Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

quá trình hình thành và phát triển của công ty tnhh xây dựng hà trung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.9 KB, 79 trang )





 !"#######################################################################################$
 %&"############################################################################################################'
 
 !"#$!% $&'()*&'%+,-+./&'01$&'
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung########(
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung 9
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công tyTNHH xây dựng Hà Trung 10
1.4 Chức năng nhiệm vụ của công ty.

14
)#*#)+,-./.0-12-3.045######################################################################################)*
)#*#$+6789:-12-3.045######################################################################################)
)#*#;<-=6>8?@.+A8###########################################################################################)
)#*#*B54CD.+-3.0.0+7##########################################################################################)E
)#*#+F.04+BG.HI69JK+LK+/.8J3.0454C@6MB24CN.0MBO4CD.++NP4=Q.0#
####################################################################################################################################)R
)#*#ES4MB@+NP4=Q.0K6.+TN2.+-123.045.+F.0./8MB2###########################$U
 2&3456789:4;<;
4;=>
> -&%? ! @A%BC&'D1EF%"&'>
2.1Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính.

21
2.2Vị thế và khả năng cạnh tranh của công ty.

22
2.3 Thực trạng Marketing trong Công ty xây dựng Hà Trung.24
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)



2.4 Xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty xây dựng Hà Trung.

24
              


        


               !

"
            #  $     !

%
            &'  

%
"  (  )  *      +,        +,

%
G -&%? %H&  H& D@BC&'I%")&JK&'>
3.1.Đặc điểm lao động của công ty xây dựng Hà Trung


28
3.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương.

31
  -  ./    01  2    3


  45  5  6  (    01    7  /.    01
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
$





;#$#$#)+Y.4]-+H2N=Q.0##########################################################################################;;
58-23

%
LH&  H&  "M ?(0'"!% 0& L>
4.1 Phân loại chi phí của công ty.

42
4.2 Phân loại theo yếu tố chi phí

43
4.3. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm

43

4.4. Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí

43
4.5. Phân loại theo quan hệ của chi phí và khối lượng công việc sản phẩm hoàn
thành.

44
4.6 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

45
4.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm

45
4.8 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành toàn bộ

46
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
;



9:;<="
9      :  =  

%
9        &/.  /

>
9  4?          &/.



4.9 Tính giá thành sản phẩm

51
@  A    )!  B  0       !  C  


@   D-             !    A  E


@D#55=3


5. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

55
FG/0123

"
F#0$

">
D#G/237!>
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
*




"

D#-.//H$

"
+1$IB/-J

""
"K?&L5523

"@
":M/0)!

"@
":MH

%
66:N=O
6P89:4;<;4;=Q
3.1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của công ty

71
K?&LN=G/501&/.
  2  A  E

%
3.1.2 Những nguyên nhân làm nên thành công và những nguyên nhân tạo ra
những hạn chế cho công ty

74
  :/EB  #  !  B    A  2  A  E
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5






%
  :/EB  #      M      2  A  E

%
3.2 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty

75
RSTQ
;UN9NV
8 C".$&' 1D&'
@.0U) ;8N7SW654 ))
@.0U$ RNXY )
@.0U; Z[3 $)
@.0U* 36454N\ $'
@.0U ;8N]3S5

$(
@.0UE YYN7^T<; $R
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
E



@.0U' YY^T<;


;U
@.0U( _:S;467<;4;= ;)
@.0UR 3YYS;467N`a
NR67=6]b;`>ccd>c
;;
@.0)U 848`8:S;467>`>cce\
>cc
;*
@.0)) 848`8:S;467>`>cc\
>c
;
@.0)$ f^Sg_ ;(
@.0); fY $
@.0)* Th3I4N7<;

;
@.0) N9 N4  4 R 9  45 678
<;4;=&ij>cce(0>cc
E
@.0)E N9 N4  4 R 9  45 678
<;4;=&ij>cc(0>c
'
@.0)' N96]R4<;%k&ij
>cceBl&>c
R
@.0)( N93_:89
&ij>cc(0>c#
E;
@.0)R N93_:m]
&ij>cc(0>c

E
@.0$U N9=8];4#$DG&ij>cceI>ccI
>c
EE
@.0$) 78]Z[3_N9 E'
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
'



Sn"o62$
[^.0+6706ONT:--12._-42=2.04CN.0MBO4CD.+`Y5T^.09J+O44C6>..+a8
bc4Kd`B4+S06ONT:--12-O-._-4CN.0K+B9^-9J4CZ.4+S066e9D9G5967-+f-
4G=6=36964+^-+J.+HJ8Q4b67.+O+67BMB@=g.0=c.=h9J=2.0=_I-O
T:.04P6-O-4C_i.0=P6+f-4P6V67428eK+3.0.+F.0-+j4CN.0-O-.0J.+Kk4+BG4
8J-@4CN.0-O-.0J.+K6.+4S`h+Q6K+O-#l696?6.+96Z.-O-.0+J.+K6.+4S4+D
967-4m-+,--O-=I44+^-4G4P6-O--3.045e.+J8O5e`].0+67###HJ8Q4967-Cn4
-W.4+6S406g?6.+96Z.46S-G.e4D8+6>B9JHJ8MBo.968364C_i.0HJ8967-4+^-
4S4p=L9G.T:.0-O-K6S.4+,-=h+f-4G=_I-q.+J4C_i.09JN=6rBK67.HJ8
967-4+^-4S8Q4-O-+H6.++NP4?O.04PN#s.04+i6=Y5-t.0HJ-u+Q606g.+J
4C_i.0.+D..+G.=O.+06O=_I-=g.0eK+O-+MB2.+67BMB@=JN4PN-128D.+-t.0
.+_=O.+06O=_I-4CD.+=QeK+@./.046S4+Be+f-H^--128v6?6.+96Z.#
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
(



