Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUA HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG ĐOÀN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (204.82 KB, 16 trang )

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn

…  …
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
 
!"#$#%&'()!)*(+
,"-./
01-234+5678519#"-'
:1'; '<*=0!,0*(
(>2?1.@'$ '
=1A2B#$26CD#1 E
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
52F G26HIJ24B.#';K?L2- 7M8
5"%NOP#**
54#I  "#/Q%
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
5RS224B2TU'#';!!%
5V%2TU'#';!!%
5$2&$#U'EU'#';IW2T6 #/#%#XI8
YCZ#[\2&'2]?$2K^%2OP#2$2T-8 
8N
YI9[_#[2`4]abI9[_#[2cdOJB

Y CZ#[\H'e4KX2f2U'I2'e4%O]%264#
I'
Y@TKKX8#2- ';4`4]I2'e4%O]6/HOP#KCA#K$K
I2['g2]
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 55

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUA HOẠT


ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG ĐOÀN
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
d2>22B#I IT#J-'6h67`4-6#IV'Z'i@Q5"Qa-
IJ#.ITa2j[S-'X2 i@Q5"Q.A'4VOk/#8
C#4;#2l-H
"/#%`4 27aCm# IJ#2l-16CD#1 E
ICm22]'';2T/#OCZ2'EOJ6n6; IJ#2l-1IW#TKKX
`4-6#f224#2l-6CD#T[Cm2/#S47aD67
aZ ';28#2- 27aCm# IJ#o8[S#2B#I 2A&c/#
p6 #IT';2NK64# o8[S# IJ#2l-d2B#I aJ
6 #/#O';K$K';4`4].#TKKXS2';';?2f62l-d2>2
B#I 6 ##'-'I Z'pS2';2T';4`4]"#`4E(-)"q51
2l-i-7Kd#11Q';"-rstiếp tục đổi mới nội dung, phương
thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”
QZ'/#UE`4]IWIICm26 #/#%`4 2#B'[
'EIr'&$#U'ENâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua
hoạt động của Tổ công đoàn. t22tIr'&u2h'r4'E4&T.2#B'
 #4V'#&uN[Cm2'r4bU'EIT##TKo8[S#Ie2Te
 ';A.#TKKXo8[S#1#2#'EOJ IJ#2T';4
`4]A
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
B#I ad2>22f6oWJ'6J#aZ2l-#'-'27K2B#8
#CD'a- IJ#Q';"-F#'24#a#CD'a- IJ#L.S#4;aNK6-[CZ'&S
aWI 2l-1]#2J#&]Q';"-pa'6 #;V#2f65oW
J'Q';"-pa6CD#2oWJ'2l#R-2l-#CD'a- IJ#
"#<()<)!<.i-7Kd#11Q';"-IWO-"#
`4E(-r'EK?2Id'Z'J'[4#.KCA#>28#2- 27aCm# 
IJ#2l-2B#I 2A&cPS2';V2>2%#2l-d2>22B#I .
8#2- 6f.-'6h2l-1.4IB#I] "1#'-NKd2>2

2B#I .o8[S#1/#p#'//#&SdI.V#7rd
2>2I UE6 #;V#.I]O] &SaWI 2l-1]#"#`4EIW
Ir6-?2'46 #/#%Z'a'EK?2Id'Z'J'[4#.KCA#>2
 IJ#2l-2B#I 2$227K.CZ#r2A&c.a72A&caI-O 
IJ#2lE4pNKmKIB#I] "1#'-NKd2>22B#I -#'-
 IJ#2B#I .8#2- 27aCm# IJ#IJ'#v2$OJ2B#
I 2$227K
w47K$xf27.6f.-'6h.2>2%#2l-d2>2B#I po47
K$x6fr]#2l-B#I 2A&c.A'6S2'EKNKmK.#'$ [?22B#
8a- IJ#F2$OJ#'$ '2B#8'Lr'G.I9#D'O] ;am'
f22fI$#2 py IT.';2o8[S#B#I 2A&c/#&ua
2 2$2B#I 2A&cS2l IJ#.PNKmKIB#I] 2$OJ#'$ 
'2B#8'  IJ#B#I .#TKKX V';?
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5!5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
2f62l-B#I .2l-#d2>22B#I 2T/#-UB#
KXaZK?4J267'r4  IJ#2l-d2B#I QHd2B#I a
A'6S2'EKNKmK#'$ [?2I 'a- IJ#.A'6za4;I '
a- IJ#r'G.A'6S2'EK-#'-`4]af24B.`4]afIA
S2';2T';4`4]7r#R-?`4ram'2l-Hd2B#I 2T
H2B#I 2A&cZ'/#ICm2
Ir'.7IrIG6-  UB#2T#HZ'.C#6 #S2
E IJ#B#I 2A&c67I-[#.'r47Ir]&'6 #`4$6H
S2';';?2l-B#I c6CD#2d2B#I a'2T';?
24B67G#QHEI8a'I-#a7Ir2XO.2X2T#']'K$K2?
e.2#B' #4V&u#TKJKX ';2#TKJKXkO{ ';2
8#2- ';4`4] IJ#2l-1.Id'Z' IJ#B#I .I9#D'
6- Id'2_#I9##';KrJKCA#K$K`4|4J2C#2TeH/#
af[ U$2-46 #`4-6Hd2>2 IJ#.IB'U'2#-2C-`4-8

