Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

skkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 27 trang )

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.
3. Tác giả:
Họ và tên: Vũ Thị Anh

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1967
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng - Trường Tiểu học Bắc An
Điện thoại: 0974313206
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:
Trường Tiểu học Bắc An
Địa chỉ: Xã Bắc An, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 03203887034
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu
Trường Tiểu học Bắc An
Địa chỉ: Xã Bắc An, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 03203887034
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Cán bộ, giáo viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng tổ chức hoạt
động ngoài giờ lên lớp.
- Áp dụng thực hiện tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường
tiểu học.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm học 2013 -2014
HỌ TÊN TÁC GIẢ

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNGVũ Thị Anh

1


TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Trong trường tiểu học, dạy học là hoạt động trọng tâm, chiếm một quỹ
thời gian lớn, chi phối nhiều hoạt động khác. Nhưng do đặc điểm tâm lí học
sinh tiểu học, trẻ có nhu cầu phát triển mạnh cả về trí tuệ, lẫn thể chất. Bản chất
của việc “học mà chơi, chơi mà học” vẫn là đặc điểm tâm lí hết sức quan trọng
và đặc trưng cho mọi hoạt động học tập, lao động, vui chơi giải trí của các em.
Đây là thời kì mà tư duy của trẻ đang chuyển dần từ tư duy trực quan sinh động
sang tư duy trừu tượng, nhất là đối với học sinh đầu cấp. Vì vậy, song song với
việc đặt những viên gạch nền móng của kiến thức văn hóa và khoa học cho các
em, chúng ta cần phải tổ chức cho trẻ sinh hoạt vui chơi một cách lí thú, bổ ích
phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của các em.
Làm thế nào để giúp trẻ cân bằng giữa việc học tập và vui chơi, giúp trẻ
giảm bớt sự mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ học trên lớp, tạo hứng thú
trong học tập, trong tư duy, trong nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện và phát triển
thể chất, tinh thần cho trẻ,… Việc tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp trong nhà trường sẽ giải quyết được vấn đề nêu trên. Bởi chính hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp là một sân chơi bổ ích và lí thú nhất trong nhà
trường giúp các em vừa được học tập ôn luyện củng cố, mở mang kiến thức đã
học trên lớp vừa được vui chơi, giải trí lành mạnh và thể hiện được chính mình.
Đây là động lực thúc đẩy giúp các em học tốt hơn các môn học văn hóa, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường.
Làm thế nào để hoạt động NGLL phát huy được hết ý nghĩa thực chất
của nó đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ? Đó chính là lí do

tôi chọn vấn đề nghiên cứu và đúc rút kinh nghiệm: "Một số biện pháp chỉ đạo
tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học".
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.
- Cán bộ, giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất.
+ Cán bộ, giáo viên được trang bị đầy đủ tài liệu hướng dẫn, kiến thức,
kĩ năng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

2


+Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập cá nhân, sách, vở phục vụ cho việc
học tập.
+Cơ sở vật chất đầy đủ phòng học, bàn ghế, trang thiết bi phục vụ dạy
-học, sân bãi, loa đài…
- Thời gian: Năm học 2013– 2014.
- Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh trường tiểu học.
3. Nội dung sáng kiến.
*Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học hiện nay
không ngoài mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt được những
điều mà quan điểm giáo dục của Đảng đã đề ra cho ngành giáo dục. Để hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục
tiêu thì cần thiết phải chỉ đạo nội dung này một cách khoa học, chặt chẽ, và có
những giải pháp khả thi nhất phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
Làm thế nào để tìm ra những giải pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp nhà trường có chất lượng tốt nhất. Đó là điểm mới trong sáng kiến này.
* Khả năng áp dụng sáng kiến: Sáng kiến này có thể áp dụng ở các trường
tiểu học.
*Kết quả của sáng kiến:
Sau khi áp dụng sáng kiến, cán bộ giáo viên trong nhà trường đã phối

hợp công việc nhịp nhàng tạo được sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả
cao ở hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giúp cho không những học sinh mà
cả đội ngũ giáo viên cùng phát triển toàn diện và hướng tới tương lai với hành
trang vững chắc cả về kiến thức, năng lực và tư duy sáng tạo.
* Đề xuất, kiến nghị để áp dụng hoặc mở rộng:
Các cấp có thẩm quyền cần đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho các trường tổ
chức tốt các nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Nhà trường cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các lực lượng GD
trong và ngoài nhà trường, nguyên lí giáo dục kết hợp giữa Gia đình - Nhà
trường - Xã hội cần được vận dụng triệt để.

3


MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
Chúng ta biết rằng: Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển nhanh và
bền vững thì con đường duy nhất là sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, phát huy
nguồn lực con người, nguồn tài nguyên quí giá nhất trong các nguồn tài nguyên
mỗi quốc gia.
Ngày nay Đảng và nhà nước đã và đang thực hiện mục tiêu công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đất nước. Nhằm từng bước đi lên cùng với sự phát triển
chung của xã hội loài người. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học kĩ thuật cũng
như thông tin phát triển mạnh. Vì vậy đòi hỏi phải có một nền giáo dục phù
hợp với sự đi lên của thời đại. Để đáp ứng và phục vụ nhu cầu đó, giáo dục cần
phải có giải pháp mới để nâng cao chất lượng dạy học, nhằm tạo được những
sản phẩm có chất lượng cả về tri thức và năng lực lao động.
Xuất phát từ mục tiêu: "Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành
những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ,
thể chất, thẩm mĩ và kĩ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách của con

người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm
công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở" .
- Giáo dục là quá trình kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tự giác
tích cực, rèn luyện của học sinh nhằm hình thành ý thức, tính cách và chủ yếu
là hành vi thói quen đạo đức với chuẩn mực xã hội quy định. Nhân cách học
sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản: Con đường dạy học trên lớp và
con đường thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan
trọng, là bộ phận hợp thành của giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục
của nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể,
hoạt động xã hội đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách học sinh.
Các em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện con người. Có thể nói khái
quát hơn việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp là xây dựng cho các em mối

