Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

mạng thông tin viễn thông khu đô thị khoa học Nghĩa Đô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 128 trang )


1

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................... 5
PHẦN 1: HIỆN TRẠNG MẠNG THÔNG TIN VIỄN THÔNG KHU ĐÔ THỊ
KHOA HỌC NGHĨA ĐÔ .................................................................................................... 6
1. Đặc điểm đặc trưng của khu vực ............................................................................. 6
1.1. Mật độ tập trung các công sở và các cơ quan nghiên cứu trong khu vực ................ 6
1.2. Hướng phát triển ................................................................................................... 6
2. Hiện trạng mạng thông tin và nhu cầu phát triển dịch vụ băng rộng trong
khu vực ............................................................................................................................. 7
2.1. Điều tra khảo sát hiện trạng mạng Viễn thông, thông tin trong khu vực ................. 7
2.2. Mạng Viễn thông trong khu vực ............................................................................. 7
2.2.1. Mạng tổng đài .................................................................................................. 7
2.2.2. Mạng truyền dẫn .............................................................................................. 7
2.2.3. Mạng cáp ngoại vi ........................................................................................... 8
2.2.4. Kế hoạch phát triển mạng Viễn thông trong khu vực trong những năm tới ....... 8
2.3. Hiện trạng mạng thông tin của các đơn vị trong khu vực ....................................... 8
2.4. Xây dựng bản đồ thông tin của khu vực đô thị khoa học Nghĩa đô........................ 10
3. Xác định các thành phần trong mạng ................................................................... 11
PHẦN 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MẠNG BĂNG RỘNG KHU VỰC DÂN
CƯ ....................................................................................................................................... 12
1. Cấu hình chuẩn của ATM Forum - RBB .............................................................. 12
1.1. Cấu hình chuẩn ................................................................................................... 12
1.2. Các thành phần chuẩn ......................................................................................... 12
1.2.1. Mạng hạt nhân ATM ..................................................................................... 12
1.2.2. Mạng truy nhập ATM .................................................................................... 13
1.2.3. Kết cuối mạng truy nhập ................................................................................ 13
1.2.4. Mạng ATM thuê bao gia đình. ....................................................................... 14


1.2.5. Hệ thống đầu cuối ATM ................................................................................ 14
1.3. Các giao diện chuẩn ............................................................................................ 15
1.3.1. Giao diện mạng truy nhập .............................................................................. 15
1.3.2. Giao diện UNI
W
, UNI
X
, UNI
H
....................................................................... 15
2. Mạng truy nhập ATM ........................................................................................... 15
2.1. Cấu trúc chuẩn ATM qua Hybrid Fiber Coax (HFC) ........................................... 15
2.2. Mạng truy nhập trên cơ sở mạng quang thụ động ATM ........................................ 16
2.2.1. Mạng quang thụ động ATM cho FTTH.......................................................... 17
2.2.2. Mạng quang thụ động ATM cho FTTC/cab ................................................... 17
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

2
2.3. Kờnh thuờ bao s khụng i xng ADSL .............................................................. 19
2.3.1. Chuyn ti ca ATM qua ADSL .................................................................... 20
2.4. Kờnh thuờ bao s tc cao VDSL ...................................................................... 20
3. Mng ATM thuờ bao gia ỡnh ............................................................................... 22
3.1. Mng cỏp ............................................................................................................. 22
3.1.1. Cu hỡnh mng cỏp ........................................................................................ 23
3.1.2. Rỏp ni .......................................................................................................... 23
3.1.3. Cỏp ................................................................................................................ 23
3.1.4. Hp kt ni (Connector) ................................................................................ 24
3.1.5. Xung nhp chun ........................................................................................... 24
4. Thc hin bỏo hiu................................................................................................. 24
4.1. Chc nng mng truy nhp .................................................................................. 24

4.2. Phõn loi h thng ............................................................................................... 25
4.2.1. Phng ỏn 1 .................................................................................................. 25
4.2.2. Phng ỏn 2 .................................................................................................. 26
4.2.3. Phng ỏn 3 .................................................................................................. 26
4.2.4. Phng ỏn 4 .................................................................................................. 27
4.2.5. Phng ỏn 5 .................................................................................................. 28
4.3. Bỏo hiu ti UNI
X
, UNI
W
v UNI
H
....................................................................... 28
4.4. Bỏo hiu ti ANI .................................................................................................. 28
4.4.1. Giao din VB5 ............................................................................................... 28
4.4.2. Giao din gia cỏc mng B-ISDN ................................................................. 29
4.4.3. Giao din i tng s dng-Mng ............................................................... 29
PHN 3: MNG B-ISDN KHU ễ TH KHOA HC NGHA ễ ............................... 31
1. Xõy dng phng phỏp d bỏo nhu cu dch v trong mng B-ISDN khu
vc dõn c ...................................................................................................................... 31
1.1. La chn phng phỏp d bỏo ............................................................................ 31
1.1.1. Cỏc phng phỏp d bỏo truyn thng ........................................................... 31
1.1.2. Phng phỏp d bỏo nhu cu dch v bng rng ............................................ 33
1.2. D bỏo nhu cu dch v trong mng B-ISDN ....................................................... 33
1.2.1. Qui trỡnh d bỏo ............................................................................................ 33
1.2.2. Thu thp v phõn loi s liu ......................................................................... 35
1.2.3. Xỏc nh cỏc loi hỡnh dch v v thuc tớnh ca chỳng ................................. 35
1.2.4. Xỏc nh cỏc loi ng dng ............................................................................ 35
1.2.5. Tớnh toỏn s liu d bỏo................................................................................. 36
1.3. Phng phỏp d bỏo lu lng trong mng B-ISDN khu vc hp ........................ 37

1.3.1. Tng quan v d bỏo lu lng ..................................................................... 37
1.3.2. Tớnh cht c thự ca d bỏo lu lng trong mng B-ISDN ......................... 38
1.3.3. Quy trỡnh d bỏo lu lng trong mng B-ISDN khu vc hp ....................... 38
1.4. Kt qu d bỏo cho khu vc ụ th khoa hc Ngha ụ ......................................... 41
2. Xõy dng cụng c thit k mng B-ISDN khu vc hp ........................................ 41
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

3
2.1. Cỏc cụng c phn mm hin hu ......................................................................... 41
2.2. Mt s vn thit k mng ................................................................................. 43
2.2.1. Kh nng ỏp ng yờu cu ............................................................................. 44
2.2.2. Kh nng qun lý ........................................................................................... 44
2.2.3. Cu trỳc mng ............................................................................................... 44
2.2.4. Loi chuyn mch .......................................................................................... 45
2.2.5. La chn a im t nỳt mng v nh c ................................................... 45
2.2.6. Cu trỳc kờnh v nh c kờnh ....................................................................... 45
2.2.7. nh tuyn (la chn giao thc) ..................................................................... 45
2.2.8. Cỏc yờu cu v s liu ................................................................................... 45
2.2.9. Cỏc mc tiờu cht lng ................................................................................ 46
2.3. Cụng c thit k mng ......................................................................................... 46
2.3.1. Cỏc phng phỏp tip cn .............................................................................. 46
2.4. Phỏt trin cụng c phn mm thit k mng B-ISDN khu vc dõn c ................... 47
2.4.1. Lu ........................................................................................................... 47
2.4.2. Thut toỏn iu khin .................................................................................... 55
2.4.3. Thit k phn mm ........................................................................................ 57
2.4.4. Mụ t phn mm ............................................................................................ 63
2.5. Kt qu thit k cho mng khu vc ụ th khoa hc Ngha ụ ............................... 66
3. Cỏc yờu cu i vi thit b trong mng B-ISDN khu vc ụ th khoa hc
Ngha ụ. ......................................................................................................................... 67
3.1. Cỏc yờu cu chung ............................................................................................... 67

