Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (200.4 KB, 22 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 !"
#$$%&
#'()*+,-*./0123)4
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan
trọng (dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo
dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề), là bộ phận hợp thành của quá
trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo của nhà trường.
Trong Trường Tiểu học, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp,
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng. Nó
góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn
luyện thể chất, trí tuệ và đặc biệt nó là một nhân tố không thể thiếu trong việc
hình thành nhân cách cho học sinh.
Học sinh tiểu học rất ham thích hoạt động, có tính tự lập, năng động, ý chí
tự vươn lên và tự khẳng định mình trước tập thể nên hoạt động ngoài giờ lên lớp
là môi trường tốt để các em thể hiện khả năng của mình, giúp cho nhà trường
định hướng được quá trình giáo dục nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào
tạo của cấp học.
Nhưng hiện nay việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vẫn
còn nhiều hạn chế, hình thức còn đối phó, nội dung thì đơn điệu chưa khắc sâu
vào ý thức học sinh.
#'567*-8,0123)4
Trong nhà trường Tiểu học, việc giáo dục học sinh chủ yếu được thực
hiện qua hai con đường: dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp. Mỗi con đường có những ưu thế riêng, song Hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp, do đặc trưng của mình, có vai trò rất quan trọng trong
việc giáo dục toàn diện cho học sinh.
Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong Trường Tiểu học
là giúp học sinh:


1
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
- Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức mà học sinh đã
được học qua các môn văn hoá.
- Tạo cơ hội cho học sinh bước đầu được tham gia vào đời sống cộng đồng, tập
vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống thực tiễn. Trên cơ sở đó,
phát triển vốn tri thức phù hợp với lứa tuổi về các lĩnh vực đời sống xã hội cho
học sinh, góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho các em.
- Tạo cơ hội cho học sinh được thực hành, trải nghiệm trong các tình huống của
cuộc sống, phát triển ở học sinh các kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi
như: kĩ năng trình bày suy nghĩ, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tìm kiếm và xử lí
thông tin, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng hợp tác nhóm, …
Tuy nhiên cho đến thời gian gần đây (tháng 11/2010), mới có Tài liệu
hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho các khối lớp ở
tiểu học, nhưng còn mang tính chất tham khảo, nội dung hướng dẫn đa phần
không phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng lớp, từng
trường, từng địa phương. Do đó, khiến cho việc chỉ đạo và thực hiện các hoạt
động này ở nhiều trường Tiểu học gặp nhiều khó khăn, lúng túng; dẫn đến chất
lượng và hiệu quả giáo dục chưa cao. Qua thời gian công tác, tôi thấy đơn vị
mình cũng không đứng ngoài thực trạng đó.
Vì tầm quan trọng của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, từ những cơ
sở trên để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tôi xin đề xuất
một số biện pháp 99:,;*/7*-<2=>?,;-7@20A,;;)B76C*,;73);)D=E,=FG
2H7,;2H>D,;)IJ-8*'':
#'>F,;;)+)KJLM24
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp.
- Lập kế hoạch, phân công người phụ trách ngay từ đầu năm.
-Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường, đẩy mạnh công tác hướng
về cộng đồng.

- Duy trì việc thực hiện có nề nếp các hoạt động giáo dục.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ theo lịch.
2
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
#$N"%&
#'-O*2H@,;P/,0QJ4
RST*0)IU*./H>D,;)IJ-8*VVWX,-Y/4
Trường Tiểu học "A" Vĩnh Hòa hiện nay có: 18 phòng cấp 4, trong đó 13
phòng phục vụ cho công tác dạy và học, 01 phòng Ban giám hiệu, 02 phòng giáo
viên, 01 Thư viện, 01 phòng thiết bị; trường có hai điểm, có 21 lớp với 621/397
học sinh. Năm học 2013 – 2014 Nhà trường có tổng số 34 cán bộ, giáo viên và
nhân viên, trong đó:
+ Ban giám hiệu: 02 (01 Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng)
+ Tổng phụ trách Đội: 01
+ Giáo viên chủ nhiệm: 21
+ Giáo viên chuyên: 04 (2 giáo viên Thể dục, 1 Anh văn, 1 Mĩ thuật)
+ Giáo viên nghỉ hộ sản: 01
+ Giáo viên thiết bị: 0
+ Nhân viên: 05
Năm học 2012 – 2013, t| lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 94,30%; Học sinh
hoàn thành chương trình Tiểu học ở mức 100%.
ZS-O*2H@,;-7@20A,;;)B76C*,;73);)D=E,=FG[H>D,;)IJ-8*VV
WX,-Y/4
Hiện nay, nhìn chung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở hầu hết các
trường tiểu học chưa thực sự được coi trọng và chủ yếu là dựa trên hướng dẫn
chỉ đạo của ngành, kế hoạch hoạt động năm học của trường và chương trình hoạt
động của Đội Thiếu niên tiền phong.
Riêng Trường Tiểu học "A" Vĩnh Hòa thì việc giáo dục học sinh bằng các
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhiều năm nay được thực hiện một cách
nghiêm túc, nhưng vẫn còn một số giáo viên nhận thức chưa đầy đủ nên còn coi

