Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (317.94 KB, 72 trang )

Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:1
Bài:1 TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI
Ngày soạn: ……………………… Ngày dạy: ………………………
I. MỤC TIÊU :
 Phổ biến nội qui tập luyện , biên chế tổ, chọn cán sự. yêu cầu hs biết được những qui đònh cơ
bản để thực hiện trong giờ học thể dục.
 Tham gia chơi trò chơi“ Diệt các con vật có hại ”.Yêu cầu hs bước đầu biết tham gia vào trò
chơi.
 Yêu cầu hs ổn đònh và trật tự trong giờ học , nắm được những điểm cơ bản từ buổi đầu để tạo
nề nếp ngay trong giờ học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên : Tranh các con vật có lợi và có hại, còi.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng
và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ )
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : gv dùng phương pháp đàm thoại , kể chuyện để giới thiệu cho hs biết được
chương trình thể dục lớp 1.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
8’- 10’
5’-8’
- Hoạt động 1 : Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn .
-GV phổ biến nội qui tập luyện cho hs
nắm vững .
-Trang phục khi học thể dục , gv nhắc


nhở hs sử dụng trang phục gọn gàng , nhẹ ,
giày … khi đến tiết học
Thể dục .
- Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt các con
vật có hại” . Nêu tên trò chơi cách chơi ,
làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi
( kết hợp sử dụng tranh treo ) .
Sau đó gv gọi tên một số con vật cho hs
làm quen dần với cách chơi.
- Ngồi ở tư thế lắng nghe
Diệt Diệt Diệt Diệt
- Đồng thanh hô“Diệt, Diệt
Diệt”.khi Gv gọi tên các con vật
có hại, còn các con vật có ích thì
đứng im, ai hô Diệt là sai.

4.Củng cố:(4’-5’)
Trang 1
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
-Gọi hs nêu lại các nọâi qui tập luyện
-GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Trang 2

Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:2
Bài:2 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
Ngày soạn:………………………………Ngày dạy: ……………………………
I. MỤC TIÊU :
 Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện được ở mức cơ bản đúng có
thể còn chậm.
 Tham gia chơi trò chơi:“ Diệt các con vật có hại ” . Yêu cầu hs bước đầu biết tham gia vào trò
chơi .
 Yêu cầu hs ổn đònh và trật tự trong giờ học, nắm được những điểm cơ bản từ buổi đầu để tạo
nề nếp ngay trong giờ học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên : Tranh tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
4. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng
và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
5. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs nhắc lại nội qui môn học.
6. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : GV giới thiệu cách tập hợp hàng dọc.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
8’- 10’
5’-8’
- Hoạt động 1 : Tập hợp hàng dọc,
dóng hàng dọc.
-Mục tiêu: hs nắm được cách tập
hợp hàng dọc để vận dụng vào tiết

học.
-Cách tiến hành: gọi một tổ ra thực
hiện mẩu gv hô khẩu lệnh vừa
hướng dẫn hs thực hiện, tiếp theo
gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3
đứng cạnh tổ 2 khi các em đã nắm
được vò trí đứng gv tiếp tục hô khẩu
lệnh dóng hàng dọc, nhắc nhở hs
nhớ bạn đứng trước và sau mình
sau đó gv cho hs giải tán sau đó tập
hợp một lần .
-Nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt các

- Thực hiện tập hợp hàng dọc,dóng
hàng .
Diệt Diệt Diệt Diệt
Trang 3
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
con vật có hại” . Gv nêu tên trò
chơi cách chơi , làm mẩu trò chơi
cho hs nắm được cách chơi ( kết
hợp sử dụng tranh treo ) .
Sau đó gv gọi tên một số con vật
cho hs làm quen dần với cách chơi.
- Đồng thanh hô“Diệt, Diệt,Diệt”.
khi Gv gọi tên các con vật có hại,
còn các con vật có ích thì đứng im,
ai hô Diệt là sai.
4.Củng cố:(4’-5’)

