Tải bản đầy đủ (.docx) (42 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (274.5 KB, 42 trang )

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

Câu 1: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế
nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta?
a. Bối cảnh quốc tế:

 !"#$%&'#(!"&)*
*+%, /01123
4567&,*89+:7;-011<3(=>?
-011<3*(@A@B5C-=D=011E3*
@F% GCHI-=JK 3*(./-LMME3%N
%&'*O#6$*P(Q$RS#9
b. Ảnh hưởngđến sụ phát triển KT - XH nước ta
9#&'P(%T*OS%&
&+*U/I=DIVDJVWXP*%P*NA&,*"*
R9Y&,*%&
:'8SR:5H4W
*&+
5*&)*A&,*XP*
Câu 2: Trình bày những thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta và các
định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập?
a. Thành tựu của công cuộc đổi mới KT - XH
ZN*R*%[Q#\#
S%P;*&X*UIJULMM<U]2^-%"*"L
B5C3
 )_Q@A?&+* 5::B:U
` )_IJU5Y*#Ga*&;LMM<*RbL0^ Y**9
aGQ@*;*U20^IAcUd]^
` )_?#e!f*Q6g9U7\*


h*%\*Q$8QY#+*GY*
*9@Ac#+&$X\*>Gi6$*+R
%R
%*R*jR9%,>S*G@G
k#9*j*U011dU<]0^%LMM2b01<^
k#9*jlUL21^m1^
b. Các định hướng chính để đẩy mạnh đổi mới và hội nhập
9#&'@9;*&X*i%*R*j
:99%O*6PA&,*
B[Q 5::B:*n+"
B[QP(8S%;*#8S*
 *Ro9%6R95W6o*
B[Q*@cQ;S*9:p
NA&,*

PHẦN 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Câu 3: Trình bày đặc điểm của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và ý nghĩa của
vị trí địa lí
a. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
q4Ar%A#rU
:9h%PU HULd

Ld
s
H% 5U]

d2
s
H

 U0ML

M1
s
B% BU0M1

L2
s
B
45tX7BY*N6%RBY*I&)**6BY*
45*T*,>SEt*&*GB5C
qJ#e!
4\*%_@Udd0L0L
L
*+&+U*uS-02MM3
l-L0MM3 ;J -00MM3
 4\*6U
`I9rP*)09
L
*+\*6&+Uu J 
J#rW#iV%Y$iv*#H,6@UdLmML]k
6,6 )2MMMb%RL8%R-:vv3
`?#(68S\*6&+6*O6P(U5P
NQwleRP*0LR#r-0:lx0]<L3w4\**#eRP*0LR
#rw4\*%p8QP*LMMR#rw#c%AP*LMMR#r
4\*,U lR*Y**6\$#e!&+i
%A6t*6$*+$%_#6$*+$6
b. Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta
* Ý nghĩa tự nhiên
4Ar%A#r#$$*r9%+[*\

+o*\*\*y%P
`59n*
` AR&X*&,*iQ$N*r**\
`6#&*%86$[#+
5t$%>*t$%&,*@#&N>(
$**>R>(*T
4Ar7$>G%@*N$$*oHn
a5Ta%O*6t*a?6z
5t*\*$U6e#f%P*%_
* Ý nghĩa KT - XH
5t$*e&%&,*t*R*Y*8S(#'
*#&8Sl{*g6lBY*Hnl ;J
GQ5*uS
WXP*89+&+#***pU
;ieP8Sb*z
5tX*GB5C;*%P*QR
6%P*R&X*%>:&+Rr
;
Câu 4: Vì sao nói giai đoạn Tiền cambri là giai đoạn hình thành nền móng
ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?
%!_|@_U
`OL%!5*Q$>|@Lk;T%GQ
<2L;
` %!_X&+9X:*l$v)
 k@F*}NQX:*l$v)**
6PQ#o*\*T_45

 %9!%A#rb>)%)%9U
`8Q+i_9
+ r8Q_Z*NQ#_rU5:
d
 /
L
5
L
:
L
>\*
+/
L
+NQ8Q6n%i_9
+v8Qb>)kR*Q$NQ%P*(G
Câu 5: Trình bày đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo
,*UiRQ% !>*>|@2EE9;
T%GQm<9;
4U
`%6%P*_*#A>{#e
!U6A>ciS*G*#$*7T #$%Y
:|iB_%_!Rr6_%p69%Y%
Y6|_XHn
`8RU5G*#$X)&\*&'**O>Y* RQS
G*49HnSGQHnHn*HP@eQTb**X
BY*HnT5*HP
vcg*%"*eQ%P*%_+#%iG(&U
*Y#%$~*>R&%O*>n*6z
4!%A#rUl+ZR89%+_&%>Y
%z4)6R#e!45%e%&'%A7

