Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, thực trạng và giải pháp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (269.41 KB, 26 trang )

Trờng chính trị Nguyễn văn cừ tỉnh bắc ninh
Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa IV
Hệ tại chức huyện tiên du

TIU LU N TT NG HIP
Đề tài: cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân
xã minh đạo, thực trạng và giải pháp
giai đoạn 2005- 2010
Ngời thực hiện : Nguyễn Tuấn Thành
Đơn vị công tác : Trờng Tiểu Học Minh Đạo
Minh Đạo Tháng 01 Năm 2009
Kết cấu của đề tài
Phần mở đầu:
Lý do, mục đích, ý nghĩa.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Nội dung:
I/ Cơ sở lý luận và thực tiễn.
II/ Thực trạng
III/ Những giải pháp kiến nghị
IV/ Kết luận
Tài liệu tham khảo
Báo cáo tổng kết năm 2007 của UBND xã Minh
Đạo
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị
Báo điện tử của chính phủ: http://www Chính
phủ.VN
2
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ
Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh
Học viên : Tuấn Thành


Phần mở đầu
Ai cũng biết rằng! Đất Nớc ta đã trải qua lịch sử mấy ngàn năm dựng nớc và
giữ nớc. Đã giành đợc nhiều thắng lợi đem lại vẻ vang cho dân tộc.
Một trong những thắng lợi vẻ vang đó là thắng lợi vẻ vang của toàn dân, toàn
Đảng ta đó là thắng lợi năm 1945, giành đợc độc lập tự do cho dân tộc, khai sinh ra
nớc Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà.
Một bộ máy Hành chính nhà nớc Việt Nam ra đời từ đó. Đã lãnh đạo, xây
dựng nớc ta sang một trang mới. Trải qua mấy chục năm xây dựng và phát triển, đã
đa Nớc ta từ một nớc nghèo lạc hậu trở thành một nớc phát triển có vị thế trong khu
vực và trên toàn thế giới. Đó chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, của Nhà
Nớc ta đã đa ra nhiều đờng lối chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy đã
đem lại nhiều thắng lợi cho Nớc ta.
Tuy nhiên trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc nh hiện nay
bộ máy công quyền còn cồng kềnh và hiệu quả hoạt động cha cao, do vậy phải xây
dựng một nền hành chính nhà nớc dân chủ, trong sạch, vững mạnh từng bớc đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nớc. Trớc sự nghiệp đổi mới, đáp ứng yêu cầu
công cuộc phát triển đất nớc theo hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi phải
có nền hành chính vững mạnh với đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ năng lực
cao, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Trung ơng
Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 8 khoá VII 1995 đã chỉ rõ những mặt còn hạn
3
chế, yếu kém của nền hành chính nớc ta đó là: bệnh quan liêu, xa dân, buông lỏng
sự quản lý của cấp trên với cấp dới, nạn tham nhũng, lãng phí ngày càng gia tăng ,
bộ máy nặng nề, cồng kềnh vận hành kém hiệu quả. Một số nơi cán bộ công chức
thiếu kiến thức, trình độ năng lực kém hoạt động phân tán, bè phái gây mất đoàn
kết thiếu kỷ cơng
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Bộ máy hành chính của Nhà Nớc ta đã vận hành nhiều năm, qua nhiều lần cải
cách, Tuy nhiên với một xã hội phát triển, với một nền kinh tế mở, nền kinh tế thị

trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế hội nhập Quốc Tế.
Nhà Nớc ta càng trú trọng tới việc cải cách nền hành chính hơn. Đây là một
việc cần làm của Nhà Nớc và cũng là một yêu cầu khách quan, cấp bách.
Cải cách nền hành chính trở thành một yêu cầu khác quan,cấp bách, xuất
phát từ những căn cứ và lý luận thực tiễn sau:
Cải cách nền hành chính xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới
Cải cách nền hành chính xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nớc pháp quyền
thực sự của dân, do dân, vì dân.
Cải cách nền hành chính xuất phát từ yêu cầu hội nhập, mở rộng quan hệ hữu
nghị, hợp tác quốc tế.
Cải cách nền hành chính xuất phát từ yêu cầu khắc phục những yếu kém, hạn
chế, khuyết điêm trong tổ chức, hoạt động của nền hành chính.
Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo là một cơ quan nằm trong hệ thống bộ máy
hành chính của nhà nớc ta. Do vậy cũng không thể nằm ngoài yêu cầu khách quan
cấp bách này. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển Uỷ ban nhân dân xã
Minh Đạo đã không ngừng cải cách chủ trơng, đờng lối, chính sách, để phù hợp với
điều kiện thực tế, đã thúc đẩy nền kinh tế của xã phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời
sống của nhân dân trong xã cả về vật chất, tinh thần, đem lại nhiều thuận lợi cho
nhân dân khi thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nớc.
4
Nằm trong sự vận động, phát triển chung của cả bộ máy hành chính nhà nớc.
Cải cách hành chính ở Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo là cần thiết, cấp bách, mang
tính liên tục. Đội ngũ cán bộ của Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo cần sửa đổi những
gì bất cập, bất hợp lý phát hiện khi điều hành bộ máy của mình, không ngừng cải
cách bộ máy của mình để ngày càng phát triển và phù hợp với thực tế hơn.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Qua nghiên cứu học tập môn học quản lý nhà nớc đặc biệt là khi nghiên cứu
chuyên đề cải cách nền hành chính nhà nớc, bản thân tôi nhận thức đợc việc cải
cách nền hành chính nhà nớc là một vấn đề quan trọng và hết sức cấp thiết đối với