I#>2
6 #U4BUd2l-JO'#'2>4k.#CD''ENK64# 2$2
>2d2>22$2 IJ#'ES2.2?e2l-2$2d2B#I 2l-1
6CD#1 E6 #/#%`4-
2. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ
TÀI
2.1 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
2.1.1 Thực trạng đội ngũ CĐCS trường THPT Đoàn Kết năm học 2014-
2015
6CD#1 E5#B'6CD#2TOr[a2&MU'V:%
C#2T64rV#syV52V}2l-319#"-'paA'#TKKX`4-
6#6 #';2I  8aS2.O9'[C~#8'2 3"/#%
#XI86CD#a'?2IICm2UE`4]I$#S x27aCm##'$ [?2
 [';IE#'$ [?2v'6 #&S6Cc#I'a72l-6CD#.
d2>2B#I 6CD#S2&SaaS2aCm#`4-6#2_#24B#TK
KX /#f2o47&t2
B#I 6CD#1 E#9*d2B#I #tZ'2$2d24
B2l-6CD#Z'd#&V*0I '2B#I F6 #IT2T0:/5
2'E#X0+•L1J'#vi.@Q."12T6HIJ24B#9<<•#'$
'I24^F6 #IT2T,2&R.I9#2fI-#| 2&-4I'2Ld
2>22A&c1]#1]#OJ6CD#2T<,2'OJZ'd#&V,,1]#'F6 #IT
I]#'/a<Li1#9:I9#2fF6 #IT2T,/L
2.1.2 Thuận lợi
1Cm2&S`4-8#'KI~CZ#[\';H2l-2B#I #
2B#I 27K6
1Cm2&S#'KI~.KV'mK2l-i@6CD#&S23I 2l-1]#OJ
 I'r4U';2 2B#I  IJ#';4`4]
i16 #';U€Z'';H.%#IJ#p$2d6Cc#d2B#
I Ir4a/#2B#I 'h#2V.2T84EZ' IJ#2l-2B#
I 

2.1.3 Khó khăn
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5,5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
$2d2B#I x-I]O] 24Bx-2%a #'-IHf2T
D'#'--#'-2$2 IJ#2B#I X4E2B#I '6 #2$2d
2B#I Ir426#2$2 IJ#24B2$2 IJ#24B
2v#IW2'EKXaZD'#'-1Ta6c#'aZ6 #';2d2>2 IJ#
2$2d2B#I ' #$#2l-2$2d2B#I X4EICm2a9#
#{K6 #2$2O4d'&' 24BZ'D'aCm#67U'V
'Kf2B#I •Kj6m2 d6Cc#2B#I 23-#f
IJ#'.2C-CA#o>#Z'/#IT##TK2l-2$OJ2B#I cdT'
6'#2$OJ2B#I c6CD#T'24#
2.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
"CIW6HOc6.-'6h2l-d2B#I IV'Z'd2>21aB
2_#`4-6#.Oc'HITaA'6S2'EKNKmK#'$ [?2I 'a- IJ#.
A'6za4;I 'a- IJ#r'G.A'6S2'EK-#'-`4]af
24B.`4]afIAS2';2T';4`4]7r#R-?`4ram'
2l-Hd2B#I 2TH2B#I 2A&cZ'/#ICm2
l211 E.%2!<05!<:B'IWIC-6-J&V#']'
K$K'ES2P &S';4`4]6 # IJ#2l-d2B#I ?eC
&-4
2.2.1 Công tác tổ chức cán bộ: '; ;V# td6Cc#2B#I 18
a2B#';267`4-6#.Hd6Cc#2B#I #'/J-'6h|2V6 #
';26'eU-'S2';2CA#6H IJ#2l-1#%.2B#
$2[Cm2i1d2>224I$ .#'2
5w8[S#IJ'#vd6Cc#2B#I 1Cm2d2B#I Ir2Ma7
K'E4f'; 24V'%26CZ2Q K'KIX4%24^O2 J'
#2B#I j'%2.[-&$22$2d6Cc#2B#I ICm2B#`4-
a7bU'E2$2'i16-`4EIq4EIICm2B#`4-

6 #J'#2B#I 
5q4r6$2';2l-d6Cc#2B#I 
Y3I 6S2'EK IJ#2B#I cd2B#I 
Yw8[S#UE 2 IJ#2l-d2B#I [S- CA#6H 
IJ#2l-B#I 6CD#E 2 IJ#2l-d24BpB#`4-
d2B#I Iea7bU'EIT##TK2l-2B#I 'cd2B#I 
Y-#'-24J2Ki1c6J##$# 4X>0j'$#
i$ 2$ HH IJ#2B#I 2l-d2B#I .Iro47U'E#2l-
2B#I 'rID'&V#.8C.#4;#'EK42CA#6H 
IJ#$#Z'2l-16CD#Ie6'eU-'cd2B#I d2>2Kd
2B#I #$#FCD#UEmKZ'Kd24BE4UB#2T
/#2CA#6HZ'L1d'Z'H>2J'[4#&' Ie42B#
I 'f22S2-#' 8#2- ';4`4]2l- IJ#2B#I 
Y_#i1%k'.IJ#'2B#I 'U'/4&SFVI-4.
'E4.3.-'L
Y‚j'$#.d6Cc#2B#I ICm2j6m(<<<<I
2.2.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ công đoàn
5$2d6Cc#2B#I [S- CA#6H IJ#2l-16CD#.
E 22l-d24BIeo8[S#UE 2 IJ#2l-d2B#I 
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 505

