Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

giáo án thể dục lớp 1 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.51 MB, 70 trang )

Ngày 18 tháng 08 năm 2014
TUẦN 1
Bài : 01 * Tổ chức lớp.
* Trò chơi vận động.
I/ MỤC TIÊU:
-Phổ biến nội dung tập luyện, biên chế lớp tổ chức tập luyện,chọn cán sự bộ môn.Yêu
cầu HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong học tập.
-Trò chơi: Diệt các con vật có hại.Yêu cầu bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết được một số nội quy tập luyện,biết sửa trang phục gọn gàng khi tập
luyện.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu : Biết được một số nội quy tập luyện,biết sửa trang phục gọn gàng khi tập
luyện. Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp HS sống là phải có tổ chức,biết được thêm những con
vật nào có hại và con vật nào cần được bảo vệ,phát triển chúng.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ….giậm Đứng lại … đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1
chân trái, nhịp 2 chân phải).
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:


a. Biên chế tổ tập luyện,chọn cán sự bộ
môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
b. Phổ biến nội quy học tập:
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp
ngoài sân.
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học ai
muốn ra vào lớp phải xin phép.
Được ra vào lớp khi nào giáo viên cho
phép.
*Nhận xét.
6-10p
18-22p
8p
8p
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.





GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

GV
1
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6-8p
4-6p
-Đội hình trò chơi.




GV
-Đội hình xuống lớp.





GV

2
Ngày 25 tháng 08 năm 2014
TUẦN 2
Bài : 02 * Trò chơi.
* Đội hình đội ngũ.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu HS biết thêm một số con vật có hại,tham
gia vào trò chơi nhiệt tình,chủ động.
- Làm quen với tập hợp,dóng hàng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng,có thể chậm.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết được những quy định cơ bản để thực hiện một giờ thể dục,biết tập
hợp hàng dọc,dóng hàng đúng chỗ,nhanh và trật tự.Tham gia trò chơi một cách tích
cực,chủ động.
-HS Yếu :biết được những quy định cơ bản để thực hiện một giờ thể dục,bước đầu làm
quen với tập hợp hàng dọc,dóng hàng.Tham gia vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp HS sống là phải có tổ chức,ngoan ngoãn,lễ phép,biết
được thêm những con vật nào có hại và con vật nào cần được bảo vệ,phát triển chúng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
-Giậm chân …giậm Đứng lại ……đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1
chân trái, nhịp 2 chân phải).
-Kiểm tra bài cũ: 4 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Thành 4 hàng dọc …… tập hợp.
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi.
*Nhận xét.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
6-10p
1-2lần
18-22p
14p
3-4lần
-Đội hình tập trung.




GV

-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

GV
3
b. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
-GV Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Giậm chân…giậm Đứng lại….đứng.
(HS đếm theo nhịp 1-2 , 1-2 …).
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà tìm thêm các con vật có hại.
8p
4-6p
-Đội hình trò chơi.





GV
-Đội hình xuống lớp.




GV

4
Ngày 08 tháng 09 năm 2014
TUẦN 3
Bài : 03 * Đội hình đội ngũ.
* Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng.Yêu cầu HS tập hợp đúng chỗ,nhanh,trật tự.
- Làm quen với đứng nghiêm(nghỉ).Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng theo khẩu
lệnh.
-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi tương đối chủ
động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết tập hợp hàng dọc,dóng hàng đúng chỗ,nhanh và trật tự,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu :biết được những quy định cơ bản về tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng
nghiêm,đứng nghỉ.Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Biết cách xin phép ra vào lớp,biết vâng lời ông ,bà, cha mẹ,biết được
thêm những con vật nào có hại và con vật nào cần được bảo vệ,phát triển chúng,kể thêm

được những con vật có hại.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ….giậm Đứng lại ….đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1
chân trái, nhịp 2 chân phải).
-Kiểm tra bài cũ : 4 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Thành 4 hàng dọc …… tập hợp.
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi.
b. -Tư thế nghỉ .
-Tư thế nghiêm .
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
6-10p
1-2 lần

18-22p
10p
6p
2-3lần
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

GV
5
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
-GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi.

*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học .
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6p
4-6p
-Đội hình trò chơi.




GV
-Đội hình xuống lớp.