nhà nớc ta trong giai đoạn hiện nay. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của
bản thân và đóng góp phần nhỏ công sức của mình nhằm nâng cao hơn nữa hiệu
quả quản lý hành chính ở Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo.Thông qua học tập và
nghiên cứu giáo trình tôi đã hiểu đợc ít nhiều những quan điểm cơ bản về cải cách
nền hành chính Nhà nớc, vận dụng với thực tế tôi mạnh dạn chọn đề tài Cải cách
hành chính ở Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo, những thực trạng và giải pháp để làm
đề tài tiểu luận tốt nghiệp cuối khoá của mình.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Để hoàn thành đề tài tôi đã lấy phạm vi nghiên cứu cải cách hành chính tại
Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo giai đoạn 2005 -2010
Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm nâng cao nhận thức giữa lý luận và thực tiễn,
thực hiện học đi đôi với hành, nắm đợc nhiệm vụ cải cách bộ máy hành chính tại
Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo trong thời gian qua, thấy đợc thực trạng công tác cải
cách hành chính của Uỷ ban nhân dân xã, qua đó nêu lên những phơng hớng, nhiệm
vụ và những giải pháp cụ thể để góp phần nhỏ bé của mình phục vụ nhiệm vụ công
tác tại xã đợc tốt hơn.
5
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
nội dung
chơng I
Cơ sở lý luận về cải cách hành chính nhà nớc:
1-Nền hành chính nhà nớc:
Hành chính nhà nớc là hoạt động của cơ quan thực thi quyền lực nhà nớc để
quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo Hiến pháp và Pháp luật.
Các cơ quan đó bao gồm Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các
cấp, các cơ quan của UBND các cấp, hành chính nhà nớc còn gọi là hành chính
côNG hay hành chính côNG quyền.
Nền hành chính nhà nớc đợc cấu thành 4 bộ phận:
- Thứ nhất là: Hệ thống thể chế để quản lý xã hội theo Pháp luật bao gồm:

Hiến pháp, Pháp lệnh, các văn bản pháp quy của cơ quan hành chính nhà nớc ban
hành
- Thứ hai là: Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các
cấp, các ngành từ Trung ơNG đến cơ sở.
- Thứ ba là: Đội ngũ cán bộ, côNG chức và cơ chế hành chính bao gồm:
những ngời thực thi trong bộ máy hành chính nhà nớc kể cả đội ngũ cán bộ, côNG
chức làm hành chính của cơ quan khác.
- Thứ t là: Tài chính công (tài chính của nhà nớc).
2-Vì sao phải cải cách nền hành chính nhà nớc:
a. Lý do cải cách:
6
Có nhiều văn bản của Đảng, Nhà nớc ta đã đa ra những lý do phải cải cách
nền hành chính Nhà nớc; theo Nghị quyết Trung ơng 8 (khoá VII) của Đảng đã đề
cập đến bốn lý do chính phải cải cách nền hành chính:
Một là: do yêu cầu đổi mới toàn diện đất nớc ta về kinh tế, xã hội, tài chính.
Muốn đổi mới đợc thì phải đa vào khả năng quản lý điều hành xã hội của Nhà nớc,
do đó phải đổi mới bộ máy nhà nớc.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Hai là: do yêu cầu khách quan và công việc thờng xuyên của mỗi quốc gia.
Ba là: do yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế
Bốn là: để khắc phục tình trạng bộ máy hành chính nhiều năm qua cồng
kềnh, kém hiệu quả trong quản lý, điều hành, tệ nạn tham nhũng, quan liêu, xa dân
trong bộ máy hành chính.
Về thể chế, tổ chức bộ máy quản lý hành chính từ Trung ơng đến cơ sở cha
thống nhất, nạn tham nhũng lãng phí của công ngày càng gia tăng.
Một bộ phận cán bộ thiếu năng lực, thiếu kiến thức, yếu về năng lực điều
hành, một số cán bộ công chức tha hoá về đạo đức, lối sống đây là những nguyên
nhân quan trọng cần phải đổi mới nền hành chính nhà nớc.
b. Vì sao phải cải cách:

Cải cách nền hành chính nhà nớc là khâu trọng tâm của cải cách bộ máy nhà
nớc vì:
Bộ máy nhà nớc là nơi tổ chức thực hiện đờng lối của Đảng và đa Pháp luật
vào đời sống xã hội, là nơi giải quyết công việc hàng ngày của đất nớc và các mối
quan hệ với nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Hệ thống hành chính nhà
nớc có lực lợng đông đảo nhất, có tổ chức thứ bậc chặt chẽ từ Trung ơng đến cơ sở,
cũng là nơi quản lý cơ sở vật chất, phơng tiện và công cụ thực thi pháp luật.
Cải cách nền hành chính Nhà nớc là làm đổi mới một cách đồng bộ các bộ
phận của nền hành chính, làm cho nền hành chính có đủ năng lực, hiệu lực để thực
hiện có hiệu quả chức năng quản lý hành chính nhà nớc đối với các lĩnh vực hoạt
động của đời sống văn hoá.
7
Cải cách nền hành chính nhà nớc là do yêu cầu của công cuộc đổi mới mà
Đảng ta khởi sớng từ hội nghi Trung ơng lần 6 vì nền hành chính nhà nớc là một bộ
phận trong thực hiện đổi mới đờng lối chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc.
Cải cách hành chính nhà nớc là do yêu cầu cơ chế pháp lý kinh tế mới.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Cải cách hành chính nhà nớc là để khắc phục những mặt yếu kém của nền
hành chính nhà nớc trong những năm qua còn có những mặt yếu kém nh tệ quan
liêu, tham nhũng hiện nay tệ nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn với biểu hiện
ngày càng tinh vi hơn.
Cải cách nền hành chính nhà nớc có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của hệ
thống hành chính trong bộ máy Nhà nớc từ Trung ơng đến địa phơng.
Cải cách nền hành chính còn do yêu cầu bức xúc từ phía nhân dân và xã hội.
Để từng bớc thực hiện đờng lối cải cách nền hành chính nhà nớc các đại hội VII,
VIII và nhiều hội nghị Trung ơng đảng đã bàn và đa ra những giải pháp để thực
hiện cải cách nền hành chính. Đặc biệt là Đại hội lần IX của Đảng ta đã xác định
phơng hớng, nhiệm vụ trong thời gian tới phải đẩy mạnh cải cách tổ chức hoạt động
của bộ máy nhà nớc ta và năm 2001 Chính phủ đã ban hành chơng trình tổng thể