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
6 #UE 2 IJ#2l-d2B#I .E4V2?e.'ES2Id'Z'
&$# ICm2IC-a#IX4
5E 22l-d2B#I ICm2i1[4;IX4%2.UE 24X
$#ICm2[4;| $#.ICm2i1#'$&$I$#'$6 #24J2
Ki1c6J##$#
5‚j'd2B#I I%#Uf2$224Ir&' d2B#I | CZ#
Id'Z'H>2J'[4#Iei12$2d6Cc#2B#I -[S.
2k'6U'#';

2.2.3 Nội dung sinh hoạt tổ công đoàn
5B#$2464r464r.KdO'EICD#aV'.2l6CA#2l-
1]#.2f&$2.K$Ka4N2l-"CZ2.NIJ#i@Q5"Qa- IJ#27K
2f&$2.K$Ka4N2l-"CZ2.S2';VJ'`4'.`4'2EIA.
S2';V2$22B#$22l-2B#I /#2B#';2[ 6CD#K8
2B#
B#$2ICm22$2d2B#I d2>2&$# .a' Ie2T';4`4]
'ES2.6$H6#6'eU-'`4-a H>2
51d'Z'H>2J'[4#&' d2B#I j'2UHj'd
2B#I f7!24Ir&' | 2CA#6H IJ#2l-1
C6'eU-'K #6 'I4-ƒ@'k'';2CZ2.I]';2ƒ.ƒ?/f2
2S22NK.a- IJ#&$# .o8[S##'-IHK2ƒp464r.#'$ 
[?2K^27I I>2K?/Q';"-D'U€I^".1I7CZ2
ƒS'5S6#564#N45I]I]#ƒ.ƒ@'$ [?2:6';4O•4B'[2 
Vƒpƒ:UB#.,&2ƒp2$2K #6 'I4 2$224J2NIJ##tZ'I^
ƒ2NKa| 7#CA#I I>29f‚'ƒ2lIr%!<:
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách
nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
K #6 'I4-ƒ- IJ##'k'.a- IJ#&$# ƒ.ƒw8[S#2A`4-%
T [ -#';K#'k'ƒ.ƒw8[S#oWJ'2NKƒpo8[S#ƒ@'-IH%T 
#'-IH'E42ƒ$224IrICm2S2';`4-2$2H>2-I.
&8U74T 'IV4'.[W# '
5V'mK2G2uZ'd24BIeJ'[4#&' ';4`4].
6$&S29#2{ .6_#aGK. &Sj6mmKaf6 #IAd
yS- 23'42l-6CD#IC-6-&-4"i.2$2d2B#I N
IJ#.#'KI~.IJ#'i@Q5"Q%#$''I4-[V.2B#$2V.Id'
Z'KCA#K$K[2.>#[?#2B##;B#' [22B#$2
Ir8#2- ';4&47#'DaaZK.PS2';2T';4`4]';?ICm2#'-
YQNIJ#i@Q5"Qa- IJ##'K-46 #2NK.8#2- K^27
I I>2#r#';K.6HIJ24B.#';K?PS2';V';?

s1d'Z'.K$6'e.8#2- 27aCm##'$ [?25I  }2l-#
Y'2T2B#I '6 #d#GKUTU%-#3[ 2 V.d6Cc#
2B#I NIJ#2$22B#I '6 #d#'KI~-K82B#@Q[
-
2.2.4 Nắm vững tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viênIeIJ#'
#'KI~ V';?ICm2K82B#
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5:5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
lIJ#tOtHHCCc#2l-iQ516 #d.UKD'#']'
`4E G2-#'-#']'`4E/#7Ira'`4-IE`4ram'f2mKK$K.
2fI$#2l-#CD'a- IJ#6 #d
d6Cc#2B#I 2lIJ#U'e6 #'$&$';2S2';2f&$2.
K$Ka4Na'`4-IE#CD'a- IJ#p26#';2U'e6-S2';/#`4
I6'#IV'Z'a- IJ#ICm2`4I6 #iJa4N- IJ#2$2`4I
2l-K$Ka4N.y8&V5E 2T-#'-IHp-#'-#']'`4E.Iro47U'E#
Ie#']'`4EUKD'/#bU'E.U'E#2l-2$22B#I '6 #d
2.2.5 Hoạt động theo dõi, đánh giá, xếp loại thi đua đoàn viên công đoàn
của các tổ công đoàn
‚' IJ#Ir4232T';4`4]UB#23[x#a'c';26'eU-'UE
 2.IJ#'U4EUf22 JKX67aZc2B#$2| [n'.U'e
6 I$#'$oEKa 'x#I '2B#I  IJ#ICm2'Ec
'r4OJKN.I e.C#'ES2.&$&- 7\acd2B#I |
[n'.IBIV2.t2cI$#'$.oEKa '2l-d2B#I 2fa2A&c2l-
';2I$#'$oEKa ''I4-'2>22l-"6CD#.HE.I8a2B#$2
ICm2i126#
Một số biện pháp hữu hiệu để tổ công đoàn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ
này mà những năm qua, CĐCS trường đã áp dụng.
6CZ2E.i1o8[S#ICm2JO'e4I'e'I4-Z'2$2J'[4#&$
mKZ' IJ#2l-2B#I O'e4I'e'I4-'2>22l-6CD#i'e4