_I-?^+_.0Tw..+6744D.+-124+W506ONTrần Xuân Kiên -x.0?^06g=y-12
-O.bQ-3.0.+Y.96Z.3.045`Y5T^.0JCB.0#z8=h-LE4BW.4+^-
4G4P6-3.045e4CN.0E4BW.4+^-4G4P6=Y5=h06go8-L8Q4-O6.+D.=W5=19J

4NJ.T67.+u.9r9264C{9J4W8MB2.4Cf.0-12MB@.4Cd4CN.0TN2.+.0+67=s.0
4+i69G.T:.08Q4-O-+-:4+>+u..+F.0K6S.4+,-=h+f-9JN4CN.0=6rBK67.4+^-
4S#BO4CD.+4+^-4G-t.006go8+6>B=_I-MBO4CD.+?@.`Bn44+^-4S9J-O-H|.+
9^-MB@.H}+NP4=Q.0?@.`Bn4K6.+TN2.+-ub@.4CN.0-3.045#z8=h.c8=_I-
.+F.0.Q6TB.09r
 74+l.0KS+NP-+-12-3.045
 u-nB4m-+,--12-3.045
 BO4CD.+MB@.H}T^O.=WB4_
 NP4=Q.082CKo46.0-12-3.045
 NP4=Q.0?@.`Bn49J=6rB=Q?@.`Bn4 4CN.0-3.045#
VD.Q6TB.0.0+6Z.-,B9J4D8+6>B-12b@.=r-_u.04+^-4GHJ4_u.0=l6CQ.0
.Z.4CN.08Q4K+N@.04+i6062..0c.~E4BW.•b@.bON-ON4+^-4GK+3.04+>4CO.+
K+€6.+6rB4+6SB?L4eCn48N.0.+G.=_I-?^-+jb@N=L.00L-12-O-4+W5-3e-x.0
-O--3-+ge2.+-+d4CN.03.045`Y5T^.0JCB.0#z8`6.-+Y.4+J.+
-@8u.•
4/EBOE>"7!>
Nguyễn Danh Huy.
 2& d=
 !"#$!% $&'()*&'%+,-+./&'01$&'
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
R



‚Z.3.0453.045`Y5T^.0JCB.0
‚6O8=l--3.045~ƒ.0•0B5\.C_i.0+Y.
‚d2-+j[l.+JR4m)E+_i.0s.0B2.0+J.++l+O6
0B5Z.j.++O60B5Z.
‚[l=67.4+NP6U$(U;(***U

‚h?l4+BS*EUU$(;E;R
3.045`Y5T^.0JCB.046r.4+Y.HJ=Q6`Y5T^.04_.+Y.-+B5Z.
=6`Y5T^.0-O--3.04CD.+4CN.0.0J.+MBY.=Q6#
p./8)R(R)RR)4+280629JN=Q6`Y5T^.0-123.045`Y5T^.0.+Jq
c-+O6-t.25HJ3.045m+W.=34+d+O60B5Z.#N5ZB-WBMB@.H}9J
+O44C6>.=S../8)RR4+J.+HGX].0+67`Y5T^.0JCB.04+oNMB5S4=d.+?l
$U*„".0J5U(„*„)RR-12"4j.+c-+O6-n#+,.0-+j+J.+.0+r
`Y5T^.0?l(*„XTN[q`Y5T^.0-n#
B5C2=i69J+NP4=Q.0-+_2HYB.+_.03.045`Y5T^.0JCB.0
=h-L.+6rB-l0c.04CN.04D8K6S84+d4C_i.0+NP4=Q.0e-L.+6rB+D.+4+,-+B5
=Q.09l.?@.`Bn4eK+3.0.0p.0=WB4_e=m6864C2.04+6S4bde.Y.0-2N4CD.+=Q
MB@.H}-12-O.bQe425.0+r-12Kk?_9J-3.0.+Y.…-+].+.+i-L=_i.0Hl6=g.0
=c.=6=3696-O-b67.+O4+]-++I.Z.TN2.+4+BeHI6.+BG.=L.00L-+N
[K+3.0.0p.0=_I-.Y.0-2N#S..25e3.045=h4+^-?^=,.09F.04CN.0
8364C_i.0-P.+4C2.+K+l-H674-12.r.K6.+4S4+d4C_i.0=2.0+O44C6>.8P.+#
+O.0)$$UU)X].0+67`Y5T^.0JCB.0-+B5>.4+J.+3.045
`Y5T^.0JCB.0bl.4+J.+96Z.4+oN06n5-+,.0.+G.=/.0K}K6.+TN2.+?l
)'U$UUUU*ETN[qKS+NP-+9J=WB4_-nHW.4+,.0J5$*4+O.0;./8$U))#Q6
=s.0MB@.4Cd0s8*4+J.+96Z.
)ƒ.00B5\.C_i.0+Y. L?l9l.0LEeR*†
$JJ.0+d+J.+ L?l9l.0L)e)*†
;JJ.0+d+15 L?l9l.0L;$e*E†
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)U



*ƒ.00B5\.D.++2.+ L?l9l.0LUe*E†
ƒ.00B5\.C_i.0+Y.-L?l9l.0L-2N.+n4HJ8+14d-++Q6=s.04+J.+
96Z.K6Z806O8=l--3.045#

