Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

Ke hoach giang day tin hoc 10-Ky1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.63 KB, 18 trang )

Kế hoạch giảng dạy tin học lớp 10
Chơng, MĐYC
của chơng
Tuần Tiết Bài Mục đích yêu cầu Nội dung
cơ bản
Phơng
pháp cơ
bản
Bài tập, câu hỏi
bắt buộc
CBị
của thầy
C.Bị
của trò
Thí
nghiệm
đồ
dùng
dạy học
Ch ơng I:
+Kiến thức:
-Biết sự ra đời và phát
triển mạnh mẽ của tin
học do nhu cầu khai
thác tài nguyên thông
tin của con ngời.
-Biết các khái niệm
thông tin và dữ liệu,
biểu diễn các dạng
thông tin trong máy
tính.


-Biết các thành phần
chính của hệ thống tin
học, sơ đồ cấu trúc máy
tính, một số thiết bị của
máy tính.
-Biết nội dung của
nguyên lý J.Von
Neumann.
-Biết các khái niệm bài
toàn và thuật toán.
-Biết và hiểu thuật giải
một số bài toán đơn
giản.
-Biết khái niệm ngôn
ngữ lập trình, phần
mềm, các bớc giải bài
toán trên máy tính.,...
-Biết các ứng dụng của
tin học trong mọi mặt
hoạt động của xã hội.
1 1
2
Giới
thiệu
ngành
khoa
học tin
học
Thông
tin và

dữ liệu
+Kiến thức:
-Biết tin học là một ngành khoa
học: có đối tợng, nội dung và
phơng pháp nghiên cứu riêng.
biết máy tính vừa là đối tợng
nghiên cứu vừa là công cụ.
-Biết đợc sự phát triển mạnh mẽ
của tin học do nhu cầu của xã
hội.
-Biết các đặc trng u việt của
máy tính.
-Biết đợc một số ứng dụng của
tin học và máy tính điện tử
trong các hoạt động của đời
sống.
+Kiến thức:
-Biết khái niệm thông tin, lợng
thông tin, các dạng thông tin,
mã hoá thông tin cho máy tính.
-Biết các dạng biểu diễn thông
tin trong máy tính.
-Hiểu đơn vị đo thông tin là bít
và các đơn vị bội của bit.
-Biết các hệ đếm cơ số 2,16
trong biểu diễn thông tin.
+Kĩ năng:
- Bớc đầu mã hoá thông tin đơn
giản thành dãy bit.
-Sự hình thành và phát

triển của tin học.
-Đặc tính và vai trò của
máy tính điện tử.
-Thuật ngữ tin học.
-Khái niệm thông tin và
dữ liệu.
-Đơn vị đo thông tin.
-Các dạng thông tin.
-Mã hoá thông tin trong
máy tính.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Hãy nêu một
đặc điểm nổi
bật của sự phát
triển trong xã
hội hiện nay ?
Nêu các đặc tr-
ng cơ bản của
máy tính điện
tử ?
Nêu định nghĩa
tin học ?
Thông tin là
gì ?
Ngời ta sử dụng

những đơn vị
nào để đo
thông tin ?
Thông tin đợc
chia thành
những dạng nào
?
Để mã hoá
thông tin trong
máy tính ngời
ta sử dụng
những ký hiệu
nào ?
Kiến
thức về
tin học,
máy tính
điện tử
Các ví
dụ về
thông
tin, dữ
liệu.
SGK,
vở ghi
SGK,
vở ghi
1
Chơng, MĐYC
của chơng

Tuần Tiết Bài Mục đích yêu cầu Nội dung
cơ bản
Phơng
pháp cơ
bản
Bài tập, câu hỏi
bắt buộc
CBị
của thầy
C.Bị
của trò
Thí
nghiệm
đồ
dùng
dạy học
+Kỹ năng:
-Mã hoá đợc một số
thông tin đơn giản thành
dãy bít.
-Nhận biết đợc các thiết
bị chính của máy tính.
-Xây dựng đợc thuật
giải một số bài toán đơn
giản
2 3
4
Thông
tin và
dữ liệu

Bài tập
và thực
hành 1
+Kiến thức:
-Biết khái niệm thông tin, lợng
thông tin, các dạng thông tin,
mã hoá thông tin cho máy tính.
-Biết các dạng biểu diễn thông
tin trong máy tính.
-Hiểu đơn vị đo thông tin là bít
và các đơn vị bội của bit.
-Biết các hệ đếm cơ số 2,16
trong biểu diễn thông tin.
+Kĩ năng:
- Bớc đầu mã hoá thông tin đơn
giản thành dãy bit.
+Kiến thức:
-Củng cố hiểu biết ban đầu về
tin học, máy tính.
+Kỹ năng:
-Sử dụng bộ mã ASCII để mã
hoá xâu kí tự, số nguyên.
-Viết đợc số thực dới dạng dấu
phẩy động.
-Biểu diễn thông tin
trong máy tính
-Tin học, máy tính
-Sử dụng bảng mã
ASCII để mã hoá và
giải mã.

