Tải bản đầy đủ (.doc) (157 trang)

Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 157 trang )

Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
Ngy son: 17/8/2013
Ngày giảng; 8/2013 Tit 1
MT S PHƯƠNG PHáP LUYN TP
PHT TRIN SC NHANH

I/ Mc tiờu
Trang bị cho học sinh một số hiểu biết về sức nhanh và phơng pháp tập luyện giúp
học sinh tự tập luyện phát triển sức nhanh
- Hiu c phn lớ thuyt vn dng vo tp luyn trong thc t.
II/ a im_ Phng tin:
Sân tập thể dục
III/ Tin trỡnh lờn lp:
Ni dung
nh
lng
Phng phỏp t chc
I/ M u:
1. Nhn lp: sĩ số :8A1
8A2
GV v HS lm th tc nhn lp,
ph bin ni dung trng trỡnh tit
hc.
2. Khi ng:
- Xoay cỏc khp c tay, c
chõn; khuu tay; vai; hụng;
gi; ộp dc; ộp ngang.
- Chy nh
II/ C Bn:
- Mt s PP luyn tp phỏt
trin sc nhanh.


1)Mt s hng dn tp luyn
phỏt trin sc nhanh (phn 1)-
Mt s iu cn thit
- Sc nhanh l nng lc thc hin
nhim v vn ng vi thi gian
ngn nht
- Sc nhanh biu hin 3 hỡnh
thc c bn : Phn ng nhanh, tn
5 phỳt
3 phỳt
2 vũng
30
phỳt
H 4 hng ngang
cỏn s iu khin.
GV
GVC lp chy nh nhng
2 vũng sõn trng.

Giáo viên giảng giải , hớng dẫn
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20141
Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8

số động tác nhanh và thực hiện
động tác đơn nhanh.
+ Phản ứng nhanh : Nghe hiệu
lệnh chạy người chạy phản ứng
nhanh bằng động tác xuất phát
+ Tần số động tác nhanh : Tần số
bước chạy trong 1 giây; số lần
bước đi bộ trong 1 phút
+ Thực hiện động tác đơn nhanh :
Trong bóng chuyền, trong võ
thuật, đấu kiếm
- Ngoài ra sức nhanh trong chạy
nhanh còn liên quan đến
+ Sức mạnh tốc độ : chạy lao sau
xuất phát (đưa tốc độ cơ thể từ 0
lên đến tốc độ cao nhất)
+ Sức bền tốc độ : Chạy giữa
quãng (duy trì tốc độ cao nhất cho
đến đích
III/ Kết Thúc:
1.Củng cố :
2.Thả lỏng
3. Nhận xét và đánh giá tiết
học.
- Đưa bài tập về nhà.
- Xuống lớp.
5 phút
 GV
      
      

HS ngồi.

 GV
       
       
       
       

Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 20142
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
Ngy son: 17/8/2013
Ngy ging : /8/ 2013
Tit 2
BI TH DC- CHY NGN
I/ Mc tiờu:
1. Th dc:
- Hc t nhp 1-8.
- Yờu cu hc sinh nghiờm tỳc, tỏc phong nhanh nhn trong tp luyn.
2. Chy ngn:
- Cho HS ụn li cỏc ng tỏc b tr chy bc nh; nõng cao ựi; chy p sau.
- Học khái niệm chạy ngắn
- Mt s trũ chi phỏt trin sc nhanh.
- Yờu cu HS thc hin ỳng cỏc ni dung ụn tp.
II/ a im_ Phng tin:
- Sõn trng.
- Cũi.
III/ Tin trỡnh lờn lp:
Ni dung
nh
lng

Phng phỏp t chc
A. M u:
1.Nhn lp: Sĩ số: 8A1
8A2
GV v HS lm th tc nhn lp,
ph bin ni dung chng trỡnh
tit hc.
2.Khi ng:
- Xoay cỏc khp c tay- c
chõn; khuu tay; vai;
hụng; gi; ộp dc; ộp
ngang.
- Chy nh
B. C Bn:
1.Th dc:
a.Hc 8 nhp u ca bi TD
liờn hon (nam, n).
- Nhip 1: tay trai sang ngang tay
phải về trớc hai bàn tay sấp
- Nhịp 2: đa tay phải sang ngang
xoay cổ tay ngửa.
- Nhịp 3: đa hay tay ra trớc tay
sấp
5 phỳt
4 phỳt
2 vũng
30 phỳt
10 phỳt
H hng ngang
cỏn s iu khin.