-Gọi hs nêu lại các nọâi qui tập luyện
-GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………
Trang 4
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:3
Bài:3 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn:…………………………….Ngày dạy:………………………………
I. MỤC TIÊU :
 Ôp hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự hơn
giờ trước.
 Làm quen với đọâng tác đứng nghiêm đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở
mức cơ bản đúng.
 Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Giáo viên : thêm một số con vật có lợi và một số con vật có hại, tranh động tác đứng đứng
nghiêm, động tác đứng nghỉ.
-Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng
và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
 Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs nhắc lại nội qui môn học.
 Bài mới : ( 20’ – 22’ )

a. Giới thiệu bài : GV giới thiệu cách tập hợp hàng dọc.
b. Các hoạt động :
Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học
6’-8’
5’-6’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng
dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách tập
hợp và vân dụng vào các tiết học.
-Cách tiến hành: gọi một tổ ra
thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh
vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp
theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và
tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã
nắm được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc
nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau
mình sau đó gv cho hs giải tán và
tập hợp một vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt các
con vật có hại” . Gv nêu tên trò
chơi cách chơi , làm mẩu trò chơi
- HS đứng theo đội hình 3 hàng dọc.

Trang 5
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
6’ -7’
cho hs nắm được cách chơi ( kết
hợp sử dụng tranh treo ) .

Sau đó gv gọi tên một số con vật
cho hs làm quen dần với cách chơi.
- Hoạt động 3: thực hiện tư thế
đứng nghiêm, đứng nghó.
-Mục tiêu : HS nắm được động tác
vận dụng vào tiết học.
-Cách thực hiện: GV làm mẫu, xen
kẻ giữa các lần hô “nghiêm” gv hô
thôi để hs đứng bình thường.
Diệt Diệt Diệt Diệt
-HS đồng thanh hô“Diệt,Diệt
Diệt”. khi Gv gọi tên các con vật
có hại, còn các con vật có ích thì
đứng im, ai hô Diệt là sai.
-HS thực hiện động tác đứng
nghiêm, đứng nghỉ theo khẩu lệnh
của gv.
Đứng nghiêm Đứng nghỉ
4. Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác đứng nghiêm và động tác đứng nghỉ.
-GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Trang 6

Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:4
Bài:4 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
Ngày soạn: Ngày dạy:
I. MỤC TIÊU :
 Ôp hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự hơn
giờ trước.
 Học quay phải, quay trái. Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay ngưới theo khẩu lệnh
 Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên : thêm một số con vật có lợi và một số con vật có hại.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng nghỉ, đứng
nghiêmvà học động tác quay phải, quay trái.
b. Các hoạt động :
Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’
5’-8’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng
dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách tập
hợp và vân dụng vào các tiết học.
-Cách tiến hành: gv gọi một tổ ra
thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh
vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp

theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và
tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã
nắm được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc
nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau
mình sau đó gv cho hs giải tán và
tập hợp một vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 3:động tác quay phải,
- HS đứng theo đội hình 3 hàng dọc.

- HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv
Trang 7
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
5’- 6’
quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng hướng
và xoay người theo khẩu lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu động
tác 2l-3l cho các em nắm được kt
động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs
thực hiện , trước khi cho các em
quay gv hỏi xem bên nào phải,
bên nào trái các em giơ tay để
nhận biết hướng sau đó cho các em
hạ tay xuống, gv hô “Bên phải
(trái)……. quay !”để các em xoay
người theo hướng đó.
- Hoạt động 3: trò chơi “ Diệt các
con vật có hại” . Gv nêu tên trò

chơi cách chơi , làm mẩu trò chơi
cho hs nắm được cách chơi ( kết
hợp sử dụng tranh treo ) .
Sau đó gv gọi tên một số con vật
cho hs làm quen dần với cách chơi.
điều khiển hs thực hiện động tác.
Diệt Diệt Diệt Diệt
-HS đồng thanh hô“Diệt,Diệt
Diệt”. khi Gv gọi tên các con vật
có hại, còn các con vật có ích thì
đứng im, ai hô Diệt là sai.
4. C ủng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái.
-GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại, ôn động tác quay phải, quay trái.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
Trang 8
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:5
Bài:5 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn:………………………………Ngày dạy:………………………………….
I. MỤC TIÊU :
 Ôp một số kó năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước.
 Ôn động tác quay phải, quay trái. Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay ngưới theo khẩu

lệnh
 Làm quen với trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng nghỉ, đứng
nghiêmvà ôn động tác quay phải, quay trái.
b. Các hoạt động :
Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’
5’-8’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng
dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách tập
hợp và vân dụng vào các tiết học.
-Cách tiến hành: Gọi một tổ ra
thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh
vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp
theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và
tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã
nắm được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc
nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau
mình sau đó gv cho hs giải tán và
tập hợp một vài lần.

GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2 : động tác quay phải,
- Đứng theo đội hình 3 hàng dọc.
- Tập hợp hàng dọc theo khẩu lệnh.
tổ 3
tổ 2
tổ1
Trang 9
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
5’- 6’
quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng hướng
và xoay người theo khẩu lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu động
tác 2l-3l cho các em nắm được kt
động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs
thực hiện , trước khi cho các em
quay gv hỏi xem bên nào phải,
bên nào trái các em giơ tay để
nhận biết hướng sau đó cho các em
hạ tay xuống, gv hô “Bên phải
(trái)……. quay !”để các em xoay
người theo hướng đó.
- Hoạt động 3: trò chơi “ Qua
đường lội” . Nêu tên trò chơi, cách
chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm
được cách chơi ( kết hợp sử dụng
tranh ) .
Sau đó cho hs làm quen dần với
cách chơi.Quan sát và làm trọng

tài.
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv điều
khiển hs thực hiện động tác.
-Chơi thử
- Chơi chính thức có phân thắng thua
giữa các tổ.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv.
-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trang 10
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:6
Bài:6 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn:……………………… Ngày dạy:…………………………
I. MỤC TIÊU :
 Ôp một số kó năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước.
 Học dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu nhận biết và thực hiện cơ bản đúng.
 Ôn trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội.
- Học sinh :
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài

học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .Chạy nhẹ nhàng theo độâi
hình hàng dọc
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng nghỉ, đứng
nghiêmvà ôn động tác quay phải, quay trái.
b. Các hoạt động :
Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng
dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách tập
hợp và vân dụng vào các tiết học.
-Cách tiến hành: Gọi một tổ ra
thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh
vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp
theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và
tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã
nắm được vò trí đứng gv tiếp tục hô
khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc
nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau
mình sau đó gv cho hs giải tán và
- Đứng theo đội hình 3 hàng dọc.
- Tập hợp hàng dọc theo khẩu lệnh.
tổ 3
tổ 2
tổ1
Trang 11
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
5’-8’

5’- 6’
tập hợp một vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2:động tác quay phải,
quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng hướng
và xoay người theo khẩu lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu động
tác 2l-3l cho các em nắm được kt
động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs
thực hiện , trước khi cho các em
quay gv hỏi xem bên nào phải,
bên nào trái các em giơ tay để
nhận biết hướng sau đó cho các em
hạ tay xuống, gv hô “Bên phải
(trái)……. quay !”để các em xoay
người theo hướng đó.
- Hoạt động 3: trò chơi “ Qua
đường lội”. Nêu tên trò chơi, cách
chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm
được cách chơi ( kết hợp sử dụng
tranh ) .
Sau đó cho hs làm quen dần với
cách chơi.Quan sát và làm trọng
tài.
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv điều
khiển hs thực hiện động tác.
-Chơi thử
- Chơi chính thức có phân thắng thua
giữa các tổ.

4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv.
-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
Trang 12
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:7
Bài 7:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI
Ngày soạn:……………………………… Ngày dạy:…………………………
I. MỤC TIÊU :
 Ôn một số kó năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước.
 Học đi thường theo nhòp 2-4 hàng dọc. Yêu cầu nhận biết và thực hiện cơ bản đúng.
 Ôn trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi, tranh trò chơi.
- Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ Quê hương em ” .Chạy nhẹ nhàng theo đội hình
hàng dọc.
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
Giới thiệu bài : Học động tác đi thường theo nhòp.

Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
5’- 6’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng
dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách tập
hợp và vân dụng vào các tiết học.
-Cách tiến hành: Gọi một tổ ra thực
hiện mẩu gv hô khẩu lệnh vừa
hướng dẫn hs thực hiện, tiếp theo gọi
tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng
cạnh tổ 2 khi các em đã nắm được vò
trí đứng gv tiếp tục hô khẩu lệnh
dóng hàng dọc, nhắc nhở hs nhớ bạn
đứng trước và sau mình sau đó gv
cho hs giải tán và tập hợp một vài
- Đứng theo đội hình 3 hàng dọc.
- Tập hợp hàng dọc theo khẩu lệnh.
tổ 3
tổ 2
tổ1
Trang 13
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
3’-5’
6’- 8’
5’-6’
lần.
GV nhận xét,tuyên dương

