Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Kinh nghiệm tổ chức chương trình Vui để học trong các giờ hoạt động ngoại khóa của trường tiểu học Cát Linh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (201.27 KB, 28 trang )

Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
Hội đồng đội quận Đống Đa
Liên đội tiểu học Cát Linh

Kinh nghiệm tổ chức tốt chơng trình vui để học
Trong các giờ hoạt động ngoại khoá
Của trờng tiểu học Cát Linh
Ngời viết: Đặng Thị Hằng
Sáng kiến kinh nghiệm công tác đội
1
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh

Mục lục
A- Đặt vấn đề
Trang

!
B- Nội dung
"#$%&&!'
"#$%()
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
*+,(+
1. Yêu cầu chung
2. Xây dựng kế hoạch chơng trình
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Hình thức: Trò chơi ô chữ
3.2. Hình thức: Hội vui học tốt
3.3. Hình thức: Hái hoa dân chủ
3.4. Hình thức: Bàn quay kỳ diệu
C- Kết luận


/!0
*1+
-!2.3
2
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
4
Kinh nghiệm tổ chức tốt chơng trình Vui để học trong
các giờ hoạt động ngoại khoá của
trờng Tiểu học Cát Linh
A. Đặt vấn đề
I.Lý do chọn đề tài:
Đảng ta và Bác Hồ coi công tác thiếu niên và nhi đồng là sự nghiệp đào
tạo một lớp ngời mới cho đất nớc. Việc giáo dục cho các em là một khoa học,
một nghệ thuật, không nên tùy tiện chủ quan. Bác Hồ nói: Ngày nay chúng
là nhi đồng, ít năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ. Vì vậy chính phủ, các
đoàn thể và tất cả đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào việc giáo dục nhi
đồng .
Quan điểm khoa học đó còn đợc Bác chỉ rõ qua các gợi ý về phơng
pháp giáo dục trẻ em là tạo cho các em: Học mà chơi, chơi mà học. Ngời
khẳng định giáo dục thiếu nhi là một khoa học, một nghệ thuật. Chính vì thế
Ngời luôn mong muốn trong tâm hồn các em trong sáng hồn nhiên có đợc
những ảnh hởng tốt đẹp để tạo nên một lớp ngời mới phát triển toàn diện.
Đảng ta từng nhấn mạnh: Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN
nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
Trong trờng tiểu học, các em đợc học tập những kiến thức cơ bản về tự
nhiên, xã hội, đợc học tập, vui chơi và đặc biệt là tham gia mọi hoạt động để
phát triển về trí, đức, thể, mỹ.Từ đó các em hoàn thiện dần về nhân cách, biết
tự chủ, tự tin và làm chủ cuộc sống
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt
Nam, là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lợng giáo dục

trong và ngoài nhà trờng. Đội lấy 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm
mục tiêu phấn đấu rèn luyện, phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động
3
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
và vui chơi. Chính vì vậy việc tạo ra một sân chơi mới lạ, thu hút đông đảo học
sinh tham gia tìm hiểu là một hoạt động thiết thực của tổ chức Đội thiếu niên
tiền phong Hồ Chí Minh.
Thông qua việc tìm hiểu những con số, ô chữ kỳ diệu về các chủ đề
mừng đất nớc, Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống dân tộc, quân đội, tấm
gơng anh hùng tiêu biểu, truyền thống Đoàn, Đội Từ đó giúp các em có
thêm nhiều hiểu biết để xây dựng những tình cảm tốt đẹp, lòng yêu quê hơng,
niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ anh hùng đã hy sinh thân mình vì
Tổ quốc, biết ơn những ngời nuôi nấng, dạy dõ mình nên ngời nhằm góp phần
Đào tạo con ngời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức
khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tởng độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội, hình thành và bồi dỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của
công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2

Để đáp ứng yêu cầu đó, song song với hoạt động giáo dục của nhà tr-
ờng, tôi đã tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động nh tuyên tủyền,
đóng tiểu phẩm, văn nghệ, thi thể thao trong đó việc tổ chức cho các em
tham gia chơng trình Vui để học đã mang lại cho các em niềm ham thích
tìm hiểu, học hỏi.
Chính vì vậy, trong bài viết này tôi muốn đa ra Kinh nghiệm tổ chức
tốt chơng trình Vui để học trong các giờ hoạt động ngoại khoá của tr ờng
Tiểu học Cát Linh Nhằm khẳng định những kết quả hoạt động tại cơ sở nói
riêng, đồng thời góp thêm một chút kinh nghiệm để tổ chức hoạt động Đội nói
chung.
II. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu:

