Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (304.79 KB, 14 trang )

SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
a. Đặt vấn đề:
Nh chúng ta đã biết:cùng với sự phat triển của đất nớc,giáo dục đào tạo
không ngừng phát triển,nâng cao chất lợng giáo dục cùng với các bài học khác
nhằm hình thành cho trẻ niềm tin-lý tởng-động cơ-hành vi-tình cảm-những nét
tính cách-những thói que ứng xử đúng đắn trong xã hộiđa con ngời phát triển
với một đỉnh cao cuă nhân loại.Giáo dục mầm non đóng vai trò hết sức quan
trọng cho sự phát triển nhân cách của con ngời một cách toàn diện,giáo dục mầm
non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân.Chất lợng chăm sóc
giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào 2 yếu tố cơ bả đó là phơng tiện trang thiết
bị dạy học và đội ngũ giáo viên mầm non.Trong đó đội ngũ giáo viên mầm non
là trung tâm trong quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo,chủ thể của quá trình
chăm sóc giáo dục trẻ.Phơng tiện trang thiết bị dạy học là phơng tiện hữu hiệu
giúp chủ thể thực hiện đợc mục tiêu.Chính vì thế,Trong khi đt nc Vit Nam
ta ang hũa nhp v phỏt trin cựng vi th gii mt nn kinh t tri thc v mt
xó hi thụng tin y khú khú khn v thỏch thc thì vic o to ngun nhõn lc
v CNTT l rt quan trng v cp thit. Trong quyt nh s 81/2001/QD- TTg,
th tng chớnh ph ó giao nhim v trng tõm cho ngnh giỏo dc l o to
ngun nhn lc CNTT v y mnh ng dng CNTT trong cụng tỏc giỏo dc v
o to. Nm hc 2008-2009, B giỏo dc v o to ó trin khai cuc vn
ng "Nm hc ng dng CNTT trong ging dy" tt c cỏc cp trng t i
hc, cao ng cho n THPT, THCS,TH v c bc hc mm non.Với tầm quan
trọng trong việc quyết định chất lợng giáo dục mầm non thì đội ngũ giáo viên
cần đáp ứng yêu cầu phát triển của đát nớc,của ngành học trên tất cả các
mặt.Song trong thực tế đội ngũ giáo viên mầm non còn hạn chế về nhiều mặt:Đời
sống còn khó khăn,trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế,cập nhật thông
tin tri thức khoa học cha kịp thời;đặc biệt là việc cập nhật và ứng dụng công
nghệ thông tin vào công tác giảng dạy nhằm góp phần thực hiện tốt chủ đề năm
họcĐổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lợng giáo dục quả thực không
đơn giản.Nhận rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong


công tác giảng dạy của bậc học mầm non và từ tình hình thực tế của đội ngũ giáo
viên trong đơn vị,bản thân tôt băn khoăn trăn trở và chọn đề tàiMột số biện
pháp nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
giảng dạy ở trờng mầm non
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
B/nội dung:
I/ C ơ sở khoa học:
- Nm trong h thng giáo dc quc dân, ng nh giáo d c mm non l m t
xích u tiên trong vic thc hin nhim v o t o ngun nhân lc CNTT v
y mnh ng dng CNTT v o gi n dy.
- Hin nay các trng mm non có iu kin u t v trang b Tivi, u Video,
xây dng phòng a nng vi h thng máy tính v máy chi u, ni mng internet.
Mt s trng cũn trang b thêm máy quay phim, chp nh, to iu kin cho
giáo viên mm non có th ng dng CNTT v o gi ng dy. Qua ó ngi giáo
viên mm non không nhng phát huy c ti a kh nng l m vi c ca mình
m còn tr th nh m t ngi giáo viên nng ng, sáng to v hi n i, phù hp
vi s phát trin ca ngi giáo viên mầm non trong thi i CNTT.
- Công ngh thông tin phát trin ã m ra nhng hng i mi cho ng nh
giáo dc trong vic i mi phng pháp v hình th c dy hc. Công ngh
thông tin phát trin mnh kéo theo s phát trin ca h ng lo t các phn mm
giáo dc v có r t nhiu nhng phn mm hu ích cho ngi giáo viên mm non
nh B Office, Lesson Editor/ Violet, Active Primary, Flash, Photoshop,
Converter, Kispix, Kisma,phần mền dinh dỡng Các phn mm n y r t tin ích
v tr th nh m t cụng c c lc h tr cho vic thit k giáo án in t v
ging dy trên máy tính, máy chiu, bng tng tác cng nh trên các thit b h
tr khác nh Tivi, u Video va tit kim c thi gian cho ngi giáo viên
mm non, va tit kim c chi phí cho nh tr ng m v n nâng cao c tính
sinh ng, hiu qu ca gi dy. Nu trc ây giáo viên mm non phi rt vt