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung
3.045`Y5T^.0JCB.0HJTN2.+.0+67-LMB583?@.`Bn4
4+BQ-HNP69p2#74+l.0?@.`Bn4K6.+TN2.+-123.0450s8+268<43.0.0+7
?@.`Bn49J4m-+,-?@.`Bn4#
3.0.0+7?@.`Bn43.045HJTN2.+.0+67+NP4=Q.0K6.+TN2.+-+15SB
9r4+6S4KSe`Y5T^.0-3.04CD.+062N4+3.04+B‡HI6#3.0.0+74+6-3.0`Y5T^.0
-+15SB-123.045HJ4+1-3.0KS4+I96-u066eHJHNP6+D.+?@.`Bn406@.=u.#
3.0.0+7`@.`Bn44CN.04+6-3.0`Y5T^.0-123.0450s8U*0626=NP.
=_I-K+O6MBO4.+_?2B
626=NP.)+BA.bd8<4ba.0`Y5T^.0ba.08O5?2.e169J4+6-3.0#
626=NP.$GKS4.0B5Z.9G4H67Be-3.0.+Y.`Y5T^.0=S.+67.4C_i.0`Y5
T^.0#0B5Z.9G4H67B`Y5=_I-9G.-+B5>.ebl-Tyba.08O5-ABe8O59G.4+/.0+N<-
ba.04+1-3.0=l6969d4C]8O58L-K+3.09JN=_I-#
626=NP.;+^-+67.062-3.0`Y5Hc4P6-3.04C_i.0`Y5T^.0#
O54CQ.bZ43.062-3.0+v.+I=O-O49J.0`68/.04+oN-n+l6
4+6S4KS=>4PN4+J.+9F2bZ43.0#
O5+J.e8O5-c4e8O5-_2+B5>.0P-+e9F2`Y5e9F2bZ43.0=S..u6-+S
4PN-nBK67.`Y5T^.0#
O5=W8W8+v.+IbZ43.0#
626=NP.*NJ.4+67.e46S.+J.+.0+6784+BeK6>84C2ba.0-O-4+6S4bd
=NH_i.0O54Cc-=d2e4+_-Kˆ…
3.04O-4m-+,-?@.`Bn4-12-3.045=_I-4+^-+67.4CZ.-u?q-3.0.0+7
4+6-3.0`Y5T^.0#O--3.0967-=_I-46S.+J.+q=Q64+6-3.0-x.096?^+l6
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
))



+I.+d.+J.006F2-O-4m=Q6-+B5Z.83.K+O-4CN.0-3.045#+oN-3.0.0+74+6
-3.0`Y5T^.0967-?@.`Bn4=_I-4m-+,-4+^-+67.4+oN-O-b_-.+_?2B

)#2.6O8=l--3.045K}KS4+I=s.0`Y5T^.0?2B=L062N.+6789:
?@.`Bn4-+N=Q6`Y5T^.0#
$#3.0.+Y.-12=Q6`Y5T^.0+l6+I96=Q64+6-3.0-u0664+^-+67.
-3.04O--+BA.bd8<4ba.0`Y5T^.0#3.04O--+BA.bd0s8.+F.0967-?2B
‚m8Q-62-3.0HcT^.0e4+ONTyeHBY.-+B5>.-l4+2e06J.06ON#
‚m?c462-3.0eHcT^.0-l44+ˆebZ43.0#
‚m-u066c=<4e9G.+J.+eb@NT_y.0e?‰2-+F28O54+6-3.0#
;#+{.0Kk4+BG4-x.0-O.bQ06O8?O4-12=Q64m-+,-.0+6784+Be4+^-
+67.b@N+J.+-3.04CD.+#
*#+{.0KS+NP-+KS4+I96+{.0KS4NO.4J6-+].+4+^-+67.4+2.+MB5S4
4NO.96bZ.#
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công tyTNHH xây dựng Hà Trung
#[u=s4m-+,-bQ8O5MB@.H}
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)$
6O8=l--3.045
+L06O8=l-
+{.09G44_ +{.0KS4NO. +{.0Kk4+BG4
Q6
`Y5
T^.0
?l)
Q6
`Y5
T^.0
?l$
Q6
`Y5
T^.0
?l;

Q6
`Y5
T^.0
?l*
Đội

khí
số 6
Đội
điện
nước
số 7
Đội
sản
xuất
mộc
O-4m?@.`Bn4.+€
Q6=s.04+J.+96Z.




P:/HQDRS
Np&'c;8N7SW654
8 q(0%r&  s(
' )&' "tM
B0@%A@
8u
&ij


) 0B5\.C_i.0+Y. 6O8=l- k?_X )(
$ 0B5\.D.++2.+ # k?_X )E
; J.0+d+15 Š596Z. K6.+4S )
* J.0+d+J.+ Š596Z. K6.+4S )*
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
);



 3.0+d@5 S4NO.4C_q.0 ‰.+Y. )$
E 0B5\.FB+,- C_i.0+{.0Kk4+BG4 P6+f-
.0NP6.0F
)E
' <.0V/.I6 C_q.0+{.04+6S4KS `Y5
T^.0
)$
( CW.+d6Z. +{.0VG44_ KS4NO. *
P:/HQDRS

#+,-./.0.+6789:-12bQ8O5MB@.H}
2.MB@.4Cd
‚+,-./.0
J-uMB2.MB@.H}-3.045e-L4NJ.MB5r..+Y.T2.+-3.045=>MB5S4=d.+
8f69n.=rH6Z.MB2.=S.8:-=]-+9JMB5r.HI6-12-3.045#
‚+6789:
B5S4=d.+-+6S.H_I-+O44C6>.e06@6+O4+d4C_i.0e-3.0.0+7?@.`Bn4-12
-3.045#
2.MB@.4Cd+Z-+BA.-O-+I=s.0e925-+N9259J-O-+I=s.0-L06O4Cd
H.+u.+N<-ba.09l.=6rBH7-12-3.045#
2.MB@.4Cdbm.+678e86\..+678eK+o.4+_q.0eK‡HBG49JMB5S4=d.+8,-

H_u.0-1206O8=l-eKS4NO.4C_q.0#
2.MB@.4Cd-LMB5r.8B2HP6K+3.0MBO)U†?l-m+W.=hbO.#
+ZTB574-O-.Q6MB5eMB5-+S9J.+F.09n.=rK+O-4+oN=r.0+d-126O8
=l--3.045#
6O8=l-
‚+,-./.0
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)*