- Hoạt động 2:động tác quay phải,
quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng hướng và
xoay người theo khẩu lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu động
tác 2l-3l cho các em nắm được kt
động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs
thực hiện , trước khi cho các em quay
gv hỏi xem bên nào phải, bên nào
trái các em giơ tay để nhận biết
hướng sau đó cho các em hạ tay
xuống, gv hô “Bên phải (trái)…….
quay !”để các em xoay người theo
hướng đó.
- Hoạt động 3: đi thường theo nhòp
1-2 hàng dọc:
-Mục tiêu: Thực hiện tương đối
đúng kỹ thuật.
- Cách tiến hành:
+Làm mẫu động tác .
+Hướng dẫn thực hiện động tác.Hô
nhòp 1-2,1-2 để HS cố gắng bước
đúng nhòp .
- Hoạt động 4: trò chơi “ Qua đường
lội” .
-Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương
đối đúng luật.
-Cách tiến hành:Nêu tên trò chơi,
cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs
nắm được cách chơi ( kết hợp sử

dụng tranh ) .
Sau đó cho hs làm quen dần với cách
chơi.Quan sát và làm trọng tài.
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv điều
khiển hs thực hiện động tác.
- Quan sát.
- Bước chân trái trước rồi đi thường, tay
vung tự do.lớp tập theo đội hình hàng dọc
dưới sự điều khiển của GV.
-Chơi thử
- Chơi chính thức có phân thắng thua giữa
các tổ.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv.
-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái,đi thường theo nhòp.
-Nhận xét tiết học.
Trang 14
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
-Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
TUẦN:8
Bài 8:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC
RLTTCB
Ngày soạn:……………………… Ngày dạy:…………………………….
I. MỤC TIÊU :
 Ôn một số kó năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước.

 Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng hai tay về trước. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng.
 Ôn trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi.
- Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ Quê hương em ” .Chạy nhẹ nhàng theo đội hình
hàng dọc.
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đi thướng theo nhòp.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : Học tư thế đứng cơ bản đứng đưa hai tay về trước.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
5’- 6’
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng
dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách tập
hợp và vân dụng vào các tiết học.
-Cách tiến hành: Gọi một tổ ra thực
hiện mẩu gv hô khẩu lệnh vừa
- Đứng theo đội hình 3 hàng dọc.
- Tập hợp hàng dọc theo khẩu lệnh.
Trang 15
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
3’-5’
6’- 8’
5’-6’

hướng dẫn hs thực hiện, tiếp theo gọi
tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng
cạnh tổ 2 khi các em đã nắm được vò
trí đứng gv tiếp tục hô khẩu lệnh
dóng hàng dọc, nhắc nhở hs nhớ bạn
đứng trước và sau mình sau đó gv
cho hs giải tán và tập hợp một vài
lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2:Học động tác đứng
cơ bản và động tác đứng đưa hai tay
về trước.
Mục tiêu : Nắm được động tác và
thực hiện tương đối đúng kỹ thuật.
Cách tiến hành : GV làm mẫu động
tác 2l-3l cho các em nắm được kt
động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs
thực hiện ,
- Hoạt động 3: đi thường theo nhòp
1-2 hàng dọc:
-Mục tiêu: Thực hiện tương đối
đúng kỹ thuật.
- Cách tiến hành:
+Làm mẫu động tác .
+Hướng dẫn thực hiện động tác.Hô
nhòp 1-2,1-2 để HS cố gắng bước
đúng nhòp .
- Hoạt động 4: trò chơi “ Qua đường
lội” .
-Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương

đối đúng luật.
-Cách tiến hành:Nêu tên trò chơi,
cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs
nắm được cách chơi .
Sau đó cho hs làm quen dần với cách
chơi.Quan sát và làm trọng tài.
tổ 3
tổ 2
tổ1

TTĐCB Đứng Hai Tay Đưa Trước
- HS tập hợp thành 3 hàng ngang gv điều
khiển hs thực hiện động tác theo khẩu
lệnh: đứng theo tư thế CB.
- Quan sát.
- Bước chân trái trước rồi đi thường, tay
vung tự do.lớp tập theo đội hình hàng dọc
dưới sự điều khiển của GV.
-Chơi thử
- Chơi chính thức có phân thắng thua giữa
các tổ.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv.
-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Trang 16
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
-GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái,đi thường theo nhòp.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
TUẦN:9
Bài 9:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC
RLTTCB
Ngày soạn:……………………… Ngày dạy:……………………………….
I. MỤC TIÊU :
 Ôn một số kó năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước.
 Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước, học đứng đưa hai tay dang ngang đứng
đưa hai tay lên cao chếch chữ v. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng.
 Ôn trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi.
- Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc.
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng cơ bản, đứ ng đưa hai tay
ra trước.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
a. Giới thiệu bài : Học tư thế học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ
v.
b. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
4’-5’ - Hoạt động 1:Ôn động tác đứng cơ
bản và động tác đứng đưa hai tay về
trước.


