Tải bản đầy đủ (.docx) (25 trang)

Hoàn thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (210.77 KB, 25 trang )

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nguyễn Thị Thanh Bình – K37DK4
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh là một yếu tố không thể
thiếu, nó là nhân tố quan trọng để thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng tự
đổi mới và hoàn thiện mình, bởi không thắng trong cạnh tranh thì cũng không
thể có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nó đòi hỏi doanh nghiệp phải
làm tốt công tác quản lý đặc biệt là quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp
mình.
Thời gian ba tuần thực tập tổng hợp tại Phòng Tài Chính - Kế Toán của
Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông 2 Hà Nội, được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận
tình của các cô, các anh chị trong Phòng, cũng như sự hướng dẫn của Thầy giáo
hướng dẫn, em đã tìm hiểu về tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán tại
Công ty. Đồng thời, em đã nhận thức được thêm nhiều về tầm quan trọng của
Tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tài sản cố định (TSCĐ) giữ vai trò rất quan trọng, nó chiếm phần lớn vốn
của doanh nghiệp và là một trong các yếu tố của quá trình sản xuất. Vai trò của
tài sản cố định và tốc độ tăng tài sản cố định trong phát triển hoạt động sản xuất
kinh doanh quyết định yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý và sử dụng
tài sản cố định. Việc tổ chức tốt công tác hạch toán giúp doanh nghiệp theo dõi,
nắm chắc tình hình tăng giảm tài sản cố định về số lượng và giá trị, tình hình sử
dụng và hao mòn tài sản cố định. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc
quản lý và sử dụng TSCĐ một cách hợp lý và đúng công suất, góp phần phát
triển sản xuất, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất, trang bị thêm và đổi
mới không ngừng TSCĐ.
Báo cáo tổng hợp của em có những nội dung sau:
1
1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội
• Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
2 HÀ NỘI
• Địa chỉ: 125 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
• Loại hình Công ty: Công ty Cổ Phần


• Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0103008158 Đăng ký lần đầu,
ngày 08 tháng 06 năm 2005 (Chuyển đổi (CPH) từ DNNN theo quyết định số:
2790/QĐ - UB Ngày 11 tháng 05 năm 2005 của UBND TP Hà Nội.
• Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty :Lĩnh vực kinh doanh của
công ty là cầu, đường, hè và hệ thống tổ chức giao thông (biển báo, đảo giao
thông, sơn kẻ đường, giải phân cách luồng đường, thiết bị giao thông vận tải),
các công trình giao thông, hạ tầng đô thị (cấp thoát nước, chiếu sáng, hè
đường...) dân dụng, công nghiệp, bưu điện; quản lý công trình hạ tầng giao
thông đô thị, duy tu duy trì, thi công cơ giới trên địa bàn công ty quản lý.
Địa bàn hoạt động chính của Công ty là khu vực phía Tây và Tây Nam
Thành Phố Hà Nội bao gồm các Quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, một phần Hoàng
Mai, Tây Hồ và các Huyện Từ Liêm, Thanh Trì với tổng số 1.698.581 m
2
mặt
đường; 379.370 m
2
hè và 29 cây cầu.
• Quy mô của công ty ( tổng số vốn và lao động của công ty)
Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội là một công ty có quy mô vừa và
nhỏ với số vốn là 13.500.000.000 đồng. Số lao động của công ty là : 245 người
• Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
2
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nguyễn Thị Thanh Bình – K37DK4
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty:
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức bộ máy quản lý
theo phương pháp tập trung và có phân công phụ trách cụ thể trực tiếp như :
- Giám đốc: Phụ trách chung, phụ trách phòng Kế toán- Tài chính Công
ty, đồng thời trực tiếp chỉ đạo chung các phòng, ban, các Xí nghiệp
- Phó giám đốc: Phụ trách kế hoạch kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo phòng
Kế hoạch tổng hợp kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo các Xí nghiệp xây lắp, Ban