cải cách hành chính Nhà nớc giai đoạn 2001 2010. Trong chơng trình này đặt ra
mục tiêu, quan điểm, t tởng chỉ đạo và những nội dung cải cách nền hành chính nhà
nớc.
Mục tiêu của cải cách nền hành chính nhà nớc trong giai đoạn hiện nay là
xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh chuyên nghiệp, hiện
đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao theo nguyên tắc của Nhà nớc pháp quyền
xã hội chủ nghĩa dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Xây dựng đội ngũ cán bộ
công chức cơ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nớc. Phấn
đếu đến năm 2010 hệ thống hành chính cơ bản đợc cải cách phù hợp với yêu cầu
quản lý nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa.
c. Nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính:
8
Trên cơ sở quan điểm cải cách hành chính nhà nớc trong đờng lối cải cách
nền hành chính từ nay đến năm 2010 của Đảng ta chúng ta cần phải quán triệt sâu
sắc những quan điểm và t tởng sau:
Xây dựng về thể chế tổ chức của hệ thống hành chính nhà nớc nh: thể chế
quy định tổ chức của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, thể chế về thẩm quyền
đối với các doanh nghiệp.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát
lại hệ thống văn bản, loại bỏ những quy định kém hiệu lực, tăng cờng năng lực của
cơ quan hành chính trong việc ban hành văn bản.
Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp lệnh nghiêm minh của cơ quan Nhà nớc,
cán bộ công chức đợc cung cấp đầy đủ nhanh chóng và chính xác các thông tin về
chính sách Pháp luật của Nhà nớc.
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Mở rộng dịch vụ t vấn pháp luật cho nhân dân
Mở rộng thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc giữa cá nhân
với tổ chức ở các cơ quan hành chính nhà nớc.

Cải cách phơng thức quản lý, lề lối làm việc của cơ quan hành chính các cấp,
định rõ thẩm quyền, phận sự và trách nhiệm của ngời đứng đầu cơ quan, đơn vị về
kết quả hoạt động của bộ máy do mình phụ trách. Giảm thiểu các giấy tờ hành
chính mang tính rờm rà mang tính hình thức, giảm thiểu các cuộc hội họp không
cần thiết, thực hiện từng bớc hiện đại hoá về hành chính nh triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, áp dụng các công cụ quản
lý tiên tiến.
Tăng cờng đầu t để đến năm 2010 các cơ quan hành chính có trang thiết bị
hiện đại nh máy vi tính, mạng intenet đặc biệt là đối với cấp xã.
Đổi mới nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ công chức, đổi mới công tác
quản lý điều hành, tiến hành tổng điều tra đánh giá, phân loại cán bộ công chức;
sửa đổi, bổ xung cải cách hệ thống tiền lơng
9
Xác định cơ cấu cán bộ công chức hợp lý gắn với chức năng nhiệm vụ trong
cơ quan, hoàn thiện chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm, có quy chế chặt chẽ về đánh giá
khen thởng, kỷ luật cán bộ công chức hợp lý.
Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đổi mới nội dung, phơng thức đào
tạo, tuyển dụng cán bộ công chức, tăng cờng các biện pháp giáo dục cán bộ về tinh
thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tệ nạn
quan liêu tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý và ngân sách, đảm bảo quyền quyết định
phân bổ ngân sách địa phơng của Hội đồng nhân dân các cấp và quyền chủ động
của các đơn vị tạo điều kiện cho chính quyền địa phơng chủ động xử lý các công
việc của địa phơng.
Phân biệt rõ cơ quan hành chính với các tổ chức sự nghiệp, đổi mới cơ chế tài
chính đối với khu vực dịch vụ công, trong từng lĩnh vực định rõ công việc thuộc
Nhà nớc phải đầu t hay các đơn vị trực tiếp thực hiện.
Kiên quyết xoá bỏ cơ chế cấp phát tài chính theo kiểu xin cho, xây dựng

chính sách chế độ tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện thí
điểm để áp dụng rộng rãi một số cơ chế tài chính mới nh: cho thuê đơn vị sự nghiệp
công, cho thuê đất để xây dựng trờng học, bệnh viện, khuyến khích các nhà đầu t
có năng lực trong và ngoài nớc
Cải cách nền hành chính nớc ta là một việc làm hết sức phức tạp, nặng nề
khó khăn. Do vậy phải xác định làm nhiều năm, liên tục không nóng vội vì nó ảnh
hởng đến cơ chế chính sách, hệ thống chính trị và con ngời. Vì vậy Đảng ta cũng
không đề cập cải cách khi nào phải xong mà nó là mục tiêu lâu dài, là nhiệm vụ th-
ờng xuyên của chúng ta.
Để khắc phục những căn bệnh trên chúng ta phải cải cách nền hành chính
nhà nớc mà mục tiêu là xây dựng một nền hành chính nhà nớc dân chủ, trong sạch
văn minh, có đủ năng lực để thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, theo định hớng
mà Đảng và nhân dân ta đã xác định trong nghị quyết Trung ơng đảng lần 8 khoá
10
VII đó là: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, trọng tâm là cải cách nền hành chính Nhà nớc.
Cải cách nền hành chính nhà nớc là một công việc nặng nề, phức tạp không
thể nóng vội đợc, chúng ta phải tiến hành thờng xuyên, liên tục hàng năm, không
thể đơn giản qua loa đại khái vì nó đụng trạm đến cả hệ thống chính trị của đất nớc.
Cải cách nền hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của việc đổi mới văn kiện của Nhà
nớc vì vị trí của nền hành chính là trực tiếp thực hiện chủ trơng, đờng lối
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
chính sách của đảng và pháp luật của nhà nớc, trực tiếp đa Pháp luật vào đời sống
xã hội của chúng ta.
Đất nớc ta đang trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Xu thế hội nhập, cạnh tranh, mở cửa giao lu buôn bán với các nớc nhằm thúc đẩy sự
nghiệp phát triển đất nớc trong cơ chế thị trờng. Cải cách nền hành chính nhà nớc
không những nhằm khắc phục và dẹp bỏ những yếu kém, phát huy những kết quả
đã đạt đợc trong thời gian qua mà còn nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng,