Câu 6: Trình bày đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo
,*UiRQX%G>#*%*n_Um<9;
b@F%*QQ
4U
`v!#,7Q$y*#%P*-iG
6b6Ocz3
`•k5$*?(%P*T=):Q#Q%P*%
&+#iRQ%P*US%"*eQG*
_%A76O#_6Of*#%A7€#
`r(B_6%!#+U6;*&+6@
%P*$6O
4!%A#rU
`BA7€#%P*6biGx•>Y*>S
@Q%p%O*6t**>R*>&@r%
6Yir
`u7*7%_*O9[@O@
&+*Tx•R8•*9%+9
%9%A#r&*QQ
Câu 7: Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
a. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp
BOTd‚2@9r#e!%O*6t*k0‚2
BOT%Pƒ0MMM]<^@9rT•LMMMk
0^
b. Cấu trúc địa hình khá đa dạng
BA7&+%&'G#€rG6(g9
BA7_@•HiS*B5
BOTQ?L&+*rU
`:&+*HaB5U\*GQHnHn*HP
`:&+*b**U\*BY*Hn5&,*v)
c. Địa hình mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa

 87iG6b{Y6Oc
u7i)
l+Z*#+N>(@Q
d. Địa hình VN đã chịu tác động mạnh mẽ của con người
 %P*N*&,UZ*Y*NQ%9Y*
*9Y**9z%%P*%%A7
li_9@*%A7+RG@&)*x•6%!
R8
Câu 8: Nêu những đặc điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi
Đông Bắc và Tây Bắc


Yếu tố Vùng núi Đông Bắc Vùng núi Tây Bắc
„*+ •  %"  *eQ  >:O*    r
BY*

•  %"  *eQ  >:O*    r  
r5%*#f*> R

BP
7
5T_UHU<MMamMM
 BA 7_ @• H a
B5U@eQT%O>PX
*  6$  *+  49  a  *
*B5T*_@
*#f*P*
 4\* T     *Q$  
_&+U$LMMM
:7T_€UT

*#f*}>&,_@S

:&+*T :&+*  T  N  Q  #  b*
*  &U  vY*  G  5*G
v)Hnv)BY*

  5T    *Q$ *  #f*
%  Q  …* n ?  &+*
HB5&U:*l$v)
JB?BJvv
 *Q$UJ7
Rv)lWP G

Câu 9: Nêu những đặc điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi
Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn

Yếu tố Vùng núi Bắc Trường Sơn Vùng núi Nam Trường Sơn
„*+ •v R%@eQHWe

•HWe%5*
HP
BP
7
:}**XL%_X
*oU
Hn#\*TGQ5*9
=
5T%O>P%k$
LMMM  @S  %"*  iS*  %O*
6t*?6

:9  *Q$ i*%
5#\*T*67
GQ•$:
  o  \*  T  _  uR*
H7
7%P•<MMa]MMa0MMM
a 0<MM %&' N #+ 6 ~
@Q

:&+*T O@eQQ>*>*
>#??&+*HaB5
&U  J  #  #?*  a  „  Z
J*5a€H*:
v)HWe
:&+*TL%U%%
&+*Ha5%S&+*
BHa5
 *Q$UJ#GQBn
lnW)5Y*Il
Câu 10: So sánh đặc điểm giống nhau và khác nhau của địa hình hai đồng
bằng sông Hồng và sông Cửu Long
a. Giống nhau
B#%O*6t*G!@>Y*6O%n$A6Y*
#c%AP*
BA7&)*%S6t*…*
B%_\>†


6

Yếu tố Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long
I9r I9rU0<MMM
L

I9rU2MMMM
L
BA7 I6Oc\>N>:O*
BA7X7rH
_@6
 9S*%$%$6
p6AnYU
P*\*f*
*(&+


I  6Oc\>N> {
l*
BA7__6t*…*
$@F*(&+\&
  R  &X*    N  NQ

  Y*    9  S*  %$  %
&*9S*$t*
A
B_% B_*%$%&'6Oc
&,*  iQ$      #G
%,%_@F6

  B_  *  %$  %&'  6O  c
 B_ \ >%&'6Oc  *
;$_†
I_$L‚d@9r%O*
6t*#%_p%_j
&,*iQ$%__S 

Câu 11: Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung
!*@9rU0<MMM
L
BA7BH}**6ATn%O*6t*ZU
`:#&N>Y*#+7%O*6t*&)*%SP*&%O*
6t*a5*9y5a5*eaBA
`4\*?6#c%A}T;#>67%O*6t*_
Z}&%O*6t*H7A$JT‡$:b5(
`BA7%O*6t*&,*d@RU6#O%
o#\*f*_*\*%&'6Oc%O*6t*
B_%Y*†#nUˆo*%O*6t*#&>Y*%_\>
&)*%S†Xo*%O*6t*?6NQ#%_|†


Câu 12: Nêu thế mạnh và hạn chế của các khu vực địa hình đối với sự phát
triển KT - XH nước ta
KV địa hình Thế mạnh Hạn chế
%OT     * >RU 
>n%O*7*6

5•*%_O*
*Q$ %O*Z  R  ;*
#G*9GQY*
*9;Y
vY*>S*ANQ%9
5;*@#A
  u  7  6  b
{YiG
5$&#f
8|  &'  %_  %P*
%_  >&)*  *  >&)*
S&%iRQ
„•*6Ap*

    %O*
6t*
 B_ %  †  ( #'
    Y*  *9  9
%+>R[%@*
  BA  7   ( #'  
%&,*6P%&,*
>Y*Y**9
  5  *O  #'  NQ  >R
*>R#G>R
  He  #f    
&,*iQ$iRQ
 B_ %6A 6 
jp

