Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

skkn một số KINH NGHIỆM QUẢN lý tổ CHUYÊN môn GÍAO dục QUỐC PHÒNG AN NINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (472.3 KB, 12 trang )

SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GÍAO DỤC
QUỐC PHÒNG - AN NINH.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và
quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương
trình, môn học của Bộ Giáo dục - Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia, đánh giá, xếp
loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ Gíao dục và Đào tạo.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên".
Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng
trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể
khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ
như điều lệ trường trung học đã qui định sẽ quyết định đến việc nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu trong quá trình đổi mới
giáo dục.
Tuy nhiên tổ chuyên môn không phải là cấp cơ sở có đầy đủ thẩm quyền
để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, do vậy chất lượng hoạt động của tổ chuyên
môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động của nhà trường, vào sự lãnh đạo
của Ban giám hiệu. Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở
Giáo dục và Đào tạo, của Phòng Gíao dục Trung học luôn chỉ đạo cho các đơn
vị, trường học làm tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt
tổ, nhóm chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thiết thực
để nâng cao chất lượng dạy - học.
Nhưng hiện nay đa số các đồng chí Tổ trưởng đều hoạt động chủ yếu dựa
trên những kinh nghiệm tích lũy được qua thời gian công tác, hầu như chưa có
đồng chí nào được đào tạo qua những lớp đào tạo nghiệp vụ Tổ trưởng hoặc rất
ít được tập huấn nghiệp vụ Tổ trưởng. Cho nên phần lớn hoạt động của các tổ
chuyên môn chưa đi vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, mà còn nặng


về giải quyết sự vụ, thi đua ... họp nhóm chuyên môn chưa đều, còn mang tính
hình thức, đối phó theo từng sự việc ....
Trước tình hình thực tế của trường, trước các đòi hỏi bức bách phải nâng
cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong quá
trình đổi mới và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ Gíao dục và Đào
tạo: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Là
người làm công tác quản lý tổ chuyên môn của trường THPT, tôi đã cùng tập thể
GV:Hồ Văn Thành

Trang 1


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

cán bộ, giáo viên của trường không ngừng tìm tòi, cải tiến để nâng cao chất
lượng hoạt động của tổ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học.
Qua 10 năm làm công tác quản lý tổ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc
phòng - an ninh tại trường THPT Tân Phú, tôi đã tích lũy một số kinh nghiệm
đưa vào đề tài:
“MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GÍAO DỤC
QUỐC PHÒNG - AN NINH”.
II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ
TÀI.
1. Thuận lợi:
- Luôn được sự hỗ trợ kịp thời của Ban Giám hiệu trong mọi hoạt động
dạy và học cũng như sự chỉ đạo trực tiếp của phó hiệu trưởng chuyên môn.
- Được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban chỉ huy Quân sự huyện Định Quán.
- Đa số thành viên trong tổ có tinh thần trách nhiệm cao, bên cạnh đó tổ có
nhiều giáo viên trẻ, năng động và nhiệt tình trong công tác.
- Các trang thiết bị khá đầy đủ, đồ dùng dạy học khá phong phú.

2. Khó khăn:
- Đa số giáo viên trong tổ còn trẻ tuổi nghề nên còn thiếu kinh nghiệm
đứng lớp và cần trau dồi thêm về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tổ phụ trách giảng dạy 2 bộ môn: Gíao dục quốc phòng - an ninh và
Giáo dục thể chất, số lượng giáo viên khá đông so với định mức biên chế nên
công tác quản lý tổ cũng gặp một số khó khăn trong việc phân công giảng dạy.
- Trường học hai môn trái buổi (buổi sáng học Giáo dục quốc phòng – an
ninh, buổi chiều học thể dục) nên không có ngày nghỉ dành cho họp tổ chuyên
môn, nên kế hoạch họp tổ chuyên môn phụ thuộc vào kế hoạch họp của nhà
trường dẫn đến không chủ động được thời gian sinh hoạt, hội họp...
III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận:
- Dựa trên điều 16 trong Điều lệ trường trung học do Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2011 về nhiệm vụ của "Tổ chuyên môn”
- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009
- Đối tượng nghiên cứu :Thành viên trong tổ GDQP/AN - GDTC và học
sinh tại trường trường THPT Tân Phú.
2. Nội dung ,biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài:

GV:Hồ Văn Thành

Trang 2


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

Để quản lý tốt hoạt động dạy - học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ
của tổ chuyên môn trong trường THPT, tôi đã thực hiện một số biện pháp và rút
ra một số kinh nghiệm như sau:

2.1. Phát huy vai trò của người tổ trưởng chuyên môn.
Để tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả, tổ trưởng phải có kinh nghiệm
giảng dạy, có uy tín với đồng nghiệp, tổ trưởng là người tiên phong trong các
hoạt động của tổ chuyên môn, và tổ trưởng chuyên môn là người có những đóng
góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập bộ môn của học sinh và
tác động tích cực về chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn. Vì thế trong các
năm học tôi luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua như: làm chuyên đề, sáng
kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học, giáo án điện tử, áp dụng CNTT vào soạn
giảng... làm động lực để thúc đẩy anh em trong tổ thực hiện và làm theo.
Trong chương trình môn GDQP/AN ở các khối lớp, có những bài khó, bài
then chốt trong mỗi bài thực hành. Vì vậy, tổ bộ môn lựa chọn những bài này
giao mỗi thành viên chuẩn bị đề cương, giáo án và lên lớp dạy để toàn tổ dự giờ,
rút kinh nghiệm. Qua các tiết dạy đó, tổ trưởng luôn là người chủ động thể hiện
hướng gợi mở, để cùng giải quyết vấn đề khúc mắc trong quá trình giảng dạy
của giáo viên, tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ thẳng thắn chỉ ra những
mặt mạnh, mặt yếu của tiết dạy, góp ý kiến với giáo viên về phương pháp, kỹ
năng dạy những bài khó, giúp học sinh tiếp thu đạt hiệu quả cao nhất.
2.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ:
Ngay từ đầu năm học tôi đã tổ chức họp tổ và xây dựng kế hoạch chuyên
môn và cùng các thành viên tổ thống nhất phương hướng cũng như xác định
nhiệm vụ năm học về nhiều mặt khác nhau như: soạn giảng, thực hiện chương
trình, chế độ sinh hoạt tổ nhóm, hội thao GDQP/AN cấp trường theo từng đợt thi
đua trong năm học của nhà trường… cùng với việc tổ chức cải tiến phương
pháp, sử dụng đồ dùng dạy học, trang thiết bị hỗ trợ hoạt động dạy và học cũng
như việc tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và
học môn GDQP/AN. Đồng thời tham mưu, đề xuất cho ban giám hiệu phân
GV:Hồ Văn Thành

Trang 3SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

công chuyên môn phù hợp với năng lực giáo viên qua thực tế đứng lớp của
những năm học trước.
Nhằm thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy nguồn lực xã hội động viên
tinh thần học tập trong học sinh, nhất là học tập và rèn luyện thông qua môn học
cùng với đăc trưng bộ môn, tổ GDQP/AN - GDTC kết hợp với các tổ chức Đoàn
TNCSHCM trường, chi đoàn giáo viên trong nhà trường cùng tham gia các hoạt
động phong trào, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức liên quan đến bộ môn
GDQP/AN - GDTC lồng ghép trò chơi giải trí kỷ niệm các ngày lễ 20/11, 22/12,
09/1, 26/3…như: Rung chuông vàng, đường lên đỉnh Olympia,...Tổ bộ môn
GDQP/AN - GDTC cùng một lúc vừa đảm bảo các hoạt động chuyên môn vừa
hỗ trợ, tư vấn cho Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn trường lên kế hoạch tổ chức
cũng như phân công thành viên tổ làm công tác giám khảo trong các cuộc thi
cũng như giữ trật tự các ngày lễ lớn trong nhà trường.
Thông qua các hoạt động chuyên môn cũng như hỗ trợ phong trào nhà
trường một cách chặt chẽ tôi đã mạnh dạn giao việc cho các thành viên trong tổ,
nhưng vẫn theo dõi giúp đỡ đúng lúc, kịp thời. Muốn thế tôi luôn bàn bạc kế
hoạch cụ thể nhằm lắng nghe ý kiến các thành viên trong tổ cũng như có sự phân
công phân nhiệm rõ ràng, từ đó từng bước đưa sinh hoạt tổ vào nề nếp với
những hoạt động mang tính định kỳ.
Theo kế hoạch chung của nhà trường, các tổ bộ môn sẽ họp định kỳ 2 lần/
tháng, vào mỗi đầu tháng và giữa tháng, trong dịp sinh hoạt chung đó tôi thực
hiện họp tổ GDQP/AN - GDTC với các nội dung sau:
+ Kiểm điểm tình hình tháng trước theo từng nội dung, khen ngợi, tuyên
dương những kết quả mà từng tổ viên đạt được nhằm tạo niềm tin cho đồng
nghiệp. Những tồn tại thì tìm hiểu nguyên nhân đưa ra hướng giải quyết cụ thể
để khắc phục.
+ Phổ biến công tác trong tháng theo kế hoạch chung của Ban giám hiệu,

cùng với kế hoạch cụ thể chuyên môn của tổ và có sự phân công từng thành viên
tùy theo trách nhiệm (tổ phó, nhóm trưởng …).
GV:Hồ Văn Thành

