Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực ven đô thị trung tâm thành phố hà nội đến năm 2030

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.21 MB, 198 trang )

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ^ ^ BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
LÊ CƯỜNG
MỒ HÍNH VÀ GIAI PHÁP QUAN LÝ
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHU VEN ĐỒ ĐỒ THỊ
TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH
MÃ SỐ: 62.58.01.06
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. GS.TS. HOÀNG VĂN HUỆ
2. PGS.TS. CÙ HUY ĐẤU
Hà Nội - 2015
I
Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng ai công bố trong bất cứ
công trình nào khác
Hà Nội, năm 2015
Tác giả luận án
Ths. Lê Cường
II
Lời cảm ơn
Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường đại học Kiến trúc Hà
Nội, đến nay luận án đã hoàn thành.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Hoàng Văn Huệ,
PGS.TS Cù Huy Đấu đã tận tình hướng dẫn khoa học và động viên khuyến
khích tôi hoàn thành luận án.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng,
Ban giám hiệu, Khoa sau đại học Trường đại học Kiến trúc Hà Nội đã quan
tâm và giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.


Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Khoa Quản lý đô thị
và Công trình, Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị Khoa Sau đại
học đã có nhiều trao đổi, trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến quý báu và động
viên tác giả trong suốt quá trình làm luận án, đặc biệt là trong lúc khó khăn
nhất.
Tác giả cũng gửi lời cảm ơn tới cơ quan, bạn bè đồng nghiệp tại Quận
Hà Đông, gia đình đã tạo điều kiện, động viên tác giả hoàn thành luận án.
Hà Nội, năm 2015
Tác giả luận án
Ths. Lê Cường
III
MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan I
Lời cảm ơn II
Mục lục III
Danh mục các chữ viết tắt X
Danh mục hình vẽ
XI
Danh mục các bảng biểu XIII
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết đề tài luận án 1
2. Mục đích nghiên cứ u 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
3.1. Đối tượng nghiên cứu 2
3.2. Phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu
của luận án 2
4.1. Phương pháp nghiên cứu 2
4.2. Cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu của luận án 5

5. Cấu trúc của luận án 5
6. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và những đóng góp mới của luận án 6
6.1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

6
6.2. Những đóng góp mới của luận án
7
7. Một số khái niệm khoa học về CTR và quản lý CTR 8

×