kinh doanh dịch vụ.
- Phó giám đốc: Phụ trách tổ chức, trực tiếp chỉ đạo phòng tổ chức hành
chính và các Xí nghiệp duy tu duy trì.
3
- Phòng Kế hoạch tổng hợp kinh doanh: Trực tiếp khâu kế hoạch kinh
doanh của Công ty đồng thời chỉ đạo sản xuất các Xí nghiệp xây lắp,trung đại
tu.
- Phòng Quản lý giao thông: Trực tiếp theo dõi quản lý công tác duy tu
duy trì của Công ty và chỉ đạo sản xuất các Xí nghiệp duy tu duy trì.
- Phòng Kế Toán - Tài chính: Trực tiếp phụ trách phần hành kế toán, tài
chính của Công ty cũng như giám sát theo dõi phần hành chính kế toán đơn lẻ
tại các xí nghiệp trực thuộc.
- Phòng Tổ chức hành chính: Theo dõi tổ chức khâu nhân lực sản xuất, tổ
chức cán bộ quản lý, nghiệp vụ; phụ trách về công tác lao động tiền lương, bảo
hiểm xã hội và quản lý nghiệp vụ hành chính, bảo vệ doanh nghiệp.
Các Xí nghiệp thành viên : Trực tiếp tham gia hoạt động SXKD theo chức
năng nhiệm vụ được Công ty giao.
Mỗi phòng có một chức năng, nhiệm vụ riêng nó phù hợp với các chuyên
nghành riêng, chuyên nghành kế toán doanh nghiệp thương mại của Trường Đại
Học Thương Mại phù hợp với phòng kế toán- tài chính và ở cương vị làm nhân
viên phòng kế toán.
2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán, quan hệ tổ chức và công tác giữa
phòng kế toán với các cấp, các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
•Chức năng.
Phòng kế toán giúp cho ban giám độc điều hành và quản lý các hoạt động
của các xí nghiệp,liên quan đến vấn đề tài chình
•Nhiệm Vụ.
- Phòng kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các tài liệu về tình
hình cung ứng, dự trữ, sử dụng tài sản từng loại ( tài sản cố định, tài sản lưu
động) trong quan hệ với nguồn hình thành từng laọi tài sản đó, góp phần bảo vệ

tài sản và sử dụng hợp lý tài sản của đơn vị hạch Toán, khai thác khả năng tiềm
tàng của tài sản.
4
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nguyễn Thị Thanh Bình – K37DK4
- Giám sát tình hình kinh doanh của công ty, tình hình sử dụng nguồn kinh
phí của các đơn vị sự nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả
nguồn vốn cấp phát. Trên cơ sở thực hiện luật pháp và các chế độ thể lệ hiện
hành
- Theo dõi tình hình huy động và sử dụng các nguồn tài sản do liên kết kinh
tế, giám sát tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế, các nghĩa vụ với Nhà
nước, với cáp trên, với các đơn vị bạn.
•Quan hệ tổ chức và công tác giữa phòng kế toán với các cấp, các bộ phận
khác trong công ty.
Quan hệ trực tiếp
Quan hệ hỗ trợ
Thông tin phản hồi
3. Đặc điểm nhân lực kế toán của Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà
Nội.
- Tổng số nhân viên kế toán: 16 người trong đó
+ Trên đại học: không có.
+ Đại học: 16
5
+ Cao đắng: không có
+ Trung cấp: không có
+ Chưa qua đào tạo: không có
Ở bất kỳ trình độ nào người kế toán cũng đòi hỏi phải có một phẩm chất
đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm kiết, có ý thức chấp hành kỷ luật, có
chuyên môn nghiệp vụ kế toán.
Năng lực của nhân viên kế toán tốt nghiệp Đại Học với các nhân viên ở
trình độ khác là được đào tạo về chuyên môn sâu hơn nên khả năng xử lý thông