6rB+J.++NP4=Q.0-12-3.0459J-+dB4CO-+.+6784C_-b2.MB@.4Cd9r
967-4+^-+67.-O-MB5r.9J.+6789:=_I-062N#
‚+6789:
B@.H}=6rB+J.+8f6+NP4=Q.0?@.`Bn4K6.+TN2.+-12-3.0454+oN=g.0
.0+dMB5S49JMB5S4=d.+-12b2.MB@.4Cd#6O8=l-MB@.H}9JK+264+O-8f6
.0Bs.H^--12-3.045.+_4+d4C_i.0eH2N=Q.0e9l.e4J6?@.e=n4=264+oN+_u.0O.
=h=_I-+ZTB574=>=P4=_I-+67BMB@-2N#
XY5T^.09J4CD.+b2.MB@.4Cd+ZTB574-+6S.H_I-+O44C6>.4CB.09JTJ6
+P.-12-3.045#
J.0MB}e./8+N<-bn44+_i.0+@6bON-ONb2.MB@.4Cd9rKS4MB@4+^-
+67.eKS+NP-+9J+_u.0+_.0.+6789:?@.`Bn4K6.+TN2.+#
CD.+b2.MB@.4Cd+ZTB574.Q6MB5H2N=Q.0eMB5-+S+Y.+l64+B.+Ge
MB5-+S4B5>.T:.09J=JN4PNH2N=Q.0#
+{.0KS+NP-+K6.+TN2.+L4CO-+.+678`Y5T^.0KS+NP-+?@.`Bn4
K6.+TN2.+9J=WB4_+O44C6>.e4m-+,-4+^-+67.-O--+j46ZBKS+NP-+?@.`Bn4-12
-3.045e4+oNT‹6=3.=l-4m.0+IKS+NP-+?@.`Bn4#
+{.09G44_e`oe8O5-+dB4CO-+.+678+Y.-3.0`oe8O5-+N-O--3.0
4CD.+-+N+IH}e-+dB4CO-+.+6780f64+I?‰2-+F2K+68O5+€.0e-B.0,.09G44_
4+6S4bde-x.096-O-+{.0b2.H6Z.MB2.K6>84C2-+n4H_I.0e?lH_I.0+J.0+NO

.+GK+N4+2.+MB5S44NO.9G44_#
+{.0T^O.Kk4+BG4`Y5T^.0-+dB4CO-+.+678.0+6Z.-,Be4+A8=d.+T^
O.eHG+s?u4+28062=nB4+WB`Y5T^.0#
+{.04J6-+].+KS4NO.-+dB4CO-+.+678MB@.H}-n46r.9l.-+N-O-`]
.0+67e4m=Q6e+P-+4NO.-+646S4e4m.0+I-O-.0+679:K6.+4S+O4?6.+e+Y.
4]-+4D.++D.+4J6-+].+-12-3.045e-B.0-n.+F.04+3.046.4J6-+].+-+N06O8
=l--3.045-LMB5S4=d.+?@.`Bn4K6.+TN2.+4+]-++IHGKS+NP-+MBk46r.
H_u.0eX…
2.=6rB+J.+4+6-3.0-+dB4CO-+.+678-+].+4CN.0967-4m-+,-9J46S.=Q
4+6-3.0-O--3.04CD.+#
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)



B5HJTN2.+.0+67MB5839p2.+_.0-3.045=h-+g4Cf.0=S.?^+O44C6>.HYB
TJ6#u-nBMB@.H}-12-3.045=_I-4m-+,-4CZ.-u?q-O-.0B5Z.4c-
‚+x+I96-u-+SMB@.4CdTN2.+.0+67+J._-4CN.0.r.K6.+4S4+d
4C_i.0#
‚L8:-46ZB-+6S.H_I-4+l.0.+n4#
‚L-+S=Q4CO-+.+678C‹CJ.0eMB5r.+P.9J4CO-+.+678-Y.`,.096.+2B#
‚L?^-+j+B54+l.0.+n49JN8Q4=WB8l6e=s.04+i6-L?^8r8TŒN9r4m
-+,-#
‚@N=@84/.0+67BMB@4CN.0K6.+TN2.+-12-3.045#
1.4 Chức năng nhiệm vụ của công ty.
)#*#)+,-./.0-12-3.045#
\+6-3.0`Y5T^.0-O--3.04CD.+TY.T:.0e-3.0.0+67e062N4+3.04+15HI6e+P
4W.0=34+de-n4+NO4._-9J4+6S4KSe4+6-3.04C2.04C].Q6e.0NP64+n4#
XY5T^.0MB@.H}bn4=Q.0?@.~+j=_I-+ˆ+NP4=Q.04CN.0K+B3.K+m-12
+OHBG4•

6.+TN2.+ebB3.bO.9G4H67B`Y5T^.0
c=<4=_i.0TY5=67.9J4CP8=67.#
[2.16=JN=c=n4-3.04CD.+#
62-3.09JHc=<4KS4-nBK68HNP6=Y.T:.0#
XY5T^.09JK6.+TN2.+K+B-3.0.0+67eK+B9B6-+u606@64C]9JTBHd-+#
6.+TN2.+K+O-+?P..+J+J.0#
_9n.9J=WB4_=nB4+WB#
)#*#$+6789:-12-3.045#
[‰T:.09JMB@.H}4l4e=g.08:-=]-+.0Bs.9l.4^-L#Z.-P.+=L?‰T:.04+oN
=g.0-+S=Q+67.+J.+e=@8b@N06F9F.0+NP4=Q.0K6.+TN2.+.0J5-J.0+O4
4C6>.#
+3.0.0p.0-@646S.-O-4C2.04+6S4bde=_246S.bQK+N2+f-Kk4+BG49JN-O-
+NP4=Q.0?@.`Bn4K6.+TN2.+.+a882.0HP6+67BMB@-+N-O--3.04CD.+`Y5
T^.0#
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)E