v có th tìm kim nhng hình nh, biu tng, dùng phc v b i gi ng
thì hin nay vi ng dng CNTT giáo viên có th s dng Internet ch ng
khai thác t i liệu giáo d c phong phú, ch ng quayphim, chp nh l m t liu
cho b i gi ng in t. Ch cn v o phai ,"nh p chut" l hình nh nhng con vt
ng nghnh, nhng bông hoa m u s c, nhng h ng ch bit i v nh ng con
s bit nhy theo nhc hin ngay ra vi hiu ng ca nhng âm thanh sng ng
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
ngay lp tc thu hút c s chú ý v kích thích h ng thú ca hc sinh và c
ch ng hot ng nhiu hn khám phá ni dung b i gi ng. ó có th coi l
mt phng pháp u vit va phù hp vi c im tâm sinh lý ca tr, va thc
hin c nguyên lý giáo dc ca Vgotxki "Dy hc ly hc sinh l m trung
tâm mt cách d d ng.
- Có th thy ng dng ca cụng ngh thông tin trong giáo dc mm non đã
to ra mt bin i v cht trong hiu qu ging dy ca ng nh giáo d c mm
non, to ra mt môi trng giáo dc mang tính tng tác cao gia giáo viên v
hc sinh.
- Phng pháp dy hc bng CNTT trong giáo dc mm non to ra mt môi
trng dy hc tng tác cao, sng ng, hng thú v t hiu qu cao ca quá
trình dy hc a giác quan cho tr.
- Ni dung, t liu b i gi ng gii thiu cho tr mang tính chân thc, phong phú.
Trong b i gi ng in t tr có th l m quen v i nhng hin tng t nhiên, xã
hi m tr khó có th t bt gp trong thc t.
- Giáo viên mm non có th ch ng khai thác tìm kim ngun t i nguyên
giáo dc qua mng thụng tin truyn thông, Internet, Ngun t i nguyên vô cùng
phong phú vi hình nh, âm thanh, vn bn, phim sng ng t nhiên tác ng
tích cc n s phát trin trí tu ca tr mm non cng nh nh hng n quá
trình hình th nh nhân cách to n di n tr.
II/ Cơ sở thực tiễn:

Thực hiện quyt nh s 81/2001/QD- TTg,ngay từ năm học 2006-2009
PGD Lệ Thuỷ đã rất chú trọng và đaứng dụng công nghệ thông tin làm chủ đề
của năm học.chủ đề đó đã đợc chỉ đạo và thực hiện rất tốt và năm học 2009-2010
Huyện nhà đã tổ chức tổng kết sau 3 năm thực hiện ,trong kết quả đánh giá ở các
bậc học tiểu học và trung học đã thực hiện rất tốt và đợc đánh giá cao (hầu hết
các trờng đều có phòng máy,dạy cho học sinh thực hành tin học trên máy,giáo
viên soạn bài và giảng bài trên máy điện tử một cách thành thạo).Song đối với
bậc học mầm non thì còn quá hạn chế(số máy đợc trang cấp chỉ mới đủ cho kế
toán,BGH nhà trờng và gvdinh dỡng làm;hầu hết giáo viên cha sử dụng đợc máy
vi tính một cách thành thạo).Đối với một trờng vùng ven nh trờng mầm non Cam
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
thuỷ,trong quá trình tiếp tục thực hiện chủ đềứng dụng công nghệ thông tinquả
còn gặp không ít khó khăn.
1/Thuận lợi:
- Năm học 2009-2010 là năm Huyện nhà tổ chức tổng kết sau 3 năm thực
hiện chủ đề ứng dụng công nghệ thông tin nên đã đầu t trang cấp cho nhà tr-
ờng hệ thống máy tính khá đầy đủ(từ văn phòng đến nhà bếp và cả 02 lớp lớn
đều đã có máy để sử dụng).
- Nhà trờng đợc sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo:lãnh đạo
Huyện,PGD,chuyên viên bậc học,lãnh đạo địa phơng,các trờng trong địa bạn,các
trờng trong bậc họcđã hổ trợ về kinh phí lẫn kiến thức và kỹ năng trong ứng
dụng công nghệ thông tin.
- Hầu hết giáo viên trẻ,nhiệt huyết,đam mê.
2/Khó khăn:
- Kinh phí u t các thit b CNTT nhm phc v cho công tác ging dy ng
dng CNTT trong các trng mm non l r t ln. Vì th không phi trng mm
non n o c ng kinh phí u t c s h tng công ngh thông tin cho giáo
viên mm non;đặc biệt là với một trờng ở nâng thôn nên dù đã có máy để sử

dụng song số máy còn quá khiêm tốn(toàn trờng chỉ mới có 04 máy).
- Tuy máy tính in t mang li nhiu tin ích cho vic ging dy ca giáo
viên mm non nhng công c hin i n y không th h tr v thay th ho n
to n cho các ph ng pháp trc quan khác ca ngi giáo viên. Đại loại vì l
máy móc nên nó có th gây ra mt s tình hung bt li cho tin trình b i gi ng
nh l m t in, máy b treo, b virus v m i khi có s c nh vy ngi giáo
viên khó có th ho n to n ch ng iu khin tin trình b i gi ng theo nh ý
mun.
- Kin thc v k nng v CNTT ca giáo viên còn quá hạn ch. Có th
thy s am mê sáng to ng dng CNTT các giáo viên mm non tr nhng
iu đó cũng thật khó khi kiến thức và kỹ năng ững dụng công nghệ thông tin
của họ còn quá nghèo và đặc biệt khó khăn cho nhng giáo viên mm non đã có
tui . Vic kt ni v s dng khai thác tin ích ca công ngh mng máy tính
v m ng Internet đối với họ còn quá khó khăn,khó có thể thc hin mt cách
trit v có chi u sâu.
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
3/Điều tra thực tiển:
Mức độ sử dụng công nghệ thông
tin
Số lợng %
Cha biết gì về máy tín 2/14 14,3
Biết sử dụng những thanh công cụ cơ
bản trên máy
5/14 35,7
Soạn thảo đợc văn bản 3/14 21,4
Soạn giáo án trên máy tính 0 0
Sử dụng máy chiếu trong giảng dạy 0 0
Sử dụng đợc mạng 2/14 14,3

