Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Bộ giáo án vật lý 6 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (494.62 KB, 49 trang )

Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
PPCT MễN VT Lí LP 6
C nm: 35 tit. Hc kỡ I: 18 tit - Hc kỡ II: 17 tit
NI DUNG
S
TIT
NI DUNG TIT (Do nh trng xõy dng)
Chng
B i
Tit
i vi cỏc lp cũn li (lp: )
C
HC
Bi 1 - Bi 2
1
1

o di
Bi 3 - Bi 5
3
2
o th tớch cht lng
3
o th tớch cht rn khụng thm nc
4
Khi lng. o khi lng
Bi 6 - Bi
10
5
5
Lc. Hai lc cõn bng


6
Tỡm hiu kt qu tỏc dng ca lc
7
Trng lc. n v lc
8
Lc n hi
9
Lc k. Phộp o lc. Trng lng v khi lng
Bi tập
1
10
Bi tập
Kiểm tra 1
11
Kiểm tra 1 tiết
Bi 11:
2
12
Khi lng riờng
13
Trng lng riờng
Bi 12:
1 14
Thc hnh: Xỏc nh khi lng riờng ca si
Bi 13 - Bi
14
2
15
Mỏy c n gin
16

Mt phng nghiờng
Bi tp
1
17
ễn tp
Kim tra hc kỡ I
1
18
Kim tra hc k I
Bi 15 - Bi
16
2
19
Đòn bẩy
20
Ròng rọc
NHIT
HC
Bi 18 ->
Bi 22
5
21
S n vỡ nhit ca cht rn
22
S n vỡ nhit ca cht lng
23
S n vỡ nhit ca cht khớ
24
Mt s ng dng ca s n vỡ nhit
25

Nhit k. Nhit giai
Kim tra
1
26
Kim tra 1 tit
Bi 23: TH
1 27
Thực hành: o nhiệt độ (Ly im 15 phỳt.)
Bi 24 Bi
29
6
28
S núng chy v ụng c
29
S núng chy v ụng c (tt)
30
S bay hi v ngng t
31
S bay hi v ngng t (tt)
32
S sụi
33
S sụi (tt)
Bi 30
1
34
ễn tp tng kt chng II: Nhit hc
Kim tra HKII
1
35

Kim tra hc k II
Ngày giảng:
Lớp:
1
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
TiÕt 1: §o ®é dµi
I. MỤC TIÊU:
1. Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.
2. Rèn luyện các kỹ năng sau:
- Ước lượng độ dài cần đo, chọn dụng cụ đo phù hợp.
- Cách đo độ dài một vật, biết đọc, ghi và tính giá trị trung bình các kết quả đo.
3. Chia nhóm thảo luận, rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
a. Cho mỗi nhóm học sinh: Thước kẽ có ĐCNN: 1mm. Thước dây hoặc thước mét
ĐCNN: 0,5cm. Chép ra giấy bản H1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”.
b. Cho cả lớp: Tranh vẽ to một thước kẽ có: - GHĐ: 20cm, ĐCNN: 2mm.
- Tranh vẽ to bản H1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp (1phút).
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG 1 (5 phút): Ơn lại và ước
lượng độ dài của một số đơn vị đo độ dài.
- Đơn vị đo độ dài thường dùng là?.
- Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn
mét gồm các đơn vị nào?.

C1: Học sinh tìm số thích hợp điền vào
chỗ trống.
C2: Cho 4 nhóm học sinh ước lượng độ
dài 1 mét, đánh dấu trên mặt bàn, sau đó
dùng thước kiểm tra lại kết quả.
GV: “Nhóm nào có sự khác nhau giữa độ
dài ước lượng và độ dài. Đo kiểm tra càng
nhỏ thì nhóm đó có khả năng ước lượng
tốt”.
C3: Cho học sinh ước lượng độ dài gang
tay.
GV: Giới thiệu thêm đơn vị đo của ANH:
1 inch = 2,54cm, 1foot = 30,48cm.
HOẠT ĐỘNG 2 (10phút): Tìm hiểu dụng
cụ đo độ dài.
I. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI:
1. Ơn lại một số đơn vị đo độ dài.
Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước việt
nam là mét (kí hiệu: m).
Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn
mét là:
- Đềximét (dm) 1m = 10dm.
- Centimet (cm) 1m = 100cm.
- Milimet (mm) 1m = 1000mm.
Đơn vị đo độ dài thường dùng lớn hơn
mét là: Kilomet (km) 1km = 1000m.
C1: 1m =10dm ; 1m = 100cm.
1cm = 10mm ; 1km = 1000m.
2. Ước lượng độ dài:
C2: Học sinh tiến hành ước lượng bằng

mắt rồi đánh dấu trên mặt bàn (độ dài 1m).
- Dùng thước kiểm tra lại kết quả
C3: Tất cả học sinh tự ước lượng, tự kiểm
tra và đánh giá khả năng ước lượng của
mình.
II. ĐO ĐỘ DÀI.
1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài:
Câu trả lời đúng của học sinh.
2
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
Cho hc sinh quan sỏt hỡnh 11 trang
7.SGK v tr li cõu hi C4.
Treo tranh v ca thc o ghi.
Gii hn o v chia nh nht .
Em hóy xỏc nh GH v CNNv rỳt ra
kt lun ni dung giỏ tr GH v CNN
ca thc cho hc sinh thc hnh xỏc nh
GH v CNN ca thc.
Yờu cu hc sinh lm bi: C5, C6, C7.
C4: t mt nhỡn nh th no c v
ghi kt qu o?
C5: Dựng hỡnh v minh ha 3 trng hp
thng nht cỏch c v ghi kt qu o.
HOT NG 3 (20 phỳt): o di.
Dựng bng kt qu o di treo trờn
bng hng dn hc sinh o v ghi kt
qu vo bng 1.1 (SGK).
C1: Em hóy cho bit di c lng v
kt qu o thc t khỏc nhau bao nhiờu?
C2: Em ó chn dng c o no? Ti sao?

c lng gn ỳng di cn o
chn dng c o thớch hp.
C3: Em t thc o nh th no?
C4: t mt nhỡn nh th no c v
ghi kt qu o?
C5: Dựng hỡnh v minh ha 3 trng hp
thng nht cỏch c v ghi kt qu o.
Hng dn hc sinh rỳt ra kt lun.
C6: Cho hc sinh in vo ch trng.
HOT NG 2: Vn dng(7)
Hng dn hc sinh lm C7, C8 v C9
GV đánh giá câu trả lời của học sinh và
cho điểm.
C4: - Th mc: Thc dõy, thc cun.
- Hc sinh: Thc k.
- Ngi bỏn vi: Thc thng (m).
- Th may: Thc dõy.
- Gii hn o ca thc l di ln nht
ghi trờn thc o.
- chia nh nht ca thc o l di
gia hai vch chia liờn tip nh nht trờn
thc o.
2. o di:
Sau khi phõn nhúm, hc sinh phõn cụng
nhau thc hin v ghi kt qu vo bng
1.1 SGK.
III. CCH O DI:
(Hc sinh tho lun theo nhúm tr li cỏc
cõu hi)
C1: Hc sinh c lng v o thc t ghi

vo v trung thc.
C2: Chn thc dõy o chiu di bn
húc s chớnh xỏc hn, vỡ s ln o ớt hn
chn thc k o.
C3: t thc o dc theo di cn o,
vch s 0 ngang vi mt u ca vt.
C4: t mt nhỡn theo hng vuụng gúc vi
cnh thc u kia ca vt.
C5: Nu u cui ca vt khụng ngang bng
vi vch chia thỡ c v ghi kt qu o theo
vch chia gn nht vi vt.
C6: Hc sinh ghi vo v.
a. c lng di cn o.
b. Chn thc cú GH v cú CNN
thớch hp.
c. t thc dc theo di cn o sao
cho mt u ca vt ngang bng vi vch
s 0 ca thc.
d. t mt nhỡn theo hng vuụng gúc vi
cnh thc u kia ca vt.
e. c v ghi kt qu o theo vch chia
gn nht vi u kia ca vt.
IV. Vận dụng
C7: Đáp án: c
C8: Đáp án: c
C9: Đáp án: a = 7cm b = 7cm c = 7cm
4. Củng cố 2
3
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
Ghi nhớ: - Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nhà nước Việt Nam là mét(m).

- Yªu cÇu HS t×m hiĨu néi dung phÇn: Cã thĨ em cha biÕt
5. D¨n dß:
- Häc bµi vµ lµm bµi tËp 8.1- 8.4 (SBT).
- Khi dùng thước đo, cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước.
- Bài tập về nhà: 1.2:2 đến 1.2-6 trong sách bài tập.
- Xem trước nội dung bài 2
V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 2: §o thĨ tÝch
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.
- Xác định được GHĐ, ĐCNN của bình chia độ.
- Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ.
II. CHUẨN BỊ:
Xơ đựng nước - Bình 1 (đầy nước) - Bình 2 (một ít nước).
Bình chia độ - Một vài loại ca đong.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. ỉn ®Þnh (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2. KiĨm tra (5 phút):
a. Nêu cách đo độ dài? ( Phần ghi nhớ).
b. Chữa bài tập.
6A: 6B
6C:

3. Bµi míi (35 phút):
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG 1: Ơn lại đơn vị đo thể
tích, em hãy cho biết các đơn vị đo thể
tích ở nước ta.
Học sinh trả lời câu hỏi:
C1: Điền số thích hợp vào chỗ trống.
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu dụng cụ đo thể
tích chất lỏng. Học sinh trả lời các câu
hỏi:
C2: Quan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng
cụ đo, GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ
trong hình.
I. Đơn vị đo thể tích:
Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét
khối (m
3
) và lít (l)
1lít = 1dm
3
; 1ml =1cm
3
(1cc)
C1: 1m
3
= 1.000dm
3
=1.000.000cm
3
1m

3
= 1.000l = 1.000.000ml =
1.000.000cc
II. Đo thể tích chất lỏng:
1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích:
C2: Ca đong to: GHĐ: 1(l) và ĐCNN:
0,5l.
Ca đong nhỏ: GHĐ và ĐCNN: 0,5 l.
Can nhựa: GHĐ: 0,5 lít và ĐCNN: 1 lít
4
NguyÔn V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thôy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
C3: Nếu không có ca đong thì dùng dụng
cụ nào để đo thể tích chất lỏng.
C4: Điền vào chổ trống của câu sau:
C5: Điền vào chỗ trống những câu sau:
HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu cách đo thể
tích chất lỏng.
C6: H3.3: Cho biết cách đặt bình chia độ
để chính xác.
C7: H3.4: Cách đặt mắt cho phép đọc
đúng thể tích cần đo?
C8: Đọc thể tích đo ở H3.5. Rút ra kết
luận.
C9: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
HOẠT ĐỘNG 4: Thực hành cho các
nhóm đo thể tích chất lỏng chứa trong
bình và ghi kết quả vào bảng 3.1 (SGK)
C3: Dùng chai hoặ clọ đã biết sẵn dung
tích như: chai 1 lít; xô: 10 lít.
C4:

C5:
Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là:
chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích, bình
chia độ, bơm tiêm.
2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất
lỏng:
C6: Đặt bình chia độ thẳng đứng.
C7: Đặt mắt nhìn ngang mực chất lỏng.
C8: a) 70 cm
3
b) 50 cm
3
c) 40 cm
3
C9: Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình
chia độ cầu:
a. Ước lượng thể tích cần đo.
b. Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN
thích hợp.
c. Đặt bình chia độ thẳng đứng.
d. Đặt mắt nhìn ngang với chiều cao mực
chất lỏng trong bình.
e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia
gần nhất với mực chẩt lỏng.
3. Thực hành: Từng nhóm học sinh nhận
dụng cụ thực hiện và ghi kết quả cụ thể
vào bảng 3.1.
4. Cñng cè:
Ghi nhớ: Để đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, bình tràn.
5. D¨n dß:

Xem trước nội dung Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.
Học sinh mang theo: vài hòn sỏi, đinh ốc, dây buộc.
BT về nhà: 3.5; 3.6 và 3.7 trong sách bài tập
V. Rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:Ngµy gi¶ng:
Líp:
5
Loại
bình
GHĐ ĐCNN
Bình a
Bình b
Bình c
100 ml
250 ml
300 ml
2 ml
50 ml
50 ml
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
TiÕt 3: §o thĨ tÝch vËt r¾n kh«ng
thÊm níc
I. MỤC TIÊU:
1 - Xác định được thể tích của vật rắn khơng thấm nước bằng bình chia độ, bình
tràn.
2 - Nắm vững các cách đo và trung thực với các kết quả đo được.
Nắm vững các cách đo và trung thực với các kết quả đo được.