[@.`Bn4e4+6-3.0-3.04CD.+`Y5T^.04+oN=g.04+6S4KSeMB54CD.+46ZB-+BA.-@
9rKke8k4+BG4=O,.0.+B-WB-12K+O-++J.0#PN.r.4@.09F.0-+c--+N-3.0
454CN.0-3.0-BQ-`Y5T^.03.045#
)#*#;<-=6>8?@.+A8#
3.045`Y5T^.0JCB.0-L?@.+A8-+].+HJ-O--3.04CD.+`Y5T^.0
TY.T:.0e-LMB683H.e4+i6062.4+6-3.0HYBTJ6ebr.=•-L-+n4H_I.09J=@8
b@N-@9r8<4Kke8k4+BG4#N9G5b2.Hh.+=PN3.045+@6HGT^4NO.e4+6S4KSe
4+A84C23.04CD.+###BO4CD.+4+6-3.0`Y5T^.0+@6=g.0bJ6b@.e4+oN=g.0
4+6S4KS-12b@.9Že=g.0+OHBG4#
O--3.04CD.+4+6-3.0=_I-OT:.04].+4+oN=u.06O4+3.0bON-126Z.[q
XY5T^.04P6j.+e=s.04+i64+oN4+€24+BG.96+1=WB4_=>4+^-+67.e#+].+9D

9G56O9G44_+J.0+L2-124p.08<4+J.0HJK+3.0m.=d.+HB3.HB3.4+25=m64+oN
+O.0e4+oNB]#
3.04CD.+`Y5T^.0HJ=6>8-l=d.+=>HJ8967--{.-O-HNP68O58L-e4+6S4bd4+6
-3.0+@6T6-+B5>.4+oN4p.0=d2=6>8#
[@.+A8-123.0454p4+i6062.K+q6-3.0=S.K+6KS44+,--3.04CD.+ebJ.062N
9J=_29JN?‰T:.0HJ8Q44+i6062.TJ6#L+:-4+BQ-9JMB583e4].++,-4P9r
Kk4+BG4-124p.0-3.04CD.+#CN.0 MBO 4CD.+4+6-3.0-3.04CD.+4+D=_I--+62
4+J.+.+6rB0626=NP.e-3.0967-K+O-.+2B+_i.08Q4-3.04CD.+4+D=_I--+62
.+_?2B
‚+W.8L.0
‚+W.4+Y.
‚+W.+NJ.4+67.
‚+W.-n4+NO4._-
‚+W.-n=67.9J4+BH36-+l.0?ˆ4
‚+W.-+l.08l6-3.04CD.+
+64+6-3.0-O-+W.-123.04CD.+4+Db2N0s8-O--3.0967-H..+€e-O--3.0
967-=_I-T6\.C2-@.0NJ64Ci69J-+dB@.++_q.0-124+i646S4.+_8B2ebhNeHt###
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)'



VD9G5T\0Y@.++_q.0-L+P6=S.46S.=Q4+6-3.0-t.0.+_-+n4H_I.0-3.0
4CD.+#
)#*#*B54CD.+-3.0.0+7
3.045XY5T^.0JCB.0HB3.HB3.-@646S.Kk4+BG49JOT:.0.+F.0
-3.0.0+7+67.=P6.+n4=>+:-9:4+6-3.0-3.04CD.+#
Np&'c>RNXY
 r&% "l%vw
8u

Jx&'
 *&'yu
Ez% ${%
 ?&
J|yp&
,$}%
 $Cyo
~$
; N   • €
 RNX6•I‚ƒ
) g2T6o•oHU U; 4n.  3.045
$ g2T6o•oHE U; ;#4n.  3.045
; g24+15H^B-zE U$ E4n. 3.045
* O5ˆ-f-4+15H^-~)*U4n.• U$ (U)*U4n. +G4 3.045
 RNXƒ4;m
) O5K+N2.-f-.+s6 ; 42H62 3.045
$ O5K+N2.=n46-42-+6);U„* U$ +G4 3.045
; +6S4bd-u=67.=6rB-+S9J4+B+s6
TB.0Td-+o4N.64o
U; +G4‚V 3.045
* AB+:-9:642-+6);U U) •)(4n. +G4 3.045
 O5Hf--O4[N6H8o- U$ +G4 3.045
E 3.‚4n8HI ) V674.28 3.045
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)(



 RNX8„S…I6g† 3.045
) O5`O-HG4K68-N U 3.045 +G4 3.045

$ O5HBbO.+4+ˆ U; 3.045 +G4 3.045
; O5=JNKN824?B-$UU U* 3.045 +G4 3.045
* O5HBCB.0 U 3.045 ,- 3.045
 O5?2.4^+J.+ U; 3.045 +G4 3.045
E O5C@6 U$ ‘(#4n. ,- 3.045
' O5=W8-L- )$ )#(’ +G4 3.045
( O5=W8bJ. )U  3.045
R O5-c4bZ43.0.+^2 U$ $eK’ +G4 3.045
)U Xo9G.4@64_=m+B5.T26 )E )4n.  3.045
)) Xo4^=m282• )$ );4n. 02 3.045
 RNXN[
) O59G.4+/.0 )$ *#K’ 02e 3.045
$ O59G.4+/.04Cq.0Bi6 )U )UK0  3.045
; ABbJ.+Hl U •)E4n. +G4 3.045
* ABbO.+`]-+ U) •;(4n. ,- 3.045
 AB4+O U) •E8  3.045
E CP84CQ.T6=Q.0 U; J.MBl- 3.045
' Xo9G.-+B5>.bZ43.0 U* '8; J.MBl- 3.045
( Xobu8bZ43.0 U) +G4 3.045
R O54CQ.bZ43.0 U )U$UH]4 6Z.X3 3.045
)U O54CQ.9F2 )$ )UU)UH]4 V674.28 3.045
 RNX
) O5+O4=67. U* '’  3.045
$ O5-c44+ˆ U +G4 3.045
; O5Bl.4+ˆ UE  3.045
* O5+J.e-/4+u6 )U V674.28 3.045
 O5.ˆ.K+] U; +G4 3.045
E O5=W8bJ. UE )K’ +G4 3.045
' O5=W8Cx6 U )#K’ +G4 3.045
( O5bu8._-~`/.0• )U *-9 +G4 3.045