I'eICm2B#`4-2$2d2B#I .a7bU'EIT##TKIC- #
`4E6 #J'#2B#I 2A&cIX4j'%2
d6Cc#2B#I &u| [n'I '2B#I 2l-H| 2$2?2
 IJ#i$ 2$ OP#%O]„'a|2 i124V'j'$#.iy
d#mK2B#U-'oEKa 'I '2B#I 6O]''I4-2l-2B#
I 72]/#t2t22l-2$2I '2B#I &uICm2#']'6H G2
I'r4236 #D'#'-4XF4XIX4'2l-$#L.&-4IT&uUB##']'
`4E/-1'r4&u#'K2 ';2oEKa ''I4-24V'UH.24V'%6$ICm2
/#&-'&T.Xa\ G2t2t2CD#t2K]'6 #';2| [n'.I$
#'$
18aO'e4I'e'I4-'2>2%2!<05!<:2l-6CD#
1 E
NỘI DUNG BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC
VÀ THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015
Mục
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Điểm
I THỰC HIỆN QUI ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO 26
1. Nhận thức tư tưởng, chính trịNK6CD#.`4-I'e/##.'Cc# &S
aWI 2l-1]#
,
2. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nướcFi]8.#'-IH27KI]
O] VL
0
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5(5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
CZ#[\I'e6x‚j'aX'Ka5I)[
-L‚f[I -.I$O'.I$O2
OLy&-'`4I

2) Q'K';2U'e6-caZK.UB# 2B#$22 ''c6CD#.c.
[L'2 >,6ca
|LQ'K- #'- B#
3. Chấp hành Quy chế của ngành, Quy chế làm việc;Quy định của cơ quan:
B#&M[?#I'; '6 ##'D[pUB#4V26 #2A`4-pUB#4V#
6Cm4O'-6 ##'D.#a';2
(Mỗi nội dung vi phạm trừ 1 điểm)
0
4. Kỷ luật lao động :
Giảng dạy, chào cờ; hội họp và sinh hoạt phong trào của nhà trường, Công đoàn,
Đoàn thanh niên, tổ CM :
5 "#32TK{K5<.:I'e)aXF&VaXICm2f
 G2'r4'E[6 #O4d'.Ue2]'E2 2DFE42TL6 #O4d'IT
O4d'J'K.&' .2 2DL
5 "#3UB#K{K5!I'e)'E[F G2aXt#K.&' .2 2DL
5 Sb-Id'#'D2 'Ct#UB#K{K
5 Q aZK#']#[.J'K.E46g G2a';26'#5<.:I)aX)[
* Chú ý: 5B#6xI'e2$26CD#mKQ'2>2VG#.2CZ'F,#Lp#'-IH
2T-#F,5:#Lp6CD#mK#'-IHco # '/##';46Cc##']'`4E
| #'7K{K2>6gJ#6x<.:I'e
56 #2U€&V#'D#3[`4$M-&V'E6 #$#FUe2]2TK{K
UB#K{KLUB#fK{KI'2B#$26CD#HUB#o{w.1
5. Các loại hồ sơ
YB# )?K&dIX4O'.Tùy vào mức độ thiếu sót, trừ từ 0,5đ đến
3đ /1 lần kiểm tra.
YB# I'e&Vc1| IU€
 )!&VaZK[5<:I)aX
 …)!&VaZK[5I)aX
 †)!&VaZK[t2c"E4!aXt2c5<:I
Y"JK9&AIeU'e6-6g5I'e)aX

+ Báo giảng trễ: -1đ/ 1 tuần trễ
Y@Q"UB# 2$2J'[4#6 #&dI'eaZKTùy theo mức độ các
mục chưa hoàn thành, trừ từ 0,5đ đến 1đ /1 lần
0
6. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên
Yêu cầu: 1 I>2.$2K #\4S2.oM&S2T% $.%'a2&SZ'I9#
#';K.Z'2&'K?4.8[8
0
Hướng dẫn: -I)"y)aX'K.6'#?226x<.:I)aX'K
-LT'.$'IJUB#I#]Cc#IE#'$ .6CD#
OLTO'e4';'E4B6#IV'Z'I9##';K.K?4.2&'
2L6-#K?2UB#I#`4IU'aaZK.J'Kp'E4‡U'I'[
[Lq4-;6 ##'-IH.`4-;Z'#oTUB#V
7. Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, trong xã hội . Sự
tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. F‚j'"y'K6xIL
!
II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 33
1. Thực hiện chương trình !
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5=5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
S2';I#.Il'EIJ2CA#6H#']#[| $#
Hướng dẫn: ‚j'$#2N!'E5I'e)U6-p,'E6x.:I'e
2.S2';I'e&VIXIl.UKD'76]O'I#`46H.NKI'e $
f. 1I#D'#'-`4I
Hướng dẫnQ I'e6g.27O'&-'. I'e&-'.6-Ir&-'6xj'[4#I)aX
U
,
3. Hồ sơ chuyên môn: FV0.U$,.i!.E4L 0
4. Trình độ chuyên mônFI$#'$`4-#'D[- #']#.d6Cc#[S#'D.WI 

