Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 _HK1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (313 KB, 94 trang )

LESSON PLAN
PERIOD 1: GIỚI THIỆU
INTRODUCING SUBJECT AND HOW TO LEARN
I. Giới thiệu môn học:
- Tầm quan trọng của môn học.
II. Giới thiệu chương trình:
- Phân tiết theo đơn vò bài: 3 tiết/1tuần
5 hoặc 6 tiết/ 1 bài
- Giới thiệu cấu trúc sách: A, B
- Phần dấu “*” có thể bỏ qua.
III. Hướng dẫn cách học Tiếng Anh:
- Học từ trong ngữ cảnh
- Học ngữ pháp + ngữ âm lồng trong bài.
IV. Một số sách qui đònh đối với học sinh học môn Tiếng Anh
- Sách giáo khoa : 1 quyển bài học và 1 bài tập
- Vở : 1 quyển bài học và 1 bài tập
(Hai quyển dùng riêng biệt không lẫn lộn giữa BH và BT)
- Chuẩn bò sẵn giấy kiểm tra (5’ – 15’) đột xuất.
- Kiểm tra 1 tiết theo phân phối của chương trình và có báo trước
- Đến lớp phải học thuộc bài cũ + chuẩn bò bài mới theo yêu cầu của giáo viên.
- Tích cực phát triển xây dựng bài.
- Mang đủ dụng cụ học tập
- Khi được kiểm tra bài phải nói lớn, rõ và mạnh dạn.
V. Một số mệnh lệnh bằng tiếng Anh cần được giới thiệu trong tiết đầu:
- Practice with a partner.
- Work in pair.
- Complete the dialogue.
- Write the letters of dialogue in the order to hear.
1
UNIT 1: GREETINGS
SECTIONS: A + B + C


PERIODS OBJECTIVES LANGUAGE CONTENS TECHNIQUES
1 Introducing subject
and how to learn.
Giới thiệu môn học, chương trình,
hướng dẫn cách học, một số qui đònh
đối với học sinh và một số mệnh
lệnh bằng Tiếng Anh.
2
(A1,2,3,4)
- Greeting people,
introducing oneseft
(review)
- Developing listening
and speaking skills.
- Grammar: to be (present simple
tense) with the first, and the third
person (singular).
- Role play.
- Brainstorming.
3
(A5,6,7)
- Greeting people,
introducing oneself
(review)
- Asking how people
are.
- Developing
listening, speaking
and writing skills.
- Grammar: to be (present simple

tense) with the first, and the third
person (singular).
- Vocabulary: words relating to
greeting, introducing oneself and
asking how people are.
- Role play.
- Questions and
answers.
- Brainstorming.
4
(B1,2,3,4)
- Greeting people
(review)
- Asking how people
are.
- Saying goodbye.
- Developing listening
and speaking skills.
- Grammar: to be (present simple
tense) with the first person (plural).
- Vocabulary: words relating to
greeting and asking how people are.
- Role play.
- Questions and
answers.
- Brainstorming.
5
(C1,2,3,4)
- Greeting people
introducing others.

- Saying how old is.
- Counting from one
to twenty.
- Developing listening
and speaking skills.
- Grammar: to be (present simple
tense) (review).
- Vocabulary: words relating to
greeting, introducing others and
numbers.
- Role play.
- Questions and
answers.
- Brainstorming.
2
UNIT 1: GREETINGS
SECTION A: HELLO
PERIOD 2 (A1, A2, A3, A4)
I/ OBJECTIVES:
- Greeting people, introducing oneself.
- Developing listening and speaking skills.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Grammar: To be (present simple tense) with the first and the third person (singular)
- Vocabulary: words relating to greeting and introducing oneself.
III. TECHNIQUES:
- Role play.
- Brainstorming.
IV. TEACHING AIDS:
- Pictures, cassette + tape.
V. PROCEDURES: Presentation of the new lesson.

SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
A1 * Warm up
5’
* Brainstorming
Tell me what you say when you meet
your friends.
*
Presentation
5’
Asks students to look at the picture and
listen to the tape.
Explains using of “Hello” and “Hi”
* Practice
A1
A2
10’
Students listen and repeat after the tape
(class split in haft to play 2 roles)
Pair work
Corrects
A3
A4
15’
Using pictures of Lan, Nga, Ba and
Nam to introduce the structures:
I am + name and my name is + name
Contraptions: I am = I’m
My name is = My name’s
Students look at the pictures and

introduce. Then write her or his name
under the picture.
Teacher asks students to introduce
themselves before class.
Corrects.
3
Consolidation: (7’)
Review using of “Hi/Hello” and the present simple tense of Be.
I am = I’ am (the first person – singular)
My name is = My name’s (the third person – singular)
Complete the following sentence:
1/ I …………………………Minh. 2/ My name…………………3/ ………………am. 4/…………name……………Xuan
Homework: (3’)
- Say “Hello/Hi” to your classmates
- Using the structure I am ………………………/ My name is……………………………to introduce.
- Do exercises A1/A2 page 4 (workbook)
4
UNIT 1: GREETINGS
SECTION A: HELLO
PERIOD 2 (A5, A6, A7, A8)
I/ OBJECTIVES:
- Greeting people, introducing oneself (review)
- Asking how people are
- Developing listening speaking skills.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Grammar: To be (present simple tense) with the first, the second and the third person
(singular)
- Vocabulary: words relating to greeting, introducing oneself and asking how people are.
III. TECHNIQUES:
- Role play.

- Question – answers.
- Brainstorming.
IV. TEACHING AIDS:
- Pictures, cassette + tape.
V. PROCEDURES:
1. Review: (5’)
Two students greet others and introduce.
Students 1 does exercise A1 page 4 and student 2 does exercise A2.
2. New lesson: (40’) – Skill development.
SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
A5
A6
A7
A8
Warm up
5’
* Brainstorming
Tell me what you do when you see your
friends.
Presentation
5’
Using the picture to introduce the situation
of the dialogue.
Explaining the usage of “How are you?”
“I’m fine, thanks. And you?”
Practice
A5
13’
Student listens and repeats after the tape.

New words: How (adv)
You (pro)
Are (v-be)
Fine (adj)
Thanks = thank you
Pair work:
Using 2 pictures of Miss Hoa & Mr
Hung/Nam & Nga to practice with a
partner.
Explaining : Miss (n)
Mr (n)
5
Teacher asks students to practice, using
their real names.
Some pairs perform before class.
Correcting.
A7
A8
7’
Teacher asks students to complete the
dialogue and write them in their exercise
book.
Some pair read the dialogue before class.
Correcting.
Practice
A7
A8
Nam: Hello, Lan
How are you?
Lan: Hi, I’m fine thanks.

And you?
Nam: Fine, thanks
Teacher asks students to see “Remember”
and write them in their notebooks.
3. Consolidation: 5’
- Review asking how people are.
- The present simple tense of Be.
- You are = you’re (the second person) – singular.
4. Homework: (5’)
- Making similar conversations in A5.
- Do exercise A3/A4 page 5 (workbook.
6
UNIT 1: GREETINGS
SECTION A: GOOD MORNING
PERIOD 4 (B1, B2, B3, B4)
I/ OBJECTIVES:
- Greeting people (review)
- Asking how people are
- Saying goodbye
- Developing listening and speaking skills.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Grammar: To be (present simple tense) with the first person (plural)
- Vocabulary: words relating to greeting and asking how people are.
III. TECHNIQUES:
- Role play.
- Question – answers.
- Brainstorming.
IV. TEACHING AIDS:
- Pictures, cassette + tape.
V. PROCEDURES:

1. Review: (5’)
Two students greet others and introduce.
Students 1 does exercise A1 page 4 and student 2 does exercise A2.
2. New lesson: (40’) – Skill development.
SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
B1
B2
B3
B4
Warm up
5’
* Brainstorming
Using 5 pictures and asking students to
guess to time of these pictures.
Presentation
5’
Using the 5 pictures to introduce the
situation.
Practice
B1
B2
10’
Students listen and repeat after the tape.
New words:
Good morning (from 6 AM to 12 AM)
Good afternoon (from 12AM to 6PM)
Good evening (after 6PM)
Bye.
Distinguish:

Informal: Hello/Hi
Formal : Good morning
Good afternoon
Good evening
Using 4 pictures of B2 to practice with a
7
partner. (pair work)
Teacher gives situations, students practice.
Correcting.
B3
5’
Students listen and repeat after the tape.
(A&B)
Teacher explains: We are = We’re
Students practice the dialogue. (pair work)
Practice
B4
5’
Students read to dialogue again to get
information.
Teacher asks students to complete the
dialogue.
Some students read the dialogue.
Correcting
Then write it in their exercise books.
3. Consolidation: (5’)
- Review greeting people (formal) and saying goodbye.
- The present simple tense of Be.
We are = We’re (The first person) – plural
* Complete these following sentences:

1/ I ………………………Hoa.
2/ How ………………………………you?
3/ We ………………………fine, thanks.
4/ My name …………………………Nam
4. Homework: (5’)
- Make a similar conversation in B3.
- Do exercise B1 page 6 (workbook)
8
UNIT 1: GREETINGS
SECTION A: HOW ARE YOU?
PERIOD 5 (C1, C2, C3, C4)
I/ OBJECTIVES:
- Greeting people, introducing others.
- Saying how old one is.
- Counting from one to twenty.
- Developing listening and speaking skills.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Grammar: To be (present simple tense) (Review)
- Vocabulary: words relating to greeting, introducing others and numbers.
III. TECHNIQUES:
- Role play.
- Question – answers.
- Brainstorming.
IV. TEACHING AIDS:
- Pictures, cassette + tape.
V. PROCEDURES:
1. Review: (5’)
1.1/ Two students complete the dialogue.
Ba: ……………………………………………, Miss Hoa.
Miss Hoa: ………………………………, Ba. How ……………………………?

Ba: I ……………………………………, …………………………………And …………………?
Miss Hoa: …………………………………………, …………………………………………
Student’s 1 plays role of Ba
Students 2 play rote of Miss Hoa.
1.2/ Match the words in the box with the pictures:
2. New lesson (40’) – Skill development:
SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
C1
C2
C3
C4
Warm up
5’
* Brainstorming
Teacher asks some students about their age.
(Vietnamese)
Presentation
2’
Introducing about the numbers. (1 to 20)
Practice
C1
C2
C3
Students listen and repeat a after the tape.
• From 1 to 5
• From 6 to 10
• From 11 to 15
• From 16 to 20
9

Good morning – Good aftenoon – Good evening – Good night – Good bye
New words: 1 to 20
Students practice to count even numbers:
2, 4, 6, 8…
And practice to count odd numbers: 1, 3, 5,
7…
Students practice in group or pairs. (one
chooses any number and other answers)
C3
C4
13’
Teacher introduces the situation of picture 1.
Students listen and repeat after the tape.
Explain structure: “This is + name” and
“How old are you?”
Teacher introduces the situation of picture 2.
Students listen and repeat after the tape.
Students practice in groups. (3 students in
real situation)
Corrects.
Students ask and answer about their age in
pairs.
Some pairs perform before class.
Corrects.
3. Consolidation: (5’)
- Review numbers from 1 to 20 by playing bingo (C5)
- Ask and answer about their age:
How old are you?
I’m …………………………………
4. Homework:1/ Ask and answer about the age

2/ Do exercises C1, C2 page 7 & 8 (workbook)
10
UNIT 2: AT SCHOOL
SECTIONS: A + B + C
PERIODS OBJECTIVES LANGUAGE CONTENTS TECHNIQUES
1
A1, A2, A3
Students can
understand some
commands and use
them.
- Imperative
- Words relating commands.
- Commands
(affirmative)
2
B1, B2
- Students learn how to
ask and answer about
the places where
people live as well as
one’s name.
- Present simple tense.
- Words relating to places.
- Role play
- Questions –
Answers.
3
B3, B4, B5
- Students lean how to

spell there name and
alphabets.
- Practice of asking and
answering names,
places, ages…
- Present simple tense (review)
- Words relating to names, ages,
places and alphabets.
- Role play.
- Question – Answers.
4
C1
- Students will be able
to introduce things and
ask answer the name
of objects/ persons.
- Yes/No questions.
- This/That …
- Words relating to school things.
- Role play.
- Question – Answers.
5
C2
- Identifying objective
in school.
- Developing lasting
and speaking skills.
- Words relating to school things. - Showing real
objects.
- Repetition drills.

6
C3
- Asking and
answering about school
things.
- Developing speaking
and writing skills.
- What is this?
- What is that?
- Words relating to school things
(review)
- Questions –
Answers.
11
UNIT 2: AT SCHOOL
SECTIONS A: Come in
PERIOD 1 (A1, A2)
I. OBJECTIVES:
- Students can understand some commands and use them.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Vocabulary: Coming, sit down, stand up, open, close, book, your.
- Structures: Open your book
Close your book
III. TECHNIQUES:
- Playing game
- Command and action
IV. TEACHING AIDS:
- Gesture, cassette + tape
V. PROCEDURES:
1/ The previous lesson: asking about age and numbers.