nhẹ hoạt động này và chỉ tập trung vào việc giáo dục học sinh qua hình thức học
trên lớp. Có những giáo viên lập kế hoạch hoạt động còn sơ sài, nắm chưa vững
phương pháp tổ chức các hoạt động, hoặc phương pháp sử dụng còn cứng nhắc,
không linh hoạt nên hiệu quả giáo dục còn chưa cao.
3
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
Còn một số giáo viên chưa thật sự chú trọng đến việc giáo dục cho học
sinh bằng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ít hướng dẫn các em áp
dụng kiến thức của từng bài học vào thực tế cuộc sống, học chưa đi đôi với
hành. Cụ thể: Học sinh vẫn còn thụ động trong các hoạt động giáo dục tập thể do
trường, lớp tổ chức, chưa mạnh dạn phát biểu hay tham gia các trò chơi….
Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường nói chung
còn nhiều tồn tại như:
- Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa được cụ
thể, chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình của trường, của lớp, mà thường xây
dựng chung với kế hoạch chuyên môn.
- Nội dung các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện ở mức độ trung
bình. Các phương pháp tổ chức các hoạt động chưa được tốt, học sinh chưa thấy
được tác dụng, hiệu quả của các phương pháp trong việc rèn luyện bản thân.
- Các lực lượng giáo dục chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và đồng
bộ. Mọi hoạt động giáo dục hầu hết chỉ được thực hiện trong nội bộ nhà trường
thiếu sự phối hợp với các lực lượng xã hội như hội cha mẹ học sinh, với cấp u|,
chính quyền địa phương với công an, trung tâm y tế, hội chữ thập đỏ …để phối
hợp hỗ trợ nhau thực hiện các hoạt động giáo dục. Sau mỗi hoạt động thiếu sự
nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm nên chưa khắc phục được những mặt hạn
chế.
- Giáo viên chủ nhiệm chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp cụ thể hàng tháng, hàng tuần phù hợp với đặc điểm, tình hình
riêng của lớp mình, ít quan tâm và đầu tư công sức vào các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp, gần như cho rằng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đó là

nhiệm vụ, là hoạt động cuả tổ chức đoàn thể nhất là Liên đội và Tổng phụ trách
Đội.
- Những hình thức hoạt động được lập đi lập lại theo hàng năm, thiếu sự phong
phú, mới lạ, nên chưa thật sự mang lại hiệu quả, một số hoạt động còn mang tính
hình thức nên không tạo động lực thúc đẩy giáo dục trên lớp.
4
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
- Ý thức tham gia các hoạt động của học sinh chưa cao, nhiều em còn thường
xuyên không tham gia các hoạt động hoặc tham gia một cách thụ động.
Nhìn chung, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trường Tiểu học "A"
Vĩnh Hòa vẫn chưa phát huy được hết ý nghĩa thực chất của nó đối với việc
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chưa thực sự được các cấp quản lý và
giáo viên đầu tư đúng nghĩa, việc thực hiện chưa được đồng bộ, thống nhất,
chưa có chiều sâu. Nội dung chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
còn đơn điệu, cứng nhắc chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế trong tình
hình hiện nay.
#'-\,;P)],G-BG*C2-I^3KJB2H_,-2`*-a*2)M,-3,-2H7,;KJB2H_,-
*b,;2B*0I,:,;*/7*-<2=>?,;-7@20A,;;)B76C*,;73);)D=E,=FG4
RSQJ2>c:L6O,;*de[^f2*-<2g2H/,;2-)M2Ph*-77@20A,;;)B76C*
,;73);)D=E,=FGS
Muốn tổ chức được một hoạt động thì cần phải có sự đầu tư ở một mức độ
tối thiểu nào đó, đôi khi không cần tốn nhiều kinh phí mà vẫn thu được kết quả
cao.
Một hoạt động thường xuyên, liên tục diễn ra hàng ngày đó là hoạt động
vui chơi, tập thể dục trong giờ ra chơi, nên sân chơi, bãi tập cho học sinh là rất
cần thiết. Cần tham mưu với U| ban nhân dân xã, Hội phụ huynh học sinh đổ bê
tông một phần sân cần thiết để làm sân chơi, sân tập cho học sinh. Khi làm sân
có thể lát gạch hoặc đổ bê tông thành đường thẳng để thuận lợi trong việc xếp
hàng. Nên đánh dấu vị trí đứng tập thể dục, múa tập thể đảm bảo xếp hàng vừa
nhanh vừa chuẩn, đẹp. Ngoài ra mỗi trường cần có các khu sân bãi xa khu lớp

