Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 72 trang )

Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
TUẦN 1 Thứ tư , ngày 2 tháng 9 năm 2009
Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 01
Tên bài dạy: Vẽ trang trí
VẼ ĐẬM, VẼ NHẠT
I/ MỤC TIÊU:
- Nhận biết được ba độ đậm nhạt chính: Đậm, đậm vừa, nhạt.
- Biết tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ
tranh.
- Thấy được vẻ đẹp của màu sắc trong thiên nhiên.
- HS khá, giỏi: Tạo được ba độ đậm nhạt trong bài vẽ trang trí, bài vẽ tranh.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt
- HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu tranh, ảnh bài vẽ có ba độ: Độ đậm,
đậm vừa, nhạt và kết hợp giải thích.
- Kết luận: Thế nào là vẽ đậm, vẽ nhạt.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu bài vẽ để HS so sánh bố cục.
- Minh hoạ cách vẽ đậm, vẽ nhạt lên bảng.
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.


e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
Trang 1
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
- Cho HS nhắc lại thế nào là vẽ đậm, vẽ nhạt.
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học
tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài
sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
Trang 2
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)

TUẦN 2 Thứ tư , ngày 9 tháng 9 năm 2009
Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 02
Tên bài dạy: Thường thức mĩ thuật
XEM TRANH THIẾU NHI
(Tranh đôi bạn của bạn Phương Liên)
I/ MỤC TIÊU:
- Biết mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh.
- Bước đầu có cảm nhận về vẻ đẹp của tranh.
- Hiểu được tình cảm bạn bè thể hiện qua bức tranh.
- HS khá, giỏi: Mô tả được các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh, có
cảm nhận về vẻ đẹp của tranh.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh, ảnh của thiếu nhi Việt nam và thiếu nhi Quốc tế .
- HS: Vở tập vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Hoạt động 1: Xem tranh:
- Giới thiệu tranh Đôi bạn kết hợp đặt câu hỏi:
+ Tranh vẽ nội dung gì?
+ Trong tranh có những hình ảnh gì, hình ảnh
nào là chính, hình ảnh nào là phụ?
+ Hai bạn trong tranh đang làm gì? Động tác như
thế nào?
+ Em hãy kể tên những màu chính được vẽ trong
bức tranh.
+ Em có thích bức tranh không, Tại sao thích?

- Bổ sung và tóm tắt nội dung tranh.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
Trang 3
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
- Lần lượt giới thiệu các tranh còn lại.

c/ Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá:
- Tinh thần thái độ học tập của lớp.
- Tuyên dương HS phát biểu.
3/ Củng cố:
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Dặn dò:
- Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học
tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
Trang 4
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
TUẦN 3 Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2009
Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 03
Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu
VẼ LÁ CÂY
I/ MỤC TIÊU:
- Nhận biết được hình dáng, đặc điểm, màu sắc và vẻ đẹp của một vài loại lá cây.

- Biết cách vẽ lá cây, vẽ được một lá cây và vẽ màu theo ý thích.
- Thêm yêu mến thiên nhiên.
- HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Một vài lá cây thật như: Lá hồng, bàng, bưởi,
- HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu vật thật trước lớp kết hợp đặt câu hỏi:
+ Kể tên các loại lá cây?
+ Hình dáng, màu sắc của lá cây như thế nào?
+ Em hãy tả lại hình dáng, màu sắc của những lá
cây mà em biết (tên lá cây, hình dáng, đặc điểm,
màu sắc).
- Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ mẫu.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu bài vẽ để HS so sánh bố cục.
- Giới thiệu tranh qui trình và kết hợp thao tác từng
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Quan sát, theo dõi.
Trang 5

Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
bước vẽ.
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
- Cho HS nêu lại các bước vẽ lá cây.
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS.Chuẩn bò bài
sau.Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
Trang 6
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
TUẦN 4 Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2009

Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 04
Tên bài dạy: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI VƯỜN CÂY ĐƠN GIẢN
I/ MỤC TIÊU:
- HS nhận biết hình dáng, màu sắc và vẻ đẹp của một số loại cây.
- Biết cách vẽ hai hoặc ba cây đơn giản và vẽ được tranh vườn cây đơn giản (hai
hoặc ba cây) và vẽ màu theo ý thích.
- Thêm yêu mến thiên nhiên, biết chăm sóc bảo vệ cây trồng.
- HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh, ảnh các loại cây.
- HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài:
- Cho HS kể một số loại cây.
- Giới thiệu tranh ảnh trước lớp kết hợp đặt câu
hỏi:
+ Trong tranh, ảnh có những cây gì?
+ Hình dáng, màu sắc của cây như thế nào?
+ Em hãy tả lại hình dáng, màu sắc của những
cây mà em biết (tên cây, hình dáng, đặc điểm,
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- 3 – 4 em kể.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.

Trang 7
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
màu sắc).
- Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh,
ảnh.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu một số bài vẽ để HS so sánh bố cục
- Giới thiệu tranh qui trình và thao tác từng bước
vẽ.
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
- Cho HS nêu các bước vẽ tranh.
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau.
Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.

- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
Trang 8
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
TUẦN 5 Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2009
Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 05
Tên bài dạy: Tập nặn tạo dáng
NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT
I/ MỤC TIÊU:
- Nhận biết được hình dáng, đặc điểm và vẻ đẹp của một số con vật.
- Biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật.
- Nặn hoặc vẽ, xé dán được con vật theo ý thích.
- Giúp HS biết yêu quý và chăm sóc con vật.
- HS khá, giỏi: Hình vẽ, xé hoặc nặn cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
(Nếu là vẽ hoặc xé dán).
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh, ảnh một số con vật quen thuộc .
- HS: Đất nặn, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:

- Giới thiệu tranh, ảnh con vật trước lớp kết hợp
đặt câu hỏi:
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
Trang 9
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
+ Tên con vật?
+ Hình dáng, đặc điểm của con vật?
+ Màu sắc của con vật?
- Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh, ảnh.
c/ Hoạt động 2: Cách nặn:
- Giới thiệu tranh qui trình. Thao tác từng bước
nặn.
- Giới thiệu một số bài nặn của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần góp ý.
- Cho HS chọn bài nặn tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
- Cho HS nêu lại các bước nặn con vật.
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau.
Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.

- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành nặn.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
Trang 10
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
BGH KÝ DUYỆT
TUẦN 6 Thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2009
Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 06
Tên bài dạy: Vẽ trang trí
MÀU SẮC, CÁCH VẼ MÀU VÀO HÌNH CĨ SẴN
I/ MỤC TIÊU:
- Biết thêm ba màu mới do các cặp màu cơ bản pha trộn với nhau: Da cam, xanh
lá cây, tím.
- Biết cách sử dụng các màu đã học.
- Vẽ được màu vào hình có sẵn.
- HS khá, giỏi: Biết chọn màu, vẽ màu phù hợp, màu tô đều, gọn trong hình.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Bảng màu cơ bản và ba màu mới do các cặp màu cơ bản pha trộn với nhau.
Một số tranh, ảnh có hoa quả, đồ vật với các màu: Đỏ, vàng, xanh lam, da cam,
tím,
xanh lá cây. Một số tranh dân gian: Gà mái, Lợn nái, Vinh hoa,
- HS: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
Trang 11
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu tranh, ảnh đã chuẩn bị trước lớp kết
hợp đặt câu hỏi:
+ Tranh vẽ nội dung gì?
+ Hình ảnh nào nổi rõ nhất trong tranh?
+ Hình ảnh em bé, con gà, hoa cúc được vẽ như
thế nào?
- Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh, ảnh.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu tranh qui trình. Thao tác từng bước
vẽ.
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần góp ý.
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
- Cho HS nêu lại ba màu mới do các cặp màu cơ

bản tạo thành.
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau.
Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
Trang 12
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
BGH KÝ DUYỆT
TUẦN 7 Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2009
Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 07
Tên bài dạy: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI EM ĐI HỌC
I/ MỤC TIÊU:
- Hiểu được nội dung đề tài.
- Biết cách vẽ tranh và vẽ được tranh đề tài em đi học.
- HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
II/ CHUẨN BỊ:

- GV: Tranh vẽ đề tài em đi học.
- HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
Trang 13
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài:
- Giới thiệu tranh ảnh về đề tài em đi học trước
lớp kết hợp đặt câu hỏi:
+ Hằng ngày, em thường đi học cùng với ai?
+ Khi đi học, em và các bạn mặc quần áo màu
gì và có mang theo gì không?
+ Phong cảnh hai bên đường, phong cảnh cổng
trường như thế nào? Có đẹp không?
+ Màu sắc cây cối, nhà cửa, đồng ruộng hoặc
phố xá như thế nào?
+ Em sẽ chọn vẽ tranh em đi học cùng với ai?
- Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh,
ảnh.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu tranh qui trình và thao tác từng bước
vẽ.
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.

- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
- Cho HS nêu các bước vẽ tranh.
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau.
Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
Trang 14
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
TUẦN 8 Thứ tư , ngày 21 tháng 10 năm 2009
Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 08

Tên bài dạy: Thường thức mĩ thuật
XEM TRANH “TIẾNG ĐÀN BẦU”
I/ MỤC TIÊU:
- Làm quen, tiếp xúc tìm hiểu vẻ đẹp trong tranh của hoạ só. Mô tả được các
hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh.
- Thêm yêu mến anh bộ đội.
- HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà mình thích.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh của hoạ só, tranh phong cảnh, sinh hoạt, chân dung bằng các chất
liệu khác nhau.
- HS: Vở tập vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Trang 15
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Hoạt động 1: Xem tranh:
- Giới thiệu tranh Tiếng đàn bầu trước lớp kết
hợp đặt câu hỏi:
+ Em hãy nêu tên bức tranh và tên hoạ só.
+ Trên tranh có những hình ảnh nào?
+ Chú bộ đội và hai em bé đang làm gì?
+ Trong tranh hoạ só đã sử dụng những màu nào?
- Bổ sung và tóm tắt nội dung tranh.
- Lần lượt giới thiệu các tranh còn lại.
c/ Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá:
- Tinh thần thái độ học tập của lớp.

- Tuyên dương HS phát biểu.
3/ Củng cố:
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Dặn dò:
- Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học
tập.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
Trang 16
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
BGH KÝ DUYỆT
TUẦN 9 Thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2009
Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 09
Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu
VẼ CÁI MŨ (CÁI NÓN)
I/ MỤC TIÊU:
- Hiểu được đặc điểm, hình dáng, của các loại mũ (nón).
- Biết cách vẽ cái mũ và vẽ được cái mũ theo mẫu.
- Biết giữ gìn mọi đồ vật.
- HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Một vài cái mũ.
- HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Trang 17
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu vật thật trước lớp kết hợp đặt câu hỏi:
+ Em hãy gọi tên từng chiếc mũ mà em biết.
+ Hình dáng, những chiếc mũ có gì giống nhau,
có gì khác nhau?
+ Mũ thường có những màu nào?
+ Em thích chiếc mũ nào?
- Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ mẫu.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu bài vẽ để HS so sánh bố cục.
- Giới thiệu tranh qui trình và kết hợp thao tác
từng bước vẽ.
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
- Cho HS nêu lại các bước vẽ cái mũ.

- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS.Chuẩn bò bài
sau.Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
Trang 18
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
TUẦN 10 Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2009
Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 10
Tên bài dạy: Vẽ tranh
VẼ CHÂN DUNG
I/ MỤC TIÊU:
- Tập quan sát, nhận xét hình dáng, đặc điểm của khuôn mặt người.
- Biết cách vẽ chân dung đơn giản và vẽ được một tranh chân dung theo ý thích.
- Biết quý trọng mọi người xung quanh.