GVGVC lp chy nh nhng
2 vũng sõn trng.
GV lm mu, phõn tớch k thut
ng tỏc v hng dn
HS thc hin.
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20143
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
- Nhịp 4:kiễng gót khuỵu gối
hai tay chống hông thân trên
thẳng.
- Nhịp 5: chân trái sang ngang
mũi chân thẳng chân phải thẳng
- Nhịp 6: về nhịp 4
- Nhịp 7:về nhịp 5 đổi chân
- Nhịp 8: thu chân đứng thẳng
hai tay chống hông
2. Chy c li ngn:
- ễn cỏc ng tỏc b tr:
+ Chy bc nh.
+ Nõng cao ựi.
+ Chy p sau.
*Khỏi nim v chy c li

ngn.
- L c th phi lm vic vi
cng cc i( tc ti a)
trong thi gian ngn, quãng đ-
ờng ngắn , bớc chạy ngắn , tần
số bớc chạy tăng trong tỡnh
trng n oxi.
- Ni dung chy ngn gm cú:
60 80 100- 200 400m.
- Hỡnh thc thi u: chy vt
ro; chy tip sc
- cp THCS chy 60m trờn
ng thng.
* Trũ chi:
Chy tip sc
13 phỳt
GV
HS chia nhúm luyn tõp.
GV quan sỏt sa ng tỏc sai


GV

GV
HS ngi.


GV gii thiu trũ chi, phõn tớch,
hng dn cho HS chi th 1 ln.
GV
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20144
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
C. Kt Thỳc :
1. Cng c:
8 nhp u bi th dc.
2. Th lng
3. Nhn xột, hng dn v nh
- a bi tp v nh.
- Xung lp.
3phỳt
4HS
5 phỳt
GV quan sỏt v nhn xột kh nng
tip thu ca HS.
GV


Duyệt ngày: 19/8/2013
Ngy son: 17/8/2013
Ngy ging /8/2013
Tit 3
Bài TH DC- CHY NGN- CHY BN
I/ Mc Tiờu
1. Bài th dc:
ễn t nhp 1 8.
Yờu cu HS thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp. tp ỳng ni dung hc mi.
2.Chy ngn:
ễn li cỏc ng tỏc b tr chy bc nh; nõng cao ựi; chy p sau.
Mt s trũ chi phỏt trin sc nhanh.
Yờu cu HS nghiờm tỳc, thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp.
3.Chy bn:
Luyn tp chy bn trờn a hỡnh t nhiờn. Chạy dích dắc tiếp sức. Một số động tác
hồi tĩnh sau khi chạy
II/ a im_ phng tin:
Sõn trng.
Cũi.
III/ Ti n Trỡnh Lờn Lp :
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20145
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
Ni dung
nh
lng

Phng phỏp t chc
A. M u:
1.Nhn lp:8A1
8A2
GV v HS lm th tc nhn lp,
ph bin ni dung trng trỡnh tit
hc.
2. Khi ng:
Chy nh
Xoay cỏc khp c tay- c
chõn; khuu tay; vai; hụng;
gi; ộp dc; ộp ngang.

3. Kim tra bi c:
8 nhp u bi TDLH
B. C Bn:
1.Th dc:
ễn 8 nhp u ca bi TD liờn
hon (nam, nữ)
Yêu cầu :
- nhịp 1.2.3 :tay thẳng
ngang vai
-nhịp 4.6 :khuỵu gối thân
ngời thẳng
- nhịp 5.7: đá thẳng chân
2.Chy c li ngn:
*ễn cỏc ng tỏc b tr:
Chy bc nh.
Nõng cao ựi.
Chy p sau.

*Trũ chi:
Chy tip sc truyn vt.
H hng ngang cỏn s iu khin.
GV- C lp chy nhe nhng vũng sõn
trũng.
H 4 hng ngang so le-cỏn s iu
khin.
GVGV nhn xột v cho im.
GV chia 2 nhúm luyn tõp quay
vũng
*Nhúm 1.
ễn c nhúm.
GV lm mu, phõn tớch k thut ng
tỏc v hng dn HS thc hin.
GV


GV quan sỏt sa ng tỏc sai.
*Nhúm 1:


GV
GV gii thiu trũ chi, phõn tớch,
hng dn cho HS chi th 1 ln.


Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20146
Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8

3. Chạy bền:
• Luyện tập chạy bền trên địa
hình tự nhiên

C. Kết Thúc:
1.Củng cố:
8 nhịp đầu bài thể dục.
2.Thả lỏng :
3. Nhận xét và đánh giá tiết học.
Đưa bài tập về nhà.
Xuống lớp.


HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận
xét, GV đánh giá, nhận xét và kết
luận khả năng tiếp thu của HS.

