(
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
ii
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
MỤC LỤC
NỘI DUNG TRANG
A. PHẦN MỞ ĐẦU e
 e
jklm!njZkhlom {
rsjZhlom {
Zruvhu£hhlom {
Zdzk {
B. PHẦN NỘI DUNG ˆ
v|m}!v|~•Z~
€sh•‚ƒhwsuZn ˆ
˜hZ™š€‚Zh›rwr•h
‚nmfm›w •
C. KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ e‰
TÀI LIỆU THAM KHẢO ii
MỤC LỤC i{
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
i{
Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà


Một số biện phápnâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường
học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh”
Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà
i‹

×