Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

Đề thi mẫu cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (862.35 KB, 43 trang )

/>
BÀIăTHIă ÁNHăGIÁăN NGăL Căậ

IăH CăQU CăGIAăHÀăN I

(b năquy năđ ăthiăm uăthu că HăQU CăGIAăHÀăN I)
Thí sinh làm bài thi trên máy tính, đ thi có 180 câu, g m ph n b t bu c và ph n t ch n, thí sinh s làm
140 câu h i, th i gian làm bài 195 phút.
A. PH NăB TăBU Că(140ăphút)
Ph nă1μăT ăduyăđ nhăl

ngăậ 80 phút

Câuă1μăNguyênăhàmăc aăhàmăs
Ch n 1 câu tr l i đúng

là:

A:
B:
C:
D:
Câuă2.Trongăm tăh păcóă5ăviênăbiăxanhăvàă6ăviênăbiăđ .ăL yăraă4ăviênăb tăk .ă↓ácăsu tăđ ă4ăviênăbiă
đ căch n cóăđ ăhaiămàuălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A:
B:
C:
D:
Câu 3
Hàmăs y = x3 - 5x2+3x +ă1ăđ tăc cătr ăkhiμ


Ch n 1 câu tr l i đúng
A:
B:
C:
D:
Câu 4
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

1


/>
M tăph ngă(P)ăch aăđ
ph ngătrìnhălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng

ngăth ng

vàăvuôngăgócăm tăph ngă(Q) : 2x + y – z = 0 có

A: x + 2y + z = 0
B: x + 2y -1 = 0
C: x -2y + z = 0
D: x -2y -1 = 0
Câuăă5ăTìmăgiáătr ănh ănh tăc a m saoăchoăhàmăs

đ ngăbi nătrênăR.

i n vào ch tr ng
Câuăă6ăL ngătr ătamăgiácăđ u ABC.A’B’C’ có gócăgi aăhaiăm tăph ngă(A’BC) và (ABC)ăb ngă600;

c nh AB = a.ăTh ătíchăkh iăđaădi n ABCC’B’b ngμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A:
B:

a3

C:
D:
Câuăă7ăM tăph ngă(P)ăđiăquaăđi m A (1;2;0)ăvàăvuôngăgócăv iăđ
ph ngătrìnhălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng

ngăth ng d :A: 2x+ y+ z-4=0
B: 2x+ y-z-4 = 0
C: x+2y-z+4 = 0
D: 2x-y-z+4 = 0
Câu 8
Hàmăs
Ch n 1 câu tr l i đúng

đ ngăbi nătrênămi nă(0;+∞)ăkhiăgiáătr ăc a m là:

A: m ≥ 0
B: m ≥ 12
C: m ≤ 0

D: m ≤ 12
Câu 9
Hìnhăchi uăvuôngăgócăc aăđi m A(0;1;2)ătrênăm tăph ng (P) : x + y + z =ă0ăcóăt aăđ ălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: (-1;1;0)
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

2


/>
B: (-2;0;2)
C: (-1;0;1)
D: (-2;2;0)
Câu 10
Tích phân
Ch n 1 câu tr l i đúng

cóăgiáătr ăb ngμ

A: 2ln3 +3ln2
B: 2ln2 + 3ln3
C: 2ln2+ln3
D: 2ln3 + ln4
Câu 11
Tích phân
Ch n 1 câu tr l i đúng

cóăgiáătr ăb ngμ


A:
B:
C:
D:
Câu 12
B tăph ngătrình
Ch n 1 câu tr l i đúng

cóănghi mălàμ

A:
B:
C:
D:
Câu 13
Hìnhăchópăt ăgiác S.ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a; SA (ABCD);ăgócăgi aăhaiăm tăph ngă
(SBD) và (ABCD)ăb ngă600.ăG i M, N l năl tălàătrungăđi măc a SB, SC.ăTh ătíchăc aăhìnhă
chóp S.ADNM b ngμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A:

Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

3


/>
B:
C:
D:

Câu 14
Choăm tăc uă(S) :
vàăm tăph ngă(P) : x + y + 2z ậ 2 = 0.
Tìmăbánăkínhăđ ngătrònăgiaoătuy năc aăm tăc uă(S)ăv iăm tăph ngă(P).
i n vào ch tr ng
Câu 15
Ph ngătrìnhăcácăti pătuy năc aăđ ăth ăhàmăs
Ch n 1 câu tr l i đúng

điăquaăđi m M(1;0) là:

A:
B:
C:
D:
Câu 16
Hìnhăchópăt ăgiác S.ABCD cóăđáyălàăhìnhăch ănh tăc nh AB = a, AD = a
gi a SC vàăđáyăb ngă600.ăTh ătíchăhìnhăchóp S.ABCD b ngμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: 3

; SA

(ABCD), góc

a3

B:

a3


C:

a3

D: 3a 3
Câu 17
Choăl ngătr ăđ ng ABC.A’B’C’ cóăđáyălàătamăgiácăvuôngăcânăc nh AB = AC = 2a.ăTh ătíchăl ngătr ă
b ng

G i h làăkho ngăcáchăt ăđi m A đ năm tăph ngă(A’BC)ă.ăTìmăt ăs

i n vào ch tr ng
Câu 18
ăth ăhàmăs

.

cóăđi măc căti u A (2;−2).ăTìmăt ngă(a + b).

i n vào ch tr ng
Câu 19
Choăs ăph c z th aămưnăđ ngăth c z + (1 + i) = 5 + 2i .
Môđunăc a z là:
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

