Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (328.05 KB, 24 trang )

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 1 Tiết: 1
Ngày dạy : Thứ tư ngày 20 tháng 8 năm 2008.
Tên bài dạy : Kính yêu Bác Hồ.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- HS biết Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc. Tình
cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ. Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.
- HS ghi nhớ và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
- HS có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh về Bác Hồ .
- Học sinh : Xem bài và tìm hiểu bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
* Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên,
nhi đồng”, nhạc và lời của Phong Nhã.
- Cả lớp hát.
 Bài mới: Kính yêu Bác Hồ
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức
1) Bác Hồ là ai? Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ.
- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các
bức ảnh tr.2, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh.
- Các nhóm tiến hành quan sát từng
ảnh và thảo luận.
- Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu về1 ảnh. Đặt
tên
- Cả lớp cùng trao đổi.
- Em còn biết gì thêm về Bác Hồ? ( Ngày tháng năm sinh;
Bác có những tên gọi nào khác; )
- Phát biểu.
- Tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu nhi như thế nào?


- Bác đã có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước ta?
- Kết luận: ( SGV / 24) - Lắng nghe.
2) Kể chuyện Các cháu vào đây với Bác. Những việc các em
cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.
- GV kể chuyện. - Chú ý lắng nghe.
- Yêu cầu HS thảo luận theo 2 câu hỏi trong VBT – ĐĐ / 3. - Đọc thầm lại truyện, thảo luận.
- Gọi HS trình bày. - Trình bày ý kiến. Nhận xét, bổ sung.
- Chốt ý đúng. Kết luận như SGV trang 26.
3) HS ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
- Gọi 5 HS, mỗi HS đọc 1 điều Bác Hồ dạy. - Đọc theo yêu cầu.
- Yêu cầu HS thảo luận tìm một số biểu hiện cụ thể qua 5
điều Bác Hồ dạy mà em đã thực hiện được.
- Trao đổi, ghi nhận.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày. - Cả lớp trao đổi, bổ sung.
- Củng cố lại 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
* Hoạt động 3: Củng cố
- Gọi 2, 3 HS đọc thuộc 5 điều Bác Hồ dạy. - Xung phong.
- Cho HS quan sát một số trang ảnh về Bác Hồ. - Quan sát.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: xem lại bài học. Bài mới: Kính yêu Bác Hồ.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 2 Tiết: 2
Ngày dạy : Thứ tư ngày 20 tháng 8 năm 2008.
Tên bài dạy : Kính yêu Bác Hồ.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- HS biết Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc. Tình
cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ. Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.
- HS ghi nhớ và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
- HS có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ.
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên : Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh về Bác Hồ .
- Học sinh : Xem bài và tìm hiểu bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi
đồng”, nhạc và lời của Phong Nhã.
- Cả lớp hát.
 Bài mới: Kính yêu Bác Hồ
*Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức
1) Bác Hồ là ai? Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ.
- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các bức
ảnh tr.2, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh.
- Các nhóm tiến hành quan sát từng
ảnh và thảo luận.
- Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu về1 ảnh. Đặt tên - Cả lớp cùng trao đổi.
- Em còn biết gì thêm về Bác Hồ? ( Ngày tháng năm sinh;
Bác có những tên gọi nào khác; )
- Phát biểu.
- Tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu nhi như thế nào?
- Bác đã có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước ta?
- Kết luận: ( SGV / 24) - Lắng nghe.
2) Kể chuyện Các cháu vào đây với Bác. Những việc các em
cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.
- GV kể chuyện. - Chú ý lắng nghe.
- Yêu cầu HS thảo luận theo 2 câu hỏi trong VBT – ĐĐ / 3. - Đọc thầm lại truyện, thảo luận.
- Gọi HS trình bày. - Trình bày ý kiến. Nhận xét, bổ sung.
- Chốt ý đúng. Kết luận như SGV trang 26.
3) HS ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
- Gọi 5 HS, mỗi HS đọc 1 điều Bác Hồ dạy. - Đọc theo yêu cầu.
- Yêu cầu HS thảo luận tìm một số biểu hiện cụ thể qua 5

điều Bác Hồ dạy mà em đã thực hiện được.
- Trao đổi, ghi nhận.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày. - Cả lớp trao đổi, bổ sung.
- Củng cố lại 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
*Hoạt động 3: Củng cố
- Gọi 2, 3 HS đọc thuộc 5 điều Bác Hồ dạy. - Xung phong.
- Cho HS quan sát một số trang ảnh về Bác Hồ. - Quan sát.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: xem lại bài học. Bài mới:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 3 Tiết: 3
Ngày dạy : Thứ tư ngày 20 tháng 8 năm 2008.
Tên bài dạy : Kính yêu Bác Hồ.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I/ MỤC TIÊU
- Giúp HS hiểu: Giữ lời hứa là giữ đúng lời mình nói ,đã hứa với người khác. Giữ đúng lời hứa
là tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.
- Giữ lời hứa với mọi người trong đời sống hàng ngày. Biết xin lỗi khi thất hứa và không tái phạm.
- Tôn trọng , đồng tình với những người biết giữ lời hứa và ngược lại.
CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Câu chuyện :Chiếc vòng bạc .Phiếu,Bảng phụ.
- Học sinh :Vở bài tập đạo đức 3
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thầy Trò
* Hoạt động 1 : Khởi động
- Hát: Chủ đề về Bác Hồ
 Giới thiệu bài : Giữ lời hứa
*Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức


Thế nào là giữ lời hứa và ý nghóa của việc giữ lời hứa
- GV kể chuyện : Chiếc vòng bạc.

- Gọi 1 HS đọc lại truyện
- Yêu cầu thảo luận các câu hỏi sau:
+ Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa?
Việc làm đó thể hiện điều gì?
+ Em bé và mọi người cảm thấy thế nào trước việc làm
của Bác?
+ Em rút lại được bài học gì qua câu chuyện này?
+ Thế nào là giữ lời hứa?
+ Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người đánh giá và
nhận xét như thế nào?
* GV chốt ý và kết luận như SGV / 31


Hiểu vì sao cần phải giữ lời hứa và khi lỡ hẹn cần phải
xin lỗi .
- GV chia lớp thành 8 nhóm.GV phát cho mỗi nhóm 1 phiếu
giao việc và yêu cầu HS thảo luận theo tình huống như
SGV/ 31 ở hoạt động 2
- Yêu cầu các nhóm trình bày
+ Em có đồng tình với cách giải quyết của nhóm bạn
không? Vì sao?
+ Theo em, Tiến và Hằng sẽ nghó gì khi các bạn của mình
không giữ lời hứa?
+ Cần làm gì khi mình không thể thực hiện được lời hứa
với người khác?
- GV nhận xét , kết luận về các câu trả lời của các nhóm
GV hỏi cả lớp:
+ Giữ lời hứa thể hiện điều gì?
+ Khi không thực hiện được lời hứa ta cần phải làm gì?
* Kết luận:

- Cần phải giữ đúng lời hứa vì giữ lời hứa thể hiện sự
tự trọng mình và tôn trọng người khác.
- Vì 1 lí do nào đó mà không thực hiện được lời hứa , cần
phải mói rõ lí do và xin lỗi họ càng sớm càng tốt.
- Xung phong
- Chú ý nghe
- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm
- Thảo luận cả lớp. Trả lời câu hỏi
-HS lắng nghe.
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày
+ Trả lời.Nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe

Tự liên hệ, đánh giá việc giữ lời hứa của bản thân
- GV yêu cầu HS liên hệ theo đònh hướng :
+ Em đã hứa với ai, điều gì?
+ Kết quả của lời hứa đó thế nào?
+ Em nghó gì về việc làm của chính mình?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét , tuyên dương những em đã biết giữ đúng lời
hứa, nhắc nhở những em còn chưa biết giữ đúng lời hứa.
*Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò
- Thực hiện theo bài học.
- Nhận xét tiết học.
-HS tự liên hệ bản thân và kể lại câu
chuyện , việc làm của mình.