Toàn thể học sinh trong trờng cùng tham gia tìm hiểu trong các giờ
sinh hoạt chào cờ đầu tuần hay trong buổi tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, sự
kiện lớn trong năm theo những chủ điểm, nội dung, hình thức phù hợp với các
em.
2
Trích phụ lục Trang 71 Tìm hiểu luật giáo dục 2005.
4
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
B Nội dung
I- Cơ sở lý luận:
Trong th gửi cán bộ phụ trách thiếu nhi tháng 11 năm 1949 Bác căn dặn
đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi: Phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt
bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng(chớ nên làm cho chúng hóa ra
những ngời già sớm) Trong lúc học, cũng cần cho chúng vui, trong lúc
vui cũng cần làm cho chúng học. Ơ nhà, ở trờng học, ở xã hội, chúng đều
vui, đều học
Lời dạy của Bác cho đến nay vẫn rất gần và sống động trong thực tiễn
công tác Đội và phong trào thiếu nhi, đòi hỏi ngời cán bộ phụ trách Đội phải
luôn lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình nghĩa là
bên cạnh việc dạy chữ cần tổ chức cho các em vui chơi. Vui chơi cũng là một
hình thức giáo dục vui vẻ, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Giáo dục cho thiếu nhi phải
kết hợp cả ba yếu tố đức dục, trí dục, thể dục mà mục tiêu cao nhất là: Cách
dạy trẻ cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thơng đồng bào, biết giữ gìn vệ
sinh, giữ gìn kỷ luật, học văn hóa(1).
Hiểu đợc ý nghĩ sâu sắc từ câu nói đó và bằng cả tấm lòng kính trọng
Bác, tôi đã tìm hiểu để nắm bắt đợc yêu cầu về nội dung phuơng pháp giáo
dục, nắm bắt đợc đặc điểm về tâm sinh lý lứa tuổi của các em: Hiếu động, hay
quên, ham hiểu biết, nhng cũng chóng nhàm chán, tâm lý thích: Học mà
chơi, chơi mà học của các em để đa ra những nội dung phù hợp trong mỗi ch-
ơng trình, tạo sự hấp dẫn, thu hút các em tham gia đồng thời tạo cho các em sự

vui vẻ, hoạt bát, hồn nhiên.
Qua mỗi chơng trình, các em đợc hoà mình vào tập thể, đợc giao lu học
tập, đợc tìm hiểu các kiến thức có nội dung phong phú để từ đó hớng các em
tới những chuẩn mực về đạo đức, những hiểu biết về văn hoá mà các cấp,
ngành làm công tác giáo dục mong muốn.
II. Cơ sở thực tiễn:
5
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
Trong thời gian 10 năm làm công tác Tổng phụ trách, thời gian đầu tôi
luôn lo lắng phải tổ chức một giờ sinh hoạt ngoại khoá nh thế nào để lôi cuốn,
thu hút các em tham gia nhng vẫn thật khó. Hết mỗi tuần, giờ chào cờ lại đến,
có lúc tôi cảm thấy sợ, mệt do thiết kế nội dung chơng trình cho các giờ
sinh hoạt còn đơn điệu, thiên về kiểm điểm, giáo huấn, không phù hợp tâm lý
học sinh tiểu học.
Rút kinh nghiệm cho bản thân, ngay từ đầu năm học tôi xây dựng kế
hoạch hoạt động theo đợt thi đua, tháng, tuần có sự phê duyệt của Ban giám
hiệu nhà trờng. Nội dung chơng trình dựa vào kiến thức các môn học với sự
giúp đỡ của hiệu phó và tổ trởng chuyên môn nên cho đến bây giờ tôi hoàn
toàn tự tin với nội dung sinh hoạt trong các giờ chào cờ, ngày lễ kỷ niệm lớn
trong năm của mình.
Trong quá trình triển khai hoạt động, tôi đã gặp những thuận lợi và khó
khăn sau.
56!'&4
- Đợc Ban giám hiệu nhà trờng quan tâm, chỉ đạo sát sao đến từng hoạt
động Đội.
- Có sự đầu t kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động Đội.
- Giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình, học sinh ngoan, có ý thức.
-714
- Tài liệu phục vụ cho ngời biên tập, tổ chức chơng trình, học sinh tìm
hiểu còn hạn chế.

- Phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, bản thân Tổng
phụ trách tự tìm hiểu, đọc sách báo để đa ra những chơng trình có hình thức và
nội dung phù hợp.
III Biện pháp thực hiện
58!9!!4
Để tổ chức tốt chơng trình Vui để học trong các giờ hoạt động ngoại
khoá cần:
6
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
- Nội dung chơng trình phải đảm bảo đúng với đờng lối, quan điểm của
Đảng; Nhà nớc, bám sát vào nội dung chơng trình sách giáo khoa, khoa học,
rõ ràng và thể hiện Tính vừa sức đối với các em.
- Hình thức tổ chức cần khoa học, gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý Học mà chơi, chơi mà học của các em học sinh.
- Đồ dùng cần thiết phục vụ chơng trình phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ,
gây ấn tợng đối với các em.
:;2(1.#<=4
Căn cứ vào nội dung chơng trình năm học 2006 2007: Là năm Đội viên -
Nhi đồng Liên đội Tiểu học Cát linh thi đua rèn đức - luyện tài lập thành tích
chào mừng Đại hội Đoàn Quận Đống Đa tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần
thứ VIII ; Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; Năm tiếp tục thực hiện kết luận
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đoàn khóa VIII về Tăng c ờng công
tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên Nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ
Chí Minh, giai đoạn 2006 2007 . tôi đã xây dựng theo chủ điểm tháng,
tuần với chơng trình Vui để học nh sau:
6,
">?
6!9
@! A=
B