4


/>Ch n 1 câu tr l i đúng

A:
B:
C:
D:
Câu 20
Ph ngătrình
Ch n 1 câu tr l i đúng

cóă3ănghi măphânăbi tăkhiμ

A: m <1
B: -1 < m <2
C: -2< m < 1
D: m > -21
Câu 21
Hìnhăchópăt ăgiác S.ABCD có đáy ABCD làăhìnhăvuôngăc nh a; SA
c aăc nh SB.ăTìmăt ăs

(ABCD).ăG i M làătrungăđi mă

saoăchoăkho ngăcáchăt ăđi m M đ năm tăph ngă(SCD)ăb ng

.

i n vào ch tr ng
Câu 22
Ph ngătrình sin3x + sinx = cos3x + cosx cóănghi mălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A:


B:
C:
D:
Câu 23
Ph ngătrình
Ch n 1 câu tr l i đúng

cóănghi mălàμ

A: x=
B: x = 3
C: x=
D: x = 2
Câu 24
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

5


/>Hìnhăchópăt ăgiác S.ABCD cóăđáyălàăhìnhăch ănh tăc nh AB = 4a, AD = 3a;ăcácăc nhăbênăđ uăcóăđ ă
dàiăb ngă5a.ăTh ătíchăhình chópS.ABCD b ngμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A:
B:
C:
D:
Câu 25
Kho ngăcáchăt ăđi m M (1;2;−3)ăđ năm tăph ngă(P): x + 2y - 2z -2ă=ă0ăb ngμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: 1

B: 3
C:
D:
Câu 26
Choăph

ngătrình

cóăhaiănghi m x1 và x2.ăTìmăt ng x1 + x2.

i n vào ch tr ng
Câu 27
M tăc uătâm I(0;1;2),ăti păxúcăm tăph ngă(P) : x + y + z - 6ă=ă0ăcóăph
Ch n 1 câu tr l i đúng

ngătrìnhălàμ

A: x2 + (y-1)2 + (z-2)2 = 1
B: x2 + (y-1)2 + (z-2)2 = 3
C: x2 + (y-1)2 + (z-2)2 = 4
D: x2 + (y+1)2 + (z+2)2 = 4
Câu 28
H ăph ngătrình
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: m

cóănghi măduyănh tăkhiμ

-1


B: m

1

C: m

0

D: m
Câu 29

1

Tìmăh ăs ăc a x26 trongăkhaiătri nănh ăth căNiut nμ

.

Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

6


/>
i n vào ch tr ng
Câu 30
B tăph ngătrình
Ch n 1 câu tr l i đúng

có nghi mălàμ


A: x > 1
B: −2 < x < 1
C: x < −2
D:
Câu 31
ngătrònătâm I (3;−1),ăc tăđ
là:
Ch n 1 câu tr l i đúng

ngăth ng d : 2x + y + 5 = 0 theo dây cung AB =ă8ăcóăph

ngătrìnhă

A:
B:
C:
D:
Câu 32
Tìm m đ ăti pătuy năc aăđ ăth ăhàmăs
v iăđ ngăth ng d : y = 7x + 100.
i n vào ch tr ng
Câu 33
Tìm m đ ăhàmăs

t iăđi măcóăhoànhăđ ăb ngă−1ăsongăsongă

đ tăc căti uăt iăđi măcóăhoànhăđ ăb ngă1.

i n vào ch tr ng
Câu 34

C păs ăc ngă{un}ătho ămưnăđi uăki nμ
S ăh ng u10 cóăgiáătr ălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng

.

A: 91
B: 19
C: 28
D: 10
Câu 35
Tìmăgi iăh năμ
i n vào ch tr ng
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

7


/>Câu 36
Hìnhăchópăt ăgiác S.ABCD cóăđáyălàăhìnhăch ănh t ABCD v i AB = 2a, BC =
.ăBi tăr ngă
0
SAB cânăđ nh S, (SAB) (ABCD),ăgócăgi aSC v iăm tăph ngăđáyăb ngă60 .ăG iăth ătíchăhìnhă
chóp S.ABCD là V.ăTìmăt ăs

.

i n vào ch tr ng
Câu 37
Gócăgi aăhaiăđ ngăth ng

Ch n 1 câu tr l i đúngb ngμ

A: 450
B: 300
C: 600
D: 900
Câu 38
Tìmădi nătíchăc aăhìnhăph ngăđ

căgi iăh năb iăhaiăđ ăth ăhàmăs ăcóăph

ngătrìnhμ

.
i n vào ch tr ng
Câu 39
Choăhìnhăh p ABCD.A’B’C’D’.ăG i M, N, K l năl tălàătrungăđi măc aăcácăc nh AA’, BC và CD.
Thi tădi năt oăb iăm tăph ngă(MNK)ăv iăhìnhăh pălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: L c giác
B: T giác
C: Tam giác
D: Ng giác
Câu 40
Ph ngătrình
Ch n 1 câu tr l i đúng


cóănghi mălàμ

A:
B:
C:
D:
Câu 41
Choăb năđi m A (1;0;1), B (2;2;2), C (5;2;1), D (4;3;ă−2).
Tìmăth ătíchăt ădi n ABCD.

Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

8


/>
i n vào ch tr ng
Câu 42
Tìm a > 0 sao cho

.

i n vào ch tr ng
Câu 43
Choăhàmăs
.
Giáătr y'(0)ăb ngμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: 3

B: -1
C: -3
D: 0
Câu 44
Choăs ăph c z = (2 + i)(1ă− i) + 1 + 3i.
Môđunăc a z là:
Ch n 1 câu tr l i đúng
A:
B:
C:
D:
Câu 45
Ph ngătrìnhăti pătuy năc aăđ
Ch n 1 câu tr l i đúng

ngăcongă(C) : y = x3 - 2x t iăđi măhoànhăđ x = −1 là:

A: y = -x + 2
B: y = -x-2
C: y = x -2
D: y = x + 2
Câu 46
Cho z C tho ămưnă(1ă+ i)z + (2 - i) = 4 - i.
Tìm ph năth căc a z.
i n vào ch tr ng
Câu 47
T păh păcácăs ăph căzătho ămưnăđ ngăth c
Ch n 1 câu tr l i đúng

cóăph


ngătrìnhălàμ

A: y = x -1
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

9


/>
B: y = x + 1
C: y = -x + 1
D: y = -x - 1
Câu 48
Hàmăs
Ch n 1 câu tr l i đúng

cóăhaiăđi măc cătr ăkhiăgiáătr ăc a m là:

A:
B: 0 < m < 8
C:
D: 0 < m < 2
Câu 49
Choă ABC có A (1;2), B (3;0), C (−1;−2)ăcóătr ngătâm G.ăKho ngăcáchăt G đ năđ
th ng AB b ngμ
Ch n 1 câu tr l i đúng

ngă


A: 2
B:
C:
D: 4
Câu 50
Hàmăs
Ch n 1 câu tr l i đúng

cóăbaăđi măc cătr ăkhiăgiáătr ăc a m là:

A:
B:
C:
D:
PH Nă2μăT ăDUYă

NH TÍNH

Th i gian làm bài: 60 phút
Câu: 1
Câu 1: Ch n m t t mà ngh a c a nó KHÔNG cùng nhóm v i các t còn l i.
Ch n 1 câu tr l i đúng

Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

10


/>
A: D thính

B: D ki n
C: D tính
D: D li u
Câu: 2
Ch n m t t mà ngh a c a nó KHÔNG cùng nhóm v i các t còn l i.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Nh nh t
B: Nh nh
C: Nh m n
D: Nh nhen
Câu: 3
Tácăph mănàoăKHỌNGăcùngăth ălo iăv iăcácătácăph măcònăl i?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Ch ng

i t tù

B: S đ
C: Chí Phèo
D: Hai đ a tr
Câu: 4
Ch n m t t mà ngh a c a nó KHÔNG cùng nhóm v i các t còn l i.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: T p t nh
B: T p t nh
C: Kh p khi ng
D: Cà nh c
Câu: 5
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
Nhìnăchung,ăầầầầầầầầăđ ăcaoăcáătínhăsángăt o,ăđ ăcaoăắcáiătôi”ăcáănhân.

Ch n 1 câu tr l i đúng
A: V n h c vi t nói chung
B: V n h c dân gian
C: V n h c trung đ i
D: V n h c hi n đ i
Câu: 6
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

11


/>Nhàăv nănàoăKHỌNGăPH Iălàătácăgi ăc aăth iăkìăv năh cătrungăđ iă↑i tăNam?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: H Xuân H

ng

B: Nguy n Du
C: Nguy n Bính
D: Nguy n B nh Khiêm
Câu: 7
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
C măh ngăầầầầầầầầầầầầăr tăphongăphú,ăđaăd ngμălàăâmăđi uăhàoăhùngăkhiăđ tăn că
ch ngăgi căngo iăxâm,ălàăâmăh ngăbiătrángălúcăn căm tănhàătan,ălàăgi ngăđi uăthi tăthaăkhiăđ tă
n cătrongăc nhătháiăbình,ăth nhătr .
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: nhân v n
B: yêu n

c


C: th s
D: nhân đ o
Câu: 8
c đo n th sau và tr l i 5 câu h i liên ti p d i đây:
TâyăTi năđoànăbinhăkhôngăm cătóc
Quânăxanhămàuăláăd ăoaiăhùm
M tătr ngăg iăm ngăquaăbiênăgi i
êmăm ăHàăN iădángăki uăth m
R iărácăbiênăc ngăm ăvi năx
Chi nătr ngăđiăch ngăti căđ iăxanh
Áoăbàoăthayăchi uăanhăv ăđ t
SôngăMưăg mălênăkhúcăđ căhành
(QuangăD ng, Tây Ti n)
(*) M i câu h i nh d i đây đ c tính đi m t
Câu: 8.1
Âmăh ngăc aăđo năth ătrênălàăgì?
Ch n 1 câu tr l i đúng

ng ng v i m t câu h i trong ph n thi.

A: Bi ai
B: Bi th

ng

C: Bi l y
D: Bi tráng
Câu: 8.2
Hìnhăt ngăng iălínhăTâyăTi năđ

Ch n 1 câu tr l i đúng

căth ăhi nănhi uănh tăv iăv ăđ pănào?

Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

12


/>
A: Ngang tàng, ng o ngh
B: Tr trung, t u táo
C: Chân th c, gi n d
D: Hào hùng, hào hoa
Câu: 8.3
o năth ăth ăhi năphongăcáchăth ăQuangăD ngănh ăth ănào?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Tr tình, chính tr
B: Tr tình, chính lu n
C: Lãng m n, tài hoa
D: Uyên bác, h ng n i
Câu: 8.4
Câuăth μă"Chi nătr ngăđiăch ngăti căđ iăxanh"ăth ăhi năýăngh aăgì?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Nh ng gian kh mà ng

i lính Tây Ti n g p ph i

B: S m t mát hi sinh c a nh ng ng
C: Khí phách c a ng


i lính Tây Ti n

i lính Tây Ti n

D: Nh ng chi n công c a ng i lính Tây Ti n
Câu: 8.5
Câuăth ă"R iărácăbiênăc ngăm ăvi năx "ăs ăd ngănh ngăbi năphápăngh ăthu tănào?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A:

o ng , nhân hóa

B:

o ng , n d

C: Nhân hóa, n d
D: Li t kê, đ i l p
Câu: 9
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
Tuyên ngôn đ c l p làăầầầầầầầầầăl chăs ătuyênăb ătr căqu cădân,ăđ ngăbàoăvàăth ăgi iă
v ăvi căch măd tăch ăđ ăth cădân,ăphongăki nă ăn căta,ăđánhăd uăk ănguyênăđ căl p,ăt ădoăc aă
n că↑i tăNamăm i.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: v n t
B: v n ki n
C: v n phong
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t


