Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

ĐA DẠNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP - NGHIÊN CỨU TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 68 trang )B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.H CHệ MINH
oOo


TRNG TH ÁNH NGUYTA DNG HịA VÀ GIÁ TR DOANH NGHIP ậ
NGHIÊN CU T CÁC DOANH NGHIP NIÊM YT
TRÊN SÀN CHNG KHOÁN VIT NAMLUNăVNăTHCăSăKINHăTTP. H Chí Minh ậ 2013


B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG AI HC KINH T TP.H CHệ MINH
oOo
TRNG TH ÁNH NGUYT


A DNG HịA VÀ GIÁ TR DOANH NGHIP ậ
NGHIÊN CU T CÁC DOANH NGHIP NIÊM YT
TRÊN SÀN CHNG KHOÁN VIT NAM

Chuyên ngƠnh: TƠi Chính ậ Ngơn hƠng
Mƣ s: 60340201

LUNăVNăTHCăSăKINHăT


NGI HNG DN KHOA HC:
TS. NGUYN HU HUY NHTTP. H Chí Minh ậ 2013
LI CAM OAN

Tôiăxinăcamăđoanărngăđâyălàăcôngătrìnhănghiênăcu caătôi,ăcóăs h tr t
Thy Nguyn Hu Huy Nht.ăCácăniădungănghiênăcuăvàăkt qu trongăđ tàiăănàyăă
làăătrungăthcăvàăcha tngăđcăaiăcôngăb trong bt c côngătrìnhăănào.

Nhng s liuă trongă cácă bng biu phc v cho vică phână tích,ă nhnă xét,ă
đánhăgiá đcăchínhătácăgi thu thp t cácăngunăkhácănhauăcóăghiătrongăphnătàiă
liu tham kho.ăNgoàiăra,ătrongălun vnăcònăs dng mt s nhnăxét,ăđánhăgiáă
cngănh s liu caăcácătácăgi khác, vàăđuăcóăchúăthíchăngun gc sau miătríchă
dnăđ d tra cu, kim chng.
Tác gi


Trng Th Ánh Nguyt

DANH MC BNG

Bng 3.1.1: Bng tng hpăcácăbin ph thuc
Bng 3.1.2: Bng tng hpăcácăbinăđc lp
Bng 3.1.3: Bng tng hpăcácăgi thuytănghiênăcu
Bng 4.2.1: Bng thngăkêămôăt cácăbin caămôăhìnhăhi quy
Bngă4.2.2ăMôăt binăgiáătr vt tri ca doanh nghip theo thi gian
Bng 4.4.1: Kt qu hi quy caăgiáătr vt tri
Bng 4.4.2: Kt qu hi quy ca hiu qu vt tri
Bng 4.4.3: Miăliênăh giaăgiáătr vt triăvàăhiu qu vt tri
Bng 4.5.1: Kt qu môăhìnhăhi quy khi c đnh binăcôngăty
Bng 4.5.2: Kt qu môăhìnhăhi quy khi c đnh bin thi gian
Bng 4.5.3: Kt qu môăhìnhăhi quy khi c đnh binăcôngătyăvàăbin thi gian
Bng 4.5.4: Kt qu hi quy vi binătngătác
Bng 4.5.5: Kt qu môăhìnhăhi quy vi binăđaădngăhóaăH
i


Bng 4.5.6: Kt qu môăhìnhăhi quy vi bin ph thucăTobin’q

DANH MC HỊNH
Hìnhă4.1.1: Kt cuăphânăngànhăd liuănghiênăcu
Hìnhă4.1.2:ăKt cuăphânăngànhăcaăcácădoanhănghipăđaăngành
MC LC
TịM TT 1
CHNG 1.M U 2
1.1 Gii thiu: 2
1.2 Mc tiêu vƠ cơu hi nghiên cu: 4
1.3 i tng vƠ phm vi nghiên cu: 5
1.4 Phng pháp nghiên cu: 5
1.5 B cc lun vn: 6
CHNG 2. Lụ LUN VÀ CÁC NGHIÊN CU THC NGHIM 7
2.1 Các lý thuyt liên quan v mi quan h gia đa dng hóa vƠ giá tr
doanh nghip: 7
2.1.1 a dng hóa làm tng giá tr doanh nghip: 7
2.1.2 a dng hóa làm gim giá tr doanh nghip: 11
2.2 Các nghiên cu thc nghim đánh giá giá tr ca các doanh nghip đa
dng hóa: 16
2.2.1 a dng hóa làm gim giá tr doanh nghip: 16
2.2.2 a dng hóa làm tng giá tr doanh nghip: 21
CHNG 3.PHNG PHÁP NGHIÊN CU
24
3.1 Mt s mô hình ng dng trong vic đánh giá giá tr ca doanh

nghip: 24
3.1.1 Mô hình theo giá tr doanh nghip: 24
3.1.2 Mô hình đánh giá giá tr doanh nghip theo bi s (multiplier): 24
3.1.3 H s q ca Tobin (Tobin’s Q): 26
3.1.4 Value
it
: 27
3.2 Thit k vƠ la chn mô hình nghiên cu: 27
3.3 Bin vƠ gi thuyt nghiên cu: 29
3.3.1 Bin ph thuc và bin đc lp trong mô hình nghiên cu: 30
3.3.2 Các k vng v kt qu nghiên cu: 34
3.4 D liu vƠ x lý d liu: 363.4.1 Ngun d liu 36
3.4.2 X lý d liu và mu nghiên cu. 37
CHNG 4.NI DUNG VÀ KT QU NGHIÊN CU 39
4.1 Phơn tích ngƠnh ngh kinh doanh ca các doanh nghip trong mu
nghiên cu: 39
4.2 Phơn tích đn bin 41
4.3 Phơn tích kt qu mô hình hi quy 44
4.3.1 Kt qu hi quy ca giá tr vt tri: 44
4.3.2 Kt qu hi quy ca hiu qu vt tri: 46
4.3.3 Mi liên h gia giá tr vt tri và hiu qu vt tri: 48
4.4 Kt qu mt s mô hình hi quy khác: 50
4.4.1 Mô hình hi quy tác đng c đnh: 51
4.4.2 nh hng ca chi phí đi din: 53
4.4.3 Thay đi bin đo lng mc đ đa dng hóa: 55
4.4.4 Thay đi bin đo lng giá tr doanh nghip: 56

4.5 Kt lun chng 4 57
CHNG 5.ÁNH GIÁ KT QU NGHIÊN CU VÀ GI ụ 58
5.1 Kt qu nghiên cu 58
5.3 Nhng gi ý vƠ hng nghiên cu tip theo: 60
-1-TịM TT

Quaănghiênăcu v mc nhăhng caăđaădngăhóaăđnăgiáătr doanh nghip
ca 102 doanh nghipă niêmă ytătrênă sànă chngă khoánă Vită Namă trongăgiaiăđon
2006-2011,ătácăgi thy rng:ăbcăđu, khi thc hinăphngăphápăphânătíchăđnă
binăvàăphânătíchăđaăbin viăphngăphápăbìnhăphngăbéănht d liu bng, kt
qu cho thyăgiáătr vt triăvàăhiu qu vt triăcóămiătngăquanăâmăvi bin
đaădngăhóa,ăđng thi bin hiu qu vt tri liăcóămiătngăquanădng viăgiáă
tr doanh nghip. Tinăhànhănghiênăcuăsâuăhnăthìătácăgi thy rng, yu t phátă
sinh theo thiăgianăvàăcácăđngăcăthúcăđy doanh nghip thc hinăđaădngăhóaăcóă
th làă nguyênă nhână gâyă nênă s st gim.ă Tuyă nhiên,ă khiă thc hin mt s kim
chng c th, chng hnănhăvnăđ đi din,ăthayăđi binăđoălngăđaădngăhóa,ă
thayăđi binăđoălngăgiáătr doanh nghip,…ătácăgi chaăđ bng chngăđ kt
lun doăcácăh s tìmăđcăkhôngăcóăýănghaăthngăkê.