3.1.1. Cỏc yờu cu i vi chuyn mch ht nhõn .................................................... 70
3.1.2. Cỏc kiu v loi chuyn mch ATM .............................................................. 71
3.1.3. So sỏnh cỏc loi chuyn mch ATM .............................................................. 71
3.1.4. Mt s tham s cn quan tõm ......................................................................... 73
3.2. Cỏc yờu cu i vi thit b trong mng B-ISDN khu ụ th khoa hc Ngha ụ ... 77
3.2.1. Yờu cu k thut i vi tng i chuyn mch ATM trung tõm t ti
Hc vin cụng ngh BCVT ...................................................................................... 77
3.2.2. Yờu cu k thut i vi tng i ph tr ti Vin Cụng ngh thụng tin ......... 78
3.2.3. Cỏc yờu cu i vi thit b ADM .................................................................. 78
3.2.4. Cỏc yờu cu k thut i vi cỏc mỏy ch cung cp dch v ........................... 78
3.2.5. Cỏc yờu cu k thut i vi cỏc thit b u cui .......................................... 79
3.2.6. Cỏc yờu cu k thut i vi cỏc thit b truy nhp tc cao xDSL.............. 79
4. Cỏc dch v, ng dng trin khai th nghim trong mng B-ISDN khu ụ th
khoa hc Ngha ụ .......................................................................................................... 79
4.1. Nhng ng dng thc t ca cụng ngh ATM trong cỏc lnh vc kinh t xó hi. ... 79
4.1.1. Dch v Y t qua mng .................................................................................. 80
4.1.2. Dch v ti chớnh - ngõn hng ........................................................................ 81
4.1.3. ng dng ATM trong lnh vc nghiờn cu v thm dũ .................................. 81
4.1.4. Gii trớ/Du lch .............................................................................................. 83
4.1.5. Ngh thut ..................................................................................................... 84
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

4
4.1.6. Vn ti ........................................................................................................... 85
4.1.7. Thng mi in t ....................................................................................... 86
4.1.8. Thụng tin trong mng ca chớnh ph .............................................................. 88
4.1.9. Cỏc dch v Internet bng rng khu vc dõn c .............................................. 89
4.2. Phng ỏn trin khai cỏc ng dng, dch v trong mng B-ISDN th nghim ...... 95
4.2.1. Dch v Video theo yờu cu VoD................................................................... 95
4.2.2. Dch v VideoConference .............................................................................. 99

4.2.3. ng dng IP qua ATM ................................................................................ 101
5. Thit k nỳt mng ATM th nghim trong to nh Hc vin Cụng ngh
BCVT ............................................................................................................................ 109
5.1. Cỏc ng dng v cu hỡnh trin khai .................................................................. 109
5.1.1. Hin trng mng thụng tin ti Hc vin Cụng ngh BCVT .......................... 109
5.1.2. Kt qu d bỏo nhu cu v lu lng ti nỳt mng Hc vin Cụng ngh
BCVT .................................................................................................................... 110
5.1.3. Cu hỡnh kh thi .......................................................................................... 111
5.2. Cỏc bn v k thut nỳt mng ATM Hc vin Cụng ngh BCVT ........................ 112
6. Trin khai thit b, th nghim dch v v ỏnh giỏ kt qu ............................. 112
6.1. C s thit b ti Hc vin Cụng ngh BCVT ..................................................... 113
6.2. Xõy dng c s d liu cho cỏc dch v ng dng s trin khai .......................... 114
6.2.1. C s d liu dch v Video theo yờu cu .................................................... 114
6.2.2. C s d liu dch v th vin t xa ............................................................ 115
6.2.3. C s d liu dch v truy nhp trang Web tc cao ................................. 115
6.3. Cu hỡnh th nghim dch v ............................................................................. 116
6.3.1. Cu hỡnh th nghim dch v Video theo yờu cu VoD ................................ 116
6.3.2. Cu hỡnh th nghim dch v Hi ngh Video .............................................. 118
6.3.3. Cu hỡnh th nghim dch v truy nhp Web tc cao .............................. 119
6.3.4. Cu hỡnh th nghim dch v th vin t xa ................................................. 122
6.3.5. Cu hỡnh th nghim dch v liờn kt cỏc mng LAN .................................. 123
6.4. ỏnh giỏ nhn xột.............................................................................................. 125
7. Ph lc A: Kt qu d bỏo nhu cu dch v v lu lng trong mng B-
ISDN khu ụ th khoa hc Ngha ụ .................................... Error! Bookmark not defined.
8. Ph lc B: Kt qu thit k mng B-ISDN khu ụ th khoa hc Ngha ụError! Bookmark not defined.
9. Ph lc C: Cỏc bn v k thut nỳt mng B-ISDN Hc vin Cụng ngh
BCVT .................................................................................... Error! Bookmark not defined.

THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
5

LI NểI U
Cựng vi s phỏt trin nhanh chúng ca nn kinh t, mng Vin thụng Vit nam
ó cú nhng bc tin nhy vt khụng ch v s lng thuờ bao m cũn v cht lng
mng v dch v a dng. Nm trong khuụn kh chng trỡnh in t-Tin hc-Vin
thụng quc gia, ti Nghiờn cu tip thu cụng ngh tiờn tin thit lp v khai
thỏc th mng thụng tin liờn kt s a dch v ISDN ó t c nhng kt qu ỏng
k v c hi ng cp nh nc ỏnh giỏ loi xut sc to tin cho giai on tip
theo l giai on th nghim dch v tiờn tin bng rng trờn c s cụng ngh ATM
trong khu vc hp v a ra nhng khuyn ngh trong bc i tip theo ca Vit nam
trờn con ng phỏt trin tin ti mt xó hi thụng tin trong th k 21. Khu vc ụ th
khoa hc Ngha ụ vi c im tp trung rt cao cỏc Vin nghiờn cu, cỏc trng i
hc l a im hp lý cho vic xõy dng v th nghim mng vin thụng B-ISDN
trờn c s cụng ngh ATM. Kt qu thnh cụng ca ti ny s gúp phn quan trng
trong vic hoch nh bc i ca Vit nam tin ti xõy dng h tng c s thụng
tin quc gia NII.
Bỏo cỏo ny trỡnh by nhng vn c bn trong vic xõy dng mng B-ISDN khu
vc dõn c, phõn tớch cỏc yờu cu i vi thit b trong mng, phõn tớch cỏc loi hỡnh
dch v B-ISDN, xõy dng cụng c thit k mng B-ISDN cho khu vc dõn c hp v
ỏp dng thit k mng B-ISDN khu ụ th khoa hc Ngha ụ. Bỏo cỏo ny cng phõn
tớch v thit k nỳt mng B-ISDN ti to nh Hc vin Cụng ngh Bu chớnh Vin
thụng cng nh k hoch trin khai v nhng ỏnh giỏ ban u v vic trin khai th
nghim 5 loi hỡnh dch v trong nỳt mng B-ISDN ti to nh Hc vin Cụng ngh
Bu chớnh Vin thụng.
Kt qu th nghim ban u ti nỳt mng B-ISDN ti Hc vin Cụng ngh Bu chớnh
Vin thụng trong khu vc ụ th khoa hc Ngha ụ s lm nn tng cho vic trin khai
nhng dch v ny trờn mng ti khu ụ th khoa hc Ngha ụ khi d ỏn u t c
trin khai.

THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
6

PHN 1: HIN TRNG MNG THễNG TIN VIN THễNG
KHU ễ TH KHOA HC NGHA ễ
1. c im c trng ca khu vc
1.1. Mt tp trung cỏc cụng s v cỏc c quan nghiờn cu
trong khu vc
Khu ụ th khoa hc Ngha ụ l mt khu vc din tớch khụng ln c gii hn bi
ng Bi, ng Lc Long Quõn, phớa bc l ng i Ni bi, phớa nam giỏp vi
ng 32. Trong khu vc tp trung rt nhiu vin nghiờn cu v cỏc trng i hc,
cao ng. Theo k hoch phỏt trin ca Chớnh ph, trong khu vc s phỏt trin thờm
mt trung tõm thng mi v ti chớnh ca quc gia. Nh vy cú th thy mt im
ni bt ca khu vc ny ú l vai trũ quyt nh ca cỏc cụng s, cỏc vin nghiờn cu
v cỏc trng i hc trong nh hng phỏt trin thụng tin, vin thụng ca khu vc.
Mt tp trung ca cỏc vin nghiờn cu v trng i hc trong khu vc l rt cao.
Vi s lng trờn 30 Vin nghiờn cu v 7 Hc vin, trng i hc v cao ng hin
ti khu vc ny ó tr thnh mt trung tõm khoa hc ln ca quc gia.
1.2. Hng phỏt trin
Trong k hoch chnh trang v phỏt trin khu vc ca chớnh ph, khu ụ th khoa hc
Ngha ụ s phỏt trin theo 2 hng chớnh sau:
Phỏt trin cỏc vin nghiờn cu v cỏc trung tõm khoa hc trong khu vc;
Phỏt trin khu vc thng mi trong khu vc.
i vi cỏc vin nghiờn cu v trung tõm khoa hc trong khu vc, vic u t v
chiu sõu nõng cao nng lc ca cỏc vin nghiờn cu s c thc hin. C s vt
cht trong ú cú h tng c s thụng tin s c quan tõm u t nhm xõy dng khu
vc thnh mt khu vc vi h tng c s tiờn tin.
Mt trung tõm ti chớnh, thng mi s c xõy dng ti khu vc Xuõn nh. õy l
mt khu vc cú nhu cu rt cao v h tng c s thụng tin tiờn tin. Vic xõy dng
mng thụng tin vi cụng ngh cao cho khu vc ny khụng nhng ch ỏp ng nhu cu
hin ti ca khu vc m cũn mang ý ngha th nghim cho cỏc khu vc cụng nghip,
cụng ngh cao trờn ton quc.
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

7
2. Hiện trạng mạng thông tin và nhu cầu phát triển dịch vụ
băng rộng trong khu vực
2.1. Điều tra khảo sát hiện trạng mạng Viễn thông, thông tin
trong khu vực
Để chuẩn bị cho việc xây dựng cấu hình mạng và loại hình dịch vụ cung cấp trong
mạng, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát hiện trạng mạng thông tin,
viễn thông trong khu vực.
Việc điều tra được thực hiện trên hai phương diện:
• Điều tra mạng viễn thông Bưu điện Hà nội trong khu vực;
• Điều tra hiện trạng mạng thông tin của các Viện, cơ quan nghiên cứu và các trường
đại học, cao đẳng trong khu vực.
Việc điều tra khảo sát này được thực hiện theo 2 phương pháp:
• Khảo sát thực tế vị trí và mặt bằng của các đơn vị;
• Điều tra hiện trạng sử dụng các dịch vụ cũng như cơ sở hạ tầng thông tin của các
đơn vị thông qua phiếu điều tra.
Sau khi thu được các câu trả lời, kết quả được xử lý theo phương pháp thống kê.
2.2. Mạng Viễn thông trong khu vực
2.2.1. Mạng tổng đài
Hiện tại trong khu vực dịch vụ viễn thông được cung cấp bởi các tổng đài sau:
• Trạm RSS Nghĩa đô của tổng đài 1000E10 tại B19 Nghĩa Tân, dung lượng 6000 số
hiện đang sử dụng 5000 số;
• Trạm RSS Bưởi của tổng đài 1000E10 tại Bái ân, dung lượng 4500 số đang sử
dụng 4000 số;
• Trạm RSS Nam Thăng long của tổng đài 1000E10 tại Xuân đỉnh, dung lượng 3800
số đang sử dụng 3600 số;
• Tổng đài ĐHSPNN tại Bệnh viện 19-8, dung lượng 2000 số đã sử dụng 1500 số.
2.2.2. Mạng truyền dẫn
Tổng đài Host 1000E10 Cầu giấy được kết nối với các tổng đài Host khác và các tổng
đài transit, cửa ngõ quốc tế qua hệ thống mạch vòng ring 2,5 Gb/s.

Các trạm RSS và tổng đài độc lập trong khu vực được nối với tổng đài Host 1000E10
Cầu giấy qua hệ thống PDH 34 Mb/s.
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
8
2.2.3. Mng cỏp ngoi vi
Mng truy nhp thuờ bao hin ti trong khu vc u l cỏp ng.
Cỏc h thng cng cỏp chớnh hin nay bao gm:
H thng cng dc ng Hong Quc Vit;
H thng cng dc ng cao tc nam Thng long;
H thng cng dc ng Lc Long Quõn;
H thng cng dc ng Xuõn nh;
H thng cng dc ng Nguyn Phong Sc;
Cỏc h thng cng, b i trong khu tp th i hc S phm ngoi ng, khu
K800A Quõn i.
2.2.4. K hoch phỏt trin mng Vin thụng trong khu vc trong nhng nm ti
Lp t tng i Host mi ti Nam Thng long (ang xõy dng). Cỏc trm RSS
trong khu vc s c kt ni n Host mi ny;
Mng truyn dn gia cỏc tng i Host trong khu vc s c thc hin qua mng
Ring SDH 2,5 Gb/s, gia cỏc trm RSS v tng i Host s s dng SDH STM1
hoc STM4;
Bt u trin khai mng truy nhp cỏp quang trong khu vc.
2.3. Hin trng mng thụng tin ca cỏc n v trong khu vc
Vic iu tra c thc hin thụng qua phiu iu tra xõy dng trờn c s tham kho
cỏc mu iu tra ca th gii (cỏc cõu hi c bn) v thc t nhu cu v nhng thụng
tin phc v cho vic xõy dng cu hỡnh mng hp lý.
Phiu iu tra bao gm 3 phn chớnh:
Phn I: mng thụng tin thoi;
Phn II: mng thụng tin phi thoi;
Phn III: nhu cu i vi cỏc dch v bng rng v mng B-ISDN.
Trong phn I, nhúm thc hin ti quan tõm n s lng mỏy in thoi v tng i

ni b (PABX) ti cỏc n v cn iu tra. Cỏc cõu tr li s cung cp thờm thụng tin
v hin trng dch v thoi s dng trong cỏc n v v gúp phn ỏnh giỏ c nhu
cu v lu lng cng nh phỏt trin thuờ bao mi ca tng n v.
Phn II l cỏc cõu hi v tr li c bn v mng mỏy tớnh v cỏc dch v phi thoi.
Phn ny s a ra cỏc thụng tin c bn v s lng mỏy tớnh, mng LAN v cỏc dch
v hin ang c s dng trong mng LAN ti cỏc n v. Phn ny cng tr li cõu
hi nhu cu ni ghộp vi mng bờn ngoi ca cỏc n v trong khu vc.
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
9
Phn III s tr li cho cỏc cõu hi v cụng ngh ATM, v mng th nghim ATM
trong khu vc v v nhu cu ca cỏc n v i vi dch v bng rng trong mng th
nghim.
Tng s phiu iu tra c gi i l 25 phiu, s phiu thu li c l 21 phiu.
Kt qu iu tra tng hp c th hin trong bng I-1.
Bng I- 1: Kt qu iu tra hin trng mng thụng tin trong khu vc
STT Tờn cõu hi
Kt qu
T l