Câu 13: Nêu đặc điểm khái quát của biển Đông và ảnh hưởng của biển

Đông đến thiên nhiên nước ta.
a. Khát quát về biển Đông
HBY*#+"LXHI@9rUd2EE9
L
l6rUJrBB5%&'66h6X%R8%RU8
%RJ#We#
HBY*t*\*9%+[*\$R&X*%
QSU9%P%Pp>*NQ>(6
HBY*R&X*#+%QS$X%_#R%
>:
b. Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên VN
q‰&X*%r(
Bbr(U@%p%r_N&+$\*?
6r(%b)
l;*[Y*r#O**86;*[%_
#*p%A7n*&,**GQ&#+
*. Ảnh hưởng đến địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển
$@*%A7?6U O%6ef*
A@*6,6%O*6t*z
 9>?6U•**(p•*j>Yz
-•**(pX45U2<MMMM#+"L3
 :v$%Rf*%@*
Câu 14: Hãy nêu các nguồn lợi về TNTN và những thiên tai ở vùng biển có
ảnh hưởng đến phát triển KT - XH nước ta
a. Nguồn lợi về TNTN của vùng biển nước ta
HBY**R>RU Y W„*Rz-$LMMM
#)0MM#Y*0MMM#QFm<M#*R3x•„_
*A6R>R
HBY***>RU@rS;*#&'*>*
NQzx•„_*A 5

l%&,*8h*%89+*+
HBY**5@#A*k@&†*
_Ro**O#'$%9%&+!*
'6
b. Những thiên tai
HBY*&+$U6e%P*%_>*
v#X6,6
 #_%O*P*
Câu 15: Nguyên nhân và biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa trong
khí hậu nước ta như thế nào?
a. Nguyên nhân:
5t*b*PrQHH 0;L#W#$$%k
5&+*6#O**%&+%86$;*[
5&+t**\x•AR&X*N
#&*\
b. Biểu hiện tính chất nhiệt đới ẩm
r_9%+[U
`!*6"i#+G6t*6"i#Y#Y@&)*
`59%P*67;U•LM

!**,n*U02MMadMMM*,‚
`l&'*&*67;#+U0<MMaLMMM
`BP[&)*%S-$]M^3G6t*[#Y@&)*
c. Biểu hiện tính chất gió mùa
W\%Y*UR&X*N*\BH
`_•6%P*•*002
`$\%Y*#XHn*GQ&\S\4
5*\BHQ%6X@eQTnx•5r(*Y
W\jUL#O**
`lO**•HnŠBI!U&+*5*p@eQ&,*v)@eQ

6$*+49al$9"*)Y**Q%P*
_XHn*HPGQHn
`lO**•rQ5H !#$?&+*5*Q
*[&,**GQ&#+%P*X5
Câu 16: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần
địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật như thế nào?
a. Biểu hiện ở địa hình
 87iG6b&'#X%_ziRQX\*%O
T$@*%A7U i)*#f*iG6(
9S*?e>Y*>S
u76OcX%O*6t*#&\*f*_x•
$%O*6t*G!%O*6t*?6%O*6t**oTz
b. Biểu hiện ở sông ngòi
W*#&+>Y**

@Q%pUR&+LdmM>Y*@$0M
l&'*&+#+U!*]d1k
d
-2M^>*#e!453
l&'*\>#+U!*LMM_‚
 %P&+G?\g9UW\#f\*+\&\
\*+\Y
c. Biểu hiện ở đất
l+Z*@Q
u7Œ?#r#%p&*UB_*j_6~)*>nY
%_&,*%Z*
d. Biểu hiện ở sinh vật
„•*45NQ#•*(9%+[#P*&,*i
*•*#9%+&Uh%(*@G
t@z%P*(_*T

:9Q•*6A#•*">
Câu 17: Phân tích những ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió
mùa
đến hoạt động sản xuất và đời sống
a. Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
59[#+x• GQO*(Y8;O*
c*;
vR[Y**99%+%@*#*A
Q$>G\r_&,*Nr(f**GQ
;>Ri_U6e#f>G69z
b. Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống
59%+[(#'U#G*9*&*9
4@#Az
;U
`vG?\Nr(9&'*,U@Y*
#S&%|*zx•;*%P*
`BP[x•;*6R8RQ6AY*>R
` $&&6e#f#c%*GQ!_#+*&,N
`WY&,*$$@F6A>Q
Câu 18: So sánh sự khác biệt giữa thiên nhiên phía B và phía N và nguyên
nhân của sự khác biệt đó
a. Nguyên nhân
vGHa5NQ@>Q%!Nr(U(i
;*•H5x•59%Pf*;*•H5
H$%b>*N%A7#&*\%p
69#*\BH#>GHa5*>G>n$
b. Biểu hiện của sự phân hóa B – N
qJ#e!rH-•@eQHWeX3
$$%p&*\*r(9%+[*\\
%Y*#

r(9%+U

HU•LM

R&X*N*\BH
d*

ƒ0]

\%Y*#|@6$%P9;#+
 R8$6U„•*9%+[*\#9
%+&*b#Y%+U>)Y*z
qJ#e!r5-•@eQHWeX3
$$*>nN\*r((ir%*\
r(8;*U