Mt s t khóa: đa dng hóa, giá tr doanh nghip, giá tr vt tri, kinh
doanh đa ngành, kinh doanh đn ngành.

-2-
CHNG 1. M U

Trongăchngănày,ătácăgi nêuălênăcăs choăquáătrìnhăthc hinăđ tài,ăbaoă
gm cácăni dung sau:
 Gii thiu.
 Mcătiêuăvàăcâuăhi nghiênăcu.
 iătng, phm vi vàăphngăpháp nghiênăcu.
 B ccăđ tài.

1.1 Gii thiu:
Trongă10ănmătr liăđây,ăs lng doanh nghip trongănc m rngăquyămôă
kinhădoanhăcngănhăđaădngăhóaăngànhăngh ngàyăcàngănhiu. Nhng biu hin
thyăđcănhăbáoăcáoăthua l, loi b mt s d ánăđuăt,ăthuăhpăquyămôăkinhă
doanh, gii th nhngăcôngătyăcon,ăct gimănhânăs, v.v…ătiăcácădoanhănghip
nàyăxyăraăcngăkhôngăít.ă gócănhìnăbênăngoài,ăcóăv nhăcóăvnăđ v vic gim
giáătr vàăhiu qu kinh doanh tiăcácădoanhănghipăđaăngành.ăTuyănhiên,ăđ điăđn
kt lun rng vicăđaădngăhóaăcóănhăhngăđnăgiáătr vàăhiu qu kinh doanh hay
khôngăvnăcònălàăcâuăhi lnăchaăđc giiăđáp.
Trênăth gii, đn nay đãăcóărt nhiuăcôngătrìnhănghiênăcu v tácăđng ca
đaă dngă hóaă đnă giáă tr doanh nghip. Theo Campaăvàă Kediaă (2002), cácă doanhă
nghip la chn thc hinăđaădngăhóaăkhiăcácăliăíchăcaăđaădngăhóaălnăhnăchiă
phíăcaăđaădngăhóa.ăNhng liăíchăt đaădngăhóaăcóăth phátăsinhăt hiu qu kinh
t doăquyămôăln,ăgiaătngăkh nngăvayăn, hiu qu phânăb ngun lcăthôngăqua
cácăth trng vn ni b vàănhiu yu t khác.ăCácăchiăphíăcaăđaădngăhóaăcóăth
phátăsinhăt s phânăb khôngăhiu qu cácăngun lcăthôngăquaăth trng vn ni
b,ăkhóăkhnătrongă vicăthúcăđyăcácăhpăđng viăđiu kin tiăđaăhóa,ăkhong
cáchăthông tin giaătrungătâmăqunălýăvàănhàăqunălýăb phn, nhng hotăđng
rent-seckingăđc thc hin bi nhngănhàăqunălýăb phn.ăChínhăs chênhălch
gia nhng liăíchăvàăchiăphíăđóăs làmătngăhoc gimăgiáătr ca doanh nghip,ăvàă

-3-điu quan trng đi vi cácădoanhănghip khi thc hinăđaădngăhóaălàăxemăxétăcácă
đcătínhănàoăcóăth nhăhngăđnăgiáătr cngănh cácăquytăđnhăđaădngăhóaăca
doanh nghip mình.
Cácălýăthuyt v tàiăchínhăkhácăcngănhn mnh rng, vicăđaădngăhóaăcóăth
mangăđn nhng liăíchăcngănhăchiăphíăchoăcácădoanhănghip.ăaădngăhóaăcóăth
mang li nhng liăíchănhăgimăchiăphíăpháăsnă(ShleiferăvàăVishny,ă1992),ăgim
thu thôngăquaătngătng n (MajdăvàăMyers,ă1987;ăLewellen,ă1971)ăhayătngăhiu
qu phânăb ngun lc (Myers, 1977; Stulz,ă1990;ăKhannaăvàăTice,ă2001).ăNgc
li,ă đaă dngă hóaă làmă phátă sinhă chiă phí, chng hnă nhă vnă đ tr cpă chéoă choă
nhngă đnă v thua l (Milgromă vàă Roberts,ă 1992;ă Rajan,ă Servaesă vàă Zingales,ă
2000).ăThêmăvàoăđó,ănhng chiăphíăđi din mà dnăđn quytăđnh thc hinăđaă
dngăhóaăliălàănguyênănhânălàmăgimăgiáătr doanh nghip nhiu nht, chng hn
chiăphíărent-seekingă(ScharfsteinăvàăStein,ă2000)ăhayăthamăgiaăvàoănhng d ánăđu
tăthua l nhngăliăcóămc thng hoa hngăcáănhânăcaoă(DenisăvàăSarin,ă1997;ă
RoseăvàăShepard,ă1997),ăv.v…
Mcădùăcònărt nhiuătranhăcãiăv liăíchăcngănhăchiăphíăca vic thc hin
đaădngăhóa.ăNhngănhìnăchung,ăs lngănghiênăcu th hin s giaătngăchiăphíă
li chim nhiuăuăth. Chn hnănhăBergerăvàăOfeckă(1995)ăđãănghiênăcuăcácă
doanh nghipăđaădngăhóaăca M vàăchoăthyăgiáătr vàăhiu qu kinh doanh ca
doanh nghipăđaăngànhăb gimăđiă13-15% so vi doanh nghipăđnăngành.ăLinăvàă
Servaes (1999, 2002) cho thy s st gimă10%ăgiáătr caăcácătpăđoànă Nht,
gim khonă15%ăgiáătr caăcácădoanhănghipăđaădngăhóaă Anhăvàăkhongă7%ăgiáă
tr caăcácădoanhănghip ti th trng mi ni.
Nhngălýăthuytăđcăđaăraăđãăkhôngăgiiăthíchărõăràngăv nhăhng caăđaă
dngăhóaălênăgiáătr doanh nghip, cóănhiu cáchăgii thíchătrongăcácănghiênăcu cho
thy rng vic gimăgiáătr caăcácădoanhănghipăđaăngànhătht s đángă loăngi.

Chng hnănh,ăcó nghiênăcu cho rng,ăcácădoanhănghipăcóăgiáătr vàăhiu qu
gimăđiăkhôngăphiălàăvìăvicăđaădngăhóaăkhôngăhiu qu màăvìăcácădoanhănghip
la chn thc hinăđaădngăhóa khi liăíchăđtăđc t kinh doanh theo tpăđoànăln
-4-hnăchiăphíăcaănóă(Matsusaka, 2001;ăMaksimovicăvàăPhillips,ă2002), hocăkhiăcácă
căhi kinh doanh b cn kită(CampaăvàăKedia,ă2002). Mt khi li nhun timănngă
vàăcăhiătngătrng b thiu ht, s làmăchoăgiáătr doanh nghip gimăđiătrc khi
nóăthc hinăđaădngăhóa. iuănàyăto nênămi quan h ni sinh giaăđaădngăhóaă
vàăgiáătr doanh nghip,ăvàănuăkhôngăphátăhin ra nhng yu t niăsinhănàyăcóăth
dnăđn nhng kt lun sai lmătrongăđánhăgiáătácădng caăđaădngăhóaăviăgiáătr
vàăhiu qu kinh doanh ca doanh nghip. Campa vàăKediaă(2002)ăchoăthy rng,
mt khi bin niăsinhăđcăđiu khinăthìăs st gimăđcătínhătoánăcóăth gimăđi,ă
vàăthmăchíăcònăbinăngc liăthànhăphnăthng đi viăcácădoanhănghipăđó.
Trc thc trngăđó,ăcùngăvi mcăđíchălàătìmăhiu xem mcăđ nhăhng
caăđaădngăhóaălênăgiáătr vàăhiu qu ca doanh nghip ti th trng mi niănhă
 Vit Nam nhăth nào,ăliu rngănóăcóătngăđng vi đaăphn cácăkt qu nghiênă
cu đãăthc hin trênăth giiăhayăkhông,ăđng thiătìmăkimănguyênănhânădnăđn
s nhăhngăđó. Tácăgi thc hinănghiênăcu thc nghimăđ tàiă“a dng hóa
và giá tr doanh nghip – nghiên cu t các doanh nghip niêm yt trên sàn
chng khoán ca Vit Nam”.