S lng Cú Khụng
%
1 S lng thuờ bao in thoi hin cú 684
2 Cú hay khụng cú tng i PABX 9 42.86
3 S lng mỏy tớnh hin cú 1103
4 Cú hay khụng s dng mng cc b
LAN
13 61.9
5 S lng mỏy tớnh c ni mng 340
6 Cỏc dch v hin ang s dng
Dch v FTP 9 42.86

Dch v Telnet 4 19.05
Dch v E - Mail 16 76.19
Dch v Intranet 10 47.62
Dch v khỏc
7 Loi mỏy ch SERVER
Loi mỏy ch RISC 2 9.52
Loi mỏy ch CISC 11 52.38
8 Phn mm mng
Windows 95 5 23.81
Windows NT 8 38.01
UNIX 1
Phn mm khỏc 2 9.52
9 Nhu cu kt ni vi mng bờn ngoi (bao
gm c Internet)
18 85.71
10 D kin nhu cu tc truy nhp vo ra
mng

Tc 9.6 Kb/s 1 4.76
Tc 56 Kb/s 1 4.76
Tc 64 Kb/s 7 33.33
Tc 2 Mb/s 4 19.05
Tc ln hn 2Mb/s 6 28.57
11 Cú hay khụng cú thụng tin v mng bng 4 19.05
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
10
STT Tên câu hỏi
Kết quả
Tỷ lệ


Số lượng Có Không
%
rộng và các dịch vụ băng rộng
12 Có hay không đồng ý về việc xây dựng
mạng thông tin băng rộng thử nghiệm
trong thời gian 1999-2000
21 100
13 Dự kiến về nhu cầu sử dụng các dịch vụ
băng rộng

Dịch vụ Video theo yêu cầu (VoD) 5 23.81
Dịch vụ truy nhập INTERNET tốc độ
cao
19 90.48
Dịch vụ truyền file, truy nhập cơ sở dữ
liệu tốc độ cao
18 85.71
Dịch vụ VLAN (mạng LAN ảo) 10 47.62
Dịch vụ MULTIMEDIA băng rộng 14 66.67

2.4. Xây dựng bản đồ thông tin của khu vực đô thị khoa học
Nghĩa đô
Trên cơ sở các thông tin có được từ quá trình điều tra khảo sát nhóm thực hiện nội
dung đã xây dựng bản đồ số khu vực đô thị khoa học Nghĩa đô.
Bản đồ này bao gồm 2 phần chính:
• Bản đồ địa lý qui hoạch và phát triển khu vực;
• Bản đồ thông tin về các nút mạng và các thuê bao của mạng băng rộng thử nghiệm.
Công cụ sử dụng là phần mềm MapInfo. Trong giai đoạn hiện tại, phần mềm này cũng
đủ đáp ứng nhu cầu đặt ra. Tuy nhiên có thể sử dụng AutoCaD để thực hiện nhiệm vụ
này và với khả năng liên kết với các cơ sở dữ liệu khác, nó sẽ là một công cụ thuận lợi

cho việc xây dựng một phần mềm thiết kế mạng băng rộng.
Cơ sở thông tin hiện tại được xây dựng bao gồm các lớp cơ bản sau:
• Lớp 1: các thông tin về hiện trạng của các điểm nút (các viện nghiên cứu...);
• Lớp 2: các thông tin về thiết bị sẽ được trang bị tại các điểm nút trong mạng thử
nghiệm;
Lớp 3: các thông tin về mạng ngoại vi (cáp quang hiện tại và tương lai).
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
11
3. Xác định các thành phần trong mạng
Với đặc điểm và xu hướng phát triển như trên, có thể coi mỗi Viện nghiên cứu hay
Trung tâm nghiên cứu (trung tâm KHTN&CNQG) là một cụm dân cư trong khu vực
dân cư. Như vậy các thành phần của mạng có thể được xác định như sau:
1. Mạng chuyển mạch hạt nhân ATM: bao gồm các tổng đài chuyển mạch ATM đóng
vai trò cung cấp dịch vụ tải tin giữa các đầu cuối trong mạng;
2. Mạng truy nhập ATM: với số lượng Viện nghiên cứu tập trung rất cao tại khu vực
Trung tâm Khoa học tự nhiên và Cơng nghệ quốc gia khu vực này cần thiết phải có
thiết bị truy nhập ATM. Trong trường hợp này có thể sử dụng bộ tập trung ATM
hay bộ ghép kênh truy nhập ATM;
3. Mạng ngoại vi: hệ thống cáp quang đường trục (theo các trục đường chính như
Hồng Quốc Việt, Nam Thăng long, Xn đỉnh) đã được đầu tư và đang trong giai
đoạn triển khai. Hệ thống kết cuối mạng cáp (các tủ hộp đấu dây tại đầu mỗi Viện)
cần được tính tốn và đầu tư theo các u cầu đã trình bày trong phần I. Hệ thống
kết cuối NT có thể sử dụng loại thụ động;
4. Mạng HAN: được coi là mạng trong nội bộ mỗi cơ quan, Viện nghiên cứu. Theo
cấu trúc khung của ATM Forum nó sẽ bao gồm cả mạng cáp phân phối và thiết bị
phân phối (cho khả năng sử dụng mạng cho nhiều loại dịch vụ). Phần mạng này sẽ
do các Viện nghiên cứu và các cơ quan tự triển khai. Trong trường hợp các Viện,
cơ quan khơng có khả năng về tài chính để thực hiện cấu hình HAN như vậy sẽ có
thể nối trực tiếp vào NT hay đầu phân phối từ tủ cáp do Bưu điện cung cấp;
5. Thiết bị đầu cuối ATM: do các Viện nghiên cứu, các cơ quan tự trang bị theo nhu

cầu dịch vụ mà Viện nghiên cứu hay cơ quan có quan tâm.
Như vậy cấu hình của mạng khu vực đơ thị khoa học Nghĩa đơ hồn tồn tn theo cấu
trúc khung chuẩn của mạng băng rộng khu vực dân cư RBB do ATM Forum đề xuất.
Việc tn theo cấu trúc chuẩn này trong một phạm vi nào đó sẽ đẩy giá thành hiện tại
của mạng lên nhưng nó đảm bảo tính hiệu quả của mạng bởi khi triển khai thêm hay
mở rộng, nâng cấp mạng thì khơng cần thiết phải thay đổi nhiều về cấu hình mà hồn
tồn có thể sử dụng lại cấu hình đã xây dựng.