Trang 4


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

+ Nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng tinh giảm về hành chính theo
tinh thần cải cách hành chính, chủ yếu đi sâu vào những nội dung thiết thực phục
vụ cho công tác chuyên môn như rút kinh nghiệm tháng qua, triển khai kế hoạch
tháng tới, bàn thảo về những khó khăn và cách giải quyết về một đơn vị kiến
thức nào đó hoặc những vướng mắc về một phân môn giảng dạy gặp phải trong
tuần, trong tháng để giáo viên trong tổ, trong khối cùng bàn bạc, tìm hướng giải
quyết thỏa đáng.
Ví dụ: Nhóm trưởng chọn bài khó trong chương đang dạy, trong khối
cùng soạn để cả tổ cùng đi dự giờ góp ý từ đó tìm ra phương pháp phù hợp để
giảng dạy các bài khó trong mỗi chương.
2.3. Biện pháp quản lý tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và
học.
a) Đối với giáo viên:
Qua kiểm tra hàng tháng việc soạn giáo án, chấm chữa bài của giáo viên,
người tổ trưởng nắm tiến độ thực hiện chương trình để từ đó động viên, nhắc
nhở thường xuyên anh em giáo viên: soạn giảng ký duyệt kịp thời, ra đề kiểm
tra phù hợp với đối tượng học sinh tại trường, chấm bài đầy đủ chính xác, vì vậy
chất lượng học tập bộ môn của học sinh cũng được tăng dần.
Trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tôi chuẩn bị nội dung họp cụ thể:
những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cần trao đổi, kế hoạch chung của nhà
trường.

Khi họp, các thành viên nhờ có nghiên cứu, chuẩn bị trước nên đã sôi nổi
đóng góp cho nội dung chuyên môn, giúp buổi sinh hoạt đạt kết quả cao hơn.
Trong nội dung sinh hoạt tổ, trọng tâm phải là nội dung sinh hoạt chuyên môn
nghiệp vụ. Tôi đã chủ động tạo nên tình huống để các tổ viên phải nêu quan
điểm của mình về vấn đề cần thảo luận. Khi hội họp cần ghi chép đầy đủ, thảo
luận nghiêm túc, trao đổi chân tình các vấn đề chuyên môn sâu sát.
Ngoài các tiết dự giờ theo qui định, tổ đã tăng cường dự giờ thêm những
giáo viên trẻ có tay nghề còn yếu.
GV:Hồ Văn Thành

Trang 5


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

Lên kế hoạch thao giảng - chuyên đề theo khối lớp, mỗi khối một chuyên
đề/năm học, nhằm tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi trao đổi lẫn nhau. Khi
chọn đề tài tổ chức chuyên đề, các khối lớp phải dựa vào những vướng mắc về
chuyên môn ở năm học cũ kết hợp với chỉ đạo trực tiếp của phó hiệu trưởng
chuyên môn để cùng lập kế hoạch tổ chức chuyên đề ở từng khối lớp, cần có sự
phân công hợp lý. Ví dụ trong năm học 2014-2015 tôi phân công làm chuyên đề
như sau:
- Chuyên đề “Đội hình độ ngũ”: Thầy Minh (Thầy Minh báo cáo chuyên
đề vào cuối tháng 11).
- Chuyên đề “Các tư thế vận động trong chiến đấu”: Thầy Quang (Thầy
Quang báo cáo chuyên đề vào cuối tháng 3).
- Chuyên đề “Chạy bền”: Cô Dung, Cô Thanh,(Cô Dung làm nhóm
trưởng, báo cáo chuyên đề vào cuối tháng 4).
Tài liệu chuyên đề phải gửi đến tay giáo viên chậm nhất là một tuần
trước ngày thực hiện, để giáo viên có thời gian tham khảo và chuẩn bị ý kiến