1.2 Mc tiêu vƠ cơu hi nghiên cu:
Do vicănghiênăcuăsâuărng vnăđ nàyăs phiăđuăt rt nhiu thi gian
choănghiênăcuăvàăthuăthp d liu. Trong phmăviăđ tàiănày,ătácăgi mong mun
cung cp mtăcáiănhìnărõăhnăv vnăđ đaădngăhóaăcngănhănhngănhânăt tácă
đngăđn s thayăđi trongăgiáătr vàăhiu qu doanh nghip kinhădoanhăđaăngành.
 đtăđc mcătiêuătrên,ătácăgi tinăhànhănghiênăcuăđ tr liăchoăhaiăcâuăhi

sauăđây:
1. Giáătr ca cácădoanh nghipăđaădngăhóa tngăhayăgimăhnăsoăviăcácă
doanh nghipăkinhădoanhăđnăngành?
2. Giáă tr ca doanh nghipă đaă ngành tng hay gim hnă soă vi doanh
nghipăđnăngànhăcóăphiălàădoăvicăđaădngăhóa,ăhayălàădoăcácăyu t
khác?

-5-1.3 i tng vƠ phm vi nghiên cu:
 tàiănghiênăcuăgiáătr doanh nghip b nhăhngănhăth nàoăkhiăthc
hină kinhă doanhă đaă ngànhă ca các doanh nghip niêmă ytătrênă sànă chngă khoánă
trongăgiaiăđon 2006 ậ 2011. S liuăđcătríchăxut ra t cácăbáoăcáoăthngăniên,ă
báoăcáoătàiăchínhăđãăđc kimătoánăcaăcácădoanh nghip, ngun s liuăđc ly
t cácăwebsiteănhă
www.cophieu68.com , www.fpts.com.vn , www.cafef.vn

1.4 Phng pháp nghiên cu:
 tàiăk thaăcácăkt qu vàăcácămôăhìnhănghiênăcu t cácăhc gi trênăth
gii đãăthc hin tiăcácăth trngăkhácănhau,ăđ nghiênăcu thc nghim tiăcácă
doanh nghip  Vit Nam.
 tàiăs dngămôăhìnhăhiăquyătheoăphngăphápăbìnhăphngănh nht LS
(Least Squares)ăvàămôăhìnhăhiăquyătácăđng c đnhăFEMă(FixăEffectăModel)ăcònă
giă làă hi quy bin gi bìnhă phngă nh nht LSDV (Least Squares Dummy
Variable)ătrênăd liu bng (Pannel data) đ phânătíchămi quan h giaăgiáătr ca
doanh nghipăkinhădoanhăđa ngànhăvàăkinhădoanhăđnăngành,ăc th:
- Soăsánhăgiáătr vt tri (Excess Value - EXVAL) vàăhiu qu vt tri
(Excess Performance - EXPER) ca nhng doanh nghipă đnă ngànhă vi doanh

nghipăđaăngành,ăđ xem loi doanh nghip nàoăcóăgiáătr vàăhiu qu caoăhn.ăBênă
cnhăđó,ăđ tàiăcngăxemăxétăch tiêuăhiu qu vt tri EXPER cóămiăliênăh vi
ch tiêuăgiáătr vt tri EXVAL nhăth nào.
- Thc hin chyămôăhìnhăhi quy theoăphngăphápăbìnhăphngănh nht
LS vàămôăhìnhăhiăquyătácăđng c đnh FEM đ xácăđnh vicătngăhoc gimăgiáă
tr vàăhiu qu ca doanh nghipăđaăngành,ăt đóăxácăđnh nguyênănhânădnăđn s
thayăđiăgiáătr vàăhiu qu ca doanh nghipăđaăngànhăsoăvi doanh nghipăđnă
ngành.
- iu chnh li cácăbin niăsuyăđ xácăđnh yu t c th làmăthayăđi giáă
tr vàăhiu qu doanh nghip.
- Sauăcùng,ăđ tàiădùngăh s Tobin’qăđ tính liăgiáătr doanh nghipăvàăđ
kimătraăđi chiu li kt qu đãăphânătíchă trên.
-6-1.5 B cc lun vn:
Bàiălunăvnăđc thit k bao gmănmăchng,ăni dung caăcácăchngă
đcătrìnhăbàyănhăsau:
Chngă1:ăM đu
Chngă2:ăLýălunăvà cácănghiênăcu thc nghim
Chngă3:ăPhngăphápănghiênăcu
Chngă4:ăNiădungăvàăkt qu nghiênăcu
Chngă5:ăánhăgiáăkt qu nghiênăcuăvàăgiăý.

-7-CHNG 2. Lụ LUN VÀ CÁC NGHIÊN CU THC NGHIM


T cácănghiênăcuătrcăđây,ăcóăhaiăquanăđimăchínhăv miăliênăh giaăđaă
dngăhóaăvà giáătr doanh nghip:
Mt là, đaădng hóaălàmăgimăgiáătr doanh nghip,ănghiênăcuăđinăhìnhăchoă
quanăđimănàyălàăAndre J.Bate (2007), SungăC.BaeăvàăTaekăHoăKwonă(2008), Sheng-
Syan Chen, Kim Wai Ho (2000).
ảai là, đaădngăhóaălàmătngăgiáătr doanh nghip,ănghiênăcuăđinăhìnhăchoă
quanăđimănàyălàăHadlockăvàăcácătácăgi (2001), Khanna and Palepu (1999).
Trênăhaiăquanăđimăđó,ătácăgi trìnhăbàyăchngă2ăviăcácăni dung sau:
- Khungălýăthuyt liênăquanăgiaăđaădngăhóaăvàăgiáătr doanh nghip.
- Cácănghiênăcu thc nghim v miăliênăh giaăđaădngă hóaăvàăgiáă tr
doanh nghip.
- Cuiăcùng,ătácăgi đaăra nhnăđnh v vnăđ nghiênăcu thc nghim ti
cácădoanhănghip VităNamăniêmăytătrênăsànăchngăkhoánăcngănhăk
vng v kt qu đtăđc.