-HS nhận xét việc làm , hành động của
bạn.

Nhận xét qua bài dạy :


KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 4 Tiết: 4
Ngày dạy : Thứ tư ngày 3 tháng 9 năm 2008.
Tên bài dạy : Giữ lời hứa.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu thế nào là giữ lời hứa. Vì sao phải giữ lời hứa?
- Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa. HS biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
- HS có thái độ q trọng những người biết giữ lời hứa.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Phiếu học tập BT4 trong vở BTĐĐ / 7 hoặc vở bài tập.
- Học sinh : Thẻ đỏ, xanh, trắng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
* Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát.
- Kiểm tra kiến thức: Giữ lời hứa - Nên tên bài.
+ Thế nào là giữ lời hứa? + Trả lời câu hỏi
+ Khi không thực hiện được lời hứa, ta cần phải làm gì?
+ Giữ lời hứa thể hiện điều gì?
- Nhận xét
 Bài mới: Giữ lời hứa ( Tiết 2 )
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức

Biết đồng tình với những hành vi biết giữ lời hứa, không
đồng tình với hành vi không giữ lời hứa
 Hình thức: Phiếu bài tập
- Phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm bài ( BT.4 ở vở
BTĐĐ trang 7 )

- 2 em trên 1 phiếu. Thảo luận và
bày tỏ ý kiến vào phiếu
- Trình bày kết quả - 2, 3 nhóm. Lớp trao đổi, bổ sung
 Kết luận: Các việc làm a, d là giữ lời hứa
Các việc làm b, c là không giữ lời hứa

Biết ứng xử đúng trong các tình huống có liên quan đến
việc giữ lời hứa.
 Hình thức: Đóng vai - nhóm
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai tình
huống: Em đã hứa cùng bạn làm một việc gì đó, nhưng sau
đó em hiểu ra việc làm đó là sai ( VD: Hái hoa trong vườn
trường, hái trộm quả nhà người khác, cho bạn xem bài, ).
Khi đó em làm sao?
- Thảo luận chuẩn bò đóng vai
- Các nhóm lên đóng vai. Gợi ý trao đổi: - Theo dõi. Trao đổi trước lớp
+ Em có đồng tình với cách ứng xử của nhóm bạn hay
không? Vì sao?
+ Theo em, có cách giải quyết nào tốt hơn không?
 Kết luận: Em cần xin lỗi bạn, giải thích lý do và khuyên
bạn không nên làm điều sai trái.
- Lắng nghe

Giúp HS có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa

 Hình thức: Dùng thẻ – cá nhân
- Nêu lần lượt từng ý kiến và quan điểm có liên đến việc giữ lời hứa,
yêu cầu HS bày tỏ thái độ đồng tình, không đồng tình hoặc lưỡng lự
qua thẻ: đỏ – đồng tình, xanh – không đồng tình, trắng – lưỡng lự
- Nghe GV hướng dẫn. Bày tỏ thái

độ về từng ý kiến và giải thích lý
do.
- Nội dung là bài tập 6 tr.7, 8 trong vở BTĐĐ
 Kết luận: Đồng tình với ý b, d, đ, còn lại không đồng tình
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò
- Bạn nào có những câu ca dao, câu nói khuyên giữ lời hứa - Xung phong
- Nhận xét tiết học. - Lắng nghe
- Dặn dò: Thực hiện theo bài. Bài mới: Tự làm lấy việc của mình.
 Tổng kết đánh gía tiết dạy:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 5 Tiết: 5
Ngày dạy : 12/9 (3
1
,3
2
), 14/9 (3
3
), 15/9 (3
5
, 3
4
)
Tên bài dạy : Tự làm lấy việc của mình.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Kể được một số việc mà HS lớp 3 có thể tự làm lấy. Hiểu được ích lợi của việc tự làm lấy
việc của mình.
- HS tự biết làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở trường, ở nhà.
- Có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Giấy khổ to cho hoạt động 2 và 3.

- Học sinh : Vở BTĐĐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
* Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát.
 Bài mới: Tự làm lấy việc của mình (T.1)
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức
1. HS biết được 1 biểu hiện cụ thể của việc tự làm lấy việc
của mình
- Nêu tình huống : Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi mà
vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa bài đã giải sẵn cho
bạn chép. Nếu là Đại, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao?
- Lắng nghe. Tìm cách giải quyết
- Yêu cầu HS thảo luận, lựa chọn cách ứng xử đúng. - Thảo luận. Phát biểu
- Nhận xét. Kết luận: Trong cuộc sống, ai cũng có công
việc của mình và mỗi người cần phải tự làm lấy việc của
mình. Vì tự mình làm bài thi mới tiến bộ và giỏi lên được.
- Nghe, ghi nhớ
2. Thế nào là làm lấy việc của mình? Tại sao phải tự làm
lấy việc của mình?
- Phát phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận: - Nhận việc, thảo luận
a) Tự làm lấy việc của mình là . . . làm lấy công việc của
mà không . . . vào người khác.
b) Tự làm lấy việc của mình giúp cho em mau . . . và không
. . người khác.
- Gọi một số nhóm trình bày ý kiến - Trình bày. Theo dõi, bổ sung
 Chốt ý đúng: a) cố gắng – bản thân – dựa dẫm . - Đọc các câu đã hoàn chỉnh.
b) tiến bộ – làm phiền .
3. HS có khả năng giải quyết tình huống liên quan đến việc
tự làm lấy việc của mình.
- Nêu tình huống: Khi Việt đang cắt hoa giấy chuẩn bò cho

cuộc thi
<<
Hái hoa dân chủ
>>
tuần tới của lớp thì Dũng đến
chơi. Dũng bảo Việt:
- Lắng nghe. Tìm cách xử lý
+ Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. Còn cậu giỏi toán
thì làm bài hộ tớ.
Nếu em là Việt, em có đồng ý với đề nghò của Dũng
không? Vì sao?
- Yêu cầu các nhóm đóng vai, đưa ra cách giải quyết - Thảo luận, đóng vai.
- Gọi 2 nhóm trình diễn tình huống trên - Lần lượt trình diễn.
- Lớp nhận xét. Góp ý
 Kết luận: Đề nghò của Dũng là sai. Hai bạn cần tự làm lấy
việc của riêng mình.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Hệ thống lại bài học - Nêu
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Tự làm lấy công việc hằng ngày của mình ở
trường, ở nhà.
 Tổng kết đánh giá tiết dạy:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 6 Tiết: 6
Ngày dạy : 21/9 (3
1
,3
2
), 23/9 (3
3
), 24/9 (3

5
, 3
4
).
Tên bài dạy : Tự làm lấy việc của mình.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình. Kể được một số việc mà HS lớp 3 có
thể tự làm lấy.
- HS tự biết làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở trường, ở nhà.
- Có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Phiếu học tập.
- Học sinh : Vở BTĐĐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát.
- Kiểm tra kiến thức: Tự làm lấy việc của mình - Nêu tên bài.
+ Thế nào là tự làm lấy việc của mình? + Trả lời câu hỏi. Nhận xét.
+ Nhận xét, tuyên dương.
 Bài mới: Tự làm lấy việc của mình (T.2)
*Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức
1. Biết tự nhận xét về những công việc mà mình tự làm
hoặc chưa tự làm.
- Các em đã từng tự làm lấy những việc gì của mình? - Phát biểu. Lớp nhận xét
- Các em đã thực hiện việc đó như thế nào?
- Em cảm thấy thế nào sau khi hoàn thành công việc?
 Kết luận. Tuyên dương, khuyến khích
2. Bày tỏ thái độ phù hợp trong việc tự làm lấy việc của
mình theo các tình huống sau:

- Ở nhà Hạnh được phân công quét nhà, nhưng hôm nay
Hạng cảm thấy ngại nên nhờ mẹ làm hộ. Nếu em có mặt ở
nhà Hạnh lúc đó, em sẽ khuyên Hạnh như thế nào?
- Nhóm 1, 2, 3 thảo luận và đóng vai
tình huống 1.
- Hôm nay, đến phiên Xuân làm trực nhật lớp. Tú bảo:
<<
Nếu cậu cho tớ mượn chiếc ô tô đồ chơi thì tớ sẽ làm trực
nhật thay cho
>>
. Bạn xuân nên ứng xử như thế nào khi đó?
- Nhóm 4, 5, 6 thảo luận và đóng
vai tình huống 2.
+ Yêu cầu các nhóm làm việc. - Thảo luận, đóng vai.
+ Theo từng tình huống, một số nhóm lên trình bày. - Lần lượt trình diễn.
- Lớp nhận xét. Góp ý

Kết luận: Nếu có mặt ở đó, các em cần khuyên Hạnh nên
tự quét nhà vì đó là công việc mà Hạnh đã được giao.
Xuân nên làm trực nhật lớp và cho bạn mượn đồ chơi.
3. HS biết bày tỏ thái độ về các ý kiến có liên quan
- Gọi HS đọc yêu cầu BT.6 trang 11 trong Vở BTĐĐ. - 1 HS đọc. Lớp dò theo.
- Hướng dẫn: Ghi dấu + vào  trước ý kiến đúng, dấu trừ
trước ý kiến em không đồng ý.
- Nghe hướng dẫn
Bài tập 6 trang 11 trong vở BTĐĐ
- Yêu cầu HS làm việc độc lập - Cá nhân tự làm bài
- Theo từng nội dung, mỗi em nêu 1 ý và có giải thích. - Lớp theo dõi, bổ sung
 Kết luận như SGV/40: Đồng ý: a, b , đ - Đọc lại các ý kiến đúng
Không đồng ý: c, d, e

*Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Trò chơi: Nhìn động tác, đoán việc làm - Cả lớp tham gia chơi.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: xem lại bài học. Bài mới:
 Tổng kết đánh gía tiết dạy:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 7 Tiết: 7
Ngày dạy : 28/9 (3
1
,3
2
), 30/9 (3
3
), 1/10 (3
5
, 3
4
).
Tên bài dạy : Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Biết trẻ em
không nơi nương tựa có quyền được Nhà nước, mọi người quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ.
- Biết được những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm, chăm sóc những người thân
trong gia đình.
- Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Câu chuyện
<<
Bó hoa đẹp nhất
>>

- Học sinh : Vở BTĐĐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát
<<
Cả nhà thương nhau
>>
- Phan Văn Minh - Cả lớp hát.
- Bài hát nói lên điều gì? - Phát biểu.
 Bài mới: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò
em(T.1).
*Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức


HS hiểu được giá trò của quyền được sống với gia đình,
được ông bà, cha mẹ, quan tâm chăm sóc.
 Hoạt động nhóm, cả lớp.
- Yêu cầu HS nhớ lại và kể cho các bạn trong nhóm nghe
về việc minh đã được ông bà, cha mẹ, yêu thương, quan
tâm, chăm sóc như thế nào?
- Trao đổi theo nhóm 4 em.
- Mời một số HS kể trước lớp. - 3, 5 HS kể.
- Nêu câu hỏi chung:
+ Em nghó gì về tình cảm và sự chăm sóc của mọi người
trong gia đình đã dành cho em?
- Phát biểu. Lớp nhận xét
+ Em nghó gì về những bạn nhỏ thiệt thòi hơn chúng ta:
phải sống thiếu tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ?

Kết luận như SGV / 42. Tuyên dương, khuyến khích


HS biết được bổn phận của mình đối với gia đình, người
thân
- Kể chuyện
<<
Bó hoa đẹp nhất
>>
- Nghe + quan sát tranh
- Gọi 1HS đọc lại câu chuyện. Nêu câu hỏi: - 1HS đọc. Lớp dò theo.
+ Chò em Ly đã làm gì nhân dòp sinh nhật mẹ? + Trả lời câu hỏi. Nhận xét, bổ
sung.
+ Vì sao mẹ Ly lại nói rằng bó hoa mà chò em Ly tặng mẹ
là bó hoa đẹp nhất?
- Trao đổi nhóm đôi, phát biểu.

Kết luận: Con cháu có bổn phận quan tâm, chăm sóc ông
bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình.
Sự quan tâm, chăm sóc của các em sẽ mang lại niềm vui,
hạnh phúc cho ông bà, cha mẹ, anh chò em.

Đánh giá hành vi
- Chia nhóm, giao việc các nhóm thảo luận nhận xét cách
cư xử của các bạn ở BT.3/13 trong vở BTĐĐ.
- Làm việc theo nhóm.
- Mời đại diện một số nhóm trình bày. - Mỗi nhóm trình bày 1 tình huống
 Kết luận: Tình huống b, d là chưa quan tâm đến ông bà,…
Tình huống a, c, đ là thể hiện tình thương yêu, sự quan tâm,… - Cả lớp trao đổi.
*Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Hệ thống lại bài - Cả lớp tham gia chơi.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò: Sưu tầm tranh ảnh, bài thơ, bài hát, ca dao, về
tình cảm gia đình.
 Tổng kết đánh gía tiết dạy:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 8 Tiết: 8
Ngày dạy : 5/10 (3
1
,3
2
), 7/10 (3
3
), 8/10 (3
5
, 3
4
).
Tên bài dạy : Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
- Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình bằng những
việc làm phù hợp với khả năng.
- HS biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em trong cuộc sống hằng
ngày ở gia đình.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Thẻ xanh, đỏ, trắng cho BT.5 trong Vở BTĐĐ.
- Học sinh : Vở BTĐĐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát
<<

Ba ngọn nến lung linh
>>
- Ngọc Lễ. - Cả lớp hát.
- Bài hát nói lên điều gì?
 Bài mới: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò
em(T.2).
*Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức


Sự thể hiện quan tâm, chăm sóc những người thân trong
những tình huống cụ thể.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, đóng vai các tình huống: - Trao đổi theo nhóm 4 em.
- Lan ngồi học trong nhà thì thấy một em bé nhà bên trèo
cây. Nếu em là bạn Lan, em sẽ làm gì?
- Đóng vai theo tình huống.
- Ông của Huy có thói quen đọc báo hằng ngày. Nhưng
mấy hôm nay ông bò đau mắt nên không đọc báo được. Nếu
em là bạn Huy, em sẽ làm gì? Vì sao?
+ Mời một số nhóm lên đóng vai. Hướng dẫn nhận xét: - 2 nhóm. Lớp nhận xét, bổ sung
Cách ứng xử trong mỗi tình huống, cảm xúc của nhân vật
khi ứng xử hoặc nhận được sự ứng xử.

Kết luận như SGV / 46.

Củng cố về các quyền của trẻ em có liên quan đến chủ đề
bài học.
- Đọc từng ý kiến, HS bày tỏ thái độ qua thẻ: đỏ – tán
thành, xanh – không tán thành, trắng – lưỡng lự
- Nghe đọc, đưa thẻ bày tỏ ý kiến
a) Trẻ em có quyền được ông bà, cha mẹ thương yêu, quan

tâm, chăm sóc.
- Giải thích tại sao em tán thành và
không tán cũng như lưỡng lự.
b) Chỉ có trẻ em mới cần được quan tâm, chăm sóc.
c) Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc những
người thân trong gia đình.

Kết luận: Các ý kiến a, c là đúng. Ý kiến b là sai.