c.6CD#.-6-[SL
@'k'F*5!<I'eLI=Ip@'k'F+5+*ILI(Ip
@'k'F=5=*ILI:Ip$F:5(*ILI0Ip
iF,50*ILI,IpiF<5!*ILI!IpE4I
=
5. Kết quả giảng dạy bộ môn Ff| UE`4]I'eO''24V'U€.24V'%
f| ˆa;Ii6caL
=<•56ca=I'ep::•5[CZ'(<•0I'e
(:•5[CZ'=<•(I'ep:<•5[CZ'::•,I'e
(<•5[CZ'(:•:I'epyCZ':<•!I'e
=
• Chú ý: 5yaZK.!V2&'xi6caICm2f`4Id'| ;&V
<.*<.-4IT2J#72]&V&Ii6caIef•q'Ii6ca
5@'$ '2T2&'#'k'27K3ICm22J# UE`4]#']#[I'eFd#
I'eUB#`4$=5U'o{'I4-24V'%2L
56 #%2"E427aCm#O''U€‰‰2- A2U€‰:•ICm22J#
I'e
6. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 10
a) Tinh thần phấn đấu học tập nâng cao trình độ 6
- Tham gia trao đổi chuyên môn ( trong sinh hoạt của tổ, trên website của trường)
5-#'-#492a';4cIXIl
!

5-#'-2B#$2O9'[C~#- #']#.[S#'DCD#o4.2O9'[C~#.2T
@'$ $I';MIe#']#[| `4I, sử dụng các phương tiện dạy học phù
hợp, hiệu quả
Hướng dẫn: "E4'E42i9'[C~#6xI)Imp'E4[S#'D5<.:I)'E.UB#
-#'-6- Id'2)B5I
!
5Q'E&$#U'EU'#';.Ir'.aI9[_#[2

Hướng dẫn: 3fJ6 #2$2J'[4#S2';o{aXc124V'%
"E4#'- ';?UB#S2';6x<:I)aX
II
b) Tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy 4
5S2';#'$ [?2KCA#K$K2NKb>22NK2 I$#'$2
NK2l-2&'2fo$2.N?Z'
!
5S2';2B#$2iy@.K?I E4.#']#[S2.1"@#'
2
F3f2 J6 #2$2J'[4#S2';L
Hướng dẫn: 'E4'X6$2';6 #2$2"yc?2O6x<.:I)"y
!
III
TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, QUI TẮC ỨNG XỬ 9
1. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân
T'X6$2';.N?Z'2B#';2.2T$'IJI#S26 #2B#$2
T$'IJ4'‡.h-W.82X6 ##']'`4E2B#';2Z'I9##';K.Z'.
!
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5+5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn

2. Tinh thần phối hợp:T&SKV'mK2G2uZ'@Q".@Qi‚.@'$.1 
"U'S2';2$2';?q@y2&'F'E4J'[4#5IL
,
3.Tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể tổ, trường là khối đoàn kết
Hướng dẫn:"E42TO'e4';#87I UE.'E4'XCA#6m#'KI~I9#
#';K.'E4'XCA#8CA#$'6 #2J#I9#
F‚j'J'[4#'K6xI'e)aXL
!

4. Trung thực trong công tác
Yêu cầu:S2';2EIJO$ 2$ IXIl.UKD'.K]$64#S2.2fo$2
2$27Ir6 #2B#$2
!
Hướng dẫn: 1'e6xx#'K
-Li$ 2$ 6g G2UB#64#S25<.:)aX
OL'E4O$ 2$ 5I)aX
6 #IT56gICm2faO$ 2$ 2NA& Z'a2O4d'
5'E4ICm2faO$ 2$ 2NA& Z'a2†O4d'
IV
THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ KHÁC 12
1. Hiệu quả công tác khác ( chủ nhiệm lớp, thư kí,CĐ, ĐTN, NGLL, VN ) 5
$2';?ICm2#'- Cl';aZK.2B#$2I ".2B#I .
1@y"@.1K #6 .@Qy@27K3.d6Cc#.6Cc#OJKN
';4`4]2B#$2ICm2f| ';4`4]2l-J6 #2$22B#$2-#'-I
UE`4]2- 7.ICm2fC&-4
5T IJ#.d2>2S2';I';4`4].- $O$ 2$ UKD'
Hướng dẫn:
5E 2 IJ#2C-UKD'.';2d2>2S2';2C-VŠ<.:I)aX
5';4`4]2B#$2
* Nếu là GVCN:
YZK"ICm2w124V'UHV.d2>2ICm22$2 IJ##'$ [?2C
@y.@yU‹%#.NKeI';4`4]V
YZK"ICm2w124V'UHKhá.2Td2>2ICm22$2 IJ##'$ [?2C
@y.@yU‹%#.NKe
YZK"ICm2w124V'UHTB.2Td2>22$2 IJ##'$ [?2C@y.
@yU‹%#.NKe2C-CD#o4
FC-I]O] 2$242X46UB#2TI'eL
Œ"E4UB#a@Q"a2B#$2U$2';4`4]2B#$2ICm2fI'e| 
2$2>2IJ';4`4]aFV,p$!p1I'eL


!

,

!