HU•L<

Y**

ƒLM


6$%P9;ZL\U&Yg9
 R8$6U•*(ir%*\*•*
#ir%#c*#\Y&GQh@z
Câu 19:So sánh sự khác biệt thiên nhiên phía T và phía Đ và nguyên nhân?
a. Nguyên nhân
I"%PR&X*N6%_#-%P#c%A3
IR&X*N#&*\%A7%p69#6"n

%A7x•$$Q%!•B>*
b. Biểu hiện của sự phân hóa Đ – T
•B>*-6%_#3$$Gd@RU
4\*6#c%AU
`4\*QP**_d#%_#
`BPY*>GP*}N#c%A89p+\*
%O*6t*%OT6$6,6
`$$\*6%@**
4\*%O*6t*?6U$$f*Q%!QP\*
6rB\*Tr
`BO*6t*Hn6P56PP*6e_6t*…*
#c%AP*Y*$$\T?\
BO*6t*?6*6PU}**6Ano*%O*
6t*Z6,6TNQ#c%A}>Gf*A%
O|†
4\*%OTrU"•%P7
&+*U
`4\*TBY*HnU%OT_&+*b**R8*
>n(9*\
`4\*TGQHnUT&+*HaB5R8*S*Y%+
`4\*TB&,*v)UT_*67@SiS*6\
jY*&\%Y*
`GQ5*Q$U\&Y>G>nR8•*PrQ
Câu 20: Nguyên nhân và đặc điểm của đai cao ở nước ta?
a. Nguyên nhân
I%PN%A7
IR&X*N*\BH$"%Pr_N%•
\*f*
b. Đặc điểm đai cao:5&+NQ#%OT_$d%NQU
*B9%+*\

BPUMamMMEMM-H3wMa1MM0MMM-53
 %9$N%QU
`r(U\*
M
H*•L<

%P[•Y[&+
`B_\>L2^%_Œ?#r•mM^
`v(U%7#•*9%+[&,*iX\*%OT
_&„•*9%+*\&,*i{c*#•*&
•**(pjz
qB(9%+*\$T
BPUmMMaLmMM-H3w1MMaLmMM-53
 %9$N%QU
`r(U€Y**

•L<

&%P[#+
`•mMMa0EMMU•*(9%+#P*#$%_
Œ?#r\
`$0EMM•*|%P[$%AQ%_\
qBY%+*\$T
BP•LmMM-kX:*l$v)3
r(Y%+8;

ƒ0<

\%Y*ƒ<


(Y%+
%_\Y
Câu 21: So sánh đặc điểm tự nhiên của 3 miền địa lí?

Miền B và ĐB Bắc bộ Miền TB và BTB Miền NTB và Nanm bộ
•>:O*Xr
BY*
Bp%)6RU
`  4\*  %O  T  _
&+*b***
#f*%O*6t*P*
`BA7HH%@*U
)_…*)
A%R8%RBQ
6Y*
` AR&X*
N*\BH
\%Y*#|@
`5v*U
>n    7    %
Y@r
•>:O*Xr
5%@eQHWe
Bp%)6RU
` 4\* T  &+*
HB5*#f*
%O*6t*}
  *Q$  #b*  R
(#';Y
`H,6#c%A

}>GO 
6en%}*A@
#A
`\BH6A*R
>T  @  &+*  T  n
* &* # A R
&X*N*
  •  @eQ  H  We  
r5
Bp%)6RU
`BA7"U
T*Q$%O*
6t*P*#+
`  H,  6  T  NQ
  f*  A  
%R?6,
`r((ir%
*\96$
%P9*;_
  \  &    \
Y>G>n
` 5 * U B_ %
•*6vU@r
;U,6
%P*  A  R  &X*
N6e
\5x•\jY
*
`„•*bXr
  v  *U  >n  

Y
   ;U 6e 
  Y  *  
&'#X%_
6Yir
    ;U  6e  *(
#c\Yz
Câu 22: Nêu hiện trạng suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta và biện pháp
bảo vệ.
a. Hiện trạng
„•*6A>Q*RR@9r_#&'*
`I9rU012dU02d9w01]dUEL9wLMM<U0LE9
`k#9?NU012dU2d]^w01]dULL^wLMM<Ud]M^
`„•**j9•*+cO+EM^
5*Q$GUI6•6e@9r•*O*Y*
b. Biện pháp:
O*G*%P?N•*#$<M^$*X\*%OT@SR
G*#$EMa]M^
Ho*8Q%A*Q$n>{@c*%S+d
#•*
`„•*b*PU6R9@9r9O*•*+$%_S*
%Oh
`„•*%p@c*U6R9R8%@*>hN&,8S
*6RO$$
`„•*>Ri_U@Q7@9r_#&'*•*
R•*%P7_#&'*%_•*
#(H4•**8Q>{@c*H4•*@G
&+nUO*<9•*%LM0MG*%P?N#$2d^x•
cO#G6t*>
Câu 23: Nêu hiện trạng suy giảm tài nguyên đất ở nước ta và biện pháp BV