trao đổi.
Biểu dương những giáo viên có thành tích tốt, mạnh dạn vận dụng những
kiến thức đã tập huấn vào các tiết thao giảng với các bài khó, từ đó thảo luận
chọn giải pháp tốt nhất và nhân rộng việc vận dụng ở các khối lớp dạy khác
nhau theo từng chuyên môn: GDQP/AN , GDTC…
Tôi cũng khuyến khích giáo viên vận dụng đổi mới phương pháp giảng
dạy tích cực trên lớp kết hợp với các phương tiện hiện đại và rút kinh nghiệm
cho từng tiết dạy, từng phân môn, từng khối lớp và nhân điển hình những tiết
dạy tốt để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện áp dụng phương
pháp phát huy tính tích cực học sinh trong học tập.
Đặc biệt những năm học gần đây đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin vào giảng dạy nên tôi luôn luôn vận động các đồng chí trong tổ tham
gia đăng ký các tiết dạy có ứng dụng CNTT vào dạy học để nâng cao chất lượng
tiết dạy. Tôi nhận thấy hầu như nhiều đồng chí trong tổ còn ngại, chưa tự tin
GV:Hồ Văn Thành

Trang 6


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

trong việc soạn giảng, dạy học bằng các phương tiện CNTT nên bản thân tôi là
người luôn tổ chức các chuyên đề về ứng dụng CNTT trong giảng dạy để các
đồng chí trong Tổ cũng như trong trường mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng
CNTT vào soạn giảng.
b) Đối với học sinh:
Bên cạnh việc theo dõi số liệu nhận xét đánh giá kiểm tra của từng lớp, tôi
còn lưu ý giáo viên phải phân tích các mặt còn hạn chế của học sinh như: khả
năng vận dụng các kiểu băng bó, cứu thương trong thực tế đang còn hạn chế,
cách trình bày tháo và lắp súng tiểu liên AK cũng như các tư thế vận động đã có

những tiến bộ ra sao… Tất cả những yếu kém đó của học sinh sẽ tùy theo từng
chủ đề trong từng tiết tự chọn giáo viên sẽ giúp các em từng bước khắc phục và
nâng cao khả năng học tập bộ môn GDQP/AN.
Đối với việc theo dõi chất lượng bộ môn GDQP/AN và giúp đỡ học sinh
còn yếu trong các bài thực hành thao trường, bồi dưỡng, huấn luyện học sinh
chuẩn bị cho các hội thao GDQP/AN và hội thao TDTT do huyện và tỉnh tổ
chức. Sau mỗi bài kiểm tra một tiết, bài kiểm tra cuối học kỳ. Tôi yêu cầu giáo
viên bộ môn cùng khối lớp ngồi lại xem xét đánh giá kết quả và tìm nguyên
nhân còn hạn chế nhằm có hướng khắc phục. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở
các giáo viên phải cập nhật danh sách học sinh yếu kém bộ môn để động viên
khích lệ kịp thời những em có tiến bộ đồng thời nhắc nhở những em học sinh
còn thiếu nỗ lực bản thân trong học tập và có hướng giúp đỡ những em này học
tập thiết thực hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng khuyến khích giáo viên: Trong quá
trình giảng dạy phân loại và phát hiện những học sinh học tốt và thích có tư duy
tốt về bộ môn bộ môn GDQP/AN , để có sự phân công bồi dưỡng theo từng giai
đoạn nhằm tìm nhân tố để chọn các em vào hội thao học sinh cấp trường, và có
khả năng dự các kỳ hội thao ở các cấp cao hơn.
2.4. Chia tổ viên thành nhiều nhóm nhỏ dưới sự hỗ trợ quản lý của các
nhóm trưởng.
Để thuận lợi trong việc quản lý Tổ, từ đầu các năm học tôi chia các giáo
GV:Hồ Văn Thành

