Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Nghiên cứu hoàn thiện thư viện điện tử tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.31 MB, 111 trang )
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNVŨ THUỲ LINH


NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
TẠI TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT – NGA


LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC THƯ VIỆN


Hà Nội - 2012


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


VŨ THUỲ LINH


NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
TẠI TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT – NGA

Chuyên ngành: Khoa học Thư viện
Mã số: 60 32 20
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC THƯ VIỆN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ VĂN VIẾT
Hà Nội - 2012


MỤC LỤCTr.
M U
1

7
  T          
NGA
7
1.1 C s lý lu v t
7
1.1.1 Khái niệm thư viện điện tử
7
1.1.2 Các yếu tố cấu thành thư viện điện tử
14
 Nga
23
1.2.1 Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của Thư viện Trung tâm
Nhiệt đới Việt – Nga
23
1.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực
26
1.2.3 Người dùng tin và nhu cầu tin
27
 
 Nga
31
 TRÌNH 
 NGA
33
hình thành n t  tiên

33
2.1.1 Áp dụng Phần mềm Smilib:
33
2.1.2 Xây dựng CSDL toàn văn với phần mềm mã nguồn mở
Greenstone
35
2.2 nâng cao
38
2.2.1 Hạ tầng thông tin.
38


2.2.2 Phần mềm thư viện ILIB
41
2.2.2.1 Giới thiệu về phần mềm ILIB (Integrate Library Solutions)
41
2.2.2.2 Thực trạng triển khai ứng dụng Module Bổ sung
43
2.2.2.3 Thực trạng triển khai ứng dụng Module Biên mục
47
2.2.2.4 Thực trạng triển khai ứng dụng Module Quản lý Kho
51
2.2.2.5 Thực trạng triển khai ứng dụng Module Lưu thông
54
2.2.3 Ứng dụng phần mềm thư viện số DLIB
58
2.2.3.1 Giới thiệu phần mềm DLIB
58
2.2.3.2 Ứng dụng DLIB vào quản lý tài liệu số hoá
60

2.2.4 Ứng dụng phần mềm cổng thông tin tích hợp PORTAL
63
2.2.4.1 Giới thiệu phần mềm cổng thông tin tích hợp PORTAL
63
2.2.4.2 Ứng dụng phần mềm cổng thông tin tích hợp PORTAL vào
phục vụ tra cứu dữ liệu
66

69

73
2.5. 
78
2.6. 
tâm N- Nga.
81
 
 NGA
85



85

87

91
3.4 Tng c xây d ngu lc thông tin i t
93
3.5 

96
3.6 V  b quy trong vic xây d ngu lc thông tin in t
98

99

100
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BCKH
Báo 
CBTV

CNTT


CSDL





KHKT

KH&CNQS

NCT

NDT

 Nga
Trung tâm Nh Nga
TT-TV
Thông tin  
DLIB

DOC

ILIB

ISBD
     

LAN

MARC21


OPAC
Online Public Access Catalog (M l truy c công

CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU

Hình 1.1:  th vi
Hình 2.1: Màn hình gieenstone
Hình 2.2: S  h thT t TTN Vit - Nga
Hình 2.3: Mà
Hình 2.4: Màn hình c s n nh
Hình 2.5: Màn hình chính module Biên m
Hình 2.6: Bi ghi hi th theo ISBD/ MARC 21
Hình 2.7: Màn hình module qu lý kho
Hình 2.8: Màn hình  lu thông tài li
Hình 2.9: Màn hình chính ph mm DLIB
Hình 2.10: Màn hình  Portal
Hình 2.11: T l bi ghi các CSDL th m th vi  xây d
Hình 2.12: T l bi ghi các CSDL th vi  xây d t 2006 
12/2011
Hình 2.13: M  s d th vi c NDT
Hình 2.14: M   th vi c NDT

Hình 2.15:  NCT cho NDT


CÁC BẢNG SỐ LIỆU

1.1: Các nhóm NDT c th vi
1: B th kê các CSDL xây d trong giai o 2006-
2009
2: B th kê các CSDL th m  xây d  nay
 : B th kê các CSDL th m  xây d t 2006-
12/2011
4ng kê nhu c v lo hình tài li c b 
B 2.5: B thg kê nhg yêu c  b th vi hot 
hi qu1

M
M
Đ
Đ


U
U
1. Tính cấp thiết của đề tài



-

.



      (TVT)      





thông tin 

.





2






N Nga (TTN Vit  Nga) - 


                

           Dự án thư viện số dùng
chung trong BQP, 
th vi i t.

