Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HỢP ĐỒNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn học: Toán lớp 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (206.32 KB, 7 trang )

PHNG PHP DY HC THEO HP NG
K HOCH BI HC
Mụn hc: Toỏn lp 7
Tờn bi: Luyn tp nh lớ Py-ta-go
Ngi son: Nhúm Ngh An I
I. Mục tiêu: Sau bi hc ny, HS cú kh nng:
1. Kin thc:
Trỡnh by c nh lớ Py-ta-go thun v o
2. K nng:
- Vn dng cỏc kin thc hc trong bi vo các bi toỏn thc t.
- Vn dng nh lớ Pytago thun v o nhn bit mt tam giỏc l tam giỏc vuụng.
3. Thỏi :
- Rốn thỏi cn thn, chớnh xỏc, trỡnh by khoa hc.
- Nghiờm tỳc khi hc tp hp tỏc trong nhúm nh
II. Chun b:
- GV: Thc thng, ờke, thc o gúc, compa, bi 56, 57 SGK trang131
- HS: Thc thng, ờke, thc o gúc, compa. SGK
- Mu phiu hp ng v phiu h tr

III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: H THNG KIN THC V NH L PY-TA-GO
Thời
gian
Nội dung kiến thức Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Phơng tiện, thiết
bị dạy học
5 phút
Phỏt biu nh lớ Py-ta-go
thun v o.
- Nờu cõu hi.
- Trả lời.
Máy vi tính.


Máy chiếu
1
- Quan sát
- Nhận xét, bổ sung.
projector.
Ao; Các thẻ giấy
Hoạt động 2: NGhiên cứu, Kí kết hợp đồng
Thời
gian
Nội dung kiến thức Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Phơng tiện, thiết
bị dạy học
5 phút 1.Kí hợp đồng Giao hợp đồng cho từng cá nhân HS.
Phổ biến nội dung và yêu cầu của từng nhiệm vụ:
- Hợp đồng gồm 5 nhiệm vụ; trong đó có 3 nhiệm
vụ bắt buộc (từ nhiệm vụ 1 -3); và 2 nhiệm vụ tự
chọn ( nhiệm vụ 4 &5, l nhiệm vụ không bắt buộc
phải thực hiện)
- Nhiệm vụ 1, 2, 3 làm việc theo cá nhân, HS có thể
tùy chọn nhiệm vụ nào làm trớc, nhiệm vụ nào làm
sau.
- Nhiệm vụ 3 có hai phiếu hỗ trợ: phiếu màu đỏ là
hỗ trợ nhiều; màu vàng là hỗ trợ ít
- Nhiệm vụ 5 có một phiếu hỗ trợ màu xanh.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HS có thể lựa
chọn sử dụng các phiếu hỗ trợ tùy theo năng lực,
nhịp độ của mỗi cá nhân.
- Nhiệm vụ 5 làm theo nhóm.
- Chia sẻ các thắc mắc của HS về hợp đồng (nếu có)
- Ký kết hợp đồng
- Từng cá nhân nhận

hợp đồng.
- Quan sát, theo dõi
ghi nhận nội dung của
từng nhiệm vụ.
- Nêu câu hỏi về hợp
đồng (nếu có)
- Lựa chọn nhiệm vụ
và kí hợp đồng.
Máy vi tính.
Máy chiếu
projector.
Hợp đồng (in sẵn)
2
Hoạt động 3: Thực hiện hợp đồng
Thời
gian
Nội dung kiến thức Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Phơng tiện, thiết bị dạy
học
55phút 3. Thực hiện hợp
đồng.
Trợ giúp cho cá nhân hoặc nhóm HS gặp
khó khăn và yêu cầu trợ giúp.
Thực hiện các nhiệm vụ
trong hợp đồng đã kí
kết.
Các phiếu giao nhiệm vụ.
Các phiếu hỗ trợ.Giấy A0
Bút viết, kéo, keo dán,
Hoạt động 4: thanh lý hợp đồng
Thời

gian
Nội dung kiến thức Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Phơng tiện,
thiết bị dạy
học
25
phút
3. Khai thác và
chính xác hoá kiến
thức.
- Dành ít phút cho HS tham quan sản phẩm.
- Khai thác các sản phẩm có đợc từ hợp đồng:
- Nhiệm vụ 1:
- Trng bày các sản phẩm học
tập
- Tham quan sản phẩm các
nhóm bạn
- Ghi nhận, đối chiếu với kết
quả của bản thân, của nhóm
mình và có phản hồi tích cực.
Máy vi tính.
Máy chiếu
projector.
Máy chiếu vật
thể.
3
HS chiếu đáp án, yêu cầu HS so sánh, đối
chiếu, tự đánh giá.
- Nhiệm vụ 2, 3:
- Tổ chức cho HS chỉnh sửa trên một số bài tự
làm.