 GV
       
       
       
       
Ngày soạn: 24/8/2013
Ngày giảng : /8/2013
Tiết 4
CHẠY NGẮN- THỂ DỤC
I/ Mục Tiêu:
1. Chạy ngắn:
• Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”
• Một số trò chơi phát triển sức nhanh.
• Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập.
2. Thể dục:
• Ôn từ nhịp 1 – 8.
• Học từ nhịp 9 – 17.
• Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới
II/ Địa điểm_ phương tiện:
• Sân trường.
• Còi.
III/ Ti ến Trình Lên Lớp :
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức
A/ Mở Đầu:
1. Nhận lớp: 8A1
8A2
GV và HS làm thủ tục

nhận lớp, phổ biến nội
dung trương trình tiết
học.
2. Khởi động:
5 phút
ĐH 4 hàng ngang cán sự điều
khiển.
 GV
       
       
       
 LT
Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 20147
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
Xoay cỏc khp c tay- c chõn;
khuu tay; vai; hụng; gi; ộp
dc; ộp ngang.
3. Kim tra bi c:
8 nhp u bi TD.
B. C Bn:
1. Th dc:
a, ễn 8 nhp u ca bi TD liờn
hon (nam, n). Nh tiết 3
b, Học từ nhịp 9- 17
-Nhịp 9: Bớc chân trái sang bên
rộng hơn vai, hai tay đa ra trớc-
sang ngang, bàn tay ngửa, mắt
nhìn tay trái.
-Nhịp 10: Dồn trọng tâm vào chân
phải, chân trái duỗi thẳng, mũi

chân chạm đất, nghiêng lờn sang
trái, tay trái chống hông, tay phải
duỗi thẳng hơi áp nhẹ vào tai.
-Nhịp 11: Về nh nhịp 9.
-Nhịp 12: Nh nhịp 10, nhng đổi
bên.
-Nhịp 13: Nh nhịp 11, nhng bàn
tay sấp.
-Nhịp 14: Gập thân, 2 chân thẳng,
vỗ hai tay vào nhau sát mặt đất, cúi
đầu mắt nhìn theo tay.
-Nhịp 15: Nâng thân lên một chút,
sau đó gập thân vặn mình sang
trái, tay phải chạm chân trái, tay
trái duỗi thẳng lên cao, hai chân
thẳng, cúi đầu mắt nhìn theo tay
phải.
-Nhịp 16: Nâng thân, sau đó gập
thân, vặn mình sang phải, tay trái
chạm vào chân phải, tay phải duỗi
thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi
đầu mắt nhìn theo tay trái.
-Nhịp 17: Về nh nhịp 13.
2. Chy c li ngn:
ễn cỏc ng tỏc b tr:
3phỳt
2 phỳt
30 phỳt
15 phỳt
5 phỳt
GV nhn xột v cho im.
*Nhúm 1:
ễn c nhúm.
GV lm mu, phõn tớch k thut
ng tỏc v hng dn HS thc
hin.
GV


GV quan sỏt sa ng tỏc sai.
GV

*Nhúm 2:
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20148
Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8
• Chạy bước nhỏ.
• Nâng cao đùi.
• Chạy đạp sau.
Trò chơi:
• Chạy tiếp sức truyền vật.
C. Kết Thúc:
1.Củng cố:
17 nhịp đầu bài thể dục
2.Thả lỏng _ Nhận xét và đánh
giá tiết học.
3.Đưa bài tập về nhà.
Xuống lớp.

3 lần x
15m
3 lần x
     
     
     
     

 GV
GV giới thiệu trò chơi, phân tích,
hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần.

     
     
     
     


 GV
- HS thực hiện cả lớp quan sát và
nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và
kết luận khả năng tiếp thu của HS.
Duyệt ngày: 26/8/2013
p. Tổ trưởng

Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 20149
Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8
Ngày soạn: 31/8/2013
Ngày giảng : 4/9/2013
TIẾT 5

THỂ DỤC- CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I/ Mục Tiêu:
1.Thể dục:
• Ôn từ nhịp 1 – 17.
Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới
2.Chạy ngắn:
• Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”
• XP cao chạy nhanh 30- 60m.
• Một số trò chơi phát triển sức nhanh.
• Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập.
3.Chạy bền:
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II/ Địa điểm , phương tiện:
Sân trường.
Còi.
III/ Ti ến Trình Lên Lớp:
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
I/ Mở Đầu:
1Nhận lớp: 8A1
8A2
GV và HS làm thủ tục
nhận lớp, phổ biến nội
dung chương trình tiết
học.
2.Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay_ cổ
chân; khuỷu tay; vai; hông;
gối; ép dọc; ép ngang.
3.Kiểm tra bài cũ:
17 nhịp đầu bài TDLH.

