Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (24)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.29 KB, 1 trang )

S GD&T VNH PHC

CHNH THC
Kì THI CHọN HSG LớP 11 THPT NĂM HọC 2010-2011
Đề THI MÔN: VậT Lý
(Dành cho học sinh THPT không chuyên )
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
Bi 1: Mt bỡnh thộp kớn cú th tớch V c ni vi mt bm hỳt khớ. p sut ban u ca khớ trong
bỡnh l 760mmHg. Dung tớch ti a mi ln bm hỳt l
20
b
V
V =
. Hi phi bm hỳt ti thiu bao nhiờu
ln ỏp sut ca khớ trong bỡnh cũn di 5mmHg ? Coi nhit khụng i trong quỏ trỡnh bm.
Bi 2: Trờn ng thng xy cho bn im O, A, B, C theo th t t trỏi qua phi, trong ú B l
trung im ca AC. t in tớch Q ti O. Sau ú ln lt t in tớch q ti A, B v C. Bit rng khi q
t ti A v B thỡ lc tng tỏc gia hai in tớch l
4
1
9.10F N

=
v
4
2
4.10F N

=
. Tỡm lc tng tỏc
gia cỏc in tớch khi q t ti C.


Bi 3: Cho mch in nh hỡnh v. Vi
1
6E V=
,
1 2
1r r= =
,
2
2E V=
,
1
2R =
,
2
5R =
,
3
R
l bỡnh in
phõn dung dch CuSO
4
cú cỏc in cc bng ng v cú in
tr
3

. Tớnh:
a) Hiu in th U
AB
.
b) Cng dũng in chy qua cỏc on mch.

c) Lng ng bỏm vo Katụt trong thi gian 16 phỳt 5 giõy.
Bi 4: Mt in tớch
3
10q C

=
, khi lng
5
10m g

=
chuyn ng
vi vn tc ban u v
o
i vo trong mt vựng t trng u cú
0,1B T=

c gii hn gia hai ng thng song song v , cỏch nhau mt
khong
10a cm
=
v cú phng vuụng gúc vi mt phng cha v ,
sao cho
0
v

hp gúc
30
o


=
vi . Tỡm giỏ tr ca v
o
in tớch khụng
ra khi t trng (hỡnh v), b qua tỏc dng ca trng lc.
Bi 5: Hai thanh kim loi song song, thng ng cú in tr khụng
ỏng k, mt u ni vo in tr
0,5R =
. Mt on dõy dn AB,
di
14l cm=
, khi lng
2m g=
, in tr
0,5r =
tỡ vo hai thanh
kim loi t do trt khụng ma sỏt xung di v luụn luụn vuụng gúc vi hai thanh kim loi ú. Ton
b h thng t trong mt t trng u cú hng vuụng gúc vi mt phng
hai thanh kim loi cú cm ng t
0,2B T=
. Ly
2
9,8 /g m s=
.
a) Xỏc nh chiu dũng in qua R.
b) Chng minh rng lỳc u thanh AB chuyn ng nhanh dn, sau mt thi
gian chuyn ng tr thnh chuyn ng u. Tớnh vn tc chuyn ng u
y v tớnh U
AB
.

c) Bõy gi t hai thanh kim loi nghiờng vi mt phng nm
ngang mt gúc
60
o

=
. ln v chiu ca
B
u
vn nh c. Tớnh
vn tc v ca chuyn ng u ca thanh AB v U
AB
.
== Ht ==
(Giỏm th khụng gii thớch gỡ thờm)
H tờn thớ sinh . S bỏo danh.
A
B
R

B
u
a

0
v


q,m
B


E
1
, r
1
R
1
E
2
,r
2
R
2
R
3
A
B

×