Bày tỏ tình cảm của mình đối với những người thân trong
gia đình.
- Giới thiệu nhữngtranh vẽ, món quà, bài hát mà các em đã
tặng cho người thân trong một dòp nào đó.
- Xung phong lên giới thiệu trước
lớp về những món quà, hát bài hát
- Gợi ý phần giới thiệu: + Tặng cho ai?
+ Tặng người thân trong dòp nào?
 Kết luận và giảng thêm như SGV/47 - 2 HS đọc phần bài học trong
SGK/15.
*Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Hát:
<<
Cháu yêu bà
>>
- Cả lớp tham gia hát
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Sống phải biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc
những người thân trong gia đình.
 Tổng kết đánh gía tiết dạy:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 11 Tiết: 11

Ngày dạy : Thứ tư ngày tháng 10 năm 2009.
Tên bài dạy : Thực hành kỹ năng giữa kỳ 1.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học qua 5 bài, từ tuần 1 đến tuần 10.
- Có kó năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình
huống đơn giản trong thực tế cuộc sống.
- Có thái độ, hành vi phù hợp với từng tình huống cụ thể.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Phiếu học tập.
- Học sinh : Vở BTĐĐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát.
- Kiểm tra kiến thức:
+ Yêu cầu HS kể lại các bài đạo đức đã học. + Mỗi HS nêu 1 tên bài.
+ Nhận xét, tuyên dương.
 Bài mới: Thực hành kỹ năng giữa kỳ 1
* Hoạt động 2: Ôn tập 5 bài đạo đức
 HS có hành vi ứng xử phù hợp
- Yêu cầu HS hát bài hát về ca ngợi Bác Hồ. - Hát tập thể.
+ Trong cuộc sống và trong học tập em đã làm gì để bày
tỏ lòng kính yêu Bác Hồ ?
+ Qua câu chuyện "Chiếc vòng bạc" Em thấy Bác Hồ là
người như thế nào ?
- Hái hoa
+ Lần lượt một số em kể trước lớp.
+ Bác Hồ là người biết giữ lời hứa.
- Thi đua theo tổ.
Phổ biến luật chơi: Lắng nghe .
+ Hình thức: Cho HS đếm số thứ tự trong tổ.

Khi đại diện tổ lên hái hoa, bạn nào có số thứ tự trùng với
bông hoa thì bạn đó sẽ phải trả lời.
+ Nội dung của những bông hoa là 4 bài đạo đức còn lại.
+ Điểm số: Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm. Trả lời sai
không có điểm, bạn trong cùng 1 tổ sẽ tương trợ câu trả
lời nhưng chỉ được 10 điểm. Tổ nào có bổ sung đúng và
hay sẽ được cộng 5 điểm.
- Tổ chức cho HS chơi. - Cả lớp cùng tham gia.

Tổng kết cuộc thi hái hoa. Tuyên bố tổ thắng cuộc.
* Hoạt động 2: Văn nghệ
 Giúp HS biết chọn lọc những bài hát có nội dung phù
hợp lứa tuổi, thêm yêu âm nhạc.
- Yêu cầu các tổ đưa ra 1 bài hát thuộc chủ đề một trong 5 bài học. - Lắng nghe yêu cầu.
- Dành cho thời gian thảo luận, chọn ra bài hát phù hợp. - Các tổ thảo luận.
- Hình thức : cá nhân, cả tổ. - Chọn đối tượng biểu diễn.
- Tổ chức cho HS tham gia văn nghệ.
 Nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 3: Tổng kết
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Thực hành theo điều đã học. - Cả lớp tham gia hát
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 9 Tiết:9
Ngày dạy : 12/10 (3
1
,3
2
), 14/10 (3
3
), 15/10 (3
5

, 3
4
).
Tên bài dạy : Chia sẻ vui buồn cùng bạn.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với khi có chuyện vui, buồn.
- Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.
- Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Tranh minh hoạ cho tình huống 1 trong VBTĐĐ/ 16. Bảng phụ BT3/17.
- Học sinh : Vở BTĐĐ. Thẻ đỏ, xanh, trắng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát “Lớp chúng ta đoàn kết” – Mộng Lân. - Cả lớp hát.
- Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Phát biểu.
- Đưa đến bài mới.
 Bài mới: Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức.
 Biết một biểu hiện của sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
- Quan sát tranh trong VBTĐĐ/16, cho biết nội dung tranh. - Quan sát, nêu.
- Yêu cầu HS đọc tình huống BT1/16 - 1 HS đọc, lớp theo dõi.
- Yêu cầu cả lớp thảo luận đưa ra cách giải quyết. - Cả lớp tiến hành thảo luận theo
nhóm nhỏ.
- Yêu cầu các nhóm nêu cách ứng xử trong tình huống và
phân tích kết quả của mỗi cách ứng xử.
- Các nhóm nêu cách ứng xử. Nhận
xét lẫn nhau.
 Nhận xét, kết luận như SGV/49. - Lắng nghe.
 Biết cách chia sẻ vui buồn với bạn trong các tình huống.

- Chia nhóm, mỗi nhóm 4 HS. - Vào vò trí nhóm.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2 trong VBTĐĐ/16, 17. - 2 HS đọc, lớp dò theo.
- Gợi ý cho HS xây dựng kòch bản. - Tiến hành phân công vai theo
kòch bản.
- Gọi 2, 4 nhóm lên đóng vai. - Lớp theo dõi, nhận xét.
 Nhận xét. Kết luận như SGV/50. - Lắng nghe.
 Biết bày tỏ thái độ.
- Gọi HS đọc yêu cầu BT3 trên bảng phụ: Em có tán thành
trước các ý kiến dưới đây không? Nếu tán thành dùng thẻ
đỏ, không tán thành dùng thẻ xanh, lưỡng lự dùng thẻ trắng
- 1 HS đọc yêu cầu. Lớp dò theo.
- Gọi HS đọc từng ý kiến, đưa ra phần bày tỏ thái độ của
mình.
- Thực hiện yêu cầu.
 Nhận xét. Kết luận:  Các ý kiến a, c, d, đ, e là đúng.

Ý kiến b là sai.
- Gọi HS đọc lại các ý kiến đúng. - 2., 3 HS đọc.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học. - Lắng nghe.
- Dặn dò: Yêu cầu học sinh sưu tầm các câu chuyện, bài
hát , câu ca dao , tục ngữ , về sự giúp đỡ chia sẻ buồn vui
cùng bạn.
 Tổng kết đánh gía tiết dạy:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 10 Tiết:10
Ngày dạy : 19/10 (3
1
,3
2
), 20/10 (3

3
), 21/10 (3
5
, 3
4
).
Tên bài dạy : Chia sẻ vui buồn cùng bạn.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với khi có chuyện vui, buồn.
- Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.
- Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên :
- Học sinh : Vở BTĐĐ. Thẻ đỏ, xanh, trắng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát.
- Kiểm tra kiến thức: Chia sẻ vui buồn cùng bạn. - Nêu tên bài.
+ Khi bạn có vui, em sẽ làm gì? + Trả lời câu hỏi.
+ Khi bạn có chuyện buồn, em sẽ làm gì?
+ Việc làm trên thể hiện điều gì?
 Bài mới: Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 2).
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức.
 Phân biệt được hành vi đúng, hành vi sai.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4 trong VBTĐĐ trang 17. - 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
- Yêu cầu cả lớp làm bài. Nội dung bài tập: Em hãy đánh
dấu x vào ô  trước ý kiến em cho là đúng với bạn mình.
- Làm vào vở BT.
a) Hỏi thăm, an ủi khi bạn có chuyện buồn.
b) Động viên, giúp đỡ khi bạn bò điểm kém.