4


quan hệ phong phú đa dạng một cách có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và
phương pháp nhất định. Biến các nhu cầu khách quan của xã hội thành những
nhu cầu của bản thân học sinh.
- Các công trình nghiên cứu về khoa học đã xác định: Nhân cách trẻ được
hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý thức. A. Binet xem trí
thông minh là hoạt động có chủ đích được điều khiển từ nội tâm bằng cách xác
lập những mối quan hệ giữa chủ thể và hành động. Các nhà nghiên cứu cho
rằng: chính trong quá trình sống, học tập, lao động, vui chơi, giải trí... con
người đã tự hình thành và phát triển nhân cách của mình. Vì thế, hoạt động
ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng, tình cảm,
năng lực nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần học sinh. Do vậy, cần thiết phải
kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kỹ năng thực hành, giúp cho
học sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất của sự vật hiện tượng, tạo niềm tin và

óc sáng tạo cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
- Trong Điều lệ trường tiểu học nêu rõ các yêu cầu giáo dục ngoài giờ lên
lớp ở điều 27 chương III: Hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp
với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm các hoạt động
ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm phát triển
năng lực toàn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, các hoạt
động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa... các hoạt động bảo vệ
thiên nhiên, môi trường, các hoạt động lao động công ích, các hoạt động xã hội,
các hoạt động từ thiện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu
học.
Qua những vấn đề nêu trên ta thấy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
góp phần rất lớn cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung, mục đích học
tập của học sinh trong nhà trường nói riêng và còn nhằm đáp ứng việc thực
hiện đổi mới đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT – BGD ĐT.

5


2. Cơ sở lí luận của vấn đề.
2.1. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu
học
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học nhằm:
- Củng cố và khắc sâu kiến thức của môn học trên lớp; mở rộng hiểu biết
cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống cộng đồng, bước đầu hình thành kinh
nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.
- Bước đầu rèn luyện và hình thành cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù
hợp với học sinh tiểu học như: kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tự
kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; hình thành các hành vi, thói quen
tốt trong học tập, lao động tự phục vụ và hoạt động tập thể..
- Bồi dưỡng thái độ tự giác tham gia các hoạt động tập thể; hình thành

tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất
nước; có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.
2.2 Nhiệm vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.2.1 Nhiệm vụ giáo dục về nhận thức
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh bổ sung, củng cố và
hoàn thiện tri thức đã được học trên lớp; giúp các em có những hiểu biết mới.
- Những tri thức học sinh thu được trong giờ lên lớp là tri thức cơ bản
nhất, hiện đại nhất. Nếu không được củng cố, bổ sung thì những tri thức đó khó
có thể duy trì được lâu bền.Vì vậy hoạt động ngoài giờ lên lớp sẽ giúp cho học
sinh việc cũng cố tri thức đã học, đồng thời tăng cường cho học sinh sự hiểu
biết thêm về tự nhiên, xã hội, về con người.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo cơ hội cho học sinh được tiếp
xúc, được làm quen với những hoạt động : khoa học - kỹ thuật, lao động sản
xuất, văn hoá - nghệ thuật, thể dục - thể thao, kinh doanh, xã hội, nhân đạo,
giúp các em có điều kiện vận dụng những tri thức đã học vào thực tiễn cuộc
sống và làm phong phú vốn hiểu biết của các em.
2.2.2 Nhiệm vụ giáo dục về thái độ

6


Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng quan trọng đối với bậc tiểu
học, bởi vì mọi thái độ, tình cảm đúng đắn với ông bà, cha mẹ, người thân đối
với quê hương, đất nước…phải được giáo dục từ lứa tuổi này, cho nên nhiệm
vụ này đòi hỏi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải tạo điều kiện tốt để
bồi dưỡng thái độ tích cực của các em đối với bản thân, bạn bè, công việc và
cộng đồng.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần giáo dục cho học sinh
tình đoàn kết hữu nghị với thanh thiếu niên, nhi đồng quốc tế, với các dân tộc
trên thế giới.

2.2.3 Nhiệm vụ rèn luyện kĩ năng
Thói quen hành vi và kĩ năng chỉ được hình thành thuận lợi khi các em
có điều kiện tham gia các hoạt động.Trong khi tham gia các hoạt động các em
sẽ gặp những tình huống cụ thể của cuộc sống buộc chúng phải tìm cách giải
quyết bằng trí tuệ và sức lực của mình.Từ đó giúp các em hiểu biết, biết cách
làm và cách tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực.
2.3. Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của tiểu học rất đa dạng
và phong phú, bao gồm: hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ
thuật, thể dục thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi
dưỡng học sinh có năng khiếu, các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao
lưu văn hoá, các hoạt động công ích, các hoạt động xã hội, các hoạt động từ
thiện phù hợp với đặc điểm tam sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học ( điều 29
Điều lệ trường tiểu học )
2.4. Một số con đường thực hiện HĐGDNGLL
- Hoạt động giáo dục theo các chủ điểm.
- Hoạt động trong giờ sinh hoạt lớp.
- Hoạt động trong buổi sinh hoạt dưới cờ.
- Hoạt động giáo dục theo các nội dung mang tính chính trị - xã hội.
- Hoạt động theo ngày cao điểm trong tháng.

7


- Qua hoạt động của Đội TNTP và nhi đồng Hồ Chí Minh.
- Hoạt động thăm viếng, giúp đỡ, ủng hộ.
- Hoạt động bảo vệ môi trường.
- Hoạt động trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ.
2.5. Một số chủ điểm thường được tổ chức ở các trường hiện nay.