III/ Một số biện phấp chủ yếu nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác giảng dạy ở trờng mầm non
1/Tuyên truyền sâu rộng trong tập thể giáo viên về những u điểm của việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Vic ng dng công ngh thông tin trong hot ng chm sóc, giáo dc tr
em có nhng u vit ln so vi cách ging dy truyn thng.
Tr em h o h ng, ch ng v sáng t o trong gi hc, phù hp vi c im tâm
sinh lý ca tr em
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
nh minh ho: tập huấn cho giáo viên về những u điểm của việ ứng dụng công
nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Nu trc ây giáo viên mm non phi rt vt v cú th tìm kim nhng
hình nh, biu tng, dùng phc v b i gi ng thì hin nay vi ng dng
CNTT giáo viên có th s dng Internet ch ng khai thác t i nguyên giáo
dc phong phú, ch ng quayphim, chp nh l m t liu cho b i gi ng in t.
Ch cn v i cái "nh p chut" l hình nh nhng con vt ng nghnh, nhng bông
hoa m u s c, nhng h ng ch bit i v nh ng con s bit nhy theo nhc
hin ngay ra vi hiu ng ca nhng âm thanh sng ng ngay lp tc thu hút
c s chỳ ý v kích thích h ng thú ca hc sinh và c ch ng hot ng
nhiu hn khám phá ni dung b i gi ng .
H tr c lc cho giáo viên trong vic chun b b i gi ng v lờn l p.
nh minh ho: Gi hc Cho tr l m quen v i toán bng giáo án in t trên bng
tng tác.
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
Thông qua nhng gi hc có áp dng công ngh thông tin v s dng các b i
ging in t, nhng hình nh p, h nh vi p, nhng k nng sng c

chuyn ti tr em mt cách nh nh ng v s ng ng; góp phn hình th nh các
em nhn thc v cái p, bit yêu cái p, mong mun to ra cái p trong cuc
sng v nh ng k nng sng cn thit i vi la tui mm non. Góp phn tích
cc trong vic giáo dc cái p, k nng sng cho tr em.
nh minh ho: Gi hc to hình bng giáo án in t trên bng tng tác.
2/ Bồi dỡng kiến thức,kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ:
Qua tình hình thực tế của đội ngũ,BGH xác định rõđể trờng mầm non Cam
Thuỷ có thể sánh vai với các trờng bạn trên Huyện nhà đồng thời để nâng cao
chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dụcthì việc trớc tiên
đó là phải cung cấp cho đội ngũ lợng kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ
thông tin.Chính vì thế vào đầu năm học nhà trờng đã đặc biệt chú trọng công tác
bồi dỡng cho đội ngũ về ứng dụng công nghệ thông tin.Nhà trờng và công đoàn
cùng với chuyên môn đã nghiên cứ và tìm đủ mọi hình thức để đảm bảo trang b
cho i ng giáo viên nhng kin thc c bn v công ngh thông tin, xây dng
giáo án in t v nh ng ng dng ca nó trong hot ng chm sóc, giáo dc
tr .Cụ thể:
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
Nh tr ng ã mi giáo viên tin học và kỹ thuật viên tin học v ng dng
công ngh thông tin trong giáo dc mm non v bi dng cho giáo viên về
cả lý thuyết và thực hành. Giảng viên đã truyền thụ đến cho giáo viên từ những
bài giảng về tin học cơ sở,các bài giảng và bí quyết để soạn bài và giảng bài trên
máy tính điện tử-máy chiếu đa năng ví dụ nh: Ví d:
*L mquen v i phn mm Window Movie Maker:Khi tôi t mình hc v
nghiên cu trên máy tính, tôi ã phát hin ra mt công c son giáo án in t
khá tin ích vi giáo viên mm non đó l Ph n mm Window Movie Maker.
Phn mm n y có s n trong chng trình Window nhng không phi ai cng
chú ý ti nó. Các bn ch cn nhp chut v o Start/ Program/Window Movie
Maker, biu tng l m t cun phim. Phn mm n y cho phép các b n l m giáo