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
12
PHN 2: NHNG VN CHUNG V MNG BNG
RNG KHU VC DN C
Vi s phỏt trin rt nhanh chúng ca cụng ngh ATM, giỏ thnh cỏc thit b ATM
gim mt cỏch ỏng k to iu kin thun li cho cỏc nh khai thỏc dch v trin khai
rng khp mng bng rng cung cp cỏc dch v tiờn tin ATM. Cỏc t chc tiờu
chun ang xõy dng v hon thin nhng vn c bn cho cu hỡnh mng bng
rng khu vc dõn c. õy l phn mng quan trng trong vic giao tip vi khỏch
hng trc tip v õy thit b ca nhiu nh cung cp cú th c s dng. Chớnh vỡ
vy cỏc yờu cu v giao din cn rừ rng v ớt thay i m bo tớnh tng thớch
cao.
1. Cu hỡnh chun ca ATM Forum - RBB
1.1. Cu hỡnh chun
Cu trỳc mng bng rng khu vc dõn c chun RBB nh ngha cỏc giao din truy
nhp khỏc nhau trong phm vi mng khu vc dõn c.
Cu trỳc RBB chun bao gm 5 thnh phn sau:
1. Mng ht nhõn ATM;
2. Mng truy nhp ATM;
3. Kt cui mng truy nhp;
4. Mng ATM thuờ bao gia ỡnh;
5. H thng u cui ATM.
Hỡnh II - 1: Cu trỳc RBB chun
Cu hỡnh chun trong phn ny v cỏc phn tip theo c chia thnh cỏc nhúm chc
nng thụng thng phự hp vi cỏc thit b thc t. Cỏc thit b thc t cú th bao gm
mt hoc nhiu nhúm chc nng hoc ch mt phn ca mt nhúm chc nng.
1.2. Cỏc thnh phn chun
1.2.1. Mng ht nhõn ATM
Mng ht nhõn ATM (Hỡnh I-2) bao gm cỏc nhúm chc nng sau:
1. Mng chuyn mch ATM;
2. Cỏc dch v;
Mng truy
nhp ATM
Kt cui mng
truy nhp
Mng ATM
thuờ bao gia
ỡnh
H thng u
cui ATM
Mng ht
nhõn ATM
ANI
UNI
W
UNI
X
UNI
H

THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
13
3. Quản lý mạng;
Hình II - 2: Mạng ATM hạt nhân
1.2.2. Mạng truy nhập ATM
Mạng truy nhập ATM bao gồm các nhóm chức năng sau:
1. Kết cuối số ATM (ADT);
2. Mạng phân phối truy nhập;Hình II - 3 : Mạng truy nhập ATM
1.2.3. Kết cuối mạng truy nhập
Kết cuối mạng truy nhập (NT) là một nhóm chức năng kết nối mạng truy nhập ATM
và mạng B-ISDN thuê bao gia đình. UNI
W
là giao diện tại mạng truy nhập phía NT.
UNI

X
là giao diện tại mạng gia đình phía NT.
Chức năng của NT phụ thuộc vào công nghệ mạng truy nhập và mạng thuê bao gia
đình. NT có thể thụ động hoặc tích cực. Sự thụ động của NT chỉ ra rằng các giao diện
tại UNI
X
và UNI
X
là như nhau tại mọi lớp. NT có thể bao gồm các thành phần thụ
động (ví dụ như bộ bảo vệ điện tử) hoặc các thành phần tích cực về điện tử hay quang
học (ví dụ như bộ lọc hoặc bộ khuếch đại) nhưng không bao gồm các thành phần tích
Mạng hạt nhân ATM
Chuyển mạch
ATM
Quản lý
ANI

ANI

Các dịch vụ
Mạng truy nhập ATM
Kết cuối số
ATM
Mạng phân
phối truy nhập
UNI
W
UNI
W
ANI


ANI

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
14
cực về kỹ thuật số (nó không bao gồm điều biến /giải điều biến hoặc các chức năng
mức cao hơn).
NT tích cực có thể bao gồm các chức năng mức PMD về kỹ thuật số chẳng hạn như
điều biến/giải điều biến và bộ chuyển đổi trung gian. Nó cũng có thể bao gồm các
chức năng tại các mức TC và MAC hay các chức năng khác (ví dụ như thiết bị phân
phối tại thuê bao gia đình).
1.2.4. Mạng ATM thuê bao gia đình.
Mạng ATM thuê bao gia đình (HAN) kết nối đầu cuối mạng truy nhập và hệ thống đầu
cuối ATM. HAN bao gồm các nhóm chức năng sau:
1. Thiết bị phân phối tại thuê bao gia đình (Home distribution Device);
2. Mạng phân phối tại thuê bao gia đình (Home Distribution Network).
Hình II - 4: Mạng ATM tại gia đình
Thiết bị phân phối tại thuê bao gia đình thực hiện chuyển mạch và/hoặc tập trung các
kết nối ảo ATM giữa UNI
X
và các thiết bị được kết nối với mạng B-ISDN thuê bao
gia đình tại UNI

H
, hỗ trợ cho kết nối ảo ATM giữa các thiết bị. Nó bao gồm các chức
năng lớp PHY, MAC hoặc ATM (có thể cả báo hiệu). Thiết bị phân phối tại thuê bao
gia đình là tuỳ ý và không cần đưa ra trong mạng B-ISDN thuê bao gia đình. Một vài
chức năng của nó có thể được thực hiện cùng với đầu cuối mạng trong từng thiết bị.
Mạng phân phối thuê bao gia đình chuyển tải lưu lượng ATM đi từ hệ thống đầu cuối
ATM bằng kết nối điểm - điểm, cấu trúc hình sao hoặc hình cây và phân nhánh.
1.2.5. Hệ thống đầu cuối ATM
Hệ thống đầu cuối ATM thực hiện các chức năng lớp trên của lớp ATM. Nó có thể bao
gồm các ứng dụng đầu cuối - đối tượng sử dụng.
Mạng ATM thuê bao gia
đình
Thiết bị phân
phối thuê bao

gia đình

Mạng phân
phối thuê bao

gia đình

UNI
H
UNI
H
UNI
X
UNI
X

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
15
1.3. Cỏc giao din chun
1.3.1. Giao din mng truy nhp
Giao din mng truy nhp (ANI) l giao din gia mng truy nhp v mng ht nhõn
ATM. Nú hon ton c lp vi bt c cụng ngh mng truy nhp no.
1.3.2. Giao din UNI
W
, UNI
X
, UNI
H

UNI
W
, UNI
X
,UNI
H
l cỏc giao din riờng i vi tng cụng ngh mng truy nhp, u
cui mng truy nhp, mng thuờ bao gia ỡnh v h thng kt cui ATM. Cỏc giao
din ny h tr UNI trờn c s t bo, hoc trờn c s khung chuyn ti ATM gia
cỏc thnh phn ny.
2. Mng truy nhp ATM
Trong phn ny mt s cu hỡnh mng truy nhp cho khu vc dõn c c bn c
trỡnh by.
2.1. Cu trỳc chun ATM qua Hybrid Fiber Coax (HFC)
Hỡnh II-5 mụ t cu trỳc chun ca ATM qua h thng truyn dn HFC cỏp truyn
hỡnh (CATV) vi mt NT th ng.Hỡnh II - 5: Cu trỳc chun NT th ng ATM qua HFC
Trong mt h thng truyn dn HFC, cỏc tớn hiu s ó iu ch c ghộp kờnh theo
tn s vo cỏp quang v cỏp ng trc cựng vi cỏc tớn hiu truyn hỡnh cỏp tng t.
Dch v c cung cp n khỏch hng ti giao din CATV. Thit b ti khu vc trung
tõm (c gi l headend) truyn tớn hiu qung bỏ qua mụi trng vt lý theo hng
i (ti cỏc thuờ bao). Cỏc thit b thuờ bao cú th thu c bt k tớn hiu no (nhng
khụng nht thit l hiu tớn hiu ú) bng cỏch iu chnh kờnh tng ng vi tn s
(FDM).
Thit b
phõn phi
ti gia
ỡnh
Station
Adaptor
Station

