Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.16 KB, 65 trang )

Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Giáo án môn Thể Dục lớp 3
TUN 1 : TIT 1
Giới thiệu chơng trình
Trò chơi Nhanh lên bạn ơi
I. Mục tiêu:
- Phổ biến một số qui định khi tập luyện. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện
đúng.
- Giới thiệu chơng trình môn học. Yêu cầu học sinh biết đợc các điểm cơ bản của
chơng trình , có thái độ đúng và tinh thần tập luyện tích cực.
- Chơi trò chơi Nhanh lên bạn ơi. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia
vào trò chơi tơng đối chủ động.
II. Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Nh a nng sạch sẽ, thoáng mát, an toàn.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu
tiết học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************


*************

2.Khởi động:
-Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo
nhịp và hát.
-Tập bài thể dục phát triển
chung của lớp 2.
3
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa sai.

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

II.Phần cơ bản:
1.Phân công tổ nhóm tập luyện
,chọn cán sự môn học:
25
3
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
- Đa ra 1 số tên bạn để lớp quyết định
chọn.
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
- Mỗi tổ của lớp học là 1 tổ tập
luyện.

- Quy định khu vực tập của tổ
mỗi khi chia nhóm ôn tập.
- CS là 1 nam, 1 nữ nhanh
nhẹn, hoạt bát, học tập khá, có
uy tín với các bạn.
2.Nhắc lại nội quy tập luyện
và phổ biến nội dung yêu cầu
môn học.
- Phải tập hợp ngoài sân dới sự
điều khiển của CS.
- Trang phục phải gọn gàng,
nên đi giầy dép có quai hậu,
không đi dép lê.
- Bắt đầu giờ học đến khi kết
thúc giờ học ai muốn ra, vào
lớp phải xin phép. Khi GV cho
phép mới đợc ra, vào lớp .
- GV hớng dẫn HS chỉnh trang
phục gọn gàng.
3.Chỉnh đốn trang phục,vệ
sinh tập luyện.
4.Chơi trò chơi Nhanh lên
bạn ơi .
5.Ôn lại một số động tác đội
hình đội ngũ đã học ở lớp 1,2:
- Tập hợp hàng dọc,dóng
hàng,điểm số,quay phải(trái),
đứng nghiêm (nghỉ) ,dàn
hàng,dồn hàng
4

4
7
7
*************
*************
*************
*************


- HS chú ý lắng nghe, hỏi lại những
điều cha hiểu.
- GV nhắc lại trò chơi, tổ chức cho
HS chơi.
*************
*************
*************
*************

- GV điều khiển cả lớp thực hiện.
*************
*************
*************
*************

III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi thờng theo nhịp 1-2,1-2;
và hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống
bài

3.Bài về nhà:Ôn đội hình đội
ngũ.
4.Xuống lớp.
5
- GV nhận xét ngắn gọn, hớng dẫn
HS thực hiện.
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 02
Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ
Trò chơi Nhóm ba nhóm bảy
I. Mục tiêu:
- Ôn tập một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1,2. Yêu cầu thực hiện động
tác nhanh chóng trật tự,theo đúng đội hình tập luyện.
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
- Chơi trò chơi Nhóm ba nhóm bảy. Các em đã học ở lớp 2. Yêu cầu biết cách
chơi và tham gia đúng luật.
II. Địa điểm _Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III.Nội dung_Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:

-Tập trung,ổn định tổ chức, báo cáo
sĩ số.
-Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

2.Khởi động:
- Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm
theo nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc
trên địa hình tự nhiên của trờng.
- Chơi trò chơi Làm theo hiệu
lệnh.
3
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa sai.

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


II.Phần cơ bản:
1 Ôn tập hợp hàng dọc,quay
phiải,quay trái,đứng nghiêm, đứng
nghỉ, dàn hàng,dồn hàng, cách
chào,báo cáo,xin phép ra vào lớp.
25
17
- GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu.
- CS điều khiển cả lớp thực hiện. GV
quan sát nhắc nhở.
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
- Cả lớp tập.