a. Hiện trạng
LMM<U450LE9%_•*w129%_Y**9x•
678G%_M0‚*
B_&>{@c*U<d<9*%%O*6t*kd<MMMM
\*%OT#<96Ap*
B_S*%Oh*R&*@9r%_6A>Qb_#+U
1d9%?@h*
b. Biện pháp
4\*%OT@c*!*'UNQ#'#P*6(*%
S[QO*GQ?6;*%S*ib{Y
4\*%O*6t*U'#r%%Y+GS*6
*#GQjpG*98R>{@c*%_
 R%_S*YF%_@Gh_R 5
uR#rpXP*@9r%_Y**9
Câu 24: Vấn đề MT nổi bật ở nước ta. Nguyên nhân của những vấn đề đó?
H4W*n+>{@c*'#r55#P@*8h*N
#&':
 L_%W!6(8G_X&+U
`7*_G6t*>x•*GQ$6%!,
r(
`ŽFW*Q*h*UYF&+%_Y*r
5*Q$GNo*_%$%i_•*&,-
%P*>S*%P*>Ri_3
H4W*OU>{@c*'#r5%R6R_#&'*W>S*
Câu 25: Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
a. Bão:5&+AR&X*N6e
`W\6e•*ma00_#*1*67•;
•da2)6e
`4\*AR&X*_#?6•Ha5
:(8RN6eU*#+&#+*&,NR

H9U
`I6ri%b*S*6e
` S*6eU@@GA,6jT[H4Y*7*Q)
6A6e
` S*T*#cX%O*6t*S*#f8|ib#X%_\*T
b.Ngập lụt
5*(#c&,*iRQX\*%O*6t*
5*Q$GU_•*&#+&+@O&,*
H9UGQ@*9S*NQ#'$&+iGQ@*
Y*7*;NQ
c. Lũ quét
lf8|&,*iRQXo*#&>Y*>ST%P@S#+
6An
5*Q$GUW&+&,*%P_#+%P@S%A7#+_#+
N(



H9U
`v{@c*'#r%_%
`969NQ#'O*•*$%_@SY*
*9$%_@S6t*69y(%*RS%P@b*RQ
S*ib
`uQ%@G&
d. Hạn hán
RQXo*\*r&\Y|@
‰&X*#+%>i%,>S*UQ•*GQO*Y|
&+>
H9UNQ#'O*H4•*
Câu 26. Nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về BVTN và MT

 #&'tH4W%%Y+6o*
 9c #&'%U
`IQ7>G6t*N:v9S*>S*•*y8Q
%A%>>S**&,
`BR6R>*N%_&+*O*?#YO*
*@
`v{@c*'#r*O55**+cO
`BR6R_#&'*W\'+Q$N%,>S**&,
`J_%_%+*!%A@G>SX"G6t*+R
;*>{@c*'#r55
`5*;*•YF>RW

PHẦN 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Câu 27: Nêu đặc điểm dân số nước ta hiện nay và tác động của nó tới sự
phát triển KT - XH?
a. Đặc điểm dân số
IG%Y*U;LMMmU]20<*&,-"LB5="0d*+3
5&+<2@GP*%@GP]mL^
Iv&+;*%p69{>NLM:9Q@
9r>@G>S";*%e*R@U
`%E1]1UL0^]111U0E^LMMMLMM<U0dL^
`Q$@@G%Y*$•;•;*)09*&,$
8QY@G>S•#+
 )_@G>S€U;LMM<U@&+!#%P*LE^*!#
%P*m2^u!#%P*1M^
b. Tác động đến KT - XH
WprU
`IG%Y*@G>S€x•*O#%P*@O@A&,*$c#+
`IGQS*%\Y*>**#b*

Q$&+
WpU
`GQ>"|%S+%,>S*(_N@GbS
b%*j
`v"|%S+:U_%9#X*@cQb
;x•9:_!%A:
`GQ>"|+WU55*9W6AYF
H9U9*$r>@G>S6t*69
`9S#(YG*%7
`969>%€
`Q$Q*@ci{_%Iv
Câu 28: Vì sao nước ta phải phân bố lại dân cư ? Biện pháp thực hiện?
a. Vì dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí
W(%P@G>S*67R&+UL<2*‚
L
&*G6S&'#r
*o\*U
o%O*6t*T
`BO*6t*@9rR*L<^@G>SE<^x•(%P_
;LMMmBH>:O*U0LL<*‚
L
BH> {l*U2L1*‚
L
`WTU@9rE<^@G>SkL<^x•(%P_LMMmUGQ
HnUm1*‚
L
GQ5*Q$U]1*‚
L
`GQR&X*%>{@c*#%P**Q$
oAY*Y

`IGY*Y%6P(-Ed0^3i&+**R
`IGAr-Lm1^3;*&*(
` _QY**9&%YAb(
b. Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao
động
c9*$r>#(@G>S
GQ@*r>Q&\'T%[Q>G6S@G&
#%P**o\*
uQr>\'%"*iQ@A)_
@G>SY*YA
 &)*7r>*Ri_[#%P*G*
%,>S*_#&'**&,#%P*
B[QY**9X*@T
Câu 29: Phân tích những điểm mạnh và hạn chế của nguồn lao động VN
‘%U
`5*O#%P*@O@LMMmU2L<d*&,-<0L^3•;
;*•0*
` \Y*>**9>Ri_Y*#G*&
` _#&'**&,#%P**Q*%&'G*LMM<>S#%P*
%e8%L<^
:U
`l#&'*#%P*7%Pbr*!*#%P*Y*
G#*#%P*7%P
`JG6S##&'*#%P*&%_##%P*7%P
Câu 30: Vấn đề việc làm của nước ta hiện nay? Biện pháp giải quyết?
a. Vấn đề việc làm
l#&'*#%P*;*W•;;*$00#%P*
&x•&*R8Q%&'9#*&,#%P*U
`5;LMM<Uk#9_*9HUL0^k#99#]0^
`Ak#9_*9U<d^9##2<^