13


/>
D: v n b n
Câu: 10
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
Th ă↓uânăQu nhălàăti ngălòngăc aăm tătâmăh năph ăn ănhi uătr că n,ăv a h nănhiên,ăt iăt n,ă
v a chân thành,ăđ măth măvàăluônădaădi tătrong khátăv ng v ăh nhăphúcăbìnhăd , t măth ng.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: chân thành
B: t m th

ng

C: khát v ng
D: h n nhiên
Câu: 11
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
Nh ngătayăc păbi n ng iă↑ai-kingăt ng gi ngăbu m điăkh păchâuăÂuăvàăB că iăTâyăD ngă
trênănh ngăchi căthuy nădài,ăđánhăpháăc păbóc, xâmăl c ph năl năcácăvùngăđ t trù phú t iăchâuă
Âu.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: xâm l

c

B: nh ng tay c

p bi n


C: trù phú
D: gi ng bu m
Câu: 12
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
o nătrích Trao duyên th ăhi n biăk ch tình yêu, thânăth b tăh nhăvàănhânăcách caoăđ p c aăThúyă
Ki u,ăđ ngăth iăchoăth yătàiăn ngămiêuăt n iătâm nhânăv tăc aăNguy năDu.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: cao đ p
B: thân th
C: n i tâm
D: bi k ch
Câu: 13
Tácăph mănàoăKHỌNGăthu căgiaiăđo năv n h căt ă1λ45ăđ nă1λ75?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Vi t B c
B: Tây Ti n
C: àn ghi ta c a Lor-ca
D: Sóng
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

14


/>Câu: 14
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
↑i c m tăs ăcôngătyăduăl chăt ăch căcácătourăđónăkháchăđ năngh ng i,ăt măbi n đ căm ăra t iă
đây đưălàmăcho bưiăbi năkhuăv cănày d năd nătr ăthành m tăkhuăduăl chăn iăti ng.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: đ


c m ra

B: d n d n tr thành
C: vi c
D: đã làm cho
Câu: 15
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
K ăt ăđó,ăc ăconăh mă84ănày lúc nào c ngăchìmătrongăn iăkinhăhoàng c a ma túy gây ra, không
ng iănàoădám bénăm ng raăngoàiăđ ngăsauă10ăgi ăđêm.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: lúc nào
B: c a
C: bén m ng
D: k t đó
Câu: 16
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
Bàiăth Vi t B c c aăT ăH uălàăkhúcăhùngăca,ăc ngălàăkhúcăầầầầầầầầăv ăcáchăm ng,ăv ă
cu căkhángăchi năvàăconăng iăkhángăchi n.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: hòa ca
B: tình ca
C: h p ca
D: tr ng ca
Câu: 17
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
↑ iăl iăv nătrauăchu t,ăgiàuăhìnhă nh, truy năng n R ng xà nu (Nguy năTrungăThành)ăđưătáiăhi nă
v ăđ p trángăl , hào hùng c aăconăng iăvàătruy năth ng v năhi n Tây Nguyên.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: truy n ng n

B: hào hùng
C: tráng l
D: v n hi n
Câu: 18
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

15


/>Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
↑ ăngh ăthu t,ăv năh căt ăth iăkìăđ uăth ăk ă↓↓ăđ năCáchăm ngăthángăTám 1λ45ăđưăđ tăđ că
nh ngăầầầầầầầăh tăs cătoăl n,ăg năli năv iăk tăqu ăầầầầầầầăv ăth ălo iăvàăngônăng .
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: thành tích – cách m ng
B: giá tr – khác bi t
C: thành công – to l n
D: thành t u – cách tân
Câu: 19
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
NamăCaoălàănhàăv năhi năth căl n,ănhàăầầầầầầầầầăch ăngh aăl n,ăcóăđóngăgópăquană
tr ngăđ iăv iăquáătrìnhăầầầầầầầầầătruy năng năvàăti uăthuy tă↑i tăNamăn aăđ uăth ăk ă
XX.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: nhân v n – thi v hóa
B: nhân ái – cá bi t hóa
C: nhân đ o – hi n đ i hóa
D: nhân đ o – cá tính hóa
Câu: 20
Ch n m t t mà ngh a c a nó KHÔNG cùng nhóm v i các t còn l i.
Ch n 1 câu tr l i đúng