GV


Ngày 15 tháng 09 năm 2014
6
TUẦN 4
Bài : 04 * Trò chơi vận động.
* Đội hình đội ngũ.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,đứng nghiêm, nghỉ.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ
bản đúng,nhanh,trật tự.
-Học quay phải, quay trái : Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay người theo khẩu lệnh .

-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ
động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết tập hợp hàng dọc,dóng hàng ,đứng đúng chỗ,nhanh và trật tự,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ,quay phải,quay trái .Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu :biết được những quy định cơ bản về tập hợp hàng dọc,dóng hàng,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ,quay phải,quay trái cơ bản đúng,định hướng được bên nào là trái,là
phải.Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp HS sống là phải có tổ chức,đoàn kết,đi hoc,về nhà phải
đi về bên tay phải đường,biết được thêm những con vật nào có hại và con vật nào cần
được bảo vệ,phát triển chúng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ………giậm.
-Đứng lại …………đứng.
-Kiểm tra baì cũ : 4 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Thành 4 hàng dọc …… tập hợp.
- Nhìn trước …………….Thẳng Thôi

b. Tư thế đứng nghỉ, đưng nghiêm.
*Nhận xét.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
6-10p
1-2 lần
18-22p
10p
2-3lần
6p
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 

 
 
 
 GV 
7
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6p
4-6p
-Đội hình trò chơi.




GV

-Đội hình xuống lớp.




GV

8
Ngày 22 tháng 09 năm 2014

TUẦN 5
Bài : 05 * Đội hình đội ngũ.
* Trò chơi vận động.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN đã học.Yêu cầu thực hiện chính xác,nhanh,trật tự.
-Làm quen với trò chơi:Qua đường lội.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết tập hợp hàng dọc,dóng hàng đứng đúng chỗ,nhanh và trật tự,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ,quay phải,quay trái thành thạo.Tham gia trò chơi một cách tích
cực,chủ động.
-HS Yếu :Biết được những quy định cơ bản về tập hợp hàng dọc,dóng hàng,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ, quay trái,quay phải cơ bản đúng.Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp HS sống là phải có tổ chức,đoàn kết.Thông qua trò
chơi giúp HS có cách xử lí khi gặp phải đoạn đường lội hoặc suối cạn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy nhẹ nhàng trên sân tập khoảng 30-
40m.
-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ: 4 hs.
*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,đứng
nghiêm,đứng nghỉ.
- Thành 4 hàng dọc …… tập hợp.
- Nhìn trước …………….Thẳng Thôi.
-Tư thế nghỉ .
-Tư thế nghiêm .
*Nhận xét.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
6-10p
18-22p
12p
2-3lần
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.


 
 
 
 
 
 
 

GV
9
b.Trò chơi: Qua đường lội.
-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Giao bài tập về nhà.
10p
4-6p
-Đội hình trò chơi.
   
   



GV
-Đội hình xuống lớp.





GV


10
Ngày 29 tháng 09 năm 2014
TUẦN 6
Bài : 06 * Đội hình đội ngũ - Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.Yêu cầu thực hiện nhanh trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hàng, dồn hàng .Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
-Ôn trò chơi:Qua đường lội.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết tập hợp hàng dọc,dóng hàng đúng chỗ,nhanh và trật tự,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ,quay phải,quay trái thành thạo.Tham gia trò chơi một cách tích
cực,chủ động.
-HS Yếu :Biết được những quy định cơ bản về tập hợp hàng dọc,dóng hàng,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ, quay trái,quay phải cơ bản đúng.Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp HS sống là phải có tổ chức,nghiên túc,có ý thức giữ vệ
sinh chung.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu

giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng trên sân tập 30-40m.
-Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 4 hs.
-Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng
nghiêm,đứng nghỉ.quay phải,quay trái.
-Thành 4 hàng dọc …… tập hợp.
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi.
-Nghiêm,nghỉ,quay phải quay trái.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
b. Dàn hàng, dồn hàng.
*Nhận xét.
6-10p

18-22p
10p
5p
-Đội hình tập trung.




GV

-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

GV
11
c. Trò chơi: Qua đường lội.
-GV phổ biến nội dung trò chơi để học sinh
thực hiện.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6-8p
4-6p
-Đội hình trò chơi.
   

   


GV
-Đội hình xuống lớp.