- HS khá, giỏi: Vẽ được khuôn mặt đối tượng, sắp xếp hình vẽ cân đối, màu sắc
phù hợp.
Trang 19
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh, ảnh chân dung các lứa tuổi.
- HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu tranh, ảnh đã chuẩn bị trước lớp kết
hợp đặt câu hỏi:
+ Tranh chân dung vẽ cái gì?
+ Tranh chân dung diễn tả cái gì?
+ Tranh chân dung có yếu tố gì?
+ Khuôn mặt người có hình gì?
+ Trên khuôn mặt có những bộ phận chính nào?
+ Màu của tóc, của da mặt?
+ Vẽ tranh chân dung, ngoài khuôn mặt, còn
cần vẽ gì nữa?
- Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh,
ảnh.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu một số bài vẽ ( HS so sánh bố cục ).
- Giới thiệu tranh qui trình. Thao tác từng bước
vẽ.

- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần góp ý.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
Trang 20
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
- Cho HS nêu lại cách vẽ tranh.
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau.
Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.

-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
TUẦN 11 Thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2009
Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 11
Tên bài dạy: Vẽ trang trí
VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
I/ MỤC TIÊU:
- Nhận biết cách trang trí đường diềm đơn giản.
- Vẽ tiếp được hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm.
Trang 21
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
- Thấy được vẻ đẹp của đường diềm.
- HS khá, giỏi: Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Đồ vật có trang trí đường diềm. Bài vẽ trang trí đường diềm.
- HS: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu đồ vật có trang trí và bài vẽ trang trí
đường diềm trước lớp kết hợp đặt câu hỏi:
+ Các đồ vật khi được trang trí sẽ như thế nào?
+ Các hoạ tiết dùng để trang trí thường là hình gì?
+ Các hoạ tiết đó được sắp xếp như thế nào?
+ Hoạ tiết chính thường vẽ ở đâu?

+ Hoạ tiết phụ vẽ ở đâu?
+ Hoạ tiết giống nhau được vẽ như thế nào?
- Kết luận hoạt động 1.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu bài vẽ đường diềm chưa hoàn chỉnh
kết hợp thao tác từng bước vẽ lên bảng.
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
Trang 22
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
3/ Củng cố:
- Cho HS nêu lại cách vẽ tiếp hoạ tiết.
- Liên hệ, giáo dục.

4/ Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS.Chuẩn bò bài sau.
Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
TUẦN 12 Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2009
Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 12
Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu
VẼ LÁ CỜ (CỜ TỔ QUỐC HOẶC CỜ LỄ HỘI)
Trang 23
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
I/ MỤC TIÊU:
- Nhận biết được hình dáng, màu sắc của một số loại cờ.
- Biết cách vẽ lá cờ và vẽ được một lá cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội.
- Nhận biết được ý nghóa của các loại cờ.
- HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu?
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Một vài lá cờ và ảnh một số lá cờ.
- HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu vật thật trước lớp kết hợp đặt câu hỏi:

+ Cờ Tổ quốc hình gì?
+ Nền cờ màu gì?
+ Ở giữa nề cờ có gì?
+ Cờ lễ hội như thế nào?
- Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ mẫu.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Giới thiệu bài vẽ để HS so sánh bố cục.
- Giới thiệu tranh qui trình và kết hợp thao tác
từng bước vẽ.
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
- Tổ chức cho HS thực hành.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
Trang 24
Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2)
- Cho HS chọn bài vẽ tốt.
- Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.

3/ Củng cố:
- Cho HS nêu lại các bước vẽ lá cờ.
- Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập
và kết quả thực hành của HS.Chuẩn bò bài
sau.Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
BGH KÝ DUYỆT
TUẦN 13 Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2009
Trang 25

×