-Biểu diễn số nguyên
và số thực.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Thảo
luận, trao
đổi.
-Trong máy
tính thông tin
đợc chia thành
mấy loại ?
-Số nguyên đợc
biểu diễn trong
máy tính nh thế
nào ?
-Số thực đợc
biểu diễn trong
máy tính có
dạng nh thế nào
?
-Cách chuyển
đổi thông tin
giữa các hệ
đếm ?
Làm bài tập
phần a)
Làm bài tập
phần b)
Làm bài tập

phần c)
Cách
chuyển
đổi giữa
các hệ
đếm
Bài tập
về tin
học, máy
tính
Các hệ
đếm th-
ờng
dùng
Kiến
thức về
tin học,
máy
tính
Chơng, MĐYC Tuần Tiết Bài Mục đích yêu cầu Nội dung Phơng Bài tập, câu hỏi CBị C.Bị Thí
2
của chơng cơ bản pháp cơ
bản
bắt buộc của thầy của trò nghiệm
đồ
dùng
dạy học
3 5
6
Giới

thiệu
về máy
tính
Giới
thiệu
về máy
tính
+Kiến thức:
-Biết chức năng các thiết bị
chính của máy tính.
-Biết máy tính làm việc theo
nguyên lý J.Von Neumann.
+Kỹ năng:
-Nhận biết đợc các bộ phận
chính của máy tính.
+Kiến thức:
-Biết chức năng các thiết bị
chính của máy tính.
-Biết máy tính làm việc theo
nguyên lý J.Von Neumann.
+Kỹ năng:
-Nhận biết đợc các bộ phận
chính của máy tính.
-Khái niệm hệ thống
tin học.
-Sơ đồ cấu trúc máy
tính.
-Bộ xử lý trung tâm
-Bộ nhớ trong
-Bộ nhớ ngoài

Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Hệ thống tin
học gồm những
thành phần cơ
bản nào ?
Nhìn vào sơ đồ
cấu trúc máy
tính, cho biết
gồm những
thành phần cơ
bản nào ?
Nêu chức năng
của CPU ?
Nêu chức năng
của bộ nhớ
trong ?
Nêu chức năng
của bộ nhớ
ngoài ?
Sơ đồ cấu
trúc máy
tính và
giải thích
Chức
năng của

bộ xử lý
trung
tâm, bộ
nhớ
trong, bộ
nhớ
ngoài
SGK,
vở ghi
SGK,
vở ghi
CPU,
màn
hình
Ram,
Rom,
Đĩa
cứng,
đĩa
mềm
Chơng, MĐYC
của chơng
Tuần Tiết Bài Mục đích yêu cầu Nội dung
cơ bản
Phơng
pháp cơ
Bài tập, câu hỏi
bắt buộc
CBị
của thầy

C.Bị
của trò
Thí
nghiệm
3
bản đồ
dùng
dạy học
4 7
8
Giới
thiệu
về máy
tính
Bài tập
và thực
hành 2
+Kiến thức:
-Biết chức năng các thiết bị
chính của máy tính.
-Biết máy tính làm việc theo
nguyên lý J.Von Neumann.
+Kỹ năng:
-Nhận biết đợc các bộ phận
chính của máy tính.
+Kiến thức:
-Nhận thức đợc máy tính đợc
thiết kế rất thân thiện với con
ngời.
+Kỹ năng:

-Quan sát và nhận biết đợc các
bộ phận chính của máy tính.
-Làm quen và tập một số thao
tác sử dụng bàn phím, chuột.
-Thiết bị vào
-Thiết bị ra
-Hoạt động của máy
tính
-Làm quen với máy
tính.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Hớng dẫn
Nhiệm vụ của
thiết bị vào ?
Nêu chức năng
của các thiết bị
ra ?
Nêu nguyên lý
Phôi Von
Neumann
Chức
năng của
thiết bị
vào, thiết
bị ra...
Phòng
máy tính
SGK,

vở ghi
SGK,
vở ghi
Bàn
phím,
con
chuột
Máy
tính
Chơng, MĐYC
của chơng
Tuần Tiết Bài Mục đích yêu cầu Nội dung
cơ bản
Phơng
pháp cơ
bản
Bài tập, câu hỏi
bắt buộc
CBị
của thầy
C.Bị
của trò
Thí
nghiệm
đồ
4
dùng
dạy học
5 9
10

