Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS (Tải đáp án tại đây: http://bit.ly/2QPjKGS)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (412.04 KB, 60 trang )

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2:  
- 

 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3:  
-
QC
 ? (30 điểm)

Lưu ý: 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
hãy trình bày ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: y cho 
- 

 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3:   
- 
QC
 ? (30 điểm)

Lưu ý: 


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 

 
- 
(40 điểm)
Câu hỏi 2:  
 12/2011/TT- 

 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: trình bày  
viên -
QC
 ? (30 điểm)

Lưu ý: 
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2:   
 - 

 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh  
-
QC
 ? (30 điểm)

Lưu ý: 


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
ban hành kèm theo  -BNV ngày 26/02/2007 
Q

  ? (40 điểm)
Câu hỏi 2:  
/TT-   

 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: 
 -
          ban hành Q 
C ?
(30 điểm)

Lưu ý: ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1:  

 -CP ngày 06/4/2012       
 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: 
-  

 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3:              
  -
QC
 ? (30 điểm)

Lưu ý: ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
             (40
điểm).
Câu hỏi 2: 
     12/2011/TT-


 28/3/2011 










, 
















? ( 30 điểm)
Câu hỏi 3: 

           - 
 
? ( 30 điểm)


Lưu ý: 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1
(40
điểm)
Câu hỏi 2
      - 

(30 điểm)
Câu hỏi 3
         - 
22
(30 điểm)


Lưu ý: 
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 9
CHƯ
́
C DANH: Giáo viên Trung học cơ sở


Câu ho
̉
i 1: Anh (



) 
-
c ?
(40 điê
̉
m)
Câu ho
̉
i 2: 12/2011/TT-28/3/2011 
 , 











? (30 điê
̉

m)
Câu ho
̉
i 3: -

Anh (



) 












? 

? Nêu




? (30 điê

̉
m)


Lưu y
́
: 


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
          L V  
15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: 
-

 (30 điểm)
Câu hỏi 3: 
-

(30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh khôn


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1:   làm
(40 điểm)

Câu hỏi 2: 
  -          

(30 điểm)
Câu hỏi 3:         
          - 

(30 điểm)


Lưu ý: 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
 (40 điểm)
Câu hỏi 2: 
-G

 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: 
-

(30 điểm)


Lưu ý: ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
(40 điểm)
Câu hỏi 2: 
       -    
 
(30 điểm)
Câu hỏi 3: 

-

thông ? (30 điểm)

Lưu ý: 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
-

(40 điểm)
Câu hỏi 2: 
-

(30 điểm)
Câu hỏi 3: 

-


(30 điểm)

Lưu ý: ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 

          -BNV ngày

 (40
điểm)
Câu hỏi 2: 
viên -

 (30 điểm)
Câu hỏi 3: 

-

thông ? (30 điểm)

Lưu ý: 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
(40 điểm)
Câu hỏi 2: 
viên -

 (30 điểm)
Câu hỏi 3: 

30/2009/TT-

thông ? (30 điểm)

Lưu ý

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở


Câu hỏi 1: 
           -CP ngày

 (40 điểm)
Câu hỏi 2:  
 12/2011/TT-

(30 điểm)
Câu hỏi 3: 
              
30/2009/TT-

thông ? (30 điểm)


Lưu ý


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1:          
 
-

 (40 điểm)
Câu hỏi 2: 
-

(30 điểm)
Câu hỏi 3: 
-

 (30 điểm)Lưu ý


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 19
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở


Câu hỏi 1: c
             
15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: 
12/2011/TT-


  , 






? (30 điểm)
Câu hỏi 3:             
30/2009/TT-

thông
(30 điểm)


Lưu ý: 
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
(40 điểm)
Câu hỏi 2: có nh

nào 12/2011/TT-

28/3/2011 










, 

















 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: The       - 
 
              
hí nào ? (30 điểm)


Lưu ý: 


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 21
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
 (40 điểm)
Câu hỏi 2: 
nào 12/2011/TT-

28/3/2011 








 


, 
















? (30 điểm)
Câu hỏi 3:             
30/2009/TT- ban hành

thông
(30 điểm)


Lưu ý: 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 22
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở


Câu hỏi 1: 
(40 điểm)
Câu hỏi 2: 
 12/2011/TT-


 









, 

















? (30 điểm)
Câu hỏi 3: 
-
 
 ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
2010 ? (40
điểm)
Câu hỏi 2: 
12/2011/TT-


 










, 





ng
? (30 điểm)
Câu hỏi 3: 
- ban hành
 
thông
(30 điểm)

Lưu ý: 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
-

(40 điểm)
Câu hỏi 2: 

nào 12/2011/TT-


 









, 

















 ? (30 điểm)
Câu hỏi 3:            
30/2009/TT- ban hành

thông
chí nào ? (30 điểm)

Lưu ý: 
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: 
(40 điểm)
Câu hỏi 2: 
TT-

(30 điểm)
Câu hỏi 3: 
-
             
(30 điểm)


Lưu ý: 


×