học phục vụ cho các giờ thể dục nội khoá hay các hoạt động ngoại khoá.
Hiện nay, đa số các trường điều đã có hệ thống âm ly, loa song chất lượng
lại thấp, người sử dụng chưa biết điều chỉnh, âm thanh rè hoặc nhỏ rất khó
nghe Nên mua một bộ âm li có công suất và chất lượng khá tốt, dễ sử dụng,
hấp dẫn hoạt động là rất cần thiết. Việc đầu tư tốt về giàn âm thanh góp phần
không nhỏ cho thành công các hoạt động, kể cả các hoạt động lớn như ngày khai
giảng, hội diễn văn nghệ…. Cần có các bài nhạc nền tập thể dục, hát múa tập
5
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
thể. Mỗi trường cần kẻ sân đánh cầu lông, sân đá cầu, mua sắm đủ các trang
thiết bị cần thiết như cờ, trống…để phục vụ cho các hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp.
Đọc sách cũng là một nhu cầu rất cần thiết và hấp dẫn. Nhiều người nhầm
tưởng học sinh tiểu học không thích đọc sách nhưng hoàn toàn ngược lại. Do
hạn chế về ngân sách, hiện nay tủ sách của các trường đa số còn rất nghèo nàn
về số bản sách và chủng loại. Cần xây dựng được một thư viện, một phòng đọc,
với đầy đủ sách, truyện, báo Thiếu niên Nhi đồng…Có thể tăng số đầu sách
bằng cách mỗi năm vận động ở mỗi học sinh một quyển truyện đã dùng, để làm
tủ sách dùng chung. Việc làm này mang lại hiệu quả rất tốt, số bản sách sẽ tăng
đáng kể, bên cạnh đó có thể giáo dục cho các em ý thức giữ gìn tập, sách.
ZSfGiM-7@*-gG-:,*b,;,;>D)G-C2HB*-4
Để hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trở thành nề nếp, cần phải có kế
hoạch cụ thể. Ngoài kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng, kế hoạch năm học của
trường, cần phân công cụ thể mảng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho
một người phụ trách, có thể là chính Hiệu trưởng phụ trách, hay Hiệu phó hoặc
Tổng phụ trách Đội chịu tránh nhiệm. Từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động riêng
cho mảng hoạt động này.
Trước hết cần xác định các nội dung công việc của hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp như vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, hoạt động tập thể,
múa hát tập thể, đồng diễn thể dục, các hoạt động vui chơi, thể thao, các hoạt

động ngoại khoá, các hoạt động Đội, Sao nhi đồng,
Cần lập ra kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng, từng học kỳ, theo
các chủ điểm trong năm học. Trong kế hoạch cần có lịch cụ thể cho từng ngày,
tuần hoặc tháng làm những gì và làm như thế nào. Kế hoạch này phải thông qua
trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban giám hiệu và được lên lịch theo lịch
công tác của nhà trường, từ đó sẽ có sự quản lý, chỉ đạo theo kế hoạch.
Riêng đối với các trường có từ 2 điểm trở lên cần phân công người phụ
trách các điểm phụ. Cần chọn những giáo viên có năng lực, có trách nhiệm để
theo dõi, duy trì hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của điểm. Giáo viên Tổng
6
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
phụ trách Đội phải là người phụ trách chính, có trách nhiệm triển khai theo dõi
đánh giá, duy trì hoạt động tới các giáo viên phụ trách các điểm phụ. Ban giám
hiệu cần quán triệt nhiệm vụ, trách nhiệm cho giáo viên Tổng phụ trách và các
phụ trách viên ở các điểm phụ.
Riêng về Tổng phụ trách Đội, Ban giám hiệu cần tham mưu cho Phòng
Giáo dục và Đào tạo chọn những giáo viên có khả năng hát múa, nói năng lưu
loát, tư cách đạo đức tốt, mến nghề, yêu trẻ, thích gần gũi trẻ Có những trường
chọn giáo viên có khả năng hát múa yếu, không có năng khiếu truyền đạt…nên
khi đi tập huấn về triển khai tại trường sẽ thiếu chính xác hoặc vụng về dẫn đến
kết quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là các phong trào hoạt
động Đội không cao.
jS-()-?G*B*=O*=>?,;2H7,;^3,;73),-32H>D,;g0kLU@,-*b,;2B*
->F,;^1*A,;0l,;.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động phong phú, đa
dạng. Muốn đạt kết quả tốt cần có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng giáo dục
cả ở trong và ngoài nhà trường .
jSRTrong nhà trường:
a) Ban giám hiệu:
- Ban giám hiệu cần phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt

động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đưa nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp vào kế hoạch năm học của trường một cách cụ thể, tránh qua loa, chung
chung.
- Đưa kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ra bàn bạc thống nhất trong
đội ngũ cán bộ cốt cán rồi triển khai trong hội đồng sư phạm cùng với kế hoạch
năm học. Nhằm:
+ Thống nhất nội dung hoạt động.
+ Bàn các biện pháp thực hiện tích cực.
+ Từng bộ phận, tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể.
b) Giáo viên chủ nhiệm:
7
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
Mỗi giáo viên chủ nhiệm phải lo trách nhiệm chính cho lớp mình, cần
quan tâm, đôn đốc học sinh thường xuyên trong việc tham gia các hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Hiện nay, ở một số trường tiểu học vẫn còn hiện tượng sau giờ học là giáo
viên chủ nhiệm về phòng giáo viên hoặc xuống căn tin uống nước hay lên thư
viện dọc sách, làm chuyện riêng còn các hoạt động trong giờ ra chơi của học
sinh là phó mặc cho giáo viên Tổng phụ trách Đội. Tình trạng này gây vất vả
cho Tổng phụ trách Đội mà hiệu quả hoạt động không cao.
Trong tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên chủ
nhiệm phải luôn đi sâu sát, theo dõi, quản lý, giúp đỡ các em học sinh lớp mình
một cách thường xuyên, liên tục. Khi học sinh tập thể dục đồng diễn hay hát
múa tập thể giáo viên chủ nhiệm cần trực tiếp theo dõi, đôn đốc lớp mình trong
việc xếp hàng. Khi học sinh tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như
tham gia vui chơi, thể thao…trong các ngày lễ lớn thì giáo viên chủ nhiệm có
thể cùng tham gia với học sinh, các em sẽ rất thích thú, khi ấy các thầy cô giáo
thực sự là những người thầy, người anh, chị, người bạn và chắc chắn chất lượng
hoạt động giáo dục sẽ tăng lên đáng kể.
c) Tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh :

Cùng với các đoàn thể trong nhà trường, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh cũng góp phần rất quan trọng trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp trong Trường Tiểu học.
Bởi hoạt động đội là hoạt động rất phù hợp với lứa tuổi của học sinh Tiểu
học, Giáo viên Tổng phụ trách Đội cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm xây
dựng phong trào hoạt động Đội có nề nếp, tổ chức các hoạt động Đội sao cho
phong phú, đa dạng sẽ có tác dụng rất lớn trong giáo dục cho học sinh. Tuy
nhiên, để thực hiện có hiệu quả thì giáo viên Tổng phụ trách phải thực hiện đúng
mục tiêu, kế hoạch, ….do Hội đồng Đội cấp trên đưa ra, giáo viên Tổng phụ
trách phải có tính k| luật, thực hiện sinh hoạt đúng giờ, đủ bài, giờ sinh hoạt có
hiệu quả cao. Phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, công nhận các chuyên hiệu
cho đội viên.
8
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
Tổng phụ trách kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho
đội viên, học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp như tham gia các hội
thi: “Kể chuyện Bác Hồ”, “Nghi thức Đội” , tham gia các hoạt động nhân
đạo, giáo dục cho các em về truyền thống của Đội đồng thời tạo môi trường
thuận lợi cho học sinh luyện tập, thực hành các kiến thức đã học được trên lớp.
Kế hoạch hoạt động của Đội phải cụ thể từng nội dung và người chịu
trách nhiệm cũng như lực lượng tham gia.
Ví dụ:
HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ VĨNH HÒA
LIÊN ĐỘI TH "A" VĨNH HÒA
***
Số: 04-KH/LĐ.AVH
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Vĩnh Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH THÁNG ĐỘI TNTPHCM

Năm học: 2013-2014
Tháng Chủ điểm Nội dung
Người thực
hiện
Ghi chú
8 - 9
“Truyền
thống nhà
trường”
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động
sinh hoạt hè.
- Chuẩn bị các công việc cho ngày
toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Tập hợp Đội viên duy trì sinh hoạt
đầu năm học.
- Chuẩn bị các công việc cho ngày
khai giảng năm học: 2013-2042.
- Duy trì sinh hoạt đội, nhóm đều
TPT Đội
Tập thể GV
TPT Đội
TPT
- TPT và Đội
9
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
đặn. viên.
10
“Chăm
ngoan học
giỏi”

- Đại hội Liên đội NK: 2013-2014.
- Tham gia Hội thi Chăm sóc răng
miệng vòng cụm (nếu có)
- Lên kế hoạch năm học, kế hoạch
tháng.
- Lên kế hoạch Trồng và Chăm sóc
cây xanh khuôn viên trường.
- Lên kế hoạch Hội thi ATGT vòng
trường (HS khối 4-5).
TPT và HS.
TPT
TPT và GVCN
TPT
11
“Tôn sư
trọng đạo”
- Tổ chức hội thi ATGT và lên kế
hoạch hội thi Tìm hiểu cội nguồn lịch
sử dân tộc.
- Lên kế hoạch tập dợt nghi thức và
múa hát sân trường.
- Lên kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo
Việt Nam 20-11 cùng các trò chơi
dân gian có thưởng.
- Sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm.
- Tổ chức ngày hội Thắp sáng ước
mơ thiếu nhi Việt Nam.
TPT + CĐ
TPT
TPT và BGH

TPT và ĐV
TPT
12
“Uống
nước nhớ
nguồn”
- Sinh hoạt chủ điểm ngày QĐNDVN
22-12.
- Tổ chức thi cuối kì 1.
- Báo cáo sơ kết hoạt động Đội
TPT và ĐV
TPT và GVCN.
TPT
10
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
1, 2
“Mừng
Đảng-
Mừng
xuân”
- Sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm.
- Nghỉ tết dương lịch, tết nguyên đán.
- Tổ chức kiểm tra cây xanh, hoa
kiểng, trang trí lớp (đợt 1).
TPT và ĐV.
Toàn trường
TPT, BGH.
03
“Tiến bước
lên Đoàn”

- Sinh hoạt chủ điểm Mừng Quốc tế
Phụ nữ 8-3.
- Tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử cội
nguồn dân tộc.
- Lên kế hoạch Thi múa hát sân
trường và nghi thức đội vòng
trường.
- Tổ chức Liên hoan Cháu ngoan
Bác Hồ vòng trường.
- Tổ chức hội thi kể chuyện về Bác
Hồ.
Toàn trường
TPT và ĐV
TPT
TPT và ĐV
Toàn trường
04
“Hòa bình
– Hữu
nghị”
- Sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm.
- Tham gia hội thi nghi thức đội kết
hợp múa hát sân trường.
- Tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi năm
2013-2014 cấp trường.
TPT và ĐV
TPT và ĐV
TPT và ĐV
05
“Bác Hồ

kính yêu”
- Sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm.
- Kỉ niệm ngày thành lập đội 15/5
thông qua tuyên truyền lịch sử ra đời.
- Thi cuối kì 2 và tổng kết năm học.
- Tổng kết phong trào kế hoạch nhỏ.
- Báo cáo tổng kết +HS khen thưởng.
TPT
TPT và ĐV
Toàn trường
TPT, GVCN và
ĐV
TPT
6, 7
“Hè vui
khỏe bổ
ích”
Thực hiện các hoạt động phong
trào theo kế hoạch xã Đoàn, thị Đoàn
và PGD đưa ra.
TPT và ĐV
Trên đây là kế hoạch hoạt động từng tháng của TPT Đội.
11
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
Duyệt BGH Tổng phụ trách Đội
Hiệu trưởng