Trang 17
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
6’- 8’
3’-5’
Mục tiêu : Nắm được động tác và
thực hiện tương đối đúng kỹ thuật.
Cách tiến hành : GV làm mẫu động
tác 2l-3l cho các em nắm được kt
động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs
thực hiện ,
- Hoạt động 2: Học đứng đưa hai
tay dang ngang
-Mục tiêu: Thực hiện tương đối
đúng kỹ thuật.
- Cách tiến hành:
+Làm mẫu động tác .
+Hướng dẫn thực hiện động tác.
Hoạt động 4: trò chơi “ Qua đường
lội” .
-Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương
đối đúng luật.
-Cách tiến hành:Nêu tên trò chơi,
cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs
nắm được cách chơi .
Sau đó cho hs làm quen dần với cách
chơi.Quan sát và làm trọng tài.
TTĐCB Đứng Hai Tay Đưa Trước
- HS tập hợp thành 3 hàng ngang gv điều
khiển hs thực hiện động tác theo khẩu

lệnh: đứng theo tư thế CB, và đứng đưa hai
tay ra trước.

- Quan sát GV thực hiện động tác.
- Thực hiện động tác theo sự điều khiển
của GV
-Chơi thử .
-Chơi chính thức có phân thắng thua giữa
các tổ.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi HS thực hiện động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước , trả lời câu hỏi của gv.
-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước,đi thường theo nhòp.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Trang 18
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:10
Bài 10: THỂ DỤC RLTTCB
Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:………………………….
I. MỤC TIÊU :
 Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước, học đứng đưa hai tay dang ngang đứng
đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng.
 Học đứng kiểng gót hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
 Thực hiện nghiêm túc, trật tự hơn giờ trước
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Giáo viên :chuẩn bò còi.
- Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc.
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng cơ bản, đứ ng đưa hai tay
ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang, hai tay lên cao chếch chử v
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
Giới thiệu bài : Học tư thế học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ v.
Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’ - Hoạt động 1:Ôn động tác đứng cơ
bản và động tác đứng đưa hai tay ra
trước.
Mục tiêu : Nắm được động tác và
Trang 19
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
thực hiện tương đối đúng kỹ thuật.
Cách tiến hành : GV làm mẫu động
tác 2l-3l cho các em nắm được kt
động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs
thực hiện .
- Hoạt động 2: Học đứng đứng
kiểng gót hai tay chống hông
-Mục tiêu: Thực hiện tương đối
đúng kỹ thuật.
- Cách tiến hành:
+Làm mẫu động tác .

+Hướng dẫn thực hiện động tác.
- HS tập hợp thành 3 hàng ngang gv
điều khiển hs thực hiện động tác theo khẩu
lệnh: đứng theo tư thế CB, và đứng đưa hai
tay ra trước,đứng đưa hai tay dang ngang.

- Quan sát GV thực hiện động tác.
- Thực hiện động tác theo sự điều khiển
của GV.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi HS thực hiện phối hợp động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước ,đứng hai tay dang
ngang, hai tay lên cao hình chử v.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước,đi thường theo nhòp.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Trang 20
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:11
Bài 11: THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CH IƠ
Ngày soạn: ………………………. Ngày dạy: …………………
I. MỤC TIÊU :
 Ôn thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
 Học đứng đưa 1 chân ra trước, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
 Thực hiện nghiêm túc, trật tự hơn giờ trước
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :chuẩn bò còi, tranh

- Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc.
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác RLTTCB đã học.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
Giới thiệu bài : Học tư thế đứng đưa chân ra trước hai tay chống hông. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
10’- 12’ - Hoạt động 1:Ôn các động tác thể
dục RLTTCB.
Mục tiêu : Nắm được động tác và
thực hiện tương đối đúng kỹ thuật.
Cách tiến hành : GV làm mẫu
-HS tập hợp thành 3 hàng ngang ở tư thế
Trang 21
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
6’-8’
động tác 2l-3l cho các em nắm
được kt động tác.
-Sau đó gv hô khẩu lệnh hs thực
hiện .
- Hoạt động 2: Học đứng kiểng
gót hai tay chống hông.
-Mục tiêu: Thực hiện tương đối
đúng kỹ thuật.
- Cách tiến hành:
+Làm mẫu động tác .
+Hướng dẫn thực hiện động tác.

