Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.26 KB, 10 trang )



 

 !"#"$%&
'()*+*",-./01"&23
40 "5$6738"&399:
;"/3"-0<0=20>0<01
4?"#>$6"@4262A9$6A
9BCA/AD/2$:BA99A9E2D/28FEA$%A#
7A-$&0?"-$&%701BG
=&239F
HIJF!5$6738"&39
9:;"K$60>LMA0$%K7
 &2CF!$5$6F!
0$%$NB0$&## ??9FO2P#>
"CF!738"&399:;"
7/P5N Q?G?=F
!"#$%&&'(
40$:0#A73=01052
2GA7"&73="$6RB"&#
BARB37>G201O30BA20>SM
8340 738"&399:
;"/3"-0<0=0$:0#M9 
018"&399:;"T7"
20>BA20>$FA99A2<AR62,-
/"=01&23*.>$6"
01D5059&?0PF"&$6"
9C"D014?73018"&AG201

1



 $6">/5-"701/"."$&"
&23
HIA>2J62"&F!DK3AU2
"&D/20>0"C"0!/&A2B"&$:
0#>=#2P5$6P
8$&AD V2$:B7F=W02
?A3AG0=2F<<C01AG201 :3$6
#UA2A0P0!PM"">/0140!:
9 X3"7Y+K 0$:C
$:AIZ7CF!
5$68"&399:;"0$%
)"#$%*+

[P9C//P=201?A01$%
"738"&399:;"3
3$2F/PMA9C97"?<C7
3
)>@

[P9MA5$68"&399:
;"017@
,- . /'01 2'
  

 

 



\]^_`a _bAc da^_`a \eA\ e\^_`a deA` dc^_`a \cA`

 

2

"!$70"RB73 "R
B73"&399:;" 0!)$/
">/01A$/9C2/622
FA$/B??""RB73
!"#$
):9"5A0/-2"F!738
"&399:;"U/"$f3
%&'()*
Y"!RB73$ 9Cfg2A<623
h06
Y+52/BU<f7A$G0=/
2$:227F=<CA> "73 
Y401$ :30PA$012"$2F
<<C
Y):9"52"F!8"&399:
;"$F
Y+2/62.0$%"#01$$6-2A
99!PF!$
'52L.F!0!A32 0$AP
?KJ0$0M0A#UP22P>Z7"C
F!8"&399:;"3
P[3MCAP?KG/$639P22$
9@
345,67897:;<7897"8=>?"8@2A

BCD*EFE'DG

3

Y40>QF/"C/3"!
Y)=&2>""!W=F!
Y40-:9"5ARB9E2D/2 73"DFC
?0$%=2
Yi??"RB73A
$:0#j90
Y4RBPA3PF!AfJf:2"
F!8"&399:;"
Y4RB2/62"&2F0"CF!
Yk29/ P>CF!
Y4RB9:/AR/""/9/F!
8"&399:;"
!HI(J'K0LMN'DGOJPQRS
43"!$60-S"QF/"C/
C 2Q0G
)TM'PU'/M%PGI&UJV
H0>F! PW"Z7>3"
</$6)<W=F9l77P
903+#l A?K$"&0$C="!d
m"!7FV52(F"524Z PMC
RB73>Z7>0$%A ?*Fn4-
4F/*7F&2
\
A?!4-(f*$7F&2)f
_
A?!4-4

4GF7F&2H
\
*."!F 0J"&X
#UAo.#BRB&A7A97>L
 0>0$%
XY'KPU'/M%'T$ZW/TKJ/T0[W#$%P(K
JQPQ'DG
N$:9"5F0=>F/-5

4

$6F!AI0"C$:0#
+#"FAP?$"J"&0$"32
FAh062<A:9"5AF!"-
2$:>fJf:0173
\"FE'DG/'DR''DG& ]'^PUR$_
$#`PJQ'DP RL
N>"CF! P#"F!0F2
F05/*/C?F9l 9C2/62f
5.2F"0$%0"9$A#/F!
"-2$:fJf:2"F!
+,-@[3=22FM0$%?2
FE0p0M= .F!$60>"F
0#C$/A2F262.#
40$%RB2AF!0F"% 0P01"3
"&399:;"
H3"/.Z7DFC F!0F
2F8
[ 5$6F!8"&399:;"
00$%$6!0p0

aHI& LbL#JQPQ'DG
N"&01A01q./01!2!01/q4?fJ
f:>01$69A#UA2A0PAC"
01>010G0/A01O3/B"#39
SM/39019F+#/"fJf
:012P$6G0=""$%DF!
NfJf:$68LA2"/C"R
B73F!j?Z"!fJf:
U"32F"01J#/F!"Af