Và kế hoạch phải được cụ thể hoá công việc từng tuần trong tháng, cụ thể:
HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ VĨNH HÒA
LIÊN ĐỘI TH "A" VĨNH HÒA

***
Số: 05-KH/LĐ.AVH
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Vĩnh Hòa, ngày 27 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG ĐỘI – SAO NHI ĐỒNG THÁNG 10
Chủ điểm: “Chăm ngoan, học giỏi”
Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường TH “A”Vĩnh Hòa.
- Ban chấp hành chi đoàn trường.
- Căn cứ chương trình kế hoạch công tác tháng 10 của nhà trường.
- Căn cứ chương trình kế hoạch hoạt động đội – sao theo chủ điểm được hội
đồng đội huyện triển khai.
Ban chỉ huy liên đội lập chương trình kế hoạch đội – sao nhi đồng tháng
10 như sau:
I/ Nhiệm vụ trọng tâm.
- Đại hội liên đội, chi đội.
- Thành lập đội văn nghệ của liên đội, đội thi ATGT và chăm sóc răng miệng…
- Thành lập đội tuyên truyền măng non .
12
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
- Triển khai luyện tập các bài hát múa, sinh hoạt tập thể giữa giờ.
- Tập huấn cho đội nghi thức
II/ Lịch hoạt động cụ thể:
*Tuần 1:
Nội dung Người phụ trách
- Đại hội liên đội theo kế hoạch đã được ban giám
hiệu phê duyệt.
- Tập huấn cho đội nghi thức.
- Thành lập đội văn nghệ, tập luyện các bài hát múa

sân trường.
- Triển khai chương trình sinh hoạt giữa giờ mới tập
huấn cho toàn trường
- Triển khai sinh hoạt sao.
Tổng phụ trách.
Đội văn nghệ
Phụ trách sao
*Tuần 2:
- Sinh hoạt tập thể.
- Thành lập các đội thi ATGT, chăm sóc răng
miệng…
- Sinh hoạt sao nhi đồng.
- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên.
- Ôn luyện cho đội nghi thức.
Tổng phụ trách
*Tuần 3:
- Sinh hoạt tập thể.
- Sinh hoạt sao nhi đồng.
- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên.
Phụ trách sao
Tổng phụ trách
*Tuần 4:
- Tổng kết chương trình trong tháng.
- Lập kế hoạch hoạt đọng tháng 11 trình BLĐ
trường.
- Phát động thi đua cao điểm chào mừng ngày nhà
giáo Việt Nam.
Tổng phụ trách
13
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học

d) Cán bộ thư viện:
Cần kết hợp với giáo viên Tổng phụ trách tổ chức giới thiệu các loại sách
mới, sách hay dưới hình thức "Mỗi tuần một quyển sách" trong các giờ sinh hoạt
dưới cờ để học sinh nắm, từ đó sẽ kích thích được tính tò mò tìm hiểu cả các em
và có thể nâng cao hiệu quả của các giờ đọc sách, truyện ở thư viện.
Trực tiếp tổ chức hội thi tìm hiểu qua Sách, báo, tài liệu ở thư viện như
”Kể chuyện theo sách”, ”Kể chuyện Bác Hồ”, các hội thi tìm hiểu theo chủ
điểm Hàng tháng có tổng kết và phát thưởng kịp thời. Các chủ điểm bám
theo các ngày lễ lớn trong năm và theo chủ điểm của chương trình ngoài giờ lên
lớp.
e) Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có những giải pháp tích cực, đóng
góp công sức và tiền của vào các hoạt động giáo dục chung, đặc biệt là hỗ trợ
khen thưởng, huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân.
g) Ngoài ra, các đoàn thể khác trong nhà trường như chi Đoàn, chi Bộ cũng góp
phần rất quan trọng trong hoạt động này. Chi Đoàn nhà trường là tổ chức hỗ trợ
đắc lực cho Đội trong việc tổ chức các chương trình hoạt động. Đại hội chi
Đoàn, chi Bộ cần có kế hoạch phân công ban chấp hành phụ trách các mảng
hoạt động ngoài giờ lên lớp cùng với việc phối hợp đánh giá, theo dõi thi đua.
Với Tiểu học, mỗi Đoàn viên, Đảng viên cũng có thể là một giáo viên chủ
nhiệm nhưng ngoài trách nhiệm đối với lớp mình còn có trách nhiệm với các
hoạt động chung của nhà trường .
jSZ Ngoài nhà trường:
Do học sinh tiểu học cũng là những Đội viên thiếu niên, nhi đồng, ngoài
việc tham gia các hoạt động ở trường các em còn được tham gia những hoạt
động ở địa phương. Đoàn thanh niên, Hội đồng đội ở địa phương là tổ chức trực
tiếp quản lý, chỉ đạo các em. Vì vậy, cần có mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà truờng
với các chi đoàn, Hội đồng Đội xã, nhà trường cần gửi danh sách học sinh của
từng ấp theo từng chi đội đưa về các chi đoàn ấp để tiện theo dõi hoạt động của
các em.
14