`Y*Yk#9_*9#00^9##1d^
Y**R8Q%&'9#*GQR&X**$h*
`le*rP##&'*#+>"#%P*
`B,>S**&,#%P**p;k#9%*j
`lP*o**Q$G@•%9ieP
b. Hướng giải quyết việc làm:
JG6S#@G&##&'*#%P*
9*$r>Iv
B@*%P*vI4
;*&,*'8ST%&
WXP*%@*#7%G*_#&'*#%P*
B[Qi_[#%P*
Câu 31: Nêu đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
a. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp
BYA%$N45# !l>Qi_9;*l*
JTG:P=B5’*JS:5o*;dMNk+
:5P:RJb*5BA
v W]a01<2%YA(rQ%!
01<2a01E<U%YA?Li&+*
`WHU%YA*n#+ 5:
`W5U%YANQcc
•01E<a5QU%YAQ6r*n+87 5:
:B:%_&+Q$"%Pb_>+&+$*+
b. Tỉ lệ dân thành thị tăng
k#9@GA;*&*(b_>+&+*
U011MU0L1^%LMM<%&'Lm1^
c. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng
vS#&'*%YA#+_#*@TrH>#BH>Y*
:O*>Y* {l*“_#GQ5*Q$B5HHH
vS@G#+_#B5H>#BH>Y*:O*BH>Y* {l*

Câu 32: Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển KT – XH nước ta ?
WprU
`BYA%P*+Q@A)_
` %YA%**#+IJ&+%p69# 5I4
`BYAb#A&,*$c#+(*%Y*##&'*#%P*
7%P>"T%&
`BYAR;*9#
Wp$UYFW(ieP"


PHẦN 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ

Câu 33: Cơ cấu ngành KT nước ta chuyển dịch theo hướng nào? Tại sao?
 )_*Q@A?&+* 5::B:U
`;*kh**Y**9iGQ@*@AcRkh*
*Y*a#G*&
`Q$S%PQ@Ab(
*P6P*f*Q@A
`5Y*a#Ga*&U*RY**9;**&*9*Y*
*9U*RO*h;*;Y
` Y**9U 56;* 5*R;*kh*
>R[_*R>R[_#&'*Y*Y*\'+
A&,*
`IAcU#@Ac+%,UFY*&_%&
Q*Y**9z
vQ@A&$%%"*+A&,*%b
(+*+
Câu 34: Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì?
Chúng ta đã khai thác có hiệu quả nền NN nhiệt đới như thế nào?
a. Các điều kiện thuận lợi và khó khăn của nền NN nhiệt đới nước ta

(#'U5&+t*\*9%+55(#'
Y**9
`r(U*[*\
`vY**b@Q%p&+\>
`BA7%OT%O*6t*#%_S%(#'
55%@*
;U
+$UHe#f#c,6_&,*>G69z
`B_%6A66b{Y}x•Y**96_6$
b. Nước ta đang khai thác ngày càng hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới:
(%GQ%@*G6S*Q*'#r
 )_\cQ%!;*>_;*
5Y**9*np+ 56G*_#&'*>R[
 p*i_[*Q*_#&'*XP*A
&,*>"
Câu 35: Hãy phân biệt những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp
cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa
Bp%Y**9!Q
`vRi_ZNY*;*>_#%P*_
`vR[rk*_
Bp%Y**9*
`vRi_+8QY#+>{@c*Q(&*n#+
G;*>_>R#&'*#+
`Wc%r>Ri_##'(%[Qi_[
5&+%*•*6&+Q@•Y**9!Q>*Y*
*99%>Ri_*
Câu 36: Nêu hướng chuyển dịch của cơ cấu kinh tế nông thôn hiện nay?
:%P*Y**9•#6P(NQ&*?*yP*
6*ORY*#G*&•%!+kh**Q*R@Q
$b(

 %P*Y**99Q%*@;*kh*
Y*Yf**OU @*9'
ieP*%7*
:&+*Q@ANY*Y9QU
`vRi_*U%[QQ$YY**97
\*55Q$Y'Y**96&+*i_[
`B@*Y*YU(*>Ri_>R[
i_[*@AcY**9
Câu 37: Vai trò của LTTP? Tại sao nói việc đảm bảo an ninh lương thực ở
nước ta là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp?
4bU
` *_#&)*G@G";;Y
` **Q$#9Y**9#*O*i_[8h*
`49%R6R#&)*X&+78h*7&+
#&+%Y*@G
49%R6R#&)*b#)>X%%@*>Ri_
Y**97U
`l)>X*Q$#9%;Y
`l)>XGQY**9GQ;8R
`T%[Q@AcY**9
Câu 38: Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện phát triển lương thực và
trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
a. Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển lương thực
B9$55(#'U%_&+r(
B9:(#'U##&'*#%P*@O@*
*9>Ri_A&,*$cP*#+%&,*#S%&
>Ri_#&)*
;U$6e#f>G69
b. Những thành tựu:
I9rY*#&)*;*#$U01]MU<m%LMM<UEd