Trang 7


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

viên trong tổ thành các nhóm, cụ thể chia nhóm theo khối. VD: Nhóm bộ môn
GDQP/AN 10,11,12, nhóm GDTC 10,11,12. Mỗi nhóm đều có một giáo viên
làm trưởng nhóm. Tôi quản lý nhóm thông qua mối dây liên hệ với các trưởng

nhóm. Mọi công việc của nhóm đều do một giáo viên làm trưởng nhóm trực tiếp
điều hành, tôi đã phân chia công việc cho các nhóm thực hiện. Ví dụ về việc
thực hiện chuyên đề, phân công cho mỗi nhóm thực hiện theo từng chủ đề riêng,
hoặc công tác thao giảng, mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm về các tiết thao giảng
thuộc khối lớp mình dạy.
Tôi lên kế hoạch các nhóm sinh hoạt theo định kỳ. Nội dung sinh hoạt
nhóm chuyên môn bao gồm: xem xét việc thực hiện chương trình, thống nhất
từng tiết dạy của tuần tiếp theo về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học...
yêu cầu tất cả các bài dạy đều được thống nhất trao đổi trong sinh hoạt nhóm.
Rút kinh nghiệm qua bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ. Từ đó có
phương pháp dạy - học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Thống
nhất kiến thức trọng tâm của từng phần, chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới (nếu có).
Công tác bồi dưỡng, huấn luyện học sinh bắn đạn thật hàng năm do huyện và
tỉnh tổ chức, giúp đỡ học sinh yếu hay một số học sinh không thích bộ môn
này…
Nhờ cách làm này đã phát huy được vai trò tập thể trong công tác, cũng
như nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tổ hơn. Phát huy được vai trò
các nhóm chuyên nghiên cứu trước phân môn để kịp thời phát hiện cái khó, cái
hay của từng bài dạy.
2.5. Phát huy tính dân chủ, đoàn kết góp phần xây dựng tổ chuyên môn
vững mạnh.
Trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, người quản lý phải luôn
chú ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể. Vì có thể nói:
người dạy học là giáo viên - người đánh giá học sinh cũng là giáo viên. Do đó
trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, cán bộ quản lý giáo dục phải luôn
chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, giáo viên. Đồng thời xếp
thời gian một cách khoa học hợp lý để mỗi thầy cô giáo tự đánh giá công tác đã
GV:Hồ Văn Thành

Trang 8SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

làm được trong từng học kỳ, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao
chất lượng dạy học trong học kỳ tiếp theo.
Phân công giáo viên có kinh nghiệm, hay đã qua hệ đào tạo dài hạn bộ
môn GDQP/AN dự giờ thăm lớp, luôn theo dõi giúp đỡ không chỉ trong kiến
thức chuyên môn mà ngay cả trong công tác chủ nhiệm lớp, công tác đoàn thể.
Ngược lại các giáo viên trẻ trợ giúp, hỗ trợ các giáo viên lớn tuổi trong việc sử
dụng các phương tiện hiện đại trong quá trình soạn thảo và giảng dạy theo
hướng giảng dạy tích cực.
Quan hệ đồng nghiệp không chỉ trong công tác chuyên môn mà các thành
viên tổ còn quan tâm lắng nghe, chia sẻ hoàn cảnh sống của nhau để có những
nâng đỡ kịp thời, đúng lúc nhằm cùng nhau hoàn thành tốt mọi công tác của nhà
trường trong tinh thần tương thân tương ái.
Luôn gần gũi, tạo niềm tin cũng như tin tưởng các thành viên trong tổ khi
thực hiện nhiệm vụ. Phải làm cho tổ luôn đoàn kết, có tinh thần tương thân
tương trợ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống như dạy thay các
đồng nghiệp khi bệnh, khi đi học bồi dưỡng… Thường xuyên tổ chức thăm hỏi,
quyên góp để giúp đỡ nhau về vật chất cũng như tinh thần khi gia đình gặp hoàn
cảnh khó khăn…
IV. KẾT QUẢ.
Qua bốn năm thực hiện các biện pháp như vừa trình bày ở trên, hoạt động
của tổ, nhóm chuyên môn và kết quả dạy học có nhiều sự chuyển biến tích cực,
cụ thể như sau:

- Hoạt động của tổ nhóm chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn
mang tính chất giải quyết sự vụ, công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung
chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học.

- Tuy số lượng tổ viên khá đông và tổ lại dạy hai bộ môn trái buổi nhau,
nội dung công việc của tổ chuyên môn nhiều, xong nhờ phân chia tổ viên thành
nhiều nhóm tùy theo phân môn và khối lớp đảm nhiệm, có các nhóm trưởng
quản lý nên mọi công việc của tổ đều được tiến hành đầy đủ, chính xác, kịp
thời… giúp cho lãnh đạo nhà trường dễ theo dõi, nắm bắt kịp thời chất lượng
dạy- học, từ đó có kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp.
GV:Hồ Văn Thành