Mng ht
nhõn ATM
Mng truy
nhp ATM
Kt cui

mng truy
nhp
Mng ATM
thuờ bao gia
ỡnh
H thng u
cui ATM
ANI
UNI
W
UNI
X
UNI
H

Mng phõn
phi HFC
iu
khin
Headend
ANI
NT
NT
UNI
HFC
B tỏch RF
UNI
HFC
Trm h
thng u

cui ATM
H thng
u cui
ATM
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
16
Theo hng v (v phớa tng i), cỏc thit b thuờ bao (c gi l trm) dựng chung
mụi trng truyn gi i cỏc tớn hiu m ch cú thit b headend nhn c. Giao thc
lp iu khin truy nhp trung gian (MAC) phõn b truy nhp kờnh truyn cho cỏc
trm.
Cỏc b iu khin trung tõm Headend Controller (HC) cung cp cỏc chc nng cn
thit h tr ATM qua cỏc HFC. Nú bao gm chc nng chuyn mch ATM
v/hoc tp trung, bỏo hiu, cỏc chc nng lp MAC, cỏc chc nng TC v cỏc chc
nng PMD hng i, hng v.
Mng phõn chia HFC bao gm cỏc thnh phn nh cỏc b phi hp, cỏc nỳt si,
khuch i v b tỏch hng (directional couplers).
Trm Station l mt thc th trong thuờ bao gia ỡnh cn thit h tr cho chuyn ti
ATM qua CATV. Nú bao gm cỏc chc nng lp PMD, TC v MAC.
2.2. Mng truy nhp trờn c s mng quang th ng ATM
Hỡnh II-6 mụ t cu trỳc truy nhp, t FTTH (Fiber to the Home), qua FTTB/C (Fiber
to the Building/Curb), ti FTTCab (Fiber to the Cabinet). Mng quang th ng ATM
(ATM-PON) l mt trong cỏc cu hỡnh OAN. Cỏc b tỏch quang th ng cho phộp
dựng chung cỏc tớnh nng PON qua cỏc u cui/ONUs (Optical Network Unit) cho
nhiu thuờ bao.
Hỡnh II - 6: Cu trỳc mng truy nhp ATM dựng PON.
Do vic dựng chung ny m PON phi m bo bo mt v an ton cho thuờ bao.
Ngoi ra
giao
thc
truy nhp
MAC phi bo m h tr chc nng
phõn b truy nhp trong hng v.

O
L
T
O
N
T


N
T

N
T
OAN
O
N

U
O
N
U

OAN
OAN
Cỏp ng
FTTB/C
FTTCab
Cỏp ng
FTTH
Mng truy nhp Mng thuờ bao gia ỡnh
Mng ht
nhõn ATM
Mng truy
nhp ATM
Kt cui
mng truy
nhp
Mng ATM thuờ
bao gia ỡnh
H thng u
cui ATM
ANI
UNI
W
UNI
X
UNI

H
UNI
W
UNI
X
Kt cui
kờnh
quang
OLT

ANI

B tỏch quang th ng
NT
NT
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
17

Hỡnh II - 7: Cu trỳc chun ATM qua FTTH s dng PON
2.2.1. Mng quang th ng ATM cho FTTH
Hỡnh II-7 minh ho cu trỳc chun ATM qua FTTH s dng PON. u cui kờnh
quang (OLT) cung cp cỏc chc nng cn thit h tr ATM qua PON. OLT thng

gm cỏc chc nng sau:
1. Kt ni chộo hoc chuyn mch lp ATM;
2. Cỏc chc nng lp MAC, bao gm ỏnh a ch hng i v iu khin truyn
dn hng v;
3. Cỏc chc nng lp PHY, bao gm b chuyn i E/O (in t/quang) v O/E
(quang/in t);
4. An ton mng truy nhp;
5. Giao din vi mng ht nhõn ATM.
Mng phõn phi PON bao gm thit b phõn chia si cú chc nng tỏch quang th
ng. u cui mng PON cung cp cỏc chc nng cn thit h tr ATM qua thit
b PON. NT bao gm cỏc chc nng sau:
1. Hp kờnh lp ATM;
2. Chc nng lp MAC, bao gm ỏnh a ch hng i, iu khin truyn dn
hng v;
3. Cỏc chc nng lp PHY, bao gm b chuyn i E/O v O/E;
4. An ton mng truy nhp;
5. Giao din vi mng HAN.
2.2.2. Mng quang th ng ATM cho FTTC/cab

THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
18

Hỡnh II - 8: Cu trỳc chun ATM qua FTTC/Cab s dng PON v xDSL
Hỡnh II-8 minh ho cu trỳc chun cho ATM qua FTTC/Cab s dng h thng PON
v xDSL. u cui kờnh quang OLT cung cp cỏc chc nng cn thit h tr ATM
qua PON. OLT thng bao gm cỏc chc nng sau:

1. Kt ni chộo hoc chuyn mch lp ATM;
2. Cỏc chc nng lp MAC, bao gm ỏnh a ch hng i v iu khin truyn
dn hng v;
3. Cỏc chc nng lp PHY, bao gm b chuyn i E/O (in t/quang) v O/E
(quang/in t);
4. An ton mng truy nhp;
5. Giao din vi mng ht nhõn ATM.
Mng phõn chia PON bao gm thit b phõn chia si cú b tỏch quang th ng. ONU
cung cp cỏc chc nng cn thit h tr ATM qua thit b PON. ONU thng bao
gm cỏc chc nng sau:
1. Hp kờnh lp ATM;
2. Cỏc chc nng lp MAC, bao gm ỏnh a ch ng i, iu khin truyn
dn ng v;
3. Cỏc chc nng lp PHY, bao gm b chuyn i E/O v O/E;
4. An ton mng truy nhp;
5. Giao din vi h thng truyn dn xDSL.
Khi giao din ATM xDSL cung cp cỏc chc nng kt cui mng, vớ d nh chuyn
i t h thng truyn dn xDSL thnh giao din h thng u cui. Nú bao gm cỏc
chc nng sau:
1. Khi thu phỏt xDSL - Thit b u cui t xa (xTU-R);
2. Hp kờnh/ Phõn kờnh;
3. Cỏc chc nng lp ATM;
4. Giao din vi mng HAN.
ATM
Truy
nhp
PHY
PHY
PON
ATM

Truy
nhp
PHY

PON
PHY
ANI
UNI UNI
PON
OLT
NT
PON MAC & PHY
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
19
2.3. Kênh thuê bao số không đối xứng ADSL
Kênh thuê bao số không đối xứng là một hệ thống truyền dẫn hỗ trợ tốc độ bit cao qua
mạng truy nhập đôi cáp đồng xoắn hiện hành. ADSL cung cấp cho kênh hướng đi ( tới
hệ thống đầu cuối ATM) tốc độ bit cao và tốc độ bit thấp cho kênh hướng về (là hướng
từ hệ thống đầu cuối ATM về phía mạng). ADSL có thể hỗ trợ tốc bit lên đến 6 Mb/s
trên hướng đi và 640kb/s trên hướng về, phụ thuộc vào độ dài của mạch vòng.
Hình II-9 so sánh cấu trúc chuẩn RBB với mô hình chức năng ADSL