  




             

- 

                 
“Nghiên cứu hoàn thiện thư viện điện tử tại Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga/ Bộ
Quốc phòng”  

2. Tình hình nghiên cứu3


- 

- Xây dựng mô hình thư viện điện tử ở Việt
Nam giai đoạn hiện nay.
-  “Ứng dụng tin học trong các cơ quan thông
tin – thư viện khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hiện trạng và triển vọng”.
-   Ứng dụng tin học trong hoạt động Thư
viện tỉnh Bắc Giang. Thực trạng và tương lai phát triển
- Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm
Thông tin – Thư viện Đại học Giao thông vận tải. Thực trạng và giải pháp




- 
Thông tin và Tư liệu 
- Bản tin Thư viện-
Công nghệ thông tin, tr.2  13.
- 
Thư viện Việt Nam, tr. 19  24.

N-
Nga.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu:4
       

- 

 

* Nhiệm vụ nghiên cứu

- 
-               
- Nga
- 
- Nga
4. Giả thuyết nghiên cứu

- Nga
  
Trung tâm và góp ph
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:

- Nga.
Phạm vi nghiên cứu:

- 
6. Phương pháp nghiên cứu5
- 

- - 

- 
- P
- 
- 
- 
7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng của đề tài
* Về mặt khoa học:
- 
- 

* Về mặt ứng dụng:

- 
- Nga
-  

8. Dự kiến kết quả nghiên cứu:
- 
.
- 
Nga6
- 
- Nga
9. Cấu trúc của luận văn


Chương 1: Vai trò thư viện điện tử với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Chương 2: Thực trạng xây dựng thư viện điện tử tại Trung tâm Nhiệt đới
Việt - Nga
Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh và hoàn thiện việc xây dựng thư
viện điện tử tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.


7
NỘI DUNG
Chương 1: VAI TRÒ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ VỚI TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI
VIỆT – NGA
1.1 Cơ sở lý luận về thư viện điện tử
1.1.1 Khái niệm thư viện điện tử
Theo quan i c 
, 




th vi i t () 
m
th
vi s (TVS), th vi  (TVA)






 

* Khái niệm TVĐT theo quan điểm của các nhà thư viện nước ngoài.
           
[32, tr.8]

 8


 [23, tr.10].
23, tr.11].



 

 [23, tr.11].
            


y 
 [23, tr.11].




* Khái niệm TVĐT theo quan điểm ở Việt Nam
              
               

 

T9 
 [33]:9
- 


- 
Q

- 


u 

[23, tr.12].
 Vit Nam c  


- 

- ên



- 




* Phân biệt khái niệm TVĐT với TVS, TVA, TV đa phương tiện:10
            

dung.


Thư viện số:
- 
các ng 


 
[32; Tr.8]
Theo Michael Lesk  

c

[32; Tr.8]
Borgman (1999) a ra  ngh         


[32; Tr.8]
Còn Gladney (1994
máy tính 




 [32; Tr.9]11
 [33]




               
                






 [16]


            



Thư viện ảo:
Theo Roy Tennant, 

[29,
tr.8].


 [29, tr.8].
* Tài liệu điện tử: Có 
12



* Nguồn tin điện tử 

-
 
- 



Nh v có th xem và ngu tin i t là hai khái 



các siêu d li (SDL)  h tr cho vic tra c và  v tài nguyên.
Đặc trưng của nguồn tin điện tử:
Ưu điểm:
- C

- 

 
- 
-               

-  
- 
- 
13
Nhược điểm:
- Tính an toàn thông tin d

-         

        




[29, tr.33].




* Siêu dữ liệu:


[32, tr.17]
 



Siêu dữ liệu Dublin Core (Xem phụ lục 1)
Có 5 loại SDL
- 
- 
- 
- 
- 14
Các thuộc tính và đặc điểm của SDL [32, tr.18]
- 
 
ng
ày

- g 


- 

- 
ra, 


1.1.2 Các yếu tố cấu thành thư viện điện tử


1.1.2.1. Vốn tài liệu điện tử:
 Sách, báo là món ăn tinh thần
không thể thiếu được trong cuộc sống

sách, báo và th 
- 
  
  
 
Th 
thành th 
15
 
s 

V tài li i t xu hi làm chuy bi sâu s hot  thông tin
th vi, bi th vi i t mt ni lu tr thông tin vt lý thành mt c truy

c thông tin s có mt  kh các ngóc ngách c m Internet toàn c, cung
c kh ng truy c thông tin, tri th  b c th gian nào,  i nào.
1.1.2.2. Đội ngũ cán bộ điện tử:
 

 

  


chuyên môn thông tin  


[37]

[15] 



- 
- 
- 16
- 
- 
- 
- 

- 

  


- 
- 
- 


 
1.1.2.3. Người dùng tin điện tử:
 



     TVT          




17


 
c 


 

TVT 
  
                

 



ti




 

 [32, tr. 39]
- 
- 
- 
- 

×