R O5bu8._-~=67.• )$ )$#(K’ +G4 3.045
)U O58J6e-/4 ;U  3.045
)) O5K+N2.bZ43.0 ) )$#K’ V674.28 3.045
)$ 6J.06ON4+ˆ-O-HNP6 $UU
bQ
V67428 3.045
); l+24+ˆ (UUU
8$
V67428
)* O5=W8-+P5 U )#K’ +G4
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)R



) O5K6.+9| U) +G4
)E O54+15bD.+ U$ +G4
)' O5K6>84C2-_i.0=Q4+oT U) +G4
)( O5K6>84C28wB4+‰.0+678 U) 02
)R s.0+s U) 02
$U “.+2UU’ ) V67428
$) “.+67BU’ $U V67428
$$ +x.04_6.+^2 )U V67428
$; s6.nB.+^2 )U V67428
P:/HQDRS
)#*#+F.04+BG.HI69JK+LK+/.8J3.0454C@6MB24CN.0MBO4CD.++NP4=Q.0#
”+BG.HI6
CN.0MBO4CD.++NP4=Q.0?@.`Bn4K6.+TN2.+-12-3.0454+D-3.045-L
.+F.04+BG.HI6.+_?2B
Vr=d2bJ.+NP4=Q.0+3.0.+F.0`Y5T^.0q4P64+J.++le4CN.04j.+8J

-{.q-O-4j.+HY.-G..Z.-LK+@./.0=_I-+_q.0.+F.0467.]-+9r-u?q+P4W.0e
.+F.0-+].+?O-+_B=h6-12+J._-OT:.04+oN4p.0K+B9^-4p.0j.+K+O-
.+2B
C:?qHJ8967--123.045.a8q9d4C]Cn44+BG.HI6-+N967-062N4+3.0=6
HP6#a84CZ.4C:-=_i.0-12+_i.0s.0B2.0HJ4B5S.=_i.0-+B.0-12-@
+J.++l+O60B5Z.e=6rBK67..J54+BG.HI6-+N967-062NTd-+K6.+TN2.+e
4C2N=m69r4+3.046.K6.+4S4+d4C_i.0e-3.0454^-+1=Q.04CN.0967-4^H^2-+f.
-O-+D.+4+,-K6.+TN2.+-12-3.045.+a8=O,.0.+B-WB4+d4C_i.0#
6O8=l--3.045HJ.0_i6Hh.+=PN-L./.0H^-9WTJ5T<.K6.+.0+678-L
.+6rB./8-3.04O-4CN.0H|.+9^-`Y5T^.0#Y5-t.0HJ=6rBK67..r.4@.0=>9G.
+J.+9J+O44C6>.-3.0454CN.04+i6K•+Q6.+GK6.+4SMBl-TY.#0NJ6C2-{.=Q6
.0t-O.bQ-3.0.+Y.96Z.4+288_Be06g967--+N6O8=l-e-L4CD.+=Q-+B5Z.
83.Kk4+BG4-2Ne-L425.0+rK+3.0.0p.0+f-+€6=>.Y.0-2N4CD.+=Q#
+d4C_i.0H2N=Q.04P6j.+.+JCn4Ts6TJN9J.0J5-J.0.+6rBH2N=Q.0=h
MB2=JN4PN.Z.967-4D8.0Bs..+Y.H^--+N-3.045Cn44+BG.HI6#
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
$U



V67428HJ._-=2.0+O44C6>..Z.967-`Y8.+GK6.+4S4+d4C_i.04CZ.
4+S06_L6=2.0=BI-MB2.4Y8-+].+9D9G54PN=6rBK67.4+BG.HI6-+N-O--3.045
4CN.0._-?@.`Bn4K6.+TN2.+4+280629JN-O-+NP4=Q.0K6.+4S-12j.+-t.0
.+_-12=n4._-#
0NJ6-O-5SB4l4CZ.4+D-+].+3.045XY5T^.0JCB.0-t.04^
4PNC2HI64+S-+N8D.+ba.0-O-+`Y5T^.0=_I--+v=,.0-@9rB54].-t.0.+_
-O-+NP4=Q.0=l6.Q6=l6.0NP64CN.0-3.045#3.045=@8b@N`Y5T^.0-O--3.0
4CD.+=h9J=2.04+6-3.0+@6=g.0-+n4H_I.04PN=_I-B54].=>K6.+TN2.+HYB
TJ6#
”+LK+/.