2/ The new lesson:
SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
A1 1. Pre-
listening and
repeating
- Teacher introduces commands and new
words by acting.
- Students listen.
- Teacher commands and new words by
acting.
- Students learn some new words and
structures.
I. New words:
- Coming (v), sit down (v), stand up (v),
open (v), close (v), (using action)
- book (n) (using real object)
- your (adj)
II. Structures:
- Open your book
- Close your book
- Come in
- Sit down
- Stand up
2. While
listening and
repeating.
A2
- Teacher plays the tape once.
- Students listen and repeat (the books are

closed)
- Teacher plays the tape again.
- Students listen and repeat (the books are
closed)
- Teacher has students read aloud the
12
commands.
3. Post-
listening and
repeating.
- Teacher has students play game “Simon
says”. Ex: Simon says: “Sit down”
- Students play game
- Then teacher explains how to do exercise
A2 and check student’s answers.
Answer key:
a. Open the book
b. Sit down
c. Come in
d. Close your book
e. Stand up
3. Consolidation: Practicing in pair with command sentences.
4. Home work:
- Learn by heart the commands.
- Do exercises: 1, 2 page 10, 11 in the workbook.
13
UNIT 2: AT SCHOOL
SECTIONS B: Where do you like?
PERIOD 2 (B1,B2)
I. OBJECTIVES:

- Students learn how to ask and answer about the place where people live as well as one’s
name.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Vocabulary: What, where, live, street.
- Structures: + What your name?
My name’s ……………………………………………
+ Where do you live?
I live on …………………………………………Street.
I live in a city.
III. TECHNIQUES:
- Questions - Answers
- Role play
IV. TEACHING AIDS:
- Flashcards, cassette + tape
V. PROCEDURES:
1/ The previous lesson:
Commands: sit down, stand up.
2/ The new lesson:
SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
B1 1. Pre-
listening and
repeating
- Teacher introduces the situation for using
questions.
Where do you live?
What’s your name?
- Students listen.
- Teacher teaches some words by using
flashcards with addresses.

- Students learn the new words and
structures.
I/ New words:
What, where, live(n), street (n)
II/ Structures:
+ What your name?
My name’s ………………………………
+ Where do you live?
I live on ……………………………………Street.
I live in a city.
2. While-
listening and
repeating.
- Teacher plays the tape once.
- Students listen and repeat (the books are
opened)
14
- teacher plays the tape again.
- Students listen and repeat (the books are
closed)
3. Post –
listening and
repeating
B2
- Teacher has students practice the dialogue.
- Students practice the dialogue by rolling
play.
- Teacher has students work in pairs using
questions:
+ What your name?

+ Where do you live?
+ How old are you?
- Checks some pairs
- Teacher plays the tape.
- Students listen ands repeat.
3. Consolidation: Question and answer with the structures above
4. Homework:
15
UNIT 2: AT SCHOOL
SECTIONS B: Where do you like?
PERIOD 2 (B3, B4, B5)
I. OBJECTIVES:
- Students learn how to spell their names and alphabets. Students practice asking and answering
names, places, ages, …
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Vocabulary: how, spell, it alphabets.
- Structures: + How do you spell your names?
L – A - N
How do you spell it?
III. TECHNIQUES:
- Singing.
- Questions - Answers
- Role play
IV. TEACHING AIDS:
- Alphabet cards, cassette + tape
V. PROCEDURES:
1/ The previous lesson: asking and answering where everyone lives.
2/ The new lesson:
SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE

B3
1. Pre-
listening and
repeating
- Teacher uses flashcards to read aloud the
alphabets. (using 5 flashcards a  d and
then continuing.
- Students listen and repeat.
2. While-
listening and
repeating.
- Teacher plays the tape 3 times.
- Students listen and repeat. (the books are
opened).
3. Post –
listening and
repeating
- Teacher uses the flashcards of alphabets
(not order)
- Students look at them and read aloud.
- Teacher teaches students “ABC” song.
Warm up
B4
4.
Prelistening
and
repeating.
- Teacher asks questions about the students
in the class.
What’s your name?