A: i m y u
B: Y u đi m
C: Nh

c đi m

D: Khuy t đi m
Câu: 21
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
B ătôi nh ănh ăin th iăgianăn mă1λ74ăkhiăôngăg păm ătôiă ăTi năGiangăvà k tăhônăv iănhau c ngă
trongăn măđó, b iătheoăông đâyălàăquưngăth iăgianăh nhăphúcănh ngăc ngăkhó kh nănh t c aăhaiă
ng i.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: k t hôn v i nhau
B: b i theo ông
C: c a hai ng

i

D: nh nh in
Câu: 22
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

16


/>c
đo n
trích
sau


tr
l i
6
câu
h i
liên
ti p
d i
đây:
Ch ăs ăthôngăminh,ăhayăIQă(vi tăt tăc aăIntelligenceăQuotientătrongăti ngăAnh),ăth ngăđ căchoă
làăcóăliênăquanăđ năs ăthànhăcôngătrongăh căt p,ătrongăcôngăvi c.ăNh ngănghiênăc uăg năđâyăchoă
th yăcóăs ăliênăquanăgi aăIQăvàăs căkh e,ătu iăth ă(nh ngăng iăthôngăminhăth ngăcóănhi uăki nă
th căh nătrongăvi căch măsócăb năthân)ăvàăc ăs ăl ngăt ămàăng iăđóăs ăd ng.ă↑ y,ănh ngăđi uăgìă
khi nă
choă
conă
ng iă
cóă
ch ă
s ă
IQă
caoă
hayă
th p?
↑aiă tròă c aă diă truy năvàă môiă tr ngă tácă đ ngălênă tríă thôngă minhă làă nh ngă đi uă đ că nóiă đ nă
nhi uănh t.ăKh ăn ngăk ăth aăc aăm tăgenăt ăth ăh ătr căsangăth ăh ăsauăđ căbi uădi năb ngăm tă
s ătrongăkho ngăt ă0ăđ nă1,ăg iălàăh ăs ădiătruy n.ăNóiăm tăcáchăkhác,ăh ăs ădiătruy nălàăph nătr mă
kh ă n ngă diă truy nă choăđ iă sauă c aăm tă gen.ă Choă đ nă g nă đâyă h ăs ă diă truy nă h uă h tăch ă đ că
nghiênăc uă ătr ăemăvàăng iătaăchoăr ngăh ăs ădiătruy nătrungăbìnhălàă0,5.ă i uănàyăchoăth yăm tă

n aăs ăgenăc aăs ătr ăđ cănghiênăc uălàăgenăđưăbi năd ,ăho căb ătácăđ ngăc aăy uăt ămôiătr ng.ă
Conăs ă0,5ăchoăth yătríăthôngăminhăm tăph nălàădoăk ăth aăt ăcha m .ăNghiênăc uă ăng iăl nătuyă
v năch ă ănh ngăm căr tăs ăkhaiănh ngăc ngăcóănh ngăk tăqu ăr tăthúăv μăh ăs ădiătruy năcóăth ălênă
đ nă0,8.ăY uăt ămôiătr ngăđóngăvaiătròăr tăl nătrongăvi căxácăđ nhătríăthôngăminhă ăm tăs ătr ngă
h p.ăM tăch ăđ ădinhăd ng h pălýăchoălúcănh ăđ căcoiălàăr tăquanătr ng.ăCh ăđ ădinhăd ngăkémă
cóăth ălàmăsuyăgi mătríăthôngăminh.ăM tăs ănghiênăc uăkhácăv ăy uăt ămôiătr ngăcònăchoăr ngăthaiă
ph ătr căkhiăsinhăhayăchoăconăbúăn uăti păxúcăv iănh ngălo iăđ căt ăhayăthi uăcácăvitaminăvàămu iă
khoángăquanătr ngăcóăth ă nhăh ngăđ năIQăc aăđ aăbé.ăTrongăxưăh iăđưăphátătri n,ămôiătr ngă
trongăgiaăđìnhăcóăth ăt oăraă25%ăs ăkhácăbi t.ăTuyănhiên,ăkhiăl nălên,ăđi uănàyăh uănh ăbi năm t.
(*) M i câu h i nh d i đây đ c tính đi m t ng ng v i m t câu h i trong ph n thi.
Câu: 22.1
Theoăđo nătrích,ăch ăs ăthôngăminhăđ căchoălàăcóăliênăquanăđ nμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: k t qu h c t p, công vi c, s c kh e, tu i th và s l

ng t

B: k t qu công vi c, h c t p, s c kh e, tu i th và tính cách
C: k t qu h c t p, công vi c, s c kh e, tu i th và hành vi
D: k t qu h c t p, công vi c, s c kh e, tu i th và cách di n đ t
Câu: 22.2
Theoăđo nătrích,ăconăs ă0,5ăc aăh ăs ădiătruy nă ătr ăKHỌNGănóiălênăđi uăgìăsauăđây?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Kh n ng k th a c a gen

th h sau là r t l n

B: Trí thông minh m t ph n là do k th a t cha m
C: M t n a s gen c a tr trong nghiên c u là gen đã bi n d
D: Có s tác đ ng c a môi tr ng đ n trí thông minh c a tr

Câu: 22.3
Theoăđo nătrích,ăch ăs ăIQăc aăconăng iăch uătácăđ ngăc aănh ngăy uăt ănào?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: H s di truy n và vitamin

Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

17


/>
B: i u ki n môi tr

ng và ch đ dinh d

C: Y u t di truy n và môi tr

ng c a đ a tr

ng

D: Ch đ dinh d ng c a ng i m và đ a tr
Câu: 22.4
Theoăđo nătrích,ătácăđ ngăc aăy uăt ămôiătr ngăgiaăđìnhăđ iăv iăch ăs ăIQăc aăconăng
nào?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Quan tr ng khi con ng

i còn nh và d n bi n m t khi con ng


i tr

B: Quan tr ng h n y u t di truy n và ch đ dinh d

ng c a tr nh

C: R t quan tr ng đ i v i ch s IQ khi con ng

ng thành

i tr

D: Quan tr ng h n y u t di truy n và ch đ dinh d
Câu: 22.5
Theoăđo nătrích,ăh ăs ădiătruy năđ căhi uălàăgì?
Ch n 1 câu tr l i đúng

ng c a ng

iănh ăth ă

ng thành

im

A: Là con s trong kho ng t 0 đ n 1, th hi n s k th a gen thông minh c a b m
B: Là con s trong kho ng t 0 đ n 1, th hi n t l di truy n trí thông minh t th h tr

c sang th h


sau
C: Là con s trong kho ng t 0 đ n 1, th hi n s gen bi n d ho c b tác đ ng b i y u t môi tr
D: Là con s trong kho ng t 0 đ n 1, th hi n kh n ng k th a c a m t gen t th h tr

ng

c sang th h

sau
Câu: 22.6
Ch ăđ ăc aăđo nătríchălàăgì?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Vai trò c a h s di truy n đ i v i trí thông minh c a con ng

i

B: Ch s thông minh (IQ) và các thành t liên quan
C: Vai trò c a di truy n và môi tr

ng đ i v i ch s thông minh (IQ)