II/ Cơ Bản:
1. Thể dục:
Ôn 17 nhịp đầu của bài TD
5phút
3 phút
2HS
30 phút
15 phút
ĐH 4 hàng ngang cán sự điều
khiển.
 GV
      
      
      
       LT
       
       
       
GV nhận xét và cho điểm.
*Nhóm 1:
Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 201410
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
liờn hon (nam, n).
2. Chy c li ngn:
ễn cỏc ng tỏc b tr:
Chy bc nh.

Nõng cao ựi.
Chy p sau.
XPC chy nhanh 30m.
XPC chy nhanh 60m.
3. Trũ chi:
Chy ui.
a/Trò chơi Chạy đuổi
Khi đến lợt, từng đợt 2 nhóm tiến
từ vạch chuẩn bị vào vạch XP 1
và 2. Khi có lệnh sẵn sàng và
chạy, 2 nhóm cùng XP thấp và
chạy nhanh ngời sau đuổi theo
ngời trớc, dùng tay đánh nhẹ vào
ngời bạn, ngời chạy trớc nh vậy
là thua. Nếu ngời chạy trớc chạy
qua đích mà ngời chạy sau cha
đuổi kịp thì ngời chạy sau thua.
3. Chy bn:
Luyn tp chy bn trờn
a hỡnh t nhiờn.
III/ Kt Thỳc:
1. Cng c:
17 nhp u bi th dc.
2. Th lng _ Nhn xột v ỏnh
giỏ tit hc.
a bi tp v nh.
Xung lp.
3 ln x 15m
3 ln x 15m
3 ln x 15m

3 ln
3 ln

12 phỳt
3 ln
5 phỳt
Nam 4 vũng
N 3 vũng
5 phỳt
ễn c nhúm.
GV lm mu, phõn tớch k thut
ng tỏc v hng dn HS thc
hin.
GV


GV quan sỏt sa ng tỏc sai.
*Nhúm 2:

GV
GV gii thiu trũ chi, phõn tớch,
hng dn cho HS chi th 1 ln.
GV
HS thc hin c lp quan sỏt v
nhn xột, GV ỏnh giỏ, nhn xột
v kt lun kh nng tip thu ca
HS.
H 4 hng ngang_ GV iu
khin.
GV
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201411
Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8
Ngày soạn: 31/8/2013
Ngày giảng: 7/9/2013
TIẾT 6
CHẠY NGẮN- THỂ DỤC
I/ Mục Tiêu_
1. Chạy ngắn:
• Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”
• XP cao chạy nhanh 30- 60m.
• Một số trò chơi phát triển sức nhanh.
• Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập.
2. Thể dục:
• Ôn từ nhịp 1 – 17.
• Học từ nhịp 18- 25

• Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới.
II/ Địa điểm_ phương tiện:
Sân trường.
Còi.
III/ Ti ến Trình Lên Lớp:
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức
I/ Mở Đầu:
1-Nhận lớp: 8A1
8A2
GV và HS làm thủ tục nhận lớp,
nội dung trương trình tiết học.

2-Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay- cổ chân;
khuỷu tay; vai; hông; gối; épdọc; ép
ngang.
Chạy nhẹ
3-Kiểm tra bài cũ:
17 nhịp đầu bài TDLH.
II/ Cơ Bản:
1. Chạy cự li ngắn:
Ôn các động tác bổ trợ:
• Chạy bước nhỏ.
8 phút
5 phút
2 vòng
2HS

ĐH 4 hàng ngang cán sự điều
khiển.
 GV
       
       
       

ĐH 4 hàng ngang so le_ cán sự
điều khiển.
 GV
      
      
      
      
Cả lớp chạy nhẹ nhàng vòng sân
truờng.
GV nhận xét và cho điểm.
Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 201412
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
Nõng cao ựi.
Chy p sau.
XPC chy nhanh 30m.
XPC chy nhanh 60m.
Trũ chi:
Chy ui. Nh nội dung tiết 5
2. Th dc:
a,ễn 17 nhp u ca bi TD
liờn hon (nam, n).
- Hc t nhp 18-25.
b.Học từ nhịp 18 25.

-Nhịp 18:
Quay 90
0
sang trái, dồn trọng tâm
vào chân trái, chân phải phía sau
mũi chân chạm đất, tay phải thẳng
đa xuống thấp ra trớc cùng tay
trái giơ cao song song, lòng bàn tay
hớng vào nhau, mặt hơi ngửa, mắt
nhìn theo tay,
-Nhịp 19:
Đá chân phải lên cao chếch sang
trái, mũi chân duỗi thẳng, chân trái
kiễng gót, đồng thời vặn mình sang
phải, hai tay giữ thẳng đánh từ trên
cao ra trớc xuống thấp ra
sau chếch sang phải
-Nhịp 20:
Về nh nhịp 18.
-Nhịp 21:
Quay 90
0
sang phải thành đứng chân
rộng hơn vai, hai tay dang ngang
mt bàn tay sấp, mắt nhìn trớc.
-Nhịp 22:
Nh nhịp 18, nhng đổi bên.
-Nhịp 23:
Nh nhịp 19, nhng đổi bên.
-Nhịp 24:

Nh nhịp 22.
-Nhịp 25:
Quay về trái nh nhịp 21.
30 phỳt
15 phỳt
3 ln x 15m
3 ln x 15m
3 ln x 15m
3 ln
3 ln

10 phỳt
3 ln
3 phỳt
4HS
*Nhúm 1:

GV
GV gii thiu trũ chi, phõn
tớch, hng dn cho HS chi th
1 ln.

*Nhúm 2:
- ễn c nhúm.
GV lm mu, phõn tớch k thut
ng tỏc v hng dn HS

GV


GV quan sỏt sa ng tỏc sai.
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201413
Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8
III/ Kết Thúc:
1.Củng cố:
25 nhịp đầu bài thể dục.
2.Thả lỏng - Nhận xét và
Đánh giá tiết học.
3.Đưa bài tập về nhà.
- Xuống lớp.
5 phút
Gäi HS thùc hiÖn
Gäi häc sinh nhËn xÐt

Duyệt ngày: 3/9/2013
P. Tổ trưởng
Ngày soạn : 31/9/2013
Ngày giảng : 11/9/2013
TIẾT 7
Bµi THỂ DỤC- CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I/ Mục Tiêu:
1.Thể dục:
• Ôn từ nhịp 1 – 25.
Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới
2.Chạy ngắn:
• Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”
• XP cao chạy nhanh 30- 60m.

• Học cách đo và đóng bàn đạp.
• Một số trò chơi phát triển sức nhanh.
• Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập.
. 3.Chạy bền:
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II/ Địa điểm_ phương tiện:
Sân trường. bàn đạp chạy ngắn
Còi.
III/ Ti ến Trình Lên Lớp:
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
A/ Mở Đầu:
1.Nhận lớp: 8A1
5phút ĐH 4 hàng ngang cán sự điều
khiển.
Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 201414
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
8A2
GV v HS lm th tc nhn lp
ph bin ni dung trng trỡnh
tit hc.
2. Khi ng:
Xoay cỏc khp c tay- c
chõn; khuu tay; vai; hụng; gi;
ộp dc; ộp ngang.
3.Kim tra bi c:
25 nhp bi TDLH.
B/ C Bn:
1. Th dc:
ễn 25 nhp u ca bi TD
liờn hon (nam, n).

2. Chy c li ngn:
a, ễn cỏc ng tỏc b tr:
Chy bc nh.
Nõng cao ựi.
Chy p sau.
XPC chy nhanh 30m.
XPC chy nhanh 60m.
GV gii thiu k thut, lm
mõu, phõn tớch v hng dn HS
cỏch thc hin.
b, Trũ chi:
-Trò chơi Chạy tốc độ cao:
Cb/ Kẻ các vạch cb và vạch xp 1
cách nhau 1,5m.
Vạch xp 2 cách vạch xp1 8-10m
Vạch đích cách vạch xp 2: 20-
30m. Đội hình hàng dọc đứng sau
vạch cb, những em đến lợt tiến
vào vạch xp
*Cách chơi :
Khi có lệnh các em chạy đến
đích khi ngời thứ 1 và ngời thứ 2
5 phỳt
2HS
30 phỳt
10 phỳt

10 phỳt
3 ln


2 phỳt
4HS
GV
H 4 hng ngang so le_ cỏn s
iu khin.
GV


- GV nhn xột v cho im.
*Nhúm 1:
ễn c nhúm.
GV


GV quan sỏt sa ng tỏc sai.
*Nhúm 2:

GV
-GV phổ biến trò chơi, cho HS
chơi thử 1 lần sau đó cho HS chơi
chính thức. Trong quá trình chơi
GV giải thích thêm về trò chơi và

nhắc các trờng hợp phạm quy.