3 - Hình thành tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
1. Cho cả nhóm học sinh:
Hòn đá, đinh ốc. Bình chia độ, ca, bình tràn, khay chứa nước.
Mỗi nhóm kẻ sẵn Bảng 4.1 “Kết quả đo thể tích vật rắn”.
2. Cho cả lớp: Một xơ nước.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1 ỉn ®Þnh (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2 KiĨm tra (5 phút):
a. Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần phải làm gì?
b. Sửa bài tập về nhà.
6A: 6B
6C:
3 Bµi míi (35 phút):
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu cách đo thể
tích của những vật rắn khơng thấm nước.
(15’)
Đo thể tích của vật rắn trong 2 trường
hợp:
- Bỏ vật lọt bình chia độ.
- Khơng bỏ lọt bình chia độ.
GV treo tranh minh họa H4.2 và H4.3 trên
bảng.
C1: Cho học sinh tiến hành đo thể tích của
hòn đá bỏ lọt bình chia độ.
Em hãy xác định thể tích của hòn đá.

C2: Cho học sinh tiến hành đo thể tích của
hòn đá bằng phương pháp bình tràn.
I. Cách đo thể tích của vật rắn khơng
thấm nước:
1. Dùng bình chia độ:
Trường hợp vật bỏ lọt bình chia độ
Chia tồn bộ học sinh thành 2 dãy.
- Dãy học sinh làm việc với H4.2 SGK
- Dãy học sinh làm việc với H4.3 SGK
C1:- Đo thể tích nước ban đầu V
1
=150
cm
3
- Thả chìm hòn đá vào bình chia độ,
thể tích dâng lên V
2
= 200cm3
- Thể tích hòn đá:
V = V
1
– V
2
= 200cm
3
–150cm
3
= 50cm
3
2. Dùng bình tràn: Trường hợp vật

khơng bỏ lọt bình chia độ.
C2: Đổ nước đầy bình tràn, thả chìm hòn
đá vào bình tràn, hứng nước tràn ra vào
bình chứa. Đo thể tích nước tràn ra bằng
bình chia độ, đó là thể tích hòn đá.
6
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
C3: Rút ra kết luận.
Cho học sinh điền từ thích hợp vào chỗ
trống trong SGK.
HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành(15’)
Làm việc theo nhóm, phát dụng cụ thực
hành.
Quan sát các nhóm học sinh thực hành,
điều chỉnh, nhắc nhở học sinh.
Đánh giá q trình thực hành.
HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng(5’)
C4: Trả lời câu hỏi SGK.
Hướng dẫn học sinh làm C5 và C6.
C3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Thả chìm vật đó vào trong chất lỏng đựng
trong bình chia độ. Thể tích phần chất
lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.
Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thì
thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích
của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích
của vật.
3. Thực hành: Đo thể tích vật rắn.
- Ước lượng thể tích vật rắn (cm
3

)
- Đo thể tích vật và ghi kết quả vào bảng
II Vận dụng
C4: - Lau khơ bát to trước khi sử dụng.
- Khi nhấc ca ra, khơng làm đổ hoặc
sánh nước ra bát.
- Đổ hết nước vào bình chia độ, tránh
làm nước đổ ra ngồi.
4. Cđng cè (3’):
Ghi nhớ: Để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước có thể dùng bình chia độ, bình tràn.
5. D¨n dß:(1’)
Học thuộc phần ghi nhớ và câu trả lời C3 (SGK).
- §äc tríc bµi 5: Khèi lù¬ng- §o khèi lỵng
V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:


Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 4
: Khèi lỵng- §o khèi lỵng
I. Mơc tiªu
- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.
- Đo được khối lượng bằng cân.
- Hình thành tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm.
II. Chn bÞ
- Mçi nhãm: 1 c©n r«becvan vµ hép qu¶ c©n, vËt ®Ĩ c©n.
- C¶ líp: Tranh vÏ to c¸c lo¹i c©n (H5.3, H5.4, H5.5 & H5.6 ).
III. Ph¬ng ph¸p:
* Ôn tập + Thực hành kiểm chứng + Đàm thoại gợi mở
Iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc

1 ỉn ®Þnh (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2 KiĨm tra (5 phút):
Khi đo thể tích vËt r¾n kh«ng thÊm níc bằng bình chia độ cần phải làm gì?
6A: 6B
6C:
3 Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu vỊ khèi lỵng vµ
I. Khèi lỵng- §¬n vÞ khèi lỵng
7
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
đơn vị khối lợng (10ph)
- Tổ chức tìm hiểu giá trị ghi trên một số
túi đựng hàng. Con số đó cho biết gì?
- Yêu cầu HS trả lời C2.
- GV cho HS nghiên cứu, chọn từ thích
hợp điền vào chỗ trống trong câu C3, C4
C5 &C6.
- Tổ chức cho HS thảo luận thống nhất
câu trả lời.
- GV nhấn mạnh: Mọi vật đều có khối l-
ợng và khối lợng của vật là lợng chất
chứa trong vật.
- Yêu cầu HS nhắc lại đơn vị đo khối l-
ợng.
- Yêu cầu HS đổi đơn vị: 1tạ = kg
1g = kg 1lạng = g
1t = kg 1mg = g
- Kg là gì? (GV thông báo).
- Thông báo cho HS một số đơn vị đo

khối lợng khác hay sử dụng.
Hoạt động 2: Đo khối lợng (20ph)
- GV phát cân Rôbecvan cho các nhóm.
- Tổ chức cho HS tìm hiểu các bộ phận,
GHĐ & ĐCNN của cân rôbecvan.
- Yêu cầu HS so sánh với cân trong H5.2.
- Giới thiệu cho HS núm điều chỉnh kim
cân về vạch số 0.
- Giới thiệu vạch chia trên thanh đòn
(GHĐ của cân rôbecvan là tổng khối l-
ợng các quả cân trong hộp quả cân
ĐCNN là khối lợng của quả cân nhỏ
nhất trong hộp quả cân)
-Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu cách
cân và tìm từ thích hợp để điền vào chỗ
trống trong câu C9
- Yêu cầu HS thực hiện phép cân: cân 2
vật. GV hớng dẫn và uốn nắn.
-Cho HS tìm hiểu một số cân khác và trả
lời câu C11.
Hoạt động 3: Vận dụng (4ph)
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời
câu C13 và thảo luận để thống nhất câu
trả lời.
- Hớng dẫn HS trả lời C12 ở nhà.
1. Khối lợng
- HS hoạt động theo nhóm trả lời câu C1
C1:397g là lợng sữa chứa trong hộp.
- HS trả lời C2, C3, C4, C5, C6
- Thảo luận để thống nhất câu trả lời.

C2:500g là lợng bột giặt chứa trong túi
C3:(1) 500g C4:(2) 397g
C5: Mọi vật đều có khối lợng.
C6: Khối lợng của một vật chỉ lợng chất
chứa trong vật.
2. Đơn vị đo khối lợng
- HS thảo luận để nhớ lại đơn vị đo khối l-
ợng:
Đơn vị hợp pháp là kilôgam (kg)
Đơn vị nhỏ hơn kg: g, mg,
Đơn vị lớn hơn kg: tấn, tạ,
Các đơn vị khác: ounce(aoxơ-oz), pound
(b):1oz =28,3g 11b =16 oz =453,6g
1 đồng cân (1chỉ) có khối lợng 3,78g
1 lạng ta (1lợng) là 10 chỉ.
II.Đo khối lợng
1.Tìm hiểu cân Rôbécvan
- HS quan sát và chỉ ra các bộ phận của cân
Rôbecvan:
+ đòn cân + đĩa cân
+ Kim cân + Hộp quả cân
+ Núm điều chỉnh kim cân thăng bằng
+ Vạch chia trên thanh đòn
- HS tìm hiểu đợc GHĐ & ĐCNN của cân
Rôbecvan để trả lời câu C8
2. Cách dùng cân Rôbecvan để cân 1vật
C9: (1) điều chỉnh số 0
(2) vật đem cân (3) quả cân
(4) thăng bằng (5) đúng giữa
(6) quả cân (7) vật đem cân

- HS thực hiện phép cân với hai vật.
3.Các loại cân khác
H5.3: Cân y tế H5.4: Cân tạ
H5.5: Cân đòn H5.6: Cân đồng hồ
III.Vận dụng
- Trả lời C13 và ghi vào vở
C13: Số 5T có nghĩa xe có khối lợng 5 trên
5 tấn không đợc đi qua cầu.
4. Củng cố:
- Khi cân cần ớc lợng khối lợng vật cần cân để chọn cân, điều này có ý nghĩa gì?
- Để cân một cái nhẫn vàng dùng cân đòn có đợc không?
- GV cho HS tìm hiểu mục: Có thể em cha biết.
5. Dăn dò: - Học bài, trả lời lại các câu C1 đến C13 (SGK).
- Làm bài tập 5.1- 5.5 (SBT).
- Đọc trớc bài 6: Lực- Hai lực cân bằng.
V. Rút kinh nghiệm sau bài giảng:8
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 5
: Lùc – Hai lùc c©n b»ng
I Mơc tiªu
- Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.
- Nêu được ví dụ về vật đứng n dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được
phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.
- HS b¾t ®Çu biÕt c¸ch l¾p c¸c bé phËn thÝ nghiƯm sau khi quan s¸t kªnh h×nh.

- Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi nghiªn cøu hiƯn tỵng, rót ra quy lt.
ii Chn bÞ
- Mçi nhãm: 1 xe l¨n, 1 lß xo l¸ trßn, 1 lß xo xo¾n dµi 10cm, 1 thanh nam ch©m
th¼ng, 1 qu¶ nỈng, 1 gi¸ thÝ nghiƯm, 1 kĐp v¹n n¨ng, 2 khíp nèi.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Đàm thoại, gợi mở * quan sát so sánh, nhận xét
* Học sinh làm việc nhóm, cá nhân
iv.Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra
HS
1
: Khèi lỵng lµ g×? §¬n vÞ? Ch÷a bµi tËp 5.1 (SBT).
HS
2
: Ch÷a bµi tËp 5.3 (SBT).
6A: 6B
6C:
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
H§ 1: H×nh thµnh kh¸i niƯm lùc (10 )’
- Híng dÉn HS lµm thÝ nghiƯm: Giíi thiƯu
dơng cơ, c¸ch l¾p , ph¸t dơng cơ cho tõng
nhãm vµ híng dÉn HS quan s¸t hiƯn tỵng.
Tõ ®ã yªu cÇu HS rót ra nhËn xÐt.
- Yªu cÇu c¸ nh©n HS ®iỊn tõ thÝch hỵp
vµo chç trèng trong c©u C4
- Tỉ chøc cho HS th¶o ln ®Ĩ thèng nhÊt
c©u tr¶ lêi.
- Yªu cÇu HS lÊy thªm VD vỊ t¸c dơng lùc

vµ th«ng b¸o: Trong TiÕng viƯt cã nhiỊu tõ
®Ĩ chØ c¸c lùc: lùc kÐo, lùc ®Èy, lùc n©ng,
lùc Ðp, lùc n, lùc gi÷, nhng ®Ịu cã thĨ
quy vỊ t¸c dơng ®Èy vỊ phÝa nµy hay kÐo
vỊ phÝa kia.
- Lùc lµ g× ?
Ho¹t ®éng 2: NhËn xÐt vỊ ph¬ng vµ chiỊu
cđa lùc (8ph)
- GV lµm l¹i c¸c thÝ nghiƯm H6.1& H6.2
vµ th«ng b¸o cho HS vỊ ph¬ng vµ chiỊu
cđa lùc do lß xo t¸c dơng lªn xe l¨n.
- Yªu cÇu x¸c ®Þnh ph¬ng vµ chiỊu cđa lùc
do nam ch©m t¸c dơng lªn qu¶ nỈng (C5).
- GV kh¸i qu¸t l¹i (giíi thiƯu c¸c ph¬ng
cđa lùc: ph¬ng ngang, th¼ng ®øng ).
Ho¹t ®«ng 3: Nghiªn cøu hai lùc c©n
b»ng (10ph)
- Yªu cÇu HS quan s¸t H6.4 vµ híng dÉn
HS tr¶ lêi c¸c c©u hái C6, C7:
Víi C6: GV nhÊn m¹nh trêng hỵp hai ®éi
1. Lùc
a.ThÝ nghiƯm
- HS lµm viƯc theo nhãm: nhËn dơng cơ thÝ
nghiƯm, l¾p r¸p, tiÕn hµnh thÝ nghiƯm vµ
quan s¸t c¸c hiƯn tỵng x¶y ra ®Ĩ rót ra
nhËn xÐt (C1,C2,C3).
- C¸ nh©n HS t×m tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo
chç trèng trong c©u C4.
- Th¶o ln ®Ĩ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi
C4: (1) lùc ®Èy (2) lùc Ðp

(3) lùc kÐo (4) lùc kÐo
(5) lùc hót
b. KÕt ln
T¸c dơng ®Èy, kÐo cđa vËt nµy lªn vËt
kh¸c gäi lµ lùc
2. Ph¬ng vµ chiỊu cđa lùc
- HS quan s¸t thÝ nghiƯm, tõ sù chun
®éng cđa xe l¨n (ph¬ng, chiỊu) ®Ĩ nhËn
biÕt ph¬ng vµ chiỊu cđa lùc t¸c dơng lªn
xe l¨n.
- C5: Ph¬ng n»m ngang, chiỊu híng vỊ
phÝa nam ch©m
- NhËn xÐt: Mçi lùc ®Ịu cã ph¬ng vµ
chiỊu x¸c ®Þnh
3. Hai lùc c©n b»ng
- HS quan s¸t h×nh vÏ vµ nªu nh÷ng nhËn
xÐt cÇn thiÕt
C7: - Ph¬ng däc theo sỵi d©y
- ChiỊu hai lùc ngỵc nhau
9
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
m¹nh ngang nhau th× d©y vÉn ®øng yªn.
- Híng dÉn HS chän tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo
chç trèng trong c©u C8
- Tỉ chøc cho HS th¶o ln ®Ĩ hỵp thøc
ho¸ kiÕn thøc vỊ hai lùc c©n b»ng
Ho¹t ®éng 4: VËn dơng (5ph)
- Yªu cÇu HS nghiªn cøu tr¶ lêi c©u C9.
- GV n n¾n c©u tr¶ lêi cđa HS.
- C¸ nh©n HS t×m tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo

chç trèng trong c©u C8
- Th¶o ln nhãm vỊ c¸c tõ ®· chän ®Ĩ
thèng nhÊt
C8: a) (1) c©n b»ng (2) ®øng yªn
b) (3) chiỊu
c) (4) chiỊu (5) chiỊu
4. VËn dơng
C9: a) lùc ®Èy b)lùc kÐo
4. Cđng cè:
- Lùc lµ g×? ThÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng?
- Hai lùc c©n b»ng t¸c dơng lªn mét vËt ®ang ®øng yªn th× vËt ®ã sÏ nh thÕ nµo?
5. D¨n dß: - Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1- C10 (SGK). Lµm bµi tËp 6.1- 6.5 (SBT).
- §äc tríc bµi 7: T×m hiĨu kÕt qu¶ t¸c dơng cđa lùc.
V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 6 : T×m hiĨu kÕt qu¶ t¸c dơng
cđa lùc
i Mơc tiªu
- Nªu ®ỵc vÝ dơ vỊ lùc t¸c dơng lªn mét vËt lµm biÕn ®ỉi chun ®éng cđa vËt ®ã.
- Nªu ®ỵc mét sè vÝ dơ vỊ lùc t¸c dơng lªn mét vËt lµm biÕn d¹ng vËt ®ã.
- RÌn kü n¨ng l¾p r¸p thÝ nghiƯm, ph©n tÝch thÝ nghiƯm, hiƯn tỵng.
- Th¸i ®é nghiªm tóc khi nghiªn cøu hiƯn tỵng, xư lý c¸c th«ng tin thu thËp ®ỵc.
ii Chn bÞ
- Mçi nhãm: 1 xe l¨n, 1 m¸ng nghiªng, 1 lß xo xo¾n, 1 lß xo l¸ trßn, 1gi¸ TN, 1
hßn bi, 1 qu¶ nỈng, 1 d©y.
III. Ph¬ng ph¸p:

* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra (15’ I. §Ị bµi
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu nh÷ng hiƯn tỵng
x¶y ra khi cã lùc t¸c dơng(10ph)
- GV híng dÉn HS ®äc mơc 1(SGK) ®Ĩ
thu thËp th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái sau:
+ Sù biÕn ®ỉi cđa chun ®éng cã nh÷ng
d¹ng nµo?
+ HiĨu thÕ nµo lµ vËt “chun ®éng
nhanh lªn” vµ “vËt chun ®éng chËm
l¹i” ?
-Yªu cÇu HS t×m vÝ dơ minh ho¹ nh÷ng
sù biÕn ®ỉi chun ®éng
- Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u
hái: ThÕ nµo lµ sù biÕn d¹ng?
I. Nh÷ng hiƯn tỵng cÇn chó ý quan s¸t khi
cã lùc t¸c dơng
1. Nh÷ng sù biÕn ®ỉi cđa chun ®éng
- HS ®äc SGK ®Ĩ thu thËp th«ng tin vµ tr¶
lêi c¸c c©u hái GV yªu cÇu
+ Sù biÕn ®ỉi cđa chun ®éng cã 5 d¹ng
+ HS nªu ®ỵc: Tèc ®é (vËn tèc) cđa vËt ngµy
cµng lín hc cµng nhá.
- HS t×m vÝ dơ minh ho¹ (tr¶ lêi C1)
C1: Xe ®¹p ®ang ®i bÞ h·m phanh lµm xe

dõng l¹i - Xe m¸y ®ang ch¹y bçng ®ỵc t¨ng
ga, xe ch¹y nhanh lªn,
2. Nh÷ng sù biÕn d¹ng
- Sù biÕn d¹ng lµ nh÷ng sù thay ®ỉi h×nh
d¹ng cđa mét vËt.
10
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
- Yªu cÇu HS t×m vÝ dơ minh ho¹ vỊ sù
biÕn d¹ng vµ tr¶ lêi c©u hái ë ®Çu bµi.
- Yªu cÇu HS lÊy vÝ dơ kh¸c.
Ho¹t ®éng 2:Nghiªn cøu nh÷ng kÕt qu¶
t¸c dơng cđa lùc(18ph)
- Yªu cÇu HS quan s¸t H7.1; H7.2 vµ h-
íng dÉn HS lµm thÝ nghiƯm (C3- C6).
- Ph¸t dơng cơ TN cho c¸c nhãm HS.
- Híng dÉn HS quan s¸t hiƯn tỵng vµ.
nhËn xÐt ( §Þnh híng cho HS ®ỵc sù
biÕn ®ỉi cđa chun hc sù biÕn d¹ng
cđa vËt b»ng c¸c c©u hái: Khi bu«ng tay
kh«ng gi÷ xe th× hiƯn tỵng g× x¶y ra víi
xe l¨n? (C3)
- Tõ th«ng tin thu ®ỵc tõ thÝ nghiƯm, yªu
cÇu HS rót ra kÕt ln b»ng c¸ch chän tõ
thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng trong c©u
C7; C8.
- Tỉ chøc cho HS th¶o ln nhãm ®Ĩ
thèng nhÊt c©u tr¶ lêi.
Ho¹t ®éng 3: VËn dơng (10ph)
- Yªu cÇu HS nªu vÝ dơ vỊ lùc t¸c dơng
lªn vËt lµm vËt biÕn ®ỉi chun ®éng

hc lµm vËt bÞ biÕn d¹ng vµ ®ång thêi
c¶ hai kÕt qu¶ nµy.
- C1: Ngêi ®ang gi¬ng cung lµm c¸nh cung
vµ d©y cung bÞ biÕn d¹ng.
II. Nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dơng cđa lùc
1. ThÝ nghiƯm
- HS quan s¸t h×nh vÏ vµ n¾m ®ỵc c¸ch tiÕn
hµnh thÝ nghiƯm.
- NhËn dơng cơ, ho¹t ®éng theo nhãm lµm 4
thÝ nghiƯm (C3- C6). Quan s¸t hiƯn tỵng x¶y
ra trong tõng thÝ nghiƯm ®Ĩ rót ra nhËn xÐt.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái cđa GV.
2. KÕt ln
- C¸ nh©n HS chän tõ thÝch hỵp ®Ĩ ®iỊn vµo
chç trèng trong c©u C7; C8.
- Th¶o ln nhãm thèng nhÊt c©u tr¶ lêi
C7: a) (1) biÕn ®ỉi chun ®éng
b) (2) biÕn ®ỉi chun ®éng
c) (3) biÕn ®ỉi chun ®éng
d) (4) biÕn d¹ng
C8: (1) biÕn d¹ng (2) biÕn ®ỉi chun
®éng
III. VËn dơng
- HS tr¶ lêi c¸c c©u C9; C10 & C11.
- Th¶o ln chung c¶ líp.
4. Cđng cè ’ d¨n dß:
- ThÕ nµo lµ sù biÕn ®ỉi cđa chun ®éng ? ThÕ nµo lµ sù biÕn d¹ng ?
- T¸c dơng cđa lùc cã thĨ g©y ra nh÷ng kÕt qu¶ nµo?
5. D¨n dß: - Tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C11 vµ häc thc phÇn ghi nhí.
- Lµm bµi tËp 7.1- 7.5 (SBT). §äc tríc bµi 8: Träng lùc- §¬n vÞ lùc.

