Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

De KTDK cuoi ki 2 Mon Khoa hoc lop 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 5 trang )

Phòng GD & ĐT nam sách Đề kiểm tra định kỳ cuối Kỳ iI
Trờng Tiểu học Nam Hồng Năm học 2008 - 2009
***** Môn : Khoa học - Lớp 5
Điểm
Họ và tên : .
Lớp : .
Phần I : Trắc nghiệm
Hãy đánh dấu
ì
và ô trống trớc câu trả lời đúng
Câu 1 : Đống có tính chất gì ? (1 điểm)
Cứng, có tính đàn hồi.
Trong suốt, không gỉ, cứng, dễ vỡ.
Màu trắng bạc, có ánh kim; có thể kéo thành sợi và dát mỏng ; nhẹ, dẫn
điện và dẫn nhiệt tốt ; không bị gỉ, tuy nhiên có thể bị một số a-xít ăn mòn.
Có màu đỏ nâu, có ánh kim ; dễ dát mỏng và kéo thành sợi ; dẫn điện và dẫn
nhiệt tốt.
Câu 2 : Loài động vật nào dới đây đẻ nghiều con nhất trong một lứa ? (1 điểm)
Mèo
Voi
Ngựa
Trâu
Chó
Lợn
Câu 3 : Các yếu tố nào dới đây có thể làm ô nhiễm nớc ? (1 điểm)
Không khí.
Nhiệt độ.
Chất thải.
ánh sáng mặt trời.
Phần II : Tự luận
Câu 1 : Hãy nói tên một số nguồn cung cấp năng lợng cho hoạt động của con ngời,


động vật và máy móc ? (2 điểm)
Câu 2 : Em có thể làm gì để tránh lãng phí điện ? (1 điểm)
Câu 3 : Em hãy kể tên 5 động vật đẻ trứng, 5 động vật đẻ con ? (1 điểm)
C©u 4 : Theo em, viÖc ph¸ rõng dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ g× ? (2 ®iÓm)
Trình bày 1 điểm
GV coi : .
.
GVchấm : .
.
Đáp án và biểu điểm kiểm tra định kỳ cuối Kỳ iI
Năm học 2008 - 2009
Môn : Khoa học - Lớp 5
Phần I : Trắc nghiệm
Câu 1 : (1 điểm)
ý 4
Câu 2 : (1 điểm)
ý 6 : Lợn
Câu 3 : (1 điểm)
ý 3
Phần II : Tự luận
Câu 1 : ( 2điểm)
- HS trình bày đợc ít nhất 3 nguồn cung cấp năng lợng cho ngời và động vật đợc 1
điểm.
- Trình bày đợc nguồn cung cấp năng lợng cho máy móc đợc 1 điểm.
Câu 2 : (1 điểm)
- HS trình bày đợc ít nhất 3 hành động đợc 1 điểm.
Câu 3 : (1 điểm)
HS kể đợc 5 động vật đẻ trứng đợc 0,5 điểm
HS kể đợc 5 động vật đẻ con đợc 0,5 điểm
Câu 4 : (2 điểm)

HS trình bày việc phá rừng sẽ gây hậu quả :
- Khí hậu thay đổi (0,75 điểm)
- Đất bị sói mòn (0,5 điểm)
- Động vật, thực vật quý hiếm giảm dần (0,75 điểm)
Trình bày sạch, dẹp, khoa học, không mất lỗi chính tả đợc 1 điểm.

×