nghó và lắng nghe.
-GV điều khiển hs thực hiện động tác theo
khẩu lệnh: đứng theo tư thế CB, và đứng
đưa hai tay ra trước,đứng đưa hai tay dang
ngang.
- Quan sát GV thực hiện động tác.
- Thực hiện động tác theo sự điều khiển
của GV.
+ Cá nhân.
+Cả lớp.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi HS thực hiện phối hợp động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước ,đứng hai tay dang
ngang, hai tay lên cao hình chử v.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước,đi thường theo nhòp.
-Nhận xét tiết học.
-Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trang 22
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:12
Bài 12: THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CH IƠ
Ngày soạn:………………………… Ngày dạy: …………………
I. MỤC TIÊU :
 KT
Ôn thể dục RLTTCB đã học.
Học đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
Trò chơi chuyền bóng tiếp sức.
 KN: Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.Thực hiện động tác mới tương đối đúng.Tham gia

được trò chơi ở mức bát đầu chủ động.
 TĐ:Nghiêm túc, trật tự hơn giờ trước
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên :chuẩn bò còi, tranh
- Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc.
2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác RLTTCB đã học.
3. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
Giới thiệu bài : Học tư thế đứng đưa chân ra trước hai tay chống hông. Các hoạt động :
Thời
lượng
Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’ - Hoạt động 1:Ôn các động tác thể dục
RLTTCB.
Mục tiêu : Nắm được động tác và thực hiện
tương đối đúng kỹ thuật.
Trang 23
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
6’-8’
4’-6’
Cách tiến hành : GV làm mẫu động tác 2l-
3l cho các em nắm được kt động tác.
-Sau đó gv hô khẩu lệnh hs thực hiện .
- Hoạt động 2: Học đứng một chân ra sau
hai tay giơ thẳng hướng.
-Mục tiêu: Thực hiện tương đối đúng kỹ
thuật.
- Cách tiến hành:

+Làm mẫu động tác .
+Hướng dẫn thực hiện động tác.
- Họat động 3:Trò chơi “Chuyền bóng tiếp
sức.”
-Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương đối
đúng luật.
-Cách tiến hành:Nêu tên trò chơi, cách
chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được
cách chơi .
Sau đó cho hs làm quen dần với cách
chơi.Quan sát và làm trọng tài.
-HS tập hợp thành 3 hàng ngang ở tư thế
nghó và lắng nghe GV điều khiển hs thực
hiện động tác theo khẩu lệnh: đứng theo
tư thế CB, và đứng đưa hai tay ra
trước,đứng đưa hai tay dang ngang.
- Quan sát GV thực hiện động tác.
- Thực hiện động tác theo sự điều khiển
của GV.
+ Cá nhân.
+Cả lớp.
-Chơi thử .
-Chơi chính thức có phân thắng thua giữa
các tổ.
4.Củng cố:(4’-5’)
-Gọi HS thực hiện phối hợp động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước ,đứng hai tay dang
ngang, hai tay lên cao hình chử V.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-GV giao bt về nhà ôn động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước,đi thường theo nhòp.
-Nhận xét tiết học.

-Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Trang 24
Thể dục lớp 1. Trường Tiểu học TH – Thanh Oai
TUẦN:13
Bài 13: THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CH IƠ
Ngày soạn:…………………… Ngày dạy:………………
I. MỤC TIÊU :
 KT
Ôn thể dục RLTTCB đã học.
Học đứng đưa 1 chân sang ngang.
Trò chơi chuyền bóng tiếp sức.
 KN:
Thực hiện tương đối chính xác.
Thực hiện động tác mới tương đối đúng.
Tham gia được trò chơi ở mức băùt đầu chủ động.
 TĐ:Nghiêm túc, trật tự hơn giờ trước
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Giáo viên :chuẩn bò còi, tranh
Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
4. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài
học . Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc.
5. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác RLTTCB đã học.
6. Bài mới : ( 20’ – 22’ )
Giới thiệu bài : Học tư thế đứng đưa chân sang ngang.
Các hoạt động :
Thời
lượng

Hoạt động dạy Hoạt động học
6’- 8’ - Hoạt động 1:Ôn các động tác thể dục
RLTTCB.
Mục tiêu : Nắm được động tác và thực hiện
tương đối đúng kỹ thuật.
Trang 25

×