5;*>_U@rG$;*>_;*U
01]MUL0‚LMM<U21‚
vR#&'*U@@9r;*>_;*$>R#&'*;*#$c
;01]MU00m9_%LMM<Udm9_
H78G#&)*%*&,;*#$%*LMM<U2EM*‚*
Y*o*i_[**;Uda29_-"d3
JG6SU5&+L\*>Ri_#&)*#+
`BO*6t*>Y* {l**_<M^#&)*R&+
`BO*6t*>Y*:O**_*LM^#&)*R&+
Câu 39: Chứng minh việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn
quả
là góp phần phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới?
5&+%9$(#'GQY*
*9GQ;8RU
`r(9%+*[\%Y*#O*%&'
#GQY**9GQ;8R
` #%_RX\*T%O*6t*r'+#GQ
Y**9GQ;8R
`5*O&+*T%R6R&+$
 %9:(#'U*O#%P*@O@*#&+
Y**96%e7A&,**
*&+#+
77>Ri_G6SU
`!*@9r;LMM<UL<9*%GQY**9#G
;#0m9-m<^!*@3
` #GQ 5GQ;8RG6SNU
. $>O$UO*XB5HGQ5*Q$
. jUO*X*@THHGQ5*Q$
. I•U5X@h%O*6t*>Y* {l*?6
.Wr#%(&)*S#O*XB5HIQ$R

**@THH
.IGtXlG%O*
. GQ;8R9%+USiYY;*cezO*
XB5HBH>Y* {l*IQ$R5H
.GQ;8R(9Y%+U#$%(zO*BH>Y*
:O**@TrH
vGQY**9GQ;8R97\*
Q$#+&B5HGQ5*Q$*@THHr#t
QNY**99%+
Câu 40: Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển
chăn nuôi và chăn nuôi đang có những bước phát triển mới.
a. Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi:
B9$U*Q$%O*Z•*TP*r(
(#'
 %9:(#'U##&'*#%P*@O@
#&)*%&'%R6R 56@Ac*S*TQ%e%*
5&+r>%&
b. Những năm qua chăn nuôi đang có những bước phát triển mới:
kh**;Y**Y**9;*o*nU
5*;Y#$>Ri_*7";YY*
*9*
 ;Y#'*U
`B#'LE9-LMM<3*_d‚2>R#&'*A#
`ULLM9-LMM<3
`l'*%&'YX\*BH>Y*:O*BH>Y* {
l*?S
 ;Y%*>TU
`5;LMM<UBGUL19%6bU<<9Hb>oY
?SU<MMMM%@$•U0d02*7
`5YX*@THHIQ$R*GQ

5*Q$
Câu 41: Phân tích những điều kiện phát triển ngành thủy sản và tình hình
khai thác thủy sản nước ta?
a. Điều kiện để phát triển ngành thủy sản
B9$55U
`HUH,6@\*6P**R>R-o#&'*U2M_3
R>R8•UYR>G6*&>bQz5*&&,*
#+H,6%f*A6ez
`vY*>S$@Q%px•(#'YO*
B9:U
`l#&'*#%P*@O@**9
`J&)*9%6n*Q*%&'R9%
`A&,***&+#+r>
;U&,*6e#f#cQ&)*9%6n
(%!+R* 56&
b. Tình hình khai thác:
vR#&'**Q*;*ULMM<Ud2m11MM_*%U:R
>RU0E1MMMM_-*_LE#011M3NQ>RP%AULMMMMM_
A>Ri_ULMM<U0<]LLk%O*
l_#Yz
 *&&,*#+U$* WH„Aa4f*5
*5(H7(-<k<M^3
77YO*NQ>RU
`I9rYO*U]<MMMM
` #YNQUY66>bQ*hz
`vR#&'*ULMM<U02E]MMM_%*A>Ri_ULL1M21k%O*
`5YYU#+_#%O*6t*>Y* {l*& WH
l$v;*H?4$*
`5Y&+*hU_BH>Y* {l*BH>Y*
Câu 42: Hãy nêu sự khác nhau trong chuyên môn hóa nông nghiệp

giữa Trung du miền núi BB với Tây Nguyên, ĐB s.Hồng với ĐB s.Cửu
Long
a. Sự khác nhau giữa Trung du miền núi BB với Tây Nguyên

Trung du miền núi BB Tây Nguyên
1. Điều kiện sinh thái: 1. Điều kiện sinh thái:
 BA 7U  %O T _     
*Q$
B_UNQ#Œ?#r%Z*\>
!6
r(9%+(9%+
$T\%Y*#|@
2. Điều kiện KT - XH:
4\**@%94
&)*%SSX%GQ)>X
6  7 %P G  %* %&'
G*WT;
3. Chuyên môn hóa sản xuất:
 GQ 5@&' #9    8R
*O*S(9Y%+Uj
[>XO%(#$
 GQ 5*n*QU%(
&)*#S#>n*Y
 ; Y G 6b #_Q A  >o
-T3#'-*@3
BA7U *Q$&)*%S6t*
…* P*tX o*%P 