5

Jf:"&?N>7!9C52mAQG010
73??3"!"!#U97>07f
Jf:7P&501073(3f
Jf:520$%"!F" 5$6
c"FEYCD*O/Md(J
N>01 :3/2DGA0PA<<9CUUA2A
27A99A/"&./B01"L$68
37A22G)<"#/?KZ7"!DFC?
0$%=28A7F!"-2$:A
!!$FA0:07A"VPLAD:LA"VA32C4L
 3"399:;>01$673A$6
0P4?73F01$68"&39
9:;"52m"P
eHITfWRf'DG
N>5$6F"!0"CF!
A0$%$%RBPA3PF!"5P"!
+F73C%AA 2QA0G
>L"!"!"."ACA7A9

7:B=73018"&399:
;"4L ? >Dg"CF!3
>AA3"!-2%"!7<0
/C%AP
g"FEIQOOP HIER/h
*"RB73%73=A73 
0$%U0="B??"RB7
3?"01"73 01
40$%KDFCAC%73 .#
PAB$:0#j0A(22Fj"39B

6

??+#/?<<$69CBG2A
52m0147Q$?"0197:j/P
73%/W7P:
iMdY'DGHIV/TWP*'DG
N>EE-2%. MA"$&E00#C
F!"-2%Z9o.f70$%$%DF!
>0T#B@j>0 0$&A>03D5A>0
-r>0"!A>00!01[>0? >
C55$6F!Nf%W0G$6
P>Z00#Z7CF!
HI$#WHWP$'DG
*0$%RB9:/F!AR/F!>
0#C"0G3!GNf%DFC
2$:$&73>9F!N>5$6F!$6
!A0$%RB3"!"/9/
00#CF!*.9/ 5$6$6R
B2R/030K"F/<"!"7A97

>7P:*%//PCF!
0$%$6
.j@k
.]'f*
s%0>CF!A5$6738
"&399:;"00$%KF>/7l
" P0p0
"QV

7

#)
N9"!KE".2$:22RB73"R
B37A97A<62362QA1AK
G0=/73 "> $6!%7352
mA01BG7P
)5$6CF!$6@
,- . /'01 2'
  

 

 


_e^_a ]]A\ c\^_a __A] c c c c


401$67:3A$60PA$6F2A$6
8"&?.=:A5$601$60p0

)5$6738"&399:;"P
9M$9@
,- . /'01 2'
  

 

 


]_^_`a eeA_ t_^_`a `_Ae e^_`a dA` c c
!; 
[%Z7CF!738"&39
9:;"AP?0G039$9@
Y4RBP9C07>A#>F!f7<
D
Y'FC/7Z7F!>A62Q"=
Y4RBf$uF!?2""!CF!

8

?25QF/"DFC/7FC
Y)G0=?$"Z7>>0>070
Y4<CF!0F"32F"3fJ262
00#CF!
Y40-:9"5A23fJf:A9$A9
:A0F0"!A2FA3f"01>RB7
3"DFC?0$%=2 5$6
Y4$%DF!>0"CF!"!>-2%
R9AZ

Y4<CRBPA3A3PF!A9/
 5$6""32A 8$
-2%AGB
Yj$:0#j90"B??"
"B73F!
Ysh7RB9:/AR/A0G
!G"DFC2$:$&7362Q:%&
).&'(
013R3" A01 5
$67 :32 0$A?/9BF/"&?
"#"E#U.P22.>J"&
0$Z7"!CF!) >.P220!
$2PP22 PF$"&P? K
7/P$:A FR5$6738
"&399:;"00$%)5$63W$6
A2F&"/6201401BGA
7AvA?:
40!F39P22P?KJ"&0$2
00$%"$639?5-00#

9

CF!) >00#CU/9 <
Q52R9A 2Q>"CF!?$6:
X3R$_[Y'K
N>CF! PA 5$6P?77
D5"&=RB3PQ""!U
=V.?#>#0"Z4L =2.
P22FA <P>2==A9700#
CF!

3*10!4
 !"#
MdP
5678+90&'

10

×