án nh nhng on phim. Các bn có th a tranh nh, video, âm thanh, ch
vit v o b i gi ng ca mình v l m hi u ng cho chúng tht sng ng. Các bn
mun t ghi âm ging k truyn ngt ng o c a mình lng v o on phim?
Tht n gin, các bn ch cn kích v o bi u tng cái Micro v l m theo ch
dn m thôi. Không nh ng th các bn còn có th d d ng in giáo án c a mình
ra a VCD dy trên tivi m không c n phi ra hiu Converter âu. Các bn
hãy th l m quen i, các bn s thy rt bt ng vì tính ng dng n gin ca
Window Movie Maker.
* L m th n o in b i gi ng in t t Power Point sang a VCD
Bn ó son xong mt giáo án in t trên Power Point? Bn mun in chúng ra
a VCD nhng Power Point ch trình chiu ch không phi mt on phim, l m
sao m in ra a c? Tôi ã ngh ngay n vn l ph i i uôi. Nhng khi
tôi l m th trên phn mm i uôi thông thng thì không c. Câu hi n y
tôi ã tr li c khi tôi gõ mt dòng ch n gin v o Google l "converter
Power Point to video". Tôi ã c ch dn ti phn mm i uôi t file Power
Point sang Video. Các bn thy y, nu các bn thc s say mê v nhi t huyt
vi ngh, bn s có th tr li c bt k câu hi n o b n mun ch cn mt cái
"nhp chut".
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
+ Khi s dng các phn mm giáo dc, bn hãy chú ý, ng nên quá lm
dng và nu không s l m m t i tính thm m ca b i gi ng. Ví d nh la
chọn phong ch, m u ch , hiu ng hình nh bn nên chn m u ch v m u
nn không quá tng phn, hiu ng hình nh không quá ri nu không hc sinh
ca bn s nhc mt v không th chú ý v o b i gi ng c gây tác dng
ngc.
+ Khi sp xp các Slide hãy sp xp n gin, hp lý v luôn l u ý n mi
liên kt gia chúng vì ôi khi mt trc trc nh trong quá trình tin h nh b i
ging cng có th l m cho b n lúng túng, mt bình tnh. Quan trng l b n hãy

t tin.
+ Các bn hãy thng xuyên tham gia bi dng v t bi dng kin thc
v CNTT. Mt s trang web h tr c lc cho giáo viên mm non trong vic
thit k các b i gi ng in t l giáo viên.net, dayhocintel.org, mammon.edu.vn.
Mt s trang Web cho phép bn tìm kim ngun t i nguyên kh ng l khai
thác nh Google.com.vn, Download.com.vn Bn có th tìm thy vô s hình
nh, video, âm thanh, thm chí c nhng phn mm tin hc h tr rt tuyt vi
cho vic thit k giáo án in t ca bn.
- Các nh tr ng nên trang b các thit b CNTT ng b gia máy tính, máy
chiu, bng tng tác hay các phn mm v h ng dn chi tit cho giáo viên
cách s dng. Nh tr ng nên ni mng internet, to iu kin cho giáo viên hc
hi v khai thác t i nguyên trên internet.
- Đồng thời với việc mời giảng viên về dạy cho giáo viên thì nhà trờng
cũng đã đầu t xây dựng tủ sách tin học nh su tầm các loại sách tin học từ tin học
cơ sở đến tin học cao cấp để xây dựng tủ sách tin học trong nhà trờng để cho
giáo viên nghiên cứu.
- Động viên giáo viên tham gia học các lớp bồi dỡng chứng chỉ tin học để có
kiến thức tin học.
- Phân công giáo viên,nhân viên giỏi vi tính kèm cặp cho giáo viên cha biết gì
về vi tín và giáo viên còn yếu. Tạo điều kiện cho giáo viên đợc thực hành trảI
nghiệm trên máy vi tìn nh cho giáo viên mợc máy để thực hành vào buổi tra,buổi
tối,thời gian rảnh.Nhờ thế mà trong một thời gian bồi dỡng ngắn từ 01/8 đến
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
01/9 hầu hết giáo viên đã có đợc những kiến thức cơ bản về tin học và đặc biệt
một số giáo viên đã biết sử dụng những thao tác cơ bản trên máy tính nh cô
Thuỷ,cô Sàn.
3/ Tham mu với các cấp lãnh đạo để mua sắm trang thiết bị, tăng trởng CSVC:
Nh ông cha ta đã nói:học phải điđôi với hành;lý thuyết phải gắn liền với thực