Nhà nớc ta. Một nền hành chính vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả cao sẽ
chắc chắn mang lại cho nớc ta sự ổn định vững chắc về chính trị, sự phát triển lớn
mạnh về kinh tế, tăng thêm sự tin tởng của nhân dân vào đờng lối, chủ trơng lãnh
đạo của Đảng và Nhà nớc. Tất cả những điều đó sẽ đem lại cho đất nớc một bớc
tiến mạnh mẽ và vững chắc, khẳng định vị thế của Việt Nam trên chính trờng quốc
tế. Vì vậy chúng ta khẳng định cải cách nền hành chính là một tất yếu khách quan,
là vấn đề mang tính cấp thiết trong tiến trình đổi mới và hội nhập.
3-Mục đích và t tởng chỉ đạo cải cách nền hành chính:
Dới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nớc, quá trình cải cách nền hành chính trong
những năm qua đã mang lại những tiến bộ và những chuyển biến tích cực góp phần
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc. Tuy nhiên, so với yêu cầu
của sự nghiệp đổi mới thì những kết quả đó còn cha thực sự khả quan. Để xây dựng
một nền hành chính nhà nớc dân chủ nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh từng
11
bớc hiện đại hoá có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực để quản lý đất nớc thật sự
có hiệu lực hiệu quả quả là một vấn đề hết sức phức tạp.
Muốn cải cách nền hành chính theo quan điểm nghị quyết hội nghị Trung -
ơng lần 8 khoá VII cần phải thực hiện các t tởng chỉ đạo sau:
Coi cải cách hành chính nhà nớc là một bộ phận trọng yếu của việc xây dựng
Nhà nớc pháp quyền Việt Nam, gắn với đổi mới và chỉnh đốn đảng đồng thời quan
tâm đến việc đổi mới hệ thống lập pháp và t pháp.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Xây dựng một nền hành chính thực sự dân chủ, phục vụ đắc lực nhân dân và
là công cụ giữ vững trật tự kỷ cơng xã hội theo Pháp luật.
Cải cách nền hành chính nhà nớc phải phù hợp và thúc đẩy mạnh mẽ công
cuộc đổi mới và phát triển của đất nớc theo định hớng công nghiệp hoá, hiện đại
hoá.
Mọi chủ trơng cải cách nền hành chính nhà nớc đều phải xuất phát từ yêu cầu
của cuộc sống, sát với thực tế nhằm thu đợc kết quả thiết thực có tác động tích cực

tới các lĩnh vực của đời sống.
4-Nội dung của cải cách nền hành chính nhà nớc:
Trớc hết chúng ta phải cải cách thể chế hành chính. Xây dựng và hoàn thiện
các thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, một nền
hành chính dân chủ, thực hiện quyền lực của nhân dân, phục vụ lợi ích và đáp ứng
nguyện vọng của nhân dân, phát huy trí tuệ của nhân dân
Đổi mới và hoàn chỉnh thể chế quản lý Nhà nớc cho phù hợp, tạo sự thích
ứng về thể chế trong quan hệ đối ngoại, với Pháp luật và tập quán quốc tế. Việc
thực hiện các yêu cầu này là quá trình phải tiến hành tứng bớc, không ngừng nâng
cao trình độ phát triển kinh tế xã hội. Trớc mắt cần giải quyết những vấn đề bức
xúc theo tinh thần nghị quyết Trung ơng lần 8 khoá VII đã nêu phải cải cách một
bớc cơ bản các thủ tục hành chính trong các mối quan hệ giữa cơ quan nhà nớc với
ngời dân và tổ chức sao cho đảm bảo tính dân chủ và tính quần chúng.
12
Thực tế của nền hành chính nhà nớc ta hiện nay cho thấy thủ tục hành chính
đang là một trong những nguyên nhân kìm hãm bộ máy của nhà nớc. Trong tình
trạng nặng nề, phức tạp và tốn kém khó có thể nhạy cảm để đáp ứng nhu cầu cấp
thiết cho sự phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác quy chế hoạt động của hệ thống
hành chính không đợc quy định chặt chẽ tạo điều kiện cho các cơ quan và cán bộ
công chức nhà nớc dễ dàng vi phạm quyền lợi của công dân khi giải quyết công
việc, điều này dẫn đến bệnh cửa quyền, tham nhũng trở lên phổ biến ở mọi nơi, mọi
cấp ngành.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Tiếp đến là chúng ta phải chấn chỉnh tổ chức lại bộ máy và ban hành quy chế
hoạt động của hệ thống hành chính, để làm đợc vấn đề này chúng ta cần phải:
Đối với Chính phủ, Trung ơng phải giảm dần số lợng các Bộ và cơ quan
ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, bỏ dần chức năng chủ quan của Bộ mà chỉ
quản lý nhà nớc, từng bớc chuyển dần từ quản lý đơn ngành sang quản lý đa ngành,
đa lĩnh vực.