Hình II - 9: Mô hình chức năng ADSL trong cấu trúc chuẩn RBB
ADSL-ADT có thể bao gồm các chức năng sau:
1. Tập trung và/hoặc chuyển mạch;
2. Khối thu phát ADSL-Trung tâm (ATU-C);
3. Các chức năng lớp ATM;
4. Giao diện với mạng hạt nhân ATM;
5. Bộ tách POTS để phân bịêt kênh POTS và kênh ADSL.
Đầu cuối khối thu phát ADSL-Trung tâm (ATU-C) cung cấp các chức năng cần thiết
để hỗ trợ truyền dẫn qua thiết bị cặp dây đồng xoắn điểm-điểm. Nó bao gồm các chức
năng sau:
Mạng hạt
nhân ATM
Mạng truy
nhập ATM
Kết cuối
mạng truy
nhập
Mạng ATM
thuê bao gia
đình
Hệ thống đầu
cuối ATM
ANI
UNI
W
UNI
X

UNI
H
Khối
mạng
quang
Kết cuối
kênh
quang
OLT
xTU-C
xTU-C
UNI
W
ANI
UNI
xTU-R
ATM
PHY
xDSL-AIU
UNI
X
xDSL
UNI
W
Bộ tách quang thụ động
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
20
1. Các chức năng lớp PMD, chẳng hạn như giải điều chế hướng về, điều chế
hướng đi, bộ trộn, FEC, bộ chèn;
2. Các chức năng lớp TC, ví dụ như OAM, mô tả tế bào;

3. Các chức năng phân tách POTS .
ADSL-AIU bao gồm các chức năng sau:
1. Khối thu phát ADSL - Đầu cuối từ xa (ATU-R);
2. Hợp kênh/phân kênh;
3. Các chức năng lớp ATM;
4. Giao diện HAN.
ATU-R đóng vai trò ngược lại với ATU-C. Nó bao gồm các chức năng sau:
1. Các chức năng lớp PMD, chẳng hạn như giải điều chế hướng đi, điều chế
hướng về, bộ trộn, FEC, bộ chèn;
2. Các chức năng lớp TC, ví dụ như OAM, mô tả tế bào;
3. Các chức năng phân tách POTS.
2.3.1. Chuyển tải của ATM qua ADSL
Chuyển tải ADSL có 3 đặc điểm đáng chú ý:
1. Tính bất đối xứng và dung lượng kênh;
2. Sửa lỗi và chèn lỗi;
3. Phối hợp tốc độ động và tái phân chia tốc độ.
Tỷ lệ bất đối xứng và dung lượng kênh là một chức năng của việc giảm bớt kênh và
môi trường nhiễu và được thiết lập bằng cách lựa chọn một trong các tốc độ có thể
(với tốc độ cơ bản 32kb/s).
2.4. Kênh thuê bao số tốc độ cao VDSL
Kênh thuê bao số tốc độ cao VDSL là một hệ thống truyền dẫn làm tăng tốc độ bit của
mạng truy nhập cáp đồng. Nó tương tự như khái niệm ADSL nhưng nó có sự khác biệt
trong tốc độ bit tối đa hướng đi. Tốc độ bit tối đa hướng đi cao hơn nhưng độ rộng tín
hiệu nhỏ hơn.
Có 2 vấn đề đáng quan tâm đó là khả năng tăng dung lượng của VDSL để đưa ra thêm
các ứng dụng và khả năng chuyển đổi từ ADSL. Do đó, xác định ATM HAN cần tính
đến sự phân bố của các dịch vụ theo các khía cạnh tốc độ bit, đa dịch vụ, đa QOS và
các thiết bị liên quan. Hình II-10 So sánh cấu hình chuẩn RBB với mô hình chức năng
VDSL.
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

21


Hình II - 10: Mô hình VDSL (trường hợp NT tích cực) trong cấu hình chuẩn RBB
VDSL-ADT (Đầu cuối số VDSL ATM) bao gồm các chức năng sau:
1. Khối thu phát ADSL-Trung tâm (VTU-C);
2. Bộ phân tách POTS để phân biệt kênh POTS và VDSL;
3. Tập trung và/hoặc chuyển mạch;
4. Hợp kênh/Phân kênh;
5. Giao diện một số loại mạng truy nhập quang (kênh PON hoặc điểm - điểm)
trong cấu trúc FTTC/Cab/B;
6. Giao diện với mạng hạt nhân ATM, trong trường hợp ADT được đặt tại trung
tâm (FTTE-Fiber To the Exchange).
Khối thu phát ADSL-Trung tâm (VTU-C) cung cấp các chức năng cần thiết để hỗ trợ
truyền dẫn qua thiết bị đôi cáp đồng xoắn điểm-điểm. Nó bao gồm các chức năng sau:
1. Các chức năng lớp PMD như giải điều chế đường về, điều chế đường đi, trộn,
FEC và chèn;
2. Các chức năng lớp TC chẳng hạn như OAM, mô tả tế bào;
3. Các chức năng tách POTS.
VDSL-AUT bao gồm các chức năng sau:
1. Khối thu phát ADSL-Trung tâm (VTU-C);
2. Hợp kênh/Phân kênh;
3. Các chức năng lớp ATM;
4. Giao diện với mạng B-ISDN thuê bao gia đình.
Khối thu phát ADSL-Đầu cuối từ xa(VTU-R) đóng vai trò ngược lại với VTU-C. Nó
bao gồm các chức năng sau:

1. Các chức năng lớp PMD như điều chế đường về, giải điều chế đường đi, trộn,
FEC và chèn;
2. Các chức năng lớp TC chẳng hạn như OAM, mô tả tế bào;
3. Các chức năng tách POTS.
ATM
Truy
nhập
PHY
PHY
PON
ATM
Truy
nhập
PHY

PON
PHY
xDSL
ATM
PHY
PHY
xDSL
ANI
UNI UNI UNI
PON xDSL
OLT
ONI
NT
PON MAC & PHY
xDSL PHY

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
22
3. Mng ATM thuờ bao gia ỡnh
Mng ATM thuờ bao gia ỡnh (HAN) kt ni u cui mng truy nhp v h thng u
cui ATM.
Hỡnh II-11 mụ t HAN, bao gm cỏc nhúm chc nng sau:
1. Thit b phõn phi ti thuờ bao gia ỡnh;
2. Mng phõn phi ti thuờ bao gia ỡnh.Hỡnh II - 11: Mụ t HAN
Thit b phõn phi ti thuờ bao gia ỡnh thc hin kt ni chộo, chuyn mch v/hoc
t hp cỏc kt ni o ATM gia UNI
X
v mt hoc nhiu h thng u cui ATM. Nú
bao gm cỏc chc nng lp PHY, MAC hoc ATM, cng cú th cú c bỏo hiu. Thit
b phõn phi thuờ bao gia ỡnh cú th cú hoc khụng cú.
Mng phõn phi thuờ bao gia ỡnh cú cu hỡnh kt ni im -im, cu hỡnh sao hoc
hỡnh cõy v cú phõn nhỏnh.
3.1. Mng cỏp
Trong phn ny s gii thiu mụ hỡnh chun mng cỏp thuờ bao gia ỡnh, nú da trờn 2
yu t c bn:
1. Phm vi yờu cu ti a 50m dõy dn trong nh. Nhỡn t gúc truyn dn, phm vi
hp nh vy cú li cho c h thng s dng cỏp ng hay cỏp quang nha tng hp
(POF). Trong trng hp cỏp ng, phm vi hp cho phộp cụng sut truyn dn

thp. Trng hp s dng cỏp quang nha, h thng truyn dn (suy hao cú hn
ch) cú th s dng mt cụng sut xut phỏt tho món gii hn an ton cho mt;
2. Trong nhiu trng hp mng cỏp s c lp t bi ngi khụng cú chuyờn
mụn. iu ú cú ngha l cỏp khụng phự hp cú th c chy quanh cỏc khu vc
nh gúc nh, ca ra vo v cú th to ra cỏc nỳt ti gúc.
Hỡnh II-12 mụ t mng cỏp ti gia ỡnh.
Mng ATM thuờ bao gia ỡnh
Thit b phõn
phi thuờ bao gia
ỡnh
Mng phõn
phi thuờ bao

gia ỡnh

UNI
H
UNI
H
UNI
X
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
23


Hình II - 12: Mô hình chuẩn mạng cáp

3.1.1. Cấu hình mạng cáp
Cấu hình duy nhất được áp dụng là cấu hình ATM điểm -điểm cổ điển.
3.1.2. Ráp nối
Hình II-13 minh hoạ 3 trường hợp ráp nối với độ phức tạp tăng dần
1. Kết nối trực tiếp thiết bị đầu cuối qua cáp chờ sẵn (hộp đấu dây kéo dài);
2. Kết nối trực tiếp tới một cáp cố định trong hộp kết nối (gắn chặt trong tường);
3. Kết nối qua một dây nối trong một hộp kết cuối cáp cố định gắn trên tường.