- Truyền thống nhà trường.
- Kính yêu thầy, cô giáo.
- Yêu đất nước Việt nam
- Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.
- Yêu quý mẹ và cô giáo.
- Hòa bình và hữu nghị.
- Bác Hồ kính yêu.
- Hoạt động hè.
3. Thực trạng của việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp:
Thời lượng, chương trình môn học 1tiết / 1 tuần, 4 tiết / tháng, 35 tiết / 1
năm học.
Thực tế triển khai ở các nhà trường xây dựng kế hoạch kết hợp 2 hướng:
dạy mỗi tuần 1 tiết hoặc tổ chức thành 1 buổi / 1 tháng. Có thể tổ chức theo
khối, cả trường, tùy theo tình hình thực tế và nội dung chủ điểm của từng nhà
trường. Việc thực hiện kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu học trong
những năm qua đã có nhiều sự chuyển biến rõ nét, đã được các cấp quản lý
giáo dục, các trường, đội ngũ giáo viên cũng như cộng đồng quan tâm và có các
giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Hệ thống văn bản chỉ
đạo cũng đã đề cập nhiều đến việc tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc
biệt là khi Bộ GD-ĐT phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” thì việc đầu tư cho Hoạt động ngoài giờ, việc gắn giáo
dục với cộng đồng đã được chú trọng nhiều hơn.
Song bên cạnh đó, với tình hình hiện nay, việc định hướng nội dung,
hình thức về hoạt động ngoài giờ lên lớp còn đơn điệu, cứng nhắc, chỉ mang

8


tính hình thức, xa rời đối tượng học sinh, chưa có sự sáng tạo nội dung hoạt

động ngoài giờ lên lớp chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế. Một số học sinh
còn thụ động, lười tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp vì thiếu sự đôn đốc
nhiệt tình của giáo viên. Năng lực tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học
sinh của một số giáo viên còn hạn chế. Mỗi khối lớp học sinh lại có tính đặc
thù về tâm lý và kiến thức riêng trong khi đó định hướng của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về nội dung giảng dạy lại mang tính chung chung, thiếu cụ thể. Khá
nhiều giáo viên thường dành thời gian của tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp để
ôn kiến thức, kĩ năng, giải quyết các phần việc về lĩnh vực môn Toán, Tiếng
Việt.
Nhà trường ít chú ý đầu tư thời gian cho HĐNGLL bởi thường mất nhiều
thời gian, nếu tổ chức không tốt không những không mang lại lợi ích gì mà còn
ảnh hưởng chất lượng hoạt động dạy và học trên lớp, tốn kém kinh phí mà
không có nguồn tài chính hỗ trợ, có quan điểm còn cho đây là họat động vui
chơi nên không quan trọng, không cần thiết.
4. Các giải pháp đã thực hiện
4.1 Nâng cao nhận thức và bồi dưỡng cho giáo viên kĩ năng tổ chức các
hoạt động GDNGLL
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề để nâng cao nhận thức về HĐGDNGLL
cho giáo viên trong việc giáo dục toàn diện học sinh và bồi dưỡng cho giáo
viên các kĩ năng tổ chức các HĐGDNGLL.Việc này tôi tiến hành ngay đầu
năm học, coi đây là một nội dung trong kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của
nhà trường.
Ngoài những nội dung bồi dưỡng bao gồm: Mục tiêu, nhiệm vụ, nội
dung, hình thức tổ chức các HĐGDNGLL, tôi chỉ đạo GV Thể dục, GV Âm
nhạc, GV Mĩ thuật sưu tầm các trò chơi dân gian để hướng dẫn GV toàn trường
cách tổ chức các trò chơi dân gian và các bài múa hát tập thể. Bên cạnh đó, tôi
chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn giáo viên sử dụng, khai thác các phần mềm, các
phương tiện có thể ứng dụng trong việc tổ chức các HĐGDNGLL và các kĩ
năng ra câu hỏi, kĩ tổ chức các Hội vui học tập ....


9


Ngoài ra, chỉ đạo giáo viên tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về công
tác tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong buổi họp phụ huynh
học sinh đầu năm học. Việc làm này khuyến khích phụ huynh học sinh hiểu rõ
về về vị trí, vai trò và tác dụng của HĐGDNGLL. Từ đó, họ ủng hộ về cả tinh
thần và vật chất cho các HĐGDNGLL của nhà trường.
Tôi chỉ đạo cách thức tổ chức như sau :
1. Quy mô:
- Tổ chức toàn trường.
- Tổ chức theo khối.
- Tổ chức theo lớp.
- Tổ chức theo từng nhóm ( Nhóm theo cùng sở thích : cờ vua, bóng đá, vẽ
tranh, múa, hát, …)
2. Thời lượng:
- Tổ chức theo buổi ( 04 tiết)
- Tổ chức theo tiết học.
3. Địa điểm tổ chức:
- Sân trường.
- Văn phòng trường.
- Phòng học.
- Các địa điểm khác như: Công trình lịch sử - Văn hóa ở địa phương, …
4. Người tổ chức.
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Tổng phụ trách đội,
- Huy động phụ huynh hay những người có năng khiếu, nhiệt tình.
Về quy mô, thời lượng, địa điểm và người tổ chức không phải lúc nào cũng
theo một một cách nhất định mà phải thay đổi theo từng nội dung cho hợp lý.
4. 2 Xây dựng kế hoạch chung và chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên

chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội xây dựng và thực hiện kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch cần xuất phát từ mục tiêu giáo dục Tiểu học đó là:

10


Giáo dục học sinh: "Có lòng nhân ái, mang bản sắc con người Việt Nam:
Yêu quê hương, đất nước, hòa bình và công bằng bác ái; kính trên, nhường
dưới, đoàn kết và sẵn sàng hợp tác với mọi người; có ý thức về bổn phận của
mình đối với người thân, đối với bạn bè, đối với cộng đồng và môi trường
sống; Tôn trọng thực hiện đúng pháp luật và các quy định ở nhà trường, khu
dân cư, nơi công cộng, sống hồn nhiên, mạnh dạn, tự tin, trung thực..."
- Kết hợp với nhiệm vụ, chủ đề của từng năm học để đề ra chủ điểm hoạt
động tháng phù hợp với nội dung hoạt động, đặc điểm tình hình của từng nhà
trường.
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, tôi xây dựng kế
hoạch sắp xếp thời khóa biểu sao cho việc tổ chức các hoạt động GDNGLL
giữa các khối lớp được thuận lợi: các lớp trong một khối sẽ có cùng tiết
HĐGDNGLL để có thể tổ chức các hoạt động theo khối, tiết HĐGDNGLL
giữa các khối lớp không cùng trong một ngày để khi tổ chức không gặp khó
khăn về sử dụng cơ sở vật chất như máy chiếu, dụng cụ thể dục thể thao.
Những tháng có buổi tổ chức HĐGDNGLL cấp trường tôi hướng dẫn tổ
trưởng, tổ phó sắp xếp, dồn thời khoá biểu sao cho 4 tiết HĐGDNGLL vào 1
buổi để không ảnh hưởng đến các môn học khác.
- Xây dựng kế hoạch về hoạt động chung toàn trường (cụ thể từng
tháng), đưa kế hoạch hoạt động ra bàn bạc thống nhất trong đội ngũ cán bộ cốt
cán rồi triển khai trong hội đồng sư phạm cùng với kế hoạch năm học. Nhằm :
+ Thống nhất nội dung hoạt động.
+ Bàn biện pháp thực hiện tích cực.
+ Từng bộ phận có kế hoạch cụ thể.

- Chỉ đạo cho các tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch chung toàn trường
và đặc điểm tình hình của tổ, khối để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
riêng của tổ, khối. Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kế hoạch của tổ
và khối để xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp.
Tôi xây dựng kế hoạch cụ thể của nhà trường trong các tháng như sau :
Tháng/

Nội dung

Người thực hiện

11

Đối


Chủ điểm

Tháng 8

tượng

Giới thiệu về trường, lớp
Tổ chức học nội quy trường lớp, tập
nghi thức.
Triển khai dạy múa hát tập thể, các bài
thể dục giữa giờ.
Tổ chức vệ sinh trường lớp.
Luyện tập văn nghệ.


GVCN

Khối 1-5

GV, TPT

Khối 1-5

GV, TPT

Khối 1-5

GVCN+PT y tế
GV ÂN

Khối 1-5
Khối 1-5

Bổ sung: ……………………………

Tháng 9
“Vui hội
khai
trường”

Lễ khai giảng.
NT
Xây dựng Sổ truyền thống lớp - trang trí GVCN
lớp học.
Tổ chức tết Trung thu.

Giáo dục ATGT ( Kết hợp tiết sinh hoạt)
Tổ chức vệ sinh trường lớp.
Luyện tập bóng đá, văn nghệ

GV+ TPT
GVCN
GVCN+PT y tế
GVTD, ÂN

Khối 1-5
Khối 1-5

Khối 1-5
Khối 1-5
Khối 1-5
Khối 1-5

Bổ sung: ……………………………

Tháng 10
“Nói lời
hay làm
việc tốt”

Tiếp tục dạy múa hát tập thể, các trò GV, TPT
chơi.
Tổ chức thi vẽ, hát về trường lớp.
Kết bạn cùng tiến
Giáo dục ATGT+ kĩ năng sống.
Tổ chức vệ sinh trường lớp.

Luyện tập bóng đá, văn nghệ, Aerobics.

GVCN + MT
GVCN
GVCN
GVCN+PT y tế
GVTD, ÂN

Khối 1-5

Khối 1-5
Khối 1-5
Khối 1-5
Khối 1-5
Khối 3 -5

Bổ sung: ……………………………

Tháng 11
“Kính yêu
thày cô

Phát động thi đua chào mừng 20 -11.
HT
Tổ chức "Hội vui học tốt" với chủ đề GVCN + TPT
" Ngàn hoa dâng tặng thầy cô".
Giáo dục ATGT
Tổ chức vệ sinh trường lớp.
Luyện tập bóng đá, văn nghệ, Aerobics.


GVCN
GVCN+PT y tế
GVTD, ÂN

Khối 1-5
Khối 1-5

Khối 1-5
Khối 1-5
Khối 3-5

Bổ sung: ……………………………

Tháng 12

Tìm hiểu về ngày thành lập Quân đội GVCN

Khối 2-5

nhân dân Việt Nam Và ngày Quốc
“Uống
nước nhớ
nguồn”

phòng toàn dân 22-12.
Thi Tiếng hát Dân ca cấp trường( Mỗi GVCN + TPT
lớp 1 tiết mục)
Giáo dục ATGT
Em làm công tác Trần Quốc Toản
Bổ sung: ……………………………


12

GVCN
GVCN

Khối 1-5

Khối 1-5
Khối 4-5


Tháng 1
“Em yêu
tổ quốc
Việt
Tháng 2
Nam”
“Mừng
Đảng,
mừng
xuân”

Giới thiệu cảnh đẹp quê hương
Giới thiệu và tổ chức trò chơi dân gian.
GD KN sống.
Luyện tập bóng đá, văn nghệ.

GVCN
GVCN

GVCN
GVTD, ÂN

Khối 3-5
Khối 1-5
Khối 1-5
Khối 3-5

Bổ sung: ……………………………

Giao lưu tìm hiểu về Đảng Cộng sản GVCN

Khối 3-5

Việt Nam (Rung chuông vàng).
Giao lưu văn nghệ (Mừng Đảng - Mừng GVCN, ÂN

Khối 1-5

xuân).
Thi hùng biện về chủ đề (Việt Nam - Tổ GVCN+ TPT

Khối 3-5

quốc em).
- GD KN sống, tổ chức vệ sinh trường GVCN

Khối 1-5

lớp.