c) Chúc mừng khi bạn được điểm 10.
d) Vui vẻ nhận khi được phân công giúp đỡ bạn học kém.
đ) Tham gia cùng các bạn quyên góp sách vở, quần áo cũ
để giúp các bạn nghèo trong lớp.
e) Thờ ơ cười nói khi bạn đang có chuyện buồn.
g) Kết bạn với các bạn bò khuyết tật, các bạn nhà nghèo.
h) Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình.
- Sửa bài từng ý một. - Mỗi HS sửa 1 ý. Lớp nhận xét.
 Nhận xét, kết luận như SGV/52: - Lắng nghe.
 Các việc làm đúng: a, b, c, d, đ, g.
 Các việc làm sai: e, h.
 Liên hệ và tự liên hệ
- Gọi HS đọc yêu cầu BT5 trong VBTĐĐ trang 17. - 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
- Yêu cầu HS nhớ và ghi ra giấy. - Thực hiện yêu cầu.
- Gọi một số HS nói trước lớp. - 3, 5 HS.
- Tuyên dương những HS đã biết chia sẻ vui buồn cùng bạn
 Kết luận: Bạn bè tốt cần phải biết cảm thông, chia sẻ vui
buồn cùng nhau.
- Lắng nghe.
 Trò chơi Phóng viên
- Cho một vài em đóng vai phóng viên phỏng vấn các bạn
trong lớp về nội dung có liên quan bài học.
- Cả lớp cùng tham gia. HS có thể
tham khảo câu hỏi trong VBT/18.
 Kết luận chung.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học. - Lắng nghe.
- Dặn dò: Thực hành theo bài học. Xem: Bài 6.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 12 Tiết:12
Ngày dạy : 2/11 (3

1
,3
2
), 4/11 (3
3
), 5/11 (3
5
, 3
4
).
Tên bài dạy : Tích cực tham gia việc lớp, việc trường.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- HS phải có bổn phận tham gia việc lớp việc trường và vì sao cần phải tích cực tham gia việc
lớp việc trường.
- Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành được những
nhiệm vụ được phân công.
- Ủng hộ, noi gương những bạn tích cực tham gia việc lớp, việc trường. Giáo dục môi trường
qua bài học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Tranh minh hoạ cho BT1, 2 trong VBTĐĐ/ 19, 20. Bảng phụ BT3/20.
- Học sinh : Vở BTĐĐ. Thẻ đỏ, xanh, trắng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát “Em yêu trường em” – . - Cả lớp hát.
- Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Phát biểu.
- Đưa đến bài mới.
 Bài mới: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (Tiết 1).
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức.
 Cần tích cực tham gia việc lớp, việc trường. Phân tích tình huống

- Bài tập1/19: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - 1 HS đọc, lớp theo dõi.
+ Yêu cầu HS quan sát tranh, phân tích tranh. + Quan sát, nêu
+ Yêu cầu các nhóm thảo luận, đưa ra các cách giải quyết
có kèm những những lý do giải thích phù hợp.
- Cả lớp tiến hành thảo luận. Đóng
vai, đưa ra cách giải quyết.
+ Gọi một số nhóm trình bày. - 2, 3 nhóm. Nhận xét lẫn nhau.
 Nhận xét, kết luận: Lớp và trường là nơi sinh hoạt, học
tập gắn bó với em và tập thể học sinh nên em và các bạn
cần phải tham gia việc lớp việc trường để công việc chung
được giải quyết nhanh chóng. Cần biết khuyên nhủ các bạn
khác cùng làm.
- Lắng nghe.
 Phân biệt được hành vi đúng sai. Đánh giá hành vi
- Bài tập 2/20: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - 1 HS đọc, lớp theo dõi.
+ Yêu cầu HS quan sát tranh, phân tích từng tranh, xác đònh
các hành vi đúng – sai, có lời giải thích.
+ Hoạt động cả lớp.
+ Nhận xét. Kết luận như SGV/55, 56.
 Việc làm của các bạn trong tranh 3, 4 là đúng. + Lắng nghe.
Việc làm của các bạn trong tranh 3, 4 là sai
 Biết bày tỏ thái độ.
- Bài tập 3/20: Gọi HS đọc yêu cầu bài: - 1 HS đọc yêu cầu. Lớp dò theo.
- Gọi HS đọc từng ý kiến, đưa ra phần bày tỏ thái độ của
mình qua: thẻ đỏ – tán thành; thẻ xanh - không tán thành ;
lưỡng lự dùng thẻ trắng.
- Thực hiện yêu cầu.
 Nhận xét. Kết luận:  Các ý kiến a, b, d là đúng.

Ý kiến c là sai.

- Gọi HS đọc lại các ý kiến đúng. - 2., 3 HS đọc.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học. - Lắng nghe.
- Dặn dò: Thực hiện tốt các điều đã học. Tiết học sau báo cáo trước
Lớp.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 13 Tiết:13
Ngày dạy : 9/11 (3
1
,3
2
), 11/11 (3
3
), 12/11 (3
5
, 3
4
).
Tên bài dạy : Tích cực tham gia việc lớp, việc trường.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- HS phải có bổn phận tham gia việc lớp việc trường và vì sao cần phải tích cực tham gia việc
lớp việc trường.
- Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành được những
nhiệm vụ được phân công.
- Ủng hộ, noi gương những bạn tích cực tham gia việc lớp, việc trường. Giáo dục môi trường
qua bài học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên :
- Học sinh : Vở BTĐĐ. Thẻ đỏ, xanh, trắng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò

*Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát.
- Kiểm tra kiến thức: . - Nêu tên bài.
+ Yêu cầu các tổ trưởng báo cáo tình hình hoạt động tham
gia việc lớp, việc trường của các thành viên trong tổ
+ Các tổ trưởng báo cáo.
+ Nhận xét tình hình hoạt động chung của lớp. + Lắng nghe.
- Kết luận: Những bạn đã thực hiện và làm tốt công việc của
mình là đã một phần tham gia tốt vào việc thi đua của lớp, của
trường.
 Bài mới: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (Tiết 2).
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức.
 Xử lí tình huống
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4 trong VBTĐĐ trang 20. - 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
- Chia lớp thành 8 nhóm, 2 nhóm xử lí chung một tình
huống và đóng vai.
- Thảo luận và phân công đóng vai
- Yêu cầu các nhóm trình bày. - 4 nhóm. Lớp theo dõi, góp ý
 Nhận xét, kết luận : - Lắng nghe.
a) Là bạn của Tuấn, em nên khuyên Tuấn đừng từ chối.
b) Em nên xung phong giúp các bạn học.
c) Em nên nhắc nhở các bạn không được làm ồn.
d) Em có thể nhờ bạn bè hoặc gia đình mang lọ hoa đến lớp
ủng hộ.
 Liên hệ và tự liên hệ: Đăng kí tham gia việc lớp, việc
trường.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 5 trong VBTĐĐ trang 20.
- Yêu cầu từng HS ghi ra giấy những việc mà các em có
khả năng tham gia thực hiện ở lớp, trường.
- Thực hiện yêu cầu
- GV xem và sắp xếp các nhóm công việc và giao cho HS

thực hiện.
- Nhận công việc phù hợp.
 Kết luận: Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền,
vừa là bổn phận của mỗi học sinh.
- Lắng nghe.
 Văn nghệ - Các tổ tham gia.
Thi đua giữa các tổ hát về chủ đề “Trường em, lớp em”
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học. - Lắng nghe.
- Dặn dò: Thực hành theo bài học. Xem: Bài 6.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 14 Tiết: 14
Ngày dạy : 16/11 (3
1
,3
2
), 18/11 (3
3
), 19/11 (3
5
, 3
4
).
Tên bài dạy : Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
- Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
- Có thái độ tôn trọng, quan tâm hàng xóm láng giềng.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Tranh minh hoạ : Chị Thuỷ của em trong Vở BTĐĐ trang 22.