2.1 Các lý thuyt liên quan v mi quan h gia đa dng hóa vƠ giá tr
doanh nghip:
2.1.1 a dng hóa làm tng giá tr doanh nghip:
2.1.1.1 Quy mô doanh nghip nh hng đn chi phí s dng vn:
Cácădoanhănghipăđaădngăhóaăthng vay nhng khon tin lnăcóăth đc
cácăch n dànhăchoăuăđãi,ădoăđóăcóăth gimăđcăchiăphíăs dng vn.ăThêmăvàoă
đó,ăvicăphátăhànhăc phiuăhayătráiăphiuătngăđi ln ca h cngăchoăphépăh
gim thiuăcácăchi phíăphátăhànhătrongăcôngăchúngă(SáchăTàiăChínhăDoanhănghip
hinăđi ậ PGS.TS Trn NgcăTh)
2.1.1.2 S dng th trng vn ni b hiu qu:
Vicăđaădngăhóaăs d dàngăhnătrongăvic tn dngăđc ngun vn ni b,
khiămàăvicăhuyăđngăvàăs dng vnăbênăngoàiăthngăkhóăkhnăvàătnăkémăhn.ă
Bênăcnhăđó,ăvicăgiaătngăs dng ngun vn ni b s làmăchoăs giámăsátăca
-8-
cácăc đôngătngălên,ăhayănóiăkhácăhnăđóălàătngăs tngătácăgiaăcácăc đôngăvàă
ngi qunălý,ăđiuănàyălàmăchoăvic s dng ngun vnăcóăhiu qu hn,ăđng thi
s chuyn giao ngun vn t nhng b phn hotă đngăkhôngăhiu qu sang b
phnăkhácăhotăđng ttăhnăcngăs làmăchoăgiáătr doanh nghipătngălên.ă
Williamson (1970, 1975) cho rngăcácăcôngătyăthc hin đaădngăhóaănhm
tn dng nhng ngun lc hiu qu trongăđnăv ca h thôngăquaăth trng vn
ni b.ăCácăth trng vnăbênăngoàiăvàăni b khácăvi nhau v quyn kimăsoátă
đi viătàiăsn caăcôngăty.ăTàiăchínhăbênăngoàiă(víăd nhăngânăhàng)ăkhôngăs
huăcácăcôngătyămàănóăchoăvayăvn,ănhngătàiăchínhăni b (tc tr s chính) s
huăcácăcôngătyănghaălàănóăcóăquyn kimăsoátătrongăvic s dngăcácătàiăsn ca
công ty.
Gertner et al. (1994) cho thy s khácăbit trong quyn kimăsoátăgiaănhàătàiă
chínhăbênăngoàiăvàătàiăchínhăni b. Cóăba vnăđ quan trng ny sinh đi vi vic
s dng vn ni b ca các côngă ty:ă tngă khuynă khíchă giámă sát,ă gim khuyn
khíchăkinh doanhăvà b tríăliătàiăsn ttăhn.ăKhôngăgingănhăcácăngânăhàng,ătr
s chínhăcóănhiu đng lc trong vic giámăsátăcácăhotăđng caăcôngătyăcon vàă
cácănhàăqunălý, dovic giámăsátăttăhnăs đm bo li nhunăsauănày caăcôngătyă
s caoăhn. Tuyănhiên, nhcăđim ca quyn kimăsoátăca tr s chínhălàănóălàmă
gimăđngăcăcaăcácănhàăqunălýălàmăvic nhiuăhn.ăVìăcácănhàăqunălýăkhôngăcóă
quyn kimăsoátătàiăsn caăcôngăty,ăh khôngăth tn dng cácăk h liênăquanăđn
kh nngăqunălýăvàăcácăcăhi cho h,ădoăcóăs qunălýăt tr s chính.ăMt đc
đimăkhácăcaătàiăchínhăni b làăhotăđng nhăhng caăcác nhàăqunălýăcóăth
toăraăgiáătr choăcôngăty.ăKhi tngăcng s dng vn ni b, s có s tngătácă
caoăhnăgiaănhàăqunălýăvàătr s, do vynó cóăth cóănhăhngăđn quytăđnh
đuăt caăcácăb phn,vàădoăvy dnăđn vic s dng ttăhnăcácătàiăsn caăcôngă
ty. Nu mt b phn kinh doanh c th hotăđngăkémăhiu qu,thì tàiăsn caănóăcóă
th đc chuyn giao cho mt b phn khácăđ s dng hiu qu hn.ăNgc li

nu mtăcôngătyăđnăngành hotăđngăkémăhiu qu, nóăs khôngăcóăs la chn
nàoăkhácăvìăth s phiăthanhălý tàiăsn caămìnhă mtăgiáătr thpăhn.
-9-Steină(1997)ăcngăh tr cácălp lun rngăđaădng cácădoanhănghipăcóăth
toăraăgiáătr.ăTrongămôăhìnhăcaăông,ătr s chínhăcóăquyn kimăsoátăcácăngunătàiă
nguyênăvàăngun gc liăíchătănhânăđc to ra biăcácăd ánădi s kimăsoátă
caănó.ăTr s chínhăs nhnăđc mt phn lnăhnăliăíchătănhânăđc to ra bi
mt d ánănhiu li nhunăhn.ăDoăđóăkhuynăkhíchăca tr s chínhălàăđ thc hin
cácăd ánăcóăliăhnăđóăs làmătngăliăíchăriêngăcaănó.ăDoăquyn kimăsoátăca tr
s chínhăcóăth mtăcácăngun lc t mt b phnăvàăchuynănóăvàoăcácăb phn
xngăđángănht, niăli nhunăcaoăhnăhocănóăcóăth s dngătàiăsn mt b phn
caătàiăsn th chpăđ nângăcaoătàiăchínhăvàăsauăđóăchuynănóăchoămt b phnăcóă
liăhn.
2.1.1.3 ng bo him n:
Cácădoanh nghip thc hinăđaădngăhóaăcóăkh nngăhuyăđng n caoăhn.ă
óălàădo, khi thc hinăkinhădoanhăđaăngànhăthìăs dnăđn gim ri ro trong tng
th hnăsoăviăkinhădoanhăđnăngành,ăvàăđiuănàyălàmăchoăcácăch n t tinăhnăđi
viădòngătin ca h. Vi kh nngăvayăn caoăhnănhăvy s làmăchoăgiáătr ca
doanh nghipătngălên.ă
Lewellen (1971) cho rngăcácăcôngătyăđaădng hóaăcóăkh nngăhuyăđng n
caoăhn, vìăvic kinh doanh đaăngành làmăgim s binăđng doanh thu trong thu
nhpăvàădoăđóăcácăch n t tinăhnătrongătoànăb dòngătin mt caăcácăb phn
ca mtăcôngătyăđaăngànhăsoăviăcôngătyăđnăngành.ăLp lun ca ông daătrênă“đaă
dngăhóaăch n” vàă“đaădngăhóaăngi vay”.ăKhiăngi ch n đaădngăhóaătcălàă
h đãăsanăs nhng ri ro, bngăcáchăch ly mt phn trong tng danh mcăđuătă
caămìnhăchoăcácăt chcăkhácănhauăvay, vàăvicănày đm bo rng danh mcăđu
tăca h s khôngăb xuăđiăcùngămtălúc.ăNhngăLewellen khôngăth đm bo