Bổ sung: ……………………………

Tháng 3

Tổ chức ngày hội chúc mừng cô giáo và GVCN

các bạn gái.
Tổ chức văn nghệ " Hát tặng mẹ và cô" GVCN + TPT
“Yêu quý
Mít tinh kỉ niệm 26 - 3, tổ chức Hội thi " GVCN + PHT
mẹ và cô
Theo dòng lịch sử “
GD KN sống.
GVCN
Tổ chức vệ sinh trường lớp.
GVCN+PT y tế

Khối 1-5

Khối 1-5
Khối 4

Khối 1-5
Khối 1-5

Bổ sung: ……………………………

Tháng 4
“Mừng
đất nước

nở hoa”

Tìm hiểu văn hoá các dân tộc - Ngày GVCN

Khối 3-5

hoà bình, hữu nghị.
Tìm hiểu về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. GVCN
Giao lưu với thiếu nhi các lớp khác, GVCN+TPT

Khối 3-5

trường khác, địa phương khác
GD bảo vệ môi trường, tổ chức vệ sinh GVCN+PT ytế

Khối 1-5

Khối 1-5

TPT Đội

trường lớp, GD KN sống
Bổ sung: ……………………………

Tháng 5

Thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động Cách GVCN

Khối 5


mang của Bác Hồ.
Chúng em viết về Bác Hồ kính yêu.
GVCN
Liên hoan văn nghệ kỉ niệm sinh nhật GVCN, ÂN

Khối 3-5
Khối 1-5

Bác Hồ và ngày thành lập đội TNTP Hồ
Chí Minh.
GD bảo vệ môi trường, tổ chức vệ sinh GVCN+PT ytế
TPT Đội

13

Khối 1-5


Bác Hồ

trường lớp, GD KN sống

kính yêu
Bổ sung: ……………………………

- Từ kế hoạch chung tôi chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn, Tổng phụ
trách và Đoàn thanh niên kết hợp với giáo viên chủ nhiệm xây dựng và thực
hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn trong năm học. Đó là :
Vui "Trung thu" (Tháng 9 - HS toàn trường)
"Hội vui học tốt" với chủ đề "Ngàn hoa dâng tặng thầy cô" tháng 11 - tổ

chức cấp lớp sau đó tổ chức toàn Liên đội).
Liên hoan Tiếng hát Dân ca (tháng 12).
Hội thi "Theo dòng lịch sử" (tháng 3 - HS khối 4).
Tìm hiểu về Bác kính yêu (tháng 5 - HS khối 5).
Ngoài ra tổ trưởng các khối lớp lên chương trình cho nội dung giáo dục
An toàn giao thông dạy kết hợp dạy cùng tiết Sinh hoạt lớp. Nội dung giáo dục
kĩ năng sống dạy vào tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp.Các nội dung còn lại kết
hợp lồng ghép tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt sao...,
Để thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên bản thân tôi cùng các tổ truởng, tổ
phó họp, thảo luận để xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể,chi tiết cho
từng khối lớp sao cho mang tính đồng bộ, logic với nội dung kế hoạch mà nhà
trường đưa ra.
- Căn cứ vào nội dung hoạt động cụ thể để xây dựng dự trù kinh phí cho
hoạt động.
Ví dụ: + Trang trí khánh tiết.
+ Phần thưởng cho các đội chơi (hội thi, giao lưu).
+ Phần thưởng cho khán giả tham gia giao lưu.
- Hiệu trưởng duyệt chương trình và dự trù kinh phí rồi đưa vào thực hiện.
4.3 Bồi dưỡng cho Tổng phụ trách Đội kĩ năng tổ chức các buổi
hoạt động GDNGLL.

14


Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp là việc làm thường xuyên và quan
trọng không thể thiếu được của người phụ trách. Đây là yếu tố quyết định sự
thành công của phong trào Đội. Chính vì vậy, để tổ chức tốt chương trình hoạt
động ngoài giờ lên lớp, tôi chỉ đạo Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch cho các
hoạt động cần:
+ Nội dung chương trình phải đảm bảo đúng với đường lối, quan điểm

của Đảng; Nhà nước, bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa, khoa
học, rõ ràng và thể hiện “Tính vừa sức” đối với các em.
+ Hình thức tổ chức cần khoa học, gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý “Học mà chơi, chơi mà học” của các em học sinh.
+ Đồ dùng cần thiết phục vụ chương trình phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ,
gây ấn tượng đối với các em.
+ Thời gian thực hiện chương trình vừa phải, không nên dài quá dễ gây
mệt mỏi cho các em.
Ví dụ 1: Hướng dẫn tổ chức một buổi HĐGDNGLL với hình thức HỘI
VUI HỌC TẬP
* Mục đích:
Để giúp các em học sinh ôn lại kiến thức của các môn học thì việc tổ
chức cho các em tham gia vào “Hội vui học tập” là điều cần thiết. Hình thức
này tuy có mất nhiều thời gian hơn so với các hình thức khác nhưng lại giúp
các em ôn lại kiến thức một cách có hệ thống, rèn luyện phản xạ nhanh, tinh
thần đoàn kết của tập thể. Thường sử dụng hình thức này trong những tháng thi
đua cao điểm.
* Cách thức tổ chức:
Phần 1: Màn chào hỏi
Phần 2: Thi kiến thức (Môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử,
âm nhạc, hội họa).
Phần 3: Dành cho khán giả.
Ví dụ cụ thể:
Tháng 11 với chủ điểm:

15


“Ngàn hoa dâng tặng thầy cô”
Đây là tháng cao điểm thi đua học tập chào mừng ngày nhà giáo Việt

Nam 20/11 tôi chỉ đạo tổ chức theo tập thể lớp. Sau đó lựa chọn mỗi khối 3 em
xuất sắc nhất (5 khối) chia thành 3 đội (Mỗi đội 5 em) để tham gia hội thi.
Chương trình dành cho toàn liên đội:
CHƯƠNG TRÌNH “ HỘI VUI HỌC TẬP”
Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam
1. Giới thiệu 3 đội chơi đại diện cho 5 khối.
2. Giới thiệu thành phần ban giám khảo
3. Giới thiệu luật chơi:
- Mỗi đội có một đèn bấm, khi mỗi câu hỏi đưa ra thì các đội bấm đèn để
dành quyền trả lời. Nếu đội nào bấm đèn sớm nhất thì đội đó dành quyền trả lời
đầu tiên. Nếu trả lời không chính xác thì cơ hội đó dành cho hai đội còn lại. Cả
3 đội không trả lời được, câu trả lời sẽ dành cho khán giả.(Trước khi vào phần
thi chính dành cho 3 đội, người dẫn chương trình tạo không khí cổ vũ từ phía
khán giả dành cho 3 đội).
4. Ba đội thực hiện phần thi thứ nhất:
MÔN TIẾNG VIỆT
Câu1: Mỗi một dữ kiện, người dẫn chương trình đưa cách nhau 10 giây,
nếu trả lờiđược ở dữ kiện thứ nhất được 30 điểm, ở dữ kiện thứ hai được 20
điểm, ở dữ kiện thứ ba được 10 điểm.
TÌM MỘT CÂU TỤC NGỮ:

Dữ kiện thứ nhất: đề cao tính kiên trì
Dữ kiện thứ hai: Có 8 tiếng
Dữ kiện thứ ba: Liên quan đến một đồ vật dùng để khâu vá
Đáp án: “Có công mài sắt có ngày nên kim”
Câu 2: Có 3 câu hỏi, mỗi câu được 10 điểm, nếu trả lời được 3 câu được
30 điểm.
Cho đoạn thơ sau:
Em nghe thầy đọc bao ngày


16


Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa
Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ nào?

(10đ)

Hãy nêu tên tác giả của bài thơ?

(10đ)

Bạn hãy trình bày bài thơ đó?

(10đ)

Đáp án: Bài thơ “ Nghe thầy đọc thơ”, tác giả Trần Đăng Khoa.
Câu 3: Tìm một từ có thể điền vào tất cả các chỗ trống trong những câu
thành ngữ, tục ngữ, danh ngôn sau:
- Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải........
- Đi một ngày đàng .......một sàng khôn
- .......thầy không tày........bạn.
- ...........đi đôi với hành.
- ........, .........nữa ........mãi.
Đáp án: Từ "học"
MÔN TOÁN
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm thế nào? Nêu một phép
chia có thương bằng số bị chia.

- Học sinh tự làm.
MÔN KHOA
Hãy kể tên các nguồn nước trên trái đất?
Đáp án: Nước sông ngòi, ao hồ, nước khe, nước ngầm, nước biển.
MÔN LỊCH SỬ
Câu 1: Năm 1010 Lý Công Uẩn rời đô về Thăng Long sau đó đổi tên là
Hà Nội. Em hãy cho biết Hà Nội có tên chính thức vào năm nào?
Đáp án: Năm 1831.
Câu 2: Ai là người được tôn vinh là "Thầy giáo của muôn đời" ?
Đáp án: Thầy giáo Chu Văn An.
MÔN ÂM NHẠC

17


Nghe nhạc đoán tên bài hát và nói rõ bài hát này thuộc dân ca vùng nào?
Hãy trình bày một trong các bài hát mà đội chơi đoán được.
Đáp án:

+ Bài: “Ngày mùa vui” - Dân ca Thái
+ Bài: “ Quê hương tươi đẹp” - Dân ca Nùng
+ Bài: “Cò lả” - Dân ca Bắc bộ.
MÔN MỸ THUẬT

Trong vòng 5 phút các đội chơi vẽ xong bức tranh trên bảng phooc với
chủ đề: “THẦY CÔ VÀ MÁI TRUỜNG”.
( Các đội thi vẽ trên nền nhạc bài “Những bông hoa, những bài ca” )
5. Kết thúc phần thi dành cho 3 đội, trong khi chờ đợi BGK đánh giá,
tiếp đến là phần chơi dành cho khán giả.
1.Trò chơi 1: Gắn biển báo an toàn giao thông (Thi tiếp sức)

Cách chơi: Gọi 14 em chia thành hai đội xếp thành 2 hàng dọc, khi có
hiệu lệnh chơi, em đứng đầu lên gắn trở về vị trí, tiếp đến em thứ hai
………..cho đến em cuối cùng.
Kết thúc trò chơi: Công bố dành chiến thắng và trao phần thưởng.
6. Tổng kết hội thi: Người dẫn chương trình tổng kết điểm của BGK của
các đội chơi, mời đại biểu về dự phát biểu ý kiến và trao thưởng cho các đội
chơi.
Ví dụ 2 : Hướng dẫn tổ chức một tiết HĐGDNGLL với hình thức “Hái
hoa dân chủ”
Với hình thức này giúp các em học sinh trong toàn liên đội được tham
gia. Qua trò chơi các em được rèn luyện về phản xạ và khả năng tư duy cao.
Cách thức tổ chức:
Câu hỏi được đưa ra về các lĩnh vực: Tìm hiểu sự kiện, âm nhạc, giáo
dục truyền thống, tấm gương tiêu biểu……từ dễ đến khó phù hợp với 5 khối và
được gắn vào những bông hoa theo màu sắc từ khối 1 đến khối 5 gắn trên 2 cây
của sân khấu.
Khối 1: Hoa màu trắng
Khối 2: Hoa màu hồng

18


Khối 3: Hoa màu đỏ
Khối 4: Hoa màu vàng
Khối 5: Hoa màu xanh
Học sinh lên hái hoa, nếu trả lời đúng được nhận phần thưởng của ban tổ
chức.(quyển vở, bút chì, thước kẻ .v.v). Nếu trả lời sai bạn khác sẽ dành quyền
trả lời.
4.4 Tổ chức tốt các giờ chào cờ đầu tuần:
Tiết chào cờ đầu tuần là tiết sinh hoạt tập thể với qui mô toàn trường nên