GV
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201415
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
chạy đến vạch xp2 GVbấm giờ 2
ngời đó

3.Chy bn:
- Luyện tập trên địa hình tự nhiên
Nam 500m
Nữ 300m
C/ Kt Thỳc:
1. Cng c:
25 nhp u bi th dc.
2.Th lng _ Nhn xột v ỏnh
giỏ tit hc.
3.a bi tp v nh.
Xung lp.
5 phỳt

- GV giói thiệu kĩ thuật chạy vợt
chớng ngại vật trên đờng chạy
Cho HS luyện tập chạy bền trên
địa hình tự nhiên

Chia HS theo nhóm sức khoẻ.
HS thc hin c lp quan sỏt v
nhn xột, GV ỏnh giỏ, nhn xột
v kt lun kh nng tip thu ca
HS.
H 4 hng ngang_ GV iu khi
GV
Ngy son: 7/9/20132
Ngy ging : 14 /9/2012
TIT 8
TH DC- CHY NGN
I/ Mc Tiờu:
1.Th dc:
ễn t nhp 1 25.
Hc t nhp 26 35.
Yờu cu HS thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp. tp ỳng ni dung hc mi.
2 Chy ngn:
ễn li cỏc ng tỏc b tr chy bc nh; nõng cao ựi; chy p sau.
XP cao chy nhanh 30_ 60m.
Hc cỏch o v úng bn p.
Mt s trũ chi phỏt trin sc nhanh.
Yờu cu HS nghiờm tỳc, thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp.
II/ ia im- _phng tin:
Sõn trng. bn p chy ngn
Cũi.
III/ Ti n Trỡnh Lờn Lp:

Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201416
Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
A/ Mở Đầu:
a, Nhận lớp: 8A1
8A2
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp,
phổ biến nội dung trương trình tiết
học.
b, Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay- cổ chân;
khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc;
ép ngang.
c, Kiểm tra bài cũ:
25 nhịp bài TDLH.
B/ Cơ Bản:
1. Thể dục:
Ôn 25 nhịp đầu của bài TD liên
hoàn (nam, nữ).
Học từ nhịp 26-35
2. Chạy cự li ngắn:
+ Ôn các động tác bổ trợ:
• Chạy bước nhỏ.
5phút
5 phút
2HS
30 phút

3 lần


10phút
3 lần x 15m
ĐH 4 hàng ngang cán sự
điều khiển.
 GV
      
      
      
ĐH 4 hàng ngang so le cán
sự điều khiển.

GV
       
       
       
- GV nhận xét và cho
điểm.
*Nhóm 1
Ôn cả nhóm.
 GV
       
       
GV quan sát sửa động tác
sai.
ĐH 4 hàng ngang_ GV điều
khiển.

GV lµm mẫu, phân tích và
hướng dẫn HS cách thực
hiện.

*Nhóm 2
     
     
     
Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 201417
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
Nõng cao ựi.
Chy p sau.
XPC chy nhanh 60m.
+ Hc cỏch o v úng bn p.
GV gii thiu k thut, lm
+ Kỹ thuật xuất phát thấp

+ Trũ chi:
Lũ cũ tiờp sc.
C/ Kt Thỳc:
1. Cng c:
25 nhp u bi th dc
2.Th lng _ Nhn xột v ỏnh giỏ
tit hc.
3. a bi tp v nh.
Xung lp.
3 ln x 15m
3 ln x 15m
3 ln
3 ln

GV hô, HS tập
GV quan sát , sửa sai
GV gii thiu trũ chi, phõn

tớch, hng dn cho HS chi
th 1 ln.GV
- HS thc hin c lp
quan sỏt v nhn xột,
GV ỏnh giỏ, nhn xột
v kt lun kh nng
tip thu ca HS.
Duyệt ngày: 9/ 9/2013
P. T trng
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201418
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
Ngy son : 14/9/2013
Ngày giảng :18/9/2013
TIT 9
Bài TH DC- CHY NGN- CHY BN
I/ Mc tiờu:
Th dc: + Ôn tập từ nhịp 1- 35
Chy ngn: Cho HS ụn cỏc ng tỏc b tr ,cỏc k thut.
- Yờu cu HS thc hin tt ni dung ụn tp.
- GV gii thiu ni dung chạy lao v hng dn HS cỏch thc hin.
Chy bn : Tip tc luyn tp chy bn trờn a hỡnh t nhiờn nõng cao thnh
tớch v k thut.

II/ a im - Phng tin:
- Sõn trng. bn p chy ngn
- Cũi.
III/ Tin trỡnh lờn lp:
Ni Dung
nh
Lng
Phng Phỏp T Chc
A/ M u:
1. Nhn lp:sĩ số 8A1
8A2
GV v HS lm th tc nhn lp
2. Khi ng:
Xoay cỏc khp c, c tay- c
chõn, khuu tay, vai, hụng, khp
gi, ộp dc, ộp ngang.
B/ C Bn:
1.Th dc:
+ễn tp v hon thin t nhp 1-35.
*Sai lầm thờng mắc:
+ở các nhịp 26, 28 không hạ thấp
trọng tâm đợc nhiều do bớc sang
ngang quá ngắn.
+Nhịp 32 không ỡn đợc thân hoặc -
ỡn đợc thân nhng mũi chân không
duỗi thẳng.
+Nhịp 33 để mất thăng bằng và
không khụy gối khi tiếp đất để giảm
chấn động.
*Cách sửa:

+GV làm lại động tác sai của HS để
5phỳt
2- 3
3phỳt
30 phỳt
10 phỳt
H 4 hng ngang
cỏn s iu khin.
GVH 4 hng ngang so le
cỏn s iu khin.
GV*Nhúm 1:
ễn c nhúm.
GV


GV quan sỏt sa ng tỏc sai.

Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201419
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
chỉ dẫn cho các em biết thế nào là
sai, sau đó làm mẫu đúng cho các
em tập.

+Tập nhiều lần ở những nhịp HS
thực hiện sai cho đến khi các em
thực hiện đúng mới chuyển sang
nhịp tiếp theo.
2.Chy c ly ngn:
- ễn cỏc ng tỏc b tr
v k thut:
Chy bc nh.
Nõng cao ựi.
Chy p sau.
Xut phỏt thp-
chy lao.
* Trũ chi.
Xut phỏt thp- chy ui
Khi đến lợt, từng đợt 2 nhóm tiến từ
vạch chuẩn bị vào vạch XP 1 và 2.
Khi có lệnh sẵn sàng và chạy, 2
nhóm cùng XP thấp và chạy nhanh
ngời sau đuổi theo ngời trớc, dùng
tay đánh nhẹ vào ngời bạn, ngời
chạy trớc nh vậy là thua. Nếu ngời
chạy trớc chạy qua đích mà ngời
chạy sau cha đuổi kịp thì ngời chạy
sau thua
3.Chy bn:
Luyn tp chy vt chng ngi
vt tip sc
10 phỳt
3 ln x
15m.

3 ln x
15m.
3 ln x
15m.
3 ln x
40m.
5 phỳt
*Nhúm 2:
GV

GV
GV phổ biến trò chơi, cho HS
chơi thử 1 lần, sau đó cho HS
chơi chính thức. Xen kẽ giữa
các lần chơi GV giải thích thêm
về trò chơi và nhắc các trờng
hợp phạm quy.ở những lần chơi
sau GV đổi vị trí số 1-2.

GV hớng dẫn HS thực hiện
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201420
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8

C/ Kt Thỳc:
1.Cng c: 35 nhịp bài thể dục
2.Th lng - Nhn xột v ỏnh
giỏ tit hc.
a bi tp v nh.
- Xung lp.
HS thc hin c lp quan sỏt
nhn xột, GV ỏnh giỏ, nhn
xột
kt lun kh nng tip thu ca
HS.
H 4 hng ngang- GV iu
khin.

*********************************************************************
Ngy son: 14/9/2013
Ngày giảng:21/9/2013
TIT 10
TH DC- CHY NGN
I/ Mc tiờu:
- Th dc: + Ôn ho n thin
. Yờu cu HS nghiờm tỳc, thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp
- Chy ngn: Cho HS ụn cỏc ng tỏc b tr ,cỏc k thut.Yờu cu HS thc hin
tt ni dung ụn tp. GV gii thiu ni dung mi v hng dn HS cỏch thc hin.
II/ a im - Phng tin:
- Sõn trng , Cũi.
III/ Tin trỡnh lờn lp:
Ni Dung
nh
Lng

Phng Phỏp T Chc
A/ M u:
1.Nhn lp:8A1
8A2
GV v HS lm th tc nhn lp
v
2.Khi ng:
Xoay cỏc khp c, c tay- c
chõn, khuu tay, vai, hụng, khp
gi, ộp dc, ộp ngang.
5phỳt
2- 3
3phỳt
H hng ngang
cỏn s iu khin.
GV


Hng ngang so le
cỏn s iu khin.
GV
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201421
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
B/ C Bn:
1. Th dc:
ễn tp v hon thin t nhp1-

nhịp 35. (Nh nội dung tiết 9 )
*Chú ý: Biên độ và nhịp điệu
động tác
2.Chy c ly ngn:
a, ễn cỏc ng tỏc b tr v k
thut:
- Chy bc nh.
- Nõng cao ựi.
- Chy p sau.
- Xut phỏt thp- chy lao.
b, Hc: Chy gia quãng (60
m)
Chạy giữa quãng( 60m):
Khi đạt đến tốc độ cao
nhất là lúc kết thúc giai đoạn
chạy lao và bắt đầu giai đoạn
chạy giữa quãng. Nhiệm vụ của
giai đoạn này là duy trì và phát
huy tốc độ cao nhất đã đạt đợc
để chạy về đích. Để thực hiện đ-
ợc điều đó, cần duy trì tần số và
độ dài bớc chạy đã đạt đợc. Đạp
sau tích cực, kết hợp với đánh
tay nhịp nhàng. Tuyệt đối không
chạm đất bằng cả bàn chân.
30 phỳt
15 phỳt
3 ln x 15m.
3 ln x 15m.
3 ln x 15m.