Bài tập
và thực
hành 2
Bài
toán và
thuật
toán
+Kiến thức:
-Nhận thức đợc máy tính đợc
thiết kế rất thân thiện với con
ngời.
+Kỹ năng:
-Quan sát và nhận biết đợc các
bộ phận chính của máy tính.
-Làm quen và tập một số thao
tác sử dụng bàn phím, chuột.
+Kiến thức:
-Biết khái niệm bài toán và
thuật toán, các tính chất của
thuật toán.
-Hiểu cách biểu diễn thuật toán
bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê
các bớc.
-Hiểu một số thuật toán thông
dụng.
+Kỹ năng:
-Xây dựng đợc thuật giải một số
bài toán đơn giản bằng sơ đồ
khối hoặc liệt kê các bớc.
-Sử dụng bàn phím

-Sử dụng chuột
Khái niệm bài toán
Hớng dẫn
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Nêu khái niệm
bài toán trong
toán học ?
Phòng
máy tính,
Khái
niệm bài
toán
SGK,
vở ghi
SGK,
vở ghi
Máy
tính
Chơng, MĐYC
của chơng
Tuần Tiết Bài Mục đích yêu cầu Nội dung
cơ bản
Phơng
pháp cơ
bản
Bài tập, câu hỏi
bắt buộc
CBị

của thầy
C.Bị
của trò
Thí
nghiệm
đồ
dùng
5
dạy học
6 11
12
Bài
toán và
thuật
toán
Bài
toán và
thuật
toán
+Kiến thức:
-Biết khái niệm bài toán và
thuật toán, các tính chất của
thuật toán.
-Hiểu cách biểu diễn thuật toán
bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê
các bớc.
-Hiểu một số thuật toán thông
dụng.
+Kỹ năng:
-Xây dựng đợc thuật giải một số

bài toán đơn giản bằng sơ đồ
khối hoặc liệt kê các bớc.
+Kiến thức:
-Biết khái niệm bài toán và
thuật toán, các tính chất của
thuật toán.
-Hiểu cách biểu diễn thuật toán
bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê
các bớc.
-Hiểu một số thuật toán thông
dụng.
+Kỹ năng:
-Xây dựng đợc thuật giải một số
bài toán đơn giản bằng sơ đồ
khối hoặc liệt kê các bớc.
-Khái niệm thuật toán
Ví dụ 1: Kiểm tra tính
nguyên tố của một số
nguyên dơng.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Vậy thuật toán
là gì ?
Nêu cách viết
thuật toán bằng
phơng pháp liệt

kê ?
Kiến thức
về thuật
toán
Kiến thức
về thuật
toán
SGK,
vở ghi
SGK,
vở ghi
Chơng, MĐYC
của chơng
Tuần Tiết Bài Mục đích yêu cầu Nội dung
cơ bản
Phơng
pháp cơ
bản
Bài tập, câu hỏi
bắt buộc
CBị
của thầy
C.Bị
của trò
Thí
nghiệm
đồ
dùng
dạy học
6

7 13
14
Bài
toán và
thuật
toán
Bài
toán và
thuật
toán
+Kiến thức:
-Biết khái niệm bài toán và
thuật toán, các tính chất của
thuật toán.
-Hiểu cách biểu diễn thuật toán
bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê
các bớc.
-Hiểu một số thuật toán thông
dụng.
+Kỹ năng:
-Xây dựng đợc thuật giải một số
bài toán đơn giản bằng sơ đồ
khối hoặc liệt kê các bớc.
+Kiến thức:
-Biết khái niệm bài toán và
thuật toán, các tính chất của
thuật toán.
-Hiểu cách biểu diễn thuật toán
bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê
các bớc.

-Hiểu một số thuật toán thông
dụng.
+Kỹ năng:
-Xây dựng đợc thuật giải một số
bài toán đơn giản bằng sơ đồ
khối hoặc liệt kê các bớc.
-Ví dụ 2: Bài toán sắp
xếp.
-Ví dụ 3: Bài toán tìm
kiếm.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Gợi mở,
nêu vấn
đề.
Nêu cách viết
thuật toán bằng
phơng pháp liệt
kê ?
Nêu cách viết
thuật toán bằng
phơng pháp liệt
kê ?
Cách viết
thuật
toán
Kiến thức
viết thuật
toán

SGK,
vở ghi
SGK,
vở ghi
Chơng, MĐYC
của chơng
Tuần Tiết Bài Mục đích yêu cầu Nội dung
cơ bản
Phơng
pháp cơ
bản
Bài tập, câu hỏi
bắt buộc
CBị
của thầy
C.Bị
của trò
Thí
nghiệm
đồ
dùng
dạy học
8 15 Bài tập -Rèn kỹ năng viết thuật toán -Cách viết thuật toán Thảo Bài tập sách Các bài
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×