- Chia nhóm tập.
*************
*************
*************
*************

- Tổ trởng điều khiển các bạn thực
hiện.
*************
*************
*************
*************

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
2.Chơi trò chơi Nhóm ba nhóm

bảy
8
- GV nhắc lại trò chơi, tổ chức cho
HS chơi.

III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
- Đi thờng theo nhịp 1-2,1-2; và
hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Bài về nhà:Ôn động tác hai tay
chống hông.
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 03
Ôn đi đều Trò chơi Kết bạn
I. Mục tiêu:
- Ôn tập đi đều theo 1-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
và theo đúng nhịp hô của giáo viên.
- Ôn đi kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu đợc động tác ở mức
tơng đối đúng.
- Chơi trò chơi Kết bạn. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào trò
chơi chủ động.
II. Địa điểm _Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.

- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung _Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

2.Khởi động:
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc
trên địa hình tự nhiên ở sân trờng.
- Trò chơi Làm theo hiệu lệnh
II.Phần cơ bản:
1.Tập đi đều theo 1-4 hàng dọc.

3
25
8
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa sai.

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


- GV hớng dẫn, điều khiển cả lớp
thực hiện.
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
*************
*************
*************
*************

2.Ôn động tác đi kiễng gót hai tay
chống hông(dang ngang):
* KL Động tác đi kiễng gót hai
tay chống hông(dang ngang)bắt
đầu.
Thôi.
10
- GV thị phạm, sửa chữa động tác
sai.
*************

*************
*************
*************

3.Chơi trò chơi Kết bạn :
7
- GV hớng dẫn trò chơi, tổ chức
chơi cho HS.
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni

III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi chậm xung quanh vòng tròn
vỗ tay và hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Bài về nhà:Ôn đi đều,đi kiễng
gót hai tay chống hông.
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 04
Ôn bài RLTT, KNVĐCB
Trò chơi Tìm ngời chỉ huy
I. Mục tiêu:

- Ôn tập đi đều theo 1-4 hàng dọc; đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang,
đi theo vạch kẻ,đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối
chính xác.
- Học trò chơi Tìm ngời chỉ huy. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và bớc đầu
biết tham gia vào trò chơi.
II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung-Yêu cầu Địnhlợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
7
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
2.Khởi động:

-Đứng tại chỗ,vỗ tay,hát.
- Giậm chân tại chỗ,đếm theo
nhịp.
-Trò chơi Có chúng em
- Chạy chậm xung quanh sân 80-
100m.
5
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa sai.

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


Nội dung Yêu cầu Địnhlợng Phơng pháp Tổ chức
II.Phần cơ bản:
1.Ôn đi đều theo 1-4 hàng dọc.
23
5
- GV hớng dẫn, điều khiển cả lớp
thực hiện.
*************
*************
*************
*************

2.Ôn động tác đi kiễng gót hai
tay chống hông(dang ngang).

3.Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ
thẳng,đi nhanh chuyển sang
chạy.
5
5
- GV thị phạm, sửa chữa động tác
sai.
*************
*************
*************
*************

4.Học trò chơi Tìm ng ời chỉ
huy
-Trò chơi Chạy tiếp sức
8 - GV nêu tên, giải thích trò chơi,
tổ chức chơi cho HS.

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi thờng theo nhịp và hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Bài về nhà: Ôn ĐHĐN
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện

đúng theo yêu cầu.

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 05
Tập hợp hàng ngang
dóng hàng ,điểm số
I. Mục tiêu:
- Ôn tập: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái,
dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu học sinh thực hiện thuần thục những kĩ năng nàỷơ
mức tơng đối chủ động.
- Học tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tơng
đối đúng.
- Chơi trò chơi Tìm ngời chỉ huy.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia
vào trò chơi.
II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III.Nội dung_Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung-Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
7
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

*************
*************
*************
*************

2.Khởi động:
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp.
- Chạy chậm một vòng quanh sân.
- Chơi trò chơi Chạy tiếp sức
5
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa sai.