V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 7: Träng lùc - §¬n vÞ
lùc
i. Mơc tiªu
- HiĨu ®ỵc träng lùc (träng lỵng) lµ g×. Nªu ®ỵc ph¬ng vµ chiỊu cđa träng lùc.
- N¾m ®ỵc ®¬n vÞ ®o cêng ®é lùc lµ Niut¬n (N).
- BiÕt vËn dơng kiÕn thøc thu thËp ®ỵc vµo thùc tÕ vµ kÜ tht: Sư dơng d©y däi ®Ĩ
x¸c ®Þnh ph¬ng th¼ng ®øng.
- Cã ý thøc vËn dơng kiÕn thøc vµo cc sèng.
ii. Chn bÞ
- Mçi nhãm: 1 gi¸ thÝ nghiƯm, 1 d©y däi, 1 qu¶ nỈng, 1 lß xo, 1 khay níc, 1 ªke.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra
11
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
HS
1
:Khi có lực tác dụng có thể gây ra những kết quả nào? Chữa bài tập 7.2 (SBT).
HS
2
: Chữa bài tập 7.5 (SBT)- HS khá.

6A: 6B
6C:
3. Bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Phát hiện sự tồn tại của
trọng lực (15ph)
- Hớng dẫn HS làm thí nghiệm,quan sát
và nhận xét hiện tợng xảy ra.
+ Thí nghiệm a: Chú ý quan sát độ dài
của lò xo trớc và sau khi treo quả nặng
Hiện tợng gì xảy ra khi treo quả nặng vào
một đầu của lò xo?
Yêu cầu HS phân tích lực tác dụng lên
quả nặng (C1).
+ Thí nghiệm b: Hớng dẫn cho HS thảo
luận để thấy đợc sự biến đổi chuyển động
của viên phấn khi bắt đầu rơi và nhận ra
lực đã gây ra sự biến đổi đó.
- Yêu cầu HS chọn từ thích hợp trong
khung điền vào chỗ trống trong câu C3.
- Tổ chức cho HS thảo luận để thống nhất
câu trả lời và hợp thức hoá các kết luận.
- Trọng lực là gì?
Hoạt động 2: Tìm hiểu về phơng và chiều
của trọng lực(10ph)
- Hớng dẫn HS quan sát và nắm đợc
thông tin về dây dọi .
- Quả nặng treo vào dây dọi chịu tác dụng
của những lực nào? Có phơng và chiều
nh thế nào?

- Tại sao quả nặng đứng yên ?
- Tổ chức cho thảo luận hoàn thiện câu
C4.
- Trọng lực có phơng và chiều nh thế nào?
(Hoàn thiện câu C5)
Hoạt động 3:Tìm hiểu về đơn vị lực (8 )
- Hớng dẫn HS đọc và thu thập thông tin.
- Một vật có khối lợng 1kg thì có trọng l-
ợng là bao nhiêu?
- Thông báo: Trên thực tế trọng lợng của
quả cân 100g chỉ là 0,98 N
Hoạt động 4 : Vận dụng (7ph)
- Hớng dẫn HS làm thí nghiệm và trả lời
câu C6. (Yêu cầu HS tự đa ra phơng án
thực hiện).
1. Trọng lực là gì ?
a. Thí nghiệm
- HS nhận dụng cụ, tiến hành 2 thí nghiệm,
quan sát và nhận xét hiện tợng xảy ra để trả
lời câu hỏi của GV và trả lời câu C1, C2
(Phân tích đợc phơng và chiều của lực tác
dụng lên vật).
C1: Lực mà lò xo tác dụng vào quả nặng có
phơng dọc theo lò xo,chiều hớng lên trên.
Quả nặng vẫn đứng yên chứng tỏ có một
lực nữa tác dụng lên quả nặng cân bằng với
lực mà lò xo tác dụng.
C2: Viên phấn rơi nhanh dần chứng tỏ có
lực tác dụng lên viên phấn. Lực này có ph-
ơng thẳng đứng, chiều hớng xuống dới.

C3: (1) cân bằng (2) trái đất
(3) biến đổi (4) trái đất
b. Kết luận - Trọng lực là lực hút của trái
đất tác dụng lên vật.
- Trọng lực tác dụng lên một vật là trọng
lợng của vật đó.
2. Phơng và chiều của trọng lực
a. Phơng và chiều của trọng lực
- HS nắm đợc thông tin về dây dọi và ph-
ơng thẳng đứng.
- HS trả lời các câu hỏi GV yêu cầu: Quả
nặng chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:
trọng lực và lực kéo của sợi dây.
C4: (1) cân bằng (2) dây dọi
(3) thẳng đứng (4) từ trên xuống dới
b. Kết luận
C5: Trọng lực có phơng thẳng dứng và có
chiều từ trên xuống
3. Đơn vị lực
- Đơn vị đo độ mạnh (cờng độ) lực là
Niutơn.(Kí hiệu : N )
- Trọng lợng của quả cân 100g là 1N
4. Vận dụng
- HS làm thí nghiệm câu C6 và rút ra kết
luận: Phơng thẳng đứng vuông góc với
phơng nằm ngang.
4. Củng cố:
- Trọng lực là gì? Phơng và chiều của trọng lực? Cờng độ của trọng lực gọi là gì ?
12
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014

- §¬n vÞ cđa lùc? Mét vËt cã khèi lỵng 5kg th× cã träng lỵng lµ bao nhiªu?
5. D¨n dß:
- Yªu cÇu HS t×m hiĨu néi dung phÇn: Cã thĨ em cha biÕt
-Häc bµi vµ lµm bµi tËp 8.1- 8.4 (SBT).
V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:


Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 8 : Lùc ®µn håi
i. Mơc tiªu
- Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến
dạng.
- So sánh được độ mạnh, yếu của lực đàn hồi dựa vào lực tác dụng làm biến dạng nhiều
hay ít.
- L¾p thÝ nghiƯm qua kªnh h×nh vµ nghiªn cøu hiƯn tỵng ®Ĩ rót ra quy lt vỊ sù biÕn
d¹ng vµ lùc ®µn håi.
- Cã ý thøc t×m tßi quy lt vËt lý qua c¸c hiƯn tỵng tù nhiªn.
ii. Chn bÞ
- Mçi nhãm: 1 gi¸ thÝ nghiƯm, 1 lß xo, 1 thíc kỴ cã chia ®é ®Õn mm, 1 hép qu¶ nỈng 4
qu¶ (mçi qu¶ 50g).
- C¶ líp: b¶ng phơ kỴ s½n b¶ng 9.1.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS

Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh kh¸i niƯm
®é biÕn d¹ng vµ ®é biÕn d¹ng ®µn
håi(28 )’
-Sù biÕn d¹ng cđa lß xo cã ®Ỉc ®iĨm
g×?
- Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin phÇn thÝ
nghiƯm (SGK) vµ n¾m ®ỵc c¸ch lµm.
- Ph¸t dơng cơ vµ híng dÉn HS l¾p thÝ
nghiƯm theo nhãm.
- Híng dÉn HS ®o ®¹c vµ ghi kÕt qu¶
vµo b¶ng 9.1 (Híng dÉn tØ mØ c¸ch ®o
chiỊu dµi cđa lß xo).
- GV theo dâi c¸c bíc tiÕn hµnh cđa
HS.
- Yªu cÇu HS ®o chiỊu dµi cđa lß xo
khi lÇn lỵt bá c¸c qu¶ nỈng råi so s¸nh
víi chiỊu dµi cđa lß xo khi treo lÇn lỵt
I. BiÕn d¹ng ®µn håi. §é biÕn d¹ng
1. BiÕn d¹ng cđa mét lß xo
a. ThÝ nghiƯm
- HS nghiªn cøu tµi liƯu ®Ĩ n¾m ®ỵc c¸ch tiÕn
hµnh thÝ nghiƯm.
- Nhãm HS nhËn dơng cơ vµ l¾p r¸p thÝ
nghiƯm theo sù híng dÉn cđa GV.
- §o chiỊu ®µ tù nhiªn cđa lß xo l
o
vµ ghi kÕt
qu¶ vµo cét 3 b¶ng 9.1.
- §o chiỊu dµi cđa lß xo khi mãc 1; 2; 3 qu¶
nỈng vµ ghi kÕt qu¶ vµo cét 3 b¶ng 9.1

- TÝnh P
1
, P
2
, P
3
vµ ghi vµo cét 2 b¶ng 9.1.
- §o chiỊu dµi cđa lß xo khi bá lÇn lỵt c¸c qu¶
nỈng råi so s¸nh víi chiỊu dµi cđa lß xo khi
mãc lÇn lỵt c¸c qu¶ nỈng.
b. KÕt ln
C1: (1) d·n ra (2) t¨ng lªn (3) b»ng
- NhËn xÐt: Khi lùc th«i kh«ng t¸c dơng lªn
lß xo th× chiỊu dµi cđa nã trë l¹i b»ng chiỊu
13
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
các quả nặng vào.
- Từ kết quả thí nghiệm yêu cầu HS
hoàn thiện câu C1.
- Biến dạng của lò xo có tính chất gì?
- Lò xo là vật có tính chất gì?
- Độ biến dạng của lò xo đợc xác định
nh thế nào?
- Yêu cầu HS tính độ biến dạng của lò
xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng rồi ghi kết
quả vào cột 4 bảng 9.1.
Hoạt động 2: Hình thành khái niệm về
lực đàn hồi và đặc điểm của lực đàn
hồi (7ph)
- GV hớng dẫn đọc thông tin mục 1 và

yêu cầu trả lời câu hỏi: Lực đàn hồi là

- Tổ chức cho HS thảo luận câu hỏi C3.
- Lực đàn hòi có đặc điểm gì ?
- Yêu cầu HS lựa chọn phơng án trả lời
đúng cho câu C4
Gợi ý: Trọng lợng của vật treo vào lò
xo tăng thì độ biến dạng tăng mà trọng
lợng tăng thì cờng độ của lực đàn hồi
tăng.
Hoạt động 3: Vận dụng (5ph)
- Yêu cầu HS trả lời và thảo luận câu
C5, C6.
dài tự nhiên. Biến dạng đó gọi là biến dạng
đàn hồi.
Lò xo có tính chất đàn hồi
2. Độ biến dạng của lò xo
- Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều
dài khi biến dạng với chiều dài tự nhiên của
lò xo: l- l
0
.
- HS trả lời câu hỏi C2 và ghi kết quả vào cột
4 bảng 9.1.
II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó
1. Lực đàn hồi
- Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào
quả nặng gọi là lực đàn hồi.
- HS trả lời và thảo luận để thống nhất câu C3
C3: Cờng độ của lực đàn hồi của lò xo bằng

trọng lợng của quả nặng.
2. Đặc điểm của lực đàn hồi
- HS tìm phơng án trả lời đúng cho câu C4
C4: C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi
tăng.
III. Vận dụng
- HS trả lời câu C5, C6 và thảo luận để thống
nhất câu trả lời
C5: (1) tăng gấp đôi (2) tăng gấp ba
C6: Một sợi dây cao su và một lò xo đều là
vật có tính chất đàn hồi.
4. Củng cố dăn dò:
- Thế nào là biến dạng đàn hồi? Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Lực đàn hồi có đặc
điểm gì?
5. Dăn dò:
- Làm bài tập 9.1- 9.4 (SBT).
- Đọc trớc bài 10: Lực kế- Phép đo lực. Trọng lợng và khối lợng.
V. Rút kinh nghiệm sau bài giảng:


Ngày giảng:
Lớp:
Tiết 9 : Lực kế - Phép đo lực.
Trọng lợng và khối lợng
i. Mục tiêu
- Nhận biết đợc cấu tạo của lực kế, GHĐ & ĐCNN của lực kế. Sử dụng đợc công thức
liên hệ giữa trọng lợng và khối lợng của một vật để tính trọng lợng của vật khi biết khối
lợng và ngợc lại.
- Biết tìm hiểu cấu tạo của dụng cụ đo và biết cách sử dụng lực kế để đo lực.
- Rèn tính sáng tạo và cẩn thận.

ii. Chuẩn bị
- Mỗi nhóm: 2 lực kế lò xo, 1 sợi dây mảnh.
- Cả lớp: 1 cung tên, 1 xe lăn.
14
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra
HS
1
: ThÕ nµo lµ lùc ®µn håi? Lùc ®µn håi cã ph¬ng vµ chiỊu nh thÕ nµo?
HS
2
: Lùc ®µn håi phơ thc vµo u tè nµo? Chøng minh?
6A: 6B
6C:
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng1: T×m hiĨu lùc kÕ (10ph)
- GV giíi thiƯu lùc kÕ lµ dơng cơ dïng ®Ĩ
®o lùc hc yªu cÇu HS ®äc th«ng tin
trong SGK vµ cho biÕt dơng cơ dung ®Ĩ ®o
lùc.
- Ph¸t lùc kÕ cho c¸c nhãm yªu cÇu HS
t×m hiĨu cÊu t¹o cđa lùc kÕ.
- Nªu cÊu t¹o cđa lùc kÕ? (yªu cÇu HS chØ
vµo lùc kÕ).

- Tỉ chøc cho HS th¶o ln,hỵp thøc ho¸
c©u tr¶ lêi cho c©u C1.
- Cho biÕt giíi h¹n ®o vµ ®é chia nhá nhÊt
cđa lùc kÕ cđa nhãm em?
- GV kiĨm tra l¹i c¸c c©u tr¶ lêi cđa HS
(GV ®a ra mét sè lùc kÕ cã GH§ kh¸c
nhau).
Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu c¸ch ®o lùc b»ng
lùc kÕ (10ph)
- Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u C3: t×m hiĨu
c¸ch ®o lùc b»ng lùc kÕ vµ c¸ch cÇm lùc
kÕ (C5).
- GV chèt l¹i c¸ch cÇm lùc kÕ trong mçi
trêng hỵp: ®o lùc kÐo cã ph¬ng n»m
ngang, ®o lùc kÐo xng, ®o träng lỵng.
- Híng dÉn c¸ch ®o träng lỵng cđa cn
s¸ch, hép bót,
Ho¹t ®éng 3: X©y dùng c«ng thøc liªn hƯ
gi÷a träng lỵng vµ khèi lỵng(10ph)
- Yªu cÇu tr¶ lêi c©u C6
- T×m mèi quan hƯ gi÷a träng lỵng vµ khèi
lỵng
Gỵi ý: m = 0,1 kg

P = 1N
m = 1kg

P = 10N
m = 5kg


P = ? N
P = 100N

m= ? kg
+ ë xÝch ®¹o: P = 9,78.m
+ ë ®Þa cùc : P = 9,83.m
Ho¹t ®éng 4: VËn dơng (8ph)
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C7, C9.
- Tỉ chøc cho HS th¶o ln ®Ĩ thèng nhÊt
1. T×m hiĨu lùc kÕ
a. Lùc kÕ lµ g×?
- Lùc kÕ lµ dơng cơ dïng ®Ĩ ®o lùc (lùc
kÐo, lùc ®Èy).
- Lùc kÕ thêng dïng lµ lùc kÕ lß xo.
b.M« t¶ mét lùc kÕ lß xo ®¬n gi¶n
- HS ho¹t ®éng theo nhãm, quan s¸t vµ
nªu ®ỵc cÊu t¹o cđa lùc kÕ lß xo.
- Tr¶ lêi vµ th¶o ln thèng nhÊt c©u C1
C1: (1) lß xo (2) kim chØ thÞ
(3) b¶ng chia ®é
- HS t×m hiĨu ®Ĩ tr¶ lêi c©u C2.
2. §o mét lùc b»ng lùc kÕ
a. C¸ch ®o lùc
- HS t×m hiĨu c¸ch sư dơng lùc kÕ b»ng
c¸ch chän tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng
trong c©u C3 vµ c¸ch cÇm lùc kÕ (C5)
C3: (1) v¹ch 0 (2) lùc cÇn ®o
(3) ph¬ng
C5: Khi ®o träng lỵng ph¶i cÇm lùc kÕ sao
cho lß xo cđa lùc kÕ n»m th¼ng ®øng.

b. Thùc hµnh ®o lùc
- HS tiÕn hµnh ®o träng lỵng cđa qun
s¸ch vµ mét sè vËt kh¸c råi so s¸nh kÕt
qu¶ gi÷a c¸c nhãm.
3. C«ng thøc liªn hƯ gi÷a träng lỵng vµ
khèi lỵng
- C¸ nh©n HS ®iỊn sè thÝch hỵp vµo chç
trèng ®Ĩ hoµn thiƯn c©u C6
- Tõ c¸c vÝ dơ HS t×m ®ỵc mèi liªn hƯ
gi÷a träng lỵng vµ khèi lỵng
HƯ thøc gi÷a träng lỵng vµ khèi lỵng cđa
cïng mét vËt:
P = 10.m
trong ®ã: P lµ träng lỵng (N)
m lµ khèi lỵng (kg)
4. VËn dơng
- HS lµm viƯc c¸ nh©n tr¶ lêi c©u C7, C9
- Th¶o ln ®Ĩ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi
C7: V× träng lỵng cđa vËt lu«n tØ lƯ víi
khèi lỵng cđa vËt ®ã nªn b¶ng chia ®é
15
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
c©u tr¶ lêi. theo ®¬n vÞ N mµ kh«ng chia theo ®¬n vÞ
kg. Thùc chÊt c©n bá tói lµ lùc kÕ
C9: m = 3,2 tÊn = 3200kg


P = 10.m = 10.3200 = 32 000 N
4. Cđng cè ’ d¨n dß:
- Dïng dơng cơ nµo ®Ĩ ®o lùc? Khi ®o lùc cÇn ph¶i chó ý ®iỊu g×?

- HƯ thøc liªn hƯ gi÷a träng lỵng vµ khèi lỵng cđa cïng mét vËt?
- Cho HS t×m hiĨu c¸c th«ng tin trong mơc: Cã thĨ em cha biÕt.
5. D¨n dß:
- Häc bµi vµ lµm bµi tËp 10.1- 10.4 (SBT).
- §äc tríc bµi 11: Khèi lỵng riªng – Träng lỵng riªng.
V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:


Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 10 : Bµi tËp
i. Mơc tiªu
- GV vµ HS tù rót ra kinh nghiƯm vỊ ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc.
- ¤n tËp cho HS vỊ: §o ®é dµi, ®o thĨ tÝch, ®o khèi lỵng, hai lùc c©n b»ng, nh÷ng kÕt
qu¶ t¸c dơng cđa lùc, träng lùc, ®¬n vÞ lùc, mèi quan hƯ gi÷a khèi lỵng vµ träng lỵng.
ii. chn bÞ
GV : Néi dung kiÕn thøc tõ tiÕt 1 ®Õn tiÕt 8
HS : ¤n tËp kiÕn thøc
III. Ph¬ng ph¸p:
* Ôn tập + HS làm việc nhóm , cá nhân + Trắc nghiệm khách quan và tự luận
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra: Lång vµo khi «n tËp
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
H§ 1 ¤n tËp lý thut(15’)
Yªu cÇu nh¾c l¹i c¸c ®¬n vÞ ®o cđa mét
sè ®¹i l¬ng ®· häc vµ dơng cơ dïng ®Ĩ ®o.
ThÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng? Ph¬ng vµ
ciỊu cđa träng lỵng nh thÕ nµo?

Lµm thÕ nµo ta nhËn biªt vËt nã bÞ mét
lùc t¸c dơng? §n vÞ ®o lùc lµ ®¬n vÞ nµo?
H§ 2: Bµi t©p vËn dơng (25’)
GV ®a ra mét sè d¹ng bµi tËp c¬ b¶n cho
häc sinh vËn dơng.
2. Ngêi ta ®· ®o thĨ tÝch chÊt láng
b»ng b×nh chia ®é cã §CNN 0,5 cm
3
. H·y
chØ ra c¸ch ghi kÕt qu¶ ®óng trong nh÷ng
trêng hỵp díi ®©y:
A. V
1
= 20,2cm
3
B. V
2
= 20,50cm
3
C. V
3
= 20,5cm
3
D. V
4
=20cm
3
4. Trªn mét gãi kĐo cã ghi 200g. Sè ®ã
chØ :
A. Khèi lỵng cđa gãi kĐo.