tiễn.Nếu chỉ có bồi dỡng bằng lý thuyết không mà không đợc thờng xuyên thực
hành trên máy thì kiến thức đó sẽ ngày một mai một và mất đi.Chính vì thế để
ứng dụng công nghệ thông tin đi vào cuộc sống của giáo viên cần phải tạo đợc
điều kiện cho giáo viên thực hành nhiều trên máy tính song số máy hiện có của
nhà trờng còn quá ít ỏi nên BGH nhà trờng đã tham mu với các cấp lãnh đạo
quan tâm đầu t trang cấp thêm cho nhà trờng về máy vi tính.Đồng thời với việc
tham mu với các cấp lãnh đạo để trang cấp thêm máy vi tính nhà trờng cũng
khuyến khích giáo viên mua thêm máy vi tính cá nhân,đã phối hợp với công
đoàn tạo điều kiện cho giáo viên đợc vai vốn để mua máy vi tính cô Nhiên,cô
Duyên,cô Sàn.Nhờ thế mà cho đến nay lợng máy trong nhà trờng đã tăng lên rõ
rệt:Năm học 2009-2010 PGD đã trang cấp thêm cho nhà trờng 02 máy và địa ph-
ơng đã đầu t mua sắm cho đ/c HT một máy tín xách tay.Về giáo viên thì từ chổ
cha có máy nào thì nay đã có 6/14 đ/c đã có máy cá nhân và đã có máy tính xách
tay;đầu t kinh phí để cài phần mềm dinh dỡng cho giáo viên dinh dỡng thực
hành;cài phần mềm Kismas cho giáo viên và trẻ 5 tuổi đợc trải nghiệm,kết nối
mạng intonet.Chính nhờ sự tăng trởng về cơ sở vật chất đó đã tạo điều kiện cho
giáo viên đợc thực hành nhiều trên máy vi tín nên đã thức đẩy đợc chất lợng ứng
dụng công nghệ trong nhà trờng tăng lên rõ rệt.(cho đến nay đã có12/14 đ/c cán
bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính;có 9/11đ/c giáo viên soạn
bài trên máy vi tính)
4/Chỉ đạo thực hiện tốt các phần mềm nh phần mềm dinh dỡng,phần mềm
Kismas, Kispix.
Nh chúng ta đã biết chơng trình kidsmart là chơng trình hổ trợ giáo dục mầm
non,chơng trình đặt nền móng và mũi nhọn cho chiến lợc úng dụnh công nghệ
thông tin trong giáo dục mầm non.Hiện nay nhiều địa phơng đã mở rộng ứng
dụng công nghệ thông tinh ngoài kidmart: nh quản lý dinh dởng,quản lý sức
khoẻ trẻ.Chơng trình đã tạo điều kiện phát triển nghiệp vụ cho các giáo viên
mầm non trên toàn quốc.Chơng trình tạo điều kiện cho trẻ phát triển các kỹ năng
và kiến thức nền tảng cho tơng lai:tự tin khi tiếp cận công nghệ mới,kỹ năng phát
hiện,khám phá,làm việc theo nhóm,kỹ năng phân tích,đánh giá,đàm phán,trình