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Nội dung-Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
II.Phần cơ bản:
1. Ôn tập hợp đội hình hàng dọc,
dóng hàng,điểm số, quay phải,
quay trái, dàn hàng,dồn hàng.
23
5

- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa động tác sai.
*************
*************
*************
*************

2 Học tập hợp hàng ngang,dóng
hàng,điểm số.
- Tập theo tổ.
- Thi đua giữa các tổ.
10
- GV gới thiệu, thị phạm.
- HS tập các động tác riêng lẻ, tập
phối hợp.
*************
*************
*************
*************

3.Chơi trò chơi Tìm ng ời chỉ
huy :
8
- GV nhắc tên, cách chơi, tổ chức
cho HS chơi.


III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi thờng theo nhịp và hát.

2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà: Ôn ĐHĐN
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 06
Ôn đội hình đội ngũ
I. Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tơng
đối đúng.
- Ôn động tác đI đều từ 1-4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện
động tác tơng đối đúng.
- Chơi trò chơi Tìm ngời chỉ huy. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia
vào trò chơi một cách tơng đối chủ động.
II. Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.

-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
7
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

2.Khởi động:
- Đứng tại chỗ xoay các khớp vừa
đếm to theo nhịp.
- Trò chơi Chui qua hầm
- Chạy chậm xung quanh sân 80-
100m.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **

II.Phần cơ bản:
1.Ôn tập hợp hàng ngang,dóng
hàng, điểm số.
23
5

- GV điều khiển mẫu cho cả lớp tập.
- CS điều khiển các bạn thực hiện.
*************
*************
*************
*************

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
2.Ôn đi đều theo 1-4 hàng dọc theo
vạch kẻ đ ờng thẳng.
- Chia tổ thực hiện.
- Thi đua giữa các tổ.
5
- GV quan sát, sửa chữa động tác sai.
- Tổ trởng điều khiển tổ thực hiện.
*************
*************
*************
*************


3.Chơi trò chơi Tìm ng ời chỉ huy
8
- GV hớng dẫn HS chơi, CS điều
khiển.4. Chạy trên địa hình tự nhiên
xung quanh sân tr ờng:
5
- GV yêu cầu về tốc độ chạy, hớng
chạy, cho HS thực hiện.
*************
*************

III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi thờng theo nhịp và hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà: Ôn ĐHĐN
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 07
Ôn đội hình đội ngũ
Trò chơi Thi xếp hàng
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni

I. Mục tiêu:
- Ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái .Yêu cầu
thực hiện động tác tơng đối chính xác.
- Học trò chơi Thi xếp hàng. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào
trò chơi một cách chủ động.
II .Địa điểm Ph ơng tiện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ,bằng phẳng,an toàn,thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

2.Khởi động:
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo
nhịp và hát.
- Chạy chậm xung quanh sân 80-

100m.
- Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ,
quay phải, quay trái, điểm số từ 1
đến hết theo tổ
3
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa sai.

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


II.Phần cơ bản:
1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số, quay phải, quay
trái
25
10

- GV điều khiển mẫu HS thực hiện.
- Tổ trởng điều khiển tổ tập, thay
phiên nhau.
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
2.Học trò chơi Thi xếp hàng
Xếp hàng thứ tự
10
- GV quan sát, sửa chữa động tác sai.
*************

*************
*************
*************- GV nêu tên, hớng dẫn HS chơi và
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Xin nhớ đừng quên
Nào ban nhanh lên
Đứng vào đúng chỗ
thuộc vần điệu, tổ chức chơi.
- GV điều khiển trò chơi.
*************
*************
*************
*************

3.Chạy chậm trên địa hình tự
nhiên :
5
- GV yêu cầu về tốc độ chạy, hớng
chạy, cho HS thực hiện.
*************
*************

III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:

-Đi thờng theo vòng tròn, vừa đi
vừa thả lỏng.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 08
Đi vợt chớng ngại vật
Trò chơi Thi xếp hàng
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái
.Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác.
- Học đi vợt chớng ngại vật(thấp) .Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện đợc
động tác ở mức cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi Thi xếp hàng.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào
trò chơi một cách chủ động.
II. Địa điểm - Ph ơng tiện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi, dụng cụ học vợt chớng ngại vật.
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
III.Nội dung - Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :

1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

2.Khởi động:
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng xung quanh
sân trờng.
- Chơi trò chơi Chạy đổi chỗ,
vỗ tay nhau
3
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
************* *************
************* *************

II.Phần cơ bản:
1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ

thẳng.
25
8

- GV điều khiển mẫu HS tập.
- Tổ trởng điều khiển tổ thực hiện
- GV quan sát, sửa động tác sai,
chọn tổ lên biểu diễn.
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
- Cả lớp cùng thực hiện.
- Chia tổ thực hiện.
- Một tỏ lên biểu diễn.
2.Học động tác đi v ợt ch ớng
ngại vật thấp.
* KL Vào chỗ, bắt đầu !
Thôi
10
*************
*************
*************
*************


- GV nêu tên, thị phạm, giải thích
động tác cho HS tập.
- GV quan sát nhắc nhớH cách đI,
bật nhảy.
*************
*************
*************

*************

3.Chơi trò chơi Thi xếp hàng
Xếp hàng thứ tự
Xin nhớ đừng quên
7
- GV nêu tên, hớng dẫn HS chơi và
thuộc vần điệu, tổ chức chơi.
- GV điều khiển trò chơi.
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Nào ban nhanh lên
Đứng vào đúng chỗ
*************
*************
*************
*************

III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay
và hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà: Ôn động tác
đi vợt chớng ngại vật.
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện

đúng theo yêu cầu.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 09
Ôn đi vợt chớng ngại vật
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái
.Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác.
- Ôn động tác đi vợt chớng ngại vật(thấp) .Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối
đúng.
- Chơi trò chơi Thi xếp hàng. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào
trò chơi một cách chủ động.
II. Địa điểm_- Ph ơng tiện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi, dụng cụ để học vợt chớng ngại vật.
III. Nội dung_- Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2

- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
2.Khởi động:
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp.
- Chạy chậm theo vòng tròn mở
rộng.
- Chơi trò chơi Có chúng em
3
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa sai.

II.Phần cơ bản:
1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số, quay phải, quay
trái.
25
7
- GV điều khiển mẫu HS tập.
- CS điều khiển các bạn thực hiện
- GV quan sát, sửa động tác sai, nhắc
những HS thực hiện cha tốt.

Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
2.Ôn động tác đi v ợt ch ớng ngại
vật thấp.
10
*************
*************
*************
*************- GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu cho
HS thực hiện.
SS: Nhìn thẳng, thăng bằng, đặt chân
thẳng hớng, bớc đi tự nhiên.
*************
*************
*************
*************

3.Chơi trò chơi Thi xếp hàng
Xếp hàng thứ tự
Xin nhớ đừng quên
Nào ban nhanh lên
Đứng vào đúng chỗ
7
- GV phổ biến ngẵn gọn yêu cầu , cho
HS chơi.
- HS chơi trật tự, an toàn.
*************

*************
*************
*************

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi thờng theo nhịp và hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà: Ôn luyện đi v-
ợt chớng ngại vật.
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 10
Trò chơi Mèo đuổi chuột
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.Yêu cầu biết và thực
hiện động tác tơng đối chính xác.
- Ôn động tác đi vợt chớng ngại vật(thấp) .Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối

đúng.
- Học trò chơi Mèo đuổi chuột.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và bớc đầu tham
gia vào trò chơi.
II. Địa điểm_- Ph ơng tiện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi, dụng cụ để học vợt chớng ngại vật.
III. Nội dung - Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************


2.Khởi động:
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên
địa hình tự nhiên

- Chơi trò chơi Qua đờng lội
3
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
*************
*************
*************
*************

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
II.Phần cơ bản:
1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số.
25
7
- GV phổ biến yêu cầu, quan sát HS
thực hiện, nhắc nhở sửa sai.
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
- Thực hiện theo tổ.
2.Ôn động tác đi v ợt ch ớng ngại
vật .
10
- Tổ trởng điều khiển tổ thực hiện.
*************
*************
*************
*************- GV điều khiển cả lớp thực hiện theo
đội hình nớc chảy.
************* *************
************* *************

3.Học trò chơi Mèo đuổi chuột
Mèo đuổi chuột
Mời bạn ra đây,
Tay nắm chặt tay
Đứng thành vòng rộng.
Chuột luôn lỗ hổng,
Chạy vội chạy mau.
Mèo đuổi dằng sau,
Trốn đâu cho thoát!
8
- GV nêu tên, giải thích cách chơi,
luật chơi, thuộc vần điệu, tổ chức cho
HS chơi.