Hình II - 13: Cấu hình ráp nối
Các kết nối trong thiết bị đầu cuối không được tính là kết nối đôi do cấu hình đòi hỏi
1, 2 và 3 đôi kết nối riêng biệt.
3.1.3. Cáp
Có 3 loại:
1. 100 Ohm loại 5TP;
2. 120 Ohm loại 5 TP;
NT
Hệ thống
đầu cuối
Tổng chiều di cab l 50 m (cả chỗ nối)
Chỗ nối
Chỗ nối
NT


NT


NTĐoạn nối
Cable cố định
Đoạn nối
Đoạn nối
Cable cố định
Đoạn nối
Hộp nối trong tường
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
24
3. Cáp quang plastic.
Khoảng cách tối đa giữa các nút (ví dụ như giữa NT hoặc thiết bị chuyển mạch và một
thành phần của CPE) là 50m. Nó bao gồm cả chiều dài của bất cứ nút nối dây nào.
Tối đa là 15 điểm gấp khúc và độ gấp khúc không nhỏ hơn 90 độ trong bất kỳ một kết
nối điểm-điểm nào.
Trong HAN, có yêu cầu giới hạn bán kính gấp khúc nhỏ nhất cho POF, nhưng không
yêu cầu đối với thiết bị cáp đôi xoắn khác.
3.1.4. Hộp kết nối (Connector)
Các dạng hộp kết nối bao gồm:
1. Hộp kết nối có 8 nút kết nối thu nhỏ cho loại 5 UTP thường được gọi là loại RJ-
45;
2. Hộp kết nối quang F07;
3. Fiber Jack.

3.1.5. Xung nhịp chuẩn
Các ứng dụng trong các trường hợp mà bao gồm các dịch vụ băng hẹp tại một số điểm
trong mạng có thể yêu cầu xung nhịp chuẩn của mạng (chẳng hạn 8kHz).
Hệ thống truyền dẫn trong thuê bao gia đình cung cấp xung nhịp chuẩn. Không đòi hỏi
PHY hỗ trợ xung nhịp vòng trong hệ thống đầu cuối ATM.
4. Thực hiện báo hiệu
4.1. Chức năng mạng truy nhập
Mạng truy nhập về cơ bản có thể phân thành 2 loại: có hoặc không có nhu cầu và
phương tiện để thực hiện quản lý tài nguyên động tại mức kết nối ảo (VC) hay tập hợp
các VC.
Trong mạng truy nhập thực hiện quản lý tài nguyên động tài nguyên hoặc được sử
dụng chung động cho các NT hay đầu cuối ATM ở mức VC hoặc tài nguyên phải có
dung lượng thay đổi. Tài nguyên dùng chung có thể là môi trường dùng chung (ví dụ
kênh HFC hướng đi) hay trung kế điểm-điểm (trung kế SDH/SONET giữa ONU và
AN). Tài nguyên có dung lượng thay đổi có thể được dùng chung (đã có những đề
xuất về việc điều chế kênh hướng đi trong môi trường nhiều nhà khai thác) hay điểm-
điểm (ví dụ kênh ADSL tốc độ tương thích).
Để thực hiện quản lý tài nguyên động, mạng truy nhập cần có những khả năng sau:
1. Khả năng phân biệt các tế bào thuộc về các VC khác nhau (của các thuê bao khác
nhau) và thực hiện tập trung và/hoặc chuyển mạch lớp ATM hoặc MAC;
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
25
2. Khả năng thực hiện lần lượt các mức tế bào;
3. Điều khiển chấp nhận kết nối (trừ khi đưa ra các loại hình dịch vụ UBR và/hoặc
các loại hình dịch vụ ABR không có MCR);
4. Khả năng xử lý và dàn xếp các loại hình dịch vụ ATM, lưu lượng và QoS ( ví dụ
bằng báo hiệu hoặc giao thức điều khiển kết nối tải tin);
5. Nhận biết các tài nguyên và khả năng định vị các tài nguyên.
Một mạng truy nhập tự quản lý tài nguyên sẽ sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên dùng
chung hay tài nguyên có dung lượng thay đổi nhưng cấu trúc phức tạp hơn rất nhiều.

Mạng truy nhập có thể được khai thác bởi chính các đơn vị chức năng khai thác mạng
hạt nhân hay các đơn vị khác. Trong trường hợp thứ 2 thì quan hệ tài chính giữa các
đơn vị này do qui định của từng quốc gia và thoả thuận giữa 2 đơn vị với nhau.
Trong một số trường hợp, ADT trong mạng truy nhập hoạt động như một bộ tập trung
ATM; các kết nối ảo ATM tải bởi mạng truy nhập ATM qua ANI, việc chuyển đổi từ
UNI
W
thành ANI được cung cấp. Mạng truy nhập không cung cấp chuyển mạch các
VC giữa hai điểm cuối trên mạng truy nhập (bao gồm cả các điểm cuối Server). Trong
các trường hợp khác, nhà cung cấp mạng truy nhập hy vọng sẽ cung cấp các dịch vụ
lớp cao hơn, hoặc cung cấp chuyển mạch của các VC giữa các điểm cuối thuê bao kết
nối trong mạng truy nhập. Trong trường hợp này mạng truy nhập hoạt động như một
chuyển mạch ATM.
4.2. Phân loại hệ thống
Có 5 phương án có thể áp dụng với các công nghệ truy nhập khác nhau.

4.2.1. Phương án 1
Trong phương án 1, mạng truy nhập được sử dụng như một bộ tập trung ATM và
không thực hiện bất cứ sự quản lý tài nguyên động nào. Trong mảng điều khiển, tất cả
các dịch vụ và tính năng, quản lý tài khoản thông dụng và tính cước đều được đặt
trong mạng hạt nhân ATM. Tại ANI, có một báo hiệu VCC, một ILMI VCC và có thể
có các VCC khác dành riêng cho mỗi UNI ( hình II-14). Mạng truy nhập không đưa ra
hoặc thay đổi các bản tin trên các VCC dành riêng này. Mạng hạt nhân có thể nhận
diện NT hoặc hệ thống đầu cuối ATM, hay dựa vào kết quả phân tích các số liệu cố
định của đặc trưng dịch vụ và tài khoản trong một số phần của trường VPI/VCI tại
giao diện ANI (mỗi phần này đại diện cho một UNI nhất định). ANI trong phương án
này tương ứng với giao diện VB5.1.ANI
UNI
W
UNI
X
NT
NT
Báo hiệu
VCC
Báo hiệu
VCC
Mạng hạt nhân ATM
Mạng truy nhập
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

×