B. Søc nỈng cđa gãi kĐo.
C. ThĨ tÝch cđa gãi kĐo.
I. Lý thut
Dơng cơ ®o khèi lỵng lµ C©n
§¬n vÞ ®o khèi lỵng lµ Kg
§¬n vÞ ®o thĨ tÝch lµ m
3
hc lÝt
§¬n vÞ ®o ®é dµi lµ mÐt ( m )
Dơng cơ ®o ®é dµi lµ Thíc
Dơng cơ ®o thĨ tÝch lµ B×nh chia ®é

II. Bµi t©p vËn dơng
1. Trong sè c¸c thíc díi ®©y,thíc nµo
thÝch hỵp nhÊt ®Ĩ ®o ®é dµi cđa s©n trêng?
A. Thíc th¼ng GH§ 1m - §CNN1mm.
B. Thíc cn GH§ 5m - §CNN 0,5cm.
C. Thíc d©y GH§ 150cm -§CNN 1mm.
D. Thíc d©y GH§ 1m vµ §CNN 1cm.
3. Ngêi ta dïng mét b×mh chia ®é ghi
tíi cm
3
chøa 50cm
3
níc ®Ĩ ®o thĨ tÝch cđa
mét hßn ®¸.Khi th¶ hßn ®¸ vµo b×nh, mùc
níc trong b×nh lªn tíi v¹ch 84 cm
3
. ThĨ
tÝch cđa hßn ®¸ lµ:

A.V
1
= 84cm
3
B.V
2
= 50cm
3
16
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
D. Sức nặng và khối lợng của gói kẹo.
6. Một quả cầu đợc treo bằng một sợi
dây mảnh (Hình vẽ). Hãy cho biết có
những lực nào tác dụng lên quả cầu,
chúng có phơng và chiều nh thế nào? Quả
cầu đứng yên chứng tỏ điều gì?
7. Xác định trọng lợng của một vật có
khối lợng 7,5kg ?
C.V
3
= 134cm
3
D.V
4
= 34cm
3
5. Khi ngồi trên xe máy thì lò xo của
giảm sóc bị nén lại, (3) của ngời lái xe
và xe đã làm cho lò xo bị (4)
HS thảo luận làm bài tập ra bảng phụ trình

bày cho thày đánh giá
4. Củng cố : Ôn tập về: Đo độ dài, đo thể tích, đo khối lợng, hai lực cân bằng, những
kết quả tác dụng của lực, trọng lực, đơn vị lực, mối quan hệ giữa khối lợng và trọng
lợng.
5. Dăn dò: -Ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị cho giờ kiểm tra 1 tiết.
V. Rút kinh nghiệm sau bài giảng:Ngày giảng:
Lớp:
Tiết 11 : Kiểm tra
i. Mục tiêu
- Đánh giá kết quả học tập của HS về kiến thức, kĩ năng và vận dụng.
- Rèn tính t duy lô gíc, thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra.
- Qua kết quả kiểm tra, GV và HS tự rút ra kinh nghiệm về phơng pháp dạy và học.
- Kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập của HS về: Đo độ dài, đo thể tích, đo khối lợng,
hai lực cân bằng, những kết quả tác dụng của lực, trọng lực, đơn vị lực, mối quan hệ
giữa khối lợng và trọng lợng.
ii. chuẩn bị
GV : Đề bài + Đáp án
HS : Ôn tập kiến thức
iii. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Tổ chức
2. Đề Bài
3. Kết quả kiểm tra :
Điểm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Số lợng
Chất lợng Giỏi khá TBình Yếu Kém
SL %

4. Đánh giá
ý thức chuẩn bị kiểm tra ý thức kiểm tra
5. Dặn dò
Về nhà học bài cũ xem lại bài khối lợng đọc trớc bài khối lợng riêng
IV. Rút kinh nghiệm sau bài giảng:


Ngày giảng:
Lớp:
Tiết 12: Khối lợng riêng - Bài tập
i. Mục tiêu
- Nắm đợc khái niệm khối lợng riêng của một chất. Sử dụng đợc các công thức m
= D.V để tính khối lợng của một vật. Sử dụng đợc bảng số liệu để tra cứu khối lợng
riêng của các vật.
- Sử dụng phơng pháp cân khối lợng và đo thể tích để xác định khối lợng riêng
của vật.
17
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
- Th¸i ®é nghiªm tóc, cÈn thËn vµ trung thùc khi lµm thùc hµnh.
ii. Chn bÞ
- Mçi nhãm: 1 lùc kÕ cã GH§ 2,5N; 1 qu¶ c©n 200g cã mãc treo vµ d©y bc, b×nh
chia ®é cã GH§ 250 cm
3
.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra(5’)

HS
1
: Lùc kÕ lµ dơng cơ ®Ĩ ®o ®¹i lỵng vËt lÝ nµo? Nªu cÊu t¹o cđa lùc kÕ?
m = 2,5 tÊn

P =? N ; P =36 N

m =? kg
6A: 6B
6C:
3.Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng 1:X©y dùng kh¸i niƯm
khèi lỵng riªng vµ c«ng thøc tÝnh
khèi lỵng cđa mét vËt theo khèi l-
ỵng riªng (25ph)
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1
- GV híng dÉn cho HS toµn líp
thùc hiƯn ®Ĩ x¸c ®Þnh khèi lỵng cđa
chiÕc cét.
- Gỵi ý:V= 1 m
3
s¾t cã m = 7800 kg
7800 kg cđa 1m
3
s¾t gäi lµ khèi l-
ỵng riªng cđa s¾t.
VËy khèi lỵng riªng lµ g× ?
- §¬n vÞ cđa khèi lỵng riªng lµ g×?
- GV giíi thiƯu b¶ng khèi lỵng

riªng cđa mét sè chÊt (SGK/ 37 )
Qua c¸c sè liƯu ®ã em cã nhËn xÐt
g× ?
- §V§: Lµm thÕ nµo ®Ĩ x¸c ®Þnh
khèi lỵng cđa mét vËt mµ kh«ng
cÇn c©n?
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C2
Gỵi ý: 1m
3
®¸ cã m =?
0,5 m
3
®¸ cã m = ?
- Mn biÕt khèi lỵng cđa mét vËt
cã nhÊt thiÕt ph¶i c©n kh«ng?
Kh«ng c©n th× ph¶i lµm nh thÕ nµo?
HS dùa vµo c©u C2 ®Ĩ tr¶ lêi C3
Ho¹t ®éng 2: VËn dơng (10ph)
- Híng dÉn HS c¸ch tãm t¾t vµ ph-
¬ng ph¸p tr×nh bµy mét bµi tËp vËt
lÝ.
1. Khèi lỵng riªng. TÝnh khèi lỵng cđa c¸c vËt
theo khèi lỵng riªng
a. Khèi lỵng riªng
- HS chän ph¬ng ¸n ®óng cho c©u C1
V = 1dm
3


m = 7,8 kg

V = 0,9 m
3


m = ?
V= 1 m
3


m = ?
Khèi lỵng cđa chiÕc cét lµ 7800 kg
- §Þnh nghÜa: Khèi lỵng cđa mét mÐt khèi mét
chÊt gäi lµ khèi lỵng riªng cđa chÊt ®ã.
- §¬n vÞ khèi lỵng riªng: kg/ m
3
.
b.B¶ng khèi lỵng riªng cđa mét sè chÊt
- HS ®äc sè liªu ghi trong b¶ng.
- NX: Cïng mét thĨ tÝch, c¸c chÊt kh¸c nhau cã
khèi lỵng kh¸c nhau.
c. TÝnh khèi lỵng cđa mét vËt theo khèi lỵng
riªng
- HS nghiªn cøu tr¶ lêi c©u C2
Khèi lỵng cđa khèi ®¸ ®ã lµ:
m = 0,5m
3
.800 kg/ m
3
= 400 kg
- HS x©y dùng ®ỵc c«ng thøc tÝnh khèi lỵng theo

khèi lỵng riªng:
m = D.V D lµ khèi lỵng riªng(kg/ m
3
)
m lµ khèi lỵng (kg)
V lµ thĨ tÝch (m
3
)
2. VËn dơng
Tãm t¾t: V= 40 dm
3
=0,04 m
3
D = 7800kg/ m
3

m = ? P = ?
Khèi lỵng cđa chiÕc dÇm s¾t lµ:
m = D.V = 7800. 0,04 = 312 (kg)
Träng lỵng cđa chiÕc dÇm s¾t lµ
P = 10. m = 10. 312 = 3120 N
4. Cđng cè:
- Khèi lỵng riªng lµ g×? C«ng thøc tÝnh? §¬n vÞ? C¸ch x¸c ®Þnh?
- Mèi quan hƯ gi÷a khèi lỵng vµ khèi lỵng riªng?
5. DỈn dß
- Híng dÉn HS lµm c©u C7. - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 11.1 – 11.5 (SBT).
18
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:
Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 13: Träng lỵng riªng - Bµi tËp
i. Mơc tiªu
- N¾m ®ỵc kh¸i niƯm träng lỵng riªng cđa mét chÊt. Sư dơng ®ỵc c¸c c«ng thøc P
= d.V träng lỵng cđa mét vËt. Sư dơng ®ỵc b¶ng sè liƯu ®Ĩ tra cøu träng lỵng riªng cđa
c¸c vËt.
- Sư dơng ph¬ng ph¸p c©n khèi lỵng vµ ®o thĨ tÝch ®Ĩ x¸c ®Þnh träng lỵng riªng cđa vËt.
- Th¸i ®é nghiªm tóc, cÈn thËn vµ trung thùc khi lµm thùc hµnh.
ii. Chn bÞ
- Mçi nhãm: 1 lùc kÕ cã GH§ 2,5N; 1 qu¶ c©n 200g cã mãc treo vµ d©y bc, b×nh
chia ®é cã GH§ 250 cm
3
.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra(5’) - Khèi lỵng riªng lµ g×? C«ng thøc tÝnh? §¬n vÞ? C¸ch x¸c ®Þnh?
6A: 6B
6C:
3.Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu kh¸i niƯm
träng lỵng riªng (25ph)
- Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong
SGK vỊ träng lỵng riªng.

- GV kh¾c s©u l¹i kh¸i niƯm vµ ®¬n
vÞ cđa träng lỵng riªng.
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4.
- Híng dÉn HS t×m mèi quan hƯ
gi÷a khèi lỵng riªng vµ träng lỵng
riªng.
Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh träng lỵng
riªng cđa mét chÊt (15ph)
- Híng dÉn t×m hiĨu néi dung c«ng
viƯc vµ thùc hiƯn x¸c ®Þnh khèi l-
ỵng riªng cđa chÊt lµm qu¶ c©n.
- Gỵi ý: d =
V
P
; vËy cÇn ph¶i x¸c
®Þnh nh÷ng ®¹i lỵng nµo? Ph¬ng
ph¸p x¸c ®Þnh? (Chó ý ®ỉi ®¬n vÞ).
Ho¹t ®éng 3: VËn dơng (10ph)
- Híng dÉn HS c¸ch tãm t¾t vµ ph-
¬ng ph¸p tr×nh bµy mét bµi tËp vËt
lÝ.
1. Träng lỵng riªng
- HS ®äc th«ng tin vµ n¾m ®ỵc kh¸i niƯm vµ ®¬n
vÞ träng lỵng riªng:
- Träng lỵng cđa mét mÐt khèi mét chÊt gäi lµ
träng lỵng riªng cđa chÊt ®ã
- §¬n vÞ: Niut¬n trªn mÐt khèi (N/ m
3
)
- C«ng thøc: d =

V
P
Trong ®ã: d lµ träng lỵng riªng(N/ m
3
)
P lµ träng lỵng (N)
V lµ thĨ tÝch ( m
3
)
- HS chøng minh ®ỵc mèi quan hƯ gi÷a d vµ D: d
= 10.D.
2. X¸c ®Þnh träng lỵng riªng cđa mét chÊt
- HS t×m hiĨu néi dung c«ng viƯc.
- Thùc hiƯn phÐp x¸c ®Þnh träng lỵng riªng cđa
chÊt lµm qu¶ c©n:
+ §o träng lỵng qu¶ c©n (Lùc kÕ)
+ §o thĨ tÝch qu¶ c©n (B×nh chia ®é)
+ X¸c ®Þnh träng lỵng cđa chÊt lµm qu¶ c©n b»ng
c«ng thøc: d =
v
p
3. VËn dơng
Tãm t¾t: V= 40 dm
3
= 0,04 m
3
D = 7800kg/ m
3

m = ? P = ?