III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đứng vỗ tay và hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà: Ôn luyện đi v-
ợt chớng ngại vật và đi đều.
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng

theo yêu cầu.

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 11
Ôn đi vợt chớng ngại vật
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đI đều 1-4 hàng dọc.Yêu cầu biết
và thực hiện động tác tơng đối chính xác.
- Ôn động tác đi vợt chớng ngại vật. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng.
- Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và bớc đầu chơi
đúng luật.
II. Địa điểm -_Ph ơng tiện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi, dụng cụ để học vợt chớng ngại vật.
III. Nội dung -_Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

*************
*************
*************
*************


2.Khởi động:
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp.
- Chơi trò chơi Chui qua hầm
3
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **


II.Phần cơ bản:
1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng dọc đi đều theo 1-4 hàng
dọc
25
9

- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, sửa động tác sai.
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3

Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
2.Ôn động tác đi v ợt ch ớng ngại
vật .
8
*************
*************
*************
*************


- GV quan sát, sửa động tác sai.
- Tập theo đội hình nớc chảy.
************* *************
************* *************

3.Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột
Mèo đuổi chuột
Mời bạn ra đây,
Tay nắm chặt tay
Đứng thành vòng rộng.
Chuột luôn lỗ hổng,
Chạy vội chạy mau.
Mèo đuổi dằng sau,
Trốn đâu cho thoát!
8
- GV phổ biến ngắn gọn cách chơi,
luật chơi, thuộc vần điệu, tổ chức cho
HS chơi.
- HS chơi trật tự, at toàn.III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng
hít thở sâu.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà: Ôn luyện đi v-
ợt chớng ngại vật và đi đều.
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 12
Đi chuyển hớng phải,trái
Trò chơi Mèo đuổi chuột
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng.Yêu cầu biết và thực hiện động
tác tơng đối chính xác.
- Học động tác đi chuyển hớng phải, trái.Yêu cầu biết và thực hiện động tác tơng
đối đúng.
- Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và chơi trò chơi
đúng luật.
II. Địa điểm -_Ph ơng tiện:

- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi,kẻ sân chơi trò chơi, dụng cụ để học đi chuyển hớng phải,trái.
III. Nội dung_- Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

2.Khởi động:
- Đứng tại chỗ vỗ tay to và hát.
- Giậm chân tai chỗ đếm to theo
nhịp.
- Chơi trò chơi Kéo ca lừa xẻ
3
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** ** **


II.Phần cơ bản:
1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng.
25
6
- GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu,
các tổ tự tập theo địa điểm quy định
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
Tập theo tổ.
2 Học đi chuyển h ớng phải, trái.
- Tập đi trên đờng thẳng.
- Đi chuyển hớng nhanh dần.
12
- Tổ trởng điều khiển tổ tự tập.
- GV quan sát sửa động tác sai.
*************
*************
*************
*************


- GV nêu tên, thị phạm, giải thích
động tác.
SS: Đi tự nhiên, thân ngời ngay ngắn,
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni

đổi hớng dần, bàn chân xoay hteo h-
ớng chuyển.
- HS tập từ chậm đến nhanh dần
*************
*************
*************
*************

3.Học trò chơi Mèo đuổi chuột
Mèo đuổi chuột
Mời bạn ra đây,
Tay nắm chặt tay
Đứng thành vòng rộng.
Chuột luôn lỗ hổng,
Chạy vội chạy mau.
Mèo đuổi dằng sau,
Trốn đâu cho thoát!
8
- GV phổ biến ngắn gọn cách chơi,
luật chơi, thuộc vần điệu, tổ chức
cho HS chơi.
- HS chơi trật tự, at toàn.