bày ý tởng và vui thích đến trờng.KIDSMART cũng tạo điều kiện tăng cờng
truyền thông và quan hệ giữa ngời học với cộng đồng,từ đó các trờng mầm non
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
thu đợc sự quan tâm hơn từ xã hội và phụ huynh thông qua các khoản đầu t lớn
Chính vì thế,để nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác
chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trờng thì ngay t u năm học nh tr ng cng
ã trin khai cho tr khi các lp mu giáo l m quen v i máy vi tính thông
qua các phn mm phát trin trí tu nh Kismas, Kispix, nhm hình th nh cho
tr thói quen v k nng s dng máy tính n gin cng nh to iu kin
thun li cho hot ng tng tác gia tr v cô trong gi hc bng giáo án in
t.
(nh minh ho gi hc cho tr l m quen v iMTXQ)
5/ Đa ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí thi đua:
Vào đầu năm học nh tr ng ã th nh l p Ban công ngh thông tin, kt
hp nh tr ng, BGH t chc cho giáo viên thi ua son v d y giáo án in t
tt c các khi lp. Giáo viên ging dy bng giáo án in t trên bng tng
tác c BGH, Ban CNTT v các b n ng nghip trong to n tr ng d gi v
rút kinh nghim. Đồng thời để thúc đẩy chất lợng ứng dụng công nghệ thông tin
trong nhà trờng,BGH nhà trờng và tổ chuyên môn và công đoàn đã nghiên cứu
và đa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí để xét thi đua hàng tháng-
hàng quý và cả năm học. Qua các đợt thao giảng, nhà trờng và tổ chuyên môn
đánh giá cao những giờ dạy biết đa công nghệ thông tin vào giảng dạy .Qua xét
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
thi đua hàng tháng,nhà trờng phê bình những giáo viên cha biết soạn bài bằng vi
tính,tuyên dơng khích lệ những giáo viên đã biết soạn bài và xây dựng bộ hồ sơ
trên máy,đặc biệt tuyên dơng những giáo viên đã biết soạn bài bằng giáo án điện

tử,biết tìm tòi nghiên cứu su tầm tranh ảnh-t liệu trên mạng.Từ đó tạo đọng lực
thức đẩy cho giáo viên nổ lực cố gắng từ khâu tìm kiếm nội dung,hình ảnh t liệu
để soạn bài trên máy đến cách thức giảng bài ,trình chiếu trên máy chiếu đa
năng. Chính vì thế nên cho đến nay hầu hết giáo viên trong nhà trờng đều đã
soạn bài trên máy vi tính(10/11đ/c); hầu hết các giờ dạy thao giảng đều sử dụng
trình chiếu qua màn hình chiếu,đa số giáo viên biết sử dụng máy tính để giảng
dạy.
IV/Kết quả đạt đợc:
Qua một năm học tiếp tục thực hiện chủ đềứng dụng công nghệ thông tin
trong chăm sóc giáo dục trẻ,cùng với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và sự chỉ
đạo thực hiện của nhà trờng qua các biện pháp nh đã nêu ở trên nên chất lợng
của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trờng đã tăng lên rõ rệt .cụ thể:
Mức độ sử dụng công nghệ thông
tin
Số lợng
%
Cha biết gì về máy tín 0 0
Số ngời có chứng chỉ A-Btin học 10/14 71,2
Biết sử dụng những thanh công cụ cơ
bản trên máy
13/14 92,9
Soạn thảo đợc văn bản 12/14 85,7
Soạn giáo án trên máy tính 10/11 83,3
Sử dụng máy chiếu trong giảng dạy 8/11 72,7
Sử dụng đợc mạng 8/11 72,7
Nh ng dng công ngh thông tin tốt nên cht lng chm sóc, giáo dc
tr em Trng Mm non Cam Thuỷ ng y c ng c nâng cao cụ thể:Chất l-
ợng chăm sóc giáo dục trẻ cuối năm học 2009-2010 đạt 95,6%,tăng 19.1% so
với đầu năm học và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm học trớc và điều đó đã góp
phn quan trng trong vic to ra giá tr thng hiu ca nh tr ng v th c s