2. Tinh thần trách nhiệm trong công tác khác 4
a/ Công tác Chủ nhiệm lớp
5TUE 2d2>2aZKS2';K #6 2l-1 "IXIlFUB#-#'-
J IJ#5<:IL
!
5'X6$2';6 ##'$ [?2.d2>2aZK&' :•IX4#'DFít nhất 2
lần/tuần)#'D&' aZK24V'4X2T';4`4]
!
G.viên không làm công tác CN, tinh thần trách nhiệm được tính theo các công tác
khác được giao
Y-#'-Il!I'e
Y'X6$2';.';H!I'e
3. Tinh thần xây dựng tập thể 3
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5*5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
'Xo8[S#S2';UE 2Fd.6CD#.2$2OJKNL.'XSK
OHKOHpS2';2$2U ]IT##TK| UE 2ICm2B#O$ 2l-1
6CD#.&Ž&#N';?U'ICm2#'- 
Hướng dẫn ‚j'J'[4#'K6xI'e
HƯỚNG DẪN CÁCH CHO ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
1.i'e4I'eI$#'$oEKa ''I4-#'$ '#90KX2fTổng 80
điểm

Œ"J'[4#‰S2';`4'IrI I>2#'$ 26 điểm
Œ"J'[4#‰‰E`4]S2';';?33 điểm
Œ"J'[4#‰‰‰'X6$2';.$'IJK?2?.`4't2>#oM9
điểm
Œ"J'[4#‰QS2';/#';?U$217 điểm
2. 1'e2J#ICm2f| x#?22l-2$2J'[4#S2';.
1'e6xICm2f| x#?22$2J'[4#'K
3. i]#I$#'$oEKa ''I4-'2>2ICm2S2';6 #J%
2.6 #IT
Y1V'Z'2U€y_#a2A&cIeoEKa '';4`4]2B#$2($#
24V'%
Y1V'Z'24V'%2y_#IeI$#'$oEKa '#'$ '6 #%2
4. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua viên chức:F2U€2]%L
Loại
Tổng
điểm đạt
Các nội dung cần đạt
Điều kiện khác
‚?2
II.3
‚?2
II.4
‚?2
II.5
‚?2
IV.1
Hoànthành
X.sắc
=:Iä ,ä 5ä 5ä 5
B#'K"y


.2
Nếu VC là đoàn viên
thì phải đạt ĐVXS
HT Tốt (:Iä ,ä 0ä 0ä 4 ä
B#'K"y

.!
Hoàn
thành
0:Iä !ä ,ä ,ä 3 ä
Không HT yCZ'0:I
F"E42TJJ'[4#'I4-II'e<HON2oEKa '.E4oEKa ''
I4-'2>2a 'E4HI$#'$@QUB# ';?L
5. Xếp loại danh hiệu thi đua cuối năm
Danh hiệu
Xếp loại
TĐ V.chức
Các nội dung cần đạt
Điều kiện khác
‚?2II.3‚?2II.4‚?2II.5‚?2IV.1
- IJ#
''E
V 4 :ä 5ä 4 ä
Nếu VC là đoàn viên thì phải
đạt ĐVXS
'E&R'I4- 1 0ä (ä 6ä 0ä T"oEKa 'xi•
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5<5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn


27K2- 1 0ä 6ä 7ä :ä

Tân Phú, ngày 20 tháng 9 năm 2014
TM/ BCH Công đoàn Hiệu trưởng
62A&cO'e4I'e'I4-.d6Cc#2B#I | [n'.No{
I$#'$.6xI'e| -#I'e6O$ 2$ ri1d#mK"/#
J'[4#d2B#I | [n'#9
‚?2‰S2';`4'IrI I>2#'$
1. "N>2CCc#.2f6
2. 7K2f&$2.K$Ka4N2l-CZ2
3. 7Kq42E2l-#.q42Ea';2pq4I2l-2A`4-
4. ˆa4Na- IJ#
‚?2‰‰('X2NK8#2- 6HIJ24B.#';K?
‚?2‰‰‰'X$'IJK?2?.`4't2>#oM
,'XI UEIeo8[S#NKed.6CD#aUV'I UE
064#S26 #2B#$2
‚?2‰Q!'X6$2';6 #2B#$2U$2
,'Xo8[S#NKe
$2J'[4#4J22CA#6H IJ#2l-2B#I 6 #%2
Chương trình 1: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của cán bộ, giáo viên tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo
dục và đào tạo.
V'mKZ'"6CD##'$&$';2S2';2$22EIJ.2f&$22
#CD'a- IJ#.UKD'#']'`4E/#O72NK2h9'.f22S22lIJ#
-#'- ';`4'2E2''4J'OJ.8#2- ID'&V#2 I 'd
2>2%k'UKD'U'I '/4&S
Chương trình2: Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ của công đoàn viên để đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục- đào tạo"

w8[S#.8#2- K^27.I I>2#r#';K.6HIJ24B
#';K?2l-IJ'#v#'$ 8'PS2';';?s1d'Z'.
K$6'e.8#2- 27aCm##'$ [?2I  }2l-6CD#
Chương trình 3: Tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động nhân
đạo từ thiện nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
'EK?2d2>2S2';V2$2K #6 'I4-syV52V}.s@'k'
';26CD#.I]';2}.sy82l5ˆ2CA#5HCA#56$2';}.
sw8[S#6CD#28';.2&'f22S2}.s2NKa| 7
#CA#I I>29f‚'}Z'2lIrj'X.2B#'$ Eah#E&>2N
?H6CD#2&'
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 55

