Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức nhân viên thư viện hoặc thư viện, thiết bị (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án của bộ đề)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.26 KB, 30 trang )

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn thứ 4 về tổ chức hoạt động
đối với cán bộ làm công tác Thư viện được Quy định tại Quyết định số
01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban
hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm )
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn thứ 2 về cơ sở vật chất
phòng thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày
02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn
thư viện trường phổ thông ? ( 30 điểm )


Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

- 2 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy
định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kế hoạch kinh phí hoạt động của thư
viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện
trường phổ thông ? ( 30 điểm )
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết hướng dẫn sử dụng thư viện được quy
định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ?
(30 điểm)


Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

- 3 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03

CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được
quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động của thư viện được Quy định
tại quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động phối hợp trong công tác thư
viện được Quy định tại quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện
trường phổ thông ? (30 điểm)


Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

- 4 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ :04
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các danh hiệu thư viện được quy định
tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hướng dẫn sử dụng thư viện được quy
định tại Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30
điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


- 5 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05

CHỨC DANH: Nhận viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết căn cứ vào nội dung đánh giá
viên chức được phân loại như thế nào theo quy định tại Luật Viên chức
ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phòng
thư viện được quy định tại Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư
viện trường phổ thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình công nhận danh hiệu thư viện
được Quy định tại quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ
thông ? (30 điểm)Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

- 6 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lí kỉ luật được
quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ
quy định về xử lí kỉ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn
trả của viên chức ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc mua thêm sách bằng các nguồn
kinh phí ngoài ngân sách hằng năm với mỗi học sinh được quy định tại Công
văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc kiểm kê, thanh lí sách được
quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường
phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu- 7 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động

nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? ( 40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định đối với cán bộ làm công tác
thư viện trường học tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về hoạt động của thư viện
trường học tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm).

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- 8 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết theo quy định tại Luật Viên chức ngày
15/11/2010 quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như
thể nào ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết theo Công văn số 11185/GDTH ngày
17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn
thư viện trường phổ thông quy định về phòng thư viện như thế nào? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các danh hiệu thư viện được quy định
tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30
điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


- 9 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm

được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiết bị chuyên dùng của thư viện
trường phổ thông được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày
02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn
thư viện trường phổ thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về kiểm kê, thanh lý tài sản
của thư viện trường phổ thông được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-
BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy
định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


- 10 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 10
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền của viên chức về hoạt động
nghề nghiệp quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu 05 tiêu chuẩn của thư viện trường phổ thông
được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGĐT ngày 02/11/2003 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ
thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các danh hiệu thư viện được quy định tại
Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu- 11 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh( hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên

chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng được quy định tại Quyết định
số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiết bị chuyên dùng của thư viện
được quy định tại Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông? (30
điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kế hoạch, kinh phí hoạt động của thư
viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện
trường phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- 12 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12
Chức danh: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề
nghiệp quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kế hoạch, kinh phí hoạt động của thư
viện quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ
thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu Tiêu chuẩn thứ năm về quản lý thư viện
quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


- 13 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và

các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong Luật Viên chức ngày
15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết theo Quyết định số 01/2003/QĐ-
BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về
tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, sách nghiệp vụ của giáo viên gồm những
loại nào ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết theo Quyết định số 01/2003/QĐ-
BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thư
viện có các danh hiệu nào?(30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

- 14 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi
được quy định trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết theo Quyết định số 01/2003/QĐ-
BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các trang thiết
bị chuyên dùng của thư viện được quy định như nào? ( (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các loại báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh của
thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày
02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

- 15 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện


Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được
quy định trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nội dung tiêu chuẩn thứ năm của thư
viện về công tác bảo quản, kiểm kê, thanh lý được quy định tại Quyết định số
01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nói rõ số lượng sách tham khảo phải đạt số bình
quân như thế nào được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày
02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệuĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16
- 16 -
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt
động nghề nghiệp được quy định trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các danh hiệu thư viện được quy định
tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu rõ nội dung Điều 12 quy định hoạt động
của thư viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu- 17 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết quy trình công nhận thư viện theo
Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu nội dung Điều 12 quy định hoạt động của
thư viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu- 18 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010,
hàng năm căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân loại như thế nào ?
(40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy trình bày kế hoạch, kinh phí hoạt động của thư
viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết các danh hiệu thư viện được quy định
tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu- 19 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 19
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động
nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ?
(40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu những tiêu chuẩn về Sách giáo khoa,
Sách nghiệp vụ của Giáo viên trong thư viện Trường phổ thông theo Quyết định
số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu
chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu những qui định về tổ chức, quản lý và
cán bộ làm công tác thư viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày
02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ
thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

- 20 -

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 20
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động
nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu những tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để
phục vụ cho thư viện Trường phổ thông theo Quyết định số 01/2003/QĐ-
BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện
Trường phổ thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các quy trình về công nhận danh hiệu
thư viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


- 21 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 21
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương
và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định tại Luật Viên chức ngày
15/11/2010 ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu những tiêu chuẩn về Sách tham khảo
trong thư viện Trường phổ thông theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày
02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ
thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các danh hiệu thư viện Trường phổ
thông theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


- 22 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 22
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi
được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu những tiêu chuẩn về báo, tạp chí, bản
đồ và tranh ảnh giáo dục, bảng giá giáo khoa trong thư viện Trường phổ thông
theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung hoạt động của thư viện theo
Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu- 23 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 23
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt
động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40
điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu những tiêu chuẩn về nghiệp vụ thư
viện Trường phổ thông theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày
02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ
thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung kế hoạch, kinh phí hoạt động
của thư viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


- 24 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được
làm quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu tiêu chuẩn về quản lý thư viện theo
Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu việc phối hợp trong công tác thư viện
về tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày
02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ
thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu- 25 -
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25
CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về phòng thư viện trường phổ

thông ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003
của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các nội dung của tiêu chuẩn về nghiệp vụ
quy định tại Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường
phổ thông ? (30 điểm)


Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


×