Đối với chính quyền địa phơng phải giảm bớt các đầu mối, phơng hớng là
từng bớc đổi mới, tăng cờng năng lực quản lý của cấp xã, đối với cấp huyện càng
phải đổi mới vì đây đang chỉ là khâu trung gian giữa tỉnh với cấp xã.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh, đẩy mạnh việc tinh giản
biên chế từng bớc làm trong sạch bộ máy, quan tâm tăng cờng đào tạo đội ngũ cán
bộ công chức, xây dựng quy chế dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị
Tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trơng, đờng lối của Đảng các cấp, đặc biệt là
nghị quyết của huyện, tập trung chỉ đạo kiện toàn, xây dựng và xắp xếp lại biên chế
cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng phòng, ban chuyên môn.
Nâng cao chất lợng chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ơng lần 7 khoá
VII về tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ công chức, chấp hành nghiêm chỉnh Pháp
lệnh cán bộ công chức, các văn bản pháp lý của Trung ơng, các bộ, ngành và của
địa phơng.
13
Chơng iI
Khái quát đặc điểm tình hình củaxã minh đạo.
1-Khái quát đặc điểm tự nhiên:
Xã Minh Đạo là một xã đồng bằng Bắc Bộ nằm ở phía nam tỉnh Bắc Ninh,
có địa giới giáp danh với các xã
- Phia đông giáp xã Tân Chi- huyện Tiên Du
- Phía tây giáp xã Cảnh Hng- huyện Tiên Du
- Phía Nam giáp xã Đại Đồng Thành- Huyện Thuận Thành
- Phía bắc giáp xã Việt Đoàn- huyện Tiên Du
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Nhiệt độ trung bình hàng năm của huyện là 23
0
C cao nhất là 38
0
C, thấp nhất

là 9
0
C, lợng ma trung bình là 1.800mm, có một trạm bơm tới và tiêu, có máng nổi
N6 và kênh chìm thuỷ nông chạy qua nên rất thuận lợi cho việc tới tiêu hàng năm;
Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã 537 ha, trong đó đất nông nghiệp 323 ha;
Xã gồm có 2 thôn ( thôn Tử Nê và thôn Nghĩa Chỉ ) dân số xã Minh Đạo tính
đến ngày 31/12/2007 là 6239 ngời trong đó có khoảng trên 3000 lao động làm
nông nghiệp;
Hệ thống giao thông trong toàn xã đợc nâng cấp mở rộng (100% bê tông
hoá) rất thuận tiện cho việc giao lu kinh tế xã hội giữa các xã trong huyện;
Mạng lới thông tin liên lạc cũng đợc trang bị đầy đủ, toàn xã có 3 đài truyền
thanh ( trong đó 1 đài của xã 2 đài của thôn) máy điện thoại bình quân 6 hộ/ 1 máy;
Do vị trí địa lý của xã không phải là trọng điểm của huyện Tiên Du, vì vậy
nền kinh tế chậm phát triển, ngời dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính,
thu nhập bình quan đầu ngời còn thấp, 1 số hộ kinh tế còn nhiều hạn khó khăn, số
hộ nghèo năm 2007 chiếm 21% hộ trung bình chiếm 49% hộ giàu khá chiếm 50%;
Trong những năm qua mặc dù có nhiều tiến bộ trên mặt trận sản xuất nông nông
nghiệp kinh tế xã hội ở địa phơng đã có nhiều khởi sắc song đất nông nghiệp không
tăng mà còn giảm đi do làm đờng giao thông nông thôn, xây dựng các công trình
phúc lợi công cộng, cấp đất ở dân c vì vậy muốn tăng sản l ợng lơng thực bình
quân trên 1 ha canh tác xã Minh Đạo đã tăng cờng đa khoa học kỹ thuật vào nông
14
nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấy giống cây trồng vật nuôi có chất lợng cao vào
sản xuất làm cho sản xuất lơng thực ngày càng tăng lên, góp phần đẩy lùi khó khăn
nâng cao đời sống kinh tế của xã Minh Đạo;
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Hin phỏp nc cng ho xó hi ch ngha vit nam nm 1992: U ban nhõn
dõn do hi ng nhõn dõn bu l c quan chp hnh ca hi ng nhõn dõn, c
quan hnh chớnh nh nc a phng, chu chp hnh hin phỏp lut, cỏc vn

bn ca cỏc c quan nh nc cp trờn v ngh quyt ca hi ng nhõn dõn.
U ban nhõn dõn phi hp vi ch tch hi ng nhõn dõn chun b ni dung
cỏc k hp hi ng nhõn dõn.
Khi quyt nh nhng vn thuc nhim v, quyn hn ca mỡnh, hi ng
nhõn dõn ra ngh quyt, nhng ngh quyt v cỏc vn m phỏp lut quy nh
thuc quyn phờ chun ca cp trờn thỡ trc khi hnh phi c cp trờn phờ
chun.
U ban nhõn dõn cú nhng nhim v v quyn hn:
+ V k hoch ngõn sỏch ti chớnh: xõy dng k hoch phỏt trin kinh t - xó
hi hng nm a ra hi ng nhõn dõn cựng cp thụng qua trỡnh u ban nhõn
dõn cp trờn phờ duyt, t chc thc hin k hoch ú.
V ngõn sỏch, u ban nhõn dõn xó lp d toỏn v phng ỏn phõn b ngõn
sỏch a phng, d toỏn iu chnh ngõn sỏch a phng trong trng hp cn
thit trỡnh hi ng nhõn dõn cựng cp quyt nh v bỏo cỏo c quan hnh chớnh
nh nc, c quan ti chớnh cp trờn trc tip. cn c vo ngh quyt ca hi ng
nhõn dõn cựng cp quyt nh giao nhim v thu, chi ngõn sỏch cho tng ban
ngnh, t chc thc hin ngõn sỏch a phng , phi hp vi cỏc c quan nh
15
nc cp trờn trong vic qun lý ngõn sỏch, bỏo cỏo v ngõn sỏch nh nc theo
quy nh, phi hp vi cỏc c quan hu quan thu thu a phng m bo thu
ỳng, thu , kp thi cỏc loi thu v cỏc khon thu khỏc a phng, ngoi ra
cũn huy ng s úng gúp ca cỏc t chc, cỏ nhõn u t xõy dng cỏc cụng
trỡnh kt cu h tng ca xó trờn nguyờn tc t nguyn, vic qun lý cỏc khon
úng gúp ny phi thc hin cụng khai, cú kim tra, kim soỏt v m bo s dng
ỳng mc ớch, ỳng ch theo quy nh ca phỏp lut.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
+ V giao thụng: t chc thc hin tu sa, bo dng, sa cha ng giao
thụng xúm ngừ trờn a bn, huy ng úng gúp t nguyn ca nhõn dõn xõy
dng ng giao thụng xúm ngừ v t chc bo v, kim tra x lý cỏc hnh vi vi