D: Vai trò c a di truy n và môi tr ng tác đ ng lên trí thông minh c a con ng i
Câu: 23
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
↑ năh căhi năđ iălàăv năh căthoátăraăkh i bi năpháp v năh c trungăđ i và đ iăm i theoăhìnhăth că
v năh c ph ngăTây.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: đ i m i
B: ph


ng Tây

C: trung đ i
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

18


/>
D: bi n pháp
Câu: 24
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
M tăầầầầầầầầăc aănh ngăng iănuôiăong,ănhàăb oăt năvàănh ngăng iă ngăh ăanătoànă
th căph măđưăki năchínhăph ăM ăv ăvi căgi iăch căn cănàyăầầầầầầầầầăng iădânăs ă
d ngănh ngălo iăthu cătr ăsâuăcóăth ăgâyăh iăchoăong.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: liên quân – cáo bu c
B: t p h p – c m
C: đoàn th – thu n tình cho
D: liên minh – cho phép
Câu: 25
Tácăph mănàoăKHỌNGăcùngăth ălo iăv iăcácătácăph măcònăl i?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: V ch ng A Ph
B: Ng

i lái đò Sông à

C: R ng xà nu
D: V nh t

Câu: 26
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
Kh ngăđ nhăắv năhóaăsoiăđ ngăchoăầầầầầầầăđi”,ăH ăChíăMinhăđưăth yărõăýăngh a,ăv ătrí,ă
vaiătròăc aăv năhóaăđ iăv iăs ăphátătri năc aăxưăh i,ăconăng i,ăvàăxácăđ nhăđ ăh ngăd nănhânădână
thìăắmìnhăph iălàmăầầầầầầầăchoăng iătaăb tăch c”.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: qu c giáo – t m g

ng

B: dân sinh – m u
C: qu c dân – m c th

c

D: qu c gia – nguyên t c
Câu: 27
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
C ngănh ăb tăc ăm tălo iăhìnhăầầầầầầầầầănàoăkhác,ătrongăđ iăs ngăầầầầầầầầầă
luônăcóăm iăquanăh ăquaăl iăgi aăsángăt o,ătruy năbáăvàăti pănh n.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: v n hóa – khoa h c
B: khoa h c – ngh thu t
C: ngh thu t – v n h c
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

19


/>

D: khoa h c – v n h c
Câu: 28
Ch n m t t mà ngh a c a nó KHÔNG cùng nhóm v i các t còn l i.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Ch y
B: Bò
C: Cúi
D: i
Câu: 29
c đo n trích sau và tr l i 5 câu h i liên ti p d i đây:
B a c m ngày đói trông th t th m h i . Gi a cái m t rách có đ c m t lùm rau chu i thái r i, và
m t đ a mu i n v i cháo, nh ng c nhà đ u n r t ngon lành. Bà c v a n v a k chuy n làm n,
gia c nh v i con dâu. Bà lão nói toàn chuy n vui, toàn chuy n sung s ng v sau này:
- Tràng . Khi nào có ti n ta mua l y đôi gà. Tao tính r ng cái ch đ u b p kia làm cái chu ng gà
thì ti n quá. Này ngo nh đi ngo nh l i ch m y mà có ngay đàn gà cho mà xem…
Tràng ch vâng. Tràng vâng r t ngoan ngoãn. Ch a bao gi trong nhà này m con l i đ m m,
hòa h p nh th . Câu chuy n trong b a n đang đà vui b ng ng ng l i. Niêu cháo lõng bõng, m i
ng i đ c có l ng l ng hai bát đã h t nh n.
(Kim Lân, V nh t)
(*) M i câu h i nh d i đây đ c tính đi m t ng ng v i m t câu h i trong ph n thi.
Câu: 29.1
T ăắăth măh i”ă(đ căg chăchânătrongăđo nătrích)ăcóăngh aălàăgì?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Xoàng x nh, t i tàn
B: Nghèo khó, không đ

n

C: Thi u th n, t i nghi p
D:

n s , gi n d
Câu: 29.2
T “tính” trong câu nói “Tao tính r ng cái ch đ u b p kia làm cái chu ng gà thì ti n quá” cóăngh aă
gi ngăv iăt ănàoăsauăđây?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Th y
B: Ngh
C: Hi u
D: nh
Câu: 29.3
Câu nói: “Này ngo nh đi ngo nh l i ch ng m y mà có ngay đàn gà cho mà xem...” cóăýăngh aăgì?
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

20


/>Ch n 1 câu tr l i đúng
A: Bi t ch đ i s mang đ n cho con ng

i ni m vui

B: Vi c làm n thu n l i s đem l i h nh phúc cho gia đình
C: Ni m tin và hi v ng vào vi c làm n trong cu c s ng s t t đ p h n
D: S ch m ch s đem l i m t cu c s ng t t đ p h n
Câu: 29.4
Ch ăđ ăc aăđo nătríchătrênălàăgì?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: B a c m “th m h i” trong ngày c

i c a gia đình Tràng


B: Ni m vui c a bà m khi con trai mình có v
C: Tình c m và hi v ng c a con ng

i trong khó kh n

D: S thay đ i t t đ p c a Tràng t khi có v
Câu: 29.5
o nătríchăth ăhi nătàiăn ngăvi tătruy năng năc aăKimăLână ăph
Ch n 1 câu tr l i đúng

ngădi năn iăb tănào?