tin, khả năng đánh giá vấn đề, khả năng giải quyết vấn đề nhậy bén hơn.
4. Yêu cầu về phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác và kinh
nghiệm của một người làm kế toán ở trình độ đại học.
•Yêu cầu về phẩm chất. kế toán ở trình độ đại học cần phải có là tính trung
thực, khách quan, chính xác, có ý thức đạo đức nghề nghiệp.
•Yêu cầu về kiến thức. kế toán ở trình độ đại học cần phải có là nắm được
những kiến thức kế toán cơ bản, nắm vững kiến thức chuyên nghành, nắm vũng
mục tiêu công việc.
•Yêu cầu về kỹ năng làm việc. Có óc quan sát, kỹ năng xây dựng kế hoạch,
khả năng quản lý, tạo việc lám cho mình và cho người khác, làm việc độc lập
ham học hỏi.
•Yêu cầu về phương pháp làm việc.Chấp hành đúng nội quy quy chế của
công ty, biết sắp sếp bố trí công việc khoa học theo một trình tự cụ thể.
•Yêu cầu về kinh nghiệm. Nắm vững kiến thức cơ bản, nắm vững kiến thức
chuyên nghành
5. Đánh giá kết quả đạt được về phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, phương pháp
công tác và kinh nghiệm của một người làm kế toán trong quá trình học tập của
bản thân.
Qua thời gian thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Công trình Giao
Thông 2 Hà Nội . Đối chiếu với các yêu cầu về phẩm chất, kiến thức, kỹ năng và
6
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nguyễn Thị Thanh Bình – K37DK4
phương pháp công tác của một người làm kế toán ở trình độ đại học , em tự
đánh giá quá trình và kết quả học tập của mình về chuyên nghành kế toán tài
chính doanh nghiệp thương mại nói chung và bản thân mình nói riêng. ở nhà
Trường.trong suốt quá trình học tập tại Trương Đại học Thương Mại em đã học
được về phẩm chất, phẩm chất, kỹ năng của một người kế toán trong doanh
nghiệp thương mại. Những kiến thức này sẽ giúp em rất nhiều trong công việc.
Em rất tự hào vì mình đã là sinh viên của trường Đại học Thương Mại và em
cũng luôn cảm ơn các thấy, các cô đã tận tình dạy bảo cho chúng em để chúng

em có thể vững bước trên đường đời. Bên cạnh những kiến thức đã học được
trong Trường chúng em còn thiếu những kiến thức về thực tế
6. Góp ý của sinh viên về việc sửa chỉnh, bổ sung mục tiêu đào tạo chuyên
nghành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại ở trường Đại học Thương
Mại.
Chuyên nghành kế toán doanh nghiệp thương mại ở trường Đại Học
Thương Mại được các thầy cô giảng dậy rất tận tình xong em cảm thấy nhà
trường nên luôn song song lý thuyết với thực tế để sinh viên rễ ràng tiếp nhận
kiến thức và nên tăng thêm số tiết học chuyên nghành để khi ra thực tế chúng
em sẽ có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm, có thể làm việc một cách có hiệu
quả hơn.Có được như vậy em nghĩ sinh viên trường Đại học Thương Mại sẽ làm
tốt chuyên nghành kế toán của mình khi ra trường
7. Công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế doanh nghiệp và thống kê của
công ty.
7.1. Công tác kế toán.
Bộ máy kế toán Công ty Công trình giao thông 2 Hà Nội được tổ chức
hạch toán theo hình thức tập trung. Nhưng có phân chia theo mảng, đó là
mảng theo dõi hạch toán tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp, chủ yếu là ở dưới
các Xí nghiệp trực thuộc và mảng hạch toán tổng hợp tập trung trên phòng
Kế toán Công ty. Tuy nhiên giữa Xí nghiệp và Công ty thống nhất quan hệ
hạch toán báo sổ để thống nhất một hệ thống sổ sách báo biểu là phòng Kế
toán Công ty.
7
• Tổ chức bộ máy kế toán:
Tại phòng kế toán có 06 cán bộ phụ trách kế toán:
+ Trưởng phòng Kế toán - Tài chính phụ trách chung.
+ 01 Phó phòng đảm trách khâu hạch toán, theo dõi vật tư, Tài sản cố
định và chi phí giá thành công trình.
+ 01 cán bộ đảm trách hạch toán Tổng hợp, theo dõi công nợ nội bộ với
các Xí nghiệp trực thuộc.