rngăngiăđiăvayăs khôngămcăđnh v khon n ca h thôngăquaăhìnhăthc đaă
dngăhóaănày.ăMtăkhácăkhiăvay, cácăcôngătyăđaădngăhóaădo sápănhpăthìăcăhi tr
n tngăhnăbiăvìănu mt trong nhng b phn sápănhp cóăhiu qu kinh doanh
kém,ăthìăcácăb phnăkhácăcóăth h tr bng dòngătinădătha caămình.ăVìăth s
làmăgimănguyăcăv n trongătrng hp caăđaădngăhóaăbngăsápănhp.ăiuănàyă
-10-giúpătngăcng nim tin caăngi cho vay, dnăđn tng khiălng n caoăhnă
đi vi cácătpăđoànăđaădng hóa.
ShleiferăvàăVishnyă(1992)ăchoărngăbênăcnh vicăluăchuyn tin t caoăhnă
cácătpăđoànăcóăli th v tínhăthanhăkhon caătàiăsn.ăTàiăsn “táiăs dng” nhătàiă
snă thngă miă cóă th d dàngă thanhă khonă hnă soă viă cácă tàiă snă tngă trng
chng hnă nhăcácă côngătyăcôngăngh caoăvàăcácătàiăsnăcóătínhăchuăk nhăcácă
côngătyăthépăvàăhóaăcht. Mt tpăđoànăcóăth bánătàiăsn caămìnhăchoăcácăngànhă
côngănghip khácănhau.ăMinălàăcácătpăđoànănàyăcó kh nngăthanhăkhon v tàiă
sn, và tránhăbánătàiăsnăchoăcácăngànhăcôngănghipăcóătínhăthanhăkhonăkémăv tàiă
sn. Tpăđoànăcngăcóăcácăla chn đ thanhălýătàiăsn caămìnhăcho cácăb phnăđ
cácăgiáătr caătàiăsnăthanhălýăvnăkhôngăb nhăhng.ăVìăvy, nu mtăcôngătyă
đnăngànhăcnăbánătàiăsn caămìnhătrongămt cuc khng hongătàiăchính,ănóăcóă
th cm thyăkhóăkhn, biăvì ngànhăcôngănghip tngăđng vi h cngăđangăphi
đi mt vi cuc khng hongătngăt. Mtăkhác,ămtăcôngătyăđaădng hóaăcóăs
la chnăbánătàiăsn caămìnhăchoănhngăngànhăcôngănghipămàăítăb nhăhng bi
cuc khng hong.ăVìăvy,ăcácăcôngătyăđaădng hóaăcóăbo him chng li ri ro th
trngăvàădoăđóăcóăkh nngăn caoăhn.
2.1.1.4 Li th ca kinh t theo quy mô:
Cácădoanh nghip đaădngăhóaăcóăth tn dngăđc nhngătàiăsnăcngănhă
nhngăbíăquyt chung ca h đ phc v cho nhiuăngànhămàăh đangăthamăgiaăsn
xut.ăBênăcnhăđó,ăvicăđaădngăhóaăgiúpăchoădoanh nghip gimăđcăchiăphíăgiao

dchăliênăquanăđn vicăcóăđc nhngătàiăsnăvàădch v t cácădoanhănghipăkhác.ă
T đóăcácădoanh nghip đaădngăhóaăcóăth tn dngăđc li th doăquyămôăca
mìnhăvàălàmătngăgiáătr cho doanh nghip.
Teece (1980) cho rngăcôngătyăđaădngăhóaăcóăth gtăháiănhng liăíchăca
kinh t theoăquyă môă doăhìnhăthc t chc caănó.ăMtă côngă tyăđaăngànhă cóăth
chuynăgiaoăbíăquytătrênăkhpăcácăb phn caănóăvàădoăđóăgtăháiănhng liăíchă
ca kinh t theoăquyămôămàăt đóăgiúpătngăcngăgiáătr caănó.ăTngăt nhăvy
-11-tàiăsnăcóăth đc s dngăđ sn xut nhiu sn phm cuiăcùngăliênăquanăcóăth
đc s dng hiu qu hnănuăchúngăđc s hu bi mtăcôngătyăduyănht.
Teece (1982) lp lun rngăcácăcôngătyăthc hin đaădng hóaăđ gim chi
phíăgiaoădchăliênăquanătrongăvicăcóăđcăcácătàiăsnăvàăcácădch v khácănhauăt
cácăth trngăkhácănhau.ăVàăchínhănhngăđiuănàyăs toăraăgiáătr cho mtăcôngătyă
thc hin đaădngăhóa.
2.1.1.5 Tn dng đc sc mnh ca th trng:
Cácă doanh nghip thc hină đaă dngă hóaă s tn dngă đc sc mnh th
trng,ătheoăđóăcácădoanh nghip nàyăcóăth s dng li nhun caăngànhănàyăđ h
tr v giáăc choăngànhăkhác,ăhoc giaăcácăngànhăcóăth kht n cho nhau, hoc
cácădoanh nghip ln s thc hin giao dch viănhauăvàăt đóăcóăth loi b nhng
doanh nghip nh ra khi th trng.ăNgoàiăra,ăcácădoanh nghip đaădngăhóaăcóă
mtăđ tipăxúcăvi th trngăcaoăhnăvàăt đóădnăđn kh nngăbánăhàngăcaoăhnă
vàădnăđn li nhunăcaoăhn,ălàmăgiaătngăgiá tr cho doanh nghip đaădngăhóa.ă
Villalonga (2000); Scott (1982).
2.1.2 a dng hóa làm gim giá tr doanh nghip:
2.1.2.1 Lý thuyt đi din:
Lýăthuytănàyănóiăv mâuăthun v quyn li giaăngi qunălýăvàăngi
ch doanh nghipăhayăcácăc đông.ăTrongăkhiăngi ch doanh nghipăvàăcácăc

đôngăluônămun doanh nghipămìnhăhotăđng viăquyămôătiău,ăthìăngi qunălýă
li munălàmăsaoăchoădoanhănghip ca h luônăcóăquyămôăln nht,ădùărng quy
môătiăđaăđóăcóăth khôngăphiălàătiău.ăVi nhng doanh nghipăcóăquy môăcàngă
ln,ăthìăngi qunălýăcàngăcóăth kimăđc nhiu liăíchăriêngăchoăbnăthânăh
cngănhăchoănhngăngiăthânăca h.ăChínhăvìăth màănhàăqunălýăluônăcóăđng
căđ trinăkhaiăkinhădoanhăđaăngành,ăchoădùăngànhăđóăcóămangăli nhiu liăíchă
cho doanh nghip hayăcácăc đôngăhayăkhông.ăChínhăvic m rngăkinhădoanhăđi
tràănhăvy s dnăđn vic gimăgiáătr ca doanh nghip
.
Jensen (1986) cho rng, ngi qună lýă cóă xuă hng tipă thuă vàă qună lýă
nhngătàiănguyênămàăkhôngăcóătiăuăv quyămô.ăiuănàyălàădoăvic qunălýănhng
-12-tàiă nguyênăquáăkh nhă vy s mang li cho h nhng liăíchăriêngă v qunălý.ă
Nhng liăíchăriêngănàyălàmătngăsc mnhă vàăuyătínăcaăngi qunălý. Jensen
(1986) cung cp bng chng t ngànhăcôngănghip du m ca M trong thpăniên
1970ăvàăđu nhngănmă1980ăđ cho thy rngăcácănhàăqunălýăthc s tinăhànhă
cácăhotăđngămàăcuiăcùngădnăđn mtăgiáătr caăđaădngăhóa.ăHnăna,ăcácănhàă
qunălýăcóăxuăhngă“c th”,ătcălàălàmăchoămìnhăcóăgiáătr đi viăcácăc đôngă
hocălàmăchoămìnhăkhôngăth thiuăđ côngătyăs phi rt tnăkémănu phi thay th
ngiăkhácăthayăh.
ShleiferăvàăVishnyă(1989)ăđãăxâyădng mtămôăhìnhăchínhăthc cho s c
th qunălýăvàăchoăthy rngăcácănhàăqunălýăcóăxuăhngăđuătăcácăngun lcăcóă
giáătr ca doanh nghip hocătàiăsn ca c đôngăthànhătàiăsn qunălýăc th, ngay
c khi vicăđuătănhăvyăkhông làm tiăđaăhóaăgiáătr cho doanh nghip hoc ch
s hu caănó. ShleiferăvàăVishnyă(1989)ăcungăcp mtăvíăd v c th qunălýă
thôngăquaăđuătăđng st ca mtăgiámăđcăđiuăhành.ăH cho thy rng CEO ca
ctyăđng stăcóălng tin mt ln phiăđi mt vi s la chn hocăđuătănângă