phải được chuẩn bị tốt, thực hiện nghiêm túc, bài bản để mang lại hiệu quả giáo
dục. Hiệu trưởng chỉ đạo cho các thành viên có liên quan thực hiện tốt các yêu
cầu sau:
- Tổng phụ trách Đội: Tập huấn đội trống, đội cờ, đội nghi thức làm tốt
phần nghi thức, nghi lễ chào cờ, đảm bảo sự trang nghiêm, tôn kính.
- Giáo viên trực tuần: Phối hợp với Tổng phụ trách Đội( lấy kết quả theo
dõi thi đua của đội Sao đỏ) làm tốt công tác đánh giá, sơ kết thi đua trong tuần.
Nội dung đánh giá cần cụ thể rõ ràng về mặt điểm số, ngắn gọn súc tích về nội
dung nhận xét, thể hiện rõ những ưu, khuyết điểm của các mặt hoạt động của
học sinh trong tuần, có tác dụng khuyến khích động viên những ưu điểm và
chấn chỉnh kịp thời những sai sót kịp thời nếu có.
Hiệu trưởng chuẩn bị tốt các nội dung cần thiết để nhắc nhở, triển khai
đến học sinh. Nội dung này được thống nhất trong cuộc họp giao ban vào thứ
sáu tuần trước giữa Tổng phụ trách Đội, giáo viên trực ban và Ban giám hiệu.
Nội dung nói chuyện của Hiệu trưởng cần ngắn gọn, dễ hiểu. Việc giáo dục,
nhắc nhở học sinh cũng cần nhẹ nhàng, sâu sắc có thể thông qua những câu
chuyện trong sách báo, những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh hoặc những tấm gương người thật việc thật ở cuộc sống quanh ta để giáo
dục học sinh.
Cần xen tổ chức một số hoạt động khác như: tuyên truyền,văn nghệ, đọc
chuyện dưới cờ, quyên góp từ thiện,.. để tạo tính hấp dẫn, tạo không khí nhẹ
nhàng, thoải mái, nâng cao hiệu quả giáo dục của giờ chào cờ.

19


4.5 Nâng cao chất lượng hoạt động Đội và Sao nhi đồng trong nhà
trường:
Công tác Đội, Sao nhi đồng trong nhà trường là mảng lớn trong hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường. Qua công tác Đội và sinh hoạt

Sao, học sinh được tham gia nhiều hoạt động tập thể, được trưởng thành về
nhận thức, được rèn luyện về kĩ năng,… Chính hoạt động đội đã góp phần to
lớn trong việc tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.
Chính vì vậy để nâng cao chất lượng của mảng hoạt động Đội và Sao,
Tổng Phụ trách Đội phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ
chức thực hiện tốt kế hoạch ở các chi Đội, các Sao.
Tổng phụ trách Đội phải làm tốt công tác tham mưu cho Ban giám hiệu,
tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và Ban chỉ huy trong việc tổ
chức điều hành các buổi sinh hoạt Đội và Sao nhi đồng.
Nâng cao chất lượng của Ban chỉ huy liên chi đội bằng các hình thức như
bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, về nhân thức, về năng lực chỉ
huy và năng lực tự quản,…
Theo dõi và làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong toàn Liên đội.
4.6 Chỉ đạo, phân công hợp người, hợp việc để phát huy khả năng
của GV trong tổ chức các HĐGDNGLL
Chọn lựa giáo viên, cán bộ nhân viên có đầy đủ các phẩm chất và năng
lực cần thiết vào Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp. Phân công phân nhiệm rõ
ràng cụ thể cho từng thành viên.
Chỉ đạo ban hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện đúng vai trò, chức
năng nhiệm vụ của mình. Tham mưu sâu sát và khịp thời cho ban giám hiệu
trong quản lí chỉ đạo, theo dõi sâu sát việc tổ chức hoạt động của giáo viên và
học sinh các lớp , kiểm tra đánh giá trung thực, đảm bảo sự công bằng và khách
quan, kích thích được công tác thi đua trong trường.

20


Sắp xếp phân công công tác cho đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp lí, phát
huy được năng lực sở trường của các thành viên trong việc nâng cao chất lượng

hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Phân công cụ thể, phối kết hợp phân công cho từng thành viên trong nhà
trường thực hiện các nội dung NGLL
Chỉ đạo tốt giáo viên trong việc quán triệt, xây dựng, tổ chức hướng dẫn
học sinh tham gia tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà
trường:Thực hiện tốt nội dung chương trình hàng tuần, giảng dạy ATGT, Giáo
dục kĩ năng sống, hướng dẫn HS tham gia các hoạt động lớn.
ngoài ra còn tổ chức tốt các tiết sinh hoạt: Giáo viên phải thực hiện đúng qui
trình giờ sinh hoạt. Rèn được kĩ năng tự quản của học sinh.
Phát huy vai trò năng lực chỉ đạo, tổ chức và điều hành lớp của ban cán
sự lớp.
Tạo không khí vui tươi, cởi mở giữa giáo viên và học sinh, học sinh và
học sinh.
Khuyến khích học sinh tự đưa ra những đánh giá nhận xét về bản thân,
về bạn bè, về tổ lớp với việc tham gia vào hoạt động học tập và sinh hoạt ngoại
khóa trong tuần.
Nên dành thời gian cuối giờ để tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, trò chơi học tập, vui chơi thư giãn,… để học sinh được giao lưu tư tưởng,
trao đổi tâm tư, nguyện vọng,…
+ TPT Đội: nghiên cứu, lồng ghép phù hợp chương trình vào các buổi
sinh hoạt Sao Đội và Chào cờ đầu tuần. Tổ chức các hội thi, các hoạt động lớn
như đã nêu ở trên.
+Chi Đoàn nhà trường: Hỗ trợ cho Đội TNTP trong việc tổ chức các
chương trình hoạt động.
+Cán bộ thư viện: Trực tiếp tổ chức hội thi tìm hiểu qua sách, báo, tài
liệu ở thư viện thông qua các hội thi tìm hiểu theo Chủ điểm. Hàng tháng có
thi, phát thưởng và tổng kết kịp thời. Các chủ điểm bám theo các ngày lễ lớn
trong tháng và theo chủ điểm của chương trình NGLL.