GV

12
Ngày 13 tháng 10 năm 2014
TUẦN 7
Bài : 07 * Đội hình đội ngũ - Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng,nhanh,trật tự.
-Ôn trò chơi:Qua đường lội.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng đúng chỗ,nhanh và trật tự,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ,quay phải,quay trái thành thạo,biết dàn hàng,dồn hàng.Tham gia trò
chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu :Biết được những quy định cơ bản về tập hợp hàng dọc,dóng hàng,biết đứng
nghiêm,đứng nghỉ thành thạo, quay trái,quay phải cơ bản đúng,biết dàn hàng,dồn
hàng.Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp rèn luyện kĩ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
-HS chạy một vòng trên sân tập 30-40m.
-Thành vòng tròn,đi thường…bước…
Thôi.
-Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 4 hs.
-Nhận xét
2/ CƠ BẢN:
a.Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng
nghiêm,đứng nghỉ.
-Thành 4 hàng dọc …… tập hợp.
-Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi.
-Nghiêm,nghỉ .
*Nhận xét.
b. Dàn hàng, dồn hàng.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
6-10p

18-22p
12p

4p

-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

GV
13
c. Trò chơi: Qua đường lội.
-GV phổ biến nội dung trò chơi để học
sinh thực hiện.
*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6p
4-6p
-Đội hình trò chơi.
   
   


GV
-Đội hình xuống lớp.




GV


14
Ngày 20 tháng 10 năm 2014
TUẦN 8
Bài : 08 * Đội hình đội ngũ.
*Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối chíng xác.
-Ôn trò chơi:Qua đường lội.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
-Làm quen với tư thế đứng cơ bản và dứng đưa 2 tay ra trước.Yêu cầu thực hiện ở mức
cơ bản đúng.

*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước.Tham
gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu : Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước.Biết tham gia
được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giúp HS giữ trật tự,nghiêm túc trong giờ học.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân……….giậm.
-Đứng lại…… …đứng.
-Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 4 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Tập hợp hàng dọc,dóng hàng.
-Thành 4 hàng dọc …… tập hợp.
- Nhìn trước …………….Thẳng Thôi.
*Nhận xét.
-Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng(4 tổ thi
cùng 1 lúc).
*Nhận xét.

6-10p
1-2 lần


18-22p
10p
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình tập luyện.




GV
15
b.Tư thế đứng cơ bản.
*Nhận xét.
c. Đứng đưa hai tay ra trước.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .

- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6p

6p
4-6p
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

GV
-Đội hình xuống lớp.




GV

16

Ngày 27 tháng 10 năm 2014
TUẦN 9
Bài : 09 * Đội hình đội ngũ.
*Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chíng
xác.
-Ôn tư thế đứng cơ bản và dứng đưa 2 tay ra trước.Học đứng đưa hai tay dang
ngang,đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên
cao chếch hình chữ V.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao
chếch hình chữ V cơ bản đúng.Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giúp HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
-Giậm chân……….giậm.
-Đứng lại…………đứng.
-HS chạy 1 vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường… bước Thôi.

-Trò chơi : Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 4 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tư thế đứng cơ bản,đứng đưa 2 tay ra
trước.
* Nhận xét.
b.Học đứng đưa 2 tay dang ngang.
*Nhận xét.
c.Đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.
*Nhận xét.
- Ôn phối hợp.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
6-10p
1-2 lần

18-22p
6p
6p
10p
2-3 lần
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.





GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

GV
17
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Đi thường…….bước Thôi.
-HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
4-6p
-Đội hình tập luyện.





GV

18
Ngày 03 tháng 11 năm 2014.
TUẦN 10.

Bài : 10 *Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiên dược động tác chính
xác
hơn giờ trước.
-Học đứng kiểng gót,hai tay chống hông.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đưa hai tay
dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V một cách thành thạo,đứng
kiểng gót, hai tay chống hông cơ bản đúng.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ
động.
-HS Yếu: Biết thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đưa hai tay
dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V cơ bản đúng, làm quen với
đứng kiểng gót, hai tay chống hông.Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giúp HS sống đoàn kết,biết giúp đỡ nhau trong học tập.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV:nhận lớp phổ biến nội dung y/cgiờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy 1 vòng trên sân tập thành vòng
tròn,khởi động chung.
-Kiểm tra bài cũ : 2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn đứng đưa 2 tay ra trước,đứng đưa hai
tay dang ngang.
*Nhận xét.
b.Ôn đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa
hai tay lên cao chếch chữ V.
*Nhận xét.
c. Ôn phối hợp:
-Đứng đưa 2 tay dang ngang.
- Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
*Nhận xét.
6-10p
18-22p
5p
2 lần
5p
5p
2-3 lần
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.





GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

19
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập
luyện.
*Nhận xét.
d.Đứng kiểng gót,hai tay chống hông.
-Hướng dẫn học sinh luyện tập.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
- HS thả lỏng tại chỗ.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
7p
2-3 lần

4-6p
GV
-Đội hình tập luyện.




GV
-Đội hình xuống lớp.




GV


20

Ngày 10 tháng 11 năm 2014
TUẦN 11

Bài : 11 *Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức
tương đối chính xác.
-Học động tác đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông.Yêu cầu thực hiện được
động tác cơ bản đúng.
-Làm quen với trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”.Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đưa hai tay

dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V một cách thành thạo,biết đứng
kiểng gót, hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông.Tham gia
trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: : Biết thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đưa hai tay
dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V một cách thành thạo,biết đứng
kiểng gót, hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông.Biết tham
gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giúp HS sống có tổ chức,biết bảo vệ môi trường.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,2 quả bóng.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy 1 vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường,bước .
-Kiểm tra bài cũ : 2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Đứng đưa 1 chân ra trước,2 tay chống
hông.
-Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.

- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .

- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
6-10p
18-22p
12p
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 
 

21
*Nhận xét.
b.Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức.

-Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Đi thường,bước ……… Thôi.
-HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
10p

4-6p
GV
-Đội hình trò chơi.





GV
-Đội hình xuống lớp.




GV


22

Ngày 17 tháng 11 năm 2014
TUẦN 12

Bài : 12 *Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức
tương đối chính xác.
-Học động tác đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.Yêu cầu biết thực
hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
-Ôn trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”.Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi có sự chủ
động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đưa hai tay
dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V một cách thành thạo,biết đứng
kiểng gót, hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông, thực hiện
cơ bản đúng đưa môt chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.Tham gia trò chơi một cách
tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đưa hai tay dang
ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V một cách thành thạo,biết đứng kiểng
gót, hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông,làm quen với
động tác đưa môt chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng .Biết tham gia được vào trò
chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,2 quả bóng.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học.
-HS đứng tại chỗ thành vòng tròn, khởi

động chung.
-Ôn phối hợp:Bài tập RLTTCB.
2/ CƠ BẢN:
a. Đứng kiểng gót hai tay chống hông.
*Nhận xét.
b. Đứng đưa một chân ra trước,hai tay
chống hông.
-Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.
c.Đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ
cao thẳng hướng.
6-10p
18-22p
3p
3p
3p

-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình tập luyện.





23
-Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
*Nhận xét.
d.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.
-Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Đứng tại chỗ thả lỏng.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
6p
7p


4-6p
GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 

 
 

GV
-Đội hình trò chơi.





GV
-Đội hình xuống lớp.




GV

24

Ngày 24 tháng 11 năm 2014
TUẦN 13
Bài : 13 *Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản –Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức
tương đối chính xác.
-Học đứng đưa một chân sang ngang. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
-Tiếp tục ôn trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”.Yêu cầu HS tham gia được vào trò chơi có
sự tương đối chủ động.

*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết thực hiện được đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng
hướng,đứng đưa một chân sang ngang,hai tay chống hông. Tham gia trò chơi một cách
tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết thực hiện được đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng
hướng,đứng đưa một chân sang ngang,hai tay chống hông cơ bản đúng.Biết tham gia
được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: chăm chỉ trong học tập,rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,2 quả bóng.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ
học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 3 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ
cao thẳng hướng.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện.
*Nhận xét.
-Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra
trước,hai tay chống hông và đứng đưa một
chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.

-Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.
*Nhận xét.
b.Học đứng đưa một chân sang ngang,hai
tay chống hông.
6-10p
18-22p
8p
1-2 lần
8p
1-2 lần
-Đội hình tập trung.




GV
-Đội hình cơ bản.




GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.

 
 
 
 
 
 

 

25

×