- Học sinh : Vở BTĐĐ. Thẻ đỏ, xanh, vàng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động
- Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát.
- Kiểm tra kiến thức: Tích cực tham gia việc lớp, việc
trường.
- Nêu tên bài.
+ Yêu cầu HS nêu ghi nhớ của tiết trước. + 1, 2 HS nêu .
+ Nhận xét, tuyên dương.
 Bài mới: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức
 Phân tích truyện: Chò Thuỷ của em (VBTĐĐ/22).
 Biết biểu hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
- Lắng nghe + quan sát tranh.
- Kể chuyện Chò Thuỷ của em + tranh minh họa.
- Gọi 1 HS đọc lại câu chuyện - 1 HS đọc. Lớp dò theo.
- Nêu câu hỏi: - Trả lời câu hỏi.
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?.
+ Vì sao bé Viên cần sự giúp đỡ của chò Thuỷ?
+ Thuỷ đã làm gì để bé Viên vui chơi ở nhà?
+ Vì sao mẹ của bé lại thầm cảm ơn chò Thuỷ?
+ Em biết được điều gì qua câu chuyện trên?
+ Vì sao phải quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng?

Kết luận như SGV trang 61.
 Đặt tên cho tranh
 Hiểu được ý nghóa của việc giúp đỡ hàng xóm, láng
giềng.
- Chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận nội dung 1 tranh - Thảo luận theo yêu cầu
và đặt tên cho tranh.

- Các nhóm trình bày. - Trình bày, bổ sung.

Nhận xét. Chốt ý đúng: Tranh 1, 3, 4 là quan tâm hàng
xóm láng giềng. Tranh 2 là làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm
láng giềng.
- Lắng nghe.
 Bày tỏ ý kiến
 Biết phân biệt hành vi đúng - sai.
- Nêu từng ý kiến ở bài tập 3 cho HS bày tỏ bằng cách đưa thẻ
màu: Đỏ – đồng ý; Xanh – không đồng ý; Vàng – lưỡng lự.
- Nghe phổ biến
Có giải thích cho từng ý kiến.
- Đọc từng ý kiến. - Đưa thẻ chọn và có lời giải thích.
 Nhận xét và kết luận như SGV/ 63. Ý a, c, d là đúng. Ý b
là sai.
*Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Thực hành theo điều đã học. Sưu tầm các câu
thơ, ca dao, truyện, … nói về chủ đề Quan tâm, giúp đỡ
hàng xóm láng giềng.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 15 Tiết:15
Ngày dạy : 23/11 (3
1
,3
2
), 25/11 (3
3
), 26/11 (3
5
, 3

4
).
Tên bài dạy : Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
- Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
- Có thái độ tôn trọng, quan tâm hàng xóm láng giềng.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên :
- Học sinh : Vở BTĐĐ. Thẻ đỏ, xanh, trắng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát.
- Kiểm tra kiến thức: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng
giềng.
- Nêu tên bài.
+ Các em đã quan tâm hàng xóm láng giềng qua những
hành động và thái độ nào?
+ Nhiều HS kể.
+ Nhận xét, tuyên dương. + Lắng nghe. Nhận xét
 Bài mới: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng (T. 2).
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức.
 Đánh giá hành vi
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4 trong VBTĐĐ trang 24. - 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi. - Thực hiện yêu cầu.
- Yêu cầu các nhóm trình bày. - Trình bày. Lớp trao đổi, góp ý
 Nhận xét, kết luận: Các việc a, d, e, g là những việc làm
tốt thể hiện sực quan tâm, giúp đỡ hàng xóm. Các việc b, c,
đ là những việc không nên làm.
- Lắng nghe.

- Cho HS tự liên hệ thực tế theo các việc làm trên. - Nhiều HS nêu
- Nhận xét, tuyên dương các em biết cư xử đúng đối với
hàng xóm láng giềng.
 Xử lí tình huống và đóng vai
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 5 trong VBTĐĐ trang 25. - 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
- Chia lớp thành các nhóm, phát phiếu giao việc cho các
nhóm, yêu cầu xử lí tình huống và đóng vai.
- Vào vò trí nhóm, nhận việc, thực
hiện yêu cầu.
- GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm
- Các nhóm lên đóng vai xử lí tình huống. - 4 nhóm. Cả lớp cùng thảo luận
trong từng tình huống.
 Nhận xét. Kết luận:
- Tình huống 1: Em nên đi gọi người nhà sang giúp bác hai.
- Tình huống 2: Em nên trông hộ nhà bác Nam.
- Tình huống 3: Em nên nhắc các bạn giữ yên lặng để khỏi
ảnh hưởng đến người ốm.
- Tình huống 4: Em nên cầm giúp thư , khi bác Hải về sẽ
đưa lại.
 Thi đua đọc các câu ca dao, tục ngữ, … về chủ đề bài học - Các tổ tham gia.
 Gọi HS đọc câu phần đóng khung màu xanh trong
VBTĐĐ trang 25.
- 2, 3 HS đọc.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học. - Lắng nghe.
- Dặn dò: Thực hành theo bài học. Xem: Bài 7.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn : ĐẠO ĐỨC Lớp: Ba
Bài dạy : BIẾT ƠN THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (TIẾT 2)
Tuần : 17 Tiết:17

Giáo viên dạy: Vũ Thò Mai Phương.
Lớp : Ba4. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
I. MỤC TIÊU:
- HS biết công lao của các thương binh, liệt só đối với quê hương, đất nước.
- HS biết quan tâm, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt só ở đòa phương bằng những
việc làm phù hợp với khả năng.
- HS kính trọng và biết ơn các gia đình thương binh, liệt só .
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : 4 bức hình (BT4/29), phiếu giao việc, Tượng đài anh hùng liệt só Lý Tự
Trọng, Võ Thò Sáu, Trần Quốc Toản.
- Học sinh : Vở BTĐĐ; Tìm hiểu đôi nét về 4 gương anh hùng ở BT4/29. Điều tra
và tìm hiểu các gia đình thương binh, gia đình liệt só ở điạ phương, các hoạt động đền
ơn đáp nghóa ở đòa phương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1 : Khởi động
- Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát
- Kiểm tra kiến thức:
+ Cho HS nêu nội dung ghi nhớ tuần trước. + 1, 2 HS nêu .
+ Nhận xét, tuyên dương.
 Bài mới: Biết ơn thương binh, liệt só (tiết 2)
* Hoạt động 3: Luyện tập – thực hành
 Bài tập 4/ 29: Em biết gì về gương chiến đấu của các
anh hùng liệt trong các tranh ảnh dưới đây?
- 1 HS đọc yêu cầu bài. Lớp theo
dõi.
- Cả lớp làm việc theo nhóm đôi. Gv quan sát - Kể cho nhau nghe.
- Trình bày của HS trước lớp: - 4 HS lần lượt trình bày.
+ Anh hùng liệt só Lý Tự Trọng Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.
+ Anh hùng liệt só Võ Thò Sáu
+ Anh hùng liệt só Kim Đồng