cp tuynăđng st hocătngăc tc. Nu CEO cam ktătrcăđóăthìăanhătaăcóăth
tríchăxutătàiănguyênătrongăcácăhìnhăthc tinălngăvàăđc quyn. Vicănàyăs ln
hnăsoăviăcácătàiănguyênăôngăcóăth tríchănuăôngătngăc tc.ăVìăvy,ăcácăCEOă
đuătăvàoăđng stăvàălàmăchoăbnăthânămìnhăc th vngăvàngăhnăngayăc khi
nóăkhôngăphiălàămt chinălc tiăđaăhóaăgiáătr. ShleiferăvàăVishnyă(1989)ăđoă
lng mcăđ ca c th so vi s tn ti ca k nngăvàăkin thc qunălýăcaănhàă
qunălýăbngăcáchăquanăsátăcácătàiăsn c th nhăth nào.ăCácănhàăqunălýăgimăxácă
sut b sa thi hoc ci thin v tríăthngălng ca h liênăquanăđn tinălngă
bngăcáchăthc hinăcácăhotăđng c th nhăvy. H cngăchoărng c th qunălýă
khôngăphiălúcănàoătiăđaăhóaăgiáătr choăcácăcôngătyăvàăcungăcp bng chng v s
chng li qunălýăđ tip qun, s đuătăgimăgiáătr vàoăthmădòădu m vàăs
mua li gimăgiáătr biăcácănhàăqunălýăvi c phn s hu thp.
2.1.2.2 S không hiu qu ca th trng vn ni b:
-13-Thôngăquaăs tìmăkimăcácăđc li (rent-seeking) caăcácănhàăqunălýăb phn
t th trng vn ni b. Cácănhàăqunălýăb phnăthng tngăcng nhng hot
đngătìmăkimăđc li mtăcáchălãngăphíănhmăthuăhútătht nhiu tin t ngun qu vàă
ngun vn ni b,ăđiuănàyălàmăchoăvicăphânăb ngun vn ni b khôngăhiu qu
vàăs làmăchoăgiáătr doanh nghip gimăđi.ăNgoàiăra,ăvicăđuătăkhôngăđ vàoănhng
ngànhăcóăcăhiătngătrng ttăvàăđuătăquáămcăvàoănhngăngànhăcóăkh nngăti
t cngăs làmăgim hiu qu đuătăca vn ni b, dnăđnăgiáătr doanh nghip
gimăđi.
Wulf (1999) đãăs dngămôăhìnhăriăroăđoăđcăcăbnăđ cho thy rngăcácă
hotăđng nhăhngătrongăcácăhìnhăthcăgâyănhiuătínăhiu dnăđn vicăphânăb vn
khôngăhiu qu trênăđnăv.ăTrongămôăhìnhăcaămình,ăôngăchoăthy rng, nhim v
chínhăca tr s chínhălà phânăb vn choăcác b phnăđ tiăđaăhóaăgiáătr caăcôngă
ty.  đây,ătrongădoanhănghip lnănàyăs chia thànhăhai loi b phn. Mtălà, b phn

nh ítăli nhunăđcăthànhălpădi s giámăsátăca mtăngi qunălýăcóăquyn hn
ch trongăcôngăty,ălà cácădoanhănghip mi thànhălp caăcôngăty.ăNgi qunălýăca
cácăb phn nh nàyă khôngăcóănhăhngăđn s phânăb ngun vn caăcácătr s
chính.ăHaiălà,ăb phn ln vi mc li nhun cao.ăNóăcóăth đcăcoiănhălàăngànhă
kinh doanh ctălõiăcaăcôngăty.ăVnăđ phátăsinhălàădoăcácămcătiêuăkhácănhauăca tr
s chínhăvàăqunălýăca b phnănày.ăi vi tr s chính,mcătiêuălàătiăđaăhóaăgiáă
tr caă côngătyătrongă khiăqunălýăb phn munăcóămtăngânăsáchălnăhn.ăNgi
qunălýăca b phn lnăhnăcóănhiu quyn lcăhnătrong vic nhăhngăđnăquáă
trìnhăraăquytăđnhătrongăcôngăty.ăTr s chínhădaătrênăcácăthôngătinăđcăđaăraăbi
ngi qunălýăb phn ca b phn ln (thôngătinăriêng) vàăcácăđcătínhăđángăchúăýă
caăcácăb phn nh (thôngătinăđiăchúng)ăđ quytăđnhăbaoănhiêuăvn s đc phână
b cho b phn nh. Hotăđng nhăhng biăngi qunălýăb phn lnăhnăcngă
liênăquanăđn mt phn chiăphíă ca tr s chính.ăVnăđ bt ngun t gia tr s
chínhăvàăcácănhàăqunălýăb phnăcóăth đcămôăt nhălà mt vnăđ nguy himătiêuă
chunăđoăđc. Tr s chínhăkhôngăth quanăsátăxemăngi qunălýăb phn ln cóăb
nhăhng bi nhng vnăđcá nhânăđn vic thit k cácăhpăđng hayăkhông, đ t
-14-đóăcóăth ngnăchn hocăchoăphépăcácăhotăđng nhăhng caăcácănhàăqunălýăb
phn ln.
ScharfsteinăvàăSteină(2000)ăgiiăthíchădaătrênăs khôngăhiu qu thôngăqua tr
cp chéoă(cross-subsidisation) cácăngunătàiănguyênătrongth trng vn ni b. S
khôngăhiu qu ca tr cp chéoăxyăraăkhiăcácăngun lcăđcăphân b quáănhiu
vàoănhngăngànhăcóăcăhiătngătrngăkémăvàăđuătăquáăítăvàoănhngăngànhăcóăcă
hiătngătrng tt.
Rajanăetăal.ă(2000)ăđ xut rngăđng lcăđngăsauăphânăb khôngăhiu qu
trong mt tpăđoànăđaădng hóaălàăs đaădngăcácăcăhiăđuătăvà s phânăb cácă
ngun lc giaăcácăb phnăcôngăty.ă đây,ăôngăchiaăraăthànhăhai loiăcăhiăđuătă