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
Đoàn thanh niên nhà trường cần phối kết hợp với ban chấp hành xã Đoàn,
Hội đồng đội xã và các đoàn thể khác tổ chức cho các em tham gia các hoạt
động ngoại khoá như vui chơi, cắm trại, hội diễn văn nghệ hoặc lao động công
ích quét dọn đường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ…
Phối hợp với hội cựu chiến binh xã, mời các cựu chiến binh về kể chuyện
về anh bộ đội cụ Hồ, những tấm gương thiếu nhi dũng cảm, những tấm gương
anh hùng của các chiến sĩ cách mạng….để giáo dục cho các em lòng yêu quê
hương, đất nước, lòng biết ơn…
jSjkLU@,-*b,;2B*;)B76C*->F,;^1*A,;0l,;4
- Thực hiện công tác cùng tuyên truyền về An toàn giao thông thông qua hoạt
động mít tinh, cổ động tháng an toàn giao thông.
- Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh cảnh quan, tuyên truyền với mọi người về
giữ gìn vệ sinh chung như: 5 phút nhặt rác, bỏ rác đúng quy định, chăm sóc cây
cảnh, công trình măng non…
- Công tác hỗ trợ ủng hộ các bạn nghèo, các bạn ở vùng sâu, vùng xa với phong
trào tương thân, tương ái: Hỗ trợ Bạn nghèo đủ các điều kiện đến lớp, Tết vì bạn
nghèo, ủng hộ trường vùng khó. Và đặc biệt trước hết là các bạn có hoàn cảnh
khó khăn trong trường mình.
- Thực hiện tốt việc nhận thăm hỏi gia đình chính sách: các đoàn thể trong nhà
trường cùng với Đội thiếu niên tiền phong thực hiện nhận thăm hỏi các gia đình
chính sách, tặng quà nhân các ngày lễ, tết, … Qua đó giáo dục học sinh về
truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
mSJL2H_^)]*2-O*-)],*n,1,MG*B*-7@20A,;;)B76C*4
Với mọi hoạt động nếu không duy trì tổ chức thực hiện thường xuyên,
liên tục thì sẽ không có kết quả tốt đồng thời việc triển khai thường xuyên sẽ
gặp khó khăn vất vả. Cần có những qui định hết sức cụ thể trong từng ngày,
từng buổi và từng khâu công việc.
Ban giám hiệu cần có thái độ cương quyết, dứt khoát giờ nào việc nấy.
Thông thường nếu không đôn đốc, quán xuyến thường xuyên thì giáo viên chủ

15
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
nhiệm và kể cả người phụ trách sẽ ngại trong việc triển khai các hoạt động. Nếu
giáo viên nào bỏ trách nhiệm cần có những biện pháp mạnh để nắc nhở.
Cần có biện pháp giúp đỡ cho những giáo viên phụ trách công tác giáo
dục ngoài giờ lên lớp ở các điểm phụ chẳng hạn mời về tập trung tại điểm chính
tập huấn các nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động Đội, các bài
hát múa tập thể,….Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu có thể cử Tổng phụ
trách về các điểm phụ giúp đỡ trong vài trong vài tuần, sau đó các điểm tự triển
khai. Ban giám hiệu cần có thái độ nghiêm túc và dứt khoát, có sự đôn đốc giám
sát ngay từ đầu để tạo thành một nề nếp.
Với các hoạt động vui chơi vào các ngày lễ, ngày hội 20/11, 8/3 , 26/3
phải có kế hoạch triển khai đồng loạt trong toàn trường.
oSN)IU2H/g0B,-;)B4
Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học "A" Vĩnh
Hòa được tổ chức thông qua các phong trào thi đua luôn được đánh giá ghi nhận
và khen thưởng kịp thời.
Bất kì một hoạt động giáo dục nào cũng cần phải kiểm tra, đánh giá. Đây
là một điều cơ bản và cần thiết. Sau khi triển khai các hoạt động giáo dục cần có
kế hoạch kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc theo định kỳ hoặc có thể kiểm
tra đột xuất từng lớp từng cá nhân, tập thể. Gắn các chỉ số của hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp thành một trong những tiêu chí thi đua cuối năm đối với
giáo viên các lớp. Đối với cá nhân, tập thể chưa đạt yêu cầu, cần có biện pháp
nhắc nhở và yêu cầu chấn chỉnh ngay.
#'B*UT22l,2@)2H7,;KJB2H_,-2`*-a*2)M,-3,-4
Trong thời gian đầu làm công tác Tổng phụ trách tôi luôn luôn suy nghĩ,
tìm tòi, học hỏi các bạn đồng nghiệp cũng như tìm hiểu về tư liệu hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp sao cho các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao. Tôi luôn
lo lắng và thật khó khi phải tổ chức một giờ sinh hoạt ngoại khoá như thế nào để
lôi cuốn, thu hút các em tham gia. Cứ sáng thứ hai hoặc là chiều thứ sáu, giờ