+ Anh hùng Trần quốc Toản
 Kết luận:Tóm tắt sơ lược về sự chiến đấu hi sinh
anh dũng các gương anh hùng liệt só.
- Lắng nghe, quan sát.
 Xử lý tình huống:
- Chia lớp thành 8 nhóm, mỗi nhóm 4 HS (có nhóm 5
HS)
- Phiếu giao việc:
+ Nhóm 1+ 2: Hôm đó em phải đi học sớm để trực
nhật. Khi đi tới ngã ba đường em thấy một chú thương
binh đang đứng và đang muốn sang đường trong khi
đường rất đông. Em sẽ làmgì khi đó?
- Các nhóm trưởng lên nhận
phiếu giao việc.
+ Nhóm 3 + 4: Chú Nở trường ta là thương binh. Chú là
bảo vệ của trường. Có một lần chú thấy các em nhỏ
trèo cây, chú lại nhắc nhở. Các emđã không nghe mà
còn trêu chọc chú, đố chú chạy theo bắt các em lại.
Nếu emcó mặt lúc đó, em sẽ làmgì?
+ Nhóm 5 + 6: Bà Năm ở cạnh nhà em là mẹ liệt só.
Mấy hôm nay bà ốm nặng. Khi biết bà bệnh, em sẽ
làm gì?
+ Nhóm 7 + 8: Trường em có tổ chức lên viếng nghóa
trang liệt só tỉnh. Trong khi các bạnđang làm cỏ, quét
dọn thì có một bạn ngồi một chỗ không chòu làm. Em
sẽ làm gì khi đó?
- Các nhóm thảo luận - Vài vò trí, thảo luận
- Trình bày từng tình huống của các nhóm - Đại diện một số nhóm trình
bày.
Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét ở từng tình huống .
 Chốt ý và giáo dục HS nên tích cực tham gia việc đền
ơn đáp nghóa các gia đình thương binh, liệt só theo khả
năng các em.
 Bài tập 6/29:
a) Kết quả điều tra về gia đình thương, gia đình liệt só
ở đòa phương em.
- HS nêu lên phần điều tra được.
b) Tìmhiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghóa đối với
các thương binh, gia đình liệt só ở đòa phương em.
- HS nêu
- Cho HS xem một số tượng đài của các anh hùng liệt
só.
- Quan sát
 Chốt ý và giáo dục HS qua câu tục ngữ:
- Uống nước nhớ nguồn
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
- Gọi 2, 3 HS đọc phần ghi nhớ trong sách trang 29. - 2, 3 HS lần lượt đọc.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
HS múa hát, đọc thơ, kể chuyện, … về chủ đề chiến
đấu, hi sinh, biết ơn các anh hùng, thương binh, liệt só.
- Tổ chức cho HS thi thố tài năng theo chủ đề trên
- Chia lớp thành 2 đội. Phổ biến nội dung và luật chơi. - Lắng nghe.
- Tổ chức cho HS chơi - Tham gia chơi.
- Nhận xét, tuyên dương và phát thưởng. - Lắng nghe.
 Kết luận: Các anh hùng, thương binh, liệt só là
những người hi sinh xương máu vì Tổ quốc. Chúng ta
cần ghi nhớ và đền đáp công lao to lớn đó bằng những
việc làm thiết thực của mình.

- Nhận xét tiết học. Dặn dò: Tìm hiểu tên các con
đường, trường học mang tên các anh hùng liệt só.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 16 Tiết:16
Ngày dạy : Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009. Lớp: Ba4
Tên bài dạy : Biết ơn thương binh, liệt só (t.1)
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu thương binh, liệt só là những người hi sinh xương máu cho Tổ quốc.
- HS biết làm những công việc phù hợp tỏ lòng biết ơn thương binh, liệt só.
- HS biết q trọng, biết ơn các gia đình thương binh, liệt só .
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Tranh cho câu chuyện Một chuyến đi bổ ích.
- Học sinh : Vở BTĐĐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1 : Khởi động
- Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát
- Kiểm tra kiến thức:
+ Cho HS nêu nội dung ghi nhớ bài 7. + 1, 2 HS nêu .
+ Nhận xét, tuyên dương.
 Bài mới: Biết ơn thương binh, liệt só (t.1)
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức
 Phân tích truyện.
- Kể chuyện: Một chuyến đi bổ ích - Chú ý theo dõi.
- Đặt câu hỏi: - Trả lời
+ Các bạn lớp 3A đã đi đâu vào ngày 27 tháng 7? +
+ Qua câu chuyện trên, em hiểu những người thương binh,
liệt só là những người như thế nào?
+ Chúng ta cần phải có thái độ như thế nào đối với các
thương binh, liệt só?
 Kết luận như SGV/69

 Thảo luận nhóm
- Chia nhóm, giao việc cho các nhóm nhận xét các việc
làm của các bạn nhỏ trong 4 bức tranh:
- Thực hiện yêu cầu.
+ Tranh 1: Nhân ngày 27 tháng 7, các bạn nhỏ đi viếng nghóa
trang liệt só.
+ Tranh 2: Chào hỏi lễ phép khi gặp hoặc trò chuyện với các chú
thương binh.
+ Tranh 3: Thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt só neo
đơn bẳng những việc làm phù hợp với khả năng.
+ Tranh 4: Cười đùa, làm việc riêng trong khi chú thương binh
đang nói chuyện với HS toàn trường.
- Gọi một số nhóm trình bày - 2, 3 nhóm. Lớp theo dõi, nhận xét.
 Kết luận: Các việc làm ở tranh 1, 2, 3 là những việc nên làm.
Việc d không nên làm.
- Yêu cầu HS liên hệ về những việc các em đã làm đối với các
thương binh và gia đình liệt só ( nếu có).
 Thương binh, liệt só là những người đã hi sinh xương máu để
giành độc lập, tự do, hoà bình cho Tổ quốc. Chúng ta cần phải kính
trọng, biết ơn các thương binh và gia đình liệt só.
- Lắng nghe.
* Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò
- Cho HS đọc nội dung ghi nhớ. - 2, 3 HS đọc.
- Nhận xét tiết học. Dặn dò: Tìm hiểu về các hoạt động
đền ơn, đáp nghóa đối với các gia đìng thương binh, liệt só ở
trường em đang học hoặc nơi em đang ở. Sưu tầmcác bài
hát, bài thơ, tranh ảnh về các gương chiến đấu, … của các
anh hùng như: Trần Quốc toản, Lý Tự Trọng, Võ Thò Sáu,
Kim Đồng.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 18 Tiết:18

Ngày dạy : Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009. Lớp: Ba4
Tên bài dạy : Thực hành kỹ năng học kì I.
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố lại các kiến thức đã học.
- Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn, tham gia việc lớp, việc trường, quan tâm giúp đỡ hàng xóm
láng giềng, biết ơn thương binh, liệt só.
- Có ý thức tham gia tốt các việc trên theo khả năng các em.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Một số tình huống.
- Học sinh : Vở BTĐĐ. Xem lại các bài ĐD9 đã học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát.
- Kiểm tra kiến thức:
+ Cho HS nhắc lại tên các bài Đạo đức đã học ở HKI. + HS nêu .
+ Nhận xét, tuyên dương.
 Bài mới: Thực hành kỹ năng học kì I.
* Hoạt động 2: Hái hoa
 Giúp HS nhớ lại kiến thức đã học.
- GV phổ biến cuộc thi hái hoa - Lắng nghe.
- Câu hỏi: - Hái hoa, trả lời câu hỏi.
+ Hãy kể một số việc chứng tỏ em biết chia sẻ vui buồn
cùng bạn.
+ Thế nào là tham gia tích cực việc lớp việc trường?
+ Tìm một số câu ca dao tục ngữ ca ngợi tình làng nghóa
xóm.
+ Thương binh, liệt só là những người như thế nào?
* Hoạt động 3: Xử lý tình huống.
 Giúp HS có ứng xử đúng.
- Nêu tình huống cho HS giải đáp: - Thảo luận theo cặp, nêu ý kiến.

+ Gần nhà em có bà Năm là mẹ liệt só, bà ở một mình,
em sẽ làm gì giúp bà?
+ Qua chơi với bà, quét nhà, nhặt
rau, … giúp bà.
+ Ở khu phố em đã làm gì để góp phần tạo cho mối quan
hệ tốt đẹp giữa hàng xóm, láng giềng?
+ Phát biểu theo thực tế khu phố
các em ở.
+ Tuấn và Hải bắt chước dáng đi tập tễnh của một chú
thương binh, em sẽ làm gì khi thấy điều đó?
+ Khuyên bạn không nên có hành
động như thế.
 Kết luận chung
* Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò
- Thi hát, đọc thơ, đọc ca dao tục ngữ về các nội dung trên. - Phát biểu.
- Giáo dục.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Thực hành theo điều đã học. Xem bài: Đoàn kết
với thiếu nhi Quốc tế.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 19 Tiết:19
Ngày dạy : 4/1/2010.
Tên bài dạy : Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn
nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ, … Biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn
bè, quyền được mặc trang phục, …
- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghò với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả
năng do nhà trường, đòa phương tổ chức.
- Tôn trọng các bạn thiếu nhi đến từ các dân tộc khác nhau.