B_U%Z6~+@9rP*#+
r((ir%*\

\&\Y|@r(
*Q$€
2. Điều kiện KT - XH:
B9(#'P
>SY*&,*>i?8QY#+
7%PG_8R*
#  r  „$*  X    Y*  &,*
Y*P7%PG%*%&'
G*#$
 Y**96bQ
3. Chuyên môn hóa sản xuất:
 GQ 5#G;9%+U$
>j@GtO$
 ;Y6b#_QA>o
a. Sự khác nhau giữa ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long

ĐB sông Hồng ĐB sông Cửu Long
1. Điều kiện sinh thái:
BA7&)*%S6t*…*
Yf*9S*%$%
B_UNQ#\>*%$Y*
%&'6Oc&,*iQ$
r(9%+\%Y*#
|@
HY*P*#n*&&,*Z
2. Điều kiện KT - XH:
l#&'*#%P*@O@@G
*9G#T&+
5*G 56
;UB_%@F6A6@G

&%Y*%T_&+
3. Chuyên môn hóa sản xuất:
lTU;*>_>R#&'*
 GQ[%p69#%(
0B9>U
BA7__\*f*
*(&+$
B_U\>6Oc&,*iQ$%_
p%_j
r((ir%*\\
&\Y|@
 \*6P**&&,*#+
2. Điều kiện KT - XH:
 A&,*P*#+#B5H
vR i_ * >{ @c*
Q(&Y**9
;UB_%6A*(&+6A
jp@9r#+
3. Chuyên môn hóa sản xuất:
lTU;*>_>R#&'*
 GQ 5*nU%(&)*
*O*S(9Y%+U>
6nRi#>T#)GQ
#%(
 GQ 5*n*QU%Q
 GQ;8RURe
 ; YU #'  * NQ >R
&+*h&+#'
 GQ  ; 8R 9 %+U  Y
Y;*c

 ;YU*%p69#A
%6nYO*NQR>R


Câu 43: Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng và đang có
sự chuyển dịch rõ rệt
 )_* 5&+%@*Ud 5+L1* 5
` 5U2*
` 56ULd*
` 5>Ri_GS%9&+UL*
*)_ 5!#$P>S* 5h*%
`l*#G@%?#(8RT%[Q
*
` * 5h*%U;*#&'*6#&)*[
@9Q_G6>(#9iGQ@*)a%9{
 )_ 5%*>Q@Ag9r*+77
+U` 56;*@kh**A#+_-LMM<U]dL^3
`5 5>Ri_GS%9r&+*R@k
h*Z
B%"*%&'+9)_ 5?
&+*
`I)_ 5#r*+)A&,*+iN
*+
`B[Q* 56Y*#G*& 5>Ri_*$
@\*(* 5@r%& 5%9%&+06&+*
%k?A&,*
`B&?>G%!+*6AY**9G*_
#&'**
Câu 44: Chứng minh rằng CN nước ta có sự phân hóa theo lãnh thổ rõ rệt.
Nguyên nhân của sự phân hóa đó?

a. Hoạt động CN tập trung chủ yếu ở một số vùng:
qHn6PU 5(*_XBH>Y*:O*\*c(
5*G#++&+*Q$Y#Z
?Q*Y*8h*•:5P%&+*U
`:RJb*:l*U )r(#9iGQ@*
`B Hn*U(#9iGQ@*Gh
`BY*=5*Q$U)r#Q9
`497lGU_*_Q
`:bH7v)lUNQ%9
`5BA5H7:U@9Q(#9iGQ@*%9
q56PU70@RY**9
5!#$P>S*G#+U:O rWH$:b4f*
NIWP
:&+*Q$Y_%@**%P>S* 5
€&@r>Ri_%9G%•r
qIhIQ$R*P*G•ZUB5’*
4uQ5)5*z
q5o*b# 5(G,
b. Nguyên nhân:
vG#e! 5#8RNGSUAr%A#r55
##&'*#%P*7%P)>X*
 \*%Q%NQS(#'$ 5G6S(
*&B5H#\*@•%)0‚L!**A>Ri_ 5>#
BH>Y*:O*BH>Y* {l*
WTGQ5*Q$*55&*)>X*#
#&'*#%P*Q*$ 5(
Câu 45: Tại sao CN năng lượng lại là ngành CN trọng điểm của nước ta?
 5h*%#*#G@%?#(8R
T%[Q*
 5;*#&'*#*#G@U

` )>X*O$#9*To*nU
. Z#&%6\G
o#&'*#+_#ZuR*5o#&'*•dk_
. 6@r#+X#c%AUHr>Y*:O*6*
6P6 {l*5 Yv)! Wel-#+_#5 Yv)
{l*3o#&'*@6$0Mk_
. 5*ONQ;*#+UR*dM9”>R#&'*%9*
#LmMLEMk”l+_#>Y*:O*dE^>#>Y*BO*501^
` A&,*$cP*#+U*_;*#&'*_R
*cc*Q*;*NG@G
W*#98RU
`7*#&+Q%9P*n$R&+
. 59%9UJRl0L•Y*Hr5H7NB":9J&+H
„AJTWy

×