- Chiếu đáp án (nếu cần)
- Nhiệm vụ 4:
- Tổ chức đại diện một vài nhóm báo cáo kết
quả;
- Nhận xét, đánh giá.
- Nhiệm vụ 5:
- Yêu cầu đại diện một vài HS nêu cách làm và
kết quả.
- Đánh giá, nhận xét.
- Yêu cầu sinh viên tự đánh giá theo các nội
dung trên bản hợp đồng.
- Tổng kết bài học:
- Yêu cầu HS tự rút ra những kết quả đạt đợc?
(Về kiến thức kĩ năng; về PP học tập)
- Hớng dẫn tự học:
Lớp chia 4 nhóm
Hãy lựa chọn một vấn đề trong đời sống thực
tiễn mà các em quan tâm (VD: );
Nộp báo cáo sau 1 tuần thực hiện.
- Nhiệm vụ 1:
- Quan sát, so sánh, tự đánh
giá nhiệm vụ 1 trên phiếu học
tập cá nhân.
- Nhiệm vụ 2, 3:
- Nhận xét, góp ý, bổ sung
cho nhiệm vụ 2, 3.
- Nhiệm vụ 4:
- Đại diện nhóm báo cáo kết
quả nhiệm vụ 4
- Lắng nghe, nhận xét, đánh

giá.
- Nhiệm vụ 5:
- Một số HS nếu cách làm và
kết quả nhiệm vụ 5.
- Nhận xét.
- Tự đánh giá quá trình và kết
quả thực hiện hợp đồng.
- Tự nhận xét, đánh giá, tổng
kết bài học.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
4
Nhiệm vụ 1: Tìm câu trả lời đúng

Nội dung đúng sai
1. Tam giác ABC vuông tại A, biết AB=21cm, BC= 29 cm thì cạnh AC= 20cm đúng hay sai?
2. Tam ABC có độ dài 3 cạnh 9cm; 15cm; 12cm là tam giác vuông đúng hay sai?
Nhiệm vụ 2: áP DụNG GIảI BàI TậP 60 trang 133 (Có 2 mức hỗ trợ: Hỗ trợ nhiều trên phiếu đỏ; Hỗ trợ ít trên
phiếu vàng)
Bài 60: Cho tam giỏc nhn ABC. K AH vuụng gúc vi vi BC (H thuc BC). Cho bit AB= 13cm, AH= 12cm, HC=16cm.
Tớnh di AC, BC.
Nhiệm vụ 3: giải quyết một bài toán liên quan đến thực tế.
Bi 58: Trn nh bn Nam cao 21dm, Nam cú th dng cho ng thng mt chic t cú chiu cao 20dm v chiu rng ca ỏy
t 4dm.
Hợp đồng : Luyn tp v Định lý Pi-ta-go
Thời gian : 55 phút
Họ và tên :
5
Tôi cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng này.
Sinh viên Giáo viên
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

ó hon thnh Gặp khó khăn
Rt thoi mỏi Tin trin tt
Bỡnh thng Nhim v bt buc
Khụng hi lũng Nhiệm vụ t chn
HĐ theo nhóm 6 ngi HĐ nhóm đôi
Thi gian ti a ỏp ỏn
Giỏo viờn chnh sa Chia sẻ vi bn
Hng dn ca giỏo viờn HĐ cá nhân
ó hon thnh Gặp khó khăn
Rt thoi mỏi Tin trin tt
Bỡnh thng Nhim v bt buc
Khụng hi lũng Nhiệm vụ t chn
HĐ theo nhóm 6 ngi HĐ nhóm đôi
Thi gian ti a ỏp ỏn
Giỏo viờn chnh sa Chia sẻ vi bn
Hng dn ca giỏo viờn HĐ cá nhân
Tôi cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng này.
HọC Sinh Giáo viên
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)
Nhiệm vụ 4: thử tài của bạn
Ch dựng mt on dõy hóy kim tra xem mt gúc cú vuụng hay khụng.
Nhiệm vụ 5: Đố vui: Toán ghép hình
Cho hình vuông ABCD cạnh a và DEFG cạnh b (a>b) đặt cạnh nhau nh hình vẽ. Ta có thể cắt hai hình vuông đó thành một số
mảnh rồi ghép lại thành một hình vuông mới.
B C
E E F


A D G
PHIếU Hỗ TRợ Cá NHÂN

PHIếU Hỗ TRợ BàI TậP 3 (Phiếu đỏ hỗ trợ nhiều)
* Sử dụng định lí Pytago tính chiều dài đờng chéo của tủ. Để tính chiều dài đờng chéo của tủ ta đã biết những yếu tố nào?
* So sánh đờng chéo của tủ (cạnh huyền của tam giác vuông tạo bởi chiều cao và chiều rộng của đáy tủ) với chiều cao của trần
nhà.
PHIếU Hỗ TRợ BàI TậP 3 (phiếu vàng hỗ trợ ít)
6
* So sánh đờng chéo của tủ (cạnh huyền của tam giác vuông tạo bởi chiều cao và chiều rộng của đáy tủ) với chiều cao của trần
nhà.
PHIếU Hỗ TRợ BàI TậP 5 (phiếu xanh)
* Vì diện tích của hình vuông mới bằng a
2
+b
2
nên cạnh c của hình vuoong mới phải thoả mãn điều kiện c
2
= a
2
+b
2
. Do đó nếu ta
lấy điểm H trên cạnh AD sao cho AH= b thì theo định lí Pytago thì cạnh vuông mới bằng BH. Ta cắt hình theo BH và HF rồi
quay tam giác BAH và FGH ta đợc
7

×