Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Hướng dẫn tài liệu ôn thi, thi tuyển công chức, viên chức cục thống kê

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128 KB, 2 trang )

1
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
____________________

HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI
THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012

I. Những vấn đề chung:
1. Các tài liệu nêu trong Hướng dẫn này chỉ mang tính tham khảo để ôn tập
đối với đợt thi tuyển này. Do đó, thí sinh cần nhận thức rõ là đề thi có thể có những
câu hỏi không có trong các tài liệu tham khảo được nêu ở Hướng dẫn này để có kế
hoạch ôn thi cho thích hợp.
2. Các thí sinh thi ngạch nào và vào khối nào cần nghiên cứu kỹ Hướng dẫn
này để tìm kiếm tài liệu tham khảo thích hợp.
II. Tài liệu tham khảo:
TT

Môn thi Tài liệu tham khảo
I Các môn thi chung
1 Quản lý nhà
nước

1.1

Đối với khối
công chức
“Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn:
- Phần I: Giới thiệu đại cương về Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam


- Phần II: Luật Cán bộ, công chức
- Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực
thống kê
1.1

Đối với khối
viên chức
1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn
- Phần I: Giới thiệu đại cương về Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực
thống kê
2. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A2. Luật viên chức
2 Tin học văn
phòng
“Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: Phần
IV: Tin học văn phòng và tiếng Anh trình độ A, B
3 Tiếng Anh
trình độ B
1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: Phần
2
TT

Mụn thi Ti liu tham kho
IV: Tin hc vn phũng v ting Anh trỡnh A, B
2. Tuyn tp cỏc bi TESTS ting Anh trỡnh A, B ca Xuõn

Thnh v Xuõn Bỏ; NXB H Ni 2006
II Cỏc mụn thi chuyờn ngnh
1 Thng kờ 1. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc
nm 2012 quyn B do Tng cc Thng kờ biờn son
2. Giáo trình lý thuyết thống kê của PGS. TS. Trần Ngọc Phác
và TS. Trần Thị Kim Thu, Khoa Thống kê, Trờng Đại học
Kinh tế Quốc dân đồng tác giả biên soạn, NXB Thống kê phát
hành; Hà Nội 2006
3. Giáo trình thống kê kinh tế của TS. Bùi Đức Triệu, Trờng
Đại học Kinh tế Quốc dân chủ biên; NXB Đại học kinh tế
quốc dân phát hành, 2010

2 Tin hc
chuyờn
Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc
nm 2012 quyn C do Tng cc Thng kờ biờn son
3 Vn th -
Lu tr
1. Tham kho cỏc vn bn phỏp qui ca Nh nc trong lnh
vc lu tr v th vin
2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc
nm 2012 quyn D do Tng cc Thng kờ biờn son
4 Lut 1. Giỏo trỡnh Lut Hnh chớnh Vit Nam ca Trng i Hc
Lut H Ni do TS Trn Minh Hng ch biờn; NXB Cụng an
nhõn dõn; H Ni 2010
2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc
nm 2012 quyn A do Tng cc Thng kờ biờn son:
Phn III: Mt s vn bn lut, vn bn phỏp qui v lnh vc
thng kờ
5 Qun lý u

t xõy dng
1. Tham kho cỏc vn bn phỏp qui ca Nh nc trong lnh
vc qun lý u t xõy dng.
2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc
nm 2012 quyn E do Tng cc Thng kờ biờn son
6
Phiờn dch v
hp tỏc quc t
Khụng cú ti liu tham kho c th. Thớ sinh bờn cnh ụn cỏc
kin thc v ting Anh núi chung cn tp trung vo ting Anh
chuyờn ngnh kinh t v ting Anh chuyờn ngnh thng kờ

×