How old are you?
- Students listen answers the questions.
- Teacher introduces the situation of
conversation by using flashcard.
- Students listen.
- Teacher teaches some words and
structures.
- Students learn some words and structures.
16
5. While
listening and
repeating
6. Post
listening and
repeating.
I/ New words: How, spell (v), it (pro).
II/ Structures:
How do you spell your name?
L – A – N
How do you spell it?
- Teacher plays the table one.
- Students look at the books, listen and
repeat.
- Teachers play the table again.
- Students listen and repeat (the books are
opened)
Teacher has some students spell their
names.
- Students spell their names.
- Teacher has students work in pair and

checking some pairs.
- Students work in pair and checking some
pairs.
- Students work in pairs, using the question
in B5
a. What your name?
b. How old are you?
c. Where do you live?
d. How do you spell your name?
- Teacher has students write their answers in
the exercise books.
- Students write answers in their exercise
books.
3. Consolidation: Question and answer with the structures “How do you spell your name?”
4. Homework: - Learn by heart alphabets.
- Do exercises: 3,4,5,6 pages 12, 13 in workbook.
17
UNIT 2: AT SCHOOL
SECTIONS C: My school
PERIOD 4 (C1)
I. OBJECTIVES:
- Helping students is able to introduce things and ask & answer objects/ person.
- Listening presentation.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Grammar: - Yes/No questions
- This/That is a / a …
- Vocabulary: words relating to school things.
III. TECHNIQUES:
- Questions - Answers
- Role play

IV. TEACHING AIDS:
- Real objects, worksheet, cassette + tape
V. PROCEDURES:
1/ The previous lesson:
2/ The new lesson:
SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
C1
1. Pre-
listening
Warm up
- Using picture (page 26), asking students to
look as it and answer the questions:
What can you see?
Where are they?
(in Vietnamese)
- Ss: - pupils/students, trees, flag.
- at school.
- Introducing new lesson.
Presentation. - T: we’ll listen a conversation between two
boy friends (Ba & Nam) (books closed)
- Ss: Listen & recognize family words or
can repeat sentence by sentence. (one)
- New words:
Students (n), school (n), class (n),
classroom (n), teacher (n).
- Explaining new words (using real objects)
- Ss: Listen & repeat new words.
(chorally  individually)
Practice * Controlled practice:

(Books opened)
- Asking two students to play the roles of
Nam and Ba.
Ss: work in pairs.
* Further practice:
- Asking students to listen to the tape (2
nd

18
time)
- Then work in pairs. (practice the
structures:
This/ That is………………
Is this/ That ……………?)
- Ss work in pairs.
- Correcting.
3. Consolidation:
- Saying “we want to introduce objects/ persons”, we use: This/ That ………
- Ss: This (near distance) is
That (far distance) is
- That is = That’s
- This is (no contraction)
- Pointing to a real object.
Ss ask and answer using Yes/No – Question  raises the voice.
Follow up activate:
- Ss ask and answer about real objects around the classroom.
Ex: Is this a desk?
Yes.
Is that a classroom?
No.

- Correcting.
4. Homework:
- Do C2 (p.15) in the exercise book
- Prepare C2 page 28.
19
UNIT 2: AT SCHOOL
SECTIONS C: My school
PERIOD 5 (C2)
I. OBJECTIVES:
- Identifying objects in school.
- Developing speaking & writing skill.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Grammar: - This/That is a / an … (review)
- Vocabulary: words relating to school things.
III. TECHNIQUES:
- Brainstorming.
- Work argument.
IV. TEACHING AIDS:
- Real objects, flash cards, picture, cassette + tape
V. PROCEDURES:
1/ The previous lesson:
Answer the questions: What’s this/that?
Is this/that a/ an …?
2/ The new lesson:
SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
C2
Warm up T says: This is a desk; that’s a class.
 What did I say? (Vietnamese)
 introduce things.