Vui hội ngày khai trờng
Tháng an toàn giao thông
3
4
* Tìm hiểu chơng trình hoạt
động Đội.
Từ chìa khoá: Luyện tài
* Tìm hiểu luật an toàn giao
thông.
Từ hàng dọc: Đi bên phải
Tò chơi ô chữ
Tò chơi ô chữ
5
Mừng Thủ đô anh hùng
6
8
* Tìm hiểu truyền thống cách
mạng của Thủ đô
* Tìm hiểu những địa danh
của Thủ đô.
Từ chìa khoá: Chùa một cột
Bàn quay kỳ diệu
Tò chơi ô chữ
7
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
55
Ngàn hoa dâng tặng thầy cô
10
11
* Tìm hiểu về trờng lớp.

Từ chìa khoá: Chăm ngoan
* Tìm hiểu về các môn học.
Tò chơi ô chữ
Hội vui học tốt
55
12 * Tìm hiểu về ngày Nhà giáo
Việt Nam.
Từ chìa khoá: ăn vóc học
hay
Trò chơi ô chữ
5
Em yêu chú bộ đội
15
16
* Tìm hiểu truyền thống
Quân đội nhân Việt Nam
* Tìm hiểu về quân đội.
Từ chìa khoá: Dũng cảm
Hái hoa dân chủ
Trò chơi ô chữ
5C
Đón mùa xuân sang
20
21
* Tìm hiểu về các loại Hoa
* Hội học mừng xuân
Bàn quay kỳ diệu
Hội vui học tốt

Mừng Đảng quang vinh

22
23
25
* Tìm hiểu về Đảng CSVN.
Từ chìa khoá: ơn đảng
* Tìm hiểu về mùa xuân
* Đố vui toán học
Trò chơi ô chữ
Hái hoa dân chủ
Hội vui học tập
D
Tiến bớc dới cờ Đoàn
26
27
28
CDC
29
* Tìm hiểu về ngày Quốc tế
phụ nữ.
Từ chìa khoá: Hiếu thảo
* Tìm hiểu hiện tợng tự nhiên
xã hội.
* Tìm hiểu truyền thống của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
* 76 năm lịch sử vẻ vang của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
* Tìm hiểu về đoàn thanh niên
Trò chơi ô chữ
Bàn quay kỳ diệu
Hái hoa dân chủ

Lễ kỷ niệm + Trò
chơi ô chữ
Trò chơi ô chữ
8
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
cộng sản Hồ Chí Minh. Từ chìa
khoá: Tiến lên đoàn viên
E
Vui hội non sông
30
32
33
* Thi giải toán nhanh
* Tìm hiểu về quê hơng.
Từ chìa khoá: Bắc nam sum
họp
* Tìm hiểu truyền thống Đội
TNCS Hồ Chí Minh
Bàn quay kỳ diệu
Trò chơi ô chữ
Hái hoa dân chủ
F
Tự hào truyền thống Đội
Mừng sinh nhật Bác
34
35
5FCFC

* Tìm hiểu về Đội. Ô số diệu
kỳ: 5FCFC5BE5

* Tìm hiểu về Hồ Chủ Tịch.
Từ chìa khoá: Bác Hồ Kính
yêu
* 66 mùa hoa - Đội ta lớn lên
cùng đất nớc.
Trò chơi ô chữ
Trò chơi ô chữ
Hội thi + Trò
chơi ô chữ
D6G (+4
Qua các chơng trình trên truyền hình: Chiếc nón kỳ diệu; Đờng lên
đỉnh Olimpia; Theo dòng lịch sử tôi tham khảo và tổ chức các hình thức
cho phù hợp với liên đội mình.
3.1. Hình thức: Trò chơi ô chữ
Đây là hình thức tôi tâm đắc nhất. ở hình thức này các em học sinh
tham gia tìm hiểu những ô chữ kỳ diệu theo từng chủ điểm nhằm giúp các em
lĩnh hội, bổ sung thêm nhiều kiến thức, rèn luyện cho các em khả năng t duy,
óc phán đoán khi tìm tiếng, từ.
3.1.1. Cách thức tổ chức:
* Đoán từ hàng ngang ra từ hàng dọc.
9
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
* Đoán từ hàng ngang tìm từ chìa khoá.
Với mỗi câu trả lời đúng từ hàng ngang, các em sẽ đợc nhận phần thởng
là 1 quyển vở, (thớc kẻ, bàn chải đánh răng ) tìm ra chìa khoá (hay từ hàng
dọc) sẽ đợc nhận phần thởng là 2 quyển vở.
3.1.2. Đồ dùng phục vụ:
Mỗi lần tổ chức hình thức trò chơi ô chữ mà dùng giấy kẻ ô thì chỉ dùng
đợc một lần sẽ gây lãng phí lại không đẹp về mặt thẩm mỹ. Chính vì vậy tôi đã
dùng giấy đề can cắt hình tròn, hình hoa dán lên giấy bóng kính:

* Ô chữ cái bình thờng: Đề can màu trắng, cắt hình tròn có đờng kính 6
7 cm, số lợng 200 cái.
* Ô chữ tìm ra chữ cái xuất hiện trong từ chìa khoá: Đề can màu xanh lá
mạ, cắt thành hình hoa rộng 7 8 cm, số lợng 50 cái.
Ví dụ:


* Ô chữ ghi lại chữ cái xuất hiện ở phía dới và từ chìa khoá: Đề can màu
vàng, hình tròn có đờng kính 6 7 cm, số lợng 100 cái.
Tuỳ thuộc vào từ hàng ngang, từ chìa khoá (hay từ hàng dọc) mà ta
chọn số lợng ô chữ cho phù hợp sau đó đính lên bảng. Dùng bút viết bảng
poóc để viết từ tìm đợc lên mặt phần bóng kính khi học sinh trả lời đúng.
Kết thúc chơng trình ta có thể dùng khăn lau xoá sạch và dùng lại cho
cá nhân sau.
10
HI,J=KL HI,M!N+
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
3.1.3. Ví dụ cụ thể:
6!9E 6=?!OOP
a) Mục đích: Giúp các em hiểu ý nghĩa của một số loại biển báo hiệu đ-
ờng bộ phổ biến, sự cần thiết phải thực hiện tốt luật an toàn giao thông. An
toàn giao thông là hạnh phúc của mọi ngời, mọi nhà .
b) Chuẩn bị:
* 9 bông hoa màu xanh cho từ hàng dọc.
* 70 hình tròn màu trắng để ghi chữ cái hàng ngang.
* Cắt dán một số biển báo hiệu đờng bộ: Biển ghi tốc độ tối đa, biển
dừng lại, biển hẹp bên trái, biển rẽ phải, biển cấm đi ngợc chiều.
c) Nội dung ô chữ:
QHI4
11

Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
* Gợi ý tìm từ:
Hàng ngang (HN) 1: Biển hình tròn, viền màu đỏ, nền trắng, bên trong
có ghi số. Biển này có ý nghĩa gì? (Từ gồm 4 tiếng có 10 chữ cái).
Tốc độ tối đa
HN 2: Biển hình bát giác, nền đỏ, trong có chữ STOP màu trắng. Biển
này có ý nghĩa gì? (Từ gồm hai tiếng có 7 chữ cái).
Dừng lại
HN 3: Các loại phơng tiện (xe ôtô, mô tô ) đi ban đêm phải làm gì?
(Từ gồm 2 tiếng có 6 chữ cái).
Bật đèn
HN 4: Biển hình tam giác viền đỏ, nền vàng, bên trong có một đoạn
thẳng màu đen ở phía bên phải và một đờng lợn cong bên trái. Biển này có ý
nghĩa gì? (Từ gồm 3 tiếng có 10 chữ cái).
Hẹp bên trái
HN 5: Biển hình tam giác viền đỏ, nền vàng, bên trong có 2 đoạn thẳng
màu đen chéo nhau. Biển này có ý nghĩa gì? (3 tiếng, 13 chữ cái).
Đờng giao nhau
12
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
HN 6: Một trong những bộ phận quan trọng luôn phải kiểm tra khi đi
các loại xe. (Từ gồm 1 tiếng có 5 chữ cái).
Phanh
HN 7: Các phơng tiện giao thông đợc phép đi khi có tín hiệu giao thông
này. (Từ gồm 2 tiếng có 7 chữ cái).
Đèn xanh
HN 8: Biển hình tròn, nền xanh, bên trong có mũi tên màu trắng, mũi
tên nằm bên phải. Biển này có ý nghĩa gì? (Từ gồm 2 tiếng có 6 chữ cái).
Rẽ phải
HN 9: Biển hình tròn, nền đỏ, ở giữa có 1 đoạn thẳng màu trắng. Biển

này có ý nghĩa gì? (Từ gồm 4 tiếng có 15 chữ cái).
Cấm đi ngợc chiều
Từ hàng dọc: Khi tham gia giao thông, chúng ta phải chấp hành đúng
điều này.
Đi bên phải
Nhắc nhở: Khi đi trên đờng, các em nhớ phải đi về phía bên tay phải
mình. Khi muốn vợt phải vợt vào bên trái và có tín hiệu xin vợt. Sang đờng
phải chú ý các phơng tiện ở đằng trớc, sau, có tín hiệu sang đờng.
Sau khi tìm ra từ hàng dọc tôi cho các em chơi trò chơi: Đèn xanh, đèn
đỏ giúp các em có phản xạ nhanh hơn khi tham gia giao thông.
* Hay nh trong tuần 8, với chủ điểm Mừng Thủ đô anh hùng tôi tổ
chức cho các em tìm hiểu về một số địa danh của Thủ đô.
13
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
a) Mục đích: Giúp các em có những hiểu biết thêm những địa danh của
Thủ đô, niềm tự hào về Thủ đô anh hùng.
b) Chuẩn bị: 10 ô hoa màu xanh lá mạ
20 hình tròn màu vàng
32 hình tròn màu trắng
ảnh chụp: Lăng Bác, Chùa Một Cột.
* Ô chữ:

14
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
* Gợi ý tìm từ:
HN 1: Từ gồm 2 tiếng có 7 chữ cái: Nơi yên nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí
Minh giữa Thủ đô.
Lăng bác xuất hiện chữ C
(Lăng Bác đợc khởi công xây dựng và khánh thành vào năm 1975. Ngày
ngày, trên quảng trờng Ba Đình lịch sử, từng đoàn ngời từ khắp bốn phơng

lặng lẽ kính cẩn viếng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả niềm tôn kính,
biết ơn).
HN 2: Từ gồm 2 tiếng có 6 chữ cái: Tên sân vận động quốc gia ở Hà Nội.
Mỹ đình xuất hiện chữ H
HN 3: Từ gồm 2 tiếng có 7 chữ cái: Con vật xin lại thanh gơm thần mà
vua Lê mang bên mình khi nhà vua đi dạo thuyền.
Rùa vàng xuất hiện chữ ù; A
HN 4: Đây là nơi lu danh của những ngời đỗ đạt gắn liền với trờng Đại
học đầu tiên của nớc ta (Từ gồm 2 tiếng có 7 chữ cái).
Văn miếu xuất hiện chữ M
HN 5: Nơi đặt lá cờ Tổ quốc tung bay giữa lòng Thủ đô, nằm trong
khuôn viên của Bảo tàng Quân đội Việt Nam (Từ gồm 2 tiếng có 5 chữ cái):
Cột cờ xuất hiện chữ C; ộ; T
(Năm 1805, Gia Long cho xây dựng Kỳ đài (Cột cờ) gồm 3 tầng đế và
1 thân cột. Toàn bộ Kỳ đài cao 33,4 mét. Nếu kể cả trụ treo cờ thì trên 41 mét
(Theo Đại Nam nhất thống chí, tập 3, trang 166).
HN 6: Tên Thủ đô của nớc ta.
Hà Nội xuất hiện ộ
HN 7: Tên một địa danh: Nơi diễn ra nhiều chơng trình biểu diễn lớn
với các loại hình nghệ thuật phong phú.
Nhà hát lớn xuất hiện chữ T
15
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
Các chữ xuất hiện: Chùa Một cột
Gợi ý từ chìa khoá: Từ gồm 3 tiếng có 10 chữ cái: Tên một công trình
kiến trúc đẹp gắn liền với giấc mơ của vua Lý Thái Tông có hình dáng nh
bông sen.
Chùa một cột
Giới thiệu về Chùa Một Cột:
Chùa Một Cột hay còn gọi là chùa Diên Hựu. Nằm trên đất làng Thanh

Bảo nay thuộc phố Chùa Một Cột, quận Ba Đình. Chùa đợc xây dựng vào năm
1049 đời vua Lý Thái Tông: Trong giấc ngủ vua chiêm bao thấy phật Quan
Âm ngồi trên toà sen, dắt vua lên toà. Khi tỉnh dậy vua đem việc ấy nói với
bầy tôi, có ngời cho là điềm lành, có nhà s Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa,
dựng cột đá ở giữa ao, làm toà sen của phật Quan Âm ở trên cột nh đã thấy
trong mộng. Cho các nhà s đi lợn vòng chung quanh tụng kinh cầu cho vua
sống lâu. Vì thế gọi là chùa Diên Hựu (nay gọi là chùa Một Cột).
3.2. Hình thức hội vui học tốt:
Để giúp các em học sinh ôn lại kiến thức của các môn học thì việc tổ
chức cho các em tham gia vào Hội vui học tập là điều cần thiết. Hình thức
này tuy có mất nhiều thời gian hơn so với các hình thức khác nhng lại giúp các
em ôn lại kiến thức một cách có hệ thống, rèn luyện phản xạ nhanh, tinh thần
đoàn kết của tập thể. Thờng sử dụng hình thức này trong những tháng thi đua
cao điểm.
3.2.1. Cách thức tổ chức:
Đợc tổ chức từ các tập thể lớp, chi đội đến liên đội với các phần thi:
Phần 1: Thi đọc diễn cảm
Phần 2: Thi kiến thức
Phần 3: Dành cho khán giả
Phần 4: Về đích
3.2.2. Đồ dùng học tập:
16
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
Không có bảng điện tử tính điểm tôi đã dùng cờ có màu sắc khác nhau:
Lần trả lời đúng thứ nhất: 1 cờ đỏ. Lần trả lời sau (Do đội bạn trả lời sai) nếu
trả lời đúng: 1 cờ xanh.
Kết thúc các phần thi đội nào có nhiều cờ đỏ hơn đội đó sẽ thắng. Nếu 2
đội có số cờ đỏ bằng nhau thì đội nào có nhiều cờ xanh hơn đội đó sẽ thắng.
3.2.3. Ví dụ cụ thể:
Tháng 11 với chủ điểm:

Ngàn hoa dâng tặng thầy cô
Đây là tháng cao điểm thi đua học tập chào mừng ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11 tôi tổ chức cho các em tham gia hội học theo đơn vị lớp, liên đội.
Dới đây tôi xin giới thiệu chơng trình hội vui học tốt dành cho khối lớp 3.
a) Mục đích: Giúp các em hệ thống hoá kiến thức đã học ở tất cả các
phân môn. Tạo không khí vui, thoải mái trong học tập.
b) Hình thức: Chia đội: 3 đội dự thi, mỗi đội 2 em với 3 phần thi, 1 phần
dành cho khán giả.
* Phần 1: Thi đọc diễn cảm: Một bạn trong đội thể hiện diễn cảm, cho
biết ý nghĩa của bài thơ. Đội nào thể hiện hay nhất sẽ dành 1 cờ đỏ, đội kém
hơn sẽ dành cờ xanh.
Q Phần 2: Thi kiến thức: 3 đội gắp thăm phong bì câu hỏi cho đội
mình. Dẫn chơng trình lần lợt đọc câu hỏi cho các đội trả lời. Đúng đợc nhận
1 cờ đỏ, sai 2 đội nào có tín hiệu (gõ trống) nhanh hơn đội đó có quyền trả lời,
đúng đợc 1 cờ xanh.
* Phần 3: Dành cho khán giả:
+ Trò chơi: Bịt mắt vẽ hình đúng và đẹp: Có 3 mặt ngời nhng còn thiếu
các bộ phận: Mắt, mũi, lông mày, tai, miệng. Mời 3 em lên bịt mắt và vẽ bổ
sung những bộ phận còn thiếu đó. Kết thúc 1 lời của bài hát thì trò chơi kết
thúc. Hình vẽ của bạn nào đẹp hơn thì ngời đó sẽ đợc nhận quà.
+ Gắp thăm và trả lời câu hỏi: 1 cây hoa để giữa có đèn nháy, gắn câu
hỏi lên đó. Các em lên hái hoa và trả lời.
17
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
* Phần 4: Về đích: Khi nghe ngời dẫn chơng trình đọc xong câu hỏi,
đội nào có tín hiệu (gõ trống) trớc đội đó có quyền trả lời. Trả lời đúng đơcj 1
cờ đỏ, sai: 2 đội có quyền trả lời, đúng đợc 1 cờ xanh.
c) Hệ thống câu hỏi:
Phần 1: Hãy thể hiện diễn cảm và nêu ý nghĩa của bài thơ: Quạt cho bà
ngủ.

Phần 2: a, Phong bì 1:
1. Câu chuyện Lừa và ngựa muốn nói với em điều gì?
2. Kể tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nớc tiểu?
3. Trong phép chia có d, số d nh thế nào so với số chia?
4. Hãy hát 1 bài hát nói về tình thầy trò
5. Tranh phong cảnh là tranh vẽ những gì?
6. Kể tên các bệnh thờng gặp về đờng hô hấp
7. Ăn thịt trâu bò tái sẽ dễ bị mắc bệnh gì?
8. Trong các loại rau, rau nào chứa nhiều vitamin C nhất:
a/ Rau ngót
b/ Rau mồng tơi
c/ Rau cải bắp
b, Phong bì 2:
1. Câu chuyện Trận bóng dới lòng đờng muốn nói với em điều gì?
2. Nêu chức năng của các bộ phận của cơ quan bài tiết nớc tiểu?
3. Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm nh thế nào? Hãy gấp số 3 lên 5 lần.
4. Hãy đọc 1 bài thơ nói về tình thầy trò
5. Nêu các bớc vẽ trong bài vẽ trang trí
6. Nêu nguyên nhân của bệnh đờng hô hấp
7. Ăn nhiều rau sẽ không bị mắc bệnh gì?
18
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
a/ Táo bón
b/ Thiếu vitamin
c/ Cả hai
8. Mỗi ngày, các em nên uống bao nhiêu lít nớc lọc?
a/ 1 lít
b/ 1,5 lít
c/ 2 lít
d/ 0,5 lít

c, Phong bì 3:
1. Trong bài Ngày khai trờng, tiếng trống trờng muốn nói với em điều
gì?
2. Để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nớc tiểu chúng ta phải làm gì?
3. Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm nh thế nào? Giảm số 28 đi 4
lần.
4. Tìm 3 câu ca dao, tục ngữ nói về tình thầy trò
5. Kể tên một số quả có dạng hình cầu
6. Nêu cách đề phòng bệnh đờng hô hấp
7. Những loại rau nào có nhiều chất sắt
a/ Rau muống
b/ Rau rền
c/ Rau ngót
d/ Cả ba loại trên
8. Ăn quá nhiều đờng, bánh kẹo sẽ gây bệnh gì?
a/ Sâu răng
b/ Béo phì
c/ Cả hai
Phần 3: Dành cho khán giả
a/ Trò chơi: Bịt mắt vẽ hình đúng, đẹp
b/ Hái hoa trả lời câu hỏi:
19
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
1. Đọc thuộc lòng bài thơ Tiếng ru
2. Có 7 quả cam chia cho 7 ngời, em chia thế nào để trong rổ vẫn còn 1
quả.
3. Khi bị ốm, uống sữa đậu nành tốt hơn hay sữa bò tốt hơn?
4. Hãy hát 1 bài em yêu thích
5. Đọc thuộc lòng đoạn thơ em thích trong bài: Mùa thu của em, vì
sao em thích đoạn thơ đó.