19
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
Khối lợng của chiếc dầm sắt là:
m = D.V = 7800. 0,04 = 312 (kg)
Trọng lợng của chiếc dầm sắt là
P = 10. m = 10. 312 = 3120 N
4. Củng cố:
- Khối lợng riêng là gì? Công thức tính? Đơn vị? Cách xác định?
- Trọng lợng riêng là gì? Công thức tính? Đơn vị? Cách xác định?
- Mối quan hệ giữa trọng lợng riêng và khối lợng riêng?
5. Dặn dò
- Hớng dẫn HS làm câu C7. - Học bài và làm bài tập 11.1 11.5 (SBT).
- Nghiên cứu bài 12 và chép sẵn mẫu báo cáo ra giấy (SGK/ 40 ).
V. Rút kinh nghiệm sau bài giảng:Ngày giảng:
Lớp:
Tiết 14: TH - Xác định khối lợng riêng của
sỏi
(Lấy điểm 15 phút)
i. Mục tiêu
- Biết cách xác định khối lợng riêng của một vật rắn và tiến hành một bài thực hành vật
lý.
- Rèn kĩ năng thao tác, đo khối lợng và thể tích chính xác.
- Rèn tính cẩn thận, trung thực và thái độ nghiêm túc trong thực hành, học tập.
ii. Chuẩn bị
- Mỗi nhóm: 1 cân có ĐCNN 10g hoặc 20g, 1 bình chia độ có GHĐ 100 cm
3

; ĐCNN
1cm
3
, 1 cốc nớc, 15 hòn sỏi cùng loại, khăn lau, kẹp.
- Mỗi HS : 1 bản báo cáo thực hành.
III. Phơng pháp:
* Thửùc haứnh, thớ nghieọm
iv. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Tổ chức
2. Kiểm tra
- Khối lợng riêng là gì ? Công thức tính ? Đơn vị ? Nói khối lợng riêng của nớc là 1000
kg/ m
3
có nghĩa là gì ?
6A: 6B
6C:
3.Bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Tổ chức cho HS đọc tài liệu
(8ph)
- Yêu cầu HS đọc tài liệu phần 2 và phần 3
(SGK).
- Yêu cầu HS điền các thông tin về lý
thuyết vào báo cáo thực hành.
Hoạt động 2: Tiến hành thực hành đo
(15ph)
- GV hớng dẫn HS làm theo trình tự:
+ Chia sỏi thành 3 phần.
+ Sử dụng cân Rôbécvan tiến hành cân
khối lợng của các phần sỏi.

+ Các nhóm đo thể tích của các phần sỏi
bằng bình chia độ.
1. Đọc tài liệu
- HS hoạt động cá nhân, đọc tài liệu phần
2 và phần 3(SGK) để nắm đợc tiến trình và
nội dung công việc.
- Điền các thông tin vào báo cáo thực
hành.
2. Thực hành
- Các nhóm HS làm theo trình tự GV hớng
dẫn:
B
1
: Chia sỏi thành 3 phần.
B
2
: Cân khối lợng của các phần sỏi bằng
cân Rôbécvan và ghi kết quả ra giấy nháp.
B
3
: Đo thể tích của các phần sỏi bằng bình
20
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014
- Chó ý: + Tríc mçi lÇn ®o thĨ tÝch cđa
sái, cÇn ph¶i lau kh« c¸c phÇn sái.
+ Khi th¶ sái vµo b×nh chia ®é cÇn dïng
®òa g¾p hc kĐp th¶ nhĐ sái vµo b×nh chia
®é, tr¸nh vì b×nh.
Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS viÕt b¸o c¸o
thùc hµnh (18ph)

- Yªu cÇu mçi HS ph¶i lµm b¶n b¸o c¸o
thùc hµnh riªng cđa m×nh.
- C¨n cø vµo sè liƯu thu thËp ®ỵc tõ phÇn
®o, yªu cÇu HS ®iỊn sè liƯu vµo b¶ng kÕt
qu¶ trong phÇn b¸o c¸o thùc hµnh.
- Yªu cÇu, híng dÉn HS tõ sè liƯu ®ã tÝnh
khèi lỵng riªng cđa sái theo c«ng thøc :
D =
V
m
- Híng dÉn HS tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cđa
khèi lỵng riªng cđa sái.
chia ®é vµ ghi kÕt qu¶ ra giÊy nh¸p
- Khi ®o HS cÇn ph¶i chó ý c¸c thao t¸c khi
c©n, ®o.
3. ViÕt b¸o c¸o thùc hµnh
- HS lµm viƯc c¸ nh©n :
+ Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn 4 & 5 mÉu
b¸o c¸o thùc hµnh.
+ §iỊn sè liƯu vµo b¶ng kÕt qu¶ ®o khèi l-
ỵng riªng cđa sái.
- Tõ sè liƯu ®o ®ỵc, tÝnh khèi lỵng riªng cđa
sái b»ng c«ng thøc :
D =
V
m
- TÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cđa khèi lỵng riªng
cđa sái :
D
tb

=
3
321
DDD
++
4. §¸nh gi¸ giê thùc hµnh
GV ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng thùc hµnh, kÕt qu¶ thùc hµnh, th¸i ®é, t¸c phong thùc
hµnh cđa c¸c nhãm HS.
- HS nép bµi b¸o c¸o, thu dän dơng cơ vµ vƯ sinh phßng häc.
- §¸nh gi¸ ®iĨm theo thang ®iĨm :
+ KÜ n¨ng thùc hµnh : 4 ®iĨm
+ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh : 4 ®iĨm
+ §¸nh gi¸ th¸i ®é, t¸c phong : 2 ®iĨm
5 Híng dÉn vỊ nhµ
- ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc, nghiªn cøu kÜ l¹i bµi träng lùc.
- §äc tríc bµi 13 : M¸y c¬ ®¬n gi¶n
V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 15 : M¸y c¬ ®¬n gi¶n
i. Mơc tiªu
- BiÕt lµm thÝ nghiƯm ®Ĩ so s¸nh träng lỵng cđa vËt vµ lùc dïng ®Ĩ kÐo vËt lªn trùc tiÕp
theo ph¬ng th¼ng ®øng. KĨ tªn ®ỵc mét sè m¸y c¬ ®¬n gi¶n thêng gỈp.
- RÌn kÜ n¨ng sư dơng lùc kÕ ®Ĩ ®o träng lỵng vµ lùc kÐo.
- Th¸i ®é trung thùc khi ®o vµ ®äc kÕt qu¶ ®o, th¸i ®é nghiªm tóc trong thÝ nghiƯm vµ
häc tËp.
ii. Chn bÞ

- Mçi nhãm : 2 lùc kÕ (5N), 1 qu¶ nỈng 200g.
- C¶ líp : tranh vÏ H13.1; H13.2; H13.5; H13.6 (SGK); b¶ng phơ; kỴ b¶ng 13.1.
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra
- Träng lùc lµ g×? Ph¬ng vµ chiỊu cđa träng lùc ? §¬n vÞ vµ dơng cơ ®o ?
6A: 6B
21
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
6C:
3.Bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Nghiên cứu cách kéo
vật lên theo phơng thẳng đứng (15ph)
- Yêu cầu HS đọc mục 1: Đặt vấn đề
và quan sát H13.2 (SGK). Gọi HS dự
đoán câu trả lời.
- Cần những dụng cụ gì và làm thí
nghiệm nh thế nào để kiểm tra dự
đoán.
- GV hớng dẫn HS làm thí nghiệm và
phát dụng cụ thí nghiệm cho các
nhóm.
- Yêu cầu các nhóm HS tự tiến hành
thí nghiệm theo SGK và ghi kết quả.
- Tổ chức cho các nhóm tình bày kết
quả thí nghiệm (bảng phụ), dựa vào

kết quả thí nghiệm trả lời câu C1.
Thảo luận để thống nhất kết quả.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân với câu
C2 để rút ra kết luận.
- Yêu cầu HS trả lời C3, hớng dẫn HS
thảo luận để thống nhất câu trả lời.
Hoạt động 2: Tổ chức HS bớc đầu tìm
hiểu về máy cơ đơn giản (7ph)
- Trong thực tế, ngời ta thờng làm thế
nào để khắc phục những khó khăn vừa
nêu ?
- Yêu cầu HS nêu ví dụ về một số tr-
ờng hợp sử dụng máy cơ đơn giản.
Hoạt động 3: Vận dụng (7ph)
- Giới thiệu cho HS về Palăng và yêu
cầu HS hoàn thiện câu C4
Tổ chức thảo luận để thống nhất câu
trả lời.
- Hớng dẫn HS trả lời câu C5 : Viết
công thức liên hệ giữa khối lợng m và
trọng lợng P.
I. Kéo vật lên theo phơng thẳng đứng
1. Dự đoán
- HS quan sát H13.2 và dự đoán câu trả lời.
2. Thí nghiệm
- HS trả lời theo sự điều khiển của GV.
- Các nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm.
- Làm thí nghiệm theo hớng dẫn và ghi kết quả
đo đợc vào bảng 13.1.
- Trình bày kết quả thí nghiệm và nhận xét của

nhóm mình theo hớng dẫn của GV.
C1: Lực kéo vật lên theo phơng thẳng đứng
bằng trọng lợng của vật.
3. Kết luận
- HS làm việc cá nhân với câu C2 và tham gia
thảo luận để thống nhất câu trả lời
C2: Khi kéo vật lên theo phơng thẳng đứng
cần phải dùng lực ít nhất bằng trọng lợng
của vật.
- HS trả lời C3 và tham gia thảo luận để thống
nhất câu trả lời
C3: Phải tập trung nhiều ngời, t thế đứng
không thuận lợi, dễ ngã,
II. Các máy cơ đơn giản
- HS đọc thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi
theo hớng dẫn của GV
Có ba loại máy cơ đơn giản: mặt phẳng
nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
- HS nêu một số ví dụ: ròng rọc kéo nớc, cầu
trợt, mở nút chai,
III. Vận dụng
- HS chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống
trong câu C4. Thảo luận để thống nhất câu trả
lời
C4: a)Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp
thực hiện công việc dễ dàng hơn.
b)Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là
máy cơ đơn giản.
- HS trả lời câu C5 theo hớng dẫn của GV
C5: m = 200kg


P = 10.m = 2000 N
Tổng lực kéo của 4 ngời là:
F = 4.400 = 1600N
F < P nên những ngời này không kéo đợc ống
bê tông lên .
4. Củng cố:
Kéo vật lên theo phơng thẳng đứng phải dùng lực có cờng độ ít nhất là bao nhiêu ?
Có mấy loại máy cơ đơn giản ? Tìm thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trongcuộc sống.
- Nếu còn thời gian, GV cho HS suy nghĩ làm bài tập 13.1 (SBT
- Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.
5. Dăn dò - Làm bài tập 13.2- 13.4 (SBT).
- Đọc trớc bài 14 : Mặt phẳng nghiêng.
V. Rút kinh nghiệm sau bài giảng:


22
Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014

Ngµy gi¶ng:
Líp:
TiÕt 16: MỈt ph¼ng nghiªng
i Mơc tiªu
- Nªu ®ỵc thÝ dơ sư dơng mỈt ph¼ng nghiªng trong cc sèng vµ chØ râ lỵi Ých cđa
chóng. BiÕt sư dơng mỈt ph¼ng nghiªng hỵp lý trong tõng trêng hỵp.
- RÌn kü n¨ng sư dơng lùc kÕ, kü n¨ng thao t¸c thÝ nghiƯm kiĨm tra ®é lín cđa lùc kÐo
phơ thc ®é cao (chiỊu dµi) mỈt ph¼ng nghiªng.
- Th¸i ®é cÈn thËn, trung thùc trong thÝ nghiƯm vµ häc tËp.
ii. Chn bÞ
- Mçi nhãm: mét lùc kÕ 5N, khèi trơ kim lo¹i 200g, mét mỈt ph¼ng nghiªp cã ®¸nh dÊu

s½n ®é cao.
- C¶ líp: Tranh vÏ H 14.1 (SGK)
III. Ph¬ng ph¸p:
* Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở
* Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân
iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc.
1. Tỉ chøc
2. KiĨm tra
NÕu lùc kÐo cđa mçi ngêi trong h×nh vÏ lµ 450N th× nh÷ng ngêi nµy cã kÐo ®ỵc èng bª
t«ng lªn kh«ng? Nªu nh÷ng khã kh¨n cđa c¸ch kÐo trùc tiÕp vËt lªn theo ph¬ng th¼ng
®øng.
6A: 6B
6C:
3.Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
H§1: HS lµm TN thu thËp sè liƯu
(15p)
- GV chia nhãm, ph¸t dơng cơ cho c¸c
nhãm HS.
- GV giíi thiƯu dơng cơ vµ híng dÉn
HS c¸ch l¾p TN theo H14.2 (SGK).
- GV võa hái võa híng dÉn HS c¸ch ®o
(C2) ®ång thêi ghi tãm t¾t c¸ch bíc lµm
TN trªn b¶ng:
B1: §o träng lỵng P = F1 cđa vËt.
B2: §o lùc kÐo F2 (®é nghiªng lín).
B3: §o lùc kÐo F2 (®é nghiªng võa).
B4: §o lùc kÐo F2 (®é nghiªng nhá).
+ Tỉ chøc th¶o ln c¸ch ®Ĩ lµm gi¶m
®é nghiªng cđa mỈt ph¼ng nghiªp ë B3,

B4.
- GV ph¸t phiÕu giao viƯc cho tõng
nhãm, theo dâi c¸c nhãm lµm TN.
- GV treo b¶ng phơ yªu cÇu c¸c nhãm
ghi kÕt qu¶.
- GV tỉ chøc cho HS th¶o ln tr¶ lêi
C2.
H§ 2: Rót ra kÕt ln tõ kÕt qu¶ TN
(7p)
- Yªu cÇu HS theo dçi b¶ng kÕt qu¶ cđa
1. §Ỉt vÊn ®Ị
- HS th¶o ln theo nhãm (mơc1- §V§)
c¸ nh©n HS ghi tãm t¾t 2 vÊn ®Ị cÇn nghiªn
cøu trong bµi.
2. ThÝ nghiƯm
- Nhãm HS nhËn dơng cơ TN.
- HS theo dâi c¸ch l¾p r¸p TN.
- HS tr¶ lêi c©u hái theo sù ®iỊu chØnh cđa
GV. Ghi tãm t¾t c¸c bíc lµm TN.
- §èi víi B3, B4: Th¶o ln toµn líp vỊ c¸ch
lµm gi¶m ®é nghiªng cđa mỈt ph¼ng nghiªng.
- C¸c nhãm ph©n c«ng lµm TN theo phiÕu
giao viƯc.
- §¹i diƯn nhãm ghi kÕt qu¶ TN lªn b¶ng vµ
tr×nh bµy c¸ch l¾p TN ®Ĩ lµm gi¶m ®é
nghiªng cđa mỈt ph¼ng nghiªng
C2: + Gi¶m chiỊu cao kª mỈt ph¼ng nghiªng.
+ T¨ng ®é dµi cđa mỈt ph¼ng nghiªng.
+ Gi¶m chiỊu cao ®ång thêi t¨ng ®é dµi
cđa mỈt ph¼ng nghiªng.

3. KÕt ln
- HS theo dâi b¶ng kÕt qu¶ vµ tr¶ lêi hai vÊn
®Ị ®Ỉt ra
- Th¶o kn vµ ghi kÕt ln:
+ Dïng mỈt ph¼ng nghiªng cã thĨ kÐo vËt
lªn víi lùc kÐo nhá h¬n träng lỵng cđa vËt.
23
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
toàn để trả lời câu hỏi: Dùng mặt phẳng
nghiêp để kéo ống bê tông lên có dễ
dàng hơn không?
- Gọi một vài HS rút ra kết luận, HS
khác bổ xung (GV có thể gợi ý)
- Yêu cầu HS đọc và ghi lại kết luận
- Lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng
phụ thuộc nh thế nào vào độ nghiêng
của mặt phẳng?
HĐ 3: Tổ chức cho HS làm bài tập vận
dụng (7p)
- GV phát phiếu học tập cho HS.
- Gọi HS lên bảng trình bày. Tổ chức
thảo luận để thống nhất cơ sở làm.
+ Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực cần để
kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.
4. Vận dụng
- HS làm bài tập
vận dụng theo phiếu học tập
- Một số HS lên bảng trình bày
4. Củng cố:
- Kéo vật trên mặt phẳng nghiêp có dễ dàng hơn không?

- Hãy cho biết lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng phụ thuộc nh thế nào vào
mặt phẳng nghiêng?
- Yêu cầu HS làm bài tập 14.1 và 14.2 (SBT).
5.Dăn dò.
- Học bài và làm bài tập 14.3 đến 14.5 (SBT).
- Đọc trớc bài 15: Đòn bẩy.
V. Rút kinh nghiệm sau bài giảng:Ngày giảng:
Lớp:
Tiết 17: Ôn tập
i. Mục tiêu
- Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức đã học về các phép đo độ dài, thể tích, lực, khối
lợng; kết quả tác dụng của lực; hai lực cân bằng; trọng lợng; khối lợng riêng; trọng
lợng riêng; máy cơ đơn giản.
- Vận dụng thành thạo các công thức đã học để giải một số bài tập đơn giản.
- Rèn tính t duy lôgíc tổng hợp, thái độ nghiêm túc trong học tập.
ii. Chuẩn bị
- GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi.
- HS ôn tập các kiến thức đã học và các bài tập trong sách bài tập.
iii. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Tổ chức
2. Kiểm tra ( Kết hợp kiểm tra trong bài mới)
3. Bài mới
Hoạt động 1: Tổ chức cho HS cả lớp thảo luận các kiến thức đã học (25ph)
1. Dùng dụng cụ nào để đo độ dài? GHĐ và ĐCNN của thớc đo là gì? Quy tắc đo? Đơn
vị độ dài (cách đổi đơn vị)?
2. Dùng dụng cụ nào để đo thể tích? GHĐ và ĐCNN của bình chia độ? Quy tắc đo? Có

mấy cách đo thể tích vật rắn không thấm nớc? Đơn vị thể tích (cách đổi đơn vị)?
3. Dùng dụng cụ nào để đo khối lợng? Gồm những loại nào? Công dụng của từng loại?
Đơn vị đo khối lợng (cách đổi đơn vị)? Cách sử dụng cân Rôbécvan (GHĐ và ĐCNN
của câbn Rôbécva)?
4. Lực, hai lực cân bằng là gì? Đơn vị lực? Dụng cụ đo lực (GHĐ và ĐCNN)?
5. Khi có lực tác dụng lên vật có thể gây ra những kết quả nào? Cho ví dụ.
6. Trọng lực, trọng lợng là gì? Đơn vị? Trọng lực có phơng và chiều nh thế nào?
24
Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014
7. Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Đơn vị? Lực đàn hồi có phơng, chiều, độ lớn nh thế
nào?
8. Công thức liên hệ giữa trọng lợng và khối lợng? Một vật có khối lợng 2,5 tấn thì có
trọng lợng là bao nhiêu? Hãy xác định khối lợng của một vật có trọng lợng 30N?
9. Khối lợng riêng là gì? Viết công thức tính khối lợng riêng? Giải thích các đại lợng và
đơn vị của các đại lợng có trong công thức? Muốn xác định khối lợng riêng của một vật
phải làm nh thế nào?
10. Trọng lợng riêng là gì? Viết công thức tính trọng lợng riêng? Giải thích các đại lợng
và đơn vị của các đại lợng có trong công thức? Muốn xác định trọng lợng riêng của một
vật phải làm nh thế nào?
11. Để kéo một vật trực tiếp lên theo phơng thẳng đứng cần một lực có cờng độ ít nhất
là bao nhiêu? Mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy giúp con ngời làm việc rễ ràng hơn nh thế
nào?
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 2: Vận dụng các công thức
đã học để giải một số bài tập (20ph)
Bài 11.2 (SBT)
Tóm tắt:
m = 397g = 0,397 kg
V = 320 cm
3

= 0,00032m
3
D = ? kg/m
3
Bài 11.3 (SBT)
Tóm tắt:
V
1
= 10l = 0,01m
3
m = 15 kg
m
2
= 1tấn = 1000kg
V
3
= 3m
3
a) V
2
=?
b) P =?

Bài 11.4 (SBT)
Tóm tắt: m = 1kg
V = 900cm
3
= 0,0009m
3D =? Kg/m
3
Bài tập: Để kéo trực tiếp một vật có
khối lợng 20kg lên cao theo phơng
thẳng đứng cần một lực có cờng độ ít
nhất là bao nhiêu?
Tóm tắt: m = 20kg
F = ? N
Để kéo một vật có khối lợng 20kg lên
theo phơng thẳng đứng cần một lực có
cờng độ ít nhất bằng ?

Bài 11.2 (SBT
Giải
Khối lợng riêng của sữa là;
D =
V
m
=
00032,0
397,0
= 1184,375 (kg/m
3
)

Đáp số: 1184,375kg/m
3
Bài 11.3 (SBT)
Giải

Khối lợng riêng của cát là:
m
2
= 1tấn = 1000kg
D =
1
1
V
m
=
01,0
15
= 1500 (kg/ m
3
)
V
3
= 3m
3

Thể tích của một tấn cát là:
V
2
=
D
m
2
=
1500
1000

=
3
2
(m
3
)
Khối lợng của 3m
3
cát là:

m
3
= V
3
.D = 3.1500 = 4500 (kg)

Trọng lợng của 3m
3
cát là:

P = 10.m
3
= 10.4500 = 45 000 (N)

Đáp số: V
2
= 2/3 m
3
P = 45 000 N
Bài 11.4 (SBT)

Giải
Khối lợng riêng của kem giặt là:
D =
V
m
=
0009,0
1
= 11111 (kg/m
3
)
Bài tập:
Giải
Trọng lợng của vật đó là:
P = 10.m = 10.20 = 200 (N)
Để kéo một vật có khối lợng 20kg lên theo
phơng thẳng đứng cần một lực có cờng độ ít
nhất bằng trọng lợng của vật:
F = P = 200 N
Đáp số: 200N
4. Củng cố:
25

×