là:ăđuăt hiu qu làăđuătămang v giáătr tiăuăvàăđuătăphòngăth làăđuătmang
v giáătr thpăhnănhngăliăđc bo v bi mt b phn cóăquyn th trong doanh
côngăty. Theo quy tc,ăthì thngădăđc to ra bi mt b phn c th phiăđc chia
s cho cácăđnăv khác.ăNuăcácăđnăv tngăt nhau v cácăngunătàiănguyênăvàăcă
hi,ăthìăthngădăđc to ra s khôngăkhácănhauănhiu.ăTrongătrng hp đó,ăcác b
phn qunălýăs khôngăcóăđngăcăđ điăchch khi la chn mcăđ hiu qu caăđu
tăbiăvì s tinăđc chia s cho cácăđnăv s khôngăkhácănhau nhiu. S khôngă
hiu qu phátăsinhătrongămôă hìnhănàyăkhiă cácă b phn khácă nhauv cácăngună tàiă
nguyênăvàăcăhi.ăCácănhàăqunălýăb phn bit rng nuăcácăđnăv khácănhau v
ngun lcăvàăcăhi thì s to ra thngădăkhôngăđngăđu.ăÍtănht mt qunălý b
phn to ra thngădăcaoăhnăs khôngăsnăsàngăđ chia s thngădăcaămìnhăvàădoă
đóăôngăs thc hinăđuătăphòngăth. Tr s chínhăkhôngăth bucăcácănhàăqunălýă
b phn chia s theoănguyênătc  trên, nhngănóăcóăth chuyn ngun lc cho cácăb
phnă cóă ítă că hi vi n lc làmă choă nóă ítă khácă bit v thngă dă soă vi b phn
khác,t đóăngi qunălý b phn viăcácăcăhi ttăhnăs la chn đuătăcóămcăđ
hiu qu caoăhn.ăVìăvy, tr cpăchéoăkhôngăhiu qu cácăngun lc din ra trong
mt n lcăđ ngnăchnăkhôngăhiu qu lnăhnăcóăth xy ra nuăđuătăphòngăth
đc la chn.
-15-ChoeăvàăYină(2009)ăđaăraăkhungălýăthuyt bngăcáchăphânătíchănhng quyt
đnhăđuătătrongămtăcôngătyăđaăngành.ăTrongămôăhìnhăcaămình,ăh cho thy rng
nuăcácătpăđoànăthànhăcôngătrongăvicăpháăv gii hnăngânăsáchăcaăcácăđnăv ca
h thìăhiu qu ca tpăđoànăđaăngànhătngălênăthôngăquaăth trng vn ni b ca
mình.ăCácăCEOătrongămôăhìnhăca h cóăquynăphânăchiaăvàătáiăphânăb cácăngun
lcătrênătoànăb phnănhngăkhôngăth làmănhăvy mtăcáchăđc lp. Quytăđnh ca
h đ phânăb ngun lc cho mt b phn c th ph thucăvàoăcácăthôngătinăđc
cung cp biăngi qunălýăb phn v trngătháiăcaăcácăb phnăđó.ăCácănhàăqun

lýăb phn khiăđóăs lyăđc liăíchăcáănhânăt cácăđnăv caămình.ăNhng liăíchă
cáănhânălàăhàmăs tngălênătheoădoanhăthuăca b phn. uătăcàngăcaoătrongămt b
phnăcóănghaălàădoanhăthuăvàăliăíchăcáănhânăcàngăcaoăchoăcácănhàăqunălý b phn.
Doăđóăcácănhàăqunălýăb phnăkhôngăcóăđngăcăđ tit l tìnhătrng thc s caăcácă
b phn ca h.ăChoeăvàăYină(2009)ăđ xut rngăcáchăduyănhtăđ tríchăxutăthôngă
tin trung thc t cácănhàăqunălýăb phnălàăthng cho h khi h tit l thôngătină
trung thcănhălàăhìnhăthcăthuêăthôngătin.ăNhăvyăcóătn ti mt s đánhăđi gia
cácăliăíchăca th trng vn ni b vi vic phânăchiaăcácăngun lcăvàăphânăb li
choăcácăd ánămang li giáătr tt nhtăvàăchiătiêuăchoăvic t chc th trng vn ni
b trongăcácătpăđoàn,ăchng hnănhătinăthuêăthôngătinăkhiămàănóăcóămcăcaoăhn.ă
H cngăchoăthy rng, tinăthuêăthôngătinănóiăchungălàălnăhnătrongăcácătpăđoànăsoă
viăcácăcôngătyăđnăngành.ăCuiăcùngăh lp lun rngăkhiăcácăchiăphíăcaoăhnăliăíchă
ca th trng vn ni b thìăcácăcôngătyătpăđoànăcóăgiáătr gim điăvàăngc li.ăCácă
đcăđim đángăchúăýăcaămôăhìnhăca này làăvic gimăgiáătr doăđaădngăhóaă đâyă
khôngăphiălàăsn phm caăphânăb saiăcácăngunătàiănguyênătiăcácăth trng vn
ni b màăvìădoătinăthuêăthôngătinăthanhătoánăchoăcácănhàăqunălýăb phn.
-16-2.2 Các nghiên cu thc nghim đánh giá giá tr ca các doanh nghip đa
dng hóa:
2.2.1 a dng hóa làm gim giá tr doanh nghip:
2.2.1.1 Paper1: “Diversification and Firm Value in New Zealand”(Andre J.Bate
- 2007)
a) Ni dung nghiên cu:

- Trc thc trngăcóăhaiălungălýăthuytătráiăchiu v tácăđng caăđaădng
hóaălênăgiáătr doanh nghip, tácăgi đã thc hin nghiênăcuătrênă70 doanh nghip
ca New Zealand t nmă1993-2005 vi mu khoăsátăgm 411ănm-doanh nghip,
trongăđóăcóă56ădoanh nghip đnăngànhăviă325ănm-doanh nghip đnăngànhăvàă
14 doanh nghip đaăngànhăviă86ănm-doanh nghip đaăngành,ăđ nghiênăcu hai
vnăđ sau:
1, Andre J.Bate kim chngăxemăgiáătr vàăhiu qu ca cácădoanh nghipti
New Zealand trongăgiaiăđon 1993-2005 cóăgimăđiăkhi thc hin vicăđaădngăhóaă
nhămt s bng chngătrênăth gii đãăthc hin hayăkhông?
2,ăăSauăkhiăcóăkt qu, ông li kim tra li xem s tng hay gim gimăgiáătr
caăcácădoanh nghip đaădngăhóaănàyăcóăphiălàăkt qu ca vicăđaădngăhóaăhayă
không,ăhayălàădoănhngăđcătínhăkhácăkhôngăđc khoăsátănhngăcóănhăhng
đn quytăđnhăđaădngăhóa?
b) Mô hình nghiên cu:
- Tácăgi ng dngămôăhìnhătínhăgiáătr vt tri (Excess Value) vàăhiu qu
vt tri (Excess performance) caăBegerăvàăOfeck (1995)ăđ thc hinănghiênăcu:
Excess value
i
=ă 
0
+
1
(Diversification dummy)
i
+ă 
2
(Size)
i
+ă 
3i

(Leverage)+

4
(Dividend dummy)
i
+
5
(Proportion of intangible assets)
i
+
6
(Operating margin)
i
+
i

Excess performance
i
=ă 
0
+ă 
1
(Diversification dummy)
i
+ă 
2
(Size)
i
+ă 
3i


(Leverage)+ă
4
(Dividend dummy)
i
+ă
5
(Proportion of intangible assets)
i
+ă
i-17-c) Kt qu nghiên cu:
- Kt qu thc nghimăđãăchoăthy rngăgiáătr doanh nghipăkinhădoanhăđaă
dngăhóaăgim 35% so vi doanh nghipăkinhădoanhăđnăngành. Vàăkt qu nàyă
phùăhp vi rt nhiu bng chngăđãănghiênăcuătrcăđây.ăă
- Khi c đnhăcácăthucătínhăkhôngăđcăquanăsátănhngăcóănhăhngăđn
quytăđnhăđaădngăhóaă(làănm vàădoanh nghip ậ đâyălàăhaiăđcătínhăni bt nht)
đ kimătraănguyênănhânăca vic gimăgiáătr caăcácădoanh nghip đaădngăhóa,ă
Andre J.Bate đãăgp phi tht biădoăcácăh s tìmăđc t phngătrìnhăhi quy
khôngăcóăýănghaăthngăkê.ăTip tc kim tra v tácăđng caăchiăphíăđi dinălênăs
st gimăgiáătr doanh nghip, ông cngăb tht biăvìăh s tìmăđcăkhôngănhă
mongăđi ca gi thuytăbanăđu. Ông cho rng, s gimăsútăgiáătr caăcácădoanh
nghip nàyăkhôngăphiălàădoăvicăđaădngăhóaăgâyăra,ămàăcóăth làădoămt s đc

đimăkhácăca doanh nghip khôngăđcăphùăhp khi kt hp vi nhau, hocăcngă
cóăth do s côălp v đaălýăvàăth trng caăcácădoanh nghip  NewZealand, dn
đnătìnhătrngălàăcácădoanh nghip nàyăkhaiăthácăcn kităcácăcăhiătngătrng ri
sauăđóămi tinăđn thc hinăđaădng hóa,ăvàăđiuănàyăcngălàmăchoăcácădoanh
nghip đaădngăhóaăcóăgiáătr gimăđi.
- Ngoàiăra, khi kim tra s gimăsútăv giáătr vàăhiu qu caănghiênăcuănày,ă
ôngăkhôngătìmăthyăđc miăliênăquanănàoăgia vic gimăgiáătr vi gim hiu
qu, và s xungăđt gia liăíchăcaăcácădoanh nghip con.