sinh hoạt dưới cờ lại đến, có lúc tôi cảm thấy “lo”, thấy “sợ” vì cảm thấy nội
dung chương trình cho các giờ sinh hoạt này còn khô khan, thiên về kiểm điểm,
16
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
nhắc nhở,… mà điều này thì không phù hợp tâm lý của học sinh Tiểu học. Hay
khi tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn hoặc các tiết sinh hoạt chủ
điểm tôi thấy học sinh tham gia một cách thụ động vì nội dung đơn điệu, cứng
nhắc, thiếu sinh động, còn thiên về hình thức…
RSde[=5=Jf,4
Việc định hướng nội dung, hình thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp ở trường chưa có sự sáng tạo, chưa có biện pháp cụ thể. Bên cạnh đó năng
lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của một số giáo viên vẫn
còn hạn chế.
Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý
thức. Chính trong quá trình sống, học tập, lao động, giao lưu, vui chơi giải trí…
các em đã tự hình thành và phát triển nhân cách của mình. Vì thế, hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng,
tình cảm, năng lực, nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần của học sinh. Do vậy,
cần thiết phải kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kĩ năng thực hành,
giúp học sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất cuả sự vật hiện tượng, tạo niềm tin
và óc sáng tạo cho học sinh, giải quyết mối quan hệ giữa học và chơi, chơi và
học nhằm đáp ứng nhu cầu tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.
ZSde[2-O*2)p,4
Do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, kinh phí
hạn hẹp nên giáo viên ít có điều kiện tổ chức các trò chơi học tập, không thường
xuyên cho các em tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khoá.
Khá nhiều giáo viên lấy thời gian của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp để ôn kiến thức, kĩ năng, giải quyết các công việc về lĩnh vực dạy học, hoặc
có tổ chức các hoạt động ngoài giờ nhưng ít có sự đầu tư bởi các hoạt động này
thường mất nhiều thời gian, nếu tổ chức không tốt sẽ không những không mang

lại lợi ích gì mà còn ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động dạy và học trên
lớp, gây tốn kém kinh phí trong khi thiếu nguồn hỗ trợ. Ngoài ra, có quan điểm
còn cho rằng đây là hoạt động vui chơi nên không quan trọng, không cần thiết.
17
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
Sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và
ngoài nhà trường chưa tốt. Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
cho học sinh chưa thật sự toàn diện và hiệu quả. Việc thực hiện xã hội hoá giáo
dục làm chưa tốt, việc đánh giá, khen thưởng còn nhiều hạn chế.
Do các cấp lãnh đạo, giáo viên và xã hội coi trọng việc giáo dục qua các
hoạt động học tập ở lớp hơn việc giáo dục các em qua các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp.
Lương thấp, không đủ chi tiêu sinh hoạt, nên phần lớn giáo viên phải làm
thêm nghề phụ để kiếm thêm tiền, vì vậy ít có thời gian quan tâm và đầu tư công
sức vào công tác tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Khi nói đến học sinh Tiểu học thì người ta liên tưởng đến mối quan hệ
giữa “học mà chơi, chơi mà học”. Vì vậy, ngoài học tập, nhu cầu chơi là vô cùng
cần thiết đối với các em. Học để mà vui chơi, vui chơi để tiếp thu những kiến
thức bổ ích phục vụ cho việc học tập, hoạt động học và chơi được đan xen một
cách hài hoà. Sau những giờ học căng thẳng các hoạt động ngoài giờ lên lớp
được các em tiếp nhận một cách say mê. Các em thích được hát, được múa,
thích được tập thể dục, được tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích…Từ thực
tiễn cho thấy nếu học sinh tiểu học đến trường chỉ làm mỗi nhiệm vụ là học tập,
thì khi vào giờ học các em sẽ không thể tập trung học tập được, khả năng tiếp
thu bài kém và điều đương nhiên là chất lượng giáo dục sẽ không cao, dần dần
các em sẽ cảm thấy chán học và không muốn đi học nữa.
W#'NM2KJ+0@20>?*4
RSNM2KJ+i-)*->/BG6C,;eB,;i)M,i),-,;-)]U4
- Vệ sinh trường, lớp, vệ sinh cá nhân còn chưa sạch sẽ, chưa có nề nếp về đồng

phục, giờ giấc.
- Các hoạt động tập thể như tập thể dục giữa giờ, hát múa tập thể chưa có nề
nếp, chưa đều, đẹp.
- Hoạt động Đội kết quả còn hạn chế.
18
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
- Kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường chỉ đạt ở mức Trung
bình khá.
ZSNM2KJ+i-)BG6C,;eB,;i)M,i),-,;-)]U4
Qua nhiều năm triển khai thực hiện, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp của Trường Tiểu học "A" Vĩnh Hòa luôn ở mức khá tốt. Chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tập thể cán bộ, giáo viên trong trường thực
hiện nghiêm túc, chất lượng giáo dục được nâng lên.
- Về vệ sinh trường lớp, cá nhân: trong và ngoài các lớp luôn luôn sạch sẽ, bàn
ghế trong phòng luôn luôn được kê ngay ngắn. Nhiều năm nay hiện tượng hỏng,
gãy bàn ghế được khắc phục. Học sinh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đúng quy định.
- Về thể dục thể thao, hát múa, các hoạt động tập thể: 100% số học sinh thuộc
các bài hát theo qui định, múa đều, đẹp trong khi múa tập thể.
- Chất lượng của các hoạt động phong trào được thể hiện rõ nét, học sinh hăng
hái ,tích cực tham gia hoạt động tập thể, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện
trong cư xử, đội ngũ giáo viên có trách nhiệm cao đối với công tác giáo dục
ngoài giờ lên lớp. Các hoạt động phong trào đi vào nề nếp và có chất lượng.
- Những phong trào lớn như văn nghệ, thể thao trong học sinh đều đạt các giải
cấp thị xã, các kỳ thi Hội khoẻ Phù Đổng nhà trường luôn có học sinh đạt giải.
Trong giờ ra chơi, học sinh tham gia hoạt động vui chơi sôi nổi, có nề nếp. Các
buổi ra chơi hàng ngày đều có tập thể dục giữa giờ và múa một bài. Đầu buổi
học và sau giờ ra chơi mỗi lớp đều duy trì hát tập thể một bài hát trước khi vào
học.
- Về hoạt động Đội và các hoạt động khác: Chất lượng sinh hoạt hè ổ định,
nhiều năm luôn thực hiện tốt và đạt hiệu quả.