3 ln x 40m.
3 ln x 60m
*Nhúm 1
ễn c nhúm.
GV


-Cán sự lớp điều khiển tập
luyện, GV quan sát sửa sai cho
HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai
cho nhóm mình.
-Lần 1 hô chậm, lần 2 hô nhanh
dần.
-Tập dới hình thức thi đua.
-HS trình diễn báo cáo GV.
Chia tổ tập luyện quay vòng
- Cán sự lớp điều khiển tập
luyện, GV quan sát sửa sai cho
HS.
*Nhúm 2GV
GV gii thiu trũ chi, phõn
tớch

hng dn cho HS chi th 1
ln.Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201422
Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8
C, Trò chơi.
Xuất phát thấp- chạy đuổi.
C/ Kết Thúc:
1.Củng cố:
Bµi thÓ dôc.
2.Thả lỏng _ Nhận xét và
đánh giá tiết học.
3. Đưa bài tập về nhà.
- Xuống lớp.
15 phút
2 phút
5 phút
     
     

 GV
HS thực hiện cả lớp quan sát
và nhận xét, GV, nhận xét
và kết luận khả năng tiếp thu
của HS.
ĐH hàng ngang
GV điều khiển.
 GV

       
       
       
       


DuyÖt ngµy:16/9/2013
P. Tổ trưởng
`
Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 201423
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
Ngy son: 21/9/2013
Ngày giảng:25/9/2013
TIT 11
TH DC- CHY NGN- CHY BN
I / Mc tiờu :
- Th dc: + + Ôn tập chuẩn bị kiểm tra
. Yờu cu HS nghiờm tỳc, thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp
- Chy ngn: Cho HS ụn cỏc ng tỏc b tr ,cỏc k thut.
Yờu cu HS thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp.
GV gii thiu ni dung mi v hng dn HS cỏch thc hin.
xu t phỏt th p- ch y lao- ch y gi a quóng.
- Chy bn : Tip tc luyn tp chy bn trờn a hỡnh t nhiờn nõng cao
thnh tớch v k thut.
II/ a im _ Phng tin:
- Sõn trng.
- Cũi.
III/ Tin trỡnh lờn lp:
Ni Dung
nh

Lng
Phng Phỏp T Chc
A. M u:
1.Nhnlp:sĩsố
8A1
8A2
GV v HS lm th tc nhn
lp v
2.Khi ng:
- Xoay cỏc khp c, c tay_ c
chõn, khuu tay, vai, hụng, khp
gi, ộp dc, ộp ngang.
- Chy nh.
3. Kiểm tra: Bài thể dục
B. C Bn:
1. Th dc :
ễn tp v hon thin bài thể dục từ
nhịp 1- 35.
2.Chy c ly ngn:
a, ễn cỏc ng tỏc b tr v k
2- 3
200m
25-27
H hng ngang cỏn s iu
khin.
GV

H hng ngang so le_
cỏn s iu khin.
GV
*Nhúm 1:
ễn c nhúm.
GV


Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201424
Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8
thut:
* Chy bc nh Nõng cao ựi
Chy p sau.
* Xut phỏt thp chy lao(40m)
b,Học: Chạy giữa quãng( 60m):
Khi đạt đến tốc độ cao nhất là
lúc kết thúc giai đoạn chạy lao và
bắt đầu giai đoạn chạy giữa quãng.
Nhiệm vụ của giai đoạn này là duy
trì và phát huy tốc độ cao nhất đã
đạt đợc để chạy về đích. Để thực
hiện đợc điều đó, cần duy trì tần số
và độ dài bớc chạy đã đạt đợc. Đạp
sau tích cực, kết hợp với đánh tay
nhịp nhàng. Tuyệt đối không chạm
đất bằng cả bàn chân.

c, Trũ chi.
Lũ cũ tip sc.
3. Chy bn:
- Luyn tp chy bn trờn a
hỡnh t nhiờn.
C. Kt Thỳc:
1. Cng c:
Kỹ thuật xuất phát thấp
2.Th lng- Nhn xột.
3.Dn dũ- Xung lp.
5-7
GV quan sỏt sa ng tỏc sai.
*Nhúm 2:
GV giảng giải thị phạm HS
quan sát và tập luyệnGV
GV gii thiu trũ chi, phõn tớch,
hng dn cho HS chi th 1 ln.GV
HS thc hin c lp quan sỏt v
nhn xột,
H hng ngang- GV iu khin.

Duyệt ngày:16/9/2013
P. T trng
Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 201425

×