Tải bản đầy đủ (.doc) (118 trang)

Giáo án thể dục VNEN lớp 3 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.26 MB, 118 trang )

Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Tuần 1
Thể dục lớp 3B Thứ ba Ngày 19 tháng 8 năm 2014
BÀI 1
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
Mục tiêu:
Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập
luyên trong giờ học thể dục lớp 3.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp)
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát, sau đó tập bài thể dục phát triển
chung lớp 2. (3-4 phút)
Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp)
GV giới thiệu cùng cả lớp chương trình thể dục lớp 3. (4-5 phút)
Hình 1-Giới thiệu chương trình môn thể dục lớp 3
Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp)
Một số nội quy tập luyệnc. Biên chế tổ, chọn cán sự. (2-3 phút)
1 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Hình 2-GV nêu một số nội quy tập luyện
Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp)
Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” (5-6 phút)
Hình 3-Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”
Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đi thường theo nhịp và hát (1 phút)


- GV cùng h/s hệ thống bài (1 phút)
- GV nhận xét gời học và giao bài tập về nhà (1 phút)
2. Hoạt động ứng dụng
- Em hãy kể lại với bố mẹ một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục
lớp 3 và một số quy định trong giờ học thể dục lớp 3.
- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
Tuần 1
Thể dục lớp 3 Thứ năm Ngày 21 tháng 8 năm 2014
2 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
BÀI 2
ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “NHÓM BA, NHÓM BẢY”
Mục tiêu:
Biết tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp)
- Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo nhịp. (1 phút)
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (40-50m)
* Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”. (2 phút)
Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, theo tổ)
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đứng nghiêm,
đứng nghỉ (8-10 phút)
Hình 1- Điểm số theo hàng dọc
Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp)
Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” (6-8 phút)
3 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3

.
Hình 2-Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đứng vỗ tay và hát.
- GV cùng h/s hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. Hoạt động ứng dụng
- Ứng dụng vào tập trung đầu các giờ sau, xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào
lớp….
- Ứng dụng quy phải, quay trái để triển khai đội hình tập các nội dung khác .
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 1
Thể dục lớp 3 Thứ ba Ngày26 tháng 8 năm 2014
BÀI 3
4 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
ĐI THƯỜNG THEO NHỊP
TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
Mục tiêu:
Bước đầu biết cách đi thường theo nhịp và biết dóng thẳng hàng trong khi
đi.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp)
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. (1 phút)
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (40-50m)
* Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”. (2 phút)
Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, theo tổ)
Đi thường theo nhịp (8-10 phút)
Hình 1- Đi thường theo nhịp
Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp)
Trò chơi “Kết bạn” (6-8 phút)
5 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3

Hình 2-Trò chơi “Kết bạn”
Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. (1 phút)
- GV cùng h/s hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Rèn luyện phản xạ
Tuần 1
Thể dục lớp 3 Thứ năm Ngày 28 tháng 8 năm 2014
6 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
BÀI 4
ÔN BÀI TẬP RLTT VÀ KNVĐCB
TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY”
Mục tiêu:
Bước đầu biết cách đi thường theo nhịp và biết dóng thẳng hàng trong khi
đi.
Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp)
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. (1 phút)
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. (1 phút)
- Trò chơi “Có chúng em”. (2 phút)
* Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (80-100m)
Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp)
Đi thường theo nhịp (3-4 phút)Hình 1- Đi thường theo nhịp
Hoạt động 3: Phần cơ bản (Chia tổ)
Đi nhanh chuyển sang chạy (3-4 phút)
7 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3


CB XP C Đ

Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp)
Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút)

Hình 2-Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút)
- GV cùng h/s hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.

- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 3
Thể dục lớp 3 Thứ ba Ngày 2 tháng 9 năm 2014
BÀI 5
TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
8 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Mục tiêu:
Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải,
quay trái.
Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp)
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. (1 phút)
- Chạy chậm sung quanh sân tập (80-100m)
* Trò chơi “Chạy tiếp sức”. (2 phút)
Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp)
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng (5-6
phút)
Hình 1- Đi thường theo nhịp
Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ)
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (10-12 phút)
9 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Hình 2- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp)
Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút)
Hình 2-Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút)

- GV cùng h/s hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 3
Thể dục lớp 3 Thứ năm Ngày 4 tháng 9 năm 2014
BÀI 6
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
10 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Mục tiêu:
Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
Biết cách đi thường theo nhịp.
Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp)
- Xoay các khớp. (2 phút)
- Chạy chậm sung quanh sân tập (100-120m)
* Trò chơi “Chui qua hầm”. (2 phút)
Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ)
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (8-10 phút)
Hình 1- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp)
Ôn đi thường theo nhịp. (5-6 phút)
11 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Hình 2-Đi thường
Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp)

Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút)
Hình 3-Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút)
- GV cùng h/s hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 4
Thể dục lớp 3 Thứ ba Ngày 9 tháng 9 năm 2014
12 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
BÀI 7
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG”
Mục tiêu:
Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải,
quay trái.
Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp)
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát. (1 phút)
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên (100-120m)
Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ)
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái (8-10 phút)
Hình 1- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
13 Lê Trung Tuân
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3

Hình 2-Quay phải, quay trái
Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp)
Trò chơi “Thi xếp hàng” (8-10 phút)
Hình 3-Trò chơi “Thi xếp hàng”
Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng. (1 phút)
- GV cùng h/s hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 4
Thể dục lớp 3 Thứ năm Ngày11 tháng 9 năm 2014
14 Lê Trung Tuân
Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3
BI 8
đi vợt chớng ngại vật - Trò chơi Thi xếp hàng
Mc tiờu:
Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.
Bớc đầu biết cách đi vợt chớng ngại vật thấp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi.
1. Hot ng c bn
Hot ng 1: Phn khi ng (C lp)
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt)
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trờng(100-120m)
* Chơi trò chơi Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. GV giải thích lại cách chơi, luật
chơi rồi tổ chức cho học sinh chơi (2 phỳt)
Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t)
Tp hp hng ngang, dúng hng, im s. (6-8 phỳt)

Hỡnh 1- Tp hp hng ngang, dúng hng, im s
Hot ng 3: Phn c bn (C lp)
i vt chng ngi vt thp. (10-12 phỳt)
15 Lờ Trung Tuõn
Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3
Hỡnh 2-i vt chng ngi vt thp
Hot ng 4: Phn c bn (C lp)
Trũ chi Thi xp hng (5-7 phỳt)
Hỡnh 3-Trũ chi Thi xp hng
Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp)
- Đi thờng theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng. (1 phỳt)
- GV cùng học sinh hệ thống bài. (1 phỳt)
- GV nhận xét kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. (1 phỳt)
2. Hot ng ng dng
- Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s hng dn ca gia ỡnh
em hóy tp luyn nh.
- T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm.
Tun 5
Th dc lp 3 Th ba Ngy16 thỏng9 nm 2014
BI 9
16 Lờ Trung Tuõn
Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3
ễN đi vợt chớng ngại vật
Mc tiờu:
Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, im s, quay phi,
quay trỏi.
Biết cách đi vợt chớng ngại vật thấp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi.
1. Hot ng c bn
Hot ng 1: Phn khi ng (C lp)

- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt)
- Chơi trò chơi Cú chỳng em. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ
chức cho học sinh chi (2 phỳt)
* Chạy chm theo vũng trũn rng (1 phỳt)
Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t)
Tp hp hng ngang, dúng hng, im s, quay phi, quay trỏi. (5-7 phỳt)
Hỡnh 1- Tp hp hng ngang, dúng hng, im s
Hot ng 3: Phn c bn (C lp)
i vt chng ngi vt thp. (8-10 phỳt)
17 Lờ Trung Tuõn
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Hình 2-Đi vượt chướng ngại vật thấp
Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp)
Trò chơi “Thi xếp hàng” (6-8 phút)
Hình 3-Trò chơi “Thi xếp hàng”
Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp)
- §i thêng theo nhịp và hát. (1 phút)
- GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi. (1 phút)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. (1 phút)
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 5
Thể dục lớp 3 Thứ năm Ngày 18 tháng 9 năm 2014
18 Lê Trung Tuân
Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3
BI 10
TRề CHI MẩO UI CHUT
Mc tiờu:

Biết cách đi vợt chớng ngại vật thấp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Mốo ui chut.
1. Hot ng c bn
Hot ng 1: Phn khi ng (C lp)
- Chy chm theo mt hng dc trờn a hỡnh t nhiờn sung quanh sõn tp (2
phỳt)
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt)
- Chơi trò chơi Qua ng li. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ
chức cho học sinh chi (2 phỳt)
Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t)
i vt chng ngi vt thp. (8-10 phỳt)
Hỡnh 1-i vt chng ngi vt thp
Hot ng 3: Phn c bn (C lp)
Trũ chi Mốo ui chut (8-10 phỳt)
19 Lờ Trung Tuõn
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Hình 2-Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp)
- §ứng vỗ tay và hát. (1 phút)
- GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi. (1 phút)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. (1 phút)
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự giúp đỡ của gia đình em
hãy chuẩn bị sân tập và tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 6
Thể dục lớp 3 Thứ ba Ngày 23 tháng 9 năm 2014
20 Lê Trung Tuân
Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3
BI 11

ễN I VT CHNG NGI VT THP
Mc tiờu:
Biết cách đi vợt chớng ngại vật thấp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Mốo ui chut.
1. Hot ng c bn
Hot ng 1: Phn khi ng (C lp)
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. (1 phỳt)
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt)
- Chơi trò chơi Chui qua hầm. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ
chức cho cỏc em chi (2 ln)
Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t)
i vt chng ngi vt thp. (8-10 phỳt)
Hỡnh 1-i vt chng ngi vt thp
Hot ng 3: Phn c bn (C lp)
Trũ chi Mốo ui chut (8-10 phỳt)
21 Lờ Trung Tuõn
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Hình 2-Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng và hít thở sâu. (1 phút)
- GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi. (1 phút)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. (1 phút)
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự giúp đỡ của gia đình em
hãy chuẩn bị sân tập và tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 6
Thể dục lớp 3 Thứ năm Ngày25 tháng 9 năm 2014
22 Lê Trung Tuân
Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3

BI 12
I CHUYN HNG PHI TRI
TRề CHI MẩO UI CHUT
Mc tiờu:
Bc u bit cỏch i chuyn hng phi trỏi.
- Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Mốo ui chut.
1. Hot ng c bn
Hot ng 1: Phn khi ng (C lp)
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. (1 phỳt)
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt)
- Chơi trò chơi Kộo ca la xe. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ
chức cho cỏc em chi (2 ln)
Hot ng 2: Phn c bn (C lp)
ễn tp hp hng ngang, dúng hng im s (4-6 phỳt).
Hỡnh 1- Tp hp hng ngang, dúng hng, im s
Hot ng 3: Phn c bn (C lp)
i chuyn hng phi trỏi. (8-10 phỳt)
23 Lờ Trung Tuõn
Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3
Hình 1-Đi chuyển hướng phải trái
Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp)
Trò chơi “Mèo đuổi chuột” (6-8 phút)
Hình 3-Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp)
- Đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay và hát. (1 phút)
- GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi. (1 phút)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. (1 phút)
2. Hoạt động ứng dụng
- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự giúp đỡ của gia đình em
hãy chuẩn bị sân tập và tập luyện ở nhà.

- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
Tuần 7
Thể dục lớp 3 Thứ ba Ngày 30 tháng 9 năm 2014
BÀI 13
ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
24 Lê Trung Tuân
Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3
TRề CHI MẩO UI CHUT
Mc tiờu:
Bit cỏch i chuyn hng phi trỏi.
- Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Mốo ui chut.
1. Hot ng c bn
Hot ng 1: Phn khi ng (C lp)
- Chy chm theo hng dc sung quanh sõn tp. (1 phỳt)
- i theo vũng trũn, va i va hỏt v v tay theo nhp (1 phỳt)
* Xoay cỏc khp. (2 phỳt)
* Chơi trò chơi Kộo ca la xe. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ
chức cho cỏc em chi (2 ln)
Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t)
ễn i chuyn hng phi trỏi. (10-12 phỳt)
Hỡnh 1-i chuyn hng phi trỏi
Hot ng 3: Phn c bn (C lp)
Trũ chi Mốo ui chut (8-10phỳt)
25 Lờ Trung Tuõn

×