6. Ăn cá có ích lợi gì?
Phần 4: Về đích:
1. Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm nh thế nào?
2. Đọc 1 câu thơ hay 1 đoạn thơ có hình ảnh so sánh
3. Nếu một phép tính có thơng bằng số bị chia
4. Cá biển chứa nhiều chất gì tốt cho cơ thể
5. Tìm một số hơn số bé nhất có 3 chữ số 5 đơn vị.
d) Tổng kết hội thi:
Kết thúc chơng trình, ngời dẫn chơng trình thông qua kết quả đạt đợc
của các đội chơi, mời đại biểu về dự phát biểu ý kiến và trao thởng cho các đội
chơi.
Mỗi khối lên chơng trình và thống nhất về nội dung đồng thời tổ chức
cho các em tham gia hội học vào buổi sinh hoạt thứ 4 hay thứ 6 trong tuần.
3.3. Hình thức: hái hoa dân chủ
Sử dụng hình thức này giúp các em học sinh đợc tham gia với số lợng
nhiều, nhanh. Qua trò chơi các em đợc rèn luyện về phản xạ và khả năng t duy
cao.
3.3.1. Cách thức tổ chức:
Câu hỏi đợc gắn vào những bông hoa theo màu sắc từ khối 1 đến khối 5
gắn trên 2 cây hoa sứ của sân khấu. Các em tự chọn bông hoa cho mình, trả lời
đúng đợc nhận phần thởng của ban tổ chức.
3.3.2. Đồ dùng phục vụ:
20
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
Tôi sử dụng giấy màu cắt thành hình hoa, hình sao, hoặc bóng bay rồi
gắn câu hỏi vào và treo trên 2 cây hoa sứ trớc sân khấu.
3.3.3. Ví dụ cụ thể:
Tuần 15: Tìm hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam.
a) Mục đích:
Giúp các em có những hiểu biết về tổ chức Quân đội nhân dân Việt

Nam anh hùng. Giáo dục lòng biết ơn, niềm tự hào đối với các thế hệ anh
hùng hy sinh cả sức trẻ, tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc.
b) Chuẩn bị:
+ Giấy màu cắt thành hoa.
+ Hệ thống câu hỏi về chủ đề Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Trang trí cây hoa.
+ Đàn
c) Nội dung:
1. Quân đội nhân dân Việt Nam đợc thành lập vào ngày, tháng năm
nào? (22/12/1944).
2. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi mới thành lập có bao
nhiêu chiến sĩ? Do ai làm chỉ huy (34 chiến sĩ, Đại tớng Võ Nguyên Giáp).
3. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đợc thành lập ở đâu?
(Khu rừng Trần Hng Đạo).
4. Chọn từ điền vào chỗ chấm:
Nhân dân ta có một lòng yêu n ớc.
a/ Nồng nàn
b/ Đoàn kết
c/ Gắn bó
(Đáp án a: Nồng nàn)
5. Hãy xếp các từ sau theo 2 nhóm: Truyền thống dân tộc và Quân đội
nhân dân.
21
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
Yêu nớc (*), đoàn kết (*), hải quân, không quân, bất khuất (*), tự cờng
(*), trinh sát, chiến dịch, nhân ái (*), anh hùng (*), hành quân, pháo binh,
(Ghi chú: (*) Truyền thống dân tộc)
6. Hãy tìm các thành ngữ nói về chủ đề Quân đội:
VD: Quân với dân nh cá với nớc.
7. Tìm từ 2 tiếng có 8 chữ cái: Từ có nghĩa không nghĩ đến tính mạng,

quyền lợi của mình (Quên mình).
8. Tìm từ gồm 2 tiếng có 7 chữ cái. Từ có nghĩa: Mạnh bạo, quả cảm,
dám đơng đầu với bất cứ việc nguy hiểm nào (Dũng cảm).
9. Em hãy nêu một số tấm gơng tiêu biểu trong 2 cuộc kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ mà em biết.
(Nguyên văn Trỗi, Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót,
Nguyễn Viết Xuân, La Văn Cầu, Bế Văn Đàn).
10. Hãy hát bài hát về chú bộ đội.
11. Hãy nghe 1 đoạn nhạc sau và cho biết tên bài hát đó.
(Giáo viên nhạc đánh: Chú bộ đội và cơn ma
Màu áo chú bộ đội
Vai chú mang súng)
Các câu hỏi này tôi phô tô gửi cho các lớp kèm theo hớng dẫn cách tìm
hiểu:
- Sách giáo khoa Tiếng việt các lớp 3, 4, 5.
- Quyển bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
50 bài hát thiếu nhi hay nhất
- Tự nhiên xã hội phần lịch sử 4, 5
Trong các giờ sinh hoạt Sao, Đội các đồng chí phụ trách chi (giáo viên
chủ nhiệm) hớng dẫn các em tìm hiểu và tham gia hái hoa trả lời trong giờ
chào cờ.
22
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
d) Tổ chức thực hiện:
+ Mỗi câu hỏi đợc gắn với bông hoa hoặc bóng bay theo màu sắc về các
lĩnh vực: Tìm hiểu sự kiện, âm nhạc, giáo dục truyền thống, tấm gơng tiêu
biểu
+ Học sinh lên hái hoa (bóng) theo các tĩnh vực trên. Mỗi câu trả lời
đúng đợc nhận tràng pháo tay của khán giả và phần thởng của ban tổ chức.
Nếu trả lời sai bạn khác sẽ dành quyền trả lời.