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
Chương trình 4: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham
gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.
'EK?2 ';d2>2rEK&' 2B#I .a2 d2>2
2B#I a2j[S-/#2t22 #CD'a- IJ#lIJ#-#'-VJ'
[4##TKbo8[S#1]#.o8[S#2f`4r/#| 'X"q
J'#aX>02l-i•1]#UE 22l-'OJ1]#c6CD#
2.2.6 Đánh giá, xếp loại hoạt động của các tổ công đoàn theo từng học kỳ
và năm học
1eI$#'$ IJ#2l-2$2d2B#I .i16CD#[S- 
2$2'424^C&-4
ŒTUE 2 IJ#%.$#IXIl.UKD'.&$mKF<I'eL
Œ6'eU-'IXIl.UKD'2$2UE 2 IJ#2l-2B#I IEI 
'2B#I F<I'eL
Œd2>2S2';V2$2';?6 #2CA#6H IJ#2l-2B#
I 6 #d2B#I F=<I'eL6 #IT
5"tOtK]$UKD'8C.#4;#2l-I 'Z'i
1#CD'2T6$2';#']'`4EF<I'eL

5S2';V2>2%#O] ;`4r.am'f2mKK$K2fI$#2l-
I '."Q51mKabF<I'eL
5B#2TI ''KK$Ka4N.2EIJ2f&$22l-CZ2.
`42E2l-2A`4-F<I'eL
5S2';VEK&V#%'.#'-IH% $.S2'EU';.
2V#aW#Kf.;&'2A`4-IAF<I'eL
5QNIJ#I '6 #d#'K-42NK.f22S2-#'-2$2
K #6 %#;.e- [ 2B#I d2>2F<I'eL
5d2>2%k'I '882l-I 'a2UTU%. 
.I-4V6m#'K-4UKD'F<I'eL
5y46H&' dIr4IG.2TJ'[4#2?e.2T&d| [n'#'2{K6n
6#F<I'eL
51 '6 #d2T&$#U'EU'#';F<I'eL
ŒB#$2| [n'.U'e6 I$#f-oEKa 'I '2B#I 2l-d
2fo$2.64#S2F<I'eL
* Xếp loại:
5d2B#I /#o47&t21x*:I'e6ca
5d2B#I /#1x*<I'eIE[CZ'*:I'e
5d2B#I oEKa 'U$1x+:I'eIE[CZ'*<I'e
5d2B#I oEKa '64#OH1x:<I'eIE[CZ'+<I'e
5d2B#I E4U{yCZ':<I'e
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
x';226#K$4-'6h2l-d2B#I 6 #';28#2- ';4
`4]2l- IJ#2B#I 2A&c'IA.2#B'N7';2Id'Z'
KCA#K$K2$2>2 IJ#2B#I IW-#a'/#';4`4]7
I?ea
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5!5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
5QZ'';2K$4-'6h2l-d2B#I .2$2 IJ#2l-16CD#

IWS2&SI' 2'r4&84.6J#UtKIEx#I '2B#I .Ut2K?2
ICm2H6#2 ' IJ#2B#I a2l-2$OJ2B#I .UB#a'`4-
6S2'EKIE';?6$2';2l-i.@Q."Q
5Q';2KdO'E2l6CA#2f&$2.K$Ka4N.464rICm26'e
U-'-2T#.';4`4]'ES2cd2B#I B#$2%a ID'&V#.
O] ;`4ram'.am'f2mKK$K.2fI$#2l-2$OJ.#'$ ' IJ#aS2
8#2- 27aCm#.';4`4]#'$ [?2I  ICm2S2';I9#OJ.a'?2
cj'd2B#I .Ut2K?2H6#'E4&T.2N6g'E4';4`4]
5'ES2Id'Z'J'[4#.2$2>2 IJ#2B#I q4-&' 
24Ircd2B#I .`4-H>2-I.[W# '.'H'e4 
IJ#2B#I IW2T&>24IB#I] I '-#' 'ES2 V'
`4-;#tUE#X#v'. UV'I UEcIAQZ'&SId'Z'.2B#
I 6CD#I-#S2&S6c$'72l-2$2I '2B#I 
5Q';2d2B#I -#'-| [n'.I$#'$'I4-2l-d2B#I j
6m67aZ2 2B#$2'I4-2l-B#I "6CD#.Ut2K?2H6#
| [n''I4-2C-&$&- .2fo$26CZ2I82l-i-'I4-[ &VaCm#
#CD'| [n'faZ.UT6$Uk''E4&TA/ | [n'cd2B#I 
CD#&$mK.UKD'.U'2B#U-'O]#I'e'I4-24V'$#.j'I 
'&uUKD'K$';/#&-'&TIeI'r423.UB#o]6-/#>2
t2U'E4'c24V'UHU'I$#'$oEKa ''2>2
6 #/#%#XI8.U'-'6h2l-d2B#I ICm2K$4f2
2S2H2B#$2'I4-2l-2B#I 6CD#'EE&>24Nam'.
NICm2&SI9#4N67aZx2B#I '.UB#2T6CD#mKt2t2.
U'E4'1'r4IT 8E ]'$'.K7Uc'2 I '2B#I .
#'K8';HZ'2B#';2ICm2K82B#2l-H
5t2K?2H6#29#2{ 2B#';26 #2$2';?.2$2 
IJ#2l-2$2d2>2I e6 #6CD#H2$2UE 2 IJ#2l-d
2B#I Ir4KV'mKZ'2$2UE 22l-24B.I -'.J'
2-•2&'
IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