l a ch tin cy ca các bc ph huynh và tr em ây c chm sóc, giáo
dc mt cách khoa hc, chuyên nghip, hin i, xut phát t lòng am mê ngh
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
nghip ca giáo viên vi mt mc tiêu duy nht "Tt c vì hc sinh thân yêu" v
"Mi ng y n trng l m t ng y vui".
V/ B i h c kinh nghim v xut :
Qua quá trình chỉ đạo ng dng công nghệ thông tin trong công tác chăm
sóc giáo dục trẻ ,bản thân tôi có mt s b i h c kinh nghim mun chia s
nh sau:
1/Đối với giáo viên: Để thực hiện tốt chuyên đề ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ thì giáo viên mm non cn mnh dn,
t tin, không ngi khó v không ng ng sáng to. Hãy t thit k cho mình
nhng b i gi ng in t qua ó giáo viên có th t mình tích lu c rt nhiu
kinh nghim quý báu nh quá trình t hc hi say mê, t m y mò - tìm kiếm c a
mình.
2/Đối với nhà trờng:
- Trớc hết nhà trờng cần phải tuyên truyền sâu rộng trong tập thể giáo viên về
những u điểm của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc
giáo dục trẻ từ đó để giáo viên .
- Bồi dỡng kiến thức,kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ để
giúp cho họ có những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc ứng dụng công
nghệ thông tin để từ đó học có thể đa công nghệ thông tin vào cuộc sống một
cách dễ dàng.
- Cần tham mu với các cấp lãnh đạo để mua sắm trang thiết bị,tăng trởng
CSVC: nh trang cấp thêm máy vi tính cho các cháu đợc học các phần mềm, nhà
trờng cần đầu t mua sắm máy chụp ảnh,máy chiếu đa năng,tạo điều cho giáo
viên vay vốn để mua máy vi tính và khuyến khích kết nối mạng để họ có điều
thực hành trên máy vính và su tầm nghiên cứu,tìm kiếm những cáI cần thiết phục

vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ.
- Cùng với việc bồi dỡng cho giáo viên những kiến thức-kỹ năng trong ứng
dụng công nghệ thông tin thì việc chỉ đạo thực hiện tốt các phần mềm nh phần
mềm dinh dỡng,phần mềm Kismas, Kispix là một trong chwơng trình tạo điều
kiện phát triển nghiệp vụ cho các giáo viên mầm non đồng thời đây cũng là một
trong những phơng tiện có tác dụng hổ trợ các tiến trình đổi mới giáo dục mầm
non thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào phơng pháp dạy và học mới,tạo
điều kiện cho trẻ phát triển các kỹ năng và kiến thức nề tảng cho tơng lai.
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm
SKKN: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng ng dng CNTT trong
CSDG tr trng Mm non
Đặc biệt: để ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế cuộc sống và gắn bó
máu thịt với bản thân của mỗi một giáo viên thì việcđa ứng dụng công nghệ
thông tin vào đua tiêu chí thi đua là việc làm cần thiết để từ đó tạo động lực
động viên- thúc đẩy mỗi một giáo viên cần phải thực hiện tốt
C/Kết luận
i mi phng pháp dy hc trong ng nh giáo d c nói chung v giáo d c
mm non nói riêng bng ng dng CNTT l c mt quá trình lâu d i v y khó
khn thách thc. Nó không ch òi hi s quan tâm u t v c s vt cht ca
nh n c, ng nh giáo d c o t o v các tr ng mm non m còn i hi s
say mê nhit huyt vi ngh ca i ng giáo viên mm non. l m c iu
n y c n có s ch o thng nht v o n k t t nh n c n các ban ng nh v
nhà trng, góp phn l m i mi ni dung, phng pháp, hình thc giáo dc
v qu n lý giáo dc mm non. Bên cnh ó, các cp ng nh, tr ng hc cn quan
tâm n ci thin i sng vt cht v tinh th n cho giáo viên mm non giúp
h có th yên tâm phát huy nng lc, trau di lòng yêu ngh v th c hin tt
c yêu cu ca nhim v "ng dng CNTT trong i mi phng pháp dy
hc.Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng ứng dụng công nghệ
thông tin trong chăm sóc giáo dục trẻ ở trờng mầm non,song trong quá trình
nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu sót,kính mong HĐKH nhà trờng-

HĐKH Phòng Giáo Dục góp ý bổ sung cho bản sáng kiến đợc đầy đủ hơn.
Cam Thủy, ngày 20 tháng 5 năm 2010
Hội đồng nhà trờng Ngời thực hiện
Trơng Thị Thơm
Ngời thực hiện: Trơng Thị Thơm

×