Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 ngữ văn cơ bản( có đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.08 KB, 2 trang )

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
KIỂM TRA HỌC KỲ1
MÔN VĂN LỚP 10( CƠ BẢN)
THỜI GIAN :90 Ph
Đề:
Câu1( 2điểm): Truyện cổ tích được chia làm mấy loại?Truyện Tấm Cám
thuộc loại nào?Quá trình biến hoá của Tấm nói lên ý nghĩa gì?
Câu2(8điểm): “ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão là bài thơ Đường luật ngắn gọn,
đạt tới độ súc tích cao, khắc hoạ được vẻ đẹp của con người có sức mạnh ,
có lí tưởng, nhân cách cao cả,cùng khí thế hào hùng của thời đại” (Sách giáo
khoa lớp 10 trang 116- NXB Giáo dục 2006)
Hãy phân tích bài thơ Tỏ lòng để làm rõ cho ý kiến trên.
Đ áp án:
Câu1( 2điểm): Truyện cổ tích được chia làm mấy loại?Truyện Tấm Cám
thuộc loại nào?Quá trình biến hoá của Tấm nói lên ý nghĩa gì?
- chi a l àm 3 lo ại: Lo ài v ật/Th ần k ì / Sinh ho ạt  0,75
- Thu ộc l o ại c ổ t ích Th ần k ì ----  0,25
Qu á tr ình bi ến ho á c ủa T ấm đ ã th ể hi ện s ức s ống , s ức tr ỗi
d ậy m ãnh li ệt c ủa con ng ư ời tr ư ớc s ự v ùi d ập c ủa k ẻ ác . Đ ây l à
s ức m ạnh c ủa thi ện th ắng ác
-1 đi ểm

Câu2( 8điểm): “ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão là bài thơ Đường luật ngắn gọn,
đạt tới độ súc tích cao, khắc hoạ được vẻ đẹp của con người có sức mạnh ,
có lí tưởng, nhân cách cao cả,cùng khí thế hào hùng của thời đại”
Hãy phân tích bài thơ Tỏ lòng để làm rõ cho ý kiến trên.
--Ng ắn g ọn đ ạt s úc t ích caoti ết ki ệm l ời , ý t ại ng ôn ngo ại , đ ối
chi ếu b ản d ịch đ ể th ấy , l ời r ất c ô đ ọng . Ch ẳng h ạn “ ho ành s óc”
Hay “ kh í th ôn ng ưu” hi ểu c ả hai c ách “át sao ng ưu” “ nu ốt tr ôi tr
âu”  2 đi ểm
--V ẻ đ ẹp con ng ư ời c ó s ức m ạnh  ph ân t ích ba qu ân kh í m ạnh nu


ốt tr ôi tr âu 2 đi ểm
--C ó l í t ư ởng g ìn gi ữ non s ông 1 đi ểm
-- Nh ân c ách cao c ả : t hẹn khi nghe nh ắc đ ến Gia C át L ư ợng… , c ống
hi ến cho đ ất n ư ớc bao nhi êu c ũng th ấy ch ưa đ ủ 2 đi ểm
--B ài th ơ toat l ên kh í th ế h ào h ùng c ủa th ời đ ại 1 đi êm
GV ra đề: Trương Quang Cảm

×