Z.-P.+.+F.04+BG.HI6q4CZ.4+D-3.0450<K+3.0]4.+F.0K+LK+/.#
3.045XY5T^.0JCB.0HJ-3.045`Y5T^.0.Z.=d2bJ.?@.
`Bn4K6.+TN2.+HJCn4CQ.0e+WB+S4+Y.4O.q-O-j.+K+O-.+2B-+].+9D9G5
967-MB@.H}e06O8?O4HJCn4+,-4PK+LK+/.#
Z.-P.+=L9D-3.045HJ8Q4N2.+.0+67.0NJ6MBl-TN2.+e+NP4=Q.0
4CN.0H|.+9^-`Y5Hce.+G.4+WB-O--3.04CD.+Cn4H..Z.9l.b€C2=>4+^-+67.
4+6-3.0-O--3.04CD.+-t.0Cn4H.4CN.0K+6=L-+j=_I-,.04C_-96?l9l..+n4
=d.+-+jK+6+NJ.4+J.+-3.04CD.+9J=_I-.0+6784+B4+D86=_I-4+2.+4NO.#N
9Y59n.=r9r9l.Cn4K+LK+/.#
CN.04+i6K•+Q6.+GK6.+4SMBl-4S=<-b674V67428062.+G?^K67.
–9JN=WB4+O.0U)„$UU'9p2MB2=h=O.+TnB8Q4b_-+O44C6>.-12.r.K6.+
4SV674.28#Y5HJ-u+Q6.+_.0-t.0HJ4+O.+4+,-H.=l696-O--3.045eN2.+
.0+67#+6062.+G–.r.K6.+4SHB3.HB3.8q-‰2=l696-3.045._-
.0NJ6=WB4_9JK6.+TN2.+9JN4CN.0._--+].+9D9G5967--P.+4C2.+4CN.0H|.+
9^-[X-12-O--3.0454CN.0._-.L6-+B.09J3.045XJCB.0
.L6C6Z.0HJCn4K+LK+/.#
)#*#ES4MB@+NP4=Q.0K6.+TN2.+-12-3.045.+F.0./8MB2
3.045=h4Cg.04+WB9J4+6-3.0.+6rB-3.04CD.+H..+€
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
$)



8

r&*&'%1H&
ij% "
*&'
8u%")&
) C:?q+6-:-b@N97364C_i.04j.+

+O60BZ.
$U)) LQQL‡‡ˆGB
$ C:?qHJ8967-`hY.+O.++gD.+ $U)) QQGQGLQe>B
; +J+67BbQ-+,-./.0x.0[u.p $U))
* C_i.08W8.N.`hY.+O6B57.P6
p
$U)) ‡QeGL‡ˆQB
 C_i.08W8.N.s.0•`h—-• $U)) >>ˆL‡QB
E C:?q`h.28{2B57.s.0‡ $U)U ‡L‡Lˆ‡e>cB
 0NJ6C2-{.-L-O- -3.04CD.+H..+€=h9J=2.04+6-3.08J-3.045
XJCB.0=hK}KS4#
P:/HQRS
 2& 3456789:4;<;
4;=
> -&%? ! @A%BC&'D1EF%"&'
67..25e-O-+NP4=Q.04CZ.4+d4C_i.0`Y5T^.0=2.0-P.+4C2.++S4?,-0250c4e
-O-+NP4=Q.0=nB4+WBe4+c.04+WB9JHI6.+BG.4+B9r+@6=@8b@N-+N?^4s.4P6
9J+O44C6>.-12TN2.+.0+67#Q4+_u.04+,-4l6_B06g-O-TN2.+.0+67
+_.0=S.8:-46ZB=rC29J=P4=_I-KS4MB@.+_8N.08Bl.HJ+NP-+=d.+-+6S.
H_I-2CKo46.0#+6S.H_I-2CKo46.0HJ-+6S.H_I--+,-./.0e.r.4@.0-+N967-
`Y5T^.0-O--+6S.H_I-K+O-4CN.0TN2.+.0+67.+_-+6S.H_I-?@.`Bn4e-+6S.
H_I-4J6-+].+…06g-+NTN2.+.0+67=d.++_.0=_I-+NP4=Q.0K6.+TN2.+-12
8D.+#
2.1Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính.
Np&'cGZ[3
PK;4Q0HS
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
$$




Z[ $UUR $U)U $U))
N2.+4+B4+BW.
LG>GeQe‡ LQL>>‡‡eLc >‡‡ˆeˆLGc>
6O9l.+J.0bO.
);#;$$#E$)#(* );#E'E#;UR#$;) $#;RR#*R#;()
I6.+BG.0Q
e‡Qeˆ c‡ˆeˆQQce >ˆeLcLe>
N2.+4+B4p
)#;'E#)( ;#*(E#E$ *#;E'#$)*
+6+]4J6-+].+
$*U#((E#*RE )$)#R#E)* $;'#*;)#)UR
+6+]
'U;#;U$#;' (E$#*(;#;( ($$#URU#')U
4+BW.4p
Lˆcˆ>‡ˆ ˆLc>ee >cL>ˆcG‡
+B.+GK+O-
;E#;E;#E;E $E#R')#*$R 
+6+]K+O-
)U#;R)#)'E $'#$U;#U' );#$*(#ER$
I6.+BG.K+O-
>ˆeQ>L‡c \>G>cQ ‰G>L‡e>Š
m.0
QQQQQ>ˆ ˆ‡e>> ecc‡>L
+6+]4+BS
)'#R**#*;) $)#$R$#;U (#*E;#$$U
I6.+BG.?2B4+BS
ˆGGG>eL ‡GQ‡e‡ G>ˆGLcL
P:/HQDR
S

3.045=hTB54CD4/.04C_q.0TN2.+4+B9JHI6.+BG.H6Z.4:-4CN.0./80W.=Y5e
8<-Tx=2.0-+dB@.++_q.0-124+i6K•K+1.0+N@.0K6.+4S#6rB.J5-+N4+n5?^
4+J.+-3.04CZ.H|.+9^-K6.+TN2.+e-t.0.+_?^.+P5bˆ.-12b2.Hh.+=PN4CN.0
MBO4CD.+MB@.H}=WB4_9J=6rB+J.++NP4=Q.0-3.045#Y5HJ8Q44CN.0.+F.0
4+S8P.+06g-3.045T\TJ.04+Y8.+G4+d4C_i.0˜=s.04+i6b@N=@89r4J6
-+].+K+64+^-+67.-+6S.H_I-86#
2.2 Vị thế và khả năng cạnh tranh của công ty.
 ™SB4l4+J.+-3.0
4CN.0.0+J.+
Cf.0
?l
3.045X
;*JQ6
3.045X
*'$
3.045X
D.+6.+
O.+
06O
6>8
?l
O.+
06O
6>8
?l
O.+
06O
6>8
?l
) +@./.04D8K6S8+I