+ 01 cán bộ đảm trách công tác thanh toán với khách hàng và theo dõi
giao dịch với khách hàng
+ 01 cán bộ đảm trách theo dõi Thuế
+ 01 cán bộ Thủ quỹ và theo dõi thanh toán Bảo hiểm
Dưới các Xí nghiệp trực thuộc bố trí 02 kế toán: 01 kế toán theo dõi hạch
toán chi tiết vật tư sử dụng các công trình và thanh toán lương cho CBCNV, 01
Kế toán đảm trách tổng hợp và thanh toán, báo sổ các chi phí sản xuất hàng
tháng từng công trình về phòng Kế toán, riêng Ban Dịch vụ, xưởng sản xuất Bê
tông atphal trực tiếp phòng Kế toán theo dõi hạch toán.
Như vậy bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức liên hoàn từ Xí nghiệp
lên phòng Kế toán Công ty gồm 16 cán bộ kế toán và được dựng thành mô hình
như sau:
Mô hình sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty như sau:

Quan hệ trực tiếp
Quan hệ đối chiếu
• Các chính sách kế toán của công ty.
8
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nguyễn Thị Thanh Bình – K37DK4
- Chuẩn mực kế toán công ty áp dụng: Công ty áp dụng hệ thống chuẩn mực
kế toán Việt Nam.
- Chế độ kế toán Công ty áp dụng.
Công ty ngoài việc áp dụng các Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành
theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
còn tùy vào điều kiện thực tế của Công ty để xây dựng tài khoản cấp 2 phù hợp.
+ Công ty hạch toán theo kỳ kế toán năm. (Từ 1/1 đến 31/12)
+ Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho: Hàng tồn kho của Công ty là
các vật tư, hàng hóa phục vụ cho quá trình sản xuất thi công. Kế toán chi tiết
hàng tồn kho sử dụng phương pháp thẻ song song để kế toán chi tiết cả về giá trị
và hiện vật.

+ Phương pháp trị giá vốn hàng xuất kho được tính theo phương pháp
nhập trước, xuất trước.
+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng.
- Hệ thống sổ kế toán Công ty áp dụng.
Trình tự ghi sổ kế toán mà Công ty áp dụng là hình thức kế toán Chứng từ ghi
sổ.
Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty
9
Ghi chú:

: Ghi hàng ngày hoặc định kỳ
: Ghi cuối tháng hoặc cuối quý
: Quan hệ đối chiếu
•Tổng quan về kế toán theo các nội dung trong quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty.
Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông 2 Hà Nội là doanh ngiệp xây
dựng cầu đường, duy tu, bảo dưỡng… do vậy việc tiết kiệm chi phí là một việc
làm cực ký quan trọng góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty cụ thể, để hệ thống
chi phí có hiệu quả công ty phải xây dựng chiến lược phân bổ chi phí, phân bổ
khẩu hao tài sản cố định một cách hợp lý, tiết kiệm chi phí điện nước chi phí
nhân công. còn trong tiết kiệm nguyên vật liệu công ty cần tính toán sao cho
nguyên vật liệu dự trữ hợp lý, nếu nguyên vật liệu là mùa vụ khi khan hiếm có
thể tìm kiếm các nguyên vật liệu khác thay thế để giám chi phí… Trong việc
quản lý doanh nghiệp cần tinh giảm gọn nhẹ bộ máy quản lý, sao cho vẫn đảm
bảo công việc một cách hiệu quả mà tiết kiệm được chi phí nhân sự.
Như vậy để tăng lợi nhuận công ty có những chiến lược ngắn hạn để chủ
động trong việc nhân sự cũng như tiết kiệm tối đa các chi phí.
7.2. công tác tài chính của công ty
- Tình hình tài sản của công ty.Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn
- Nguồn vốn của công ty. Nguồn vốn của Công ty Cổ Phần Công Trình Giao

Thông 2 Hà Nội được hình thành từ hai loại đó là nợ phải trả và nguồn vốn chủ
sở hữu
- Tình hình thanh toán với ngân sách Nhà nước.Công ty hàng năm hàng
tháng đều nộp đủ tiền thuế cho Nhà Nước không nợ đọng.
- Công tác kiếm tra, kiểm soát của công ty. gồm có ban giám đốc và các kiểm
toán viên nội bộ nhằm phát hiện những gian lận và chộm cắp. Báo cáo chính xác
về nhwnhx tài sản như tiền, hành tồn kho và tài sản cố định, cũng như việc đối
chiếu thường xuyên giữa sổ sách của xí nghiệp với sổ sách kế toán giúp nhanh
10

×