phm ng giao thụng v cỏc cụng trỡnh c s h tng khỏc a phng.
+ V thng mi dch v: u ban nhõn dõn phng t chc qun lý, sp xp
ch v cỏc im buụn bỏn, dch v , buụn bỏn nh,
+ V vn hoỏ giỏo dc: thc hin k hoch phỏt trin s nghip giỏo dc, kt
hp vi cỏc nh trng t chc ng ký huy ng tr em vo lp mt ỳng tui
v hon thnh chng trỡnh ph cp giỏo dc, t chc xõy dng v qun lý kim tra
hot ng cỏc nh trng mu giỏo, tiu hc , trng trung hc c s, hot ng
cỏc loi hỡnh vn hoỏ, vn ngh, th dc th thao, vn ng nhõn dõn xõy dng np
sng vn minh, gia ỡnh vn hoỏ, ngn chn vn hoỏ phn ng, i tru, bi tr
mờ tớn, phũng v chng cỏc t nn xó hi v nhng biu hin khụng lnh mnh
trong i sng xó hi a phng.
Ngoi ra u ban nhõn dõn xó cũn cú nhng quyn hn v nhim v v xó hi ,
i sng, v quc phũng, v an ninh, trt t, an ton xó hi, v thi hnh phỏp lut,
v xõy dng chớnh quyn v qun lý a gii n v hnh chớnh.
Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo l ht nhõn lónh o thc hin ng li, ch
trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca nh nc; lónh o thc hin chc nng
qun lý hnh chớnh nh nc trờn a bn; xõy dng h thng chớnh tr c s vng
16
mnh, xó giu p, vn minh, khụng ngng nõng cao i sng vt cht v tinh thn
ca nhõn dõn, ng viờn nhõn dõn lm trũn ngha v i vi nh nc.Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Sơ đồ bộ máy tổ chức
(Đảng uỷ UBND xã Minh Đạo )
Vai trò quản lý điều hành của chính quyền ngày càng có hiệu quả chế độ trực
đợc duy trì thờng xuyên (5 ngày/ tuần);
Trình độ năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức đợc nâng

cao, 100% có trình độ từ trung cấp trở lên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đợc giao;
17
đảng uỷ
UBND xã
Ban ngành của xã
Đội ngũ cán bộ C. Môn
Các thôn trong xã
HĐND xã
Công tác tổ chức và năng lực cán bộ xã.
- Cán bộ công chức xã: 19 đ/c
- Trình độ đại học: 2 đ/c
- Trình độ trung cấp : 10 đ/c
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
- Đang học cao đẳng, trung cấp: 6 đ/c
- Trình độ chính trị trung cấp: 9 đ/c
Chơng IiI
Thực trạng công tác cải cách hành chính tại Uỷ ban nhân
dân xã Minh Đạo giai đoạn 1 (2001-2010).
1/ Khái quát chung:
Sau quá trình thực hiện tổng thể cải cách hành chính Uỷ ban nhân dân xã
Minh Đạo gồm có các cơ quan chuyên môn là:
Văn phòng
Phòng Tài chính
Phòng T pháp
Phòng Địa chính
Phòng Văn hoá thông tin Thể dục Thể thao
Xã đội
Công an
Thơng binh xã hội.

Và các đơn vị sự nghiệp là:
Hội đồng s phạm các trờng: Trung học cơ sở,Tiểu học, Mầm non, Trạm y tế .
2/ Những kết quả đã đạt đợc:
Thực hiện nghị quyết Trung ơng lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ơng đảng
cộng sản Việt Nam (khoá VII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nớc cộng
18
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 38/CP ngày 05/4/1994 của Chính
phủ về cải cách một bớc thủ tục hành chính, quyết định số 13/2001/QĐ-TTg ngày
18/1/2001 của Thủ tớng chính phủ về việc ban hành chơng trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nớc của Chính phủ năm 2001; quyết định số 146/2001/QĐ-
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
UB ngày 31/12/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt
chơng trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005. Đợc sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã , tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn
đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện năm nội dung chủ yếu nhằm
mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,
từng bớc hiện đại hoá và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
Hoạt động HĐND xã có nhiều đổi mới, trớc mỗi kỳ họp đợc chuẩn bị chu
đáo kỹ về nội dung, các báo cáo đợc gửi đến thành viên hội đồng nghiên cứu chuẩn
bị ý kiến thảo luận, đồng thời tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri; Nắm tâm t
nguyện vọng của quần chúng trong kỳ họp đợc thảo luận sâu sắc cụ thể hoá các chỉ
trhị nghị quyết của cấp uỷ; Bàn và quyết định các nội dung lớn, quan trọng của địa
phơng về tình hình đẩy mạnh phát triển kinh tế VHXH; an ninh quốc phòng ở địa
phơng ; Triển khai thực hiện nghị định 79 của Chính phủ về chứng thực các bản
sao từ bản gốc bảo đảm hạn chế phiền hà trong nhân dân; Thờng xuyên lắng nghe
phản ánh đóng góp của nhân dân đối với chính quyền, tích cực làm tốt công tác cải
cách hành chính, tạo điều kiện cho nhân dân khi tiếp xúc với các cơ quan nhà nớc;
Tăng cờng công tác giám sát của HĐND đối với UBND và các cơ quan chuyên ôn
trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND thực hiện các nhiệm vụ ở địa phơng;