=s.0
Ue$ $ Ue*U $ Ue*U ; UeEU
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
$;



$ ,-=Q+67.=P6-12
4+6S4bd
Ue) ; Ue* ; Ue* $ Ue;U
; +@./.0=O,.05ZB
-WB
Ue) * Ue*U $ Ue$U * Ue*U
* +@./.0+B5=Q.04J6
-+].+
Ue) ; Ue;U ; Ue;U ; Ue;U
 +B5=Q.0V
.+2.+.+n4
UeU * Ue$U $ Ue)U $ Ue)U
E 4+]-+,.0b6S.=Q.0
-12
Ue) ; Ue;U ; Ue;U $ Ue$U
' +n4H_I.0-3.04CD.+
Ue) * Ue*U ; Ue;U * Ue*U
( {.04CB.04+J.+-12
K+O-++J.0
UeU ; Ue) $ Ue)U $ Ue)U
R +6+]`ˆ44CZ.)
-x.0MB583
Ue) $ Ue$U ; Ue;U ) Ue)U

)U O--+].+?O-+H36KˆN
K+O-++J.0
UeU $ Ue)U ) UeU $ Ue)U
m.0?l ) $eR $e $e(
P:/HQDRT7!>>S
 B2824CG.4CZ.e436.+G.4+n5-3.045XY5T^.0JCB.0-LK+@./.0-P.+
4C2.+Cn4-2N?N96-O-=l64+1K+O-e4B5.+6Z.9w.-L.+6rB5SB=6>8#>4+^-+67.
8:-46ZB-128D.+e3.045JCB.0-W.+@6-L.+F.0-+6S.H_I--:4+>9J
+_u.0+_.0=6=g.0=c.#
2.3Thực trạng Marketing trong Công ty xây dựng Hà Trung.
NP4=Q.02CKo46.04CN.0-3.045+67..25HJ4^+D.+4+J.+q-O--nHh.+=PN9J
+{.0b2.-+,-./.0eK+3.0+Y.C‹-O--3.0967-eK+3.0`Y5T^.0+{.0b2.
82CKo46.0C6Z.0eTN9G59264C{9J4O-T:.0-1282CKo46.09w.-+_2=_I--3.045
K+264+O-4C674=>#
2.4. Xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty xây dựng Hà Trung.
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
$*



C_-K+6`Y5T^.0-O--+6S.H_I--+N-3.045JCB.0eTx.083+D.+[–
=>+Y.4]-+-O-=6>85SBe8P.+e-u+Q69J.0B5-u˜4p=LKS4+I-O-5SB4l=>=r
`Bn4+_u.0+_.0-:4+>#
+F.0-u+Q6~•
)+d4C_i.09G4H67B`Y5T^.0=2.0
4CN.04D.+4CP.0-B.0.+€+u.-WB#
$6r8./.0-12-O-=l64+14CZ.4+d
4C_i.046ZB4+:-+_28P.+
;3.045-L9d4C]0W..0Bs.8B2
.0B5Z.9G4H67B#

*+B-WB9r`Y5Hc-12K+O-++J.0
.0J58Q44/.0HZ.e8qC2.+6rB-u+Q6
-+N-3.045#
+B9^-4+d4C_i.0-+].+-L8,-
+nTw.-2N#
E+O4+67..+6rB4+d4C_i.086-{.
.N.4CŒ#
+F.0.0B5-u~•
)CD.+=QMB@.H}9J06O8?O4-O-T^
O.-12.+Y.96Z.4CN.0-3.045-+_24l4e
K+LMB@.H}-x.0Hg-.+6rB-3.04CD.+e
.+6rB+NP4=Q.0#
$NP4=Q.0=nB4+WB-P.+4C2.+025
0c4e-3.0459w.=2.0?‰T:.0+D.+4+,-
4C2.+4+WB06O4+ne.+_.0-+_2`ˆ4=S.
K+@./.0=@8b@NHI6.+BG.
4CN.04p.0T^O.#
;+6rB-3.045=2.0TW.TW.4+Y8
.+G9JN4+d4C_i.0=2.0-+6S806FeO
H^-9r8l6=oTf29r?^-P.+4C2.+4CN.0
4_u.0H26.<.0+u.#
+F.0=6>88P.+~[•
[)O58L-4+6S4bd+67.=P6e=@8b@N
=_I-MBO4CD.+`Y5HceK+@./.0-P.+
4C2.+-2N#
[$3.045=2.0-+6S8H|.+=_I-4+d
4C_i.09G4H67B`Y5T^.0e0W..+_=Q-
MB5r.9r+Y.+l6=S.-O-=P6H}9G4
H67B4CN.04j.+#
[;O--3.04CD.+=h`Y5T^.0=_I-

-+,.0.+G.=@8b@N-+n4H_I.0#
[*_I-=O.+06OHJ-3.045-+/8?L-
+F.0=6>85SB~–•
–)+6SB=Q6.0t-L-+B5Z.83.9r
MB@.H}9J06O8?O4-O--3.04CD.+
–$ +_2-L=Q6.0t-+B5Z..0+6Z.
-,B4D.++D.+9J+NP-+=d.+-O--+6S.
H_I--+N-3.045
–;3.045XD.+6.++67.=2.0
HJ=l64+1-P.+4C2.+0250c4
–*3.0 45 X*'$=2.0+O44C6>.
8P.+TW.9J-x.0-L`B+_.04+Y8
.+G4+d4C_i.0+O60B5Z.#
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
$

×