Presentation
Practice
(Books close)
T introduces new words.
New words: words relating to school things.
a m
T shows a sere of pictures or real objects
and introduces new words for students try to
remember.
Ss arrange pictures to the right flash card.
(Book opened)
This is a door.
That’s an eraser
Ss check the list of new words & then listen
and repeat after the tape.
*Controlled practice:
Ss take turn to repeat the words relating to
school things.
Reminding of indefinite article.
Ss brainstorming & withdraw the rule for
themselves.
- a: before a consonant.
20
- an : before a vowel (u,e,o,e,i)
Reading the letter and students say the word
& converse.
Ex: T(a)  Ss: a door
T (j)  Ss : an eraser
Further practice:
2 students: one takes a certain object

picture, other says it in English (pair work).
3. Consolidation: Ss group work
- a group shows a real object/picture and asks:
Is this/ that a/ an ………?
 Yes.
No This/That is a / an……
4. Homework:
- Do C1 (P.14)  What is this in English?
- Prepare C3/P.29
21
UNIT 2: AT SCHOOL
SECTIONS C: My school
PERIOD 6 (C3)
I. OBJECTIVES:
- Asking and answering about school things.
- Developing speaking & writing skills.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Grammar: - What is this/that?
It’s a / an…
- Vocabulary: words relating to school things (review)
III. TECHNIQUES:
- Role play.
- Questions & Answers.
IV. TEACHING AIDS:
- Real objects, picture.
V. PROCEDURES:
1/ The previous lesson:
Showing some pictures/ objects  Ss write on the board.
Asking one student to say some words and the other to write.
2/ The new lesson:

SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING
EXPERIENCE
C3
Warm up * Question & Answers:
T ask students to answer the question:
“Is this a pencil?” (open)
Ss: No
T: What’s this?
Ss: this is a pen
* Brainstorming:
T: what’s the usage of “what…?”
(in Vietnamese)
Presentation
Practice
- What: Wh-question word
* There is a question mark at the end of the
sentence.
* Being used to ask the things in English.
 1 thing: What is this / that?
It is a window (thing not a person)
* Controlled practice:
Working in pairs: (Question & Answers)
- Reminding of things around the classroom.
(desk, classroom, board…)
* Further practice: (review)
This/That is a / an thing.
Is this a pen? – No
22
What’s this? – It’s a pencil.
Remember T gives an exercise to review structures:

- What is this/that?
It is a / an thing.
This is / That is a / an…
This is/ That is my …
3/ Consolidation:
- Ss arrange these words into the right sentences:
1. What/this/is/?
2. my /is/that/deck
3. is/ an/ it/ eraser.
4. Homework:
- Do C3 (P.15, 16)
- Prepare Unit 3 – Section A.
23
UNIT 3: AT HOME
SECTIONS: A + B + C
PERIODS OBJECTIVES LANGUAGE CONTENTS TECHNIQUES.
1
A1, A2
Students can identify
objects in the house & ask
and answer things around
the house.
- Developing listening
presentation & speaking,
writing skills
Grammar:
What is this/ that ?  It’s a / an …
(review)
What are these /those?  They’re
+ pl. noun.

- Vocabulary:
Things around the house.
- Question and
answers.
- Role play.
- Picture drill
2
A3, A4
- Students will be able ask
& answer about the person
and family.
- developing listening skill
and reading
comprehension.
- Grammar:
Possessive adj: her, his, my, your.
How many people are there in the
family?
There are + number  Who’s this/
that?
This/ That is + name
- Vocabulary:
Father, mother, sister, brother.
- Role play.
- Question &
answers
- True/false
prediction.
3
B1, B2

- Students can ask and
answer about cardinal
numbers. Know to use
countable plural nouns &
singular nouns.
- Developing listening,
speaking and writing skills.
- Grammar:
How many ………are there?
There is one.
There are two
- Vocabulary:
Bench, stool, numbers: 1 100
- Work
arrangement
- Questions &
answers.
- Game :Bingo
4
B3, B4, B5
Students can ask & answer
about the quantity.
- Developing listening,
speaking and writing skills.
- Grammar: (review)
How many ……… are there?
There is/ There are ……
- Questions &
answers.
- Work

arrangement.
- Substitution
drill.
5
C1, C2, C4
- Ss learn how to tell about
their family (members,
age, jobs)
- Developing: listening,
reading writing skills.
- Grammar:
+ How many + plural N + are
there …? (review)
+ What do/does + S + do?
S is/are + job
+ possessive adjectives.
- Vocabulary:
Words relating to jobs.
- Story telling
- Question and
answers.
- Gap-fill
6
Grammar
practice
Review: Unit 1  3 - Grammar:
+ To be (am/is/are) in three forms)
+ commands.
- Graph fill
- Role play

- Questions and
24
+ Wh-question:
What, who, how, how old, how
forms.
+ Cardinal numbers
+ singular plural nouns.
answers.
- A picture quiz.
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×