Từ kết quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chất lượng giáo dục
toàn diện của trường được xếp loại tốt, không có học sinh có hạnh kiểm không
đạt.
#$qr%&4
#'B*6C,;*./eB,;i)M,KJ/2-O*2MBG6C,;4
19
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
Đề tài sau khi thông qua đã được áp dụng vào tất cả các lớp ở hai điểm của
trường. Hằng năm Ban giám hiệu đều có sự chỉ đạo đối với các giáo viên chủ
nhiệm, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường về tổ chức thực hiện,
tổng kết đánh giá và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh để chất lượng hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong đơn vị ngày càng tốt hơn.
Với nội dung và hình thức hoạt động rất đa dạng và phong phú, hấp dẫn,
phù hợp với lứa tuổi và điều kiện cụ thể của nhà trường nên các hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp đã chuyển tải được những nội dung khá quen thuộc, thu
hút sự hứng thú tham gia của đông đảo học sinh, và đạt được chất lượng giáo
dục cao.
- Liên đội nhiều năm liền đều đạt danh hiệu Liên đội vững mạnh.
- Hạnh kiểm của học sinh cuối năm đều đạt 100%, không có trường hợp
học sinh có hạnh kiểm không đạt phải rèn luyện trong hè.
- Hằng năm Trường đều có học sinh đạt giải trong các hội thi do ngành tổ
chức:
*Năm học 2012 – 2013:
+ Ca múa nhạc cấp thị xã đạt 1 giải B và 2 giải C.
+ 01 học sinh đạt giải C viết chữ đẹp cấp thị xã.
+ 01 học sinh đạt giải khuyến khích Hội thi học sinh kể chuyện sách
Thiếu nhi
*Năm học 2011 – 2012:
+ 01 học sinh đạt giải C Hội khỏe phù đổng cấp thị xã.
+ 02 học sinh đạt giải khuyến khích Hội thi học sinh giỏi cấp thị xã.

+ 06 học sinh đạt giải viết chữ đẹp cấp thị xã.
+ 01 học sinh đạt giải B Hội thi vẽ tranh cấp thị xã.
*Năm học 2010 – 2011:
Có 05 học sinh giỏi cấp thị xã, trong đó có 04 học sinh giỏi cấp tỉnh.
#'-@U^)2B*6C,;*./eB,;i)M,4
Qua một thời gian thực hiện và trực tiếp phụ trách Hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp tôi mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm một số biện pháp 99:,;*/7
20
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
*-<2=>?,;-7@20A,;;)B76C*,;73);)D=E,=FG2H7,;2H>D,;)IJ-8*''. Tôi
thấy các biện pháp trong sáng kiến này dễ áp dụng và rất có hiệu quả trong việc
tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở đơn vị mình và có thể áp dụng
cho nhiều đơn vị trường tiểu học hiện nay.
#'-\,;P3)-8*i),-,;-)]U4
- Việc xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm sẽ giúp cho Hiệu trưởng có cái nhìn
bao quát về các hoạt động diễn ra trong một năm học, từ đó có sự phân phối
nguồn lực một cách hợp lý cho các hoạt động giáo dục, các bộ phận, các cá nhân
có sự chủ động trong việc chuẩn bị cho các hoạt động đã được dự kiến. Nên cần
kế hoạch cụ thể và chi tiết đến từng nội dung công việc từng ngày, từng tuần,
tháng, triển khai tới toàn thể giáo viên, học sinh.
- Nội dung chương trình phải đảm bảo đúng với đường lối, quan điểm của Đảng;
Nhà nước, bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa, khoa học, rõ ràng
và thể hiện “Tính vừa sức” đối với các em, các hoạt động luôn thay đổi về nội
dung, hình thức để các em không nhàm chán. Hình thức tổ chức cần khoa học,
gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý “Học mà chơi, chơi mà học” của các
em học sinh.
- Thời gian thực hiện chương trình vừa phải, không nên dài quá dễ gây mệt mỏi
cho các em. Từ đó tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đồng thời kiểm tra đánh giá
thường xuyên cả định kỳ và đột xuất .
- Việc tổ chức và duy trì hoạt động cần duy trì mọi lúc mọi nơi, phối kết hợp cả

trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với các đoàn thể khác ở trong ấp, xã, có sự
trao đổi và bàn biện pháp giải quyết, xây dựng tốt các phong trào .
- Kinh phí hoạt động: Phát huy vai trò hỗ trợ cha mẹ học sinh ở các chi hội các
lớp, phát huy nguồn lực từ cha mẹ học sinh cùng với việc chi ngân sách thường
xuyên theo quy định cho các hoạt động phong trào .
- Xây dựng nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với tình hình
đơn vị.
#Ns!t4
21
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận của quá trình giáo
dục toàn diện trong nhà trường, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân
cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội.
Việc tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp trong giai đoạn hiện nay là một điều rất quan trọng trong quá trình giáo dục
ở Trường Tiểu học, vì Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo ra
mối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội, mở ra khả năng thuận lợi để gắn
nhà trường với xã hội, học với hành, thông qua việc đưa thầy và trò tham gia với
cộng đồng.
Đây là một trong những mảng hoạt động lớn và cũng khó thực hiện, rất
mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp để đưa Hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp trong Trường Tiểu học có chất lượng ngày một nâng cao.
22
Đề tài thực hiện vào tháng 11 năm 2013
;>D)2-O*-)],
;JLp,-/,-u,;

×