Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

BANG DONG TU BAT QUY TAC ANH CHO HS LOP 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (855.82 KB, 2 trang )

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC
Infinitive/V_1
(Nguyên mẫu)
Past/V_2
(Quá khứ đơn)
Past Participle/V_3 Meaning/Nghĩa
be was/were been thì, là, ở
become became become trở nên
begin began begun bắt đầu
blow blew blown thổi
break broke broken vỡ, gãy
bring brought brought mang đến
build built built xây dựng
buy bought bought mua
catch caught caught bắt, chụp
choose chose chosen chọn, lựa
come came come đến, đi đến
cost cost cost có giá là
cut cut cut cắt, chặt
do did done làm
draw drew drawn vẽ; kéo
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
eat ate eaten ăn
fall fell fallen ngã; rơi
feed fed fed cho ăn; ăn; nuôi;
feel felt felt cảm thấy
find found found tìm thấy; thấy
fly flew flown bay
forget forgot forgotten quên
get got got/ gotten có được


give gave given cho
go went gone đi
grow grew grown mọc; trồng
hang hung hung móc lên; treo lên
have had had có, ăn
hear heard heard nghe
hide hid hidden giấu; trốn; nấp
keep kept kept giữ
know knew known biết; quen biết
lay laid laid đặt; để
learn learnt/ learned learnt/ learned học; được biết
leave left left ra đi; để lại
lend lent lent cho mượn (vay)
1
let let let cho phép; để cho
lose lost lost làm mất; mất
make made made
Làm, chế tạo; sản xuất
meet met met gặp mặt
pay paid paid trả (tiền)
put put put đặt; để
read read read đọc
ride rode ridden cưỡi
rise rose risen đứng dậy; mọc
run ran run chạy
say said said nói
see saw seen nhìn thấy
sell sold sold bán
send sent sent gửi
sing sang sung ca hát

sit sat sat ngồi
sleep slept slept ngủ
smell smelt smelt ngửi
speak spoke spoken nói
spend spent spent tiêu sài
stand stood stood đứng
swim swam swum bơi; lội
take took taken cầm; lấy; mang
teach taught taught dạy; giảng dạy
tell told told kể; bảo
think thought thought suy nghĩ
throw threw thrown ném; liệng
understand understood understood hiểu
wear wore worn mặc quần áo
win won won thắng; chiến thắng
write wrote written viết
2

×