A: Ch n tình hu ng đ c s c và chi ti t tiêu bi u
B: Miêu t chân th c ngo i hình và tính cách nhân v t
C: S d ng ngôi k th nh t h p lý và đi m nhìn linh ho t
D: Ngôn ng đ i tho i sinh đ ng và đ c tho i n i tâm sâu s c
Câu: 30
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
V ch ng A Ph (TôăHoài)ălàăcâuăchuy năv ănh ngăng iădânălaoăđ ngăvùng châuăth ăTâyă
B c không camăch u ápăb c,ăbócăl tăc aăb năth cădân,ăchúaăđ t,ăđư vùngălênăph năkháng,ăđiă
tìm cu căs ngăt ădo.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: cam ch u áp b c
B: vùng lên ph n kháng
C: châu th Tây B c
D: cu c s ng t do
Câu:31
Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây:
Cácănhânăv tătrongătácăph măv năch ngănhi uăkhiăđ iătho iăv iănhauăb ngăngônăng ănh ngăth tă

raăh ăch ălàănh ngầầầầầầầầăchoăt ăt ngăngh ăthu tăc aătácăgi ,ăcònăng iăti pănh nă
ầầầầầầầầăcácăt ăt ngă yăchínhălàăđ căgi .
Ch n 1 câu tr l i đúng
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

21


/>
A: ng

i đ i di n – chân chính

B: ng

i v n chuy n – đích đáng

C: tuyên truy n viên – chính xác
D: ng i phát ngôn – đích th c
Câu:32
c
đo n
trích
sau

tr
l i
4
câu
h i

liên
ti p
d i
đây:
Ng iătaăcóăm tăni mătinăđ yătínhăápăđ tăvàăb tădiăb tăd chăvàoăquy năl căvôăbiênăc aăc ăh căc ă
đi n.ăH ăth ngăc ăh căc aăNiu-t năđưăv năhànhăt tătrongăh năhaiătr măn m;ăđ năm c,ă ăcu iăth ăk ă
↓I↓,ănhi uănhàăv tălíăđưătinăr ngăch ăcònălàăv năđ ăth iăgianătr căkhiăsáchăgiáoăkhoaă↑ tălíăcóăth ă
khépăl iămàăkhôngăph iăvi tăthêmăgìăn a.ăCóăth ăcònănh ngăv năđ ăm iăs ăn yăsinh,ănh ngănh ngă
v nă đ ă yă ch că ch nă s ă gi iă quy tă đ că trongă khuônă kh ă c aă v tă líă Niu-t n.
Tuyă nhiên,ă b tă ch pă ni mă tină đó,ă b că vàoă ng ngă c aă th ă k ă ↓↓ă đưă b tă đ uă xu tă hi nă m tă
s v tăr n nh ătrongăc ăh căc ăđi nămàăng iătaăkhôngăth ăph tăl ăđiăđ cμăcóăhaiăđ cătínhănh ăc aă
ánhăsángăch ngăphùăh păvàoăđâuătrongăh ăth ngănày.ăN mă1λ00,ătrongăbàiădi năv năđ cătr căvi nă
Hoàngăgia,ăhuânăt căKen-vin,ăm tănhàăv tălíăxu tăs căsauăkhiăh tăl iăcaăng iănh ngăchi năcôngăc aă
c ăh căNiu-t năđưăđ ăc păđ năhaiăv năđ ăcònăch aăgi iăquy tăđ căliênăquanăđ năánhăsángăvàăg iăđóă
làăắhaiăđámămâyăcònăsótăl iă ăb cătranhăphongăc nhăc aăNiu-t n”.ăNh ngăvi căxuaătanăđ căhaiă
đámămâyăliênăquanăđ năánhăsángănàyăhóaăraăl iălàăr tăkhó,ăb tăch păs ăchúătâmăc aănh ngătríătu ă
m nă
ti pă
nh t.
(*) M i câu h i nh d i đây đ c tính đi m t
Câu:32.1
Ch ăđ ăc aăđo nătríchătrênălàăgì?
Ch n 1 câu tr l i đúng

ng ng v i m t câu h i trong ph n thi.

A: Quá trình phát tri n thuy t c h c c đi n c a Niu-t n
B: Tính u vi t c a thuy t c h c c đi n c a Niu-t n
C: Quy n n ng vô h n c a thuy t c h c c đi n c a Niu-t n
D: Thuy t c h c c đi n c a Niu-t n và h n ch c a nó

Câu:32.2
Theoăđo nătrích,ăắquy năl căvôăbiênăc aăc ăh căc ăđi n”ăcóăth ăđ
Ch n 1 câu tr l i đúng

căhi uălàăgì?

A: Thuy t c h c c đi n có th gi i quy t m i v n đ x y ra trong v t lí
B: Thuy t c h c c đi n là h c thuy t xu t s c nh t c a m i th i đ i
C: Thuy t c h c c đi n có th gi i quy t m i v n đ trong th gi i
D: Thuy t c h c c đi n là c s c a m i h c thuy t v t lí khác
Câu:32.3
Theoăđo nătrích,ăắhaiăđámămây”ălàăhìnhă nhăth ăhi năhaiăv năđ ănh ăth ănào?
Ch n 1 câu tr l i đúng

Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

22


/>
A: Phi th c t
B: Vi n vông
C: Vô ngh a
D: Ch a rõ ràng
Câu:32.4
T ăắv tăr n”ă(đ căg chăchânătrongăđo nătrích)ăcóăth ăđ
Ch n 1 câu tr l i đúng

căthayăth ăb ngăt ănàoăsauăđây?