215. Kết quả đạt được.
1. Chương trình hoạt động NGLL được tập thể CB-GV trong trường thực
hiện nghiêm túc, chất lượng giáo dục được nâng lên nhờ có sự bổ trợ của GD
NGLL, ý thức trách nhiệm của CB-GV được nâng lên. Trước đây, giáo viên rất
ngại, thậm chí không muốn tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp vì mất rất
nhiều thời gian, đầu tư công sức và ảnh hưởng đến học tập. Nay được sự chỉ
đạo chặt chẽ của Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên trong nhà trường đã nhận
thức rõ được ích lợi của giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp, từ đó họ gắn bó
hơn với nhà trường, tinh thần trách nhiệm với học sinh được nâng cao rõ rệt.
2. Có nhiều giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động đã có nhiều sáng
tạo làm cho các hoạt động càng phong phú, hiệu quả hơn. Qua các hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp, giúp giáo viên có khả năng tổ chức quản lý học sinh
một cách bài bản, phát huy mọi mặt về năng lực của giáo viên.
3. Chất lượng của các hoạt động phong trào được thể hiện rõ nét, học
sinh hăng hái, tích cực tham gia hoạt động tập thể, mạnh dạn trong giao tiếp,
thân thiện trong cư xử. Các hoạt động phong trào đi vào nề nếp và có chất
lượng.
4. Chất lượng của Hoạt động Sao Đội được đánh giá cao. Những phong
trào lớn như văn nghệ, thể thao trong học sinh đều đạt các giải cao cấp thị xã và
có học sinh tham gia thi cấp tỉnh.
5. Từ việc thực hiện GDNGLL dẫn đến làm tốt việc giáo dục đạo đức
cho học sinh, nêu gương tốt, nhân điển hình trong học sinh.
- Kết quả cuối năm 100% học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
- 100% học sinh đạt Hạnh kiểm Thực hiện đầy đủ, không có học sinh vi
phạm kỷ luật;
- Không có học sinh bỏ học;
- 99,5% học sinh lên lớp thẳng; hiệu quả đào tạo trên 95%.
- Trường đạt trường Tiên tiến; được Ủy ban nhân dân Thị xã Tặng giấy

khen “đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học”. Liên đội thiếu niên đạt
vững mạnh được Trung Ương đoàn tặng bằng khen.

22


6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.
Sáng kiến về Một số giải pháp chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp ở
trường Tiểu học đã được thực hiện ở trường tôi và đã thu được kết quả đáng
kể, được Hội đồng Khoa học trong nhà trường đánh giá cao. Nếu các giải pháp
của sáng kiến này được áp dụng và triển khai rộng rãi trong các nhà trường tiểu
học, tôi tin chắc chắn rằng sẽ đem lại hiệu quả cao.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận.
1. Đội ngũ, trước hết là CBQL quán triệt tầm quan trọng và ảnh hưởng
tích cực của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhiệm vụ dạy và học
trong nhà trường. Quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến HĐNGLL. Đội
ngũ Giáo viên cần có trách nhiệm cao với công việc, đề xuất kịp thời với hiệu
trưởng biểu dương kịp thời những học sinh có thành tích xuất sắc trong việc
thực hiện hoạt động NGLL.
2. Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp phải được xây dựng xuyên suốt
năm học, cụ thể, có mục đích rõ ràng với từng hoạt động, thể hiện rõ kế hoạch
thời gian.
3. Muốn tạo được hiệu quả, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải
được tổ chức thường xuyên, phải có mục đích xuất phát từ nhiệm vụ năm học,
gắn liền với nội dung dạy trên lớp, gắn với chủ đề năm học, nội dung hoạt
động Đội. Không coi hoạt động này chỉ là hoạt động vui chơi giải trí đơn thuần
làm mất thời gian hoặc chạy theo hình thức .
4. Tuyên truyền kịp thời với cha mẹ về tác dụng, tầm quan trọng của HĐ

NGLL để cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động tập
thể lớn.Phối hợp tốt công tác giáo dục học sinh, nhất là việc giáo dục hoạt động
ngoài giờ giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội.

23


5. Nhà trường cần bồi dưỡng lượng trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên
làm nồng cốt trong các hoạt động và tiếp tục kế thừa, phát triển các thành quả
của trường .
6. Hình thức hoạt động phải mang tính giáo dục nhẹ nhàng, vui tươi
phong phú.
7. Kinh phí: Phát huy vai trò hỗ trợ cha mẹ học sinh ở các chi hội các
lớp, phát huy nguồn lực từ cha mẹ học sinh cùng với việc chi ngân sách thường
xuyên theo quy định cho các hoạt động phong trào.

2. Khuyến nghị.
- Bản thân mỗi cán bộ giáo viên phải luôn tích cực tự học, tự bồi dưỡng để
bổ sung kiến thức và nâng cao nghiệp vụ sư phạm và vốn kiến thức thực tế.
- Mỗi nhà trường cần phải tích cực tham mưu hoàn thiện cơ sở vật chất
mạnh dạn đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại để ngày càng đáp ứng kịp nhu
cầu dạy và học có chất lượng ở tất cả các môn học.
- Các cơ quan quản lý giáo dục nghiên cứu và đưa ra các tài liệu hỗ trợ
việc giảng dạy môn học Hoạt động ngoài giờ lên lớp cho giáo viên.
Trên đây là toàn bộ nội dung sáng kiến :“Một số giải pháp chỉ đạo hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học ” mà tôi đã nghiên cứu và
áp dụng. Tuy đã thu được kết quả đáng phấn khởi, song trong quá trình thực
hiện chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy tôi rất mong được
Hội đồng Khoa học các cấp và các bạn đồng nghiệp góp ý, bổ sung để sáng
kiến của tôi được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn !
Tác giả

24


Môc lôc
Néi dung
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN.
1. Tên sáng kiến
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
3. Tác giả:
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu
TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.
3. Nội dung sáng kiến.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
2. Cơ sở lí luận của vấn đề.
2.1. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường
tiểu học
2.2 Nhiệm vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.3. Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp
2.4. Một số con đường thực hiện HĐGDNGLL
2.5. Một số chủ điểm thường được tổ chức ở các trường hiện nay.
3. Thực trạng của việc tổ chức các HĐNGLL

4. Các giải pháp đã thực hiện
4.1 Nâng cao nhận thức và bồi dưỡng cho giáo viên kĩ năng tổ
chức các hoạt động GDNGLL

25

Trang
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
6
6
6
7
8
8
9
9×