UBND xã có nhiều chuyển biến trong quản lý điều hành, thờng xuyên quan
tâm đến công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy bồi dỡng và nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn cho đội ngũ công chức cấp xã; Kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết của
cấp uỷ, HĐND, xây dựng các giải pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, do
vậy các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra đều hoàn thành;
19
a-Về cải cách thể chế hành chính:
Trong năm năm qua, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo các phòng ban
chuyên môn tham mu xây dựng thể chế, tróc hết là thể chế kinh tế theo hớng
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Tạo điều kiện thuận lợi và đầy đủ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh
trên địa bàn và phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Tăng cờng hiệu
lực quản lý nhà nớc trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban
nhân dân xã Trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn dựng quy chế hoạt động
theo hớng phân công, phân nhiệm rõ ràng. rà soát, nghiên cứu hệ thống các văn
bản, thủ tục hành chính. Tiến hành cải cách lề lối làm việc, loại bỏ những việc làm
mang tính hình thức mất thời gian, kém hiệu quả, giảm thiểu các cuộc hội họp
không cần thiết, loại bỏ những giấy tờ, thủ tục hành chính rờm rà
Thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tớng
chính phủ về việc ban hành quy chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nớc ở
địa phơng và quyết định số 136/2004/QĐ-UB về việc áp dụng thực hiện cơ chế
một cửa đối với các lĩnh vực công việc ở UBND huyện Tiên Du.
Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo đã triển khai sắp xếp phòng làm việc, bố trí
cán bộ, các phòng ban chuyên môn về phụ trách từng mảng công việc của bộ phận
một cửa. bộ phận này bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2004.
Các lĩnh vực đều thực hiện nghiêm túc, đảm bảo trình tự thủ tục, thời gian, giải
quyết cơ bản kịp thời những nguyện vọng chính đáng của công dân theo đ-
ờng lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc.
Chơng iv

Những kiến nghị và giải pháp
Phơng hớng trong thời gian tới:
Tiếp tục thực hiện việc cải cải hành chính tại cơ quan trên cơ sở những quy
định của pháp luật, xây dựng mới và hoàn thiện chính sách phù hợp với đặc điểm
20
của địa phơng nhằm phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội đẩy
mạnh tiến trình xã hội hoá phù hợp với cơ chế quản lý mới trên tất cả các lĩnh vực.

Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ hơn, trớc hết là các
thủ tục có quan hệ hành chính với công dân và doanh nghiệp, rà soát, loại bỏ những
thủ tục rờm rà, phiền hà cho các tổ chức và công dân khi đến liên hệ, nhất là một số
lĩnh vực đang có nhiều bức xúc nh: đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng
thực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cấp phép kinh
doanh, cấp phép xây dựng
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa đảm bảo giải quyết các
công việc của tổ chức, công dân đợc nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định của
pháp luật, xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát cán bộ công chức trong việc tiếp
nhận và sử lý công việc của tổ chức, công dân.
Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nớc có
thẩm quyền ban hành để loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, ban hành
những văn bản mới phù hợp đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu công tác quản lý ở địa
phơng trong công cuộc đổi mới.
Nghiên cứu, bố trí sắp xếp lại bộ máy trong cơ quan đảm bảo thật sự hợp lý,
có hiệu quả cao, thành lập các tổ chức mới đảm bảo đúng quy định của pháp luật và
đặc biệt hoạt động mang lại chất lợng hiệu quả cao nh: thành lập trung tâm dạy
nghề huyện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc
phòng ở địa phơng.
Xây dựng và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tổ chức

bộ máy của các cơ quan chuyên môn, chỉ đạo các phòng, ban xây dựng quy chế
hoạt động đảm bảo mọi lĩnh vực hoạt động đều có các quy định để điều chỉnh góp
phần đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất xây
dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh.
Tổ chức thực hiện việc quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức theo
đúng quy định của pháp luật, tập trung đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ cả về
21
chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, công chức. Ban hành tiêu
chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban chuyên môn của huyện.
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Xây dựng và ban hành cơ chế tự chủ toàn diện theo quy định của pháp luật
đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công. Thực hiện khoán biên chế và kinh phí
đối với các phòng, ban chuyên môn quản lý hành chính nhà nớc nhằm thúc đẩy
mạnh mẽ tiến trình xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá
Những giải pháp chủ yếu:
Tăng cờng sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, chính quyền,
sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn và sự tham gia giám sát của nhân dân,
phát huy vai trò trách nhiệm của ngời đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện công
tác cải cách hành chính ở địa phơng.
Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện công tác
cải cách hành chính ở địa phơng. Trớc hết đảm bảo kinh phí cho việc triển khai thực
hiện đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực phải cải cách, thờng xuyên kiện toàn Ban chỉ
đạo cải cách hành chính của huyện khi có thay đổi nhân sự theo yêu cầu nhiệm vụ,
thành lập tổ chức, bố trí đủ số lợng, chất lợng cán bộ, công chức chuyên trách giúp
việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện.
Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến công tác cải cách hành chính theo
tinh thần Quyết định 178/QĐ-TTg của Thủ tớng chính phủ để mọi cán bộ, công
chức và nhân dân hiểu đợc vị trí, vai trò, yêu cầu nội dung công tác cải cách hành
chính của huyện trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở những mục tiêu, yêu cầu, nội dung chơng trình cải cách hành
chính của Chính phủ, của tỉnh và của huyện, các phòng, ban chuyên môn xây dựng
kế hoạch thực hiện từng bớc, từng nội dung cụ thể cho phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của cơ quan mình đồng thời triển khai tổ chức thực hiện một cách nghiêm
túc, kiên quyết nhằm đạt hiệu quả cao.
Kiến nghị:
22
Đề nghị Đảng và Nhà nớc có chính sách phù hợp vì thực hiện tổng thể chơng
trình cải cách hành chính nhà nớc là một nội dung lớn, phức tạp, liên quan đến vến
đề về tổ chức, con ngời, liên quan đến cả hệ thống chính trị và rất nhạy
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
cảm, đòi hỏi tính pháp lý cao vì vậy quá trình thực hiện phải đảm bảo sự lãnh
đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ đảng, chính quyền từ Trung ơng đến cơ sở.
Các cấp, các ngành của tỉnh cần thờng xuyên quan tâm, chỉ đạo đối với cấp
huyện để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hàng năm một cách sát
thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của huyện, sát đúng với tổng
thể chơng trình cải cách của tỉnh và của Trung ơng.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất, thờng xuyên đào tạo, bồi dỡng về
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành
chính đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm việc ở bộ phận một cửa của huyện.
Cần xử lý nghiêm minh với các đối tợng lợi dụng các nội dung, chơng trình
cải cách để thực hiện mục đích riêng của mình, xoá bỏ các hiện tợng tiêu cực trong
tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức, có hình thức xử lý thích đáng những cán
bộ tham nhũng, thoái hoá về đạo đức, lối sống, phấn đấu làm trong sạch bộ máy
cán bộ công chức.
Bảo đảm khi cải cách nền hành chính phải đạt mục đích là bộ máy nhà nớc
gọn nhẹ, tinh nhuệ vững mạnh trong sạch, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hiện đại.
Huy ng mi ngun lc ca cỏc thnh phn kinh t, thỏo g mi khú khn
cn tr, phỏt huy cỏc li th v v trớ a lý, ngun nhõn lc v kt cu h tng