A: Nghi v n
B: Nh m l n
C: V n đ
D: Sai l m
Câu:33
Bàiăth ănàoăKHỌNGăthu căphongătràoăTh ăm i?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: ây thôn V D
B: Tràng giang
C: T

y

D: V i vàng
Câu: 34
Xác đ nh m t t /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách…
Ngoài vi căgi iăthi u tiêuăchu nătuy năd ng,ăđi uăki nălàmăvi c t iă uănh t, công ty cònăt ăv n,ăđ nhă
h ngărõăràngăchoă ngăviênăđ ăh b căvàoăngh và nhanh chóng thành công.
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: còn t v n
B: b

c vào ngh

C: vi c gi i thi u
D: t i u nh t

Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

23/>B. PH N T

CH N

Thí sinh l a ch n 1 trong 2 ph n sau, th i gian làm bài 55 phút
B1. KHOA H C T

NHIÊN

Câu: 1
Choăkimălo iăBaăđ năd ăvàoăcácădungăd chμăNaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, AlCl3, NaNO3 và MgCl2.
S ădungăd chăt oăraăk tăt aălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: 2
B: 6
C: 3
D: 4
Câu: 2
Hoà tan hoàn toànă17,4ăgamăh năh păbaăkimălo iăAl,ăFeăvàăMgătrongădungăd chăHClăd ,ăth yăthoátă
raă13,44ălítăkhí.ăN uăchoă34,8ăgamăh năh pătrênătácăd ngăv iădungăd chăCuSO4 d ,ăl căl yătoànăb ă
ch tăr năthuăđ căsauăph nă ng,ăchoătácăd ngăh tăv iădungăd chăHNO3 đ cănóng, thuăđ că↑ălítăkhíă
NO2 (làăs năph măkhíăduyănh tăc aăN+5).ăBi tăcácăth ătíchăkhíăđ uăđ căđoă ăđktc.ăGiáătr ăc aă↑ălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: 26,88 lít
B: 53,76 lít
C: 13,44 lít
D: 44,8 lít
Câu: 3

unănóngăh năh păg mă1ămolăaxităHOOC-CH2-CH2-COOHăvàă1ămolăr uămetylicăv iăxúcătácă
H2SO4 đ căthuăđ că2ăesteăEăvàăFă(MF > ME)ăv iăt ăl ăkh iăl ngămE : mF =ă1,808.ăBi tăr ngăch ăcóă
72%ăl ngăr uăb ăchuy năhóaăthànhăeste.ă↑ yăkh iăl ngăc aăesteăFălàμ
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: 47,52 gam
B: 52,56 gam
C: 26,28 gam
D: 29,2 gam
Câu: 4
Th căhi năcácăthíănghi măsauμ
(1)ă tădâyăs tătrongăkhíăClo
(2)ă tănóngăh năh păb tăFeăvàăSă(trongăđi uăki năkhôngăcóăoxi)
(3) Cho Fe(OH)2 vàoădungăd chăHNO3 (loưng,ăd )
(4)ăChoăFeăvàoădungăd chăFeCl3
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

24


/>(5) Cho Feăvàoădungăd chăH2SO4 (loưng,ăd )
Cóăbaoănhiêuăthíănghi măt oăraămu iăs tă(II)?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A: 2
B: 1
C: 3
D: 4
Câu: 5
↓ălàăm tăancolăno,ăđ năch c,ăm chăh .ă unănóngămăgamă↓ăv iădungăd chăH2SO4 đ că ă1700C, thu
đ că6,72ălítă( ăđktc)ăm tăolefină(hi uăsu tă80%).ăN uăchoămăgamă↓ătácăd ngăv iăHBrăd ăthuăđ că
27,675ăgamăd năxu tămonobromă(hi uăsu tă60%).ăTr ăs ăc aămălàμ

Ch n 1 câu tr l i đúng
A: 17,25
B: 13,8
C: 18
D: 22,5
Câu: 6
Chi uăánhăsángăđ năs căcóăb căsóngă =0,30 măvàoăm tăch tăthìăth yăx yăraăhi năt ngăquangă
phátăquang.ăB ngăphépăphânătíchăquangăph ăng iătaăbi tăr ngăch ăcóăánhăsángăđ năs căđ căphátă
raăvàăcóăb căsóngă pq =ă0,40ă mă.ăCôngăsu tăc aăchùmăphátăquangăb ngă0,05%ăcôngăsu tăc aăchùmă
kíchăthích.ăH iăt ăs ăgi aăs ăphôtônăánhăsángăkíchăthíchăvàăs ăphôtônăánhăsángăphátăraătrongăcùngă
kho ngăth iăgianălàăbaoănhiêu?
Ch n 1 câu tr l i đúng
A:
B:
C:
D:
Câu: 7
Loàiănhoăđ ăcóăb ănhi măs căth ăđ năb iăb ngă1λ.ă
s ăl ngălàă57.ăTh ăh ăcâyăconăt ănh ngăh tăđóăs μ
Ch n 1 câu tr l i đúng

tăbi năđaăb iălàmăh tăcóăb ănhi măs căth v iă

A: Phát tri n nh ng không có hoa
B: Không phát tri n đ

c

C: Có hoa nh ng không đ u qu
D: Có qu nh ng không có h t

Câu: 8
Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t

25


×