Trang 9


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

- Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung cho tổ, song vẫn
tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng thành viên
trong tổ chuyên môn phù hợp với đặc trưng của bộ môn.
- Chất lượng dạy học của trường ngày càng được nâng cao và củng cố
vững chắc.
*Số liệu thống kê:
- Với cách thực hiện quản lí như trên hiệu quả công tác quản lý Tổ tăng
lên rõ rệt.
- Trong những năm học vừa qua chất lượng bộ môn có nhiều chuyển biến,
các công việc của Tổ có sự thống nhất cao, nhiều năm liền Tổ bộ môn
GDQP/AN - GDTC đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến
- Những kết quả đạt được trong những năm học vừa qua, cụ thể:
* Năm học 2011- 2012:
- Công nhận 2 GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02.
- 6/7 GV đạt lao động tiên tiến.
- Đạt Tổ Lao động tiên tiến.

* Năm học 2012 - 2013:
- Công nhận 2 GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02.
- Đạt danh hiệu Tổ Lao động Tiên tiến.
- 7/7 GV đạt lao động tiên tiến.
* Năm học 2013 - 2014:
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03.
- Đạt danh hiệu Tổ Lao động Tiên tiến.
- 7/7 GV đạt lao động tiên tiến.
* Năm học 2014 - 2015:
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03.
GV:Hồ Văn Thành

Trang 10


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

- Đạt danh hiệu Tổ Lao động Tiên tiến.
- 7/7 GV đạt lao động tiên tiến.
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Muốn xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong năm học được
khả thi, tổ trưởng chuyên môn cần nắm bắt rõ tình hình trường lớp, cụ thể là đối
tượng học sinh về kết quả học tập bộ môn của năm trước cũng như thực lực giáo
viên sẽ trực tiếp đứng lớp với kinh nghiệm và năng lực sư phạm cùng những
thuộc tính tâm lý cá nhân và khí chất của từng người.
- Tổ trưởng cần có tầm nhìn chính xác về đối tượng học sinh và đội ngũ giáo
viên khi đề ra những biện pháp thực hiện cho bất kỳ một họat động nào.
- Kế hoạch cần khoa học có tính sáng tạo uyển chuyển trong từng tình huống
nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của việc giảng dạy ở từng khối lớp.

VI. KẾT LUẬN
* Đề xuất, kiến nghị.
- Để thực hiện tốt sáng kiến này bản thân tôi có một số kiến nghị như sau:
+ Ban Giám hiệu nhà trường cần lên sớm hơn lịch họp hội đồng, họp
chuyên môn, kế hoạch tháng … để các tổ chủ động trong việc lên kế hoạch họp
tổ chuyên môn.
*Lời kết.
Ở đề tài này tôi mới chỉ đưa đuợc một số kinh nghiệm mà tôi đã đúc rút
được sau bảy năm làm công tác quản lý tổ chuyên môn, chứ chưa đưa hết được
tất cả các biện pháp “nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn”. Rất mong
nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên, ý kiến đóng góp xây dựng của quý
đồng nghiệp để tôi có thể rút kinh nghiệm, học hỏi nhằm nâng cao công tác quản
lý tổ chuyên môn của bản thân.
Với thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên SKKN không thể tránh
khỏi những sai sót về nội dung cũng như hình thức. Vì vậy rất mong nhận được
sự đóng góp ý kiến của quý ban giám khảo, quý thầy cô, đồng nghiệp, bạn
bè,…Để SKKN được hoàn chỉnh và phong phú hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO.
- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học.
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
GV:Hồ Văn Thành

Trang 11


SKKN “MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN GDQP/AN”

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ

thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT
ngày 02/4/2007.
- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục ngày 25/11/2009.
- Chỉ thị 12/CT/TW của Bộ chính trị - BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam
ngày 3/5/2007.
- quocphonganninh.edu.vn/index.aspx
- giaoan.violet.vn
- nde.agu.edu.vn/sites/default
- https://sites.google.com/site/thaytuqu
- sgdbinhduong.edu.vn/tabid/180/Mode/2/AnnID/1056/Default.aspx
- Một số vấn đề cơ bản về phương pháp viết SSKKN của Phạm Phúc Tuy
trưởng khoa CBQL& Nghiệp vụ trường CĐSP Bình Dương.
- thpt-thixaquangtri.violet.vn/present/show/entry_id/1165770
Định Quán, ngày 15 tháng 05 năm 2016
NGƯỜI THỰC HIỆN

Hồ Văn Thành

GV:Hồ Văn Thành

Trang 12×