Hay nh tuần 28 với chủ đề: Tìm hiểu truyền thống của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh.
a) Mục đích: Giúp các em có những hiểu biết về tổ chức Đoàn, luôn cố
gắng học tập, rèn luyện để Tiến bớc lên Đoàn.
b) Chuẩn bị:
- Hệ thống câu hỏi gắn vào bông hoa, bóng bay.
- Trang trí cây hoa, phần thởng.
- Đàn.
c) Nội dung:
1. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng
năm nào? Do ai sáng lập?
(26/3/1931 Do Đảng và Bác Hồ sáng lập)
2. Hãy kể tên 8 đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên? (Lý Tự Trọng,
Lý Văn Minh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tự, Lý Trí Thông, Lý Phơng Đức, Lý
Phơng Thuận, Lý Nam Thanh).
3. Hãy nêu các năm đổi tên của Đoàn.
Các năm đổi tên của Đoàn: 1931: Đoàn TNCS Đông Dơng
1936: Đoàn TN Dân chủ
1939: Đoàn TN Phản Đế
1941: Đoàn TN cứu quốc
1970: Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh
1976: Đoàn TNCS Hồ Chí MInh
23
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
4. Tổ chức Đoàn phụ trách, dìu dắt tổ chức nào từng bớc tiến lên? (Tổ
chức Đội TNTP Hồ Chí Minh).
5. Hãy nêu 2 phong trào lớn của Đoàn hiện nay?
(Thanh niên lập nghiệp
Tuổi trẻ giữ nớc)
6. Hiện nay phong trào nào đang đợc lực lợng thanh niên tham gia nhiệt

tình (Phong trào thanh niên tình nguyện).
7. Tháng 3 đợc gọi là gì (Đối với tổ chức Đoàn)? (Tháng thanh niên)
8. Hãy nêu những truyền thống vẻ vang của Đoàn?
(+ Truyền thống cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam gắn liền với
truyền thống vẻ vang của dân tộc).
+ Truyền thống yêu nớc sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
+ Truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo.
+ Truyền thống hiếu học.
+ Truyền thống đoàn kết yêu thơng giúp đỡ lẫn nhau.
9. Hãy hát 1 bài về Đoàn (Tiến lên Đoàn viên, mơ ớc ngày mai .v.v)
10. Đọc một bài thơ mà em yêu thích về Đoàn.
Sử dụng hình thức hái hoa dân chủ đơn giản, dễ làm, thu hút đợc nhiều
học sinh tham gia. Bên cạnh hình thức này thì hình thức bàn quay kì diệu cùng
thu hút đợc các em tham gia một cách sôi nổi.
3.4. Hình thức: Bàn quay kỳ diệu
Sử dụng hình thức này tạo cho các em tâm lý vui, thoải mái, đợc tự
mình quay bàn quay để trả lời các câu hỏi, tìm từ. Các em dõi theo từng vòng
quay không biết mình sẽ quay vào ô nào: Câu hỏi; Mất điểm, Mất lợt; hay
Phần thởng.
3.4.1. Cách thức tổ chức:
Câu hỏi đợc gắn trên bàn quay, các em lên quay, kim dừng lại ở ô nào
sẽ trả lời câu hỏi đó, nếu vào ô mất lợt sẽ dành quyền cho bạn khác lên quay,
nếu quay vào ô phần thởng sẽ dành đợc một phần thởng và tiếp tục quay lần 2.
24
Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh
Hoặc đợc tổ chức thành cuộc thi với ba vòng thi: Khởi động, Ai nhanh trí, Ai
may mắn hơn.
3.4.2. Đồ dùng phục vụ:
Làm một chiếc bàn quay với: Mặt bàn quay đợc chia làm 10 ô.
Tâm quay bàn quay có hình hoa sen, trên mặt hoa sen đó tôi dán chữ cái

A, B, C để tổ chức cho các em thi tìm các thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có
các chữ cái đó đứng đầu tiên.
Ví dụ: Khi quay, kim dừng lại ở chữ L: Lá lành đùm lá ránh
C: Chị ngã em nâng
A: Anh em nh thể tay chân
Vòng ngoài của mặt bàn quay có 8 ô chữ số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 2 ô
Mất lợt, Phần thởng.
Khi quay kim chỉ vào ô nào các em sẽ trả lời câu hỏi ở ô ấy hoặc ngời
dẫn chơng trình sẽ đọc câu hỏi ở ô đó cho các em nghe và trả lời. Hoặc đợc tổ
chức thành cuộc thi với 3 vòng thi: Khởi động, Ai nhanh trí, Ai may mắn hơn:
Tôi thay vòng ngoài bằng các ô ghi điểm 7; 8; 9; 10; Mất điểm; Mất lợt;
Phần thởng.
QA=04

25

×