1. Đề xuất
Te[U‘#I6P#. IJ#2l-d2B#I 2TJ-'6h
67`4-6#6 # IJ#2l-1Q';28#2- 27aCm#.';4`4]2l-
 IJ#2B#I K?4J2UB#k ';2K-4-'6h2l-d2B#
I QHE.B#`4-';4`4]2l- IJ#2B#I '16CD#
1 E.2#B' #4V`4-Ir'k.B#I #&u#'
2>4IeIC-J&VO';K$K6I8 2CA#6H IJ#2l-2B#I 
%Z'#B''6P#.2T'r41U$22v#IW$K[?#2B#
6 # IJ#2B#I 'IAHQZ'Ir'.2#B'o'# K-J
&V2$2>2.O';K$KS2'g16CD#IWN[?#';4`4]
2. Khuyến nghị
1e2TeK$4ICm2-'6h2l-d2B#I 6 # IJ#2B#I 
T'24#.i1K]'o8[S#ICm2UE 22?e.&$mKpK]'KV'mK
2G2uZ'"6CD#.2$2OJKN.d2>2I eU$2pK]'aS-2ICm2
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5,5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
IJ'#v2$OJ2B#I .IG2O';ad6Cc#2B#I S2&S84E‚J
E4V`4-6#/-aK]'2T&SIJ#'.Uf2a;UKD'IV'Z'2$OJ
2B#I 
‚JS26#I$#T'';-a2$OJ2B#I c6CD#2aU'
';.2C-ICm2I  .NK472B#$22B#I p2f&$2IW'#J2C-
k-I$#18a7IrIWIr2NK'r4C#2C-2T&S-Id' C#
2t22taJ6 #/#E4V]Cc#IE';4`4]2l-2B#$22B#
I 
1V'Z'd6Cc#2B#I H7Ira'2#aJ6c#'aZ
B#ICm2NK47.IW'#J23-#fCm#6C#.C#IeS2&SK$
4-'6h IJ#d2B#I H';?2l-#CD'd6Cc#2B#I 
G#r.2'E'r4D'#'-.2B#&>22t22tIh'k'&S84E2- 
 IJ#2B#I T'24#d2B#I T'6'#Ih'k'#CD'a

2B#$2K]'2T84E.K]'2T&S'&'IeCm`4-/#6c#'UT
U%UB#rk6 #';2S2';t#am'';?2l-2B#I .IC-
 IJ#2B#I 2l-[Aj'#JI' 27aCm#.';4`4]iP#
U'#';2B#$22B#I .OP#84EZ'#r#';K.OP#&SHh'
Id'Z'6 #o4E24#.2t22t#CD'2$OJ2B#I &u2V#'E2 
 IJ#2B#I I';4`4]2- A
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Điều lệ công đoàn và những sửa đổi mới nhất của Bộ luật lao động -
"wi- IJ#%!<0
!Những chế độ chính sách và văn bản pháp luật hiện hành đối với cán bộ,
giáo viên, công nhân viên–"o47O]- IJ#!<<(
,Kỹ năng hoạt động công đoàn."o47O]- IJ#.!<
0Công đoàn Việt Nam 80 năm trên con đường lớn (1929- 2009)- "o47
O]- IJ#.!<<*
:E 2%2!<05!<:2l-6CD#

Tân Phú, ngày 15 tháng 04 năm 2015
"#CD''E

 
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 505

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
MỤC LỤC
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công
đoàn
‰f[ 2Ir'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’6-#
‰‰d2>2S2';Ir'’’’’’’’’’’’’’’’’6-#
 A&cafa4N’’’’’’’’’’’’’’’’’’’6-#
! "J'[4#.O';K$KS2';2$2#']'K$K2l-Ir'’’’6-#!

, ';4`4]2l-Ir'’’’’’’’’’’’’’’’’’6-#!
‰‰‰1ro47.U4E#’’’’’’’’’’’’’’’’’6-#,
‰Q'a';4-U] ’’’’’’’’’’’’’’’’’’6-#(
Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5:5

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
“@y”11•"@"‰
Đơn vị: THPT Đoàn Kết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2014- 2015
&$#U'EU'#';: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua
hoạt động của Tổ công đoàn
$2#']  1AFdLQ%
RS2
q4]ab#'$ [?2 CA#K$K[2OJB
CA#K$K#'$ [?2 RS2U$2’’’’’’’’’’’
1. Tính mới:
5T#']'K$K  Z'
5T#']'K$K2]''E.Id'Z'x#']'K$KIW2T
2. Hiệu quả:
5  Z'IW6'eU-'$K[?#6 # #2T';4`4]2- 
5Tf2]''E G2Id'Z'x/##']'K$KIW2TIW6'eU-'$K[?#
6 # #2T';4`4]2- 
5  Z'IW6'eU-'$K[?#6 #IA2T';4`4]2-
5Tf2]''E G2Id'Z'x/##']'K$KIW2TIW6'eU-'$K[?#
'IA2T';4`4]2- 
3. Khả năng áp dụng:
54#27KICm22$2a4N2>U -22 ';2 2IICD#aV'.2f&$2

V  $ 1
51C-6-2$2#']'K$KU4E#2TU]%#>#[?#S2'g.[gS2';
[gI' 24J2&V#
V  $ 1
51WICm2$K[?#6 #S2EI';4`4] G22TU]%#$K[?#I';4
`4]6 #K'6J#
V  $ 1
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Fb#'6nL Fb#'6nIT#[74L

Phạm Thị Thuý Hoàn56CD#1 E 5(5


×