2.2.1.2 Paper 2: “Corporate Diversification, Relatedness, and Firm Value:
Evidence from Korean Firm” - Sung C.Bae và Taek Ho Kwon (2008)
a) Ni dung nghiên cu:
- S.C.BaeăvàăT.H.Kwonhc hin nghiênăcuătrênăcácădoanhănghip sn xut ti
HànăQuc t nmă1994-2000 vi mu khoăsát bao gm 2.894ănm-doanh nghip,
gópăphn quan trngăđi viăcácălýăthuytăliênăquanăđn vicăđaădngăhóaă cácăkhíaă
cnh sau:
-18-1, SungăC.BaeăvàăTaekăHoăKwon chn laăcácădoanhănghip ti th trng
mi niălàătiăHànăQucăđ nghiênăcuăxemăgiáătr caăcác doanh nghip kinh doanh
theo dng tpăđoànăcóăgimăđiăsoăvi doanh nghipăkinhădoanhăđnăl hayăkhông?
2,  đâyăông phânăbit ra hai loiăđaădngăhóa:ălàăđaădngăhóaăkhôngăliênăkt,
tcălàăngànhăkinhădoanhămiăkhôngăk thaăđc h thng kinh doanh snăcó ca
doanh nghip;ăvàăđaădngăhóaăliênăkt, tcălàăngànhăkinhădoanhămi s k thaăđc
h thng kinh doanh snăcóăca doanh nghip.
3, Mu khoăsátăgmă6ănm,ătrongăđóăcó 3ănmătrc khi xy ra cuc khng
hongăvàoănmă1997ăvàă 3ănmăsauă khng hong. Vàăkimătraăxemăgiáătr doanh
nghipătrcăvàăsauăkhng hongăcóăs thayăđiănhăth nào?

b) Mô hình nghiên cu:
SungăC.BaeăvàăTaekăHoăKwons dngămôăhìnhăhi quy theo FV:
FV
i
= a
0
+ a
1
LASST
i
+ a
2
RNDPS
i
+ a
3
SRSTD
i
+ a
4
OWN
i
+ a
5
LEV
i
+
a
6
CDX

i
+







+







+
i

FV
i
= b
0
+ b
1
LASST
i
+ b
2

RNDPS
i
+ b
3
SRSTD
i
+ b
4
OWN
i
+ b
5
LEV
i
+
b
6
CDXU
i
+ b
7
CDXR
i
+








+







+
i

 đây,ăch s đoălng mcăđ đaădngăhóaăđc ng dng t ch s đaădngăhóaă
ca Caves (1980): 



;  



;  





c) Kt qu nghiên cu:
1, Kt qu cho thy,ăcácădoanhănghip kinh doanh theo tpăđoànăb gimăđiă
so viăcácădoanhănghip kinhădoanhăđnăngành.
2, Kt qu cho thy rng, nhìnăchungăvicăđaădngăhóaăcaăcácătpăđoànăHànă
Qucălàmăchoăgiáătr cácătpăđoànănàyăgimăđi,ătuyănhiênămcăđ nhăhng ca
tng loiăđaădngăhóaăs khácănhau, trongăkhiăcácădoanhănghipăđaădngăhóaăkhôngă
liênăktăcóăgiáătr doanh nghip gimăđi, thìănhng doanh nghipăđaădngăhóa cóăliênă
kt liăcóăgiáătr doanh nghip gimăkhôngărõăràng.
3,ăTrongăgiaiăđon nhngănmătrc cuc khng hongăthìătácăđng caăcácă
doanh nghip thc hină đaădngă hóaăliênă ktăvàăkhôngă liênă ktă lênăgiáătr doanh
nghip rõăràngăhnăsoăviăgiaiăđon sau cuc khng hong.
-19-
2.2.1.3 Paper 3: “Corporate diversification, ownership structure, and firm value.
The Singapore evidence” - Sheng-Syan Chen, Kim Wai Ho (2000)
a) Ni dung nghiên cu:
 cung cp mt bng chng quc t v mcăđ và giáătr doanh nghip ca
cácătpăđoànăđaădngăhóa,ătácăgi đã nghiênăcu vàăs dng d liu ca 145 doanh
nghip  Singapore.ăTrongăđ tàiănày,ătácăgi mun kim chng li mcăđ đaădng

hóa,ăcuătrúcăc đông,ăvàăgiáătr doanh nghipăcóătácăđng vi nhau nhăth nào?
b) Mô hình nghiên cu:
S.S.Chen và K.W.Honghiênăcuăgiáătr doanh nghip theo h s Tobin’săq:
Tobin’sq
i
= a
0
+ a
1
Inder_ownership
i
+ a
2
Outside_block_ownership
i
+
a
3
Log(assets)
i
+ a
4
Log(firm_age)
i
+ a
5
R&D
i
+ă
i


c) Kt qu nghiên cu:
Viănghiênăcu ca S.S.Chen và K.W.Ho  trên,ăcácămcăđ caă đaădng
hóaădoanh nghip cóătngăquanădngăđi viăquyămôădoanh nghip,ăvàăcóătngă
quană âmă đi viă cácă c đôngă nmă ngoàiă bană quană lý,ă tuyă nhiênă khôngă cóă bng
chng cho thyăcácăc đôngănm trong ban qunălýăthìăcóătngăquanădngăvi
mcăđ đaădngăhóa.ă
S.S.Chen và K.W.Ho cho rng,ă giáă tr caă cácă doanh nghip đaă dngă hóaă
gimăđiătrongătrng hpăcácădoanh nghip nàyăcóăs c đôngănm quyn qunălýăítă
hn,ăvà vic gimăgiáătr nàyăxy ra cóăth liênăquanăđn vnăđ v chiăphíăđi din.
Cònăcácăc đôngănmăngoàiăbanăqunălýăthìăchaăcóăbng chng th hin s tácă
đngăđnăgiáătr doanh nghip. Tácăgi cho rng,ăăđi vi cácădoanhănghipăcóăgiáă
tr b gimăđi nhăth,ăthìăcácăc đôngănm ngoàiăbanăqunălýăthc hinăcácăhànhă
đng nhm cn tr vică đaă dngă hóa doanh nghip, nhng cngă khôngă cóă bng
chng cho thyăchiăphíăđi dinătrongătrng hpănàyăđc gimăđi.
Ngoàiăra,ă cònămt s nghiênăcuăkhácăcngăcóăkt qu tngăquanădngă
giaăgiáătr doanh nghipăvàădoanhănghipăđaădngăhóa:
- Makoto Nakano (2004) nghiênă cu v cuă trúcă tàiă chínhă trênă cácă doanh
nghip đaădngăhóaăca Nhtătrongăgiaiăđon 1998 ậ 2001, cho thy rng,ăcácădoanh

×