phỏt trin xã vi tc nhanh, bn vng, hiu qu v chuyn dch c cu kinh t
theo hng hin i.
Tip tc thc hin ci cỏch b mỏy hnh chớnh nh nc theo hng tinh
gn , hiu qu .To iu kin thun li cho tng cỏ nhõn , h kinh doanh , HTX ,
doanh nghip, phỏt trin sn xut kinh doanh
23
y mnh phong tro thi ua yờu nc cỏc cp , cỏc ngnh , Cú k hoch
ch o , xõy dng , tng kt v nhõn rng cỏc in hỡnh tiờn tin , gng ngi
tt , vic tt , to nờn phong tro thi ua sụi ni , rng khp , cú ý ngha thit thc
nhm gúp phn thc hin thng li cỏc mc tiờu ca k hoch kinh t . xó hi.

Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
Tng cng s lónh o ca cỏc cp u ng . Phõn cụng nhim v , mc
tiờu c th cho tng ban ngnh , tng lnh vc kinh t .Thng xuyờn kim tra ,
giỏm sỏt, tng kt kinh nghim thc tin v iu chnh kp thi k hoch
tng quý , 6 thỏng , hng nm .Bỏm sỏt c s , nm bt v khc phc kp thi
nhng khú khn , vng mc trong quỏ trỡnh trin khai thc hin k hoch phỏt
trin kinh t , xó hi .
Chơngv
kết luận
Đất nớc ta đang trong thời kỳ đổi mới, thực hiện theo hớng công nghiệp hoá -
Hiện đại hoá, vì vậy không thể tồn tại một nền hành chính nhà nớc yếu kém, cồng
kềnh hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả trớc những đòi hỏi thực tiễn. Nhận thức đợc
yêu cầu trên đó cũng là quy luật tất yếu khách quan của sự phát triển.
Đảng ta đã chỉ rõ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nớc cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam trọng tâm là cải cách một bớc cơ bản nền hành chính nhà nớc
Có cải cách thì mới gạt bỏ đợc những yếu kém, từng bớc bổ xung, hoàn thiện những
kẻ hổng trong khâu quản lý nhà nớc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có
nh vậy mới đem lại hiệu quả to lớn trong công cuộc đổi mới đất nớc, tạo điều kiện

thông thoáng cho hội nhập quốc tế.
Chủ trơng đờng lối của Đảng ta về cải cách hành chính nhà nớc là hoàn toàn
đúng đắn, phù hợp với quy luật. Chúng ta có quyền tin tởng rằng cải cách nền hành
24
chính nhà nớc nhất định sẽ thành công vì nó phù hợp với xu hớng phát triển của
thời đại.
Thành công của công cuộc đổi mới, cải cách trong những năm qua đã từng bớc cải
thiện đời sống nhân dân, nhân dân ngày càng vững tin vào đờng lối của Đảng,
quyết tâm giữ vững và tăng cờng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyệt đối tin tởng và đi
theo con đờng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Vai trò của ngời dân
Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp
Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành
đợc nâng lên tầm cao mới đúng với nghĩa lấy dân làm gốc, phát huy đợc
truyền thống cách mạng kiên cờng, tinh thần lao động cần cù sáng tạo xây dựng xã
Minh Đạo ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Tiểu luận đợc hoàn thành nhờ sự nỗ lực của bản thân về sự tiếp thu những
kiến thức trong thời gian tham gia học tập tại lớp Trung cấp lý luận chính trị do tr-
ờng chính trị Nguyễn Văn Cừ mở tại huyện. Trong bài tiểu luận tôi đã trình bày
một số suy nghĩ về công tác cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân xã Minh
Đạo. Do tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân là một vấn đề vô cùng phức
tạp. Do nhận thức còn giới hạn nên kết quả nghiên cứu, tổng hợp về tình hình của
xã cha thật sự đầy đủ và chính xác, với ý thức trách nhiệm là một cán bộ công chức
và cũng là một học viên, tôi mạnh dạn nêu một vài phơng hớng và kiến nghị để góp
phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại huyện Tiên du đợc tốt hơn.
Rất mong các thầy cô giáo cùng toàn thể các đồng nghiệp đóng góp ý kiến
cho bài tiểu luận hoàn thiện hơn
Qua đây tôi xin đợc trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo của trờng Chính
trị Nguyễn Văn Cừ, các thầy, cô khoa Nhà nớc và pháp luật đã tận tình giúp đỡ để
tôi hoàn thành đề tài.
Cảm ơn Đảng bộ, bộ phận văn phòng củaUỷ ban nhân dân xã Minh Đạo đã

quan tâm tạo điều kiện để tôi đợc theo học lớp Trung cấp LLCT hệ tại chức do tr-
ờng chính trị Nguyễn Văn Cừ mở tại huyện.
Cảm ơn các bạn bè, đồng chí đồng nghiệp xung quanh đã quan tâm tạo điều
kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các t liệu, tài liệu thực tiễn quý giá để tôi thực hiện
đề tài.
25

×