III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đi chậm theo vòng tròn.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà: Ôn đi chuyển
hớng phải, trái.

4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 13
Ôn đi chuyển hớng phải,trái
Trò chơi Mèo đuổi chuột
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng.Yêu cầu biết và thực hiện động
tác tơng đối chính xác.
- Ôn động tác đi chuyển hớng phải, trái.Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức
tơng đối đúng.
- Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và chơi trò chơi
đúng luật.
II. Địa điểm -_Ph ơng tiện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiẹn: Còi, kẻ sân chơi trò chơi, dụng cụ để học đi chuyển hớng phải,trái.
III. Nội dung -_Ph ơng pháp lên lớp:
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết

học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

2.Khởi động:
- Chạy chậm theo hàng dọc xung
quanh sân.
- Đi theo vòng tròn,vừa đi vừa hát
và vỗ tay theo nhịp.
- Chơi trò chơi Làm theo hiệu
lệnh
- Xoay các khớp cổ tay chân,
vai, hông, đầu gối.
3
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **


Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
II.Phần cơ bản:

1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng.
25
8

- Tổ trởng điều khiển tổ tự tập.
- GV quan sát sửa động tác sai.
*************
*************
*************
*************


2 Ôn đi chuyển h ớng phải, trái.
10
- GV điều khiển mẫu HS thực hiện.
- CS điều khiển cả lớp thực hiện, GV
quan sát, sửa động tác sai.
*************
*************
*************
*************

3.Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột
Mèo đuổi chuột
Mời bạn ra đây,
Tay nắm chặt tay
7
- GV phổ biến ngắn gọn cách chơi,
luật chơi, thuộc vần điệu, tổ chức cho

HS chơi.
- HS chơi trật tự, at toàn.
Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
Đứng thành vòng rộng.
Chuột luôn lỗ hổng,
Chạy vội chạy mau.
Mèo đuổi dằng sau,
Trốn đâu cho thoát!


III.Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
-Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài
3.Giao bài về nhà: Ôn đi chuyển h-
ớng phải, trái.
4.Xuống lớp.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng
theo yêu cầu.

Giáo án môn Thể Dục lớp 3
Bài soạn số: 14
Trò chơi Đứng ngồi theo lệnh
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng.Yêu cầu biết và thực hiện động
tác tơng đối chính xác.

- Ôn động tác đi chuyển hớng phải, trái.Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức
cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi đứng ngồi theo lệnh.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và chơi trò
chơi đúng luật.
II. Địa điểm -_Ph ơng tiện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát.
- Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi, dụng cụ để học đi chuyển hớng phải,trái.
III. Nội dung -_Ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
I. Phần mở đầu :
1.Nhận lớp:
-Tập trung,ổn định tổ chức, báo
cáo sĩ số.
-Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết
học.
-Kiểm tra sức khỏe học sinh.
7
2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.
*************
*************
*************
*************

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3
Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni
2.Khởi động:
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung

quanh sân tập.
- Thực hiện một số động tác
RLTTCB
- Chơi trò chơi Qua đờng lội
- Đi kiễng gót hai tay chống hông.
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

*************
*************

II.Phần cơ bản:
1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng.
22
7
- CS chỉ huy, GV quan sát, sửa sai
- Các tổ thi đua xem tổ nào thực hiện
nhanh, đúng, đẹp.
Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức
2 Ôn đi chuyển h ớng phải, trái.
8
*************
*************
*************
*************

- GV điều khiển mẫu HS thực hiện.

- CS điều khiển cả lớp thực hiện, GV
quan sát, sửa t thế động tác sại
- Các điểm mốc để xa nhau hơn, yêu
cầu đi tốc độ nhanh hơn.
*************
*************
*************
*************

3.Chơi trò chơi Đứng ngồi theo
lệnh
8
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật
chơi, tổ chức cho HS chơi theo hiệu
lệnh còi.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn
Giỏo ỏn th dc Lp 3

×