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên :
- Học sinh : Vở BTĐĐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát.
- Trò chơi: Tôi là ai? - Cả lớp cùng tham gia.
 Bài mới: Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức
 Thảo luận hóm về các tranh ảnh
- Phát cho các nhóm tranh ảnh về các cuộc giao lưu của trẻ
em Việt Nam với trẻ em thế giới.
- Làm việc theo nhóm, trình bày.
- Yêu cầu các nhóm xem tranh và thảo luận các câu hỏi:
+ Trong ảnh các bạn nhỏ Việt Nam đang giao lưu với ai? + Các bạn nhỏ Việt Nam đang giao
lưu với các bạn nhỏ nước ngoài.
+ Em thấy không khí buổi giao lưu như thế nào? + … vui vẻ, đoàn kết
+ Trẻ em Việt Nam và trẻ em ở các nước trên thế giới có
được kết bạn giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau hay không?
+ Trẻ em Việt Nam và trẻ em ở các
nước trên thế giới có quyền được
giao lưu, kết giao bạn bè, …
- Trình bày của các nhóm - các nhóm trình bày. Nhận xét
- Nhận xét, tổng kết các ý kiến
 Kể tên những hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần đoàn
kết của thiếu nhi thế giới
- Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi: “Hãy kể tên những
hoạt động, phong trào của thiếu nhi Việt Nam (mà em đã
từng tham gia hoặc được biết) để ủng hộ các bạn thiếu nhi
thế giới.
- 2 HS cùng bàn bạc, trả lời câu hỏi

- Nhge HS báo cáo và ghi lại kết quả trên bảng. - Báo cáo kết quả thảo luận.
- Kết luận và giáo dục HS về tình hữu nghò.
 Trò chơi: Sắm vai
- Mời 5 HS lên đóng vai thiếu nhi đến từ các đất nước khác
nhau tham gia Liên hoan thế giới
- Xung phong 5 em
- 5 thiếu nhi đến từ các nước: Việt Nam, Nhật, Nam Phi,
Cu Ba, Anh
- Đóng vai theo yêu cầu
- Nội dung: Nước Việt Nam là nơi tổ chức Liên hoan.
Trong buổi liên hoan lần lượt từng bạn sẽ lên giới thiệu về
- Lắng nghe
đất nước mình cho các bạn biết.
- Tổ chức cho HS tham gia buổi Liên hoan. - Cả lớp cùng tham gia, nhận xét.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Sưu tầm các bài hát, bài thơ, … nói về tìnhhữu
nghò.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 21 Tiết:21
Ngày dạy : 21/1/2010.
Tên bài dạy : Tôn trọng khách nước ngoài
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh hiểu vì sao phải cần phải tôn trọng khách nước ngoài.
- Nêu được một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nước ngoài phù hợp với lứa tuổi.
- Có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài trong các trường hợp
đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Bảng phụ ghi câu hỏi gợi ý
- Học sinh : Vở BTĐĐ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát.
- Trò chơi: Tôi là ai? - Cả lớp cùng tham gia.
 Bài mới: Tôn trọng khách nước ngoài
* Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức
 Biết một số biểu hiện tôn trọng đối với khách nước ngoài
- Yêu cầu HS quan sát 3 tranh trong vở BTĐĐ/32. Thảo
luận nhóm đôi, tìm hiểu nội dung đặt tên cho mỗi tranh.
- Thực hiện yêu cầu.
- Gọi HS trình bày. - Một số nhóm trình bày.
- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt ý đúng.
 Hiểu vì sao lại cần phải tôn trọng khách nước ngoài?
- Phân tích truyện: Cậu bé tốt bụng
- GV đọc truyện Cậu bé tốt bụng - Theo dõi
- Gọi 1 HS đọc lại câu chuyện. Nêu câu hỏi: - 1 HS đọc, lớp theo dõi. Trả lời
+ Bạn nhỏ đã làm việc gì?
+ Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm gì với khách
nước ngoài?
+ Theo em, người khách nước ngoài sẽ nghó như thế nào về
cậu bé Việt Nam?
+ Em có suy nghó gì việc làm của bạn nhỏ trong truyện?
+ Em nên làm những việc gì thể hiện sự tôn trọng với
khách nước ngoài?
 Kết luận như SGV trang 79.
 Nhận xét hành vi
- Chia lớp thành các nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm quan sát
các tranh ảnh trong vở BTĐĐ/34.
- Vào vi trò nhóm, quan sát các
trang ảnh

- Thảo luận và trả lời các câu hỏi: - Làm việc theo nhóm, trình bày.
+ Trong tranh có những ai?
+ Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
+ Nếu gặp khách nước ngoài em phải làm như thế nào?
- Trình bày của các nhóm - Một số nhóm trình bày. Lớp theo
dõi, nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, tổng kết các ý kiến
 Kết luận: đối với những người khách nước ngoài chúng
ta cần tôn trọng và giúp đỡ khi họ cần.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Thực hiện theo bài học. Xem BT4, 5/35.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 25 Tiết:25
Ngày dạy : 1/3 (Ba2), 4/3 (Ba4).
Tên bài dạy : Thực hành kỹ năng giữa kì II
Người soạn : Vũ Thò Mai Phương.
I. MỤC TIÊU:
- Hệ thống hoá các chuẩn mực , hành vi đạo đức đã học của các tuần đầu của học kì 2.
- Có kỹ năng lựa chọn và thực hiện một số hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực trong từng
tình huống cụ thể trong cuộc sống.
- Có ý thức thực hiện tốt các điều đã học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên : Chuẩn bò một số phiếu, mỗi phiếu ghi 1 tình huống.
- Học sinh : Vở BTĐĐ, xem lại các bài đã học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò
*Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát.
- Trò chơi: Tôi là ai? - Cả lớp cùng tham gia.
 Bài mới: Thực hành kỹ năng giữa kì II
* Hoạt động 2: Thực hành
 Hái hoa

- Giáo viên lần lượt nêu các câu hỏi gợi ý để HS nhắc lại
các kiến thức đã học của các tuần đầu của học kì 2
- Bốc thăm, chuẩn bò trả lời theo
yêu cầu trong phiếu.
+ Em hãy nêu những việc cần làm để thể hiện tình đoàn
kết, hữu nghò với thiếu nhi quốc tế.
+ Học tập, giao lưu, viết thư, …
+ Vì sao cần phải tôn trọng người nước ngoài? + … để thể hiện lòng mến khách/…
+ Em sẽ làm gì khi có vò khách nước ngoài mời em và các
bạn chụp hình kỉ niệm khi đến thăm trường?
+ Vui vẻ nhận lời và cùng với các
bạn chụp chung với vò khách.
+ Khi nhìn thấy một số tò mò vây quanh ô tô của khách
nước ngoài, vừa xem vừa chỉ trỏ, lúc đó em sẽ ứng xử như
thế nào?
+ Khuyên các bạn ấy không nên
làm như vậy.
+ Vì sao cần phải tôn trọng đám tang? + … tôn trọng người đã khuất.
 Nhận xét, chốt ý và giáo dục
 Bày tỏ ý kiến
- Theo em, những việc làm nào đúng, những việc làm nào
sai khi gặp đám tang:
- Dùng thẻ đúng – sai đưa ra ý
kiến. Có lời giải thích
a) Chạy theo xem, chỉ trỏ  Các việc làm a, c, đ, e là sai.
b) Nhường đường Các việc làm b, d là đúng.
c) Cười đùa
d) Ngả mũ , nón
đ) Bóp còi xe xin đường
e) Luồn lách vượt lên trước

+ Em đã làm gì khi gặp đám tang? Ở trong xóm em ở, khi
nhà nào có đám tang mọi người trong xóm đã làm gì?
+ Nhiều HS phát biểu.
 Nhận xét, chốt ý và giáo dục.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học. - Lắng nghe.
- Dặn dò: Thực hiện theo bài học. Xem bài: Tôn trọng thư
từ, tài sản của người khác.

×